سلام , به سایت پایان نامه دات کام خوش آمدید
  • در انجام پایان نامه خود مشکل دارید؟نمیتوانید موضوع جدید انتخاب کنید؟برای نوشتن پروپوزال وقت کافی ندارید؟با ما تماس بگیرید بهترین متخصصان را برای انجام کار شما در اختیار داریم...

  • در انجام پایان نامه خود مشکل دارید؟نمیتوانید موضوع جدید انتخاب کنید؟برای نوشتن پروپوزال وقت کافی ندارید؟با ما تماس بگیرید بهترین متخصصان را برای انجام کار شما در اختیار داریم...

  • در انجام پایان نامه خود مشکل دارید؟نمیتوانید موضوع جدید انتخاب کنید؟برای نوشتن پروپوزال وقت کافی ندارید؟با ما تماس بگیرید بهترین متخصصان را برای انجام کار شما در اختیار داریم...

  • در انجام پایان نامه خود مشکل دارید؟نمیتوانید موضوع جدید انتخاب کنید؟برای نوشتن پروپوزال وقت کافی ندارید؟با ما تماس بگیرید بهترین متخصصان را برای انجام کار شما در اختیار داریم...

  • در انجام پایان نامه خود مشکل دارید؟نمیتوانید موضوع جدید انتخاب کنید؟برای نوشتن پروپوزال وقت کافی ندارید؟با ما تماس بگیرید بهترین متخصصان را برای انجام کار شما در اختیار داریم...

اعتماد کنید :

» بررسی موانع بهره گیری از تکنولوژی آموزشی در فرایند یاددهی و یادگیری از دیدگاه معلمان ابتدایی

توسط: pardazesh در 8-06-1394, 13:21 | دسته: علوم تربیتی | تعداد بازدید : 1390

اين پژوهش به لحاظ ماهيت موضوع ، اهداف وسؤالات آن از نوع توصيفي پيمايشي مي باشد. جهت تعیین حجم نمونه آماری از جدول کرجسی ومورگان استفاده و براساس این جدول متناسب با جامعه آماری 1300 نفر ، تعداد 297 نفر به عنوان نمونه معین گردید .
جهت انتخاب افراد نمونه ازبین جامعه آماری از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای استفاده شد. ابزار
گردآوری اطلاعات در این تحقیق ، پرسشنامه محقق ساخته بود. این پرسشنامه حاوی 26 سؤال بسته پاسخ که در طیف لیکرت و مقیاس پنج درجه ای ( کاملاً موافقم ، موافقم ، نظری ندارم ، مخالفم و کاملاً مخالفم ) تهیه و تنظیم گردید. همۀ این سؤالات به صورت مثبت نوشته شد و به هرگزینه نمره از یک تا 5 اختصاص یافت.
برای تعیین روایی پرسشنامه از روش روایی محتوایی استفاده گردید. جهت تعیین پایایی ابزار تحقیق از ضریب آلفای کرانباخ استفاده گردید. برای این منظور تعداد 25 پرسشنامه در اختیار نمونه مورد مطالعه قرار گرفت. ضریب بدست آمده(89/0) نشان دهندۀ همسانی درونی پرسشهای ابزار تحقیق می باشد.
نتایج اين پژوهش نشان مي دهد كه از نظر معلمان ابتدايي حجيم بودن كتابهاي درسي با ميانگين رتبه ( 18/6) اصلي ترين مانع بكارگيري تكنولوژي آموزشي به شمار مي آيد. همچنين نتايج اين پژوهش نشان مي دهد که ساعات اختصاص داده شده به درس با میانگین (83/5) و مدرک تحصیلی با میانگین (80/5) و كمبود فضاي آموزشي با ميانگين(65/5) و امكانات و وسايل با ميانگين (64/5) از عوامل مؤثر بعدي مي باشند كه بیشترین تأثیر گذاری را درعدم استفاده معلمان از تکنولوژی آموزشی در مدرسه دارا می باشند. سایر متغیرها در اولویت های بعدی قرار دارند.

