سلام , به سایت پایان نامه دات کام خوش آمدید
  • در انجام پایان نامه خود مشکل دارید؟نمیتوانید موضوع جدید انتخاب کنید؟برای نوشتن پروپوزال وقت کافی ندارید؟با ما تماس بگیرید بهترین متخصصان را برای انجام کار شما در اختیار داریم...

  • در انجام پایان نامه خود مشکل دارید؟نمیتوانید موضوع جدید انتخاب کنید؟برای نوشتن پروپوزال وقت کافی ندارید؟با ما تماس بگیرید بهترین متخصصان را برای انجام کار شما در اختیار داریم...

  • در انجام پایان نامه خود مشکل دارید؟نمیتوانید موضوع جدید انتخاب کنید؟برای نوشتن پروپوزال وقت کافی ندارید؟با ما تماس بگیرید بهترین متخصصان را برای انجام کار شما در اختیار داریم...

  • در انجام پایان نامه خود مشکل دارید؟نمیتوانید موضوع جدید انتخاب کنید؟برای نوشتن پروپوزال وقت کافی ندارید؟با ما تماس بگیرید بهترین متخصصان را برای انجام کار شما در اختیار داریم...

  • در انجام پایان نامه خود مشکل دارید؟نمیتوانید موضوع جدید انتخاب کنید؟برای نوشتن پروپوزال وقت کافی ندارید؟با ما تماس بگیرید بهترین متخصصان را برای انجام کار شما در اختیار داریم...

اعتماد کنید :

» معنا شناسی تاريخی و توصيفی واژه قرب در قرآن كريم

توسط: pardazesh در 11-11-1394, 14:21 | دسته: اخلاق و معارف | تعداد بازدید : 1004

واژه قرب داراي مشتقات، وجوه معنايي و واژگان هم حوزه مختلفي در دوره جاهلي و قرآني است. معناي وضعي و اوليه قرب مفهومي مانند تهيگاه آدمي يا قراب و غلاف شمشير بوده است. اولين سئوال اين است كه اين واژه چه تطورات معنايي يافته و چه وجوه معنايي دارد؟ اين سئوال با بررسي اين واژه در دوره هاي جاهلي و قرآني پاسخ داده مي شود. يكي از واژه هاي مهم و قابل بررسي واژه قربي است اين واژه در آيه 23سوره شوري داراي وجوه مختلف تفسيري است و هر يك از مفسران شيعه و اهل سنت تفسيري متفاوت از آن ارائه كرده اند. اختلاف اصلي بر سر مصداق قربي در اين آيه است، در اين تحقيق با اين مبنا كه قرآن داراي معاني ظاهري و باطني است، ميان نظر شيعه مبني بر مصداق مودت قربي بر اهل بيت و نظر آنها كه قربي را طبق ظاهر آيه و سياق آيات به معني تقرب به خداوند گرفته اند، جمع شده؛ بنابراين هم روايات كه متواتر اند و هم ظاهر آيه وسياق كه قربي را تقرب به خدا نشان مي دهد، مورد توجه قرار مي گيرد.

كلمات كليدي: معناشناسي تاريخي و توصيفي؛ حوزه معنايي؛ قرب؛ قربي؛ قربان؛ مودت؛ محبت؛ اطاعت؛ زلفي؛ قرب الهي.

 

200صفحه فایل ورد (Word) فونت 14 منابع  دارد قیمت 33000 تومان

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید 

انجام پروپوزال مقاله و پایان نامه الهیات در کوتاهترین زمان با موضوعات خاص شما. منتظر تماس شما هستیم

 

 


ادامه مطلب :

