سلام , به سایت پایان نامه دات کام خوش آمدید
  • در انجام پایان نامه خود مشکل دارید؟نمیتوانید موضوع جدید انتخاب کنید؟برای نوشتن پروپوزال وقت کافی ندارید؟با ما تماس بگیرید بهترین متخصصان را برای انجام کار شما در اختیار داریم...

  • در انجام پایان نامه خود مشکل دارید؟نمیتوانید موضوع جدید انتخاب کنید؟برای نوشتن پروپوزال وقت کافی ندارید؟با ما تماس بگیرید بهترین متخصصان را برای انجام کار شما در اختیار داریم...

  • در انجام پایان نامه خود مشکل دارید؟نمیتوانید موضوع جدید انتخاب کنید؟برای نوشتن پروپوزال وقت کافی ندارید؟با ما تماس بگیرید بهترین متخصصان را برای انجام کار شما در اختیار داریم...

  • در انجام پایان نامه خود مشکل دارید؟نمیتوانید موضوع جدید انتخاب کنید؟برای نوشتن پروپوزال وقت کافی ندارید؟با ما تماس بگیرید بهترین متخصصان را برای انجام کار شما در اختیار داریم...

  • در انجام پایان نامه خود مشکل دارید؟نمیتوانید موضوع جدید انتخاب کنید؟برای نوشتن پروپوزال وقت کافی ندارید؟با ما تماس بگیرید بهترین متخصصان را برای انجام کار شما در اختیار داریم...

اعتماد کنید :

