سلام , به سایت پایان نامه دات کام خوش آمدید
  • در انجام پایان نامه خود مشکل دارید؟نمیتوانید موضوع جدید انتخاب کنید؟برای نوشتن پروپوزال وقت کافی ندارید؟با ما تماس بگیرید بهترین متخصصان را برای انجام کار شما در اختیار داریم...

  • در انجام پایان نامه خود مشکل دارید؟نمیتوانید موضوع جدید انتخاب کنید؟برای نوشتن پروپوزال وقت کافی ندارید؟با ما تماس بگیرید بهترین متخصصان را برای انجام کار شما در اختیار داریم...

  • در انجام پایان نامه خود مشکل دارید؟نمیتوانید موضوع جدید انتخاب کنید؟برای نوشتن پروپوزال وقت کافی ندارید؟با ما تماس بگیرید بهترین متخصصان را برای انجام کار شما در اختیار داریم...

  • در انجام پایان نامه خود مشکل دارید؟نمیتوانید موضوع جدید انتخاب کنید؟برای نوشتن پروپوزال وقت کافی ندارید؟با ما تماس بگیرید بهترین متخصصان را برای انجام کار شما در اختیار داریم...

  • در انجام پایان نامه خود مشکل دارید؟نمیتوانید موضوع جدید انتخاب کنید؟برای نوشتن پروپوزال وقت کافی ندارید؟با ما تماس بگیرید بهترین متخصصان را برای انجام کار شما در اختیار داریم...

اعتماد کنید :

» پالینولوژی سازند آبدراز در برش چینه شناسی غرب روستای سنگانه

توسط: pardazesh در 26-10-1395, 22:35 | دسته: زمین شناسی | تعداد بازدید : 680

سازند آبدراز یکیاز سازند هاي کرتاسه پسین واقع در حوضه کپه داغ می­باشد. جهت مطالعات پالینولوژی برش غربی روستای سنگانه،مورد بررسی قرار گرفته است.این برش در مسیر جاده­ی مشهد- کلات و در 75کیلومتري شهرستان کلات و در مسیر روستای سنگانه و در فاصله دو کیلومتری غرب آن واقع است. لیتولوژی عمده آن در برش سنگانه شامل مارن، آهک مارنی، و شیل های خاکستری تا متمایل به سبز روشن همراه با سه افق سنگ آهک گل سفیدی است. ضخامت این سازند در برش نامبرده 530 متر اندازه گیری شده است که 41 نمونه به صورت سیستماتیک از آن برداشت شده است.در برش سنگانه، مرز پایین سازند آبدراز با سازند آیتامیر ناپیوسته و مرز بالاي آن با سازند آب تلخ به صورت پیوسته می باشد. در این مطالعه 37 جنس و 84 گونه داینوفلاژله شناسایی شده ، که براین اساس، سن تورنینمیانی تا سانتونین پایانی تعیین شده است. با توجه به مطالعه خرده هايآلی در اسلاید هاي پالینولوژیکی، به طور کلی 3 پالینوفاسیس شناسایی شد. شناسایی پالینوفاسیس هابر اساس محتواي مواد آلی درون اسلاید ها و تعیین درصد هر یک از سه گروه خرده هاي آلی شامل، ذرات آلی بی شکل(AOM)، پالینومورف­ها (palynomorphs)وفیتوکلاست­ها (phytoclasts)انجام شده است. براي تعیین دقیق تر محیط، فاکتورهاي موثر بر درجه حفظ شدگی مواد ارگانیکی مانند، فاکتور حفاظت از مواد ارگانیکی (Lability)، نسبت AOMشفاف به AOMتیره و نسبت پالینومورف­های دریایی به AOMمحاسبه گردید. بررسی و مقایسۀ مجموعه این فاکتورها نشاندهنده چگونگی میزان اکسیژن، نرخ        رسوب­گذاري و میزان انرژي محیط دیرینه  می باشد. بررسی وتعیین درصد سه گروه اصلی عناصر پالینولوژیکی و همچنین بررسی فاکتور هاي حفاظت از موادارگانیکی نشان می دهد که شرایط کم اکسیژن با سرعت رسوب­گذاری نسبتاً زیادبر محیط رسوب­گذاري سازند آبدراز حاکم بوده است. با توجهبه نمونه­هاي سازند آبدراز (برش غرب سنگانه) بر اساس شکل سیست و نوع داینو فلاژله­ها می توانمحیط آن را شناسایی کرد که بر این اساس محیط رسوبی از نریتیک داخلی تا نریتیک خارجی (یک محیط حد واسط تا دور از ساحل) متغییراست.بهمنظور جداسازی واحدهای سکانسی و نشان دادن تغییرات سطح نسبی آب، با استفاده از فاکتورهای مختلف پالینولوژیکی، مطالعات آماری و پالینوفاسیس مربوط به هر نمونه و همچنین با تلفیق داده­های به دست آمده از روش حساسیت مغناطیسی، سه سکانس رسوبی از نوع رده سوم با چهار مرز سکانسی؛ (سه مرز از نوع دوم و یک مرز از نوع اول) واقع در مرز زیرین با سازند آیتامیر شناسایی شد.مقایسه­ داده­های حاصل از روش حساسیت مغناطیسی که به منظور مقایسه آن با داده­های پالینولوژیکی و به منظور تفکیک واحدهای سکانسی صورت گرفت، این موضوع را تأیید می­کند که این روش، روشی مناسب در تعیین پسروی­ها و پیشروی­ها است.به منظور مطالعات ژئوشیمیایی و مقایسه آن­ها با نتایج حاصل از مطالعات پالینولوژیکی تعداد 7 نمونه مورد آنالیز راک- اول قرار گرفتند. توزیع داده­ها بر روی نموار ون- کرولن نشان می­دهد که کروژن غالب از نوع IIIاست (در نمونه­های مربوط به پالینوفاسیس نوع Vتایسون کروژن نوع IIنیز حضور اندکی دارد ). نوع هیدروکربور تخمینی گاز بوده، اما از نظر توان تولید بسیار ضعیف است. تمامی نمونه­ها به جز نمونه شماره31 و 39 به مرحله کاتاژنز رسیده­اند (Tmax بالاتر از 435 درجه سانتی گراد) که در نتیجه بالغ هستند

