سلام , به سایت پایان نامه دات کام خوش آمدید
  • در انجام پایان نامه خود مشکل دارید؟نمیتوانید موضوع جدید انتخاب کنید؟برای نوشتن پروپوزال وقت کافی ندارید؟با ما تماس بگیرید بهترین متخصصان را برای انجام کار شما در اختیار داریم...

  • در انجام پایان نامه خود مشکل دارید؟نمیتوانید موضوع جدید انتخاب کنید؟برای نوشتن پروپوزال وقت کافی ندارید؟با ما تماس بگیرید بهترین متخصصان را برای انجام کار شما در اختیار داریم...

  • در انجام پایان نامه خود مشکل دارید؟نمیتوانید موضوع جدید انتخاب کنید؟برای نوشتن پروپوزال وقت کافی ندارید؟با ما تماس بگیرید بهترین متخصصان را برای انجام کار شما در اختیار داریم...

  • در انجام پایان نامه خود مشکل دارید؟نمیتوانید موضوع جدید انتخاب کنید؟برای نوشتن پروپوزال وقت کافی ندارید؟با ما تماس بگیرید بهترین متخصصان را برای انجام کار شما در اختیار داریم...

  • در انجام پایان نامه خود مشکل دارید؟نمیتوانید موضوع جدید انتخاب کنید؟برای نوشتن پروپوزال وقت کافی ندارید؟با ما تماس بگیرید بهترین متخصصان را برای انجام کار شما در اختیار داریم...

اعتماد کنید :

» برنامه ريزی به منظور توانمندسازی و ساماندهی سكونتگاهای غير رسمی

توسط: pardazesh در 13-11-1394, 13:41 | دسته: جغرافیا | تعداد بازدید : 1321

اسكان غير رسمي كه با عناوين ديگري همچون حاشيه نشيني، زاغه نشيني، كپر نشيني و .... نيز مترادف است، از پيامدهاي نامطلوب شهرنشيني در جهان معاصر به ويژه نتيجه صنعتي شدن شتابان و نا برابري هاي منطقه اي است اين پژوهش مبادرت به بررسي اسكان غير رسمي و علل شكل گيري آن در شهرساوه، محله سوركان نموده و سپس راهبرد هائي جهت ساماندهي و توانمند سازي آن ارائه كرده است. فرضيه هاي پژوهش بر پايه مولفه هاي اجتماعي، اقتصادي، مديريتي، خدماتي، كالبدي در راستاي اين پديده و ساماندهي و توانمند سازي آن در محله سوركان بوده است. در اين پژوهش از روش هاي علمي تحقيقي بهره گيري و جهت جمع آوري اطلاعات، پرسشنامه، مصاحبه و بررسي هاي اسنادي استفاده گرديده است.
نتايج تحقيق حاكي از آن است علت شكل گيري اين پديده در محله سوركان نتيجه صنعتي شدن شتابان شهر ساوه و مهاجرت بي رويه از يك سو و مسائل و مشكلات اقتصادي و عدم وجود مديريت واحد و هماهنگ در زمينه مسائل مهاجرتي و اسكان مناسب اوليه از سوي ديگر بوده است.
براي بررسي و تحليل داده هاي آماري در كنار بررسي هاي كيفي از نرم افزار SPSS استفاده شده است كه شاخص هاي كالبدي در اولويت اول، شاخص هاي اجتماعي و اقتصادي در اولويت دوم و شاخص هاي زيست محيطي در اولويت سوم قرار گرفته است.
در اين تحقيق به روشني نشان داد كه مديريت شهري مي تواند با عملكرد مطلوب خود، اعتماد مردم را جلب نموده و زمينه هاي مشاركت فزاينده مردم را فراهم سازد.
در پايان متناسب با يافته هاي پژوهش راهبردهاي مناسب جهت ساماندهي و توانمند سازي اين ساكنين ارائه گرديده است.
واژگان كليدي : اسكان غير رسمي، حاشيه نشيني، زاغه نشيني، ســاماندهي، توانمندســازي ، اسكان غير رسمي محله سوركان

 

 