» بررسی تغييرات مکانی شماره منحنی بر هيدروگراف سيلاب و پديده روانش

توسط: pardazesh در 9-10-1394, 13:53 | دسته: عمران | تعداد بازدید : 756

از آنجايي که هيدروگراف بدست آمده در مطالعات هيدرولوژيک يکي از اساسي ترين ارکان برنامه ريزي در طرح-هاي آبي بوده و برنامه هاي طولاني و کوتاه مدت بر اساس آن بنا مي شوند، به همين جهت تدقيق و به واقعيت نزديک تر نمودن اين هيدروگراف از جمله مواردي است که هيدرولوژيست ها و مهندسان آب را همواره به چالش برمي-انگيزد. يکي از موارد اين تدقيق، برآورد ميزان تلفات به وسيله تحليل توزيعي عوامل مؤثر بر نفوذ مي باشد. برخي از اين عوامل عبارتند از بارش، شماره منحني و عوامل مربوط به ساختار هيدرولوژيکي خاک که همگي در مکان توزيعي بوده و با استفاده فن آوري هاي مدرن قابل استخراج مي باشند. بنابراين با افزايش دقت وحجم اطلاعات ورودي به مدل هاي بارش رواناب بايد انتظار تغييراتي در مفاهيم و روند محاسباتي اينگونه مدل ها داشت. يکي از اين تغييرات نحوه استفاده از رابطه معروف دفتر حفاظت خاک و منابع طبيعي ايالات متحده در سال1972 مي باشد و نتايج و بررسي ها نشان مي دهد که توزيعي نمودن اجزاي اين رابطه و بسياري از روابط ساده و متداول و ارائه شده هيدرولوژيک که در قالب يک مدل يکپارچه تعريف شده-اند تا چه ميزان بر دقت محاسبات افزوده و سبب کشف پديده هاي نوين در علم هيدرولوژي شده است.
يکي از اين موارد بررسي توزيع مکاني نفوذ است که سبب مطرح شدن مفهومي جديد به نام روانش شد. به طور کلي روانش عبارتست از مقداري از رواناب که در بالادست به دلايلي مختلف از قبيل نفوذ پذيري کمتر و يا شدت بالاي بارش فرصت نفوذ نيافته ولي اين فرصت در پايين دست براي جريان فراهم مي شود. در نگاه اول تميز دادن مفهوم روانش از رواناب ممکن است کمي مشکل به نظر برسد اما در ادامه با بررسي ابعاد مختلف مسأله اين وجه تمايز به خوبي آشکار مي گردد.
پيشينه تدوين مدل هاي بارش و رواناب به زماني که کلارک ايده مدل بارش رواناب خود را که مبتني بر هيستوگرام زمان- مساحت ارائه داد، باز مي گردد. تا قبل از آن روش هايي که منجر به استخراج هيدروگراف واحد مي شدند غالباً تجربي و يا براي حوضه ايي خاص کاليبره شده بودند که عملاً استفاده از اين نتايج در حوضه اي ديگر خطاي قابل توجهي را ايجاد مي نمود.]1[
ايده مدل هاي جامع بارش رواناب بعد از ابداع مفهوم ايزوکرون و مدل کلارک دچار تغييرات بسياري گرديد. ايزوکرون ها عبارتند از خطوط هم زمان پيمايش تا خروجي. استخراج ايزوکرون ها در حوضه هاي آبريز چالش جديدي را به همراه داشت زيرا محاسبه زمان پيمايش هر نقطه تا خروجي خود مشکلي ديگر تلقي مي شد.
مفهوم زمان تمرکز مدت زماني که دورترين نقطه در يک حوضه آبريز در رواناب مشارکت مي نمايد و از حوضه خارج مي شود است و جهت محاسبه آن برخي روابط تجربي مانند کرپيچ و برانس ويلييامز ارائه شد. با يک تناسب ساده خطي ميان زمان تمرکز کل حوضه و زمان پيمايش هر نقطه تا خروجي از يک طرف و بلندترين مسير جريان و فاصله هر نقطه تا خروجي از طرف ديگر، امکان کاربرد مدل کلارک فراهم شد، اما اين روش خالي از نقص و اشکال هم نبود.]2[
به موازات مدل هاي جامع هيدرولوژيکي هيدروگراف هاي واحد مصنوعي هم پيشرفت نمودند که از جمله معروف ترين آنها هيدروگراف مصنوعيSCS است که هنوز هم کاربرد وسيعي در مدل سازي بارش- رواناب دارد.
پس از بدست آوردن هيدروگراف واحد؛ عمل برهم نهي صورت گرفته و در نهايت هيدروگراف نهايي حوضه از آن استخراج مي شود. استفاده از اين نوع هيدروگراف هاي واحد زماني توجيه داشت که رفتار و باز خورد يک حوضه آبريز نسبت به بارش نازل شده مشخص بوده و فقط پارامترهاي محدود و کنترل شده اي در هر طوفان تغيير مي نمودند.]2[
اين امر جرقه اي براي تدقيق مدل هاي هيدرولوژيکي و کم رنگتر شدن روابط تجربي در علم هيدرولوژي شد به نحوي که دانشمندان علم هيدرولوژي تفکرات تجربي و يکپارچه خود را به تدريج تبديل به روابط رياضي و استدلالي نمودند. در نتيجه به جاي تدوين مدلي که جزييات را در نظر نمي گرفت، تغييرات مکاني مورد توجه واقع شد. منظور از جزئيات يک مدل اجزاي مختلف آن از قبيل شکل حوضه، اطلاعات مکاني و جغرافيايي، بارش و نفوذ است، که امروزه هر يک خود به تنهايي مباحثي گسترده را شامل مي-شوند.]3[
بعد از معرفي بسته نرم افزاريHEC توسط مهندسين ارتش ايالات متحده آمريکا در سال1981 که نمونه نسبتاً کاملي در امر مدل سازي جامع هيدرولوژيکي محسوب شد، شيوه اي جديد از مدل سازي را ابداع شد که داراي قابليت استخراج هيدروگراف رواناب در يک حوضه آبريز با استفاده از چندين روش بود و امکان مقايسه نتايج را پديد مي آورد. اين شيوه جديد از مد ل سازي ها که متکي بر کامپيوتر بودند روند تکاملي خود را تاکنون ادامه داده است. در اوايل دهه 90 و با رشد تدريجي سيستم اطلاعات جغرافيايي (GIS) و تأثيرات متقابل آن بر علم هيدرولوژي به تدريج ايده مدل توزيعي و توزيعي نمودن پارامترهاي حوضه هاي آبريز مطرح شد. اين ايده به سرعت مورد استقبال هيدرولوژيست ها قرار گرفته و سريعاً خود را جايگزين ايده مدل هاي يکپارچه کرد.]2 [
بعد از مطرح شدن اين نوع مدل ها اين سوال پيش آمد که استفاده از مدل هاي توزيعي تا چه حدي دقت محاسبات را افزايش و در کيفيت مدل سازي موثر مي باشند و حساسيت مدل نسبت به اين تغييرات مکاني به چه ميزان است؟ اين موضوع از اين نظر داراي اهميت بود که پيچيدگي مدل سازي در حالت توزيعي چندين برابر حالت يکپارچه بوده و حجم محاسبات نيز بسيار افزايش مي يابد اما آيا اين تحليل توزيعي ارزش اين افزايش حجم محاسباتي را خواهد داشت؟ بعد از بررسي هاي متعددي که در اين زمينه انجام شد لزوم نگرش توزيعي در مدل هاي هيدرولوژيکي اثبات شد که يکي از موضوعات مورد بررسي در اين تحقيق مي باشد.