 

120صفحه فایل ورد (Word) فونت 14 منابع دارد+جامعه آماری+پزسشنامه قیمت 33000 تومان 

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید 

انجام پروپوزال و پایان نامه علوم تربیتی در کوتاهترین زمان با موضوعات خاص شما. منتظر تماس شما هستیم

 


1
0
مشاهده و دریافت

» پرسشنامه راهبردهای یادگیری

توسط: pardazesh در 8-06-1394, 12:45 | دسته: دانلود پرسشنامه | تعداد بازدید : 1012

 

دانلود رایگان پرسشنامه راهبردهای یادگیری

دانش آموز گرامی این پرسشنامه جهت پایان نامه تحصیلی در رشته تکنولوژی آموزشی طراحی گردیده است. خواهشمند است هر مورد را به دقت بخوانید و با گذاشتن علامت ضربدر در یکی از خانه های مقابل هر سوال، میزان استفادۀ خود را از آن روش مشخص نمایید.

 

 

انجام پروپوزال و پایان نامه و فصل چهارم پایان نامه با نرم افزار spss در کوتاهترین زمان با موضوعات خاص شما. منتظر تماس شما هستیم

 

 


3
0
مشاهده و دریافت

» بررسی مقایسه ای نگرش معلمان مقاطع ابتدایی راهنمایی و متوسطه نسبت به کاربرد تکنولوژی آموزشی

توسط: pardazesh در 8-06-1394, 12:02 | دسته: علوم تربیتی | تعداد بازدید : 902

مطالعات نشان می دهد که بهره گیری از تکنولوژی های روز (مثل رایانه وشبکه جهانی)در کلاسهای درس این امکان را به دانش آموز می دهد که باسرعت بیشتر و عملکرد بهتر بیاموزند(مهمت ،2004، به نقل از مشتاقی،1387).
پاره ای ازتحقیقات نشان می دهد معمولا معلمان نگرش مثبت به تکنولوژی های نو ندارندوازمواجهه با آن دچار هراس می شوند(کوهانگ،1987،ویداکویچ 1994 ،نقل از علی آبادی،1387).
این که چرا برخی ازمعلمان ورود تکنولوژی های نوین را به کلاس درس می پذیرندوبعضی دیگر آنرا رد می کنند از مباحث چالش برانگیز مطالعات تربیتی معاصر است. ایجاد نگرشهای مثبت به تکنولوژی آموزشی وتوسعه وکاربرد آن در فرایندیاددهی ـ یادگیری ا ز زمینه های مورد نیاز برای ورود آن است.بنابراین یک معلم، امروزه اگر از علم تکنولوژی درکار خوداستفاده نکند حاصل کاراوچندان رضایت بخش نیست، بنابراین باید نگرشی مثبت درجهت بکارگیری ازاین پیشرفتهای نوین بوجود بیاید،زیرا تکنولوژی آموزشی هرگز دامنه و محدودیتی ندارد وبا پیشرفتها وترقیات علوم پیشرفت می کند. دراین تحقیق پژوهشگر درصدد پاسخ به این سوال است که نگرش معلمان سه مقطع تحصیلی ناحیه یک ساری نسبت به کاربرد تکنولوژی درآموزش چیست؟

 

113صفحه فایل ورد (Word) فونت 14 منابع دارد+جامعه آماری قیمت 32000 تومان 

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید 

انجام پروپوزال و پایان نامه علوم تربیتی در کوتاهترین زمان با موضوعات خاص شما. منتظر تماس شما هستیم


