سلام , به سایت پایان نامه دات کام خوش آمدید
  • در انجام پایان نامه خود مشکل دارید؟نمیتوانید موضوع جدید انتخاب کنید؟برای نوشتن پروپوزال وقت کافی ندارید؟با ما تماس بگیرید بهترین متخصصان را برای انجام کار شما در اختیار داریم...

  • در انجام پایان نامه خود مشکل دارید؟نمیتوانید موضوع جدید انتخاب کنید؟برای نوشتن پروپوزال وقت کافی ندارید؟با ما تماس بگیرید بهترین متخصصان را برای انجام کار شما در اختیار داریم...

  • در انجام پایان نامه خود مشکل دارید؟نمیتوانید موضوع جدید انتخاب کنید؟برای نوشتن پروپوزال وقت کافی ندارید؟با ما تماس بگیرید بهترین متخصصان را برای انجام کار شما در اختیار داریم...

  • در انجام پایان نامه خود مشکل دارید؟نمیتوانید موضوع جدید انتخاب کنید؟برای نوشتن پروپوزال وقت کافی ندارید؟با ما تماس بگیرید بهترین متخصصان را برای انجام کار شما در اختیار داریم...

  • در انجام پایان نامه خود مشکل دارید؟نمیتوانید موضوع جدید انتخاب کنید؟برای نوشتن پروپوزال وقت کافی ندارید؟با ما تماس بگیرید بهترین متخصصان را برای انجام کار شما در اختیار داریم...

اعتماد کنید :

» بررسی تطبيقی مفهوم عدالت از ديدگاه فارابی و خواجه نصيرالدّين طوسی

توسط: pardazesh در 4-05-1395, 09:24 | دسته: اخلاق و معارف, فلسفه | تعداد بازدید : 1836

چکیده
پژوهش مفهوم بنيادين عدالت، در تفكر هر انديشمند سياسى در خور اهتمامى والاست؛ زيرا بررسى اين مقوله، مى تواند ما را با زواياى متعددى از آراى آنها آشنا سازد. در حقيقت، مفهوم كانونى عدالت، داراى اهميتى كم نظير در عرصه هاى نظرى و عملى سياست و اجتماع بوده و از جامع ترين غايات دينى و سياسى بشمارمی آید.که دراین خصوص دانشمندان و فيلسوفان بسیاری ، مباحث گسترده اى را به بررسى مفهوم عدالت اختصاص داده اند. ازجمله دانشمندانی که به بررسی مفهوم عدالت پرداخته اند فارابی و خواجه نصیرالدین طوسی می باشندکه محقق در این رساله به بررسی عدالت از دیدگاه آن دو و اینکه عدالت از نگاه ایشان چه شباهتها وچه تفاوتهایی دارد و اینکه آیا نظرات این دو فیلسوف بزرگ در مبحث عدالت ریشه در قرآن و اسلام دارد یا برگرفته از اندیشه های فلاسفه یونان است و آیا عدالت جزوی ازفضیلت است یا عین آن یا غیر از آن و یا موهوب است یا مکسوب و اهمیت آن در بقای نوع بشری چیست و در نهایت اینکه چرا این دو اندیشمند علی رغم تاکیدشان بر عدالت در مدینه اساس یک حکومت و جامعه عادلانه را به طور شفاف ترسیم نکردند روشهایی که محقق در تحقیق خود بکار می‌برد شامل: مطالعات کتابخانه ای و اسنادی و اینترنتی می باشد. بنابراين مسير تحقيق به گونه ای پيش رفت که فرضيات فوق با توجه و استناد به مباحث خود انديشمندان ذکر شده مورد تأئيد و تاکيد قرار گرفت.
کلید واژه‎ها: عدالت، فارابي، خواجه نصيرالدّين طوسي، بررسي تطبيقي

 


103صفحه فایل ورد ( Word) فونت 14 منابع و پاورقی دارد قیمت 29000 تومان 

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید

 


ادامه مطلب :