 

 

100صفحه فایل ورد (Word) فونت 14 منابع  دارد قیمت 34000 تومان

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید 

 


ادامه مطلب :

 

 

فهرست مطالب

 

فصل اول ـ کليات طرح 1
1-1- بيان مساله 1
1-2- ضرورت و اهميت 4
1-3- اهداف و ساختار تحقيق 5
فصل دوم ـ سوابق تحقيق 8
مقدمه : 8
2-1-توزيع مکاني پارامتر شماره منحني 9
2-1-1-کاربري اراضي 10
2-1-2-گروه هيدرولوژيکي خاک 10
2-2- مدلهاي توزيعي و نيمه توزيعي بارش- رواناب 11
2-2-1- مدل کلارک 12
2-2-2- روش مادکلارک 15
2-3- روانش 17
2-3-1-آزمايشات تجربي و استخراج روابط شهودي 17
2-3-2- تحليل تئوريک روانش 19
2-3-3-توسعه روابط تئوريک و تحليل توزيعي روانش 21
2-4- جمع بندي 22

 

 

 


فصل سوم ـ روش تحقيق 23
مقدمه: 23
3-1- برآورد تلفات 24
3-1-1- روش SCS 24
3-2- مدل بارش رواناب 31
3-2-1- ماد کلارک 31
3-2-1-1-هيستوگرام زمان ـ مساحت 31
3-2-1-2- ضريب ذخيره مخزني 37
3-2-1-3-زمان تمرکز 39
3-3- ترکيب روش مدکلارک وSCS در اين تحقيق 41
3-4- روانش 44
3-5- توسعه روش زمان ـ مساحت توزيعي با روشSCS و لحاظ روانش 45
3-6- حل يک مثال کاربردي 46
3-5- مطالعات موردي 50
3-5-1- حوضه مستطيلي 51
3-5-2- حوضه کتاب باز 52
3-6- مدل مونت کارلو 54
3-7- شاخصهاي تحليل نتايج 55
3-7-1- شاخص تغييرات دبي اوج يا Q* 56
3-7-2- شاخص تغييرات حجم رواناب حداکثر V* 56

 


3-7-3- شاخص تغييرات ضريب رواناب C* 57
3-7- معرفي نرم افزار توليد شده R-Calc1.01 59
3-7-1- وروديهاي مدل 60
فصل چهارم ـ نتايج 62
مقدمه: 62
4-1- شماره منحني يکنواخت 63
4-1-1- حوضه مستطيل شکل 63
4-1-2- حوضه کتاب باز 66
4-2- تغييرات تدريجي شماره منحني 68
4-2-1- حوضه مستطيل شکل 68
4-2-2- حوضه کتاب باز 71
4-3- مدل مونت کارلو 73
4-4- تحليل تغييرات دبي اوج 74
4-4-1- حوضه مستطيلي شکل 74
4-4-2- حوضه کتاب باز 79
4-5- تحليل تغييرات حجم رواناب 81
4-5-1- حوضه مستطيلي شکل 81
4-5-2- حوضه کتاب باز 84
4-6- بررسي تغييرات ضريب رواناب (شاخص C*) 87
4-6-1- حوزه مستطيلي شکل 87

 

 

 