 

 93صفحه فایل ورد (Word) فونت 14 منابع دارد  قیمت 17000 تومان

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید

 


ادامه مطلب :

 

عنوان                                                                                                                    صفحه

فصل اول: کلیات ........................................................................................................................ 1

مقدمه ......................................................................................................................................... 2

1-1- اهداف مطالعه .................................................................................................................. 3

1-2- موقعیت جغرافیایی حوضه رسوبی کپه داغ ..................................................................... 3

1-3- ریخت شناسی حوضه کپه داغ ........................................................................................ 3

1-4- مطالعات قبلی بر روی سازند آبدراز ................................................................................. 4

1-5- روش مطالعه ........................................................................................................... 5

1-5-1- عملیات صحرایی .........................................................................................................5  

1-5-2- مراحل آزمایشگاهی ..................................................................................................... 5

1-5-3- روش مطالعه و عکسبرداری نمونه­ها ............................................................................ 7

فصل دوم: زمین شناسی عمومی ...........................................................................................8

2-1- مقدمه ............................................................................................................................... 9

2-2- واحدهای سنگی کرتاسه بالایی در منطقه........................................................................ 9

2-2-1- گسترش جغرافیایی سازند آبدراز در کپه داغ .......................................................... 10

2-2-2- سنگواره ها و سن های ارائه شده برای سازند آبدراز.........................................................11

2-2-3- موقیعت جغرافیایی و راه دسترسی به برش غرب روستای سنگانه ......................... 12

2-2-3- چینه شناسی سازند آبدراز در برش غرب روستای سنگانه .................................... 13

فصل سوم: پالئوپالینولوژی ................................................................................................. 18

3-1- مقدمه ..............................................................................................................................19

3-2- پالینومورف­های سازند آبدراز ..........................................................................................19

3-3- پالینواستراتیگرافی ..........................................................................................................20

فصل چهارم: پالئواکولوژی ...................................................................................................24

4-1- مقدمه .............................................................................................................................25

4-2- فاکتورهای مؤثر برای تفاسیر پالئواکولوژی......................................................................25