فهرست مندرجات
عنوان صفحه
چکیده
فصل اول: کلیات
مقدمه 2
بیان مسئله 3
اهداف تحقیق 5
روش تحقیق 5
روش گردآوری اطلاعات 5
ابزار گردآوری اطلاعات 6
روش تجزيه و تحليل اطلاعات 6
چارچوب نظری تحقیق 6
سوالات اساسی تحقیق 6
فرضیه های تحقیق 7
فصل دوم مباحث نظری
بخش اول:
بررسی سیر تاریخی مفهوم عدالت 9
مفهوم عدالت از دیدگاه فیلسوفان یونان باستان 10
مفهوم عدالت از دیدگاه فیلسوفان دوره وسطی 14
مفهوم عدالت از دیدگاه فیلسوفان مسلمان 15
عدل درقرآن 20
بخش دوم:
پیشنه تحقیق 22
فصل سوم
بخش اول:
نگاهی کوتاه به زندگی علمی، سیاسی و فرهنگی 26
نظام رهبری 32
بخش دوم:
عصر و زندگی سیاسی خواجه نصیرالدین طوسی 34
فصل چهارم
بخش اول:
تعاریف فارابی از عدالت 41
بخش دوم:
تعاریف عدالت و مقام آن در فلسفه سیاسی خواجه نصیر 48
بخش سوم:
تفاوت ها و شباهت های مفهوم عدالت از دیدگاه این دو فیلسوف 59

بخش چهارم:
فضیلت از دیدگاه فارابی چیست؟ 66
اقسام فضائل 68
بخش پنجم:
مراتب عدل 75
اهمیت عدل در بقاء نوع بشری 77
فصل پنجم
نتیجه گیری 80
پیشنهادات 91
منابع و مآخذ 92

 

مقدّمه:
آشنایی بافیلسوفان واندیشه های آنان می تواندزمینه شناخت ومعرفی آنها درسطح جامعه شود ومی‌توان با اندیشه های بدیع آنان جامعه رابسوی الگوهای فلسفی ومعرفتی سوق داد.دراین رساله سعی می‌شود با مطالعه درآثارفارابی وخواجه نصیر به طورخاص به افکار واندیشه های آنها پرداخت ومحقق ضمن ارائه مختصری ازبیوگرافی آنان به بررسی افکاراین دوفیلسوف دررابطه با عدالت و تفاوتها و شباهتهای اندیشه های آنان دراین خصوص واهمیت آن دربقای نوع بشری واینکه اعتقادآن دوبه عدالت ریشه در اسلام و قرآن دارد یا برگرفته از اندیشه های فلاسفه یونان است و اینکه آیا عدالت از نظر آنان جزو فضیلت است یا عین آن یا غیرآن و آیا احساس عدالت خواهی موهوب است یا مکسوب و درنهایت اینکه چرا این دوفیلسوف علی رغم تاکیدشان برعدالت درمدینه نتوانستند اساس یک حکومت وجامعه عادلانه را به طورشفاف ترسیم نمایند.
اساس کارمحقق دراین رساله بررسی اندیشه های فارابی وخواجه نصیر ، سادگی واختصار مطالب مرتبط با آنها می باشد.
این رساله، گذشته ازمقدمه و وموخره ای که موقعیت تاریخی واجتماعی فیلسوف وجایگاه آنها درتاریخ اندیشه ها را باز می نماید، جدولهای زمان نگاری روشن گر و سودمندی نیز دارد که مراحل عمده تاریخ فلسفه ، مقاطع مهم تاریخی عصرفیلسوف ،ورویدادهای اصلی زندگی فارابی وخواجه نصیررانیز نشان می دهد. همچنین درقسمت هایی ازرساله ،چندین مطلب ازمهمترین نوشته ها وآثاراین دوفیلسوف موردبحث، آمده که نکته های اصلی واندیشه آنها رااززبان خودآنها برای خواننده بیان میکند.
باید یادآورشدکه لزومی ندارد درباره اهمیت آثارفارابی وخواجه نصیر الدین طوسی چه درجهان غرب وچه درجهان شرق وتاثیری که این دودراندیشه های فلاسفه بعدازخودبجای گذاشته اندبه تکرارمکررات پرداخت چراکه همه می دانیم فارابی بعنوان معلم ثانی وموسس فلسفه اسلامی درقرن چهارم وخواجه نصیرالدین طوسی درقرن هفتم ازچه جایگاه ومنزلت والایی بهره مند هستند.
در بررسی افکارواندیشه های فارابی وخواجه نصیرالدین طوسی نخست باآشنایی اجمالی بابیوگرافی و آثارایشان به بررسی اساسی ترین افکارآن دو درخصوص عدالت می پردازیم.

