سلام , به سایت پایان نامه دات کام خوش آمدید
 • در انجام پایان نامه خود مشکل دارید؟نمیتوانید موضوع جدید انتخاب کنید؟برای نوشتن پروپوزال وقت کافی ندارید؟با ما تماس بگیرید بهترین متخصصان را برای انجام کار شما در اختیار داریم...

 • در انجام پایان نامه خود مشکل دارید؟نمیتوانید موضوع جدید انتخاب کنید؟برای نوشتن پروپوزال وقت کافی ندارید؟با ما تماس بگیرید بهترین متخصصان را برای انجام کار شما در اختیار داریم...

 • در انجام پایان نامه خود مشکل دارید؟نمیتوانید موضوع جدید انتخاب کنید؟برای نوشتن پروپوزال وقت کافی ندارید؟با ما تماس بگیرید بهترین متخصصان را برای انجام کار شما در اختیار داریم...

 • در انجام پایان نامه خود مشکل دارید؟نمیتوانید موضوع جدید انتخاب کنید؟برای نوشتن پروپوزال وقت کافی ندارید؟با ما تماس بگیرید بهترین متخصصان را برای انجام کار شما در اختیار داریم...

 • در انجام پایان نامه خود مشکل دارید؟نمیتوانید موضوع جدید انتخاب کنید؟برای نوشتن پروپوزال وقت کافی ندارید؟با ما تماس بگیرید بهترین متخصصان را برای انجام کار شما در اختیار داریم...

اعتماد کنید :

» الگوی تعالی سازمانی و سرآمدی و تاثير آن بر سود شركت‌های پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

توسط: pardazesh در 8-05-1396, 23:44 | دسته: حسابداری, مدیریت | تعداد بازدید : 4258

امروزه بنگاه‌های اقتصادی کشور در فرایند جهانی شدن و پیوستن به منظومه تجارت جهانی با چالش‌های بیشماری مواجه هستند. حضور در بازارهای جهانی و حتی باقی ماندن در بازارهای داخلی مستلزم رقابت با رقبای قدرتمند است و با توجه به گسترش و پیچیدگی اهداف، فرایندها و ساختار سازمانی در صحنه رقابت، سازمان‌هایی می توانند به بقای خود ادامه دهند که نسبت به خواسته‌ها و انتظارات مشتریان و ذ‌ی‌نفعان پاسخگو باشند، همچنین به سود آوری و ثروت آفرینی به عنوان شاخصهای کلیدی و برتر سازمانی توجه کنند.

مدل‌های تعالی سازمانی یا سرآمدی کسب و کار به عنوان ابزار قوی برای سنجش میزان استقرار مدل در سازمان‌های مختلف به کار گرفته می‌شوند. با بکارگیری این مدل‌ها سازمان‌ها می تواند از سویی میزان موفقیت خود را دراجرای برنامه‌های بهبود در مقاطع مختلف زمانی مورد ارزیابی قراردهند و از سوی دیگر عملکرد خود را با سایر سازمان‌ها به ویژه بهترین آن‌ها مقایسه کنند. مدل‌های سرآمدی کسب و کار پاسخی است به این سوال که سازمان برتر چگونه سازمانی است؟ چه اهدافی و مفاهیمی را دنبال می‌کند و چه معیارهایی بر رقبای آن‌ها حاکم هستند؟

سرآمد شدن یک سازمان، فرایند پیوسته ایست که با برنامه ریزی و هدف‌گذاری آغاز می‌شود و طول مسیر با ارزیابی‌های مداوم و استفاده از اهداف از پیش تعیین شده، نواقص و نارسایی‌ها مشخص شده و با اصلاحات لازم، حذف موانع و تقویت نقاط قوت انجام می‌شود.