فهرست مطالب

عنوان صفحه
مقدمه .............................................................................................................................1
فصل اول: كليات
1-1- بيان موضوع ........................................................................................................4
1-2- سئوالات اصلي......................................................................................................5
1-3- سئوالات فرعي......................................................................................................5
1-4- پيش فرضها..........................................................................................................6
1-5- پيشينه موضوع.....................................................................................................6
1-6- اهداف پژوهش......................................................................................................7
1-7- نوآوري پژوهش...................................................................................................7
1-8- تعريف اصطلاحات................................................................................................7
1-8-1- تعريف معناشناسي...........................................................................................8
1-8-1-1- سابقه علم معني شناسي..............................................................................8
1-8-1-2- تفاوت معني شناسي و ريشه شناسي.........................................................10
1-8-1-3- عوامل تغيير معني.......................................................................................10
1-8-1-4- معناي اساسي و معناي نسبي....................................................................11
1-8-1-5- روش معناشناسي......................................................................................11
1-8-2- معناشناسي تاريخي........................................................................................13
1-8-3- معناشناسي توصيفي.......................................................................................14
1s-8-4- حوزه هاي معنايي.........................................................................................14
فصل دوم: معناشناسي تاريخي واژه قرب و مشتقات آن
2-1- دخيل يا اصيل بودن واژه قرب و مشتقات آن....................................................16
2-2- معناي وضعي و اوليه واژه قرب و مشتقات آن در دوره جاهلي.......................17
2-2-1- مشتقات مجرد قرب........................................................................................18
2-2-1-1- القُربُ.........................................................................................................18
2-2-1-2- القَرَب..........................................................................................................21
2-2-1-3- قِربه...........................................................................................................22
2-2-1-4 القُرُب و القُرَب.............................................................................................23
2-2-1-5- قارِب..........................................................................................................24
2-2-1-6- القِراب.........................................................................................................25
2-2-1-7- قُربان.........................................................................................................27
2-2-1-8- قَربان..........................................................................................................28
2-2-1-9- قِربان.........................................................................................................29
2-2-1-10- المَقرَب.....................................................................................................29
2-2-1-11- القورَب.....................................................................................................30
2-2-1-12- المَقرَبه.....................................................................................................31
2-2-1-13- القريب......................................................................................................31
2-2-1-14- قُربي........................................................................................................32
2-2-1-15- قَرِبَ يَقرَبُ قَرَبا.........................................................................................34
2-2-2- مشتقات مزيد قرب..........................................................................................34
2-2-2-1- قارَبَ..........................................................................................................34
2-2-2-2- تَقارَبَ.........................................................................................................34
2-2-2-3- تَقَرّب..........................................................................................................35
2-2-2-4- قَرَّب...........................................................................................................35
2-2-2-5- المُقارِب......................................................................................................35
2-2-2-6- المقاربه......................................................................................................36
2-2-2-7- تقريب.........................................................................................................36
2-2-2-8- متقارب و تقارب.........................................................................................37
2-2-2-9- قرَّب يقرّب تقريبا........................................................................................37
2-2-2-10- قارب........................................................................................................37
2-3- تطور معنايي قرب و مشتقات آن.........................................................................38
2-3-1- معناي قرب و مشتقاتش در دوره قرآني.......................................................41
2-3-2- معناي قرب و مشتقاتش در دوره پس از قرآني............................................43
2-4- تحليل تطور معنايي قرب و مشتقات آن................................................................44
فصل سوم: معناشناسي تاريخي قربان و قرباني
3-1- قرباني و قربانگاه در عهدين...............................................................................47
3-1-1- قربانگاه در عهدين.........................................................................................48
3-1-2- قرباني سوختني...............................................................................................48
3-1-3- قرباني و هديه آردي.......................................................................................49
3-1-4- قرباني سلامتي................................................................................................49
3-1-5- قرباني گناه......................................................................................................50
3-1-6- قرباني جبران..................................................................................................51
3-2- قرباني در جاهليت...............................................................................................52
3-3- قرباني در قرآن...................................................................................................61
حاصل بحث...................................................................................................................67
فصل چهارم: معناشناسي تارخي مفهوم قرب الهي
4-1- قرب الهي در عهدين............................................................................................68
4-2- قرب الهي در جاهليت...........................................................................................70
4-3- قرب الهي در قرآن..............................................................................................73
4-4- قرب الهي در علم عرفان.......................................................................................81
