سلام , به سایت پایان نامه دات کام خوش آمدید
  • در انجام پایان نامه خود مشکل دارید؟نمیتوانید موضوع جدید انتخاب کنید؟برای نوشتن پروپوزال وقت کافی ندارید؟با ما تماس بگیرید بهترین متخصصان را برای انجام کار شما در اختیار داریم...

  • در انجام پایان نامه خود مشکل دارید؟نمیتوانید موضوع جدید انتخاب کنید؟برای نوشتن پروپوزال وقت کافی ندارید؟با ما تماس بگیرید بهترین متخصصان را برای انجام کار شما در اختیار داریم...

  • در انجام پایان نامه خود مشکل دارید؟نمیتوانید موضوع جدید انتخاب کنید؟برای نوشتن پروپوزال وقت کافی ندارید؟با ما تماس بگیرید بهترین متخصصان را برای انجام کار شما در اختیار داریم...

  • در انجام پایان نامه خود مشکل دارید؟نمیتوانید موضوع جدید انتخاب کنید؟برای نوشتن پروپوزال وقت کافی ندارید؟با ما تماس بگیرید بهترین متخصصان را برای انجام کار شما در اختیار داریم...

  • در انجام پایان نامه خود مشکل دارید؟نمیتوانید موضوع جدید انتخاب کنید؟برای نوشتن پروپوزال وقت کافی ندارید؟با ما تماس بگیرید بهترین متخصصان را برای انجام کار شما در اختیار داریم...

اعتماد کنید :

» بررسی رابطه بين ساختار سرمایه و شاخص های نقدینگی در شرکت های پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

توسط: pardazesh در 7-09-1394, 14:12 | دسته: حسابداری | تعداد بازدید : 1373

چكيده
يكي از مهمترين وظايف مديريت مالي تعيين شكل ساختار سرمايه است. ساختار سرمايه در كشورهاي توسعه يافته مورد مطالعه قرار گرفته و تئوري هايي مطرح شده است. دانش و اطلاعات حوزه ساختار سرمايه در كشور ايران بر پايه مطالعات انجام شده در كشورهاي توسعه يافته است. در تحقيق حاضر، مطابق با تحقيق جينر و ريورت در سال 2001 از نسبت بدهي به حقوق صاحبان سهام به عنوان معيار ساختار سرمايه استفاده شده و تاثير متغيرهاي نقدينگي شامل وجوه نقد عملياتي، پوشش بهره نقدي و پوشش بدهي جاري بر روي آن مطالعه شده است. براي مطالعه اين متغيرها از ضريب تغييرات آنها استفاده شده است. نمونه آماري تحقيق را سي و پنج شركت پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و در چهار صنعت خودرو سازي، صنعت کاني غير فلزي، صنعت دارويي و صنعت مواد غذايي در دامنه سالهاي 1380 تا 1383 تشكيل داده است كه به صورت تصادفي از جامعه آماري شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران انتخاب شده است. روش تحقيق براساس هدف كاربردي و براساس روش اجرا با روش همبستگي انجام گرفته است. داده هاي تحقيق از منابع دست دوم شامل اسناد و مدارك سازماني گردآوري شده است. اين تحقيق چهار فرضيه را با به كار گيري روش همبستگي و تحليل رگرسيون آزمون نموده و در فرايند آن از روش هاي توصيفي و استنباطي استفاده كرده است.
نتايج نشان داده است كه رابطه بين متغيرهاي مستقل: تغييرات نسبت وجوه نقد عملياتي، تغييرات نسبت پوشش بهره نقدي و تغييرات نسبت پوشش بدهي جاري با تغييرات ساختار سرمايه به عنوان متغير وابسته، به صورت معني دار خطي و معكوس است. تاثير همزمان هر يك از اين متغيرهاي مستقل نيز بر ساختار سرمايه معكوس و معني دار مشاهده شده و حدود 19 درصد از تغييرات ساختار سرمايه به وسيله اين سه متغير قابل تبيين است. در نتيجه هر چهار فرضيه تحقيق مبني بر وجود همبستگي و تاثير منفي و معني دار متغيرهاي وجوه نقد عملياتي، پوشش بهره نقدي و پوشش بدهي جاري بر ساختار سرمايه تائيد شده است.