این پژوهش بررسی رابطه بین تعالی سازمانی و سرآمدی و سود شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از مدل EFQM می‌باشد، با توجه به موضوع که روش تحقيق از نوع توصيفي و همبستگی است.، لذا جهت انتخاب جامعه آماری، لیست شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران که در آن‌ها تعالی سازمانی و سرآمدی براساس مدل EFQM انجام گردیده از طریق دبیر خانه جایزه ملی کیفیت و سازمان بورس اوراق بهادار تهران اخذ و به روش نمونه گیری قضاوتی شرکت‌هاي مشمول مدل فوق که دست‌یابی به اطلاعات آن‌ها امکان پذیر بوده است به عنوان نمونه‌های جامعه آماری مورد بررسی، انتخاب گردیدند. باتوجه به کمي بودن اطلاعات تحقيق، در جهت تجزيه و تحليل داده‌ها، از تحليل آمار استنباطي با استفاده از نرم افزار SPSS و Excel و از روش همبستگی (پیرسون) استفاده می‌شود.

کلید واژه :سرآمدی و تعالی سازمانی، سازمان، سودآوری، بورس اوراق بهادار تهران

 

 

 

 145صفحه فایل ورد (Word) فونت 14 منابع دارد  قیمت 19000 تومان

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید

 

 

 

 


ادامه مطلب :

فهرست مطالب

 

چکیده:1

فصل اول  2

کلیات   2

1-1 -مقدمه  3

1-2-تعریف و بیان تحقیق   6

1-3- ضرورت و اهمیت تحقیق   8

1-4- قلمرو تحقیق   11

1-5- چهارچوب نظري تحقيق   12

1-6- فرضیات تحقیق   13

1-7- اهداف تحقيق:14

1-8- روش تحقيق:15

1-9- معرفی مدل برای تحقیق   15

1-10- اصطلاحات و تعاريف    16

فصل دوم  18

ادبیات و پیشینه تحقیق   18

2-1- مقدمه  19

2-2- تاریخچه  21

2-3- معرفي مدل‌هاي سرآمدي   25

2-3-1- مدل جايزه دمينگ    25

2-3-1- 1- انواع جايزه دمينگ... 26

2-3-1-2- معيارهای مدل دمينگ... 26

2-3-2- مدل جايزه مالکوم بالدريچ   27

2-3-3- مدل جايزه کيفيت اروپا (EFQM)29

2-3-3-1- ویرایش 2010 EFQM...