1
0
مشاهده و دریافت

» بررسی عوامل موثر بر تعهد سازمانی اعضای هيات علمی دانشگاه آزاد اسلامی

توسط: pardazesh در 8-06-1394, 11:13 | دسته: مدیریت | تعداد بازدید : 4090

چکیده تحقیق
موضوع تحقیق بررسی عوامل مو ثر برتعهد سازمانی اعضای هیأت علمی دانشگاه آزاداسلامی  شناسايي و بررسي رابطه ميان عواملي چون ارتقاء علمی، تأمین امکانات رفاهی، میزان حقوق دریافتی و وضعیت استخدامی اعضای هیأت علمی را با « تعهد سازمانی » تمركز داشته است.
سؤالات تحقيق بر اين تكيه داشته است كه اولاً عوامل موثر بر ایجاد توسعه و بهبود تعهدات سازمانی اعضای هیأت علمی کدام است و ثانیاً روند آن در واحدهاي دانشگاهي استان چه وضعيتي دارد؟ و ثالثاً نوع، میزان، و چگونگی عوامل موثر بر ایجاد و ارتقاء تعهد سازمانی اعضاء هیأت علمی و همچنين موانع ضدانگیزشی کاهش تعهد سازمانی اعضاءهیأت علمی چگونه است؟
روش تحقيق توصيفي ـ پيمايشي و به صورت زمينه‌يابي انتخاب گرديده و جامعه آماری آن کلیه اعضاء هیأت علمی دانشگاه‌هاي آزاد اسلامی استان مازندران را شامل گرديده است که شامل 380 نفر با حجم نمونه 191 نفر كه 110 نفر از آن به پرسشنامه ارسالي جواب کامل داده‌اند.
ابزار اندازه‌گیری پرسشنامه و شامل 28 سوال با مقیاس 5 درجه‌ای لیکرت ( خیلی موافقم، موافقم، نمی‌دانم، مخالفم و خیلی مخالفم ) تنظيم گرديده كه علاوه بر فرضيات مشخصات فردي آزمودني‌ها را مورد ارزيابي قرار مي‌داده است.
تجزيه و تحليل داده‌ها و براي انتخاب فرضيه‌ها از نرم‌افزار SPSS با دو روش آمار توصیفی جهت دسته‌بندی، محاسبه درصدها، رسم نمودار، محاسبه شاخص‌های مرکزی و پراکندگی وآمار استنباطی از آزمون مجذور خي ( X2 ) جهت تعمیم نتایج نمونه به جامعه تحقیق بهره گرفته شده است.
نتایج حاصله رابطه معنی‌داري میان ارتقاء اعضای هیأت علمی، تأمین امکانات رفاهی حقوق دریافتی و وضعیت استخدامی اعضای هیأت علمی با تعهد سازمانی در دانشگاه‌هاي آزاد اسلامی استان مازندران را به شرح زير نشان مي‌دهد:
1. فراهم آوردن امکانات برای اعضای هیأت علمی جهت شرکت در مجامع داخلی و خارجی.
2. تهیه مسکن و دیگر امکانات رفاهی برای اعضای هیأت علمی و خانواده آنها.
3. فراهم نمودن امکانات لازم به منظور چاپ مقالات و کتاب تأليفي و ترجمه اعضای هیأت علمی در حداقل زمان ممكن.
4. تأمین نيازهاي مالی اساتید با توجه به نرخ تورم و روند افزايش تدريجي هزينه‌ها.

 

116صفحه فایل ورد (Word) فونت 14 منابع دارد قیمت 27000 تومان 

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید 

انجام پروپوزال و پایان نامه مدیریت در کوتاهترین زمان با موضوعات خاص شما. منتظر تماس شما هستیم


1
0
مشاهده و دریافت

» بررسی روش تفسيری قرآن کریم توسط آيت الله جعفر سبحانی

توسط: pardazesh در 8-06-1394, 11:03 | دسته: اخلاق و معارف | تعداد بازدید : 937

چکیده :
آگاهی از روش شناسی تفسیر وشیوه های تفسیری نقش بسزایی در فهم ما از قرآن کریم خواهد داشت واز آنجایی که صدها تفسیربه شیوه های متعدد در مورد قرآن نوشته شده است، اهمیت روش شناسی را دوچندان می کند این در حالی است که روش شناسی تفسیری دوران جوانی خود را سپری می کند؛ پس کنکاش در این زمینه مفید فایده خواهد بود.
استاد جعفر سبحانی از جمله اندیشمندانی است که با جامعیت علمی وقلم رسای خود در نشر معارف الهی آثار ارزشمندی را به رشته تحریر در آورده است . ازجمله موضوعاتی که ایشان به آن پرداخته است ، تفسیر قرآن کریم به دو شیوه موضوعی وترتیبی وپاسخ گویی به شبهات می باشد . همین امر ما را بر آن داشت تا به بررسی روش تفسیری معظم له بپردازیم .
این تحقیق از چهار فصل تشکیل گردیده که در فصل اول بعد از کلیات ابتدا به معانی وتعریف تفسیر ومباحثی چند درباره ی آن پرداخته می شود ودر ادامه زندگی نامه استاد فرزانه آیت الله جعفرسبحانی وویژگی های آثارتفسیری ایشان بیان می گردد.
در فصل دوم،با روش های تفسیری و ذکر نمونه هایی از آثاراستاد سبحانی آشنا می شویم ودر فصل سوم به گرایش های تفسیری وذکر نمونه هایی از این گرایش ها در آثار ایشان پرداخته می شود . ودر فصل چهارم به روش تفسیر موضوعی اشاره می گردد .
در انتها نیزنتیجه گیری وپیشنهادات ارائه گردیده و با ذکر منابع خاتمه پذیرفته است.