4-2-6- حوزه کتاب باز 90
فصل پنجم ـ نتيجه گيري 93
مقدمه 93
5-1- لزوم نگرش توزيعي در مدلهاي هيدرولوژيکي 93
5-2- شرايط لحاظ پديده روانش در مدلهاي بارشرواناب 94
5-3- پيشنهادات بعدي جهت توسعه مدل 96
فهرست منابع: 98
چکيده انگليسي....................................................100

 

 

 

 

 

 

 


1-1- بيان مساله
از آنجايي که هيدروگراف بدست آمده در مطالعات هيدرولوژيک يکي از اساسي ترين ارکان برنامه ريزي در طرح-هاي آبي بوده و برنامه هاي طولاني و کوتاه مدت بر اساس آن بنا مي شوند، به همين جهت تدقيق و به واقعيت نزديک تر نمودن اين هيدروگراف از جمله مواردي است که هيدرولوژيست ها و مهندسان آب را همواره به چالش برمي-انگيزد. يکي از موارد اين تدقيق، برآورد ميزان تلفات به وسيله تحليل توزيعي عوامل مؤثر بر نفوذ مي باشد. برخي از اين عوامل عبارتند از بارش، شماره منحني و عوامل مربوط به ساختار هيدرولوژيکي خاک که همگي در مکان توزيعي بوده و با استفاده فن آوري هاي مدرن قابل استخراج مي باشند. بنابراين با افزايش دقت وحجم اطلاعات ورودي به مدل هاي بارش رواناب بايد انتظار تغييراتي در مفاهيم و روند محاسباتي اينگونه مدل ها داشت. يکي از اين تغييرات نحوه استفاده از رابطه معروف دفتر حفاظت خاک و منابع طبيعي ايالات متحده در سال1972 مي باشد و نتايج و بررسي ها نشان مي دهد که توزيعي نمودن اجزاي اين رابطه و بسياري از روابط ساده و متداول و ارائه شده هيدرولوژيک که در قالب يک مدل يکپارچه تعريف شده-اند تا چه ميزان بر دقت محاسبات افزوده و سبب کشف پديده هاي نوين در علم هيدرولوژي شده است.
يکي از اين موارد بررسي توزيع مکاني نفوذ است که سبب مطرح شدن مفهومي جديد به نام روانش شد. به طور کلي روانش عبارتست از مقداري از رواناب که در بالادست به دلايلي مختلف از قبيل نفوذ پذيري کمتر و يا شدت بالاي بارش فرصت نفوذ نيافته ولي اين فرصت در پايين دست براي جريان فراهم مي شود. در نگاه اول تميز دادن مفهوم روانش از رواناب ممکن است کمي مشکل به نظر برسد اما در ادامه با بررسي ابعاد مختلف مسأله اين وجه تمايز به خوبي آشکار مي گردد.
پيشينه تدوين مدل هاي بارش و رواناب به زماني که کلارک ايده مدل بارش رواناب خود را که مبتني بر هيستوگرام زمان- مساحت ارائه داد، باز مي گردد. تا قبل از آن روش هايي که منجر به استخراج هيدروگراف واحد مي شدند غالباً تجربي و يا براي حوضه ايي خاص کاليبره شده بودند که عملاً استفاده از اين نتايج در حوضه اي ديگر خطاي قابل توجهي را ايجاد مي نمود.]1[
ايده مدل هاي جامع بارش رواناب بعد از ابداع مفهوم ايزوکرون و مدل کلارک دچار تغييرات بسياري گرديد. ايزوکرون ها عبارتند از خطوط هم زمان پيمايش تا خروجي. استخراج ايزوکرون ها در حوضه هاي آبريز چالش جديدي را به همراه داشت زيرا محاسبه زمان پيمايش هر نقطه تا خروجي خود مشکلي ديگر تلقي مي شد.
مفهوم زمان تمرکز مدت زماني که دورترين نقطه در يک حوضه آبريز در رواناب مشارکت مي نمايد و از حوضه خارج مي شود است و جهت محاسبه آن برخي روابط تجربي مانند کرپيچ و برانس ويلييامز ارائه شد. با يک تناسب ساده خطي ميان زمان تمرکز کل حوضه و زمان پيمايش هر نقطه تا خروجي از يک طرف و بلندترين مسير جريان و فاصله هر نقطه تا خروجي از طرف ديگر، امکان کاربرد مدل کلارک فراهم شد، اما اين روش خالي از نقص و اشکال هم نبود.]2[