2-3-3-2- روزشمار مدل EFQMدر یک نگاه. 31

2-3-3-3-تغییرات اصلی در عناوین توانمندسازها ونتایج ویرایش های 2003 و2010. 32

2-3-3-4- معرفی محورهای مدل جايزه مليكيفيت اروپا(EFQM). 35

2-4- ارکان مدل‌های تعالی سازمانی (EFQM)37

2-4-1- توانمند سازها37

2-4-2- نتایج   51

2-5- دلايل استفاده سازمان‌ها از مدل EFQM   60

2-6- درچه سازمان‌هايی EFQM بكار گرفته شده است؟  60

2-7- مدل تعالی سازمانی در ايران   62

2-8- معرفي اصول 8 گانه بنيادين تعالي (مدل 2003)64

2-9- معرفي اصول 8 گانه بنيادين تعالي (ویرایش 2010)70

2-10- مطالعات انجام شده:72

2-10-1- تحقيقات داخلي :72

2-10-1-1جلودار ممقاني (1385). 73

2-10-1-2-قمصري، بهبود روش‌هاي كار وبهره وري سازماني براساس اصول الگو. 73

2-10-1-3- شركت قطعه ساز وابسته به صنعت خودرو اظهار نامه EFQMسال 1385. 74

2-10-2- مطالعات خارجی   74

2-10-2-1- مطالعه موردی شرکت موتورولا. 76

2-10-2-2- دون لیزبرن ایرلند 76

2-10-2-3- شركت ان اس كي (انگلستان)76

2-10-2-4- بالتر وبندل (2005)،77

2-10-2-4-شرکت نوکيا (NOKIA)77

2-11- ارزیابی عملکرد شرکت‌ها79

فصل سوم  82

روش تحقيق   82

3-1- مقدمه:83

3-2- الگوی مفهومی تحقیق   83

3-3- فرضیات تحقیق   84

3-3-1- فرضیه اصلی :84

3-3-2- فرضیه‌های فرعی:84

3-4- روش تحقيق   85

3-5- جامعه آماري   86

3-6- روش نمونه گیری   87

3-7- ابزار جمع آوري تحقیق :87

3-8- متغيرهاي تحقيق :88

3-8-1- متغیرهای مستقل و وابسته فرضیه اهم:89

3-8-2- متغیرهای مستقل و وابسته فرضیات اخص:90

3-9- چهارچوب نظري تحقيق   91

3-10- روايي و اعتبار تحقیق   92

3-11- پايايي (اعتمادپذيري) :93

3-12- آزمونهاي استفاده شده در اين تحقیق   93

فصل چهارم  95

تجزیه و تحلیل داده‌ها95

4-1- مقدمه:96

4-2- تحليل دموگرافيک (تجانس سازمان‌ها)96

4-3- تحليل آماري :97

4-4-انحراف معیار و میانگین جامعه آماری   98

4-5- نمایش گرافیک داده هاError! Bookmark not defined.

4-6- آزمون فرضيات :99

4-6-1- فرضيه اهم :99

4-6-2- فرضیه‌های فرعی   101

فصل پنجم  111

نتیجه گیری و پیشنهادات   111

5-1- مقدمه:112

5-2- - نتیجه گیری   113

5-3- نتیجه گیری از فرضیات   115

5-4- بخش دوم : جمع بندی نهایی نتایج آزمونها117

5-5-پیشنهادات:118

5-5-1- پیشنهادات مبتنی بر نتایج تحقیق :118

5-5-2- سایر پیشنهادات برای محققین علاقمند در زمینه تعالی سازمانی :120

5-6-موانع و محدودیتهای تحقیق:121

منابع تحقیق   122

منابع فارسی   123

منابع انگلیسی  

Abstract:128

 

 

 

 

 

1 -مقدمه

امروزه بنگاه‌هاي اقتصادي كشور در فرآيند جهاني شدن و پيوستن به منظومه تجارت جهاني با چالش‌هاي بيشماري مواجه هستند. حضور در بازارهاي جهاني و حتي باقي ماندن دربازارهاي داخلي مستلزم رقابت با رقباي قدرتمند است و با توجه به گسترش و پيچيدگي اهداف، فرآيندها و ساختار سازماني در صحنه رقابت، سازمان‌هايي مي‌توانند به بقاي خود ادامه دهند كه نسبت به خواسته‌ها و انتظارات مشتريان و ذي‌نفعان پاسخگو باشند، همچنين به سود آوري و ثروت آفريني به عنوان شاخص‌هاي كليدي و برتر سازماني توجه كنند.

مدل‌هاي تعالي سازماني يا سرآمدي كسب و كار به عنوان ابزار قوي براي سنجش ميزان استقرار مدل درسازمان‌هاي مختلف به كارگرفته مي‌شوند. با بكارگيري اين مدل‌ها سازمان‌ها مي‌تواند از يك سو ميزان موفقيت خود را دراجراي برنامه‌هاي بهبود در مقاطع مختلف زماني مورد ارزيابي قراردهند و از سوي ديگر عملكرد خود را با ساير سازمان‌ها به ويژه بهترين آن‌ها مقايسه كنند. مدل‌هاي سرآمدي كسب و كار پاسخي است به اين سوال كه سازمان برتر چگونه سازماني است؟ چه اهدافي و مفاهيمي را دنبال مي‌كند و چه معيارهايي بر رقباي آن‌ها حاكم هستند؟ امروز اكثر كشورهاي دنيا با تكيه بر اين مدل‌ها جوايزي را در سطح ملي و منطقه‌اي ايجاد كرده‌اند كه محرك سازمان‌ها و كسب و كار در تعالي، رشد و ثروت آفريني است. مدل‌هاي تعالي با محور قراردادن كيفيت توليد (كالا يا خدمات) و مشاركت همه اعضا سازمان مي‌تواند رضايت مشتري را جلب و منافع ذي‌نفعان را فراهم نموده و در عين حال يادگيري فردي و سازماني را با تكيه بر خلاقيت و نوآوري تشويق و ترويج كنند.

