سلام , به سایت پایان نامه دات کام خوش آمدید
  • در انجام پایان نامه خود مشکل دارید؟نمیتوانید موضوع جدید انتخاب کنید؟برای نوشتن پروپوزال وقت کافی ندارید؟با ما تماس بگیرید بهترین متخصصان را برای انجام کار شما در اختیار داریم...

  • در انجام پایان نامه خود مشکل دارید؟نمیتوانید موضوع جدید انتخاب کنید؟برای نوشتن پروپوزال وقت کافی ندارید؟با ما تماس بگیرید بهترین متخصصان را برای انجام کار شما در اختیار داریم...

  • در انجام پایان نامه خود مشکل دارید؟نمیتوانید موضوع جدید انتخاب کنید؟برای نوشتن پروپوزال وقت کافی ندارید؟با ما تماس بگیرید بهترین متخصصان را برای انجام کار شما در اختیار داریم...

  • در انجام پایان نامه خود مشکل دارید؟نمیتوانید موضوع جدید انتخاب کنید؟برای نوشتن پروپوزال وقت کافی ندارید؟با ما تماس بگیرید بهترین متخصصان را برای انجام کار شما در اختیار داریم...

  • در انجام پایان نامه خود مشکل دارید؟نمیتوانید موضوع جدید انتخاب کنید؟برای نوشتن پروپوزال وقت کافی ندارید؟با ما تماس بگیرید بهترین متخصصان را برای انجام کار شما در اختیار داریم...

اعتماد کنید :

» بررسی ثبات سود در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با تاکید بر قابلیت اتکاء اقلام تعهدی

توسط: pardazesh در 3-08-1394, 09:28 | دسته: حسابداری | تعداد بازدید : 845

بررسی ثبات سود در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با تاکید بر قابلیت اتکاء اقلام تعهدی
چکیده


اهمیت و میزان اتکاپذیری اطلاعات مالی برای تصمیم گیری استفاده کنندگان در دنیای امروزی برای همگان روشن است .
در این مقاله رابطه بین ثبات سود و قابلیت اتکای اقلام تعهدی مورد بررسی قرار گرفته است .
در این مقاله ابتدا یک طبقه بندی جامع ترازنامه ای از اقلام تعهدی ارایه شده است و سپس هر طبقه بر اساس قابلیت اتکایش طبقه بندی گردیده است.
برای انجام آزمون تجربی ، با توجه به دوره زمانی تحقیق (1381 الی 1387 ) اقدام به گردآوری اطلاعات در خصوص متغیرهای تحقیق از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران گردیده است . در این راستا چهار فرضیه مطرح گردید.
برای آزمون فرضیه ها از روش تحلیل پانلی استفاده شده است .
نتایج تایید کردند که طبقاتی که قابلیت اتکای کمتری دارند به ثبات کمتر سود می انجامند.
واژه های کلیدی : قابلیت اتکا ، ثبات سود ، اقلام تعهدی

 

 

 

105صفحه فایل ورد (Word) فونت 14 منابع دارد  قیمت 32000 تومان

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید 

 