بیان مسأله:
از آنجایی که اعمال ورفتارآدمی به حسن وقبح یا زشت وزیبا متصف می گردد همین صفت ها به اعمال و رفتار جامعه نیز متعاقباً موصوف خواهدشد بنابراین اتصاف اعمال به صفات زشت وزیبا وحسن و قبح موضوع علم اخلاق را به پیش خواهد کشانید واین علم طبیعتاً می تواند رفتارهای افراد وحاکمان با شهروندان درهمه موارد بویژه دربحث عدالت رامورد مدح یا ذم قراردهد.

فارابی درآثار متعدد خویش تلاش کرده است تا فلسفه را به اعتقادات دینی مردم نزدیک کند به عبارتی دیگر معتقد است دین را می توان با اصول فلسفی از خرافه ها وتوهمات بدور ساخت ،افزون برآن فارابی برای رواج فلسفه ،دانستن آن را مانند علوم دیگر برای همه مردم لازم دانسته ا ست ،اوتلاش کرده است که فلسفه رابه زبان واصطلاحات مذهبی نزدیک کند.
خواجه نصیر نیز درقرن هفتم نیز ازمباحث فلسفی غافل نمانده وهمواره تلاش می کند تانکات اخلاقی واجتماعی رادرحوزه فلسفی بررسی نماید بویژه دربحث عدالت که محور اصلی واساسی این رساله می باشد هردوی این فیلسوفان به بررسی وموشکافی دقیق آن پرداخته اند.
مساله ای که این رساله با شدت وتوجه بیشتری قصدشناخت و واشکافی آنرا دارد این است که فارابی وخواجه نصیر به عدالت درمدینه فاضله معتقدمی باشند این موضوع راچگونه وبراساس چه بنیادی موردارزیابی قرارمی دهند.
پژوهش حاضردرتلاش است با اندیشه وافکاردوفیلسوف بزرگ جهان اسلام فارابی درقرن های چهارم هجری وخواجه نصیرالدین طوسی درهفتم هجری درخصوص عدالت آشناگردد. ضمن آنکه ، زندگانی ، حیات سیاسی، مذهبی، اندیشه های آنها در مسئله عدالت و وجوه افتراق و اشتراک این دو اندیشمند نیز مورد توجه خواهد بود.اهداف تحقیق:
هدف اصلی ازاین تحقیق بررسی نقطه نظرات مشترک ووجوه اختلاف وافتراق بین آراء واندیشه فارابی وخواجه نصیرالدین طوسی دربحث عدالت است ودرپایان نظرات برگرفته ازذهن وفکرمحقق را شامل می شود.استفاده ازدستورها وتوصیه های این دواندیشمند فرزانه می تواند در ابعاد مختلف امور جامعه بویژه در بعد سیاسی ، اقتصادی واجتماعی جهت بهینه کردن ادراه امور جامعه مفید و قابل تقدیر باشد .

روش تحقیق:
این تحقیق به روش توصیفی - تحلیلی (اسنادی و مطالعاتی) به انجام رسیده است ، بر این اساس محقق ابتدا اوضاع و شرایط زمانی و مکانی دواندیشمند رامورد بررسی قرار داده، سپس آثار وحیات سیاسی ومذهبی ودر نهایت به مقایسه دیدگاه این دو فیلسوف دربحث عدالت پرداخته است.