حاصل بحث...................................................................................................................84
فصل پنجم: معناشناسي توصيفي واژه قرب
5-1- معناشناسي مشتقات اسمي.................................................................................86
5-1-1- معناشناسي قُربي............................................................................................86
حوزه معنايي قربي.......................................................................................................87
5-1-2- معناشناسي قُربان...........................................................................................91
حوزه معنايي قُربان......................................................................................................92
5-1-3- معناشناسي قُرُبات و قُربه................................................................................95
5-1-4- معناشناسي ذا مقربه، ذي القربي، ذوي القربي، اولي القربي و اقربين.............96
حوزه معنايي................................................................................................................97
5-1-5- معناشناسي قريب............................................................................................98
الف- معناي حقيقي........................................................................................................99
ب- معناي مجازي.........................................................................................................99
حوزه معنايي قريب....................................................................................................101
5-1-6- معناشناسي أقرَبُ.........................................................................................104
الف- معناي مجازي...................................................................................................104
ب- معناي حقيقي.........................................................................................................105
حوزه معنايي أقرب....................................................................................................106
5-1-7- معناشناسي أقربون و أقربين.......................................................................107
5-2- معناشناسي مشتقات فعلي.................................................................................108
5-2-1- معناشناسي تَقرَبُ.........................................................................................108
الف- معناي مجازي....................................................................................................108
ب- معناي حقيقي........................................................................................................109
حوزه معنايي تقرب......................................................................................................112
1- حوزه معناشناختي لا تقربا....................................................................................112
2- حوزه معناشناختي لا تقربوا (دخول نكنيد)............................................................113
3- حوزه معناشناختي لا تقربوا ( مرتكب نشويد)........................................................114
4- حوزه معناشناختي لا يقربوا (داخل نشويد)...........................................................115
5- حوزه معناشناختي يقرب، تقرب(نزديك كردن)......................................................116
5-3- معناشناسي مشتقات مزيدي.............................................................................118
5-3-1- معناشناسي اقترب........................................................................................118
الف- معناي مجازي....................................................................................................118
ب- معناي حقيقي.........................................................................................................119
5-3-2- معناشناسي قرّب...........................................................................................122
الف- معناي مجازي....................................................................................................122
ب- معناي حقيقي........................................................................................................123
5-3-3- معناشناسي مقربين، مقربون.........................................................................123
الف- معناي مجازي....................................................................................................123
ب- معناي حقيقي........................................................................................................127
حوزه معنايي مقربين، مقربون.....................................................................................127
1- سابقون و سابقين..................................................................................................127
2- مبعدون..................................................................................................................128
3- ابرار......................................................................................................................128
4- روح و ريحان.........................................................................................................129
5- جنت نعيم...............................................................................................................129
حاصل بحث..................................................................................................................131
فصل ششم: بررسي ديدگاه شيعه در خصوص آيه مودت
6-1- شواهد قرآني دلالت آيه مودت بر اهل بيت......................................................134
1- المودة....................................................................................................................134
2- القربي....................................................................................................................135
3- حرف في................................................................................................................136
4- الف و لام در القربي...............................................................................................137
5- استثناء در آيه........................................................................................................138
6-2- مصداق القربي از ديدگاه علماي شيعه..............................................................140
6-3- شواهد روايي دلالت آيه مودت بر اهل بيت........................................................150
6-3-1- روايت اسمائيل بن عبد الخالق.......................................................................150
6-3-2- روايت ابي مسروق........................................................................................152
6-3-3- روايت عبد الله بن عجلان...............................................................................154
6-4- پاسخهاي علماي شيعه.......................................................................165
6-4-1- قربي به معناي اقرباي رسول(ص) از قريش.................................................165
6-4-2- قربي به معناي اقرباي رسول اكرم(ص) از انصار.......................................167
6-4-3- مودت به سبب قرابت....................................................................................170
6-4-4- مودت به قربي به معناي مودت خود قربي...................................................170
6-4-5- قربي به معناي تقرب به خدا..........................................................................172
6-4-6- جمع سه قول اول، پنجم و ششم...................................................................175
6-5- جمع بندي ديدگاه علماي شيعه درباره آيه مودت..............................................179
نتيجه كلي....................................................................................................................184
منابع و مآخذ..............................................................................................................186

