سلام , به سایت پایان نامه دات کام خوش آمدید
  • در انجام پایان نامه خود مشکل دارید؟نمیتوانید موضوع جدید انتخاب کنید؟برای نوشتن پروپوزال وقت کافی ندارید؟با ما تماس بگیرید بهترین متخصصان را برای انجام کار شما در اختیار داریم...

  • در انجام پایان نامه خود مشکل دارید؟نمیتوانید موضوع جدید انتخاب کنید؟برای نوشتن پروپوزال وقت کافی ندارید؟با ما تماس بگیرید بهترین متخصصان را برای انجام کار شما در اختیار داریم...

  • در انجام پایان نامه خود مشکل دارید؟نمیتوانید موضوع جدید انتخاب کنید؟برای نوشتن پروپوزال وقت کافی ندارید؟با ما تماس بگیرید بهترین متخصصان را برای انجام کار شما در اختیار داریم...

  • در انجام پایان نامه خود مشکل دارید؟نمیتوانید موضوع جدید انتخاب کنید؟برای نوشتن پروپوزال وقت کافی ندارید؟با ما تماس بگیرید بهترین متخصصان را برای انجام کار شما در اختیار داریم...

  • در انجام پایان نامه خود مشکل دارید؟نمیتوانید موضوع جدید انتخاب کنید؟برای نوشتن پروپوزال وقت کافی ندارید؟با ما تماس بگیرید بهترین متخصصان را برای انجام کار شما در اختیار داریم...

اعتماد کنید :

» بررسی مبانی و آثار تربیتی حج ازمنظر قرآن و روایات

توسط: pardazesh در 14-09-1396, 02:06 | دسته: اخلاق و معارف, علوم تربیتی | تعداد بازدید : 1214

.بسیاری ازپژوهش های انجام شده درزمینه حج به بررسی آن ازنیمه راه یعنی به بررسی آثار وابعاد تربیتی حج پرداخته اند درحالی که نقطه شروع را که همان مبانی حج است نادیده گرفته اند. تمام توجه حج به انسان است. انسان با همه ویژگی ها وابعادوجودیش وغرض این است انسان درابتدا خود براین ویژگی ها آگاهی یابد .تحقیق انجام شده درصدد این است که درابتدا به خود انسان بپردازد وبرای رسیدن به این منظور به مبانی تربیتی حج که عامل رسیدن ما به هدف فوق است می پردازیم.
2 . شاید یکی ازمهم ترین دلایل این که حج با آن همه عظمتی که دارد در روح وجان شماری ازانسان ها هیچ گونه اثرات وتحولات اخلاقی برجای نمی گزارد، عدم توجه به روح وباطن این عمل باشد. چرا که اگرازمعنا وهدف واقعی این عمل عبادی وتربیتی آگاهی لازم به عمل بیاید،اثرات تربیتی آن دروجود انسان به وضوح نمایان خواهد شد. اگرانسان نداند که برای چه وبا چه هدفی خداوند این فریضه را برای او واجب کرده است چگونه می تواند از آثار تربیتی برخواسته از آن برخوردار گردد؟ پس سزاوار وبلکه وظیفه هرمسلمانی است که قبل ازعزیمت به دیارکعبه آگاهی خودرا در زمینه روح ومقاصد حج بالا ببرد.
3.یکی ازدلایل گرفتار آمدن مسلمین در دره فلاکت ودرماندگی درحوزه فرهنگ ومدنیت ،غفلت آن ها ازحج وتمامیت آن بوده است. چه همواره ازحج وزیارت حرمین به مثابه ی ابزاری برای استخوان سبک کردن وثبت نام دردفتر طالبان بهشت استفاده کرده اند غافل ازاینکه حج همه اسلام است .حج همه اسلام، همه دین وهمه تفکرمعنوی است. درواقع حج روح پنهان درمیان همه آداب ومناسک است که امکان بالقوه رشد وارتقای اعمال وکردار آدمی وبه ویژه مناسبات فردی وجمعی را به وجود می آورد. اما بایدگفت حج به تمامی مورد غفلت واقع شده است بیراهه نیست اگربگوییم حج رابا همه چیز اشتباه گرفته اند. حج رابا تجارت ،حج با سیاست، حج رابا اعتبار، وکسب شهرت هیچ نسبتی نیست.(شفیعی سروستانی،1387،صص16-14)
با این همه نباید نسبت به آن چه گذشته است صرفاً تأسف خورد وازآن چه باید بشود غفلت ورزید زیرا هرچه بیشتر دراین عمل بزرگ عبادی وتربیتی غوطه ور شویم ،به مسائل ونکته های بیشماری دست خواهیم یافت که در رشد وارتقای شخصیت وجودی انسان مؤثر می باشد.