آنچه به عنوان سؤال بزرگ، فراروي سازمان‌ها قرار دارد اين است که با چه ابزاري و چگونه مي‌توان ضمن بررسي موارد مختلف، به شکل جامع تمام نقاط قوت و حوزه‌هاي قابل بهبود را شناسايي و خود را براي حضوري موفق در عرصه رقابت آماده کرد. امروزه انديشمندان و متفکران بهره‌وري بر مديريت کيفيت جامع به عنوان راه‌حل فراگير براي افزايش کارامدي سازمان‌ها از طريق ايجاد سيستمي در مديريت که ضامن انجام کارها به‌طور صحيح، مداوم و در همه سطوح و زواياي سازمان باشد تأکيد دارند. در چارچوب توجه به مديريت کيفيت جامع، مدل‌هاي تعالي سازمان به عنوان ابزاري براي استقرار سيستم‌ها و نظام‌هاي مختلف مديريتي در سازمان‌ها و نيز ابزاري براي سنجش ميزان موفقيت آن‌ها در استقرار اين نظام‌ها معرفي شده‌اند. به کارگيري اين مدل‌ها در سازمان‌هاي مختلف، نشان‌دهنده رشد قابل توجهي است که در شاخص‌هاي عملکرد آن‌ها اتفاق افتاده است. صرف ‌نظر از اين که سازمان در چه بخشي فعاليت مي‌کند و اندازه آن در مقياس‌هاي اقتصادي چقدر است، براي اين که بتواند به موفقيت دست يابد، بايد چارچوب مديريتي مناسب را براي خود انتخاب کند. مدل تعالي سازماني، ابزار عملياتي قوي است که براي مقاصد مختلف سازمان‌ها به کار مي‌رود. تعالي سازماني، برداشت نظري و تئوريک نيست بلکه کسب و ارائه نتايج ملموس و قابل مشاهده‌اي است که مبتني‌بر شواهد بوده، پايداري و دوام داشته باشد.

در پاسخ به نياز سازمان‌ها براي عملکرد برتر، دانش مديريت توسعه يافته و فنون و نظام‌هاي گوناگون مديريتي عرضه شده است که در ارتقاي بهره‌وري نيز نقش ارزنده و شايسته ايفا کرده است. در دهه‌هاي اخير، سرعت و تنوع، توسعه علوم و فنون و نظام‌هاي مديريت به حدي بوده که نوعي آشفتگي ذهني و دشواري انتخاب در واحدهاي کسب و کار ايجاد کرده است. مدل‌هاي تعالي کسب و کار، در پاسخ به اين نياز شکل گرفته‌اند که مجموعه فنون و نظام‌هاي مديريتي را در قالبي يکپارچه و سازگار با عملکردهاي مؤثر و کاربردي آسان در اختيار بنگاه‌ها قرار دهند.

دست‌يابي به تعالي، مستلزم تعهد مديريت و پذيرش مفاهيم اساسي است. اين مفاهيم از پيکره علمي- که به مديريت کيفيت جامع معروف است- به دست مي‌آيد و عبارتند از: نتيجه‌گرايي، مشتري‌گرايي، رهبري و پايداري هدف، مديريت بر مبناي فرآيندها و واقعيت‌ها، توسعه و مشارکت کارکنان، يادگيري، نوآوري و بهبود مستمر، توسعه مشارکت همکاران و پاسخگويي عمومي. يکي از روش‌هايي که مدل تعالي سازماني را تعريف مي‌کند بها دادن به خلاقيت کارکنان است. مدل‌هاي تعالي سازماني به عنوان ابزاري فراگير و با نگرش جامع به تمامي زواياي سازمان‌ها به کمک مديران مي‌آيند تا آن‌ها را در شناخت دقيق‌تر سازمان ياري کنند. اين مدل‌ها براي سنجش و مقايسه عملکرد سازمان‌ها نيز به کار مي‌روند و سازمان را قادر مي‌سازند تا ميزان موفقيت‌هاي خود را در اجراي برنامه‌ها در مقاطع زماني مختلف، ارزيابي کنند، نقاط قوت و ضعف خود را شناسايي کرده و پروژه‌هايي را تعريف کنند و به سمت تعالي، سوق دهند.

