سلام , به سایت پایان نامه دات کام خوش آمدید
  • در انجام پایان نامه خود مشکل دارید؟نمیتوانید موضوع جدید انتخاب کنید؟برای نوشتن پروپوزال وقت کافی ندارید؟با ما تماس بگیرید بهترین متخصصان را برای انجام کار شما در اختیار داریم...

  • در انجام پایان نامه خود مشکل دارید؟نمیتوانید موضوع جدید انتخاب کنید؟برای نوشتن پروپوزال وقت کافی ندارید؟با ما تماس بگیرید بهترین متخصصان را برای انجام کار شما در اختیار داریم...

  • در انجام پایان نامه خود مشکل دارید؟نمیتوانید موضوع جدید انتخاب کنید؟برای نوشتن پروپوزال وقت کافی ندارید؟با ما تماس بگیرید بهترین متخصصان را برای انجام کار شما در اختیار داریم...

  • در انجام پایان نامه خود مشکل دارید؟نمیتوانید موضوع جدید انتخاب کنید؟برای نوشتن پروپوزال وقت کافی ندارید؟با ما تماس بگیرید بهترین متخصصان را برای انجام کار شما در اختیار داریم...

  • در انجام پایان نامه خود مشکل دارید؟نمیتوانید موضوع جدید انتخاب کنید؟برای نوشتن پروپوزال وقت کافی ندارید؟با ما تماس بگیرید بهترین متخصصان را برای انجام کار شما در اختیار داریم...

اعتماد کنید :

» بررسي بردارهای ريتز وابسته به بار و روش MPA

توسط: pardazesh در 8-05-1396, 23:44 | دسته: عمران | تعداد بازدید : 586

تمام سازه هاي واقعي هنگام بارگذاري يا اعمال تغييرمكان به صورت ديناميكي رفتار مي كنند. نيروهاي اينرسي اضافي، با استفاده از قانون دوم نيوتن، برابر نيرو در شتاب مي‌باشند. اگر نيروها و يا تغيير مكانها بسيار آرام اعمال شوند نيروهاي اينرسي قابل صرفنظر كردن مي باشند و يك تحليل استاتيكي قابل انجام است. بنابراين مي توان گفت، تحليل ديناميكي بسط ساده اي از تحليل استاتيكي مي‌باشد.
بعلاوه تمام سازه هاي حقيقي بالقوه داراي درجات آزادي نامحدودي مي باشند. بنابراين بحراني ترين قسمت در تحليل سازه ايجاد مدلي با تعداد درجات آزادي محدود مي باشد كه داراي تعدادي اعضاي تقريباً بدون جرم و تعدادي گره باشد، كه بتواند رفتار سازه را به طور مناسبي تخمين بزند. جرم سازه را مي توان درگره ها متمركز نمود. نيز براي يك سيستم الاستيك خطي خصوصيات سختي اعضاء را مي توان باصحت بسيار خوبي تخمين زد- باتوجه به داده هاي تجربي- هرچند تخمين بارگذاري ديناميكي، اتلاف انرژي و شرايط مرزي مي تواند بسيار مشكل باشد.
با در نظر گيري موارد گفته شده براي كاهش خطاهاي موجود لازم است تحليل هاي ديناميكي متعدد با استفاده از مدلهاي مختلف ديناميكي، بارگذاري و شرايط مرزي به كار گرفته شود و انجام حتي 20 آناليز كامپيوتري براي طراحي يك سازه جديد و يا برآورد يك سازه موجود ممكن است لازم شود.
با توجه به تعداد زيادي آناليزهاي كامپيوتري كه براي يك تحليل ديناميكي نمونه لازم است بايد در كامپيوترها روشهاي عددي مناسبي براي محاسبات به كار رود.

 

164صفحه فایل ورد (Word) فونت 14 منابع و عکس دارد قیمت 32000 تومان 

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید 

 


ادامه مطلب :