 

 

 170صفحه فایل ورد (Word) فونت 14 منابع  دارد قیمت 37000 تومان

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید

 


ادامه مطلب :

فهرست مندرجات
فصل اول: کلیات تحقیق
1-1- مقدمه 2
1-2- بیان مسأله 3
1-3- اهمیت تحقیق 5
1-4- اهداف تحقیق 6
1-5- سؤالات تحقیق 6
1-6- تعریف اصطلاحات 7
فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه ی تحقیق
2-1-مقدمه 8
2-2- بخش اول: مبانی نظری 9
مفاهیم لغوی حج 9
مفاهیم اصطلاحی حج 10
ویژگی های کعبه 11
الف) نخستین خانه 11
ب) خانه مبارک 11
ج‌)هدایت عمومی وهمگانی 12
د‌)بیت عتیق... 12
ه‌)ملجأ ومرجع مردم 14
مفهوم نیت و عمل خالص از منظر امام صادق 14
حج و قصد قربت 15
پاداش قصد قربت در حج 15
تلبیه 16
طواف 16
مفهوم طواف 16
پیشینه طواف 16
شباهت طواف و نماز 18
تفاوت نماز و طواف 18
رسیدگی به حاجت مؤمن ،مجوز قطع طواف 19
حجر الاسود 19
مقام ابراهیم 20
الف) مفهوم مقام 20
ب) ویژگی های حضرت ابراهیم 20
زمزم 21
پیشینه چاه زمزم 21
صفا و مروه 22
راز تسمیه صفا و مروه 22
عرفات 22
الف) راز تسمیه این سرزمین به عرفات 22
ب) آمرزش گناهان در عرفات 23
مشعر 24
راز تسمیه مشعر 24
منا 25
راز تسمیه منا 25
اعمال منا 25
1) رمی جمره 25
2) قربانی 26
3) تقصیر 26
2-3- بخش دوم: پیشینه پژوهش 28
2-3-1- پایان نامه ها 28
2-3-2- مقاله ها 30
جمع بندی و نتیجه گیری 32
فصل سوم: روش تحقیق
3-1- مقدمه 34
الف)نوع تحقیق 35
3-2- نوع تحقیق 35
3-2-1- تحقیقات بنیادی 35
3-2-2- تحقیقات کاربردی 35
3-3- روش تحقیق 36
تحقیقات توصیفی 36
3-4- روش گردآوری اطلاعات 37
3-5- روش تجزیه و تحلیل اطلاعات 38