تعالي سازماني را مي‌توان رشد و ارتقاي سطح يك سازمان در تماميابعاد مختلف آن دانست، به گونه‌اي که بـا کسب رضـايت‌مندي کليه ذي‌نفعان و ايجـادتعـادل بين آن‌ها احتمال موفقيت سازمان را در بلند ‌‌مدت افزايش‌ دهد. در سال‌هاياخير مدل‌هايي تحت عنوان تعالي سازماني مطرح گشته است كه از آن جمله مي‌توان به مدلتعاليEFQM) )اشاره نمود. رويكرد اين مدل، استفاده مؤثر از فرآيند خودارزيابي درراستاي ارتقاي سطح سازمان مي‌باشد. اجراي خودارزيابي بر اساس مدل فوق در سازمان نتايج زير را درپي خواهد داشت:

 • شناسايي و بررسي فعاليت‌هاي سازمان و چگونگياجراي آن‌ها به منظور استخراج و تعيين نقاط قوت، زمينه‌هايي كه نياز به بهبود داشتهو اقدامات و برنامه‌هاي بهبود سازمان
 • ايجاد يادگيري سازماني از طريق بررسي نتايج عملكرد سازمان و شناسايي و اجراي پروژه‌هاي بهبود
 • تأمين و ارائه اطلاعاتلازم براي شناسايي و تعيين اهداف و برنامه‌هاي بهبود و ارتقاي سازمان و شناسايياولويت‌ها
 • ايجاد انگيزه در مديران و كاركنان براي حركت به سمت بهسازي و تعاليعملكرد
 • افزايش اطمينان از تداوم بهبود سازماني با توجه به فرآيند خودارزيابي و اجراي دوره‌اي آن
 • ايجاد امكان تبادل تجربيات درون سازماني با بكار‌‌گيري ابزاربهينه‌كاوي[1].

1-2-تعریف و بیان تحقیق

 

مدل هاي تعالي سازماني يا سرآمدي كسب و كار(EFQM) به عنوان ابزار قوي براي سنجش ميزان استقرار مدل درسازمان‌هاي مختلف به كارگرفته مي‌شوند.دست‌يابي به تعالي، از پيکره علمي- که به مديريت کيفيت جامع معروف است- به دست مي‌آيد و عبارتند از: نتيجه‌گرايي، مشتري‌گرايي، رهبري و پايداري هدف، مديريت بر مبناي فرآيندها و واقعيت‌ها، توسعه و مشارکت کارکنان، يادگيري، نوآوري و بهبود مستمر، توسعه مشارکت همکاران و پاسخگويي عمومي.

یونگ و ویلکنسیون [2](2001)، پراجوگو وسوهال[3] (2004)، رحمان[4] (2004)، رحمان و بولاک[5] (2005) و لوئیس و همکاران [6](2006) به مدیریت منابع انسانی، رهبری، کارتیمی، آموزش و مشارکت کارکنان جهت بهبود تولید و روش‌های تولید و نیز ایجاد کار از طریق پروسه‌های مشخص، بهبود کالا و خدمات به مشتریان و نیز ارتقاء سطح کیفیت فنی برای توسعه سازمان و ایجاد منافع و سود سازمانی برای سهامداران اشاره دارند

مدل تعالیEFQM يعني بررسي مشروح و عميق مسئله ‌وتعيين عواملی كه موجب پديد آمدن مسئله شده‌اند، تهيه اطلاعات لازم جهت تصميم‌گيري براي چگونگي حل مسئله و نيز ارائه پيشنهادها و راه‌كارهايي جهت حل مسئله و نیز بررسي روابط كلي بين مسئله مورد بحث و اهداف كلي و نتايج اجرايي حاصله براي سازمان و اطلاع يافتن از توان كارفرما براي انجام تغييرات و حل مسئله است این مدل ابزاری اجرایی جهت کمک به سازمان‌ها برای اطمینان از تحقق استقرار سیستم مدیریتی مناسب بوسیله سنجش میزان قرارگرفتن درمسیر برتری پایدار است که به صورت جامع و فراگیر کلیه روابط و فرایندها را مورد توجه قرار داده و به سازمان‌ها کمک می‌کند تا فاصله‌ها شناسایی و سپس راه حل‌ها را با انگیزه بیشتر تعیین کند این الگو یک نمای کل نگر ازسازمان ایجاد نموده و می تواند برای تعیین این که این روش‌های متنوع چگونه با یکدیگر جفت و جور شده و همدیگر را تکمیل می‌کنند برای سود سازمانی مورد استفاده قرار گیرند