0
0
مشاهده و دریافت

» تاثیر مدیریت سود بر مربوط بودن اطلاعات صورت های مالی

توسط: pardazesh در 3-08-1394, 09:16 | دسته: حسابداری | تعداد بازدید : 783

چکیده

ارزش سهام شرکت از انتظارات بازار از عملکرد شرکت شکل می گیرد. حسابداری نیز به عنوان یک سیستم اطلاعاتی و در راستای شکل گیری این انتظارات ، اطلاعات مورد نیاز را فراهم می نماید. ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام به عنوان عملکرد گذشته و سود نیز به عنوان شاخص عملکرد دوره جاری مورد استفاده قرار می گیرد.بنابراین ارزش دفتری و سود هر سهم از جمله مبناهایی می باشند که در ارزش گذاری سهام شرکت مورد استفاده قرار می گیرند.مربوط بودن اطلاعات حسابداری در تعیین ارزش سهام شرکت ممکن است تحت تاثیر ویژگی قابل اتکا بودن این اطلاعات قرار گیرد.مدیریت سود شاخصی از قابل اتکا بودن سود در اختیار قرار می دهد.قابل اتکا نبودن سود ممکن است مربوط بودن آن را در فرایند ارزیابی کاهش دهد.در این حالت ممکن است از ارزش دفتری به عنوان یک منبع اطلاعاتی جایگزین برای اهداف ارزیابی مورد استفاده قرار گیرد.از آنجا که جز تعهدی اختیاری سود می تواند این فرصت را در اختیار مدیر قرار دهد که انها سود را دستکاری نمایند بنابراین از این گونه اقلام جهت شاخص مدیریت سود استفاده می شود.اقلام تعهدی اختیاری اقلامی هستند که تحت اختیار مدیر می باشند.اقلام تعهدی کوتاه مدت و اقلام تعهدی بلند مدت اطلاعات اضافی را برای بازار فراهم می نمایند.هدف این تحقیق بررسی تاثیر مدیریت سود بر ارزش بازار با در نظر گرفتن هم زمان سود و ارزش دفتری می باشد.این تحقیق از نوع همبستگی و رگرسیون بوده که از آزمون F جهت بررسی معنادار بودن همبستگی و از آزمون t-student نیز جهت بررسی معناداری ضرایب رگرسیونی استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان می دهدکه مدیریت سود ، از مربوط بودن سود می کاهد و از آنجایی که این کاهش مربوط بودن در سطح معناداری مورد تایید قرار گرفت بنابراین سرمایه گذاران نیز باید به طور اساسی آن را در تصمیم گیری های خویش لحاظ کنند. اما تاثیر مدیریت سود بر مربوط بودن ارزش دفتری صرفا در حالت مدیریت سود با استفاده از اقلام تعهدی اختیاری بلند مدت مشهود بود و در سایر حالات این تاثیر مورد تایید قرار نگرفت.

 

108صفحه فایل ورد (Word) فونت 14 منابع دارد  قیمت 29900 تومان

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید 

 

 


0
0
مشاهده و دریافت

» بررسی رابطه بین سرمایه گذاران نهادی به عنوان یکی از معیار های حاکمیت شرکتی و متغیر های حسابداری بر نسبت تقسیم سود