   4-2-1- فاکتورهای پالینولوژیکی .........................................................................................25

   4-2-1-1- مواد ارگانیکی .....................................................................................................25

   4-2-1-2- فاکتورهای حفاظت از مواد ارگانیکی .................................................................27

   4-2-1-3- بررسی تنوع پالینومورف­های دریایی ..................................................................29

   4-2-1-4- فراوانی پالینومورف­های دریایی ..........................................................................30

   4-2-1-5- نسبت دانوسیست­های نریتیک خارجی به نریتیک داخلی(ON/IN)..............30

4-3- آب و هوای دیرینه ..........................................................................................................33

4-4- نتیجه گیری ....................................................................................................................36

فصل پنجم: پالینوفاسیس ....................................................................................................37

5-1- مقدمه .............................................................................................................................38

5-2- بحث ...............................................................................................................................38

5-3- نتیجه گیری ...................................................................................................................39

فصل ششم: بررسی تغییرات سطح آب و تفکیک واحدهای سکانسی .......................43

6-1- مقدمه .............................................................................................................................44

6-2- روش­ها و اهداف .............................................................................................................45

6-3- روش حساسیت مغناطیسی (MS) ...............................................................................45

6-4- ملاک­های پالینوژیکی در تعیین واحدهای سکانسی .....................................................46

6-5- رخساره­های پالینولوژیکی و تفسیر واحدهای سکانسی .................................................47

   6-5-1- رخساره­های پالینولوژیکی درسیستم تراکت­های تراز پایین (LST) ....................47

   6-5-2- رخساره­های پالینولوژیکی در سیستم تراکت­های پیشرونده(TST) ...................48

   6-5-3- رخساره­های پالینولوژیکی در سیستم تراکت­های تراز بالا(HST) ......................48

6-6- بحث ...............................................................................................................................48

6-7-حساسیت مغناطیسی ......................................................................................................52

6-8- نتیجه گیری ...................................................................................................................53

فصل هفتم: پتانسیل هیدروکربورزایی و بلوغ حرارتی....................................................57

7-1- مقدمه .............................................................................................................................58

7-2- پیرولیز ............................................................................................................................58

7-3- مشاهدات و بحث ............................................................................................................59

   7-3-1- نوع کروژن ..............................................................................................................59

   7-3-2- نوع هیدروکربن و توان هیدروکربورزایی .................................................................61

   7-3-3- بلوغ حرارتی ............................................................................................................62

   7-3-4- محیط رسوبگذاری و مواد آلی ................................................................................63

7-4- نتیجه گیری ....................................................................................................................65

فصل هشتم: نتیجه گیری .....................................................................................................66

8-1- نتیجه گیری ....................................................................................................................67

 

 

فهرست جدول­ها

عنوان                                                                                                                    صفحه

جدول3-1: انطباق زون بندی های ذکر شده و مقایسه آن با برش سنگانه از سازند آبدراز ...........21

جدول4-1: برخی از گونه­های شاخص در تعیین نریتیک داخلی تا نریتیک خارجی ....................31

جدول 4-2: تغییرات فاکتورهای به کار گرفته شده به منظور تعیین شرایط محیط ....................32

جدول 4-3: پراکندگی برخی جنس­های شاخص در تعیین نوع آب و هوای دیرینه، با توجه به    عرض­های جغرافیایی مختلف در کرتاسه بالایی ............................................................................34

جدول 4-4: اطلاعات مربوط به منحنی شکل 4-2 به منظور بررسی نوسانات دمایی سازند آبدراز براساس اطلاعات پالینولوژی ..........................................................................................................34

جدول 5-1 : فروانی (درصد) سه گروه اصلی از عناصر پالینولوژیکی مطالعه شده در اسلایدها ....40

جدول6-1: فاکتورهای به کار رفته به منظور تفکیک واحدهای سکانسی در برش غرب سنگانه...55

جدول 7-1: داده­های به دست آمده از آنالیز پیرولیز راک-اول .....................................................59

جدول 7-2: میانگین داده­های حاصل ازپیرولیز 7 نمونه راک-اول ...............................................59