الگوی تعالی سازمانی EFQM به عنوان الگویی جامع در سنجش توان عملكردی سازمان‌ها از طریق طراحی و اجرای نظام ارزیابی عملكرد سازمان‌ها، میزان تحرك هوشمندانه آن‌ها را در طراحی مطلوب مسیر حركتی،اجرای بهینه اهداف، بررسی نتایج حاصله و سنجش اثر بخشی اقدامات انجام شده، را موردتحلیل قرار داده و سطح كامیابی سازمان‌ها را در نیل به تعالی مشخص می سازد

مدل‌های برتر سازمانی با الگو برداری از شرکت‌های موفق دنیا توانسته اند چهار چوب مناسبی را برای مدیریت سازمان‌ها در محیط رقابتی ارائه کنند. ویژگی بارز این الگوها، نوع نگرش به سازمان است که به مدیریت این امکان را می دهد تا ضمن ارزیابی سازمان تحت امر خود، بتواند آن را با سایر سازمان‌های مشابه مقایسه کند. از سوی دیگر این الگوها معمولاً به گونه ای طراحی شده اند که امکان استفاده از تکنیک‌های مختلف را برای سازمان فراهم می سازند

 

1-3- ضرورت و اهمیت تحقیق

بنگاه‌هاي اقتصادي كشور در فرآيند جهاني شدن و پيوستن به منظومه تجارت جهاني با چالش‌هاي بيشماري مواجه هستند. حضور در بازارهاي جهاني و حتي باقي ماندن در بازارهاي داخلي مستلزم رقابت با رقباي قدرتمند است و با توجه به گسترش و پيچيدگي اهداف، فرآيندها و ساختار سازماني در صحنه رقابت، سازمان‌هايي مي‌توانند به بقاي خود ادامه دهند كه نسبت به خواسته‌ها و انتظارات مشتريان و ذي‌نفعان پاسخگو باشند، همچنين به سود آوري و ثروت آفريني به عنوان شاخص‌هاي كليدي و برتر سازماني توجه كنند. امروزه به طور جدی شاهد تغییر فضای کسب و کار سازمان‌ها ازمحیط حمایتی به رقابتی و حرکت و رشد موسسات در فصل نوین اقتصاد کشور هستیم. درچنین محیطی سازمان‌ها برای بقاء و کسب موفقیت پایدار، نیازمند مدیریت مدبرانه و صحیح با اتکا بر منابع محدود و ارزشمند هستند. ازسوی دیگر ظهور روز افزون رقبای کوچک و بزرگ دربخش‌های مختلف صنعت و خدمات، خرد شدن بازاربه بخش‌های کوچک‌تر، تغییر تعریف مخاطب (هدف) سازمان از مشتریان به ذ‌ی‌نفعان، تمرکز بر تامین انتظارات و نیازمندی کلیه ذ‌ی‌نفعان، تلاشی مضاعف را برای حفظ و توسعه سازمان می طلبد

الگوهای تعالی سازمانی یا سرآمدی کسب و کار به عنوان ابزار قوی برای سنجش میزان استقرار درسازمان‌های مختلف به کار گرفته می‌شوند. با بکارگیری این الگوها سازمان‌ها می توانند از یک سو میزان موفقیت خود را در اجرای برنامه‌های بهبود در مقاطع مختلف زمانی ارزیابی قرار دهند و از سوی دیگر عملکرد خود را با سایر سازمان‌ها به ویژه بهترین آن‌ها مقایسه کنند

کاستروسانا و همكاران[7] (2005) بیان کرده اند که استراتژی و خط و مشی بر اساس EFQM قطاری از تلاش‌های سازمان برای توسعه استراتژی مبتنی بر ذ‌ی‌نفعان و از ویژگی‌های بازار می‌باشد

الگوهای سرآمدي كسب و كار پاسخي است به اين سوال كه سازمان برتر چگونه سازماني است؟ چه اهدافي و مفاهيمي را دنبال مي‌كند و چه معيارهايي بر رقباي آن‌ها حاكم هستند؟