170صفحه فایل ورد (Word) فونت 14 منابع  دارد قیمت 35000 تومان

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید 

 


ادامه مطلب :

فهرست مطالب
چـكيده............................................................................................................ض
فصل اول :
طرح تحقيق 1
مقدمه 2
1-1- طرح مسأله و ضرورت تحقيق 2
1-2- فرضيات تحقيق 4
1-3- اهداف تحقيق (شامل اهداف آرماني، کلی، اهداف ويژه و كاربردي): 4
1-4- ادبيات موضوعي 5
1-5- روش تحقيق 8
1-6- روش گردآوري اطلاعات 9
1-6-1- روش اسنادي (کتابخانهاي) 9
1-6-2- روش عمليات ميداني 9
1-6-3- روش پرسشنامه 10
1-7- تعريف واژه‏ها و اصطلاحات فني و تخصصی (به صورت مفهومی و عملیاتی): 10
1-8- مشکلات تحقيق 13
فصل دوم :
مفاهيم، تعاريف و چارچوب نظري 14
مقدمه 15
2-1- مفاهيم و تعاريف 15
2-1-1- مفهوم سكونتگاههاي غيررسمي 15
2-1-2- تعاريف سكونتگاههاي غيررسمي 17
2-1-3- تعريف توانمند سازي 20
2-2- گرايشات شهرنشيني و سكونتگاههاي غيررسمي 20
2-2-1- گرايشات جهاني 20
2-2-2- گرايشات شهرنشيني و سكونتگاههاي غيررسمي در ايران 28
2-3- ويژگيهاي اسکانهاي غيررسمي 30
2-4- علل پيدايش سكونتگاههاي غيررسمي 32
2-4-1- عوامل ساختاري جامعه: 32
2-4-2- علل سازماني: 33
2-4-3- فقدان سيستم‎هاي حمايتي و مشاركتي: 33
2-4-4- فعاليت‎هاي باندهاي (مافيايي) نامشروع زمين 34
2-5- رويکردها و رهيافتهاي مداخله در اسکانهاي غيررسمي 34
2-5-1- رويکردهاي مداخله در اسکانهاي غيررسمي در قالب ديدگاههاي مختلف 35
2-5-2- بررسي تاريخي رويکردهاي مداخله در اسکانهاي غيررسمي 48
2-5-2-1- مقطع اول (دهه 1960) 48
2-5-2-2- مقطع دوم (دهه 1970) 49
2-5-2-3- مقطع سوم (دهه 1980) 52
2-6- فرآيند توانمند سازي 55
2-7- ساختار و ابعاد توانمندسازي 57
2-8- جایگاه و اهمیت مشارکت با تأكيد بر توانمندسازي سكونتگاه هاي غيررسمي 60
2-8-1- مشارکت توسعه ای 61
2-8-2- الگوی مشارکت ساکنین سکونت گاه های غیر رسمی 62
2-8-3- موانع و مشکلات مشارکت متشکل مردمی در کشور 64
2-8-3-1- محدودیت های ساختاری و سیستمی ( نبود سازماندهی و زیر ساخت های مناسب) 65
2-8-3-2- محدودیت های فرهنگی و اجتماعی ( نبود یکپارچگی فرهنگی ، زبانی و ...) 66
2-8-3-3- محدودیتهای نهادی : 66
2-8-3-4- محدودیت های قانونی ؛ 67
2-8-3-5- محدودیت های مالی ؛ 67
2-8-3-6- محدودیت های مربوط به حرکت جدید سازمان های غیر دولتی ؛ 67
2-8-3-7- محدودیت های تکنولوژی ؛ 68
2-8- نتيجه گيري و ارائه رويکرد نظري تحقيق 68
فصل سوم :
روش شناسي تحقيق 69
مقدمه 70
3-1- روش تحقيق 70
3-1-1- روش پيمايش 70
3-1-2- جامعه آماري 71
3-1-3- تعيين حجم نمونه و روش نمونه گيري 71
2- تعيين حجم نمونه به روش تخميني 71
3-1-4- شيوه و موقعيت جمع‌آوري اطلاعات 72