توسط: pardazesh در 3-08-1394, 07:47 | دسته: حسابداری | تعداد بازدید : 905

بررسی ادبیات موجود نشان می دهد هیچ تعریف مورد توافقی در مورد حاکمیت شرکتی وجود ندارد وتفاوت های چشمگیری در تعریف حاکمیت شرکتی بر اساس وضعیت فرهنگی،اقتصادی و...هرکشوردیده می شود.تعاریف موجود از حاکمیت شرکتی در یک طیف وسیع قرار می گیرند . دیدگاههای محدود در یک سو و دیدگاههای گسترده در سوی دیگر طیف قرار دارند .در دیدگاههای محدود ،حاکمیت شرکتی به رابطه شرکت و سهامداران محدود می شود.که در قالب تئوری نمایندگی بیان می شود .
در آن سوی طیف ،حاکمیت شرکتی را می توان به صورت یک شبکه از روابط دید که نه تنها بین شرکت و مالکان آنها ،بلکه بین شرکت و عده زیادی از ذینفعان از جمله کارکنان ،مشتریان فروشندگان،اعتباردهندگان ،دارندگان اوراق قرضه و...وجود دارند .چنین دیدگاهی در قالب تئوری ذینفعان تبیین می شود.تعاریف گسترده تر حاکمیت شرکتی بر سطح پاسخگویی وسیع تری نسبت به سهامداران ودیگر ذینفعان تاکید دارند.
چند چارچوب نظری متفاوت برای توضیح و تحلیل حاکمیت شرکتی مطرح شده است .هریک از آنها با استفاده از واژگان مختلف و به صورتی متفاوت به موضوع حاکمیت شرکتی پرداخته اند که ناشی از زمینه علمی خاصی است که به موضوع حاکمیت شرکتی می نگرد.به عنوان مثال ،تئوری نمایندگی ناشی از زمینه مالی واقتصادی است ،در صورتی که تئوری هزینه معاملات ناشی از تئوریهای اقتصادی ،حقوقی وسازمانی است وتئوری ذی نفعان ناشی از یک دیدگاه اجتماعی در مورد موضوع حاکمیت شرکتی است.
در تئوری های مالی یک فرض اساسی این است که هدف اولیه شرکت ها افزایش ثروت سهامداران است .در عمل این گونه نیست و این احتمال وجود دارد که مدیران منافع خود را ترجیح بدهند. مدیران احتمالا به افزایش منفعت شخصی تمایل دارند.رفتار منفعت طلبانه مدیریت به نفع خودش میتواند به چندین شکل شامل قصور در استفاده از دارایی ها ،استفاده از مزایای غیر مصوب و... نمایان شود که باعث افزایش ریسک نمایندگی می شود.در تئوری نمایندگی مدیران شرکتها به عنوان "کارگزاران" وسهامداران به عنوان "کارگمار" تعریف شده اندو تصمیم گیری روزمره شرکت به مدیران- که کارگزاران سهامداران هستند-تفویض می شود.مشکلی که در اینجا پیش می آید آن است که کارگزاران لزوماً به نفع کارگمار تصمیم گیری نمی کنند . یکی از فرضیات اصلی تئوری نمایندگی این است که بین کارگمار وکارگزار تضاد منافع وجود دارد. عدم تقارن اطلاعاتی باعث ایجاد ابهام در انتخاب می شود ، زمانی که سرمایه گذاران نمی توانند برآورد صحیحی از ارزش اقتصادی واقعی وصحیح شرکت به خاطر ابهام در کیفیت و کارایی مدیریت داشته باشند ،میتوان انتظار داشت که در نتیجه این اطلاعات ناقص ، ریسک نمایندگی بزرگتری برسهامدار تحمیل شود.

 

130صفحه فایل ورد (Word) فونت 14 منابع دارد  قیمت 43000 تومان

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید 

 


1
0
مشاهده و دریافت

» بررسي رابطه بين حاكميت شركتی با ريسک شركتهای پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

توسط: pardazesh در 3-08-1394, 07:31 | دسته: حسابداری | تعداد بازدید : 1687


چكيده
رابطه بين حاكميت شركتي و ريسك
حاكميت شركتي و مديريت ريسك ارتباط خاصي با يكديگر دارند. در حال حاضر در ادبيات مالي اين حقيقت بطور گسترده اي مورد پذيرش قرار گرفته كه مديريت ريسك مي تواند منجر به تعارض منافع بين مديران شركتها و سهامداران گردد به نظر مي رسد با تشكيل كميته مديريت ريسك با حضور مديران كارآمد و مستقل، تعارض بالقوه مذكور كاهش مي يابد. مسئله تعارض بالقوه بين اهداف مديريت ريسك و سياستهاي مربوطه به بيشينه سازي ارزش شركت مي تواند حاكميت شركتي را در بر گيرد.چون از هيئت مديره انتظار مي رود كه اهداف و سياستهاي مديريت ريسك شركت را تاييد كند و بر شيوه هايي نظارت داشته باشد كه براي دست يابي به آن اهداف بكار مي رود.
هدف اين تحقيق بررسي و اینکه ميزان رعايت اصول حاكميت شركتي تاثیری در ريسك سهام شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران دارد.
در اين تحقيق ميزان رعايت اصول حاكميت شركتي را با استفاده از پرسشنامه اي جامع اندازه گيري كه حاوي بيست سوال مي باشد كه برگرفته از اصول حاكميت شركتي است. اطلاعات ريسك سهام شركتها نيز از نرم افزار تدبير پرداز به دست آمد كه با توجه به روش رگرسيون، فرضيه هاي تحقيق آزمون گرديد.
نتایج تحقیق حاکی از آن است که هیچ گونه رابطه معنی داری بین اصول حاکمیت شرکتی و ریسک سهام وجود ندارد
واژه های کلیدی: حاکمیت شرکتی، ریسک، مدیریت ریسک،روش رگرسیون

