سلام , به سایت پایان نامه دات کام خوش آمدید
 • در انجام پایان نامه خود مشکل دارید؟نمیتوانید موضوع جدید انتخاب کنید؟برای نوشتن پروپوزال وقت کافی ندارید؟با ما تماس بگیرید بهترین متخصصان را برای انجام کار شما در اختیار داریم...

 • در انجام پایان نامه خود مشکل دارید؟نمیتوانید موضوع جدید انتخاب کنید؟برای نوشتن پروپوزال وقت کافی ندارید؟با ما تماس بگیرید بهترین متخصصان را برای انجام کار شما در اختیار داریم...

 • در انجام پایان نامه خود مشکل دارید؟نمیتوانید موضوع جدید انتخاب کنید؟برای نوشتن پروپوزال وقت کافی ندارید؟با ما تماس بگیرید بهترین متخصصان را برای انجام کار شما در اختیار داریم...

 • در انجام پایان نامه خود مشکل دارید؟نمیتوانید موضوع جدید انتخاب کنید؟برای نوشتن پروپوزال وقت کافی ندارید؟با ما تماس بگیرید بهترین متخصصان را برای انجام کار شما در اختیار داریم...

 • در انجام پایان نامه خود مشکل دارید؟نمیتوانید موضوع جدید انتخاب کنید؟برای نوشتن پروپوزال وقت کافی ندارید؟با ما تماس بگیرید بهترین متخصصان را برای انجام کار شما در اختیار داریم...

اعتماد کنید :

» بررسی تأثیر عزت نفس و حمايت اجتماعی بر شادکامی دانش آموزان

توسط: pardazesh در 30-06-1394, 14:28 | دسته: روانشناسی, علوم تربیتی | تعداد بازدید : 1529


چکيده
هدف از اين پژوهش ،بررسي ارتباط میان عزت نفس ، حمايت اجتماعي و شادکامي در دانش آموزان است.بدين منظور از بين تمامي دانش آموزان دختر مقطع سوم متوسطه شهر تهران که در سال تحصيلي 90-89 مشغول به تحصيل بودند،تعداد 150 نفر به روش نمونه گيري خوشه ای چند مرحله اي انتخاب شدند. جمع آوري داده ها با استفاده از پرسشنامه هاي ،شادکامي آکسفورد ،عزت نفس کوپر اسميت و حمايت اجتماعي واکس صورت گرفت. نتايج حاصل از تجزيه و تحليل داده ها که در دوسطح توصيفي (ميانگين،انحراف استاندارد،ضريب همبستگي) و استنباطي (رگرسيون چند متغيري ) صورت گرفت ،نشان داد: بين عزت نفس و شادکامي ارتباط مثبت معنا دار در سطح کمتر از001/0 وجود دارد. بين تمامي خرده مقياسهاي حمايت اجتماعي ونيز نمره کل حمايت اجتماعي با عزت نفس ارتباط مثبت معنا داري در سطح کمتر از 01/0 وجود دارد. همچنين معادله خطي رگرسيون نشان داد که براي پيش بيني شادکامي به ترتيب عزت نفس و حمايت اجتماعي( بعد خانواده) اهميت دارد.

 

93صفحه فایل ورد (Word) فونت 14 منابع دارد +جامعه آماری و پرسشنامه  قیمت 34000 تومان 

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید 

انجام پروپوزال و پایان نامه علوم تربیتی در کوتاهترین زمان با موضوعات خاص شما. منتظر تماس شما هستیم