به موازات مدل هاي جامع هيدرولوژيکي هيدروگراف هاي واحد مصنوعي هم پيشرفت نمودند که از جمله معروف ترين آنها هيدروگراف مصنوعيSCS است که هنوز هم کاربرد وسيعي در مدل سازي بارش- رواناب دارد.
پس از بدست آوردن هيدروگراف واحد؛ عمل برهم نهي صورت گرفته و در نهايت هيدروگراف نهايي حوضه از آن استخراج مي شود. استفاده از اين نوع هيدروگراف هاي واحد زماني توجيه داشت که رفتار و باز خورد يک حوضه آبريز نسبت به بارش نازل شده مشخص بوده و فقط پارامترهاي محدود و کنترل شده اي در هر طوفان تغيير مي نمودند.]2[
اين امر جرقه اي براي تدقيق مدل هاي هيدرولوژيکي و کم رنگتر شدن روابط تجربي در علم هيدرولوژي شد به نحوي که دانشمندان علم هيدرولوژي تفکرات تجربي و يکپارچه خود را به تدريج تبديل به روابط رياضي و استدلالي نمودند. در نتيجه به جاي تدوين مدلي که جزييات را در نظر نمي گرفت، تغييرات مکاني مورد توجه واقع شد. منظور از جزئيات يک مدل اجزاي مختلف آن از قبيل شکل حوضه، اطلاعات مکاني و جغرافيايي، بارش و نفوذ است، که امروزه هر يک خود به تنهايي مباحثي گسترده را شامل مي-شوند.]3[
بعد از معرفي بسته نرم افزاريHEC توسط مهندسين ارتش ايالات متحده آمريکا در سال1981 که نمونه نسبتاً کاملي در امر مدل سازي جامع هيدرولوژيکي محسوب شد، شيوه اي جديد از مدل سازي را ابداع شد که داراي قابليت استخراج هيدروگراف رواناب در يک حوضه آبريز با استفاده از چندين روش بود و امکان مقايسه نتايج را پديد مي آورد. اين شيوه جديد از مد ل سازي ها که متکي بر کامپيوتر بودند روند تکاملي خود را تاکنون ادامه داده است. در اوايل دهه 90 و با رشد تدريجي سيستم اطلاعات جغرافيايي (GIS) و تأثيرات متقابل آن بر علم هيدرولوژي به تدريج ايده مدل توزيعي و توزيعي نمودن پارامترهاي حوضه هاي آبريز مطرح شد. اين ايده به سرعت مورد استقبال هيدرولوژيست ها قرار گرفته و سريعاً خود را جايگزين ايده مدل هاي يکپارچه کرد.]2 [
بعد از مطرح شدن اين نوع مدل ها اين سوال پيش آمد که استفاده از مدل هاي توزيعي تا چه حدي دقت محاسبات را افزايش و در کيفيت مدل سازي موثر مي باشند و حساسيت مدل نسبت به اين تغييرات مکاني به چه ميزان است؟ اين موضوع از اين نظر داراي اهميت بود که پيچيدگي مدل سازي در حالت توزيعي چندين برابر حالت يکپارچه بوده و حجم محاسبات نيز بسيار افزايش مي يابد اما آيا اين تحليل توزيعي ارزش اين افزايش حجم محاسباتي را خواهد داشت؟ بعد از بررسي هاي متعددي که در اين زمينه انجام شد لزوم نگرش توزيعي در مدل هاي هيدرولوژيکي اثبات شد که يکي از موضوعات مورد بررسي در اين تحقيق مي باشد.
بطور کلي توزيع مکاني پارامترهاي نفوذ سببب ايجاد پديده روانش مي گردد و بر خلاف مدل هاي يکپارچه که توزيع مکاني پارامترهاي نفوذ اهميت چنداني ندارد تغييرات مکاني اين پارامترها در مدل هاي توزيعي ممکن است نتايج کاملاً متفاوتي را ارائه نمايد که موضوع و هدف اصلي اين تحقيق را تشکيل مي دهد.
1-2- ضرورت و اهميت
همانطور که بيان شد روانش يکي از فرايندهاي موثر در چرخه هيدرولوژي است و بخشي از فرآيند تدوين مدل جامع بارش رواناب قرار مي گيرد. به بيان ساده مي توان گفت که مدل هايي که پديده روانش را با استفاده از تدقيق فرآيند نفوذ در محاسبات مربوط به برآورد ميزان رواناب لحاظ مي کنند رواناب حاصل شده را ميزان کمتري نسبت به مدل هاي بدون در نظر گرفتن آن نشان مي دهند. اين موضوع مي تواند سرمنشأ تغييرات در برنامه ريزي ها و طراحي ها باشد و امکان صرفه جويي و کاهش ابعادسازه ها را فراهم آورد.