مقدمه
موضوع تحقيق در اين پژوهش معناشناسي تاريخي و توصيفي واژه قرب و مشتقاتش در قرآن كريم است. در معناشناسي تاريخي روشن مي شود كه مبدأ و اصل اين واژه و مشتقاتش كدام مفهوم حسي بوده است، سپس به بررسي تطور معنايي اين واژه در دوره هاي جاهلي، قرآني و پس از قرآني پرداخته مي شود، در ضمن سير تاريخي معناي حسي و معنوي، كلي و جزئي، حقيقي و مجازي مشخص مي شود. در معناشناسي توصيفي وجوه معنايي واژه قرب و مشتقات آن، مترادف ها و متضادها و مجاورها و واژگان هم حوزه اش مورد بررسي قرار مي گيرد. در پايان اين پژوهش به آيه مودت كه حاوي بحثهاي اختلافي است، پرداخته مي شود.
انگيزه مؤلف اين تحقيق آن است كه در سايه دانش معناشناسي كه داراي شاخه هاي مختلفي است با تمركز روي معناشناسي تاريخي و توصيفي به بررسي دقيق آيات قرآن كريم بپردازد. پرداختن به دانش معناشناسي ضرورتي انكارناپذير در تفسير و فهم آيات قرآن است. هدف اين پژوهش آشنايي و به كارگيري روش معناشناسي در فهم معناي تاريخي و توصيفي واژگان قرآني واژه قرب به عنوان نمونه به منظور تفسير و فهم دقيق آيات مربوط به حوزه قرب در سايه معناي دقيق مفردات آن حوزه معنايي است. اهتمام معناشناسانه به واژگان قرآن رويكرد جديدي است كه مي تواند دستاوردهاي نويي به همراه داشته باشد. چنين اهتمام و اقبالي در گذشته صورت نمي گرفته است و از رهگذر بهره مندي از دانش معناشناسي در دوره معاصر مورد توجه قرار گرفته است. ترديدي نمي توان داشت كه يك واژه در طول تاريخ حيات خود بر معناي ثابتي نمي ماند و شناخت اين كه در دوره هاي مختلف و نيز در حوزه هاي گوناگون چه معناهايي به خود گرفته و به خصوص در عصر نزول به چه معناهايي به كار مي رفته است، مي تواند به فهم صحيح و دقيق آيات قرآن و كشف مراد واقعي خداوند از آيات كمك كند.
سئوال اصلي در اين تحقيق اين است كه واژه قرب و مشتقاتش چه تطورات و وجوه معنايي پيدا كرده و دارد؟ و از جمله سئوالات فرعي آن است كه اين واژه و مشتقاتش اصيل است يا دخيل؟ مبداء اشتقاقش چيست؟ واژه قرب چه مشتقاتي در قرآن دارد و هر مشتق به چه وجوهي از معاني آمده است؟
نتايجي كه از اين تحقيق حاصل شده است اين است كه اشتقاقهاي متعدد واژه قرب و مشتقاتش حاكي از اين است كه اين واژه اصيل است نه دخيل و مبدأ اشتقاق آن به احتمال زياد اسمي مثل قراب سيف يعني غلاف شمشير و يا پهلوي آدمي بوده است. و از جمله فرضيه هاي فرعي اين است كه معناي هر وجه اشتقاقي در ادوار مختلف تاريخي ابتدا به معاني حسي و سپس به معاني معنوي و جزئي و مجازي استعمال يافته است. ديگر اينكه معناي توصيفي واژه قرب و مشتقاتش حسب مورد استعمالش فرق مي كند. و يكي از آيات مهمي كه مورد بررسي قرار مي گيرد آيه مودت است كه نظرات متمايزي از جانب محققان شيعه و اهل سنت ارائه شده است و در اين تحقيق در سايه معناشناسي تاريخي و توصيفي واژه قرب به اين آيه مي پردازيم. گرچه معناي واژه قرب و مشتقاتش در كتب لغت آمده است؛ اما به روش معناشناسي تاريخي وتوصيفي مورد بررسي قرار نگرفته است، البته تحقيقهاي چندي در زمينه معناشناسي تاريخي و توصيفي در مورد واژه هاي اسلام و رب و ... صورت گرفته است. فصلهاي اين پژوهش عبارتند از: فصل اول كه به كليات اختصاص دارد، فصل دوم به معناشناسي تاريخي واژه قرب و مشتقات آن مي پردازد، فصل سوم و چهارم شامل مقايسه مفهوم قرب و قربان در دوره¬ هاي عهدين، جاهليت و دوره قرآني است. فصل پنجم معناشناسي توصيفي اين واژه و فصل ششم به بررسي آيه مودت(آيه 23شوري) پرداخته است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فصل اول

