سلام , به سایت پایان نامه دات کام خوش آمدید
  • در انجام پایان نامه خود مشکل دارید؟نمیتوانید موضوع جدید انتخاب کنید؟برای نوشتن پروپوزال وقت کافی ندارید؟با ما تماس بگیرید بهترین متخصصان را برای انجام کار شما در اختیار داریم...

  • در انجام پایان نامه خود مشکل دارید؟نمیتوانید موضوع جدید انتخاب کنید؟برای نوشتن پروپوزال وقت کافی ندارید؟با ما تماس بگیرید بهترین متخصصان را برای انجام کار شما در اختیار داریم...

  • در انجام پایان نامه خود مشکل دارید؟نمیتوانید موضوع جدید انتخاب کنید؟برای نوشتن پروپوزال وقت کافی ندارید؟با ما تماس بگیرید بهترین متخصصان را برای انجام کار شما در اختیار داریم...

  • در انجام پایان نامه خود مشکل دارید؟نمیتوانید موضوع جدید انتخاب کنید؟برای نوشتن پروپوزال وقت کافی ندارید؟با ما تماس بگیرید بهترین متخصصان را برای انجام کار شما در اختیار داریم...

  • در انجام پایان نامه خود مشکل دارید؟نمیتوانید موضوع جدید انتخاب کنید؟برای نوشتن پروپوزال وقت کافی ندارید؟با ما تماس بگیرید بهترین متخصصان را برای انجام کار شما در اختیار داریم...

اعتماد کنید :

