سلام , به سایت پایان نامه دات کام خوش آمدید
  • در انجام پایان نامه خود مشکل دارید؟نمیتوانید موضوع جدید انتخاب کنید؟برای نوشتن پروپوزال وقت کافی ندارید؟با ما تماس بگیرید بهترین متخصصان را برای انجام کار شما در اختیار داریم...

  • در انجام پایان نامه خود مشکل دارید؟نمیتوانید موضوع جدید انتخاب کنید؟برای نوشتن پروپوزال وقت کافی ندارید؟با ما تماس بگیرید بهترین متخصصان را برای انجام کار شما در اختیار داریم...

  • در انجام پایان نامه خود مشکل دارید؟نمیتوانید موضوع جدید انتخاب کنید؟برای نوشتن پروپوزال وقت کافی ندارید؟با ما تماس بگیرید بهترین متخصصان را برای انجام کار شما در اختیار داریم...

  • در انجام پایان نامه خود مشکل دارید؟نمیتوانید موضوع جدید انتخاب کنید؟برای نوشتن پروپوزال وقت کافی ندارید؟با ما تماس بگیرید بهترین متخصصان را برای انجام کار شما در اختیار داریم...

  • در انجام پایان نامه خود مشکل دارید؟نمیتوانید موضوع جدید انتخاب کنید؟برای نوشتن پروپوزال وقت کافی ندارید؟با ما تماس بگیرید بهترین متخصصان را برای انجام کار شما در اختیار داریم...

اعتماد کنید :

» تعيين ضريب گياهی و پهنه بندی نياز آبی سيب زمينی در استانهای خراسان و سمنان

توسط: pardazesh در 13-04-1394, 14:43 | دسته: کشاورزی | تعداد بازدید : 729

تعيين ضريب گياهی و پهنه بندی نياز آبي سيب زمينی در استانهای خراسان و سمنان

 

كشاورزي وزراعت در ايران بدون توجه به تأمين آب مورد نيازگياهان ميسرنيست. بنابراين بايستي برنامه ريزي صحيح براي آن بخصوص درشرايط خشكسالي صورت گيرد. برنامه ريزي صحيح مستلزم محاسبه دقيق نياز آبي گياهان مي‌باشد. براساس روش‌هاي موجود مبناي محاسبات نياز آبي گياهان ، تبخيرـ تعرق مرجع و ضرائب گياهي است. تبخير ـ تعرق مرجع توسط لايسيمتر اندازه گيري مي‌شود و براي سادگي كار مي‌توان آنرا با توجه به نوع منطقه از روش‌هاي تجربي نيز تخمين زد. ضرائب گياهي نيز از مطا لعات لايسيمتر قابل  محاسبه است. اين ضرائب تابعي از عوامل مختلفي از جمله اقليم مي‌باشد. بنابراين بايستي درهر منطقه اي با دقت براي هرمحصولي محاسبه شود. (19) براي محاسبه و برآورد مقدارتبخير ـ تعرق سازمان خوار باروكشاورزي ملل و متحد«FAO » تقسيم بندي زير را منظور نموده است:

اندازه گيري مستقيم تبخير ـ تعرق به وسيله لايسيمتر

اندازه گيري مستقيم تبخير بوسيله تشتك يا تبخير سنج

فرمول‌هاي تجر بي

روشهاي آئروديناميك

روش تراز انرژي(5)

بعضي از روشها فقط جنبه تحقيقاتي داشته تا بتوانند فرايند‌هاي انتقالي بخار آب را بهتر و عميق تر بررسي نمايند.برخي ديگر به جهت نياز در برنامه‌هاي روزانه كشاورزي بكار مي‌روند. ولي دقت و اصالت روش‌هاي تحقيقاتي را ندارد. به هر حال براي عمليات روزانه درمزارع مي‌توان از روشهايي كه نتيجه آنها بيش از ده درصد با مقدار واقعي تبخير ـ تعرق متفاوت نباشد استفاده نمود.

هدف از انجام اين طرح بدست آوردن ضرايب گياهي و تعيين نياز آبي سيب زميني دراستانهاي خراسان و سمنان مي‌باشد كه بوسيله لايسيمتر زهكش دار  در دانشكده كشاورزي دانشگاه فردوسي مشهد انجام شده است. در مورد لايسيمتر و نحوه عملكرد آن و روابط تجربي بكار رفته دراين طرح درفصل بعدي توضيح داده مي‌شود.