 

 

كليات
در اين فصل درباره موضوعات كلي مربوط به تحقيق سخن گفته مي شود؛ از قبيل: بيان موضوع، پيشينه، پيش فرضها، اهداف پژوهش، نوآوري و تعريف اصطلاحات.

1-1- بيان موضوع
موضوع تحقيق معناشناسي تاريخي و توصيفي واژه قرب و مشتقاتش در قرآن كريم است. پنهان نيست كه واژه قرب در اين تحقيق واژه اي كانوني تلقي مي شود و تمام واژگاني كه به نحوي با آن ارتباط دارد، بررسي مي گردد. واژگان مورد بررسي شامل مترادفها، متضادها و مجاورها است. مراد از مجاورها كليه واژگان كليدي است كه همراه واژه قرب به كار مي روند؛ و معناشناسي تاريخي واژه قرب اين است كه آن براي چه معنايي وضع شده و چه تطوراتي يافته. براي شناخت معناي تاريخي واژه قرب بررسي مي شود كه اين واژه اصيل است يا دخيل و معناي وضعي اش چيست؟ براي معناشناسي تاريخي سه دوره جاهلي، قرآني و بعد از قرآني بررسي مي شود. در تجزيه و تحليل روشن مي شود كه كدام معنا حسي و كدام معنا غير حسي است، نيز كدام معنا حقيقي و كدام معنا مجازي است... آنگاه معناي حسي و حقيقي بر معناي غير حسي و مجازي مقدم شمرده مي شود. و معناشناسي توصيفي معناي اصلي و هاله اي واژه قرب و مشتقاتش در قرآن كريم است. مقصود از معناي اصلي معنايي است كه در هر يك از استعمالات قرآني مراد خداي تعالي است و آن از رهگذر توجه به سياق، آيات متحد الموضوع، زمان و مكان نزول و مخاطبان قرآن شناسايي مي شود و منظور از معناي هاله اي تمامي ذهنيات و تصوراتي است كه مخاطبان قرآن يعني عرب حجاز در عصر نزول از آن واژه داشتند و اين از طريق بررسي حوزه معنايي قرب به دست مي آيد. حوزه معنايي قرب نيز عبارتند از مترادفها، متضادها و مجاورهاي آن در استعمالات قرآني.

1-2- سئوالات اصلي
الف- واژه قرب و مشتقات آن در ادوار مختلف تاريخي يعني دوره جاهلي، قرآني و پس از قرآني به چه معنايي به كار رفته اند و چه تطورات معنايي داشته اند؟
ب- واژه قرب و مشتقات آن چه وجوه معنايي و حوزه معناشناسي را تشكيل مي دهند؟

1-3- سئوالات فرعي
- واژه قرب و مشتقات آن اصيل است يا دخيل؟
- مبدأ اشتقاق و وجوه اشتقاقي واژه قرب و مشتقات آن كدام است؟
- در صورتي كه واژه قرب و مشتقاتش تطور معنايي يافته اند علل و عوامل آن چه بوده است؟
- چه مشتقاتي از قرب در قرآن به كار رفته است؟
- آياتي كه واژه قرب يا مشتقاتش به وجوه متعددي از معاني گرفته شده اند، كدامند و معناي مراد در آنها چيست و چه شواهدي آن معنا را تأييد مي كند؟

1-4- پيش فرضها
1-4-1- قرآن فصيح و بليغ است و به زبان مردم عصر نزول نازل شده است و براي فهم دقيق آيات بايد به فهم مردم آن عصر توجه كرد.
1-4-2- قرآن در دلاتش بر مقاصد خود مستقل است و لذا مي توان با تكيه بر قرائن كلامي مثل سياق و آيات متحد الموضوع و زمان و مكان نزول و مخاطبان قرآن به معناي واژگان آن دست يافت و هرمعنايي كه مخالف معناي مستفاد از اين قرائن باشد، مخالف قرآن و مردود است.
1-4-3- واژگان زبان عربي و قرآني بر اثر گذشت زمان تطور معنايي يافته است و لذا بايد الفاظ قرآن را به همان معنايي كه معهود عرب حجاز عصر نزول بوده است، گرفت.