» بررسي ميزان اعتبار پارامترهاي ژئوتكنيكي مسير خط 2 قطار شهري تبريز

توسط: pardazesh در 30-11-1396, 18:39 | دسته: زمین شناسی, شهرها و کشورها | تعداد بازدید : 248
چکیده
در برنامه مطالعات ژئوتکنیک، شناسایی خصوصیات مهندسی خاک در اعماق مختلف با استفاده از آزمایش‌های صحرایی (برجا) و آزمایشگاهی انجام می‌گردد. در خاک‌های درشت‌دانه به دلیل دست‌خوردگی خاک در هنگام تهیه نمونه و ارسال آن به آزمایشگاه، از آزمایش‌های صحرایی استفاده می‌گردد. مطالعه ارتباط بین نتایج آزمایش‌های آزمایشگاهی و صحرایی و اعتبارسنجی آن‌ها می‌تواند میزان خطاهای موجود در روش‌های مختلف انجام آزمایش را مشخص ساخته و استفاده بهینه از نتایج به‌دست‌آمده برای شناسایی خواص مهندسی خاک و پارامترهای مختلف آن را فراهم سازد.
در این تحقیق، نتایج آزمایش‌های مطالعات ژئوتکنیکی خط 2 متروی تبریز موردبررسی قرارگرفته است. از نتایج آزمایش سه محوری و همچنین آزمایش نفوذ استاندارد استفاده‌شده و رابطه تجربی برای برآورد مقاومت برشی زهکشی نشده خاک‌های ریزدانه بر اساس عدد نفوذ استاندارد ارائه گردیده است. در مرحله بعد از نتایج آزمایش تعیین سرعت موج برشی (Downhole) و عدد نفوذ استاندارد برای بررسی همبستگی بین این دو پارامتر استفاده‌شده و رابطه‌ای تجربی برای سرعت موج برشی بر پایه عدد نفوذ استاندارد برای خاک‌های ریزدانه و درشت‌دانه به‌صورت جداگانه ارائه‌شده است. همچنین با استفاده از داده‌های آزمایش مقاومت فشاری تک‌محوری و نفوذ استاندارد رابطه تجربی برای ارزیابی مدول الاستیسیته بر پایه نتایج آزمایش نفوذ استاندارد ارائه‌شده است. درنهایت رابطه بین نتایج آزمایش نفوذ استاندارد و برش مستقیم روی خاک‌های ماسه‌ای مسیر خط 2 متروی تبریز مورد ارزیابی قرارگرفته است.
نتایج بررسی‌ها نشان می‌دهد که رابطه پیشنهادشده در این تحقیق برای مقاومت برشی زهکشی نشده بر اساس عدد نفوذ استاندارد تطابق خوبی با روابط ارائه‌شده توسط آقایان Fazeli، Bowels، Terzaghi & Peck دارد؛ و خط بهینه ترسیم‌شده برای مدول الاستیسیته در برابر عدد نفوذ استاندارد برازش نسبتاً خوبی را نمایش می‌دهد و از بین روابط مرجع، رابطه ارائه‌شده توسط Das و Behpoor & Ghanbari ازلحاظ قیاس‌های آماری قرابت بیشتری را نشان می‌دهد. رابطه پیشنهادشده در این تحقیق برای زاویه اصطکاک داخلی بر اساس عدد نفوذ استاندارد تطابق خوبی با روابط ارائه‌شده توسط آقایان Peck دارد. درنهایت روابط ارائه‌شده برای خاک‌های ریزدانه (سرعت موج برشی بر اساس عدد نفوذ استاندارد) تطابق خوبی با روابط ارائه‌شده توسط آقایان Lee, S. H. (1990) و Dikmen, U. (2009) دارد.
کلیدواژه‌ها: روابط تجربی، آزمایش نفوذ استاندارد، آزمایش سه محوری، برش مستقیم، آزمایش (Downhole)، مسیر خط 2 متروی تبریز
............
172صفحه فایل ورد همراه با فهرست و منابع کامل انگلیسی و فارسی23000 تومان
ادامه مطلب : فصل اول : كليات تحقیق 1
1-1-بيان مسئله 2
1-2- فرضيات تحقيق 4
1-3- اهداف تحقيق 4
1-4 - تعريف متغيرها 5
1-5 – روش تحقيق 5
1-6 – ساختار پايان نامه 6
1-7 - تعريف واژهها و اصطلاحات فني و تخصصي 6
فصل دوم:‌‌ مباني نظري و پيشينه تحقيق 11
2-1- اهميت برآورد پارامترهاي ژئوتکنيکي در پروژه هاي عمراني 11
2-2- مقاومت برشي زهکشي نشده (Su) 12
2-3-برآورد مقاومت برشي از آزمايش هاي آزمايشگاهي 13
2-3-1- آزمايش تک محوري 13
2-3-2- آزمايش سه محوري 15
2-3-4- خطا در اندازه گيري 19
2-4- برآورد مقاومت برشي زهکشي نشده از آزمايشهاي برجا 20
2-4-1- آزمايش نفوذ استاندارد (SPT) 21
2-4-1-1 ضرايب اصلاحي در آزمون نفوذ استاندارد 25
2-5- مروري بر مطالعات پژوهشگران پيشين پيرامون رابطه ميان مقاومت برشي زهکشي نشده (Su) و N 27
2-6- مدول الاستيک خاک (Es) 29
2-7- تعيين مدول الاستيک (Es) 29
2-8- مروري بر مطالعات پژوهشگران پيشين پيرامون رابطه ميان (Es) و N 30
2-9- زاويه اصطکاک داخلي ماسه 32
2-9-1- ارزيابي زاويه اصطکاک ماسه از آزمايش هاي برجا و آزمايش هاي آزمايشگاهي 32
2-9-2 مروري بر مطالعات پژوهشگران پيشين پيرامون رابطه ميان ′φ و N 33
2-10- سرعت موج برشي ((Vs 35
2-11- اندازه گيري سرعت موج برشي از طريق آزمايش درون گمانه اي (DHT) 35
2-12- مروري بر مطالعات پژوهشگران پيشين پيرامون رابطه ميان Vsو N 37
2-13- پيشينه مطالعات در مورد زمين شناسي مهندسي مترو تبريز 40
فصل سوم:‌ مواد و روش ها 41
3-1- مقدمه 42
3-2- محدوده مورد مطالعه 43
3-3- مواد مورد استفاده 47
3-4- روشهاي مورد استفاده 48
3-5- موقعيت جغرافيايي و شرايط آب و هوايي 50
3-6- زمين شناسي عمومي منطقه 51
3-7- زمين شناسي شهر تبريز 53
3-8- وضعيت سايزموتکتونيکي تبريز 58
3-9- زمين شناسي مهندسي منطقه مورد مطالعه 60
3-9-1 وضعيت آب زيرزميني و تغييرات نفوذپذيري محدوده مورد مطالعه 67
..................
3-9- زمين شناسي مهندسي منطقه مورد مطالعه
بر اساس مطالعات ژئوتکنيک انجام شده در طول مسير خط 2 متروي تبريز مي توان طول خط را به 5 بخش کلي تقسيم نمود:(عمران راهور، 1388)
ناحيه 1: حدفاصل بلوار صنعت در قراملك تا تقاطع بلوار جهاد (گمانه¬هاي L2W4 تا BH-20)
در اين ناحيه در غرب شهر تبريز تا عمق بررسي شده (حدود 30 متر) رسوبات آبرفتي ريزدانه رسي و سيلتي ديده مي‌شود. در ميان اين لايه¬هاي آبرفتي ريزدانه، ميان لايه¬هايي از رسوبات ماسه‌اي هم وجود دارد، ولي مسير تونل عمدتاً از درون رسوبات آبرفتي ريزدانه عبور مي¬کند. عمق آب زيرزميني اين محدوده بين 5 تا 18 متر متغير مي¬باشد. در شکل (3-12) پروفيل زمين شناسي اين قسمت نشان داده شده است.