 

124 صفحه فایل ورد (Word) فونت 14 منابع و پاورقی دارد قیمت 25000 تومان 

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید 

 اگر مطلب مورد نظر خود را در این سایت پیدا نکردید میتوانید از قسمت سفارش پروژه جدید کار تحقیقی خود را به ما سفارش دهید


ادامه مطلب :

فهرست مطالب

 

فصل اول

1-1مقدمه....................................................................................................................................... 2

1-2اهميت كشت سيب زميني............................................................................................................. 3

1-3 اهميت سيب زميني در ايران......................................................................................................... 4

1-4 منطقه مورد مطالعه..................................................................................................................... 5

1-4-1 استان خراسان.................................................................................................................... 5

1-4-2 استان سمنان...................................................................................................................... 7

 

فصل دوم

2-1 سابقه تحقيقات در زمينه تبخير -تعرق........................................................................................... 10

2-2 عوامل موثر بر تبخير و تعرق......................................................................................................... 18

2-2-1  عوامل هواشناسي.............................................................................................................. 18

2-2-2  فاكتورهاي گياهي.............................................................................................................. 18

2-2-3  شرايط محيطي و مديريتي.................................................................................................. 19

2-3 روش سازمان خواربار و كشاورزي ملل متحد (  FAO )...................................................................... 19

2-4  روش فائو – پنمن- مانتيس........................................................................................................ 20

2-4-1  تعيين گرماي نهان تبخير (  l  ).......................................................................................... 21

2 -4-2 تعيين شيب منحني فشار بخار (D)....................................................................................... 21

2-4-3  تعيين ضريب رطوبتي (g ).................................................................................................. 22

2-4-4  تعيين فشار بخار اشباع (ea )............................................................................................... 22

2-4-5 تعيين فشار واقعي بخار (ed )................................................................................................ 22

2-4-6 تعيين مقدار تابش برون زميني(Ra )..................................................................................... 23

2-4-7  تعداد ساعات رو شنايي(N)................................................................................................. 24

2-4-8 تابش خالص(Rn )............................................................................................................. 24

2-4-9  شار گرما به داخل خاك(G)................................................................................................ 25

2-4-10 سرعت باد در ارتفاع 2 متري.............................................................................................. 25

2-5 لايسيمتر................................................................................................................................. 25

2-6 تارخچه ساخت لايسيمتر............................................................................................................. 26

2-7 انواع لايسيمتر:......................................................................................................................... 28

2-7-1 لايسيمتر زهكشدار............................................................................................................. 28

2-7-2  لايسيمتر وزني................................................................................................................. 29

2-7-2-1  لايسيمتر‌هاي وزني هيدروليك.......................................................................................... 30

2-11-2-2 ميكرو لايسيمتر‌هاي وزني .............................................................................................. 32

2-8 طبقه بندي لايسيمترها از نظر ساختماني........................................................................................ 35

2-8-1 لايسيمترهاي با خاك دست نخورده....................................................................................... 35

2-8-2 لايسيمتر‌هاي با خاك دست خورده........................................................................................ 36

2-8-3 لايسيمترهاي قيفي ابر ماير .................................................................................................. 36


فصل سوم

3-1 محل انجام طرح........................................................................................................................ 38

3-2 معرفي طرح و نحوه ساخت لايسيمتر.............................................................................................. 38

3-3 تهيه بستر و نحوه كشت.............................................................................................................. 39

3-4 محاسبهَ ضريب گياهي................................................................................................................ 40

3-5 انتخاب روش مناسب برآورد تبخير-تعرق......................................................................................... 42

3-6 پهنه بندي نياز آبي سيب زميني.................................................................................................... 43

 

فصل چهارم

4-1 بافت خاك............................................................................................................................... 45

4-2 اندازه گيري پتانسيل آب در گياه................................................................................................... 45

4-3 محاسبه ضريب گياهي (kc) سيب زميني....................................................................................... 45

4-4 محاسبه تبخير ـ تعرق و تحليلهاي آماري......................................................................................... 46

4-5 پهنه بندي نيازآبي گياه سيب زميني............................................................................................... 46

4-6 بحث در مورد نتايج.................................................................................................................... 47

4-7 نتيجه گيري............................................................................................................................. 48

4-8 پيشنهادات.............................................................................................................................. 48

منابع و ماخذ.................................................................................................................................. 84

 

 

 

فهرست جداول

جدول1-1   ميزان سطح زير كشت و عملكرد كل سيب زميني در سطح جهان    4

جدول1-2    وضعيت توليد محصولات زراعي استان خراسان در سال زراعي 81-1380        5

جدول 1-3    محل و ميزان كشت گياه سيب زميني در استان خراسان. 6

جدول 1-4    وضعيت توليد محصولات زراعي استان سمنان در سال زراعي 81-1380   7

جدول 1-5    محل و ميزان كشت گياه سيب زميني در استان سمنان... 8

جدول 4-1   تبخير ـ تعرق محاسبه شده  گياه مرجع با استفاده از فرمول فائو-پنمن-مانتيس(ميليمتر بر روز) در شاهرود..................................................... 61