1-5- پيشينه موضوع
بي شك معناي اين واژه و مشتقات و مترادفها و متضادها و مجاورهاي آن در كتب لغت و تفسير به طور پراكنده و غير روشمند بررسي شده است؛ اما به روش ما كه روشي معناشناسانه است، بررسي نشده است. البته به روش معناشناسي تاريخي و توصيفي پايان نامه هايي به بررسي واژگان ديگر در قرآن كريم پرداخته اند كه شامل: معناشناسي تاريخي و توصيفي واژه رب، معناشناسي تاريخي و توصيفي واژه اسلام و ... مي شود.

1-6- اهداف پژوهش
الف- شناخت معناي اصلي و هاله اي واژه قرب در قرآن و نيز شناخت معناي اوليه و تطورات معنايي آن در دوره هاي مختلف.
ب- تفسير و فهم دقيق آيات قرآن مربوط به حوزه معناشناختي واژه قرب درسايه ي معناي دقيق و موشكافانه مفردات آن حوزه.
ج- آشنايي و به كارگيري روش معناشناسي در فهم معناي تاريخي و توصيفي واژگان قرآني و واژگان حوزه قرب به عنوان نمونه.

1-7- نوآوري
جنبه جديد بودن اين تحقيق روش آن است كه به روش معناشناسي تاريخي و توصيفي است و ديگر جنبه آن نتايج نويي است كه از اين تحقيق به دست مي آيد ان شاء الله.

1-8- تعريف اصطلاحات
از جمله اصطلاحاتي كه بايد تعريف شود مفاهيمي همچون: معناشناسي، معناشناسي تاريخي، معناشناسي توصيفي و حوزه هاي معنايي است.
1-8-1- تعريف معنا شناسي
ايزوتسو در تعريف معناشناسي مي گويد: معني شناسي مطالعه تحليلي زبان است تا جهانبيني قومي شناخته شود، و اين زبان نه تنها وسيله سخن گفتن و انديشيدن است؛ بلكه وسيله اي براي تصور و تغيير كردن جهان اطراف آن قوم است. معني شناسي در اين صورت يعني علم تحقيق در ماهيت و ساخت جهان بيني يك ملت در دوره ي خاصي از تاريخ، كه به وسيله ي تحليل روش شناختي مفاهيم و تصورات فرهنگي آن قوم كه در كلمات كليدي آنها تبلور يافته صورت مي گيرد.

1-8-1-1- سابقه علم معني شناسي
از علومي كه به تازگي و در قرن اخير در مغرب زمين گسترش يافته ولي علمي كهن و تاريخي محسوب مي شود علم معني شناسي است. اين علم هم از سوي زبان شناسان و هم از سوي روانشناسان مورد توجه قرار گرفت، از يك سو زبان شناسان مسأله ي رابطه بين واژه هاي زبانهاي مختلف و معناي اين واژه ها در درون فرهنگها و محيطهاي مختلف را بررسي كردند و از سوي ديگر روانشناسان رابطه بين فكرو زبان را از اساس فن خود ساختند و بالاخره گروهي از فلاسفه غرب، با تجزيه و تحليل دقيق زبان و رابطه آن با معني، مكتب جديدي را تأسيس كردند كه بيشتر در كشورهاي انگليسي زبان رواج يافت.
به طور دقيق علم معني شناسي تاريخي طولاني دارد، هم در ميان مسلمين و هم در آثار ارسطو اين علم ديده مي شود. در اسلام از آنجا كه وحي مبتني بر كتابي است كه مسأله ي رابطه بين لفظ و معنا و سهم مشيت الهي و اراده انساني را درتعيين رابطه بين لفظ و معنا مطرح مي سازد، معني شناسي به صورت جدي تر دنبال شد و به كمالي رسيد كه در دوران جديد ديده نمي شود.
در آغاز متكلمان رابطه لفظ و معنا را مطرح ساختند. سپس حتي فلاسفه مشاء به بحث دلالت پرداختند. اصول شيعه در قرن دوازدهم مباحثي در معني شناسي مطرح كردند كه بي نظير است؛ ولي متأسفانه بر جهانيان مكتوم مانده است كه شناساندن آن در قرن اخير خدمت بزرگي به علم و معرفي تفكر اسلامي خواهد بود. ولي علم معني شناسي از نظر غربيان علمي جديد است.
در سنت مطالعه معني، معني شناسي به سه شاخه عمده تقسيم مي شود:
1- معني شناسي فلسفي؛ بخشي از مطالعه فلسفه زبان را تشكيل مي دهد و بر حسب منابع سابقه آن به قرن چهارم قبل از ميلاد و آراي افلاطون در رساله هاي كراتيلوس و لاخس باز مي گردد؛
2- معني شناسي منطقي؛ بخشي از منطق رياضي است و بر حسب ديدگاههاي بوازانو، فرگه، تارسكي و گودل، زبان را ابزاري براي صحبت درباره ي جهان خارج از زبان درنظرمي گيرند. در اين نوع معني شناسي سعي بر آن است تا با توجه به موقعيت جهان خارج، صحت و سقم جملات زبان تعيين شود؛
3- معني شناسي زباني. ( مقصود ما از معني شناسي همين قسم است كه در ادامه مي آيد).
1-8-1-2- تفاوت معني شناسي و ريشه شناسي
اشتقاق و ريشه شناسي تنها مي تواند معني اساسي كلمه را در اختيار ما قرار دهد، و در بسياري از موارد بر حدس و گمان استوار است، در صورتي كه معني شناسي هم معني اساسي را در بر دارد و هم معني نسبي را. و اين همان جهانبيني معني شناختي است.