فهرست مطالب

عنوان صفحه
فصل اول: آناليز ديناميكي با استفاده از بردارهاي ريتز وابسته به بار
بخش اول: تحليل ديناميكي
مقدمه
1-1- اصول اوليه تحليل ديناميكي
2-1- تعادل ديناميكي
3-1- روش حل گام به گام
4-1- روش برهم نهي مدي
5-1- تحليل طيف پاسخ
6-1- حل در حوزه فركانس
7-1- حل معادلات خطي
بخش دوم: محاسبه بردارهاي متعامد بر جرم و سختي
مقدمه
1-2- روش جستجوي دترميناني
2-2- كنترل ترتيب استورم
3-2- متعامد سازي گرام اشميت
4-2- تكرار زير فضاي بلوكي
5-2- حل سيستمهاي منفرد
6-2- ايجاد بردارهاي ريتز وابسته به بار
بخش سوم: كليات روش LDR
1-3- روش جداسازي دو مرحله اي در تحليل سازه ها
1-1-3- جداسازي مسائل خطي ديناميكي به وسيله برهم نهي مدي
2-3- استفاده از بردارهاي ريتز در ديناميك سازه ها
1-2-3- روش ريلي براي سيستمهاي تك درجه آزادي
3-3- توليد خودكار بردارهاي ريتز وابسته به بار
4-3- تاثير فرمول بندي اجزاي محدود بر ايجاد بردارهاي ريتز وابسته به بار
1-4-3- ماتريس جرم
2-4-3- بردار بارگذاري
1-2-4-3- محتواي فركانسي
2-2-4-3- توزيع مكاني
بخش چهارم: ارتباط ميان الگوريتم بردارهاي ريتز وابسته به بار و روش Lanczos
1-4- روش Lanczos
عنوان صفحه
2-4- خواص اساس بردارهاي ريتز وابسته به بار
3-4- نكاتي در مورد تعامد بردارهاي پايه ريتز وابسته به بار
4-4- تحليل سيستمهاي با ميرايي
1-4-4- روند حل براي ميرايي متناسب (با ماتريس سختي)
2-4-4- روند حل براي ميرايي غير متناسب
5-4- فلسفه اساسي فراسوي بردارهاي ريتز وابسته به بار
بخش پنجم: توسعه تخمين خطا براي بردارهاي ريتز وابسته به بار
1-5- تخمين هاي خطاي مكاني براي ارائه بارگذاري
2-5- ارائه بارگذاري به وسيله پايه بردارهاي ريتز وابسته به بار
3-5- تخمين هاي خطا با استفاده از مجموع بارهاي ارائه شده
4-5- تخمين خطا براساس معيار اقليدسي بردار خطاي نيرو
5-5- روشهاي جمع بندي براي آناليز برهم نهي مستقيم بردار
1-5-5- روش تصحيح استاتيكي
2-5-5- روش شتاب مدي
6-5- رابطه ميان بردارهاي ريتز وابسته به بار و حل مقدار ويژه دقيق
بخش ششم: الگوريتمي جديد براي ايجاد بردارهاي ريتز وابسته به بار
1-6- استقلال خطي بردارهاي ريتز وابسته به بار
1-1-6- روش Lanczos و مساله از دست دادن تعامد
2-1-6- بردارهاي ريتز وابسته به بار و مساله از دست دادن تعامد
3-1-6- باز متعامد سازي انتخابي
4-1-6- كاربرد كامپيوتري متعامد سازي انتخابي
2-6- تنوع محاسباتي الگوريتم بردارهاي ريتز وابسته به بار
1-2-6- بردارهاي ريتز LWYD
2-2-6- كاربرد كامپيوتري با استفاده از فرم كاهش يافته سه قطري
3-6- كاربرد عددي روي سيستمهاي ساده سازه‌اي
1-3-6- حل مثال با استفاده از برنامه CALSAP
2-3-6- توضيح مدل رياضي
3-3-6- ارزيابي گونه هاي محاسباتي الگوريتم ريتز
بخش هفتم: تحليل ديناميكي غيرخطي با برهم نهي مستقيم بردارهاي ريتز
1-7- منبع و حد رفتار غيرخطي
2-7- تكنيك هاي راه حل براي تحليل ديناميكي غيرخطي
3-7- روشهاي انتگرال گيري مستقيم
عنوان صفحه
4-7- روشهاي برهم نهي برداري
5-7- گزينش بردارهاي انتقال براي روشهاي برهم نهي
6-7- خط مشي هاي حل سيستمهاي غيرخطي كلي
7-7- خط مشي هاي حل سيستمهاي غيرخطي محلي
بخش هشتم: توصيف فيزيكي الگوريتم ريتز و ارائه چند مثال
1-8- مقايسه حل با استفاده از بردارهاي ويژه و بردارهاي ريتز
مثال 1:
مثال 2:
مثال 3:
بخش نهم: تحليل ديناميكي با استفاده از بردارهاي ريتز
1-9- معادله حركت كاهش يافته
نتيجه
مراجع فصل اول
ضميمه
فصل دوم: آناليز استاتيكي فزاينده غيرخطي مودال (MPA)
بخش اول: آناليز استاتيكي فزاينده غيرخطي
1-1- روندهاي تحليلي
2-1- پيدايش روش غيرخطي استاتيكي
3-1- فرضيات اساسي
1-3-1- كنترل براساس نيرو يا تغيير مكان
2-3-1- الگوهاي بارگذاري
3-3-1- تبديل سازه MDF به SDF
4-3-1- تغيير مكان هدف
5-3-1- حداكثر شتاب زمين
4-1- روش آناليز استاتيكي غيرخطي
5-1- روش گام به گام در محاسبه منحني ظرفيت
1-5-1- روش گام به گام محاسبه منحني ظرفيت
6-1- محدوديتهاي POA
بخش دوم: MPA
1-2- معادلات حركت
2-2- معرفي سيستمهاي مورد بررسي و حركت زمين
3-2- روند تقريبي تحليل
1-3-2- بسط مدي نيروهاي موثر
2-3-2- ايده اساسي
4-2- روشUMRHA
1-4-2- سيستمهاي خطي
2-4-2- سيستمهاي غيرخطي
5-2- MPA
1-5-2- سيستمهاي الاستيك
2-5-2- سيستمهاي غيرالاستيك
6-2- خلاصه MPA
7-2- برآورد روش