 

 

 

105صفحه فایل ورد (Word) فونت 14 منابع دارد  قیمت 36000 تومان

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید 

 


1
0
مشاهده و دریافت

» تاثیر ویژگی های حاکمیت شرکتی بر عملکرد شرکت

توسط: pardazesh در 3-08-1394, 07:12 | دسته: حسابداری | تعداد بازدید : 1210

شکاف بین مالکیت وکنترل در شرکتها مشکلات عدم تقارن اطلاعاتی بین سهامداران ومدیران شرکتها ایجاد می کند که باعث توجه سهامداران به ریسک نمایندگی ناشی از به وجود آمدن عدم تقارن اطلاعاتی می شود . عدم تقارن اطلاعاتی، زمانی که مدیران گرایش به تعقیب نمودن منافعشان به هزینه سهامدار دارند،یک مانع اخلاقی ایجاد می کند. بر اساس تئوری نمایندگی جدایی مالکیت از مدیریت منجر به مشکل سازمانی مشهوری به نام مشکل نمایندگی می شود. در تئوری نمایندگی مدیران شرکتها به عنوان کارگزاران وسهامداران به عنوان کارگمار تعریف شده اند،و تصمیم گیری روزمره شرکت به مدیران که کارگزاران سهامداران هستند ،تفویض می شود.مشکلی که در اینجا پیش می آید آن است که کارگزاران لزوماً به نفع کارگمار تصمیم گیری نمی کنند . یکی از فرضیات اصلی تئوری نمایندگی این است که بین کارگمار وکارگزار تضاد منافع وجود دارد.در تئوریهای مالی یک فرض اساسی این است که هدف اولیه شرکت ها افزایش ثروت سهامداران است .در عمل این گونه نیست و این احتمال وجود دارد که مدیران ترجیح دهند منافع خود ،مثل کسب بیشترین پاداش ممکن را تعقیب کنند.مدیران احتمالا به افزایش منفعت شخصی تمایل دارند.رفتار منفعت طلبانه مدیریت به نفع خودش میتواند به چندین شکل شامل قصور ،استفاده از مزایا ،پاداش بالا ،قدرت طلبی و... نمایان شود که باعث افزایش ریسک نمایندگی می شود.
همچنین عدم تقارن اطلاعاتی ، زمانی که سرمایه گذاران نمی توانند برآورد صحیحی از ارزش اقتصادی واقعی ودرست شرکت به خاطر ابهام در کیفیت و کارایی مدیریت داشته باشند، یک ابهام در انتخاب ایجاد می کند.نتیجه اطلاعات ناقص از کیفیت وکارایی مدیریت وارزش اقتصادی شرکت در ریسک نمایندگی بزرگترتحمیل شده برسهامدار منعکس می گردد .
سوال مهمی که مطرح میشود این است که سهامداران چگونه می توانند مدیریت شرکت را کنترل کنند؟حاکمیت شرکتی دامنه ای از مکانیسم ها راجهت کاهش ریسک نمایندگی در بر می گیرد، شامل: کاهش دادن ریسک نمایندگی از طریق افزایش شفافیت اعمال مدیران ،محدود نمودن رفتار فرصت طلبانه مدیریت ،و بهبود بخشیدن کیفیت جریان اطلاعات شرکت .

 

100صفحه فایل ورد (Word) فونت 14 منابع دارد قیمت 29000 تومان

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید 

 