فصل چهارم: یافته های تحقیق
4-1- مقدمه 39
4-2- بخش اول: بررسی سؤال اول تحقیق 41
مفهوم حج از منظر قرآن و روایات چیست؟ 41
4-3- بخش دوم: بررسی سؤال دوم تحقیق 42
مبانی انسان شناختی حج از منظر قرآن و روایات چیست؟ 42
مفهوم مبانی تعلیم و تربیت 42
مبانی تربیت دینی 42
مبانی انسان شناسی 42
الف) پرستش گری 43
ارتباط پرستش گری با برنامه ی تربیتی حج 43
ب) عقل ورزی 44
ارتباط عقل ورزی با برنامه ی تربیتی حج 45
ج) حقیقت جویی 45
ارتباط حقیقت جویی با برنامه ی تربیتی حج 46
د) اجتماع گرایی 46
ارتباط اجتماع گرایی با برنامه ی تربیتی حج 46
ه) مسؤولیت پذیری 47
ارتباط مسئولیت پذیری با برنامه ی تربیتی حج 47
و)کمال گرایی 48
ارتباط کمال گرایی با برنامه ی تربیتی حج 48
4-4- بخش سوم : بررسی سؤال سوم تحقیق 49
اسرار تشریع حج از منظر قرآن و روایات چیست؟ 49
4-4-1- سرّ عام حج 49
4-4-2- اسرار مناسک حج 50
نیت 51
غسل احرام 52
احرام 53
سرّ احرام از منظر امام سجاد 53
سرّ احرام از منظرامام صادق(ع) 53
سرّاحرام ازمنظر امام رضا(ع) 54
سرّ در آوردن لباس دوخته و پوشیدن لباس غیر دوخته 54
محرّمات احرام و اسرار آن 55
تلبیه 57
حکمت تشریع تلبیه ازمنظرامام صادق(ع) 57
طواف 59
الف) طواف نشانه محوریت کعبه 59
ب) حجرالاسود نقطه شروع طواف 59
ج) طواف جلوه ای ازهمبستگی ای مردم 59
د) طواف بین مرزتوحید و ولایت 60
ه) سرّ هفت شوط طواف 61
سرّاستلام حجرالاسود 63
مقام ابراهیم(ع) 64
سرّنماز در مقام ابراهیم(ع) 64
مقام ومسئولیت پذیری 64
مقام والگوبرداری از ابراهیم(ع) 64
مقام وبه جاآوردن نماز شکر 65
زمزم 65
سرّ نوشیدن آب زمزم ازمنظر امامان معصوم(ع) 65
سعی صفا و مروه 65
سرّ سعی بین صفا و مروه 65
1.سعی و امید 65
2.سعی و ترازوی اعمال 66
3. سعی و توحید ناب 66
4.سعی و غلبه بر نفس اماره 66
5.سعی و ازمیان رفتن کبر و غرور 66
6.سعی وتلاش برای راندن شیطان 67
7.سعی جلوه ای ازخوف و رجاء 67
8. سعی، رمز تلاش درصحنه زندگی 68
عرفات 69
سرّوقوف 69
اسرارعرفات از زبان امام سجاد(ع) 70
عرفات و امر به معروف و نهی از منکر 71
عرفات و رهایی از خودبینی 71
مشعر( سرزمین درک و شعور) 72
تقوا عامل برتری مردم 72
سرّ وقوف در مشعر از منظر امام سجاد(ع) 73
اسرار مشعرالحرام 73
منا 74
الف) سرّمنا از منظرامام صادق(ع) 74
ب) سرّمنا از منظر امام سجاد(ع) 74
رمی جمرات 75
سرّ رمی جمرات 75
سرّ تعدّد عقبات 77
سرّ هفت سنگ 77
قربانی 78
هدف اصلی در قربانی 78
1.گذشت از مال در راه خدا 78
2.حفظ شعائر الهی 78
3.سیر کردن گرسنه ها 78
4.تقوا 79
5.شکرحضرت حق 79
سرّ قربانی از منظر امام صادق(ع) 80
ابعاد فلسفه قربانی 80
مفهوم واژه تفث 81
دیدار با امام ،مفهوم حقیقی واژه تفث 81
حلق و تقصیر 81
اسرار حلق و تقصیر 81
طواف آخر 83
سرّطواف آخر 83
4-5- جمع بندی و نتیجه گیری 85
4-6- بخش چهارم : بررسی سؤال چهارم تحقیق 87
آثار تربیتی مطلوب حج از منظر قرآن و روایات چیست؟ 87
4-6-1- آثار تربیتی حج از حیث ارتباط انسان با خدا 89
الف)خداشناسی 89
خداشناسی درعرفات 90
ب)پرورش خوف و رجا 91
4-6-2- آثار تربیتی حج از حیث ارتباط انسان با خود 95
الف) پرورش نیروی تفکر 95
ب)خود شناسی 97
ج) خود سازی 99
د‌) قطع تعلقات دنیوی 100
4-6-3- اثر تربیتی حج از حیث ارتباط با دیگران 103
الف) وحدت امت اسلامی در حج 105
ب) مساوات مردمی در حج 105
ج) خوش خلقی در حج 106
د) همکاری و تعاون در حج 106
ه) حفظ زبان 106
4-6-4- اثر تربیتی حج از حیث ارتباط انسان با جهان هستی 107
الف) شناخت طبیعت به عنوان مظهر حق 107
ب)استفاده ی بهینه از داشته های تکوینی 108
4-7- بخش پنجم : بررسی سؤال پنجم تحقیق 110
از منظرقرآن و روایات ،علل عدم تحقق آثار تربیتی حج در شماری از حجاج چیست؟ 110
الف) علل فکری 110
1.عدم آشنایی با اسرار عبادت ها و دستورهای دینی 110
2.غفلت از تاریخ گذشته ی مسلمانان 111
3.عدم آگاهی از مناسک حج 112
4.عدم تسلیم در مناسک حج 113
5.توجه به غیر صاحب البیت 113
ب)علل عملی 114
1.عدم رعایت تقوا قبل و بعد از سفرحج 114
2.تبدیل حج به سفر سیاحتی و تجارتی 115
3 .روی آوری به فرنگی مآبی 115
4.سستی و کاهلی در طول سفر حج 116
جمع بندی و نتیجه گیری 116