150صفحه فایل ورد (Word) فونت 14 منابع دارد قیمت 39900 تومان

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید 

انجام پروپوزال مقاله و پایان نامه علوم سیاسی در کوتاهترین زمان با موضوعات خاص شما. منتظر تماس شما هستیم

 


3
0
مشاهده و دریافت

» ارزیابی ساختار سرمایه و منابع مالی بانک تجارت و ارائه راه کارهایی در جهت بهینه کردن آن

توسط: pardazesh در 7-09-1394, 13:52 | دسته: حسابداری | تعداد بازدید : 1279

چکيده پايان نامه
ساختارسرمايه بانکها به دليل وجود محدوديتهاي مقرراتی سرمایه،وابستگی درونی بین سپرده ها ووامها وتفاوت درنحوه ی کسب درآمد،بسیارپیچیده بوده وباساختارسرمایه سایرموسسات،اختلاف اساسی داردوبه شدت متکی برمدیریت ریسک وسودآوری می باشد.پایین بودن نسبت حقوق صاحبان سهام به داراییها برای بانکها یکسری مخاطراتی ایجادمی کند.ازهمین روست که دراین زمینه ازطرف دولتهاوسازمانهای بین المللی،یک نرخ خاصی به عنوان معیاربرای حداقل درنظرگرفته شده است(حداقل نرخ کفایت سرمایه8%)تابانکهابتواننددرشرایط نامطمئن محیطی به تعهدات خوددرقبال سرمایه گذاران عمل کنند.باتوجه به این مسائل،ساختارسرمایه بانک تجارت دریک دوره ده ساله(1387-1378)موردبررسی قرارگرفت.سپس باتوجه به چارچوب رسیدن به ساختارسرمایه بهینه دربانکها،فرضیات تحقیق موردبررسی قرارگرفت.فرضیه اول این پژوهش بربهینه بودن ساختارسرمایه بانک طی دوره تحقیق دلالت داشت که این فرضیه بااستفاده ازمقایسه روندوازطریق چارچوب رسیدن به ساختار سرمایه بهینه(درسه مرحله)موردبررسی قرارگرفت که غیربهینه تشخیص داده شد.فرضیه دوم این پژوهش بروجودارتباط بین هزینه عملیاتی سپرده هاوساختارسرمایه دلالت داشت که بااستفاده ازآزمون ضریب همبستگی پیرسون،این فرضیه بررسی وردشد.فرضیه های سوم وچهارم وپنجم بروجودارتباط بین شاخصهای ساختارسرمایه(نسبت بدهی هابه داراییها،نسبت سپرده های مدت داربه داراییها،نسبت سپرده های بلندمدت به داراییها)بایکی ازشاخصهای سودآوری(نسبت سودخالص به داراییها)دلالت داشت که بااستفاده ازضریب همبستگی طی دوره موردتحقیق موردبررسی قرارگرفت که بروجودارتباط مستقیم بین نسبت بدهی هابه داراییهابانسبت سودخالص به داراییها وعدم وجود ارتباط معنی دار دوشاخص دیگرباشاخص سودآوری دلالت داشت.

 


175صفحه فایل ورد (Word) فونت 14 منابع دارد قیمت 41000 تومان

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید 

انجام پروپوزال مقاله و پایان نامه حسابداری در کوتاهترین زمان با موضوعات خاص شما. منتظر تماس شما هستیم

 


2
0
مشاهده و دریافت

» بررسی عوامل موثر برساختار سرمایه وارائه الگوی مناسب آن درشرکتهای پذیرفته شده در بورس تهران

توسط: pardazesh در 7-09-1394, 13:18 | دسته: حسابداری | تعداد بازدید : 1012

چکیده :

ساختار سرمایه به معنی نحوه تامین مالی شرکت بر روی ارزش شرکت تاثیر میگذارد ،به عبــارتی رابطــه بین اجزای تشکیل دهنده ساختار سرمــایه که آمیزه ای از اوراق قرضه و سهام برای تامین مالی می باشد بر روی نتایج عملکرد شرکتها تاثیر بسزائی دارد .
تصمیمات مربوط به ساختار سرمایه نقش موثری در کارائی و اعتبار شرکت ها نزد موسسات تامین سرمایه خواهد داشت و درنتیجه درک تئوری ساختار سرمایه می تواند به مدیران این امکان را بدهد تا به ساختار سرمایه مطلوب به منظور به حداکثر رسانده ثروت سهامداران دست یابند.
بنابراین ،دراین تحقیق رابطه دارائی قابل وثیقه ، سودآوری ،ریسک ،سپرمالیاتی غیر بدهی و اندازه شرکت با نسبتهای بدهی (L3، L2، L1 ) در شرکتهای پذیرفته شده دربورس تهران طی سالهای 1380-1386 مورد بررسی قرار گرفته است و نتایج حاصل از این تحقیق بیانگر آن است که الگوی ساختار سرمایه عمدتاً تابع معکوس سودآوری و تابع مستقیم ریسک و اندازه شرکت میباشد و با دارائی قابل وثیقه و سپرمالیاتی غیر بدهی رابطه معناداری ندارد .