جدول 4-2    تبخير ـ تعرق محاسبه شده  گياه مرجع با استفاده از فرمول فائو-پنمن-مانتيس(ميليمتر بر روز) در بيرجند..................................................... 62

جدول 4-3  تبخير ـ تعرق محاسبه شده  گياه مرجع با استفاده از فرمول فائو-پنمن-مانتيس(ميليمتر بر روز) در بشرويه..................................................... 63

جدول 4-4   تبخير ـ تعرق محاسبه شده  گياه مرجع با استفاده از فرمول فائو-پنمن-مانتيس(ميليمتر بر روز) در سمنان........................................................ 63

جدول 4-5    سالهاي آماري تبخير و تعرق  گياه مرجع در ايستگاه سينوپتيك بيرجند................................................................................................................................... 64

جدول 4-6  تبخير ـ تعرق محاسبه شده  گياه مرجع با استفاده از فرمول فائو-پنمن-مانتيس(ميليمتر بر روز) در گرمسار..................................................... 67

جدول 4-7   تبخير ـ تعرق محاسبه شده  گياه مرجع با استفاده از فرمول فائو-پنمن-مانتيس(ميليمتر بر روز) در بجنورد..................................................... 68

جدول 4-10   تبخير ـ تعرق محاسبه شده  گياه مرجع با استفاده از فرمول فائو-پنمن-مانتيس(ميليمتر بر روز) در سرخس.......................................................... 69

جدول 4-11    تبخير ـ تعرق محاسبه شده  گياه مرجع با استفاده از فرمول فائو-پنمن-مانتيس(ميليمتر بر روز) در سبزوار..................................................... 70

جدول 4-12 تبخير ـ تعرق محاسبه شده  گياه مرجع با استفاده از فرمول فائو-پنمن-مانتيس(ميليمتر بر روز) در تربت جام................................................ 72

جدول 4-13  تبخير ـ تعرق محاسبه شده  گياه مرجع با استفاده از فرمول فائو-پنمن-مانتيس(ميليمتر بر روز) در تربت حيدريه......................................... 72

جدول 4-14    تبخير ـ تعرق محاسبه شده  گياه مرجع با استفاده از فرمول فائو-پنمن-مانتيس(ميليمتر بر روز) در فردوس  ................................................... 74

جدول 4-15    تبخير ـ تعرق محاسبه شده  گياه مرجع با استفاده از فرمول فائو-پنمن-مانتيس(ميليمتر بر روز) در گلمكان..................................................... 74

جدول 4-16    تبخير ـ تعرق محاسبه شده  گياه مرجع با استفاده از فرمول فائو-پنمن-مانتيس(ميليمتر بر روز) در كاشمر........................................................ 75

جدول 4-17   تبخير ـ تعرق محاسبه شده  گياه مرجع با استفاده از فرمول فائو-پنمن-مانتيس(ميليمتر بر روز) در مشهد.......................................................... 75

جدول 4-18    تبخير ـ تعرق محاسبه شده  گياه مرجع با استفاده از فرمول فائو-پنمن-مانتيس(ميليمتر بر روز) در گناباد..................................................... 77

جدول 4-19    تبخير ـ تعرق محاسبه شده  گياه مرجع با استفاده از فرمول فائو-پنمن-مانتيس(ميليمتر بر روز) در نيشابور................................................... 78

جدول 4-20    تبخير ـ تعرق محاسبه شده  گياه مرجع با استفاده از فرمول فائو-پنمن-مانتيس(ميليمتر بر روز) در نهبندان................................................... 78

جدول 4-22   ميانگين تبخير و تعرق در سالهاي تر ( استان سمنان )    79

جدول 4-23    ميانگين تبخير و تعرق در سالهاي تر ( استان خراسان )           79

جدول 4-24   ميانگين تبخير و تعرق در سالهاي متعارف  ( استان سمنان )   80

جدول 4-25  ميانگين تبخير و تعرق در سالهاي متعارف ( استان خراسان )      80

جدول 4-26 ميانگين تبخير و تعرق در سالهاي تر ( استان سمنان )         81

جدول 4-27    ميانگين تبخير و تعرق در سالهاي تر ( استان خراسان)          81

جدول 4-28   ميانگين نياز آبي سيب زميني با احتمالات 25، 50 و 75 درصد خشكسالي.................................................................................................................................................. 82