فهرست اشكال
عنوان صفحه
شكل 1-1- ايده آل سازي سازه با جرم گسترده
شكل 1-3- الگوريتم ايجاد بردارهاي ريتز وابسته به بار
شكل 2-3- نيروهاي اينرسي و الاستيك در مقابل فركانسهاي مدي
شكل 1-4- روش Lanczos
شكل 1-5- مقايسه مقياسهاي مختلف خطا ارائه شده توسط روابط مختلف
شكل 2-5- الگوريتم تركيب بردارهاي ريتز وابسته به‌ار وتكرار زيرفضا براي حل مساله ويژه عمومي
شكل 1-6- الگوريتم بردارهاي ريتز وابسته به بار (اصلاح شده)
شكل 2-6- مدل فرضي سكوي دريايي
شكل 3-6- ارائه بارگذاري موج معيار خطاي اقليدسي
شكل 4-6- ارائه بارگذاري زلزله معيار خطاي اقليدسي
شكل 5-6- سطح تعامد باقي مانده با استفاده از الگوريتمهاي مختلف
شكل 6-6- حداكثر خطا در نيروي برشي تير (بارگذاري موج)
شكل 7-6- حداكثر خطا در نيروي برشي تير (بارگذاري زلزله)
شكل 8-6- اشكال مدي براي همگرايي بارگذاري موج
شكل 9-6- اشكال مدي براي همگرايي بارگذاري زلزله

فهرست جداول
عنوان صفحه
جدول 1-6- تعداد عمليات لازم براي روندهاي متعامدسازي
جدول 2-6- حداكثر خطا در نيروي برشي تير (%) بارگذاري زلزله
جدول 1-8- درصد خطا (ريتز و ويژه)
جدول 2-8- مشاركت جرمي (مقادير ويژه)
جدول 3-8- مشاركت جرمي (ريتز)
جدول 4-8- مشاركت جرمي (مقادير ويژه دقيق)
جدول 5-8- مشاركت جرمي (بردارهاي ريتز)

 

 