روش گردآوری اطلاعات:
برای گردآوری اطلاعات مورد نیاز تحقیق از روش گردآوری اطلاعات کتابخانه ای (اسنادی) استفاده شده است. برای تحقق این هدف پژوهشگر با مراجعه به انواع منابع اطلاعاتی از جمله منابع چاپی از جمله کتاب، مجله، پایان نامه های دانشگاهی... و همچنین استفاده از پایگاههای اطلاعاتی پیوسته و وب سایت های موجود در شبکه جهانی اینترنت ، بهره گرفته است.
ابزارگردآوری اطلاعات:
از طریق فیش برداری ومصاحبه با اساتید فن و نمایه و سایت های اینترنتی می باشد.

روش تجزیه وتحلیل اطلاعات :
به تناسب موضوع موردمطالعه ودادههای علمی موجود ازروش تجزیه وتحلیل عقلانی ومنطقی برای تحلیل داده هااستفاده خواهدشد سپس براساس نتایج حاصل ازتجزیه وتحلیل به قضاوت درباره قضیه مطرح شده پرداخته وبرای تایید یا عدم تایید آن اقدام می شود.

چارچوب نظری تحقیق:
محقق دراین تحقیق درتلاش است به بررسی تطبیقی مفهوم عدالت ازدیدگاه فارابی وخواجه نصیرالدین طوسی بپردازدووجوه اختلاف واشتراک این دوفیلسوف مسلمان دربحث عدالت را واکاوی و واشکافی نماید.
در این تحقیق ضمن بررسی دیدگاه فارابی وخواجه نصیر الدین طوسی درخصوص عدالت به نتیجه گیری کلی ازدیدگاه این دوفیلسوف خواهیم رسیدکه این دوفیلسوف باهم اشتراکات واختلافاتی درخصوص عدالت دارند.


سوالات اساسی تحقیق
1- آیا مفهوم عدالت از دیدگاه فارابی و خواجه نصیرالدین طوسی با یکدیگر متفاوت است؟
2- چه شباهت هایی میان مفهوم عدالت از دیدگاه فارابی و خواجه نصیرالدین طوسی وجود دارد؟
3- آیا نظرات این دو فیلسوف در مبحث عدالت ریشه در دیدگاه اسلام دارد یا برگرفته از اندیشه های فلاسفه یونان است؟

فرضیه های تحقیق :
1- اختلافی در مفهوم عدالت از دیدگاه فارابی و خواجه نصیرالدین طوسی وجود ندارد.
2- مفهوم عدالت از دیدگاه این دو فیلسوف ضمن بهرگیری از آموزه های دینی، ریشه در فلاسفه یونان دارد.
3- عدالت نقش بسیار مهم و بنیادی در بقاء نوع بشر دارد .
4- فارابی و خواجه نصیرالدین طوسی نه امام و نبی بوده اند و نه به مرحله عرفان شعوری رسیده اند که بتوانند مدینه فاضله را ترسیم نمایند .

 

فصل دوم
مباحث نظری
بخش اول: بررسی سیرتاریخی مفهوم عدالت
الف- مفهوم عدالت ازدیدگاه برخی فیلسوفان یونان باستان
ب-مفهوم عدالت ازدیدگاه برخی فیلسوفان قرون وسطی
ج-مفهوم عدالت ازدیدگاه برخی فیلسوفان مسلمان
د-عدل درقرآن
بخش دوم: پیشینه تحقیق

 

 

 