 


235صفحه فایل ورد (Word) فونت 14 منابع دارد قیمت 42000 تومان

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید 

انجام پروپوزال مقاله و پایان نامه علوم سیاسی در کوتاهترین زمان با موضوعات خاص شما. منتظر تماس شما هستیم

 


2
0
مشاهده و دریافت

» بررسی ارتباط بين بخشهای مختلف صورت جريان وجوه نقد باساختار سرمايه در شركتهای پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

توسط: pardazesh در 7-09-1394, 13:01 | دسته: حسابداری | تعداد بازدید : 930

چکيده
اين تحقيق تحت عنوان " بررسي ارتباط بين بخشهاي مختلف صورت جريان وجوه نقد با ساختار سرمايه در شركتهاي پذيرفته شده دربورس اوراق بهادارتهران" مورد پژوهش قرار گرفته است .
هدف ما در اين پژوهش بررسی اين موضوع می باشد که آيا ساختار سرمايه در شرکتهای انتخاب شده در دوره زمانی مورد نظر تاثيری برصورت جريان وجوه نقد آنها داشته است يا خير ؟
قلمرو مکاني و زماني تحقيق شامل شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران كه طي سالهاي 1381 تا پايان سال 1385 دربورس حضور داشته و سال مالي آنها منتهي به 29 اسفندماه بوده ودر طي دوره زما ني تحقيق حداقل يکبار افزايش سرمايه داده باشند.
در اين پژوهش با استفاده از گزارشهاي مالي پنج ساله شركتهایي که حداقل یک باردرطي دوره زماني تحقيق افزایش سرمایه داده باشند و با استفاده از فرمول برآورد حجم نمونه برای جامعه معین با توجه به ضوابط نمونه گیری( سطح اطمینان آماری 95% و سطح اشتباه نمونه گیری11% وبالاترین میزان واریانس) تعداد35 شركت بعنوان نمونه آماري درنظرگرفته شده ومورد آزمون قرارگرفته است.
دراين پژوهش روش تحقيق، توصيفي از نوع همبستگی است که ارتباط ساختار سرمايه را بعنوان متغير مستقل با بخشهاي مختلف صورت جريان وجوه نقد بعنوان متغيروابسته وبا استفاده از مدلهاي آماري همبستگي مورد آزمون قرار داده ونتايج حاصل ازبررسي برروي نمونه هاي آماري به كل جامعه تعميم داده شده است.
نتايج پژوهش حاکی از آن است كه بين بخشهاي مختلف صورت جريان وجوه نقد با ساختار سرمايه در شركتهاي پذيرفته شده دربورس اوراق بهادارتهران رابطه وجود ندارد.

 


102صفحه فایل ورد (Word) فونت 14 منابع دارد قیمت 39000 تومان

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید 

انجام پروپوزال مقاله و پایان نامه حسابداری در کوتاهترین زمان با موضوعات خاص شما. منتظر تماس شما هستیم

 


2
1
مشاهده و دریافت

» بررسی روابط خطی و غیر خطی متغیر ھای حسابداری با تغییرات قیمت سھام در شركت ھای پذیرفته شده در بورس اوراق بھادار تھران

توسط: pardazesh در 3-08-1394, 12:34 | دسته: حسابداری | تعداد بازدید : 844


چکیده

در این تحقیق روابط خطی و غیرخطی متغیر ھای حسابداری با تغییرات قیمت سھام در شرکتھای پذیرفته شده در بورس اوراق بھادار تھران مورد بررسی قرار گرفتھ است. تا کنون تحقیقات زیادي، اعم از داخلي و خارجي، رابطھ بین متغیرھای مختلف حسابداري با بازده یا قیمت سھام را مورد توجھ و بررسي قرار داده اند. با انجام این تحقیقات مي توان بھ اھمیت حسابداري و اطلاعات حاصل از این فرایند پي برد با این حال تعداد تحقیقاتي کھ بھ بررسي روابط غیرخطي بین این متغیرھا بپردازند، اندک مي باشد. تحقیق حاضر بھ دنبال این موضوع، یعني بررسي و مقایسه روابط خطي و غیرخطي بین این متغیرھا مي باشد. . بھ ھمین منظور تعداد ٨٠ شركت از بین شركت ھاي پذیرفتھ شده در بورس اوراق بھادار تھران طي سال ھاي ١٣٨٢ تا ۶١٣٨ انتخاب شدند. روش تحقیق مورد استفاده در این پژوھش تحلیل ھمبستگي و روش شناسی آن از نوع پس رویدادی (استفاده از اطلاعات گذشتھ) مي باشد. متغیرھاي مستقل این تحقیق سود عملیاتي، سود خالص، جریانات نقدي عملیاتي، جریانات نقدي سرمایھ گذاری و جریانات نقدي تامین مالی و متغیر وابستھ تغییرات قیمت سھام می باشد. نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد كھ روابط غیرخطي بین متغیرھاي تحقیق قوي تر ازروابط خطي مي باشد.
واژه ھای کلیدی: تغییرات قیمت سھام، روابط خطی، روابط غیر خطی درجه دوم، روابط خطی درجه سوم.