جدول7-3: ارزیابی توان هیدروکربورزایی با استفاده از S1+S2- S1-S2...................................61

جدول7-4: تشخیص نوع هیدروکربن با استفاده از شاخص هیدروژن و نسبت S2/S3...............61

جدول7-5:پارامترهای استاندارد ارزیابی پتانسیل هیدروکربورزایی .............................................62

 

فهرست شکل­ها

عنوان                                                                                                                              صفحه

شکل2-1: نقشه خطوط میزان ضخامت سازند آبدراز در بخش­های مختلف حوضه کپه داغ ........ 10

شکل2-2: تغییر رخساره­های رسوبی از شرق به غرب در حوضه رسوبی کپه داغ ......................... 11                            

شکل2-3: موقعیت جغرافیایی و راه دسترسی به برش مورد مطالعه ............................................ 13

شکل2-4: نمایش مرز زیرین و سنگ شناسی برش مورد مطالعه در ضخامت­های مختلف .......... 14

شکل2-5: نمایش خصوصیات سنگ شناسی و نحوه برداشت نمونه­ها .......................................... 15

شکل2-6: نمای کلی از منطقه و نمایش مرز بالایی سازند آبدراز در برش مورد مطالعه .............. 16

شکل2-7: ستون چینه شناسی و نمایش واحدهای سنگ- چینه ای در برش مورد مطالعه ........ 17

شکل3-2: گسترش سنی داینوسیست­های سازند آبدراز در برش مورد مطالعه ............................23

شکل4-1: قرارگیری جایگاه و محدوده گونه­های شاخص در تعیین محیط از نریتیک داخلی تا

نریتیک خارجی .............................................................................................................................31

شکل4-2: نمایش تغییرات فاکتورهای حفاظت از مواد ارگانیکیو فاکتورهای به کار رفته جهت    تعیین شرایط محیط دیرینه سازند آبدراز در برش مورد مطالعه ...................................................33

شکل4-3: منحنی نوسانات دمایی در طی انبایش رسوبات بر اساس اطلاعات پالینولوژی ...........35

شکل5-1: جایگاه نمونه­­های مورد مطالعه بر روی دیاگرام تایسون ................................................41

شکل5-2: انواع پالینوفاسیس­های شناسایی شده در برش مورد مطالعه ........................................41

شکل5-3: تفکیک پالینوفاسیس­ها بر مبنای تغییرات ذرات آلی در طول ستون چینه شناسی ....42

شکل6-1: شواهد لیتولوژیکی و صحرایی به کار رفته در تفکیک واحدهای سکانسی در برش         مورد مطالعه ....................................................................................................................................54

شکل6-2: تفکیک سکانس­های شناسایی شده در برش مورد مطالعه بر مبنای عناصر پالینولوژیکی.......56

شکل7-1: بررسی تغییراتHI/OIو HI/Tmaxبر روی نمودار ون-کرولن به منظور شناسایی        نوع هیدروکربور احتمالی ................................................................................................................60

شکل7-2: نمایش بلوغ حرارتی نمونه­های مورد پیرولیز قرار گرفته بر روی نمودار ون- کرولن ...63

شکل7-3: نمودار تغییراتHI/OI(شاخص هیدروژن در برابر اکسیژن) به منظور تعیین نوع        محیط رسوب­گذاری مواد آلی ........................................................................................................64

شکل7-4: نمودار تغییرات TOC(میزان کل کربن آلی) در مقابل HI(شاخص هیدروژن)،            در نمونه­های مورد آنالیز قرار گرفته، به منظور شناسایی محیط و شرایط رسوب­گذاری آن­ها .....64

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


فصل اول

 

 

 

˜ کلیات

 

 

کلیات

مقدمه:

