سلام , به سایت پایان نامه دات کام خوش آمدید
  • در انجام پایان نامه خود مشکل دارید؟نمیتوانید موضوع جدید انتخاب کنید؟برای نوشتن پروپوزال وقت کافی ندارید؟با ما تماس بگیرید بهترین متخصصان را برای انجام کار شما در اختیار داریم...

  • در انجام پایان نامه خود مشکل دارید؟نمیتوانید موضوع جدید انتخاب کنید؟برای نوشتن پروپوزال وقت کافی ندارید؟با ما تماس بگیرید بهترین متخصصان را برای انجام کار شما در اختیار داریم...

  • در انجام پایان نامه خود مشکل دارید؟نمیتوانید موضوع جدید انتخاب کنید؟برای نوشتن پروپوزال وقت کافی ندارید؟با ما تماس بگیرید بهترین متخصصان را برای انجام کار شما در اختیار داریم...

  • در انجام پایان نامه خود مشکل دارید؟نمیتوانید موضوع جدید انتخاب کنید؟برای نوشتن پروپوزال وقت کافی ندارید؟با ما تماس بگیرید بهترین متخصصان را برای انجام کار شما در اختیار داریم...

  • در انجام پایان نامه خود مشکل دارید؟نمیتوانید موضوع جدید انتخاب کنید؟برای نوشتن پروپوزال وقت کافی ندارید؟با ما تماس بگیرید بهترین متخصصان را برای انجام کار شما در اختیار داریم...

اعتماد کنید :

» جایابی بهینه خازن با هدف بهبود پروفیل ولتاژ و کمینه¬سازی تلفات توان شبکه توزیع واقعی با مدل¬سازی بارهای مختلف

توسط: pardazesh در 28-11-1396, 20:41 | دسته: برق ( الکترونیک - مخابرات ), پروژه پایانی | تعداد بازدید : 396
چکیده:

شبکه¬های توزیع دارای بارهای متنوعی¬اند که این بارها مقادیر متفاوتی از توان راکتیو را مصرف می¬کنند. با در نظر گرفتن تاثیر نوع بار روی محل و اندازه¬ی بانک¬های خازنی در سیستم¬های توزیع، در این پایان¬نامه، یک روش بدیع جهت مدل-سازی بارهای مختلف شبکه به منظور بهبود پروفیل ولتاژ و کاهش تلفات توان در حضور خازن شنت انجام می¬گیرد. برای این منظور، دو مدل ارائه می¬شود: الف) تجاری- خانگی- کشاورزی-عمومی- صنعتی و ب) امپدانس ثابت - جریان ثابت - توان ثابت. در واقع برتری اصلی این پایان¬نامه نزدیک کردن مطالعه به دنیای واقعیست، چرا که تقریبا تمامی مطالعات انجام شده در زمینه جایابی بهینه¬ی خازن اساسا از تاثیر نوع بار بر محل و ظرفیت بهینه خازن نصب شده اغماض کرده-اند، حال آنکه این پایان¬نامه اثبات خواهد کرد که در نظرگیری مدل بار متفاوت روی محل/ ظرفیت خازن تاثیرگذار خواهد بود. قابلیت دیگر این پایان¬نامه، فرمول¬بندی تابع هدف به صورت یک مساله¬¬ی چند هدفه است. برای این منظور، انحراف ولتاژ به تابع تک¬هدفه افزوده شده است. مساله فوق با استفاده از الگوریتم بهینه¬سازی اجتماع ذرات (PSO) حل خواهد شد. جهت اثبات تاثیر مدل¬سازی پیشنهادی بار روی پاسخ¬های مساله جایابی بهینه¬ی خازن، سناریوهای زیر بکار می¬رود: مدل¬سازی بار و بدون آن با حضور خازن و بدون حضور آن.

کلید واژه:
جایابی بهینه¬ی خازن، مدل¬سازی بار، الگوریتم بهینه¬سازی اجتماع ذرات، شبکه¬ی توزیع.
.....................
110 صفحه فایل ورد همراه با فهرست و منابع کامل انگلیسی و فارسی 35000 تومان
ادامه مطلب : فهرست مطالب
عنوان صفحه

فصل اول: کلیات تحقیق
1-1 دیباچه .2
1-2 مطالعه¬ی تاثیرگذاری خازن روی شبکه .4
1-2-1 کاربرد بانک خازنی ..9
1-2-2 مکان بانک خازنی بهینه 10
1-2-3 مزایای خازن شنت 12
1-2-4 گزینه¬های عملی برای کاهش تلفات 13
1-3 معیار طراحی 14
1-4 جبران¬سازی توان راکتیو 15
1-5 اصلاح ضریب قدرت 17
1-6 محدوده و هدف پایان¬نامه 19
1-7 بيان مسأله اساسي تحقيق 20
1-8 طرح کلی پایان¬نامه 22

فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه تحقیق
2-1 دیباچه 24
2-2 روش¬های تحلیلی 24
2-3 روش¬های برنامه¬ریزی ریاضی 25
2-4 روش¬های ابتکاری 27
2-5 روش¬های مبتنی بر هوش مصنوعی 29
2-5-1 الگوریتم ژنتیک 29
2-5-2 سیستم¬های خبره 31
2-5-3 آب¬کاری شبیه¬سازی شده 32
2-5-4 شبکه¬های عصبی مصنوعی 34
2-5-5 تئوری مجموعه فازی 35


فصل سوم: بهینه¬سازی اجتماع ذرات
3-1 دیباچه 39
3-2 کاربرد بهینه¬سازی اجتماع ذرات در سیستم¬های قدرت 40
3-2-1 جایابی و تعیین ظرفیت بهینه¬ی خازن 41
3-2-2 پخش بار اقتصادی 42
3-2-3 پخش بار بهینه 42
3-2-4 کنترل ولتاژ و توان راکتیو بهینه 43
3-2-5 طراحی پایدارسازی سیستم قدرت 44
3-3 مفهوم PSO 44
3-4 عناصر اصلی الگوریتم PSO 45
3-5 اجرای الگوریتم PSO 44
3-6 مزایای الگوریتم PSO به سایر الگوریتم¬های تکاملی 52


فصل چهارم: بهینه¬سازی تابع هدف
4-1 دیباچه 55
4-2 بیان مساله 57
4-3 قیود 59
4-4 مدل بار پیشنهادی 61
4-4-1 مدل¬سازی بار از لحاظ نوع مصرف 61
4-4-2 مدل¬سازی بار از لحاظ توان، امپدانس و جریان ثابت 63
4-5 حل مساله جایابی خازن با استفاده از الگوریتم PSO 64

فصل پنجم: نتایج شبیه¬سازی
5-1 دیباچه 67
5-2 جایابی دو خازن 68
5-3 جایابی چهار خازن 71
5-4 جایابی شش خازن 74
5-5 جایابی هشت خازن 77
5-6 جمع بندی................................................................................................................................80