بررسی سیر تاریخی مفهوم عدالت
مقدمه:
باتوجه به محتوی اندیشه عدالت مي توان گفت؛ اين انديشه بخشي از ميراث تمدن جهاني است كه مورد توجه و پي جويي هاي اغلب فيلسوفان قرار گرفته است . قبل ازبررسی مفهوم عدالت ازدیدگاه فارابی وخواجه نصیرالدین طوسی به عنوان دواندیشمند وفیلسوف بزرگ اسلامی به بررسی مفهوم بنیادین عدالت وتعاریفی که ازسوی دیگر دانشمندان وبزرگان مکاتب وادیان بیان شده است پرداخته می‌شود و با آشنایی با تعاریف برخی از آنان، آنگاه به بررسی تطبیقی این مفهوم ازسوی فارابی وخواجه نصیر می پردازیم. در علت اين توجهات مي توان به اين نكته اشاره كرد كه انسان ها با توجه به احاطه اي كه بر اعمال و روابط خود دارند، از بي عدالتي مي پرهيزند، و در مواردي به حل منازعات می‌پردازند.
مـفهوم عدالت در نظرگاه انديشمندان تعاريف مختلف يافته است.و اين گوناگونى تعاريف با اختلاف شرايط حاكم بر جوامع مناسبت فراوان دارد.به طور مثال در قرون وسطى متفكرين و فلاسفه توجه خاصى به طبيعت و نقش آن بر انسان و حـكومت ها داشتند.و عدالت را نيز رفتار مطابق با طبيعت معنا مى كردند. که در این رساله انشاءا... به برخی از آنان اشاره خواهدشد.

مفهوم عدالت ازدیدگاه برخی فیلسوفان یونان باستان
در يونان باستان مهمترين فيلسوفان پيش سقراطي كه در اين زمينه نظرهايي دارند هراكليتوس و سوفسطائيان هستند. هراكليتوس مي گفت هيچ چيز ثابت نيست، و منازعه “ عدالت جهان است “. بعد ها سوفسطاييان گفتندخدايان و تمامي آداب و رسوم مخلوق انسان و قراردادهاي او هستند و بنا براين مي‌توانند تغيير كنند، این تفكر و انديشه يونان را به سمت نوعي اومانيسم هدايت نمودند.
اما با دقت در آثار سقراط به این مهم می رسیم که اهتمام او بیشتر مصروف اخلاق بوده. و بنیاد تعلیمات او این بود که انسان جویای خوشی و سعادت است و جز این تکلیفی ندارد. اما خوشی باستیفای لذات و شهوات به دست نمی‌آید بلکه به وسیله جلوگیری از خواهشهای نفسانی بهتر میسر می‌گردد و سعادت افراد در ضمن سعادت جماعت است و بنابراین سعادت هرکس در این است که وظایف خود را نسبت به دیگران انجام دهد و چون نیکوکاری بسته به تشخیص نیک و بد، یعنی دانایی است بالاخره فضیلت بطور مطلق جز دانش و حکمت چیزی نیست. اما دانش زمانی که در مورد ترس و بی‌باکی، یعنی علم بر این که از چه باید ترسید و از چه نباید ترسید ملحوظ شود شجاعت است و چون در رعایت مقتضیات نفسانی بکار رود عفت خوانده می‌شود و هرگاه علم بقواعدی که حاکم برروابط مردم با یکدیگر می‌باشد منظور گردد عدالت.............................

 

بلافاصله بعد از پرداخت موفق میتوانید فایل کامل این پروژه را با سرعت و امنیت دانلود کنید

قیمت اختصاصی و استثنایی این پروژه : تنها , 29000تومان

 


قیمت قبلی : 450000 ریال

قیمت جدید : 29000 تومان  |   جهت خرید محصول بر روی تصویر روبرو کلیک نمایید :

خرید آنلاین این مطلب
مطالب مرتبط


نام:*
ایمیل:*
متن نظر:
کد را وارد کنید: *
جدیدترین مطالب
پربازدیدترین مطالب
آمار سایت
آمار مطالب یک ساعت پیش: 0
امروز: 0
این ماه: 0
کل: 3114
کل نظرات: 292
آمار کاربران یک ساعت پیش: 0
امروز: 0
این ماه: 0
کل: 252
بن شدگان: 0
جدیدترین عضو: Qurbanalipuya

                                                                                                                         

تبادل لینک خودکار
Taktaz Group

Powered By Taktaz Group. Google+