.............................
4-2-2- دانه بندي خاک
لايه¬هاي آبرفتي شامل دو بخش آبرفت درشت¬دانه و آبرفت ريزدانه مي¬باشند. لايه¬هاي شبه¬سنگي عمدتاً در بخش توسعه شرقي در حد فاصل نمايشگاه بين¬المللي تبريز تا باغميشه (گمانه-هاي L2E9 تا L2E19) و همچنين در بخش اصلي حدفاصل ميدان شهيد فهميده تا سر سيلاب (گمانه¬هاي BH-1 تا BH-9) شناسايي شده¬اند و در ادامه فقط در تعداد معدودي از گمانه¬ها در اعماق زياد به اين لايه¬هاي سخت شده برخورد شده است. از شهرک باغميشه تا ميدان شهيد فهميده در بخش توسعه شرقي (گمانه¬هاي L2E1 تا L2E9) تناوبي ار لايه¬هاي آبرفتي درشت¬دانه و ريزدانه مشاهده شده است. از سر سيلاب تا تقاطع بلوار جهاد (گمانه‌هاي BH-10 تا BH-20) عمدتاً از رسوبات درشت¬دانه تشکيل شده است که مسير تونل از درون اين رسوبات عبور مي کند. با حرکت به سمت غرب به ضخامت رسوبات ريزدانه اضافه شده، به طوري که از تقاطع بلوار جهاد تا انتهاي بخش توسعه غربي (گمانه¬هاي BH-21 تا L2W4) لايه¬هاي زيرسطحي عمدتاً از رسوبات آبرفتي ريزدانه تشکيل شده است که در ميان آنها ميان لايه¬هاي نازکي از رسوبات درشت¬دانه نيز مشاهده شده است. رسوبات درشت¬دانه اغلب به صورت ماسه سيلت‌دار با طبقه‌بندي SM و رسوبات ريزدانه عمدتاً به صورت سيلت و رس با خاصيت خميري كم و با طبقه‌بندي CL و ML شناسايي شده¬اند. تغييرات دانه بندي در شکل (4-9) نشان داده شده است.
4-2-3- ميزان چسبندگي (C) و زاويه اصطکاک داخلي (φ)
بر اساس نتايج آزمايش هاي برش مستقيم مشاهده مي‌شود كه در آزمايشات تند مقدار زاويه اصطكاك داخلي نمونه¬هاي شبه-سنگي بين 14 تا 35 درجه و مقدار زاويه اصطكاك داخلي نمونه¬هاي خاکي بين 14 تا 36 درجه قرار دارد. چسبندگي نمونه¬هاي شبه¬سنگي نيز بين 07/0 تا 23/1 كيلوگرم بر سانتيمتر مربع و چسبندگي نمونه¬هاي خاکي بين 07/0 تا 9/0 كيلوگرم بر سانتي¬متر مربع بدست آمده است. نتايج آزمايشات برش کند نيز نشان داده است که مقدار زاويه
........................
بلافاصله پس از پرداخت انلاین فایل کامل این پروژه را دریافت نمایید

قیمت قبلی : 340000 ریال

قیمت جدید : 23000 تومان  |   جهت خرید محصول بر روی تصویر روبرو کلیک نمایید :

خرید آنلاین این مطلب
مطالب مرتبط


نام:*
ایمیل:*
متن نظر:
کد را وارد کنید: *
جدیدترین مطالب
پربازدیدترین مطالب
آمار سایت
آمار مطالب یک ساعت پیش: 0
امروز: 0
این ماه: 0
کل: 3114
کل نظرات: 292
آمار کاربران یک ساعت پیش: 0
امروز: 0
این ماه: 0
کل: 252
بن شدگان: 0
جدیدترین عضو: Qurbanalipuya

                                                                                                                         

تبادل لینک خودکار
Taktaz Group

Powered By Taktaz Group. Google+