3-1-5- روش تجزيه و تحليل دادهها 72
3-2- شاخص هاي تحقيق و عناصر تشكيل دهنده آن 72
3-2-1- شاخصهاي کالبدي 74
3-2-2- شاخصهاي اجتماعي- اقتصادي 76
3-2-3- عناصر و زير بخشهاي تشکيل دهنده شاخصها 78
3-2-3-1- شاخص کالبدي 78
3-2-3-2- شاخص اجتماعي _ اقتصادي 78
3-2-3-4- شاخص طبيعي و زيست محيطي 80
3-2-3-5- شاخص مشارکت 81
3-2-4- جمع بندي بررسي شاخصها 81
فصل چهارم :
شناخت محدوده مطالعاتي 82
مقدمه 83
4-1- شناخت اجمالي شهر ساوه 83
4-1-1- بررسی مراحل و جهت های توسعه کالبدی شهر با تاکید بر موقعیت سکونتگاههای غیررسمی 84
4-1-2- بررسی رشد جمعیتی، تغییرات فعلی آن و تحلیل تقاضا برای مسکن 87
4-1-3- نحوه توزیع خدمات شهری 89
4-1-4- بررسی الگوهای کاربری زمین و نسبت های آن 89
4-1-5- بررسي نوع مالكيت واحدهاي مسكوني 94
4-1-6- تراکم (خالص و ناخالص) 95
4-1-7- مالکیت اراضی شهر ساوه 97
4-1-8- شناخت کانونهای فعالیتهای اقتصادی (رسمی – غیررسمی) برحسب گروههای عمده فعالیت و شغلی در محدوده شهر و پیرامون شهر 99
4-1-8- اطلاعات اقتصادی – اجتماعی و تحلیل آنها 101
4-1-9- قیمت اراضی در شهر ساوه 101
4-1-10- اطلاعات زیست محیطی و تحلیل آنها از جمله سوانح طبیعی 102
4-1-11- موقعیت جغرافیایی و ارتباطی و نحوه کاربری اراضی در ناحیه 1 در وضع موجود 103
4-2- معرفي محدوده مطالعاتي (محله سوركان) 105
4-2-1- موقعيت و سير تحول شكل گيري محله سوركان 105
4-2-2- مطالعات فضايي و کالبدي: 107
4-2-2-1- کاربري اراضي موجود 107
4-2-2-2- کيفيت بناي ساختمانها 110
4-2-2-3- تعداد طبقات ساختمانها 111
4-2-2-4- دانهبندي قطعات مسکوني 113
4-2-2-5- نوع مصالح ساختمانها 114
4-2-2-6- بررسي خدمات عمومي موجود و کيفيت آنها 115
4-2-2-7- نوع پوشش معابر در محله سوركان 116
4-2-3- ويژگيهاي جمعيتي 117
4-2-3-1- نسبت جنسي 117
4-2-3-2- ترکيب سني 117
4-2-3-3- بعد خانوار 117
4-2-3-4- مبدأ مهاجرت ساکنین 117
4-2-4- ويژگي هاي اجتماعي- اقتصادي 118
4-2-4-1- وضعيت سواد 118
4-2-4-2- نرخ مشارکت زنان 119
4-2-4-3- بررسي نوع فعاليت، منبع و ميزان درآمد و اشتغال خانوار 119
4-2-4-4- مسئله مالکيت زمين 120
4-2-5- مطالعات طبيعي و زيست محيطي 120
4-2-5-1- نحوه استقرار نسبت به بلایای طبیعی و موقعیت خطرپذیر 120
4-2-5-2- نحوه دفع آبهاي سطحي، فاضلاب و زباله 121
4-2-6- بررسي زيرساخت ها 121
4-3- نتیجه گیری 122
فصل پنجم :
تجزيه و تحليل 123
مقدمه 124
5-1- يافته هاي توصيفي تحقيق 124
5-1-1- مشخصات عمومي پاسخگويان 124
5-1-2- سؤالات توصيفي مرتبط با فرضيه تحقيق 128
5-1-3- جمع بندي و نتيجه گيري از يافته هاي توصيفي 131
5-2- يافته هاي استنباطي تحقيق 132
5-2-1- آزمون فرضيه اول 132
5-2-2- آزمون فرضيه دوم 135
5-4- جمع بندي 139