فصل ششم: بحث و نتیجه¬گیری
6-1 دیباچه 82
6-2 نتیجه¬گیری 82
6-3 پیشنهادها 84

پیوست¬ها
الف: اطلاعات شبکه¬ی نمونه 86
مراجع 89


فهرست جدول¬ها
جدول (1-1): مقایسه¬ی نرخ¬های سود به هزینه¬ی روش¬های کاهش تلفات...........................................14
جدول (4-1): ضريب تغيير بار 62
جدول(5-1): مقادیر پارامترهای جایابی خازن در حضور دو بانک خازنی 69
جدول(5-2): مکان و ظرفیت بهینه¬ی نصب شده دو بانک خازنی 69
جدول(5-3): مقادیر پارامترهای جایابی خازن در حضور چهار بانک خازنی 72
جدول(5-4): مکان و ظرفیت بهینه¬ی نصب شده چهار بانک خازنی 72
جدول(5-5): مقادیر پارامترهای جایابی خازن در حضور شش بانک خازنی 75
جدول(5-6): مکان و ظرفیت بهینه¬ی نصب شده شش بانک خازنی 75
جدول(5-7): مقادیر پارامترهای جایابی خازن در حضور هشت بانک خازنی 78
جدول(5-8): مکان و ظرفیت بهینه¬ی نصب شده هشت بانک خازنی 78
جدول(الف-1): اطلاعات مربوط به خطوط و توان¬های مصرفی شبکه¬ی نمونه 88فهرست شكل¬ها
شکل (1-1): دیاگرام فازوری ولتاژ با ضریب قدرت پس¬فاز 6
شکل (1-2): دیاگرام فازوری ولتاژ با ضریب قدرت پیش¬فاز 6
شکل (1-3): دیاگرام فازروی یک مدار با ضریب قدرت پس¬فاز 8
شکل (1-4): نمایش مدل بار معادل فیدر شعاعی 17
شکل (1-5): بهترین مکان بانک خازنی برای اصلاح ضریب قدرت 18
شکل(1-6): مثلث توان 19
شکل(2-1): ساختار شبکه¬ی عصبی 34
شکل(3-1): مفهوم پایه¬ی الگوریتم PSO 45
شکل(3-2): شبه¬کد گام 1 الگوریتم PSO 47
شکل(3-3): شبه¬کد گام 2 الگوریتم PSO 48
شکل(3-4): شبه¬کد گام 3 الگوریتم PSO 48
.................................
1-1 دیباچه
تحلیل شبکه¬های توزیع یکی از دغدغه¬های اصلی بهره¬برداران شبکه است. یک مهندس سیستم بایستی اطلاعاتی درباره¬ی تعداد، اندازه، محل و نوع المان¬های شبکه، به منظور تحلیل شبکه¬ی توزیع، بداند. از آنجائی¬که اکثریت سیستم¬های توزیع عملا شعاعی¬اند، جهت مدل¬سازی و تحلیل شبکه بایستی به چالش¬های مختلفی غلبه کرد، که عبارتند از [1]:
• سیستم
شبکه¬ی توزیعی دارای تنوع وسیعی از اجزاست که دارای پیچیدگی و ابعاد بزرگی¬اند. به عنوان مثال، اغلب بارهای متصل شده، تنها از یکی از سه فاز تغذیه می-کنند.
• توزیع بار
توزیع بار در فیدرها و شاخه¬ها نوعا یکسان نبوده و از این رو سیستم توزیع نامتعادل است. سیستم¬های نامتعادل، نامناسب¬اند.
• داده
کل سیستم توزیع با حداقل نظارت و کنترل عمل می¬کند. بنابراین، داده¬های واقعی موجود سیستم
برای مدل¬سازی و تحلیل آنها بسیار محدود است.
طراحان نیازمند اطلاعات دقیق برای مدل¬سازی و طراحی جایگزین برای سیستم¬های پیچیده، به
منظور غلبه بر مشکلات مختلف همراه با طراحی، بهره¬برداری و کنترل سیستم¬های توزیع، هستند.
پاسخ برخی از انواع مشکلات مانند انتخاب هادی، تنظیم ولتاژ، جایابی خازن نیازمند مدل¬¬ها و
...........
-4 مدل بار پیشنهادی
چالش اصلی این تحقیق، بررسی تاثیر مدل¬سازی بار روی مکان و ظرفیت بانک¬های خازنی است. از این رو دو مدل معرفی می¬¬شود.

4-4-1 مدل¬سازی بار از لحاظ نوع مصرف
با توجه به اینکه، در یک شبکه¬ی توزیع انواع متنوعی از بار وجود دارد و این بارها دارای ماهیت¬های متفاوت، بویژه از جهت میزان مصرف توان راکتیو و تاثیرگذاری روی پروفیل ولتاژ شبکه، هستند. از این رو، رابطه¬ی زیر جهت مطالعه¬ی این تاثیرگذاری پیشنهاد می¬شود. در هر پست توزيع نوع بار به لحاظ صنعتي، تجاري، خانگي،عمومی و کشاورزي متفاوت بوده و مطابق روابط (4-11) و (4-12) مقدار توان مصرفي هر يک از اين نوع بارها بصورت تابعي از دامنه ولتاژ آن پست خواهد بود.
(4-11)
(4-12)
که در آن:
α: ضريب تغيير بار اکتيو
β: ضريب تغيير بار راکتيو
P: توان اکتيو باس i
Q: توان راکتيو باس i
P0: توان اکتيو باس i در ولتاژ يک پريونيت
Q0: توان راکتيو باس i در ولتاژ يک پريونيت
V: ولتاژ در باس i مي¬باشند.
در [8] بارها به سه نوع خانگي،
..............................
بلافاصله بعد از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروزه را دریافت نمایید

قیمت قبلی : 480000 ریال

قیمت جدید : 35000 تومان  |   جهت خرید محصول بر روی تصویر روبرو کلیک نمایید :

خرید آنلاین این مطلب
مطالب مرتبط


نام:*
ایمیل:*
متن نظر:
کد را وارد کنید: *
جدیدترین مطالب
پربازدیدترین مطالب
آمار سایت
آمار مطالب یک ساعت پیش: 0
امروز: 0
این ماه: 0
کل: 3114
کل نظرات: 292
آمار کاربران یک ساعت پیش: 0
امروز: 0
این ماه: 0
کل: 252
بن شدگان: 0
جدیدترین عضو: Qurbanalipuya

                                                                                                                         

تبادل لینک خودکار
Taktaz Group

Powered By Taktaz Group. Google+