3
0
مشاهده و دریافت

» بررسی عوامل اطاله اجرای احكام كیفری درحقوق ایران

توسط: pardazesh در 30-06-1394, 13:17 | دسته: حقوق | تعداد بازدید : 1399
 • با توجه به نارسایی های موجود در مرحله اجرای احکام کیفری که منجر به طولانی شدن
  اجرای آن می گردد، پایان نامھ حاضر سعی دارد عواملی که منجر به اطاله در اجرای احکام
  کیفری گردیده اند را در سه زمینه عوامل قانونی، عوامل انسانی و عوامل ساختاری بررسی
  نماید.در این نوشـتار سعی شده است با استفاده از قوانین موجود و استفاده ازتجربیّات شخصي
  خود،كھ حاصل كاردر واحد اجراي احكام كیفري مي باشد و با توجه به آیین نامھ های موجود و
  رویّّھ های مخـتلف و نظریّّھ های قضات، نارسایی های موجود که موجب طولانی شدن مقوله ی
  اجراي حكم كیفري میگردد، نشان داده شده و راھکارهای صحیح و مناسب ارائھ شود. این
  پایان نامھ مشتمل بر سه فصل میباشد و ھر فصل دارای دو مبحث و ھر مبحث دارای چندین
  گفتار میباشد. در فصل اول، به بررسي عوامل قانونی اطاله اجراي حكم كیفري درحقوق ایران
  پرداختھ مي شود و طی دو مبحث، قوانین کیفری مرتبط با اجرای احکام کیفری،نقد و بررسی
  می گردند. ابتدا موانعی که در قانون مجازات اسلامی موجود است و نقش ھر یک از آنها در
  ایجاد اطاله بیان می شود.سپس مسائل و مشکلاتی که مربوط به قانون آیین دادرسی کیفری است
  مطرح می گردد. در فصل دوم به بیان مسائل و مشکلات محدثه از عوامل انسانی و ساختاری
  دخیل در اجرای حکم پرداختھ می شود و طی دو مبحث جداگانه ھر یک از مشکلات بیان می
  گردند.در فصل سوم ھم سعی شده است راھکارهایی جهت حل این معضلات ارائھ و پیشنهاد
  گردد.

184صفحه فایل ورد (Word) فونت 14 منابع دارد  قیمت 34000 تومان 

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید 

انجام پروپوزال و پایان نامه حقوق در کوتاهترین زمان با موضوعات خاص شما. منتظر تماس شما هستیم

 


3
0
مشاهده و دریافت

» تبيين شرايط ارث و پاسخگويی به سؤالات و ابهامات موجود در آن

توسط: pardazesh در 30-06-1394, 10:39 | دسته: حقوق | تعداد بازدید : 952

در بخش اول براي ورود به بحث اصلي شرايط ارث به كليات بحث پرداخته شده است. در فصل اول آن، تعريف واژه‌هاي كليدي بحث مشتمل بر: تعريف ارث، تعريف موجبات ارث و طبقات مختلف وراث، تعريف شرطيت در ارث و تعريف مانعيت در ارث، و در فصل دوم تاريخچه ارث در عربستان قبل از اسلام مشتمل بر انواع توارث و در فصل سوم ويژگيهاي قواعد ارث مشتمل بر امري بودن قواعد وراثت و جزئي از احوال شخصيه بودن ارث و در خاتمه احوال شخصيه، ايرانيان مقيم خارج و ايرانيان مقيم داخل و همچنين ايرانيان غير شيعه و غير مسلمان مورد مداقه قرار گرفته است.در بخش دوم به موت مورث بعنوان اولين شرط وراثت پرداخته شده است. در فصل اول آن موت حقيقي، در فصل دوم موت فرضي، دادگاه صالح رسيدگي به امور غايب مفقود الاثر، تعيين امين اداره اموال وي، تصرف موقت اموال وي توسط ورثه و در نهايت حكم موت فرضي غايب مفقود الاثر مورد بررسي قرار گرفته است.در بخش سوم به زنده بودن وارث در حين موت مورث بعنوان دومين شرط وراثت پرداخته شده است. در فصل اول اين بحث، حمل، انعقاد نطفه وي قبل از موت مورث، اختلاف در آن، چگونگي رفع اختلاف، بررسي امكان ظهور و بروز اين اختلاف در حملي كه در طبقات مختلف وراث مي‌باشد، زنده متولد شدن حمل، سهم‌الارث وي و حاجبيت يا عدم حاجبيت او مورد مداقه قرار گرفته است، و در فصل دوم غايب مفقود الاثر و موت يا زنده بودن او مورد بررسي قرار گرفته است، و در فصل سوم به موت اشخاصي كه با يكديگر قرابت قابل وراثت دارند و جهل در تقدم و تأخر موت ايشان و علم يا جهل به تاريخ موت آنها و استثنائات وارده بر آن (غرق و هدم) پرداخته شده است.
در بخش چهارم به وجود تركه بعنوان سومين شرط وراثت پرداخته شده است، فصل اول آن به استقرار مالكيت وارثان بر تركه اختصاص دارد و در فصل دوم به حقوق و ديون متعلقه بر تركه، و در فصل سوم نيز برخي از مصاديق اختلافي تركه مورد بررسي قرار گرفته است.
در پايان نتيجه‌گيري بعمل آمده است كه اميد است بكارگيري آن قدمي هرچند كوچك در راه جلوگيري از تضييع حقوق اشخاص بوده و مسير پرنشيب و فراز نيل به عدالت را هموارتر سازد.

