سلام , به سایت پایان نامه دات کام خوش آمدید
  • در انجام پایان نامه خود مشکل دارید؟نمیتوانید موضوع جدید انتخاب کنید؟برای نوشتن پروپوزال وقت کافی ندارید؟با ما تماس بگیرید بهترین متخصصان را برای انجام کار شما در اختیار داریم...

  • در انجام پایان نامه خود مشکل دارید؟نمیتوانید موضوع جدید انتخاب کنید؟برای نوشتن پروپوزال وقت کافی ندارید؟با ما تماس بگیرید بهترین متخصصان را برای انجام کار شما در اختیار داریم...

  • در انجام پایان نامه خود مشکل دارید؟نمیتوانید موضوع جدید انتخاب کنید؟برای نوشتن پروپوزال وقت کافی ندارید؟با ما تماس بگیرید بهترین متخصصان را برای انجام کار شما در اختیار داریم...

  • در انجام پایان نامه خود مشکل دارید؟نمیتوانید موضوع جدید انتخاب کنید؟برای نوشتن پروپوزال وقت کافی ندارید؟با ما تماس بگیرید بهترین متخصصان را برای انجام کار شما در اختیار داریم...

  • در انجام پایان نامه خود مشکل دارید؟نمیتوانید موضوع جدید انتخاب کنید؟برای نوشتن پروپوزال وقت کافی ندارید؟با ما تماس بگیرید بهترین متخصصان را برای انجام کار شما در اختیار داریم...

اعتماد کنید :

» بررسی خیار شرط در عقود اسلامی از نظر فقه و حقوق موضوعه

توسط: pardazesh در 5-08-1394, 14:18 | دسته: حقوق, اخلاق و معارف | تعداد بازدید : 1373

چکیده :
خیار از نظر لغوی بع معنای اختیار نمودن و انتخاب کردن و از نظر اصطلاحی، حق فسخ می باشد. خیار شرط یکی از خیارات چهارده گانه است و عبارت است از این که در معامله شرط شود که یکی از متعاملین یا هر دو یا هر شخص ثالثی حق فسخ معامله را در مدت معین داشته باشد، این معامله خیاری و حق فسخی که در آن پیش بینی شده است خیار شرط نامیده می شود. نحوه این خیار بسته به چگونگی شرطی است که در عقد ذکر شده است. در صورتی که زمانی¬که برای آن تعیین شده، مضبوط و مشخص باشد. هدف از انجام این تحقیق بررسی خیار شرط در عقود اسلامی از نظر فقه و حقوق موضوعه بوده است. تحقیق حاضر از نوع تحقیقات توصیفی و تحلیلی است. ابزار گردآوری اطلاعات فیش برداری بوده است . پژوهش حاضر در قالب یک کلیات و 4 فصل به نگارش درآمده است. در بخش کلیات ، به ارایه بیان مساله ، اهمیت تحقیق ، اهداف ، فرضیه ها و سوالات تحقیق پرداخته شده است. همچنین در این بخش به روش شناسی تحقیق ، سوابق و تعاریف مفاهیم پرداخته شده است. در فصل اول این پژوهش به اقسام شرط ، اثار و صحت آن پرداخته شده است. در فصل دوم به موضوع بیع خیاری در قوانین موضوعه و فقه اشاره شده است. در فصل سوم به بررسی شرط خیار در عقد ضمان پرداخته شده است. در فصل چهارم به بررسی خیار شرط در عقد نکاح از نظر فقه و حقوق موضوعه اشاره شده است. در انتهای این رساله نیز به جمع بندی و نتیجه گیری پرداخته شده است. نتایج تحقیق نشان داد که صحت خیار شرط، منوط به تعیین دقیق مدت خیار است . همچنین یافته های تحقیق نشان داد که شرط خیار در برخی از عقود از جمله نکاح باطل و مبطل عقد است. همچنین یافته های تحقیق نشان داد که در عقد نکاح شرط خیار نسبت به صداق جایز است.
کلیدواژه ها: عقد ، عقود اسلامی ، شرط خیار ، عقد نکاح ، عقد ضمان ، عقد بیع

 

100صفحه فایل ورد (Word) فونت 14 منابع و پاورقی دارد  قیمت 33000 تومان

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید 

انجام پروپوزال،مقاله و پایان نامه حقوق  در کوتاهترین زمان با موضوعات خاص شما. منتظر تماس شما هستیم