پهنه رسوبی- ساختاری کپه داغ شامل کوه­­های هزار مسجد در شمال شرق ایران است که در یک راستای WNW تا ESE از شرق دریای خزر آغاز و پس از عبور از ترکمنستان و ایران، وارد خاک افغانستان می­شود. کپه داغ به عنوان یک میدان گازی عظیم بین سه کشور ایران، ترکمنستان و افغانستان مشترک است. میدان های گازی بسیار عظیم خانگیران در ایران، دولت آباد- دونمز، شاتلیک، بایران علی و مهری در ترکمنستان و گوگر در افغانستان، در این حوضه کشف شده­اند (افشار حرب، 1373). شرایط رسوب­گذاری و رخدادهای زمین ساختی حاکم بر پهنه کپه داغ شباهت به پهنه زاگرس دارد که از آن جمله می­توان به زمان چین خوردگی نهایی، روند عمومی چین­ها نبود تکاپوهای ماگمایی و یکسان بودن رژیم­های فشارشی اشاره کرد. حوضه رسوبی کپه داغ در شمال شرق ایران قرار دارد و عمدتاً از سنگ­های رسوبی دوران مزوزوئیک و سنوزوئیک تشکیل شده است. سازند آبدراز در این حوضه، دارای گسترش وسیع و رخنمون­های مطلوبی می­باشد. برش غربی روستای سنگانه که در فاصله دو کیلومتری از این روستا قرار گرفته است، جهت بررسی بایواستراتیگرافی و تغییرات پالئواکولوژیکی مورد مطالعه قرار گرفته است. به منظور شناسایی واحدهای سکانسی علاوه بر استفاده از فاکتورهای پالینولوژیکی از روش داده­های حساسیت مغناطیسی (MS)[1] جهت تطابق و مقایسه واحدهای سکانسی برای اولین بار در این سازند و برش مورد مطالعه استفاده شد. همچنین تعداد هفت نمونه شیلی جهت تعیین پتانسیل هیدروکربورزایی در این سازند با استفاده از روش راک-اول[2] در پژوهشکده صنعت نفت و مقایسه آن با داده­های حاصل از مطالعات پالینولوژیکی مورد آنالیز ژئوشیمیایی قرار گرفت. لیتولوژی عمده این سازند در برش نامبرده شامل شامل شیل،شیل­های آهکی و مارن به همراه سه لایه سنگ آهک گل سفیدی است.

 

1-1- اهداف مطالعه

مهمترین اهداف حائز اهمیت در این مطالعه، عبارتند از:

1-    اندازه گیری، برداشت و رستم ستون چینه شناسی سازند آبدراز در برش غربی روستای سنگانه.

2-    شناسایی دقیق پالینومورف­های موجود در سازند، به ویژه داینوفلاژله­ها.

3-    شناسایی بایوزون­ها در صورت وجود و تعیین سن سازند در برش نامبرده با استفاده از داینوفلاژله­ها.

4-    ارزیابی میزان اکسیژن و تغییرات آن در قسمت­های مختلف و همچنین تعیین نرخ رسوب­گذاری سازند آبدراز در برش سنگانه.

5-    تعیین و تفسیر پالینوفاسیس­های موجود بر اساس درصد تغییرات سه گروه اصلی از عناصر پالینولوژیکی (AOM, Phytoclasts, Marine Palynomorph).

6-    تفسیر نسبی محیط رسوبی بر اساس پالینوفسیس­ها و حضور داینوفلاژله­های شاخص محیط.

7-    شناسایی و تفکیک واحدهای سکانسی موجود در این برش بر اساس فاکتورهای پالینولوژیکی محاسبه شده و مقایسه آن با روش حساسیت مغناطیسی.

8-    تعیین پتانسیل هیدروکربورزایی و نوع هیدروکربور احتمالی بوسیله­ی پیرولیز راک- اول.

1-2- موقعیت جغرافیایی حوضه رسوبی کپه داغ

حوضه رسوبی کپه داغ در شمال شرق ایران بخش وسیعی از کشور ایران را در بر می گیرد. این منطقه بین ˊ30 °35 تا ˊ15 °38 عرض شمالی و °54 تا   ˊ13 °61 طول شرقی قرار دارد. وسعت منطقه در حدود 55000 کیلومتر مربع یعنی تقریباً 3/3 درصد مساحت کل کشور است.

کپه داغ در ایران منطقه ای کوهستانی است، که دو رشته کوه با روندی موازی بیشتر سطح منطقه را پوشانیده است. رشتۀ شمالی را کوه­های کپه داغ و هزار مسجد و رشتۀ جنوبی را کوه­های گلستان، آلاداغ و بینالود تشکیل می­دهند. در بین این دو رشته دشت­های مشهد، قوچان، شیروان، بجنورد و گرماب قرار دارد.