-1- تعادل ديناميكي
تعادل نيرويي براي يك سيستم چند درجه آزادي با جرم متمركز شده، به صورت تابع زمان را مي توان اين گونه نوشت:
F(t)I + F(t)D + F(t)S = F(t) (1-2-1)
F(t)I : بردار نيروهاي اينرسي عمل كننده بروي جرم
F(t)D : بردار نيروي ميرايي لزج، يا اتلاف انرژي مي باشد.
F(t)S : بردار نيروهاي داخلي تحمل شده توسط سازه
F(t) : بردار بارهاي اعمالي
معادله (1.2.1) برمبناي قوانين فيزيكي قرار دارد و براي هر دو دسته سيستمهاي خطي و غيرخطي معتبر مي باشد.
براي بسياري از سيستمهاي سازه اي تخمين رفتار خطي براي سازه انجام مي گردد تا معادله فيزيكي
(1.2.1) تبديل به گروهي از معادلات ديفرانسيل مرتبه دوم خطي گردد.
(2-2-1)
كه M ماتريس جرم، C ماتريس ميرايي، K ماتريس سختي مي باشند. بردارهاي وابسته به زمان , , , مقادير مطلق تغيير مكان، سرعت و شتاب مي باشند.
براي بارگذاري زلزله F(t) نيروي خارجي برابر صفر مي باشد. حركت اساسي لرزه‌اي سه مؤلفه u(t)ig مي باشند كه در نقطه اي زير پي ساختمان در نظر گرفته مي شوند. بنابراين مي توانيم معادله (1.2.2) را با توجه به , , ,كه كمياتي نسبي (نسبت به مؤلفه‌هاي زلزله) مي باشند بنويسيم.
بنابراين مقادير مطلق تغيير مكان، سرعت و شتاب را مي توان از معادله‌ (1.2.2) حذف نمود.
u(t)a = u(t) + {rx} u(t)xg + {ry} u(t)yg + {rz} u(t)zg
(t)a = (t) + {rx} (t)xg + {ry} (t)yg + {rz} (t)zg (3-2-1)
ü(t)a= ü(t) + {rx} ü(t)xg + {ry} ü(t)yg + {rz} ü(t)zg
كه {ri} برداري است كه در درجات آزادي جهتي 1 مي باشد و بقيه عناصر آن صفرند.
با قرار دادن اين معادله (3-2-1) در (2-2-1) داريم:
Mü(t) + C (t) + Ku(t) = -Mx ü(t)xg - My ü(t)yg – Mz ü(t)zg (4-2-1)
كه
Mi = M{ri}
روشهاي كلاسيك گوناگوني براي حل معادله (1-4) وجود دارد كه هركدام داراي محاسن و معايب خاص خود مي باشند كه آنها را به صورت خلاصه بيان مي كنيم.
3-1- روش حل گام به گام
عمومي ترين روش تحليل ديناميكي روش افزايشي است كه معادلات تعادل در زمانهاي t, 2t, 3t , … حل مي شوند. كه تعداد زيادي از اينگونه روشهاي افزاينده براي حل وجود دارد. در حالت عمومي اين روشها شامل حل گروه كاملي از معادلات تعادل در هر افزايش زمان مي باشند. در صورت انجام تحليلي غيرخطي ممكن است لازم باشد تا ماتريس سختي سازه را شكل دهي مجدد نماييم.
نيز امكان دارد در هر گام زماني براي رسيدن به تعادل نياز به تكرار داشته باشيم. از ديدگاه محاسباتي ممكن است حل يك سيستم با چند صد درجة آزادي زمان بسياري طلب نمايد.
بعلاوه ممكن است نياز داشته باشيم تا ميرايي عددي يا مجازي را به دستة زيادي از اين راه حلهاي افزايشي براي بدست آوردن راه حلي پايدار اضافه كنيم. براي تعدادي از سازه هاي غيرخطي كه تحت تأثير حركت زمين قرار گرفته اند، روشهاي حل عددي افزايشي لازم مي باشد.
براي سيستمهاي سازه اي بسيار بزرگ تركيبي از برهم نهي مودي و روشهاي افزايشي مي توانند بسيار مؤثر باشند. (براي سيستمهاي با تعداد كمي المانهاي غيرخطي).
4-1- روش برهم نهي مودي
معمول ترين و مؤثرترين رهيافت براي آناليز لرزه اي سازه هاي خطي روش برهم‌نهي‌مودي مي باشد. پس از آنكه گروهي از بردارهاي متعامد برآورد شدند اين روش دستة بزرگ معادلات تعادل را به تعداد نسبتاً كمتري از معادلات ديفرانسيل مرتبه دوم تبديل مي كند كه اين باعث كاهش قابل توجهي در زمان محاسبات مي‌شود.