 


4
1
مشاهده و دریافت

» فرصت ها و تهديدهای فناوری اطلاعات در دين گزينی و دين گريزی نوجوانان

توسط: pardazesh در 15-07-1394, 09:18 | دسته: اخلاق و معارف, علوم اجتماعی(جامعه شناسی) | تعداد بازدید : 725

چكيده:
هدف كلي اين پژوهش عبارت است از
بررسي فرصت ها و تهديد هاي فناوري اطلاعات در دين گزيني و دين گريزي نوجوانان .
بنا بر ماهيت موضوع تحقيق از روش تحقيق توصيفي – تحليلـي اسـتفاده شـده اسـت . وجامعهي مورد تح قيق در اين پژوهش مشتمل بر منابع اسلامي مانند قرآن كريم ،تفـسير الميـزان ،نهج البلاغه و هچنين كتب تربيتي ، روانشناسي ،مقاله هاي تربيتي ،فرهنگ نامه ها، مجلات و سـايتهاي مرتبط بوده و نمونهي كليهي منابع ذكر شده در حد بضاعت و درك پژوهشگر بـوده و روشجمع آوري اطلاعات كه محقق در اين پژوهش استفاده كرده است روش كتابخانه اي ميباشد.در اينپژوهش محقق به بيان سه بخش اساسي مشتمل بر 1- دين و تربيت ديني و زير مجموعـه هـاي آن 2-نوجوانان 3- فناوري اطلاعات و ارتباطات ، و در نهايت به بحث پيرامون فرصـت هـا و تهديـدهاي آن پرداخته و به سه سوال ويژه ي تحقيق پاسخ داده است كه عبارت از :
1 ) فرصت هاي فناوري اطلاعات كدام است ؟
2) تهديدهاي فناوري اطلاعات كدام است ؟
3) راهبردهاي نوين تعليم و تربيت ناشي از فناوري اطلاعات كدام است ؟
واژه هاي كليدي : دين ، ديـن داري ،ديـن گريـزي ، نوجـوان ، فنـاوري اطلاعـات فرصـت وتهديد

 

197صفحه فایل ورد (Word) فونت 14 منابع دارد(هم درون متنی و هم در انتها) قیمت 34000 تومان 

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید 

انجام پروپوزال و پایان نامه جامعه شناسی در کوتاهترین زمان با موضوعات خاص شما. منتظر تماس شما هستیم


2
0
مشاهده و دریافت

» مشارکت اجتماعی زنان از منظر قرآن و روايات

توسط: pardazesh در 22-06-1394, 14:32 | دسته: اخلاق و معارف | تعداد بازدید : 660

جامعه ي انساني متشكّل از انسان هاست و زن نيمي از پيكره ي جامعه ي انساني را تشكيل مي دهد. امّا از ديدگاه اسلام، زن تا چه اندازه در جامعه، زمينه ي نقش آفريني دارد و محدوده ي مشاركت اجتماعي زنان و حضور عيني آنان در جامعه تا كجاست؟ آيا مرد مي تواند همسر خويش را از مشاركت در امور مختلف اجتماعي باز دارد؟اين پژوهش به موضوع مشارکت اجتماعی زنان از منظر قرآن و روايات اختصاص دارد که در آن تلاش گرديده به جنبه های گوناگون مشارکت زنان در عرصه ی فعاليّت های اقتصادی ، سياسی ، نظامی ، علمی و فرهنگی و اجتماعی اشاره گردد و ديدگاه اسلام در خصوص هر يک از اين مشارکت های اجتماعی مورد بررسی قرار گرفته است. شايان ذکر است پژوهش حاضر در پنج فصل به شرح ذيل تنظيم شده است :
فصل اوّل،برای تبيين جايگاه واقعی زن در شريعت اسلام ،به مبانی مشارکت اجتماعی زنان از منظر قرآن و روايات با تکيه بر آرای مفسّران می پردازد.فصل دوّم به عرصه های مشارکت اجتماعی زنان در شش بخش،با ارائه ی شواهد قرآنی و گزارش تاريخی از عصر رسالت و بعد از آن اختصاص يافته است.فصل سوّم،به آداب مشارکت اجتماعی زنان در دو بخش آداب مشترک ميان زنان و مردان و آداب ويژه ی زنان می پردازد.فصل چهارم، محدوديّت های مشارکت اجتماعی زنان را در سه بخش مطالعه می کند و آياتی از قرآن کريم را که مخالفان جواز مناصب مهمّ و کليدی از سوی زنان به آن استناد کرده اند مورد نقد و تحليل قرار می دهد.فصل پنجم، وضع زن را در نگاه افراطی به آن و به اصطلاح در آموزه های فمينيستی با توجّه به چگونگی شکل گيری اين تفکّر و آسيب شناسی آن مورد کاوش و بررسی قرار داده است. اين پايان نامه با نتيجه گيری، ارائه ی پيشنهادات، راهکارها و منابع و مآخذ به پايان می رسد.