1-3- ریخت شناسی حوضه رسوبی کپه داغ

کپه داغ منطقه­ای کوهستانی است که در اثر فازهای چین خوردگی آلپ و فرسایش پیامد آن سیمای فعلی را به خود گرفته است. مورفولوژی منطقه در مرحله جوانی بوده و توپوگرافی رابطۀ مستقیمی با ساختمان­های زمین شناسی دارد. تاقدیس­ها، ارتفاعات و کوه­ها را می­سازند و ناودیس­ها اغلب دشت­های میان­کوهی را تشکیل می­دهند.

سه نوع دره در منطقه دیده می­شوند:

1-    دره­های تک­شیب که در بسیاری از بخش­های منطقه دیده می­شوند.

2-    دره­های ناودیسی نیز در منطقه وجود دارند (مانند دره­های چهل کمان و شورلخ در ناحیۀ سرخس).

3-    دره­های بسیاری نیز در منطقه وجود دارند که علت وجود بسیاری از آن­ها گسله­هایامتداد لغزند (مانند گسل گرماب- باغون).

1-4- مطالعات قبلی بر روی سازند آبدراز

برخی از مطالعات انجام گرفته بر روی سازند آبدراز که بر مبنای روزن بران و پالینومورف­ها و...، صورت گرفته است و غالباً به منظور تعیین سن و تفسیر محیط بوده است، به شرح زیر است:

هادوی و صنعتی (1377) بر اساس مطالعه نانوپلانکتون­های آهکی در برش الگو، با توجه به گونه­های شاخص و تجمعات فسیلی سن این سازند را کنیاسین پسین- مرز سانتونین پسین/ کامپانین پیشین تشخیص داده­اند. فروغی و همکاران (1383)، بر مبنای روزنبران پلانکتون سن این سازند را تورونین میانی تا کامپانین تشخیص داده­اند. علامه و مرادیان (1388) با مطالعه داینوفلاژله­های سازند آبدراز در برش حمام قلعه و تفسیر رخساره­های پالینولوژیکی سن آن را تورونین انتهایی تا سانتونین میانی و محیط آن را دریایی کم عمق تا باز با انرژی متغیر تفسیر کرده­اند. رستمی و اردستانی (1389)، به منظور تفسیر شرایط اکولوژیکی، این سازند را در برش الگو بر اساس فرامینیفرها مورد بررسی قرار داده­اند که نشان دهنده شرایط پر اکسیژن در قسمت­های ابتدایی و شرایط کم اکسیژن در قسمت­های انتهایی سازند است. اردستانی و همکاران(1389)، بر اساس مطالعه روزنبران پلانکتونیک در مقطع تیپ، سن سازند آبدراز را تورونین میانی- سانتونین پسین تا اوایل کامپانین معرفی کرده­اند و عدم حضور برخی از جنس­های شاخص در سنومانین پسی ..................

[1] -Magnetic Susceptibility

[2] - Rock- Eval........................................

 

بلافاصله بعد از پرداخت موفق میتوانید فایل کامل این پروژه را با سرعت و امنیت دانلود کنید

قیمت اختصاصی و استثنایی این پروژه در پایان نامه دات کام : تنها , 17000 تومان

 

 

 


قیمت قبلی : 250000 ریال

قیمت جدید : 17000 تومان  |   جهت خرید محصول بر روی تصویر روبرو کلیک نمایید :

خرید آنلاین این مطلب
مطالب مرتبط


نام:*
ایمیل:*
متن نظر:
کد را وارد کنید: *
جدیدترین مطالب
پربازدیدترین مطالب
آمار سایت
آمار مطالب یک ساعت پیش: 0
امروز: 0
این ماه: 1
کل: 3113
کل نظرات: 294
آمار کاربران یک ساعت پیش: 0
امروز: 0
این ماه: 0
کل: 252
بن شدگان: 1
جدیدترین عضو: Qurbanalipuya

                                                                                                                         

تبادل لینک خودکار
Taktaz Group

Powered By Taktaz Group. Google+