1
0
مشاهده و دریافت

» بررسی تحلیلی اثر و نقش اجرای سیاست های پولی دولت بر توسعه بازار سهام ایران

توسط: pardazesh در 8-07-1394, 12:38 | دسته: حسابداری | تعداد بازدید : 1139

سیاست های پولی و مالی عموما تحت عنوان سیاست های مدیریت تقاضا مطرح می باشند، این سیاست ها با مدیریت تقاضا سروکار دارند. سیاست های پولی به علت وقفه های درونی کوتاه مدت مورد توجه خاص سیاست گذاران می باشد و در نتیجه مورد اقبال و نظر سیاست گذاران اقتصادی است .هدف محقق نیز از انتخاب این موضوع اهمیت بورس و سیاست های پولی می باشد.
بر این اساس محقق نمونه ای مشتمل برکلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی میان سال1379 تا1386 را در نظر گرفته، روش های مورد استفاده جهت تحلیل نیز روش های همبستگی و آزمون های همبستگی نگار و ضریب تعیین وآزمون F همچنین رگرسیون می باشد. داده ها براساس داده های اعلام شده در آرشیو بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و بورس اوراق بهادار تهران می باشد.
جهت انجام تحقیق ابتدا حجم نقدینگی به عنوان متغیرمستقل در نظر گرفته می شود و با آزمون و سنجش نوع و میزان ارتباط و همچنین سنجش رگرسیون آن با متغیرهای وابسته شاخص کل قیمت سهام و ارزش سهام مبادله شده وهمچنین تعداد سهام های مبادله شده در طول بازه مورد بررسی تصمیم گیری می شود. نتیجه کلی بیانگر عدم رابطه مشخص میان سیاست های پولی دولت و توسعه بازار سهام در ایران می باشد.

 

 

155صفحه فایل ورد (Word) فونت 14 منابع دارد قیمت 47000 تومان 

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید 

انجام پروپوزال و پایان نامه حسابداری در کوتاهترین زمان با موضوعات خاص شما. منتظر تماس شما هستیم


0
0
مشاهده و دریافت

» بررسی رابطه بين حجم معاملات سهام و تغيير قيمت سهام در شركت های پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

توسط: pardazesh در 22-05-1394, 13:34 | دسته: حسابداری | تعداد بازدید : 1215

چكيده:
هدف از اجراي تحقيق حاضر، بررسي رابطه بين حجم معاملات سهام و تغيير قيمت سهام در شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مي باشد. حجم مبادلات در واقع مسئله پایداری و صحت قیمت را مورد بررسی قرار مي دهد و تحقیقاتی که حجم مبادلات را در کنار قیمت در نظر نمی گیرند در واقع مسأله ی صحت قیمت را مورد توجه قرار نمی دهند. بر اين اساس پس از مروري جامع بر ادبيات موضوعي مربوط به حجم معاملات و قيمت سهام، آزمون هاي تعيين همبستگي بين متغيرهاي تحقيق بر روي داده¬هاي مربوط به نمونه آماري تحقيق شامل 70 شرکت حاضر در سه صنعت پرمعامله ي بورس تهران انجام گرديد. نتایج تحقیق نشان داده است که در ساختار معاملات بازار روابطی وجود دارد و تعداد دفعات معامله و تعداد سهام معامله شده و تغییر قیمت سهام روزانه با یکدیگر رابطه ی مثبت دارند. این ارتباط در فاصله ی زمانی یک روز نيز وجود دارد بنابراین تغییر قیمت سهام از تعداد سهام معامله شده و تعداد دفعات معامله شده ی روز قبل نيز نشأت می گیرد، ضمن اینکه تغییر قیمت سهام طی روزهای متوالی از یک روند صعودی يا نزولی تبعیت می کند.

 160صفحه فایل ورد (Word) فونت 14 منابع دارد قیمت 37000 تومان 

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید 

 اگر مطلب مورد نظر خود را در این سایت پیدا نکردید میتوانید از قسمت سفارش پروژه جدید کار تحقیقی خود را به ما سفارش دهید

 


1
0
مشاهده و دریافت
جدیدترین مطالب
پربازدیدترین مطالب
آمار سایت
آمار مطالب یک ساعت پیش: 0
امروز: 0
این ماه: 0
کل: 3114
کل نظرات: 289
آمار کاربران یک ساعت پیش: 0
امروز: 0
این ماه: 0
کل: 252
بن شدگان: 1
جدیدترین عضو: Qurbanalipuya

                                                                                                                         

تبادل لینک خودکار
Taktaz Group

Powered By Taktaz Group. Google+