 

 160صفحه فایل ورد (Word) فونت 14 منابع و پاورقی دارد قیمت 29000 تومان 

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید 

انجام پروپوزال و پایان نامه علوم قرآن و حدیث در کوتاهترین زمان با موضوعات خاص شما. منتظر تماس شما هستیم


1
0
مشاهده و دریافت

» بررسی رابطه بين كيفيت زندگی كاری و تعهد سازمانی كاركنان در مركز بهداشت

توسط: pardazesh در 8-06-1394, 09:52 | دسته: مدیریت | تعداد بازدید : 3781

چكيده :
در اين تحقيق، رابطه بين كيفيت زندگي كاري و تعهد سازماني كاركنان در مركز بهداشت شهرستان ساري مورد بررسي قرار گرفته است. ارتقاي تعهد سازماني كاركنان يكي از اهداف مديران و كارگزاران سازمانها است كه اين مقوله ضمن تاثير پذيري از عوامل انساني، فيزيكي ، محيطي، رفاهی انگيزشي و عواملي ديگر بر مواردي از جمله كارايي، اثر بخشي و بهره وري سازماني موثر است. تعهد سازماني از جمله مسائلي است كه تحت تاثير كيفيت زندگي كاري قرار مي گيرد و بيش از هر چيز ناشي از اعتقاد شديد فرد به سازمان و پذيرش اهداف سازماني و تلاش درراه رسيدن به آن اهداف مي باشد. در پژوهش حاضر از الگوي كيفيت زندگي «والتون» استفاده شده كه داراي هشت مولفه مي باشد و نه فرضيه تحقيق شامل : « بين 1- پرداخت منصفانه ، 2-محيط كار ايمن و سالم 3- فرصت رشد و امنيت شغلي مداوم ، 4- قانون گرايي در سازمان ، 5- وابستگي اجتماعي زندگي كاري ، 6-فضاي كلي زندگي ، 7- يكپارچگي و انسجام اجتماعي و 8- توسعه قابليت هاي انساني با تعهد سازماني كاركنان » رابطه وجود دارد و 9- مولفه هاي كيفيت زندگي كاري قدرت پيش بيني كنندگي تعهد سازماني كاركنان را دارند . اين پژوهش به صورت مطالعه پيمايشي انجام گرديد وبه لحاظ نوع تحقيق، از نوع توصيفي – همبستگي است. جامعه آماري اين تحقيق، كليه كاركنان رسمي مركز بهداشت شهرستان ساري به تعداد 90 نفر مي باشد و شيوه نمونه گيري به صورت تصادفي و براساس جدول كرجسي و مورگان انتخاب شده كه تعداد نمونه 73 نفر بوده است.
براي جمع آوري داده ها و اطلاعات لازم از دو پرسشنامه كيفيت زندگي كاري و تعهد سازماني استفاده شده كه پرسشنامه اول حاوي 30 سوال و پايايي آن 86/0 و پرسشنامه دوم حاوي 14 سوال و پايايي آن 75/0 بوده است.براي تجزيه و تحليل داده ها از نرم افزار spss و روشهاي آماري توصيفي و استنباطي استفاده شده است. نتايج حاصل از پژوهش نشان داده است كه بين شش مولفه از كيفيت زندگي كاري شامل پرداخت منصفانه، فرصت رشد و امنيت شغلي مداوم، قانون گرايي در سازمان، وابستگي اجتماعي زندگي كاري، يكپارچگي و انسجام اجتماعي و توسعه قابليتهاي انساني با تعهد سازماني كاركنان رابطه معناداري وجود دارد.