 

فصل پنجم: خلاصه ی نتایج
5-1- مقدمه 119
5-2- خلاصه ی نتایج مربوط به سؤال اول تحقیق 119
5-3- خلاصه ی نتایج مربوط به سؤال دوم تحقیق 119
5-4- خلاصه ی نتایج مربوط به سؤال سوم تحقیق 123
5-5- خلاصه ی نتایج مربوط به سؤال چهارم تحقیق 136
5-6- خلاصه ی نتایج مربوط به سؤال پنجم تحقیق 147
محدودیت ها و پیشنهادها 151
1) محدودیت ها 151
2)پیشنهادها 151
الف)پیشنهادهای پژوهشی 151
ب)پیشنهادهای کاربردی 151
منابع و مآخذ 152

 

 

 

 

- اهداف تحقیق
1-4-1- هدف کلّی
بررسی مبانی وآثار تربیتی حج ازمنظر قرآن وروایات.
1-4-2- هدف های ویژه
1.بررسی مفهوم حج ازمنظر قرآن وروایات.
2. بررسی مبانی انسان شناختی حج ازمنظرقرآن وروایات.
3. بررسی اسرار تشریع حج ازمنظرقرآن وروایات.
4. بررسی آثار تربیتی مطلوب حج ازمنظر قرآن وروایات.
5 .بررسی علل عدم تحقق آثار تربیتی حج درشماری ازحجاج با توجه به آموزه های قرآنی وروایات.
1-5- سؤالات تحقیق
1-5-1- سؤال اصلی
مبانی وآثارتربیتی حج ازمنظر قرآن وروایات چیست؟
1-5-2- سؤالات فرعی
1.مفهوم حج ازمنظر قرآن وروایات چیست؟
2. مبانی انسان شناختی حج ازمنظرقرآن وروایات چیست؟
3.اسرار تشریع حج ازمنظرقرآن وروایات چیست؟
4. آثار تربیتی مطلوب حج ازمنظر قرآن وروایات چیست؟
5. از منظر قرآن و روایات،علل عدم تحقق آثار تربیتی حج درشماری ازحجاج چیست؟