جدول 4-29   اندازه گيري پتانسيل گياه درمرحله ابتدايي رشد...... 82

جدول 4-30    اندازه گيري پتانسيل گياه درمرحله مياني رشد........ 82

جدول 4-31    اندازه گيري پتانسيل گياه درمرحله نهايي رشد........ 83


 

فهرست اشكال

 

شكل 1-1   نمودار توزيع ميزان توليد سيب زميني استانها نسبت به كل كشور – سال زراعي 81-1380................................................................................................................. 9

شكل 1-2    نمودار توزيع سطح سيب زميني استانها نسبت به كل كشور – سال زراعي 81-1380................................................................................................................................ 9

شكل 4-1    تغييرات ضريب گياهي در طول دوره رشدگياه سيب زميني         49

شكل4-2   نياز آبي سيب زميني در ماه خرداد با 25 درصد احتمال (ميانگين سالهاي تر).......................................................................................................................................... 49

شكل 4-3    نياز آبي سيب زميني در ماه تير با احتمال 25 درصد خشكسالي (سالهاي تر).......................................................................................................................................... 50

شكل 4-5   نياز آبي سيب زميني در ماه مرداد با احتمال 25 درصد خشكسالي( سالهاي تر)......................................................................................................................... 51

شكل 4-5   نياز آبي سيب زميني در ماه شهريور با احتمال 25 درصد خشكسالي(سالهاي تر)..................................................................................................... 52

شكل 4-6   نياز آبي سيب زميني در ماه خرداد با احتمال 50 درصد خشكسالي (سالهاي متعارف)............................................................................................................ 53

شكل 4-7   نياز آبي سيب زميني در ماه تير با احتمال 50 درصد خشكسالي (سالهاي متعارف)................................................................................................................................ 54

شكل 4- 8   نياز آبي سيب زميني در ماه مرداد با احتمال 50 درصد خشكسالي (سالهاي متعارف)............................................................................................................ 55

شكل 4- 9  نياز آبي سيب زميني در ماه شهريور با احتمال 50 درصد خشكسالي(سالهاي متعارف)........................................................................................... 56

شكل 4-10  نياز آبي سيب زميني در ماه خرداد با احتمال 75 درصد خشكسالي (سالهاي خشك).................................................................................................................... 57

شكل 4- 11   نياز آبي سيب زميني در ماه تير با احتمال 75 درصد خشكسالي(سالهاي خشك)........................................................................................................................................ 58

شكل 4-12  نياز آبي سيب زميني در ماه مرداد با احتمال 75 درصد خشكسالي (سالهاي خشك).................................................................................................................... 59

شكل 4- 13  نياز آبي سيب زميني در ماه شهريور با احتمال 75 درصد خشكسالي (سالهاي خشك)

 

-2اهميت كشت سيب زميني

سيب زميني يكي از  مهمترين منابع در تغذيه انسان است. اين محصول در جهان از نظر اهميت غذائي مقام پنجم بعداز گندم، برنج، ذرت و جو دارد.(11) بانگاهي به سي سال آينده، سازمان خوار بار كشاورزي (FAO) بر آورد كرده كه براي تغذيه جمعيت جهان به 60 در صد غذاي بيشتري نياز است(12) و از آنجا كه سيب زميني از نظر ارزش غذائي با توليد متوسط 2/2 تن يكي از اقلام محصولات غذايي مهم ميباشد بنابراين بايد با برنامه ريزي صحيح كشاورزي ، كه يكي از را هكار‌هاي آن بدست آوردن دقيق نياز آبي اين محصول است، باعث افزايش توليد آن در سطح جهان گرديد. اميد است اين تحقيق راه گشايي براي آيندگان درمسائل مديريت آبياري باشد. بيشترين سطح زير كشت اين محصول مربوط به اروپائيان است كه عملكردي بالغ بر 16 تن درهكتار را دارا مي‌باشند.(جدول 1-1) بطوريكه در اين جدول مشاهده مي‌شود حدود 43 درصد كل سيب‌زميني جهان در اروپا توليد مي‌شود..................................

...............................