 

 

 

186صفحه فایل ورد (Word) فونت 14 منابع و پاورقی دارد قیمت 38600 تومان 

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید 

انجام پروپوزال و پایان نامه حقوق در کوتاهترین زمان با موضوعات خاص شما. منتظر تماس شما هستیم

 

 

 


1
0
مشاهده و دریافت

» بررسی تطبیقی جایگاه اخبار تلویزیونی و اخبار منتشره در ارتباطات میان فردی در افکار عمومی

توسط: pardazesh در 30-06-1394, 09:05 | دسته: ارتباطات, علوم اجتماعی(جامعه شناسی) | تعداد بازدید : 867

چکیده:
امروزه نقش وجایگاه خبررسانی دررسانه هابه ویژه تلویزیون اهمیت روزافزونی یافته است،به گونه ای که افرادبرای انجام فعالیتهای فردی واجتماعی خودنیازمند اطلاعات واخباری می باشند که محیط پیرامون آنهارااحاطه کرده است،بااین وجود رسانه هاتنهامنابعی نیستندکه مردم اطلاعات مربوط به مسائل ورودادها راازآنهامی گیرندوازمیزان اهمیت ارتباطات میان فردی نبایدغافل ماند.لذاباتوجه به اینکه هریک ازمنابع خبری اعم تلویزیون وارتباطات میان فردی به صورت بالقوه می توانند موردپذیرش قراربگیرند دراین بررسی هدف اصلی مقایسه عوامل موثربرتمایل ویاعدم تمایل به خبرتلویزیونی واخبارمنتشره درارتباطات میان فردی وهمچنین بررسی تطبیقی نوع اخبارمبادله شده اعم از(سیاسی،اقتصادی،اجتماعی)وتعیین اولویتهای خبری دراین ارتباطات می باشد.روش تحقیق دراین بررسی پیمایش وجامعه آماری دانشجویان علوم ارتباطات مقاطع تحصیلی کارشناسی وکارشناسی ارشد مجتمع دانشگاهی ولیعصرومقطع دکترا واحدعلوم وتحقیقات می باشد.حجم نمونه بااستفاده ازنمونه گیری سهمیه ای 25% کل دانشجویان می باشد که بصورت تصادفی 197 نفرازمیان آنان انتخاب وپرسشنامه پس ازتعیین اعتبارصوری توزیع گردید ،ابزاراندازه گیری پرسشنامه وروش تجزیه وتحلیل بااستفاده ازنرم افزار spss می باشد وباتوجه به بررسیهای صورت گرفته نتایج ذیل قابل توجه می باشد: 1-میان جنسیت،وضعیت تاهل،وگره سنی وانتخاب رسانه رابطه معنادار وجودندارد
2-میان ساعات مطالعه وانتخاب رسانه رابطه معناداروجوددارد3-میان مقطع تحصیلی وعدم تمایل به خبرتلویزیونی رابطه معناداروجوددارد4-میان تامین امنیت روانی خبرتلویزیونی واخبارمنتشره درارتباطات میان فردی تفاوت معناداروجوددارد.5-میان اولویتهای خبری تلویزیون ومیان فردی تفاوت معناداروجوددارد6-میزان اغراق،سانسور،ابهام وجهت گیری درخبرتلویزیونی بیشترین درصد رابه خوداختصاص داده ونتیجتا افرادکمترین توجه رابه گزارشات سیاسی وتلویزیون رانشان داده واین عوامل سبب گردیده افرادتنها اخبارراازتلویزیون دریافت کنند ،امادرموردمیزان تمایل به تلویزیون بعنوان منبع کسب خبربایدگفت مردم جهت صحت وسقم اطلاعات واخباربه دنبال منابع دیگری ازجمله میان فردی خواهند بود.