 

 

 


1-6- تعریف اصطلاحات
قرآن : کتاب آسمانی مسلمانان شامل 6600آیه در قالب 114 سوره.(عمید،1389،ص1382)
روایات: به معنی نقل کردن خبر یا حدیث یا سخن ازکسی ،بازگو کردن سخن کسی.(همان، ص712)
دراین جا منظور آن دسته ازروایاتی است که ازپیشوایان معصوم یعنی پیامبر وامامان پس از اوبوده ودر راستای موضوع تحقیق می باشد.
تربیت:تربیت از ریشه ی "رَبَوَ" در لغت یعنی«غذا دادن و بزرگ کردن» و در اصطلاح مورد نظر ما«مجموعه ی تدابیر و روش هایی است که برای ایجاد،ابقاء و اکمال ادراکات،تمایلات،تصمیمات و اقدامات مطلوب در متربی صورت می پذیرد.(بهشتی،1388،ص24)
تعلیم و تربیت اسلامی: هرگونه اقدام هدایتگرانه ای که به منظورایجاد،ابقاء و اکمال استعدادهای ادراکی،میلی،ارادی و عملی متربی در چهار حوزه ارتباط با خدا،ارتباط با خود،ارتباط با دیگران و ارتباط با جهان بر مبنای قرآن،سنت و عقل به سوی هدف غایی قرب مطلق الهی انجام می شود.(همان،ص17)
مبانی تربیت دینی: اوصاف وجودی انسان ، جهان وآفریدگارانسان وجهان اند که ازمتون اسلامی استخراج وبه یکی ازدو شکل بسیط یعنی مفاهیم یا مرکب یعنی گزاره های اخباری یا توصیفی بیان می شوند وشالوده ی استخراج وتدوین اهداف ،اصول، برنامه ها وروش ها به شمار می آید.(بهشتی،1388،ص29)
حج: درلغت به معنای قصد، خویشتن داری ،پیروزی برخصم درمقام استدلال وچند معنای دیگرآمده است ودراصطلاح شریعت وآیین سلام حج سفری است به مکانی مقدس وشهری مشهور به نام مکه درماهی حرام ومعظم (ذیحجه) به منظور زیارت خانه خدا(کعبه) وبرگزاری مراسمی ویژه درچند موقوف ومیعادگاه که همگی درمکه واطراف آن قراردارد ومجموع این مراسم به نام مناسک حج خوانده می شود.(میرقاسمی،1384،ص12)

 

 

 

 

 

 

فصل دوم

مبانی نظری و پیشینه ی تحقیق

 


2-1-مقدمه
در این فصل ابتدا در بخش اول به مبانی نظری پرداخته ایم که در آن مهمترین و اساسی ترین نظریه ها و دیدگاههای اندیشمندان در خصوص موضوع تحقیق بیان شده است ودر بخش دوم ،تحقیقات انجام شده در راستای موضوع تحقیق را در قالب پیشینه تحقیق معرفی میکنیم.در پایان این بخش نتیجه گیری کلّی درجهت میزان ارتباط تحقیق مورد نظر با تحقیقات قبلی به عمل آمده است.

2-2- بخش اول: مبانی نظری
مفاهیم لغوی حج
1.معنای واژه ی عربی حَج یا حِج، دلیل و برهان آوردن و امری مهم راقصد کردن،ذکر شده است.(میر ابوالقاسمی،1389،ص1)
2.حج: قصد کردن،آهنگ کردن،باحجت و دلیل بر کسی غالب شدن،آمد و شد کردن باکسی،قصد بیت الله کردن،قصد طواف کعبه کردن،به زیارت کعبه رفتن.(عمید،1375،ص926)
3.حج:آهنگ کردن،آهنگ کردن به چیزی،قصد،غلبه کردن به حجت بر کسی،منفعت کردن،شاد شدن،باز داشتن،معاد،برّ،قصد طواف کعبه کردن به نیت عبادت و به جای آوردن آن،زیارت خانه ی خدا با شرایط معلوم.(دهخدا،1377،صص8685-8684)