نشان داده شده است كه حركات لرزه اي زمين تنها فركانسهاي پايين سازه را تحريك مي نمايد.به صورت معمول حركات زلزله در فواصل زماني 200 نقطه در ثانيه ثبت مي گردند. بنا بر اين داده هاي بارگذاري پايه شامل اطلاعات بالاي 50 دور در ثانيه نمي باشند.با توجه به اين مطلب صرف نظر از مودها و فركانسهاي بالاتر معمولاَ باعث ايجاد خطا نمي شوند.
5-1- تحليل طيف پاسخ
روش تحليل برهم نهي مودي اوليه ، كه تنها به سازه هاي الاستيك خطي محدود مي باشد، پاسخ كامل تاريخچة زماني تغيير شكلهاي گره ها و نيروهاي اعضا را به علت حركت زمين ويژه اي بدست مي دهد. استفاده از اين روش دو عيب دارد:
اين روش حجم خروجي بالايي ايجاد مي كند كه اين امر سبب زياد شدن عمليات طراحي به خصوص هنگامي كه بخواهيم نتايج را براي كنترل طراحي به كار بريم مي‌گردد.
تحليل بايد براي چندين زلزله ديگر هم تكرار شود تا اطمينان حاصل گرد كه تمام مدها تحريك شده اند.
مزاياي محاسباتي قابل توجهي در استفاده از تحليل طيف پاسخ براي پيش بيني تغيير مكانها و نيروهاي اعضاء در سيستمهاي سازه اي وجود دارد. اين روش فقط شامل محاسبة حداكثر مقدار تغيير مكانها و نيروهاي اعضاء با استفاده از طيفي هموار شده است كه ميانگين چندين زلزله است، مي باشد. سپس لازم است براي بدست آوردن متحمل‌ترين مقدار اوج تغيير مكان يا نيرو از روشهاي CQC ، SRSS و يا CQC3 استفاده گردد.
6-1- حل در حوزة فركانس
رهيافت پاية استفاده شده در حل معادلات تعادل ديناميكي در دامنه فركانس بسط نيروهاي خارجيF(t) در قالب عبارات سري هاي فوريه يا انتگرالهاي فوريه مي باشد.
حل شامل عبارات مختلط است كه محدوده زماني+ تا - را پوشش مي دهد. بنابراين روشي بسيار كارا براي گونه‌هاي بارهاي تكراراي مانند: ارتعاشات مكانيكي، آكوستيك، امواج دريا و باد مي باشد. هرچند استفاده از حل در حوزة فركانس براي تحليل سازه‌هايي كه تحت تأثير زلزله قرار مي گيرند داراي معايب چندي نيز مي باشد.
فهم رياضيات به كار رفته براي دسته زيادي از مهندسان سازه بسيار مشكل مي باشد. بنابراين مطمئن شدن از صحت حل بسيار مشكل است.
براي نوع بارگذاري لرزه اي اين روش از نظر عددي كارا نمي باشد. انتقال نتايج از حوزه فركانس به حوزة زمان حتي با استفاده از روشهاي FFT مقدار محاسبات عددي قابل توجهي را لازم دارد.
روش محدود به سيستمهاي ساختماني خطي مي باشد.
روش براي حل غيرخطي تقريبي اندر كنش خاك / سازه و پاسخ در ساختگاه بدون توجيه نظري كافي استفاده شده است. به طور مثال، اين روش به صورت، رفتاري تكراري براي ساختن معادلات خطي به كار مي رود، جملات ميرايي خطي بعد از هر تكرار تغيير مي كنند تا استهلاك انرژي در خاك را تخمين بزنند. بنابراين تعادل ديناميكي در خاك ارضا نمي شود.
7-1- حل معادلات خطي
حل گام به گام معادلات ديناميكي، حل در حوزة فركانس و برآورد بردارهاي ويژه و بردارهاي ريتز تماماً احتياج به حل معادلات خطي دارند كه به صورت زير بيان مي‌شود.
AX=B (1-7-1)
كه در اينجا A يك ماتريس N×N متقارن است كه تعداد زيادي جمله صفر دارد. ماتريسهاي B و X كه
"N × M"هستند.....................