با توجه به مطالب ارائه شده در فصول بعدي خواهيم ديد که عمده تأثيرات پديده روانش حجمي بوده و غير از فرآيند بارش ـ رواناب، تأثيراتي را در برآورد دبي رسوب و حجم ناشي از رسوب خواهد داشت. کراديني و همکاران با بررسي توزيعي نقش روانش در رسوب گذاري نشان دادند که دبي اوج رسوب در حالت لحاظ روانش کاهش يافته و روابط موجود در برآورد مقدار دبي اوج رسوب و متعاقباً حجم آورد رسوب، %5-%10 مقدار بيشتري را نشان مي دهند.]12[
1-3- اهداف و ساختار تحقيق
اين تحقيق به طور مستقيم به تأثيرات تغييرات مکاني شماره منحني روش SCS و تأثير آن بر هيدروگراف و پديده نوظهور روانش كه نتيجه تغييرات مكاني عوامل نفوذ است، مي پردازد و با بررسي چگونگي تأثير پديده روانش بر هيدروگراف خروجي نتايج حاصل را مورد تحليل و بررسي قرار مي دهد.
نحوه تحقيق بدين صورت است که ابتدا روابط بنيادي و مورد استفاده استخراج گرديده و سپس روانش در محاسبات لحاظ مي گردد. بعد از ارائه يک فرمولاسيون کلي، مدل نرم افزاري توسعه يافته R_Clac معرفي گشته و ورودي هاي لازم جهت اجراي مدل معرفي مي گردد. بعد از تشريح مطالعات موردي و نحوه جمع آوري اطلاعات و اجراي مدل در قالب روش مونت کارلو ، نتايج و حساسيت مدل به هر کدام از پارامترها تحليل مي شود.
دو رويکرد کلي در ارتباط با مطالعه موردي مد نظر قرار دارد:
• مطالعاتي که رويکردي تعييني داشته و فقط بر تأثير ماهيت پديده روانش بر هيدروگراف ناشي از رواناب دلالت دارند.
• مطالعاتي که ميزان تلفات ناشي از روانش را در شرايط مختلف با استفاده از يک رويکرد آماري برآورد مي نمايند.
منظور از شرايط مختلف تغيير مکرر پارامترهاي مؤثر در يک مدل بارش - رواناب خواهد بود که در نهايت منجر به تحليل حساسيت مدل نسبت به هر يک از اين پارامترها خواهد شد.
براي ارائه اين تحليل ها از مدل مونت کارلو استفاده خواهد شد و نتايج اجراي مدل در قالب چند نمودار ترکيبي که بيان کننده تغييرات پارامترهاست بيان مي-شود. از آنجا كه پارامترهاي يك حوضه آبريز بسيار زياد و متنوع مي باشند و توجه به آنکه شماره منحني مؤثرترين عامل نفوذ در روش SCS مي باشد در اين تحقيق نگاه ويژه-اي به شماره منحني و چگونگي استخراج آن از منابع موجود شده مي شود.
مطابق ساختار کلي اين تحقيق در فصل دوم ، پيشينه تحقيق و مطالعاتي که تاکنون در زمينه توزيع مکاني شمار منحني و پديده روانش مطرح شده بررسي خواهد شد، سپس در فصل سوم متدولوژي و روش تحقيق و نحوه استخراج اطلاعات و روابط مورد نياز از قبيل استخراج شماره منحني و روابطي ترکيبي که منجر به تأثير روانش در محاسبات مربوط به مدل بارش - رواناب مي شود بررسي خواهد شد.
در فصل چهارم نتايج حاصل از مدل در دو رويکرد تعييني و آماري ارائه خواهند شد. در رويکرد تعييني از تغييرات مکاني تدريجي شماره منحني و در رويکرد آماري از مدل مونت کارلو استفاده مي شود. در فصل پنجم به مهم-ترين سوال اين تحقيق که، در چه مواردي انتظار مي رود روانش بيشترين تأثير گذاري را داشته باشد پاسخ داده و در آخر پيشنهاداتي جهت توسعه هاي بعدي مدل ارائه خواهد شد.