 

كليد واژگان: حقوق زن مسلمان، حقوق زوج، آداب مشاركت زن مسلمان، محدوديّت هاي مشاركت زن مسلمان، عرصه هاي مشاركت زنان.

 

 

560صفحه فایل ورد (Word) فونت 14 منابع و پاورقی های کامل دارد قیمت 32000 تومان 

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید 

انجام پروپوزال و پایان نامه علوم قرآن و حدیث در کوتاهترین زمان با موضوعات خاص شما. منتظر تماس شما هستیم

 


0
0
مشاهده و دریافت

» رزق و روزی از منظر قرآن و روايات

توسط: pardazesh در 17-06-1394, 12:42 | دسته: اخلاق و معارف | تعداد بازدید : 2057

پایان نامه رزق و روزی از منظر قرآن و روايات

چکيده:
مسئله رزق يکي از دغدغه هاي مهم بشر است که هر فردي پس از دوران خردسالي و نوجواني خواسته يا ناخواسته با آن مواجه مي شود و از زماني که مسئوليت امرار معاش را بر عهده ي خود احساس مي کند تا پايان عمر بيشترين وقت خود را صرف کسب درآمد مي نمايد.ولي چگونگي ونحوه كسب درآمدهرفردريشه دراعتقادات ونگرش اوبه عوامل تاثير گذاردرافزايش ياكاهش ثروت و...دارد و چون اين موضوع از مهمترين مسائل زندگي بشر محسوب مي شود، در اين پژوهش تلاش گرديده است تا با بهره گيري از منابع و متون اسلامي ابعاد گوناگون آن مورد بررسي قرار گيرد، لذا در فصل اول كليات تحقيق عنوان شده است ودرفصل دوم مباحث مقدماتي، تعريف رزق و اقسام آن، منحصر بودن رزاقيت خداوند و تضمين و تقدير رزق انسان بيان گرديده و در فصل سوم به مال حلال، حرام و اقسام آن و تأثير آن بر زندگي، مصاديق مال حرام و همچنين اموال شبهه ناک پرداخته شده است، عوامل جلب و گشايش روزي در فصل چهارم و در فصل پنجم نيز عوامل کاهش رزق و روزي بيان گرديده است و اين تحقيق با نتيجه گيري و ارائه پيشنهادات و راهکارها خاتمه پذيرفته است.

 

 

 

 

237صفحه فایل ورد (Word) فونت 14 منابع و پاورقی دارد قیمت 23700 تومان 

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید 

انجام پروپوزال و پایان نامه علوم قرآن و حدیث در کوتاهترین زمان با موضوعات خاص شما. منتظر تماس شما هستیم