امروز اكثر كشورهاي دنيا با تكيه براين الگوها جوايزي را در سطح ملي و منطقه‌اي ايجاد كرده‌اند كه محرك سازمان‌ها و كسب و كار در تعالي، رشد وثروت آفريني است. مدل‌هاي تعالي با محور قراردادن كيفيت توليد ( كالا يا خدمات ) و مشاركت همه اعضا سازمان مي‌تواند رضايت مشتري را جلب و منافع ذي‌نفعان را فراهم نموده و در عين حال يادگيري فردي و سازماني را با تكيه بر خلاقيت و نوآوري تشويق و ترويج كنند سئوالی که پیش می‌آید این است که آیا بکارگیری الگوی تعالی در ایران همانند سایرکشورها منجربه بهبود عملکرد شرکت‌ها شده است، آیا بین امتیازات کسب شده براساس ارزیابی این الگو و شاخص‌های عملکرد مالی ارتباط معنا داری وجود دارد؟ آیا تفاوت معنا داری بین شاخص‌های عملکرد مالی قبل و بعد از اجرای الگو تعالی مشاهده شده است؟


ازآنجائیکه در برخی از موارد علم اقتصاد وعلم کیفیت به صورت جزیره‌ای عمل می‌نمایند و هر کدام در حوزه تخصص خود به عنوان "بهترین الگوهای عملکردی" مورد استفاده و آنالیز قرار می‌گیرند، بنابراین اثرات و تعاملات آن‌ها برهم و میزان اثربخشی فعالیت‌های کیفیتی از بعد اقتصادی و مالی به راحتی بررسی، تجزیه و تحلیل و اندازه‌گیری نمی‌شوند

رشد شاخص‌های مالی و اقتصادی در سازمان‌هایی که الگوی سازمانی را به طور موفق پیاده ساخته‌اند، از جمله عواملی است که سایر شرکت‌ها و سازمان‌های انتفاعی و غیرانتفاعی را تشویق به پیوستن به این موج خروشان و تحول آفرین می‌نمایند.

استفاده از معیارها و

 

شاخص‌های مالی بهترین راه برای بیان ارتباط بین پیاده سازی موثر اصول تعالیEFQM است.

1-4- قلمرو تحقیق

قلمرو این تحقیق شرکت‌هایی هستند که دارای شرایط زیر باشند:

1-حد اقل در دو سال در جایزه ملی بهره وری و تعالی سازمانی تقدیر نامه، گواهینامه یا تندیس گرفته باشند

2-دوره مالی این شرکت‌ها منتهی به اسفند همان سال باشد

3-شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران باشد

4-در طی ارزیابی تغییر فعالیت نداده باشند

5- محدوده زمانی آن‌ها بین سال های 83 تا 88 باشد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-5- چهارچوب نظري تحقيق

باتوجه به اطلاعات جمع آوري شده در اين تحقيق، معيارهاي نه گانه مدل EFQM به عنوان متغير‌هاي مستقل و سود آوري شرکت به عنوان متغير

[1]-Internal Benchmarking

 

 

1--Jung & Wilkinson

-Prajo & Soha2

-Rahman 3

- Rahman & Bolak4

-Louise & et. al.5

 

 

6--Castresana & et. al.................................

 

 

بلافاصله بعد از پرداخت موفق میتوانید فایل کامل این پروژه را با سرعت و امنیت دانلود کنید

قیمت اختصاصی و استثنایی این پروژه در پایان نامه دات کام : تنها , 19000 تومان

 

 

 

 

 

 


قیمت قبلی : 250000 ریال

قیمت جدید : 19000 تومان  |   جهت خرید محصول بر روی تصویر روبرو کلیک نمایید :

خرید آنلاین این مطلب
مطالب مرتبط


نام:*
ایمیل:*
متن نظر:
کد را وارد کنید: *
جدیدترین مطالب
پربازدیدترین مطالب
آمار سایت
آمار مطالب یک ساعت پیش: 0
امروز: 0
این ماه: 0
کل: 3114
کل نظرات: 289
آمار کاربران یک ساعت پیش: 0
امروز: 0
این ماه: 0
کل: 252
بن شدگان: 1
جدیدترین عضو: Qurbanalipuya

                                                                                                                         

تبادل لینک خودکار
Taktaz Group

Powered By Taktaz Group. Google+