 

 

 


فصل دوم ـ سوابق تحقيق :

 

 

 

مقدمه :
با توجه به نوين بودن مفوم روانش و محاسبات توزيعي در مدل هاي بارش و رواناب مفاهيم مورد بحث در اين تحقيق داراي پيشينه هاي مفصل و کلاسيک نيست به نحوي که مطالعات مربوط به موضوع روانش و تحليل توزيعي آن از سال 2000 به بعد گزارش شده است. اولين تلاش هاي شبيه-سازي روانش توسط موگلن در پي مقاله اي جهت روشن نمودن تأثيرات شماره منحني و تأثيرات مکاني آن بر هيدروگراف سيل آغاز شد. در اين بخش ابتدا به بررسي پارامترهاي مورد نياز جهت برآورد روانش و تاريخچه مربوط به پارامترهاي مورد نياز مدل خواهيم پرداخت، سپس منابع موجود در زمينه روانش بررسي خواهند شد.
شماره منحني اساساً پارامتري تجربي است و با پتانسيل خاک در تبديل بارش به رواناب مرتبط است. مفهوم شماره منحني اولين بار توسط سازمان حفاظت منابع طبيعي ايالات متحده در قالب يک پارامتر يکپارچه مطرح گرديد. به تدريج با پيشرفت هاي علوم جغرافيايي تمامي اطلاعات مکاني جهت استخراج شماره منحني توزيعي امکان پذير شد به گونه اي که در حال حاضر اين پارامتر براي اکثر نقاط دنيا با تفکيک 30 متر قابل دسترس مي باشد.]16[
در ادامه ابتدا به توضيح پارامترهاي لازم جهت استخراج شماره منحني و سپس تاريخچه توزيعي شدن آنها خواهيم پرداخت و سپس به طور خلاصه به تاريخچه تدوين مدل هاي نيمه توزيعي و توزيعي پرداخته و روند تکاملي آنها و مزيت هاي هر کدام بيان خواهد شد. درآخر به پديده روانش و رويکردهاي مختلف جهت آشکار نمودن تأثيرات روانش در يک مدل بارش و رواناب مورد توجه قرار مي گيرد.
2-1-توزيع مکاني پارامتر شماره منحني
بحث توزيع مکاني شماره منحني و اثرات آن بر روي هيدروگراف سيلاب اولين بار توسط موگلن مطرح گرديد و حل تحليلي چند مدل توسط وي مورد بررسي قرار گرفت. موگلن به بررسي تأثيرات توزيع مکاني شماره منحني و تأثيرات آن در ميزان رواناب خروجي پرداخت و اساس کار خود را بر رابطه مشهور و شناخته شده سازمان حفاظت خاک ايالات متحده (SCS) قرار داد. يکي از دلايلي که وي رابطه مذکور را اساس کار خود در زمينه بررسي پراکندگي و توزيع مکاني آن در نظر گرفت محاسبه مسقيم رواناب و دخالت دادن شماره منحني در اين رابطه مي باشد.CN يا شماره منحني در حقيقت گوياي پتانسيل تبديل بارش به رواناب است که از يک (براي مناطق با نفوذ پذيري بسيار بالا) تا 100(براي مناطق بسيار نفوذ ناپذير) متغير است و ميزان آن را از نيز مي توان از جداول مربوطه به دست آورد. وي در کل شماره منحني را وابسته به عوامل زير دانست:
• کاربري اراضي
• گروه هيدرولوژيکي خاک
هاوکينگز و همکاران روش نويني را جهت استخراج شماره منحني در بستر GIS معرفي نمودند اما به جهت محدوديت اطلاعاتي در آن زمان اين روش به صورت گسترده مورد استقبال و استفاده قرار نگرفت. امروزه تمامي اين موارد به صورت کاملاً توزيعي با استفاده از تکنولوژي هاي مدرن تر قابل بررسي بوده و نتيجتاً مي توان شماره منحني را به صورت يک پارامتر کاملاً توزيعي در مکان ارائه داد.]4[
2-1-1-کاربري اراضي