 

 

بخش دوم:

محاسبة بردارهاي متعامد بر جرم و سختي

 

 

 

 

 


مقدمه
دليل اصلي محاسبة اشكال مدي (يا بردارها و مقادير ويژه) آن است كه آنها براي غيرهمزمان سازي معادلات تعادل ديناميكي به كار مي روند (در تحليل برهم نهي مدي و يا تحليل طيف پاسخ). هدف اصلي تحليل ديناميكي تخمين صحيح تغيير مكانها و نيروهاي اعضاء مي باشد. در حالت كلي رابطة مستقيمي ميان صحت بردارهاي ويژه و مقادير ويژه و صحت تغيير مكانهاي گره هاي سازه و نيز نيروهاي اعضاء وجود ندارد.
در اوايل پيدايش مهندسي زلزله روش ريلي ـ ريتز براي تحليل ديناميكي تقريبي به طور گسترده‌اي مورد استفاده قرار مي گرفت.
با توسعة كامپيوترهاي با سرعت بالا، استفاده از بردارهاي ويژه دقيق جايگزين استفاده از بردارهاي ريتز به عنوان پايه اي براي تحليل لرزه اي شد. در اينجا به روش (LDR) يا بردارهاي ريتز وابسته به بار خواهيم پرداخت و نشان داده مي‌شود كه روش جديد و تصحيح شده ريتز پاسخهايي با صحت بيشتر و انجام اعمال كمتر نسبت به استفاده از بردارهاي ويژه دقيق ارائه مي كند.
در آغاز نگاهي اجمالي به روشهاي برآورد مساله مقدار ويژه مي اندازيم.
1-2- روش جستجوي د ترميناني (Determinant search method)
معادلة تعادل كه بر ارتعاش آزاد يك مد نمونه ناميرا حاكم است به صورت زير نوشته مي‌شود :
يا (1-1-2)
اين معادله را مي توان با فرض i  و فاكتورگيري به صورت زير مستقيماً حل كرد.
(2-1-2)
مي توان نشان داد
(3-1-2)
مي توان با تكرار اين عمل نموداري از دترمينان در مقابل رسم نمود. (شكل (1-1-2) اين روش كلاسيك براي بدست آوردن فركانسهاي طبيعي سيستم روش جستجوي دترميناني نام دارد.
بايد به اين نكته توجه نمود كه براي ماتريسهاي، با عرض باند كم تلاش عددي لازم بسيار ناچيز مي باشد، براي اين دسته از مسائل استفاده از جستجوي دترميناني به همراه تكرار معكوس روشي.........................

 

بخش ششم:

الگوريتمي جديد براي ايجاد بردارهاي ريتز

 

 

 

 

 

 

در اين فصل رفتار بردارهاي ريتز وابسته به بار ، با وجود دقت محدود اعمال رياضي در كامپيوترها بررسي مي گرد. نشان داده خواهد شد كه اگر الگوريتم به گونه اي مستقيم به كار گرفته شود، آنگونه كه در قسمت اول اين بخش عنوان شده است، رفتار واقعي اين روش مي تواند كاملاً متفاوت با رفتار تئوري باشد ،زيرا بردارهاي حاصله مستقل خطي نخواهند بود. سپس الگوريتمي جديد براي ايجاد بردارهاي ريتز وابسته به بار ارائه مي گردد. نشان داده خواهد شد الگوريتم اصلاح شدة بردارهاي ريتز (LWYD) بسيار پايدارتر از الگوريتم اصلي عنوان شده مي باشد.در پايان نيز مثالي عددي ارائه مي گردد.
1-6- استقلال خطي بردارهاي ريتز وابسته به بار
نشان داده شد الگوريتم ايجاد بردارهاي ريتز وابسته به بار شبيه به روند توليد بردارهاي Lanczos است. بنابراين روش بردارهاي ريتز نيز مستعد همان مشكل روش Lanczos يعني از دست دادن تعامد مي باشد كه در كاربردهاي اولية Lanczos در كامپيوتر مشهود بود. اگر به صورت ويژه نگاه كنيم بيشتر نگران كاربرد كامپيوتري با استفاده از رياضيات با دقت محدود براي گامهاي 4.b و 4.c (شكل 1-3)كه مربوط به روند متعامدسازي Gram-Schmidt مي باشد، هستيم كه براي بدست آوردن پاية مستقل خطي در محدودة زير فضاي تعريف شده توسط بردارهاي ريتز وابسته به بار به كار مي رود. به پايداري عددي روند
Gram-Schmidt براي بدست آوردن مقادير ويژه در سيستمهاي ماتريسي بزرگ توجه زيادي شده است و مطالب زيادي مي توان آموخت.
1-1-6- روش Lanczos و از دست دادن تعامد
مساله تعامد در روش Lanczos همواره جاي سؤال بوده است در عمل ثابت شده است كه اگر هر بردار را تنها نسبت به دو بردار قبلي متعامد كنيم در مجموع به تعامد نخواهيم رسيد. اين امر باعث مي شود كه
(1-6)
و
(2-6)
در اين شرايط حتي اگر r=n باشد تناظر يك به يك ميان مقادير ويژه محاسبه شده [Tr] و مقادير ويژة وجود ندارند و الگوريتم تكراري در r=n پايان نمي يابد.
Paige نشان داد كه از دست رفتن تعامد در درجة اول به علت همگرايي مقادير ويژه [Tr] به مقادير ويژه مي‌باشد و تنها به علت خطاهاي متوقف سازي نيست. همينطور او نشان داد كه هر چند تعامد كلي از دست مي رود اما تعامد محلي تا هنگامي كه عناصر خارج از قطر، bi از [Tr] بسيار كوچك نيستند، وجود خواهد داشت.
مشكلي كه در عمل به وجود مي‌آيد آن است كه هنگامي كه يك بردار ويژه بدست مي‌آيد (البته به طور صحيح) خطاهاي ناشي از گردكردن با ضرب تكراري ماتريس جرم براي توليد كپي همان بردار ويژه به سرعت افزايش مي يابند. اگر اصرار داشته باشيم كه هر مقدار ويژه [Tr] بايد يك مقدار ويژه را تقريب بزنند تعامد تقريباَ عمومي امري بنيادين مي‌باشد. كه اين امر بدون باز- متعامدسازي با توجه به بردارهاي ويژة همگرا شده امكان پذير نمي‌باشد.
مزيت انجام باز تعامد با توجه به بردارهاي قبلي آنست كه از توليد چندين كپي از بردارهاي ويژه خودداري مي گردد ضمن آنكه ايجاد بردارهاي ويژه از چندين مقدار ويژه در معرض خطر قرار نمي گيرد.
2-1-6- بردارهاي ريتز وابسته به بار و مساله از دست دادن تعامد
حتي اگر منظور، بدست آوردن حل صحيحي از مساله مقدار ويژه توسط بردارهاي ريتز وابسته به بار نباشد تعامد پاية ريتز براي موفقيت روش.....................................