 

209صفحه فایل ورد (Word) فونت 14 منابع دارد +جامعه آماری و پرسشنامه  قیمت 36000 تومان 

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید 

انجام پروپوزال و پایان نامه ارتباطات در کوتاهترین زمان با موضوعات خاص شما. منتظر تماس شما هستیم


2
0
مشاهده و دریافت

» بررسی سیر ارتباطات انسانی در شاهنامه فردوسی

توسط: pardazesh در 30-06-1394, 08:45 | دسته: ادبیات | تعداد بازدید : 893

چكيده :
ارتباطات را مي توان عمل انتقال مفاهيم و يا انتقال معاني و نيز تبادل پيامها برشمرد. آنچه ارتباطات انساني را از ديگر موجودات زنده متمايز و مشخص مي سازد توانايي بسيار زياد انسانها در خلق و استفاده از نمادها است. بررسي سير ارتباطات انساني در شاهنامه فردوسي نيز به دليل عظمت اين اثر سترگ اهميت دارد . روش پژوهش اين اثر روشي تركيبي اسنادي و تحليل محتوا بوده كه به صورت نمونه گيري تمام شمارشي هدفمند به تعيين جامعه ي نمونه پرداخته شده است و حدود «28299» بيت از شاهنامه فردوسي جامعه نمونه مورد سنجش است. و اما در سطح كيفي به بررسي سيرچهاربعد ارتباطات انساني در شاهنامه پرداخته شده است ، اولين نوع ، ارتباط انسان با انسان كه شامل ارتباطات ميان فردي و ارتباطات جمعي(گروهي) است كه محتواي اين ارتباطات حاوي: ارتباطات آموزشي،ارتباطات پندآميز وارتباطات نصيحت گونه و قدرت طلبانه است . دومين نوع ارتباط انسان با خدا ، كه به صورت ارتباطات كلامي و غيركلامي است. ارتباطات غيركلامي انسان با خدا بيشتر قبل از برقراري ارتباطات كلامي است به گونه اي كه انسان براي آمادگي در پيشگاه خداوند سروتن مي شويد ويا لباس نو برتن مي كند،...پس از آن به ارتباطات كلامي و گفتگو با خداوند مي پردازد كه مضامين ارتباطات كلامي انسانها بيشتر شامل نيايش،ستايش و درخواست نياز خود است . سومين نوع،ارتباطات انسان با ماورا و موجودات ماورايي است انسانها در اتخاذ تصميمات خود از نيروهاي ماورايي چون سروش غيبي و جام گيتي نما استفاده مي كردند.و اما ارتباط انسان با موجودات ماورايي گاهي تقابلي و گاهي تعاملي است. چهارمين نوع، ارتباط انسان با طبيعت است كه اين نوع ارتباط نيز به دو صورت ارتباط انسان با طبيعت در ادب غنايي و ارتباط انسان با طبيعت در ادب حماسي است.در ارتباطات ادب غنايي شاعر انسانها را به عناصر زيباي طبيعت تشبيه كرده است .در ارتباطات ادب حماسي نيز انسان براي نشان دادن برتري جويي خود در ستيز با طبيعت است. اما بعد از بررسي ابعاد ارتباطات انساني در شاهنامه به دليل اهميت و عظمت ارتباطات رستم در چهار گفتار به بررسي ارتباطات آرماني ترين پهلوان شاهنامه پرداخته شده و در پايان اين بررسي به اين نتيجه رسيديم كه ارتباطات انسانهاي آرماني در شاهنامه متفاوت از ديگر انسان ها است.

 

248صفحه فایل ورد (Word) فونت 14 منابع دارد +تحلیل فصل چهارم با نرم افزار spss  قیمت 45000 تومان 

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید 

انجام پروپوزال و پایان نامه ادبیات فارسی در کوتاهترین زمان با موضوعات خاص شما. منتظر تماس شما هستیم

 


3
0
مشاهده و دریافت
جدیدترین مطالب
پربازدیدترین مطالب
آمار سایت
آمار مطالب یک ساعت پیش: 0
امروز: 0
این ماه: 0
کل: 3114
کل نظرات: 292
آمار کاربران یک ساعت پیش: 0
امروز: 0
این ماه: 0
کل: 252
بن شدگان: 0
جدیدترین عضو: Qurbanalipuya

                                                                                                                         

تبادل لینک خودکار
Taktaz Group

Powered By Taktaz Group. Google+