1
0
مشاهده و دریافت

» راهکارهای مبارزه با فقر از منظر قرآن و سنّت

توسط: pardazesh در 17-06-1394, 11:51 | دسته: اخلاق و معارف | تعداد بازدید : 836


چکیـده
مسئلة فقر ازمنظر قرآن وسنت از مهم ترین و ریشه دارترین مسائلی است، که گــریبان گیرجامعه ی بـزرگ انسانـــی است. ومبارزه ی باآن اراده ای قوي وعزمي راســــــخ مي طلبد. دراين رساله كه فقر ازديدگاه قرآن وسنت مورد تحليل وبررسي قرارگرفته، دربدو امربه كليات مسائل مربوط به تحقيق پرداخته شده وسپس معاني لغوي واصطلاحي فقر وهم چنين انواع فقر(مذهبي،معنوي و...)موردبحث وبررسي قرارگرفته است ودرادامه به آثار فقر ازمنظر قرآن وسنت(آثار سوء فقرفرهنگي،معنوي،اقتصادي،رواني و...) همراه با تمام فروعات آنها پرداخته شده است .
درفصل بعدي علل وعوامل پيدايش فقر آمده كه ابتدا به عوامل فرهنگي پرداخته شده ؛وسپس عوامل اقتصادي ازمنظر قرآن وسنت بررسي شده است.ودرعوامل فرهنگي مي توان به عنوان نمونه به ترويج فرهنگ مصرف گرايي ،طمع،حسادت و... اشاره كرد درعوامل اقتصادي مي توان به ديدگاه غلط نسبت به دنيا وآخرت ،نارسايي انديشه،عدم برنامه ريزي مناسب و... ودرعوامل اجتماعي مي توان به ظلم حاكمان ،نظام تأمين اجتماعي ناكار آمد و...اشاره نمود .درفصل آخربه راهكارهاي مبارزه با فقر پرداخته شده وبابرشمردن بعضي ازراه ها ازجمله دادن صدقه،امانتداري،پرهيزكاري ،استغفار و... وهم چنين بررسي بعضي ازراه هاي كوتاه مدت وبلند مدت فقرزدايي وتوصيه هاي امير المؤمنين علي (ع) به فقرا جهت رعايت بعضي اموربراي كاستن از فقر ودرانتها بانتيجه گيري وارائه ي پيشنهادات به پايان مي رسد. اين پايان نامه به شيوه ي كتابخانه اي وتوصيفي-تحليلي نوشته شده است.


کلید واژه:
قرآن ،سنت،فقر ،علل وعوامل،پيشگيري

 

130صفحه فایل ورد (Word) فونت 14 منابع و پاورقی دارد قیمت 24000 تومان 

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید 

انجام پروپوزال و پایان نامه علوم قرآن و حدیث در کوتاهترین زمان با موضوعات خاص شما. منتظر تماس شما هستیم


1
0
مشاهده و دریافت

» ذكر خدا و جلوه های تربيتی آن از منظر قرآن و روايات

توسط: pardazesh در 12-06-1394, 12:17 | دسته: اخلاق و معارف | تعداد بازدید : 652

چكيده:
ذكر در اصطلاح معارف اسلامي به معناي يادآوري خداوند به زبان و قلب است. حقيقت ذكر و بررسي آن در منابع ديني از مسائلي است كه همواره مورد عنايت سالكان و رهروان راه معبود قرار گرفته است و پويندگان طريق حق به آن توجه نموده‌اند. اشتغال داشتن به ذكر و ياد خداوند منشأ قدرت روحي و معنوي انسان است و همچنين از برترين عوامل تكامل و سعادتمندي او محسوب مي‌گردد. لذا قرآن‌كريم اين تذكره ارزشمند الهي و روايات معصومين (ع) همه مسلمانان را به تحصيل آن امر كرده تا از آثار و نتايج آن بهره‌مند گردند و همين‌طور از آفات غفلت از يادخدا آنان را منع نموده تا از پيامدهاي زيان‌بار آن در دنيا و آخرت در امان بمانند هدف از انجام اين تحقيق بازشناسي دقيق مفهوم ذكر، اثبات مقام و ضرورت ذكر وجايگاه آن در قرآن و حديث، معرفي مصاديق و مراتب و درجات و همين‌طور نقش و آثار سازنده ذكر مي‌باشد. لذا در پژوهش حاضر با استناد به آيات شريفه قرآن و تفاسير و كتب روايي به بررسي موارد فوق‌الذكر پرداخته شده است. اين رساله در يك مقدّمه و پنج فصل و يك نتيجه و پيشنهاداتي تنظيم گرديده است.
- در فصل اوّل، كليات تحقيق مورد بررسي قرارگرفته است كه شامل: مقدمه، بيان مسأله، اهداف تحقيق، پيشينه تحقيق، سؤالات تحقيق، فرضيات، روش تحقيق، موانع و مشكلات تحقيق مي‌باشد.
- در فصل دوّم، به بررسي واژگاني همچون ذكر، غَفِلَ، نَسِيَ و تربيت پرداخته شده است.
- در فصل سوّم، كه شامل چهار بخش است، ارزش و فضيلت ذكر، حقيقت ذكر، اقسام و مراتب ذكر، مراتب كمي ذكر و ... از منظر قرآن و روايات و همچنين مصاديق ذكر از نگاه قرآن و روايات مانند نماز، قرآن، پيامبر اكرم (ص)، اهل بيت (ع)، نمازجمعه، دعا و ... مورد بررسي قرار گرفته است.
- فصل چهارم، كه مشتمل برچهاربخش مي‌باشد، عوامل زمينه‌ساز ذكر مانند عبادت، نماز، قرآن، ايمان، الهام (هدايت دروني)، خوف، تفكر از منظر قرآن و روايات و همچنين موانع ذكر مانند: وسوسه شيطان، غفلت، وابستگي دنيوي، رياكاري و... از نگاه قرآن و روايات معرفي گرديده است.
- در فصل پنجم كه شامل چهار بخش است، جلوه‌هاي تربيتي ذكر شامل: آرامش قلب، فلاح و رستگاري، ياد نمودن خدا از انسان ذاكر، بصيرت در دل، دوري از گناه و ... ونيز پيامدهاي اعراض از ذكر خدا مانند: خودفراموشي، فراموش شدن از جانب خدا، تسلّط شيطان، زندگي سخت در دنيا و نابينايي در آخرت و... از نگاه قرآن و روايات، بررسي شده است. در انتها اين پژوهش با نتايج و پيشنهادات حاصله از آن به اتمام رسيد ه است.