در واقعيت يک حوضه از ديدگاه کاربري اراضي شامل طيف گسترده اي از از کاربري ها از قبيل مراتع، جنگل ها ، مناطق مسکوني ، تجاري، کشاورزي و مناطق بدون پوشش مي-باشد.
در محيط سيستم اطلاعات جغرافيايي کاربري اراضي اغلب به صورت چند ضلعي ها نمايش داده مي شود. تقسيم بندي در مقوله کاربري اراضي کاملاً متنوع است و بر حسب قرار داد ممکن است مقدار ثابتي نباشد اما رايج ترين آن را اندرسون استفاده نمود بطوري که کاربري اراضي را به گروه هاي 1- شهري 2-کشاورزي 3- جنگلي 4- حوضه هاي آبريز تقسيم نمود.
بسياري از داده هاي عددي کاربري اراضي معمولاً از دقت کمتري نسبت به داده هاي ارتفاعي برخوردار هستند و طبق آمار ارايه شده توسط سازمان زمين شناسي ايالات متحده اين عامل معمولاً داراي دقت 200 متر مي باشد.
2-1-2-گروه هيدرولوژيکي خاک
سازمان حفاظت منابع طبيعي آمريکا در سال 1954نوع بافت هيدرولوژيکي خاک را با توجه به ظرفيت نفوذ آن به چهار دسته A ،B ،C وD تقسيم کرد. براي مثال خاکهاي متعلق به گروه A عموماً از نوع شن و قلوه سنگ و سنگريزه بوده و داراي بيشترين ظرفيت نفوذي مي باشند. خاک هاي گروه D عموماً متعلق به خانواده رس ها مي باشند و داراي ظرفيت نفوذپذيري بسيار پاييني هستند. ميلر و کرونشلي در يک مطالعه بيش از 4000 نوع تيپ مختلف خاک را در سرتاسر مناطق ايالات متحده معرفي و دسته بندي نمودند که راليسون طي آن تقسيم بندي نوين تري را بر مبناي گروه هيدرولوژيک خاک ارائه نمود.]5[
STATSGO و SSURGO از جمله مراجعي با بالاترين دقت و بيشترين دسترسي مي باشند. اين اطلاعات در مقياس 1:2000 و 1:25000 موجوند که در حوضه هاي آبريز کوچک قابل استفاده مي باشند.]4[
2-2- مدلهاي توزيعي و نيمه توزيعي بارش- رواناب
با توجه به اين که هر مدل بارش - رواناب در انجام رويکرد خاص خود را دارد، بنابرين انتخاب نوع اين مدل جهت هدف نهايي تحقيق که بررسي پديده روانش است از اهميت ويژه اي برخوردار است. در يک تقسيم بندي کلي مي-توان مدل هاي بارش ـ رواناب..................................

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بلافاصله بعد از پرداخت موفق میتوانید فایل کامل این پروژه را با سرعت و امنیت دانلود کنید

قیمت اختصاصی و استثنایی این پروژه در پایان نامه دات کام : تنها , 34000 تومان

 

 

 

 

 

 

 


قیمت قبلی : 500000 ریال

قیمت جدید : 34000 تومان  |   جهت خرید محصول بر روی تصویر روبرو کلیک نمایید :

خرید آنلاین این مطلب
مطالب مرتبط


نام:*
ایمیل:*
متن نظر:
کد را وارد کنید: *
جدیدترین مطالب
پربازدیدترین مطالب
آمار سایت
آمار مطالب یک ساعت پیش: 0
امروز: 0
این ماه: 6
کل: 3114
کل نظرات: 289
آمار کاربران یک ساعت پیش: 0
امروز: 0
این ماه: 0
کل: 252
بن شدگان: 1
جدیدترین عضو: Qurbanalipuya

                                                                                                                         

تبادل لینک خودکار
Taktaz Group

Powered By Taktaz Group. Google+