 

 105صفحه فایل ورد (Word) فونت 14 منابع دارد+جامعه آماری قیمت 21000 تومان 

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید 

انجام پروپوزال و پایان نامه مدیریت در کوتاهترین زمان با موضوعات خاص شما. منتظر تماس شما هستیم

 


0
0
مشاهده و دریافت

» بررسی رابطه بین استفاده افراطی از تکنولوژی (اعتیاد به اینترنت و موبایل و SMS) و وضعیت آموزشی و روانی دانش آموزان

توسط: pardazesh در 8-06-1394, 09:40 | دسته: روانشناسی, علوم تربیتی | تعداد بازدید : 1245

چکیده
استفاده از تکنولوژی های نوین در سطح جهان در مسیری شیبدار در حال رفتن می باشد و به دنبال خود پیامدهایی را نیز به همراه دارد و در کشور ما هم که به سرعت به دنبال آن بوده و بدون توجه به عواقب و پیامدهای نفوذ و بکارگیری آن، وارد کشور می شود، از این امر مستثنی نیست. موارد مهم این تکنولوژی در کشور ما، استفاده از اینترنت و موبایل می باشد که در بسیاری از کشورها پس از بکارگیری آنها، دچار آسیب شده و حال بدنبال آسیب شناسی و رفع مشکل می باشند. در کشور ما هم در خصوص این مسائل و نگرانی هایی که بدنبال خواهد داشت مطالبی نگاشته شده ولی در حد یک مقاله بدون پشتوانه علمی و پژوهشی بوده و انگشت شمار افرادی که هم انجام داده اند، تک بعدی نگریسته اند یا درخصوص نسل آسیب پذیر ( نوجوانان و جوانان) نبوده است.
در این تحقیق، هدف : بررسی رابطه بین استفاده افراطی از این تکنولوژی ها و وضعیت آموزشی و روانی دختران و پسران دبیرستانی شهر ساری می باشد که دو مبحث اینترنت و کارکرد پیامکی موبایل و میزان نمرات و احساس تنهایی دانش آموزان مد نظر و بررسی قرار گرفته است. در این تحقیق با توجه به ماهیت موضوع و هدف آن از روش تحقیق همبستگی استفاده شده است. جامعه‌ی آماری آن را کلیه دانش آموزان مقطع دبیرستان استان مازندران در سال 1388به تعداد 16153 نفر تشکیل می داد. نمونه آماری هم از طریق جدول مورگان 375 نفر دانش آموز دبیرستانی به شیوه خوشه ای – تصادفی انتخاب شدند و برای گردآوری اطلاعات از مطالعات کتابخانه‌ای و پرسشنامه استاندارد استفاده شده است. دانش آموزان به سه مقیاس آزمون اعتیاد به اینترنت ، احساس تنهایی و پیامک پاسخ دادند. اطلاعات سؤال‌های پرسشنامه ها، پس از جمع‌آوری داده‌ها با استفاده از برنامه کامپیوتری SPSS استخراج شده و به صورت جداول توزیع فراوانی و درصدی تنظیم و در محدوده‌ی آمار توصیفی و استنباطی تجزیه و تحلیل شده است .

 

 107صفحه فایل ورد (Word) فونت 14 منابع دارد+جامعه آماری قیمت 36000 تومان 

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید 

انجام پروپوزال و پایان نامه علوم تربیتی در کوتاهترین زمان با موضوعات خاص شما. منتظر تماس شما هستیم


2
0
مشاهده و دریافت
جدیدترین مطالب
پربازدیدترین مطالب
آمار سایت
آمار مطالب یک ساعت پیش: 0
امروز: 0
این ماه: 0
کل: 3114
کل نظرات: 292
آمار کاربران یک ساعت پیش: 0
امروز: 0
این ماه: 0
کل: 252
بن شدگان: 0
جدیدترین عضو: Qurbanalipuya

                                                                                                                         

تبادل لینک خودکار
Taktaz Group

Powered By Taktaz Group. Google+