1-8-1-3- عوامل تغيير معني
هر يك از دانشمندان معني شناس از ديدگاه خود به عوامل تغيير معني پرداخته اند، يكي از ديدگاههاي مناسب ديدگاه اولمي است، او تغيير معني را بر سه مرحله علت، ماهيت و نتيجه مي داند:
الف- علتها
1- تغيير معني بر اثر عامل زباني
2- تغيير معني به واسطه علل تاريخي
3- عوامل اجتماعي
4- تحولات و نوسانات رواني و احساسات
ب- ماهيات تغيير معني
1- ماهيت تغيير معني بر اثر تشابه حواس كه بر مبناي استعاره است.
2- تشابه الفاظ
3- مجاورت الفاظ يا نزديكي اسماء به يكديگر
ج- نتايج تغيير معني
1- تغيير در ماهيت معني
2- گسترش معنايي
3- تحديد معنايي.

1-8-1-4- معناي اساسي و معناي نسبي
الف- معناي اساسي؛ عنصر معني شناختي ثابتي كه هر جا كلمه به كار رفته و هر كسي آن را به كار برده باشد، و همراه آن است را معناي اساسي مي خوانيم. ولي معناي اساسي تمام معني كلمه نيست.
ب- معناي نسبي؛ معنايي است كه دلالت ضمني دارد و در زمينه اي خاص به معناي اساسي پيوسته و در نظام تازه نسبت به كلمات مهم ديگر.

1-8-1-5- روش معنا شناسي......................
..............................

 

بلافاصله بعد از پرداخت موفق میتوانید فایل کامل این پروژه را با سرعت و امنیت دانلود کنید

قیمت اختصاصی و استثنایی این پروژه در پایان نامه دات کام : تنها , 33000 تومان

 

 

 

 


قیمت قبلی : 420000 ریال

قیمت جدید : 33000 تومان  |   جهت خرید محصول بر روی تصویر روبرو کلیک نمایید :

خرید آنلاین این مطلب
مطالب مرتبط


نام:*
ایمیل:*
متن نظر:
کد را وارد کنید: *
جدیدترین مطالب
پربازدیدترین مطالب
آمار سایت
آمار مطالب یک ساعت پیش: 0
امروز: 0
این ماه: 6
کل: 3114
کل نظرات: 289
آمار کاربران یک ساعت پیش: 0
امروز: 0
این ماه: 0
کل: 252
بن شدگان: 1
جدیدترین عضو: Qurbanalipuya

                                                                                                                         

تبادل لینک خودکار
Taktaz Group

Powered By Taktaz Group. Google+