 

-3 اهميت سيب زميني در ايران   

محصول سيب زميني يكي از ارقام اصلي است كه در راستاي امنيت غذايي آينده كشور ميتواند نقش عمده اي را ايفاد نمايد سيب‌زميني تنها محصولي است كه بعد از گندم ، برنج و ذرت ميتواند بخشي از مواد نشاسته اي و پروتئيني مورد نياز جامعه را تأمين كرده و امكان جايگزيني آن با محصولات ذكر شده وجود داشته و در كاهش واردات محصولات غذائي فوق مؤثر مي‌باشد.(29) سطح زير كشت محصول سيب زميني كشور  در سال 1382 برابر 175 هزار هكتار بر آورد شده است و ميزان توليد آن 5/3ميليون تن برآورد شده است كه اين مقدار12/1 در صد كل سيب زميني توليد شده در جهان مي‌باشد(1). براي افزايش اين مقدار بايد راهكارهاي بسيار بنيادي در نظر گرفت. يكي از راهكارهاي افزايش اين محصول بالا بردن ميزان كارائي مصرف آب مي‌باشد كه بدون برنامه ريزي صحيح آبياري مقدور نمي‌باشد. لذا برنامه ريزي صحيح آبياري مستلزم دانستن دقيق نياز آبي مي‌باشدكه اميد است اين تحقيق بتواند در جهت افزايش عملكرد سيب زميني در سطح كشور مؤثر باشد.

 

1-4 منطقه مورد مطالعه

منطقه مورد مطالعه استان‌هاي خراسان و سمنان مي‌باشد. انتخاب اين مناطق به آن دليل بوده است كه با وجود اهميت كشت سيب‌زميني اطلاعات مورد  نياز در زمينه آبياري براي اين گياه بسيار اندك است.

 

1-4-1 استان خراسان

مساحت استان خراسان 313335 كيلومتر مربع مي‌باشد كه معادل يك پنجم مساحت كل كشور مي‌باشد. اين منطقه در شمال و شمال شرق ايران بين مدارات 30 درجه و 21 دقيقه و 17 دقيقه عرض شمالي و 5 در جه و 20 دقيقه طول شرق از نصف النهار گرينويچ واقع شده است. تنوع آب و هوايي در اين منطقه شرايط توليد 47 نوع محصول زراعي را فراهم نموده است. كه در جدول شماره2 بعضي از محصولات مهم استان و ميزان توليد آن را ارائه ................................

 

-2 عوامل موثر بر تبخير و تعرق

عوامل موثر بر تبخير و تعرق را مي‌توان بر سه گروه تقسيم كرد :

 

2-2-1  عوامل هواشناسي

 مهم ترين پارامترهاي هواشناسي كه بر ميزان تبخير و تعرق موثرند ، تابش در يافتي ، دماي هوا ، رطوبت و سرعت باد مي‌باشد كه تبخير ـ تعرق گياه مرجع از روي توان تبخيري اتمسفر مشخص مي‌شود.

2-2-2  فاكتورهاي گياهي

 نوع گياه ، رقم و مرحله رشد و توسعه گياهي از فاكتورهايي هستند كه بر روي تبخير ـ تعرق از گياهاني كه در مقياس وسيع كشت شده و بر روي آن مديريت اعمال مي‌شود موثرند. تفاوت در مقاومت گياهان نسبت به تعرق ، ارتفاع گياهي ، زبري سطح ............................

 

-2 معرفي طرح و نحوه ساخت لايسيمتر

براي تعيين تبخير ـ تعرق پتانسيل در شرايط اقليمي مشهد بوسيله لايسيمتر زهكش دار اقدام به ساخت چهار دستگاه لايسيمتر زهكش دار به ا بعاد 120×200 ×200 سانتي متر گيرد.كه در زمين مورد نظر ، همجوار ايستگاه هواشناسي دانشكده كشاورزي اقدامات اوليه ساخت لايسيمتر‌ها شروع شد. نحوهَ ساخت لايسيمترها بدين صورت بود كه ابتدا عمليات خاكبرداري از محل لايسيمترها در چاله‌هائي به .........................


بلافاصله بعد از پرداخت موفق لینک دانلود این پروژه فعال خواهد شد.

قیمت اختصاصی و استثنایی این پروژه درپایان نامه دات کام : تنها , 25000 تومان

 


قیمت قبلی : 350000 ریال

قیمت جدید : 25000 تومان  |   جهت خرید محصول بر روی تصویر روبرو کلیک نمایید :

خرید آنلاین این مطلب
مطالب مرتبط


نام:*
ایمیل:*
متن نظر:
کد را وارد کنید: *
جدیدترین مطالب
پربازدیدترین مطالب
آمار سایت
آمار مطالب یک ساعت پیش: 0
امروز: 0
این ماه: 6
کل: 3114
کل نظرات: 289
آمار کاربران یک ساعت پیش: 0
امروز: 0
این ماه: 0
کل: 252
بن شدگان: 1
جدیدترین عضو: Qurbanalipuya

                                                                                                                         

تبادل لینک خودکار
Taktaz Group

Powered By Taktaz Group. Google+