 

 

290صفحه فایل ورد (Word) فونت 14 منابع و پاورقی های کامل دارد قیمت 29000 تومان 

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید 

انجام پروپوزال و پایان نامه علوم قرآن و حدیث در کوتاهترین زمان با موضوعات خاص شما. منتظر تماس شما هستیم


1
0
مشاهده و دریافت

» حقوق مالی زن از منظر قرآن و روایات

توسط: pardazesh در 12-06-1394, 11:31 | دسته: اخلاق و معارف | تعداد بازدید : 1074

چکیده
اسلام به عنوان دینی جامع و کامل، در روابط انسان با همنوعانش مقرراتی را وضع کرده است که از جمله ی این مقررات، حقوق و تکالیفی است که اعضای یک خانواده به ویژه زن و شوهر بر عهده دارند. از میان اعضای خانواده ، زن از جایگاه ویژه ای برخوردار است و لذا برخی از آیات قرآن کریم و بخش وسیعی از روایات اسلامی به حقوق و تکالیف زن به عنوان فرزند، همسر یا مادر اختصاص پیدا کرده است. نظام جمهوری اسلامی ایران به تأسی از قرآن و روایات احیای حقوق مادی و معنوی زن را مورد توجه خود قرار داد. اختصاص اصولی از قانون اساسی به زن و حقوق او مؤید این مطلب است از جمله حقوق زن ، حقوق مالی اوست که متأسفانه آن چنان که باید و شاید و در خور شأن آنان ، مورد توجه قرار نگرفته است در این مقاله برآنیم ضمن بررسی مسأله حقوق زن اعم از مالی و غیر مالی، حقوق مالی او را که شامل ارث، نفقه ، مهریّه ، مالکیّت و ...است مورد بررسی قرار دهیم تا ضمن تبیین موضوع، دیدگاه قرآن ، روایات و فقه اسلامی پیرامون مسأله روشن گردد.
کلید واژگان: قرآن – روایات – زن – حقوق مالی – فقه اسلامی.

193صفحه فایل ورد (Word) فونت 14 منابع و پاورقی های کامل دارد قیمت 24000 تومان 

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید 

انجام پروپوزال و پایان نامه علوم قرآن و حدیث در کوتاهترین زمان با موضوعات خاص شما. منتظر تماس شما هستیم


1
0
مشاهده و دریافت
جدیدترین مطالب
پربازدیدترین مطالب
آمار سایت
آمار مطالب یک ساعت پیش: 0
امروز: 0
این ماه: 1
کل: 3101
کل نظرات: 298
آمار کاربران یک ساعت پیش: 0
امروز: 0
این ماه: 0
کل: 252
بن شدگان: 1
جدیدترین عضو: Qurbanalipuya

                                                                                                                         

تبادل لینک خودکار
Taktaz Group

Powered By Taktaz Group. Google+