 

 

بخش اول:

آناليز استاتيكي فزاينده غيرخطي (POA)

 

 

 

 

 


مقدمه
به عنوان قسمتي از هر برآورد لرزه اي يا طراحي لرزه اي، مهندس طراح بايد تحليلي از سازه با در نظر گيري خطر لرزه اي در محل ساختمان، براي برآورد كميت‌هاي پاسخ سازه انجام دهد. اين پاسخ ها اگر در حدود پاسخ مجاز سازه قرار گيرد، قبول مي گردند. در حالت كلي، تحليل سازه شامل اثر دادن توزيع جانبي نيروهاي زلزله به علاوه نيروهاي ثقلي بر يك مدل رياضي از سازه مي باشد. روشهاي تحليل سازه با توجه به اين مطلب كه مدل رياضي خطي يا غيرخطي مي باشند و يا اينكه نيروها، ديناميكي و استاتيكي مي باشند قابل تمايز مي باشند. فرض اصلي در يك مدل ساختمان خطي آنست كه المانهاي ساختمان براي مثال تيرها و ستونها، داراي قدرت نامحدود و سختي ثابت در حين تحليل مي باشند. از طرف ديگر يك مدل غيرخطي سعي مي كند كاهش مقاومت و سختي اعضا را در مدل ساختمان در هنگام خرابي در نظر بگيرد. در تحليل..........................

 

 

بلافاصله بعد از پرداخت موفق میتوانید فایل کامل این پروژه را با سرعت و امنیت دانلود کنید

قیمت اختصاصی و استثنایی این پایان نامه : تنها , 32000تومان

 

 

 

 

 

 

 


قیمت قبلی : 450000 ریال

قیمت جدید : 32000 تومان  |   جهت خرید محصول بر روی تصویر روبرو کلیک نمایید :

خرید آنلاین این مطلب
مطالب مرتبط


نام:*
ایمیل:*
متن نظر:
کد را وارد کنید: *
جدیدترین مطالب
پربازدیدترین مطالب
آمار سایت
آمار مطالب یک ساعت پیش: 0
امروز: 0
این ماه: 0
کل: 3114
کل نظرات: 289
آمار کاربران یک ساعت پیش: 0
امروز: 0
این ماه: 0
کل: 252
بن شدگان: 1
جدیدترین عضو: Qurbanalipuya

                                                                                                                         

تبادل لینک خودکار
Taktaz Group

Powered By Taktaz Group. Google+