 

 

100صفحه فایل ورد (Word) فونت 14 منابع دارد  قیمت 29900 تومان

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید 

 


2
0
مشاهده و دریافت

» پیش بینی وضعیت مالی و اقتصادی شرکتها با استفاده از نسبتهای مالی مبتنی بر سودآوری ، جریانهای نقدی و رشد

توسط: pardazesh در 3-08-1394, 11:50 | دسته: حسابداری | تعداد بازدید : 683

چکیده پایان نامه (شامل خلاصه، اهداف، روش های اجرا و نتایج به دست آمده):
از اواخر قرن اخیر ازدیاد مطالعات در زمینه مالی و حسابداری ، یک رویکرد توصیفی مبتنی بر تجزیه و تحلیل نسبت های مالی را فراهم نموده است ، رويكرد مذبور از دو بعد بنيادي مورد رسيدگي قرار گرفته که از يك بعد سودآوري و از بعد ديگر وضعيت مالي را مورد بررسي قرار مي دهد و به واسطه اين رويكردها و با استفاده از 11 نسبت مالی توانایی نسبتهای مالی را در پیش بینی بحران هاي مالي آتي مورد تجزيه و تحليل و مقايسه قرار می دهد. در اين راستا در تحقيق حاضر تلاش مي‌شود وضعيت مالي شركتها با استفاده از نسبتهاي شاخص سودآوري، جريانهاي نقدي و رشد پيش‌بيني شود، از اينرو هدف اين پژوهش توسعه و آزمون عملكرد مالي و رويكرد ارزيابي ريسك است و به منظور طبقه بندی شرکتها به دو گروه موفق و ناموفق، فرضیه تحقیق برای دو گروه شرکتهای ورشکسته طبق ماده 141 قانون تجارت و شرکتهای خذف شده از بورس طبق تصمیم هیات پذیرش بورس با استفاده از تحلیل آماری لاجیت مورد آزمون قرار گرفت، نتایج تحقیق نشان می دهد نسبتهای مالی در هر دو گروه نمونه گیری، توانایی طبقه بندی شرکتها به دو گروه موفق و ناموفق را دارند اما دقت مدل تدوین شده بر اساس شرکتهای ورشکسته طبق ماده 141 قانون تجارت نسبت به شرکتهای حذف شده از بورس اوراق بهادار بالاتر است.

 

125صفحه فایل ورد (Word) فونت 14 منابع دارد  قیمت 34000 تومان

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید 

 


1
0
مشاهده و دریافت

» تاثير مديريت سود برساختار سرمايه شرکتهای پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

توسط: pardazesh در 3-08-1394, 11:29 | دسته: حسابداری | تعداد بازدید : 824

چكيده
اين تحقيق ارتباط بين مديريت سود و ساختار سرمايه را در شرکتهای پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بررسی می نمايد.اهميت مديريت سود و ساختار سرمايه در سناريوو طرح جاری تجارت جهان افزايش يافته است .جامعه تحقيق, شرکتهای پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد که قلمرو زمانی آن از ابتدای سال ١٣٧٨ تا پايان سال ١٣٨٧ می باشدآه براي اين آار٩٨شرآت به عنوان نمونه انتخاب گرديد. از آزمون F جهت بررسی معناداری همبستگی و از آزمونt-student نيز جهت بررسی معناداری ضرايب رگرسيونی استفاده شده است.نتايج اين تحقيق نشان مي دهد آه اقلام تعهدي اختياري با ساختار سرمايه رابطه اي نداردواز طرفي بازده دارايي ها با ساختار سرمايه رابطه منفي وبازده حقوق صاحبان سهام ومجموع دارايي ها نيز رابطه مثبت با ساختار سرمايه دارند.
واژه هاي آليدي: نسبت اهرمي, ,اقلام تعهدي اختياري, بازده دارايي ها, بازده حقوق صاحبان سهام, مجموع دارايي ها


75صفحه فایل ورد (Word) فونت 14 منابع دارد  قیمت 22000 تومان

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید


3
0
مشاهده و دریافت
جدیدترین مطالب
پربازدیدترین مطالب
آمار سایت
آمار مطالب یک ساعت پیش: 0
امروز: 0
این ماه: 0
کل: 3114
کل نظرات: 289
آمار کاربران یک ساعت پیش: 0
امروز: 0
این ماه: 0
کل: 252
بن شدگان: 1
جدیدترین عضو: Qurbanalipuya

                                                                                                                         

تبادل لینک خودکار
Taktaz Group

Powered By Taktaz Group. Google+