جمع بندی و نتیجه گیری
به نظر می رسد همه ی معانی حج در این قسمت به سه معنی باز گردد:
1.قصد و آهنگ کاری را کردن
2.رفت و آمد
3.پیروزی دراستدلال،که دو معنی اول متناسب با معنی اصطلاحی آن است.(شربتی،1383،ص4)

 

 


مفاهیم اصطلاحی حج
1.حج از مهمترین احکام عبادی ویکی از ارکان اسلام است،که در ماه ذیحجه ی هرسال با مراسمی مخصوص و باشکوه در مکه برگذار می شود.(میر ابوالقاسمی،1389،ص1)
2.مراد از حج در متون و منابع اسلامی،از جمله منابع فقهی،عازم شدن به سمت بیت الله الحرام به منظور به جا آوردن اعمال و عباداتی ویژه در زمانی خاص است.به تعبیربرخی فقها،اصطلاح فقهی حج بر مجموعه اعمالی دلالت دارد که در مکانهایی خاص در مکه انجام می شوند.(همان)
3. از جمله معانی شایع حج در منابع فقهی،به ویژه هنگامی که در برابر اصطلاح"عمره"به کار می رود،آن بخش از احکام و مناسک حج است که در چهارچوب مناسک عمره قرار نمیگیرد ودر حدیثی،مراد از تعبیر قرآنی "حج اکبر"(توبه،3)حج سال نهم هجری که مسلمانان و مشرکان با یکدیگر حج گزاردند ذکر شده است.به علاوه گاه مراد از حج اکبر،حج پیامبراکرم(ص)یا حجی که در آن،روز عرفه باجمعه مصادف شود،دانسته اند.همچنین تعبیر مذکور بر حج تمتع یا بخشی از مناسک آن و در برابر،حج اصغر بر عمره تمتع اطلاق شده است.منظور از روز حج اکبر(یوم الحج الاکبر)در احادیث،روز عید قربان و نیز روز عرفه(روز نهم ذیحجه)دانسته شده است.(همان)
4. حج:زیارت بیت الله در مکه که بر هر مسلمان بالغ و عاقل و تندرست اعم از مرد و زن به شرط داشتن استطاعت،در تمام مدت عمر،یک مرتبه واجب است.حج بر سه قسم است:حج افراد،حج قران و حج تمتع.حج افراد و قران برای مردم مکه و کسانی است که در فاصله ی 16فرسخی مکه یا کمتر از آن،اقامت دارند و باید در خانه ی خود یا در میقات پیش از مکه................................

 

 

بلافاصله بعد از پرداخت موفق میتوانید فایل کامل این پروژه را با سرعت و امنیت دانلود کنید

قیمت اختصاصی و استثنایی این پروژه در پایان نامه دات کام : تنها , 37000 تومان

 

 

 

 


قیمت قبلی : 470000 ریال

قیمت جدید : 37000 تومان  |   جهت خرید محصول بر روی تصویر روبرو کلیک نمایید :

خرید آنلاین این مطلب
مطالب مرتبط


نام:*
ایمیل:*
متن نظر:
کد را وارد کنید: *
جدیدترین مطالب
پربازدیدترین مطالب
آمار سایت
آمار مطالب یک ساعت پیش: 0
امروز: 0
این ماه: 0
کل: 3114
کل نظرات: 292
آمار کاربران یک ساعت پیش: 0
امروز: 0
این ماه: 0
کل: 252
بن شدگان: 0
جدیدترین عضو: Qurbanalipuya

                                                                                                                         

تبادل لینک خودکار
Taktaz Group

Powered By Taktaz Group. Google+