فصل ششم :
نتيجه گيري و ارائه پيشنهادات 140
مقدمه 141
6-1- نتايج تحقيق: 141
6-1-1- نتايج تئوريك 141
6-1-2- نتايج تجربي و اثبات فرضيات تحقيق 143
6-2- ارائه راهبردها و سياستهاي پيشنهادي 144
6-2-1- راهبردها و سياست هاي مرتبط با مسكن 145
6-2-2- اهبردها و سياست هاي مرتبط با مبحث اجتماعي ـ اقتصادي 146
6-2-3- راهبرد و سياست هاي مرتبط با مبحث كاربري زمين 147
6-2-4- راهبرد و سياست هاي مرتبط با مبحث حمل و نقل 148
6-2-5- راهبرد و سياست هاي مرتبط با مبحث محيط زيست 149
6-2-7- راهبردها و سياستهاي مرتبط با مبحث مديريت و مشاركت 149
چكيده انگليسي.........................................................................................................................152
منابع....................................................................................................................................153

 

 


فهرست جداول
جدول شماره2-1: ترتيب زماني اقدامات انجام يافته در خصوص توسعه سکونتگاههاي شهري و اهداف و راهبردهاي آن 26
جدول 4-1- جمعیت شهرساوه از سال 81-1335 87
جدول شماره 4-2- کاربری اراضی وضع موجود شهر ساوه در محدوده طرح جامع مصوب سال 1378 91
جدول 4-3- ساختمانهای مسکونی برحسب نوع مالکیت 94
جدول شماره 4-4- تراکمهای خالص مسکونی به تفکیک نواحی شهر ساوه 95
جدول شماره 4-5- درصد مالکیت اراضی به تفکیک نواحی در شهر ساوه 97
جدول شماره 4-6- تعداد کارگاههای سال 1373 و 1381 شهرستان و شهر ساوه 99
جدول شماره 4-7- تعداد کارگاه های شهرستان و شهرساوه برحسب تعداد کارکنان 1381 100
جدول شماره 4-8- ساخت و اشتغال شهر ساوه برحسب نوع فعالیت و مقایسه با شهرهای کشور 1375 101
جدول شماره 4-9- کاربری اراضی وضع موجود ناحیه 1 104
جدول شماره 4-10- مشخصات عمومي محله سوركان 106
جدول شماره 4-11- مشخصه های كلي استقرار محله سوركان نسبت به شهر ساوه 106
جدول شماره 4-12- کاربري اراضي وضع موجود محله سورکان شهر ساوه 107
جدول شماره 4-13- کيفيت ابنيه محله سورکان به تفکيک سطوح كيفي 110
نمودار شماره 4-3- کيفيت ابنيه محله سورکان به تفکيک سطوح كيفي 111
جدول شماره 4-14- تعداد طبقات ساختمانها 112
جدول شماره 4-15- دانه بندي قطعات مسکوني 113
جدول شماره 4-16- نوع مصالح بكار رفته در ساختمان ها 114
جدول شماره 4-17- خدمات عمومي در محله سوركان 116
جدول شماره 4-18- نوع پوشش معابر در محله سوركان 116
جدول شماره 4-19- نحوه استقرار نسبت به بلایای طبیعی و موقعیت خطرپذیر و وضعیت زیست محیطی 120
جدول شماره 5-1 : توزيع جنسي پاسخگويان 125
جدول شماره 5-2 : توزيع سني پاسخگويان 125
جدول شماره 5-3 : مدت زمان اقامت پاسخگويان 127
جدول شماره 5-4 : دلايل عدم تمايل به ترک محل از سوي پاسخگويان 128
جدول شماره 5-5 : ميزان تمايل به مشارکت با دولت و شهرداري براي بهبود وضع محله 129
جدول شماره 5-6 : ميزان اهميت مسائل و مشکلات محله از ديد پاسخگويان 130
جدول شماره 5-7 : ميزان موانع موجود در مسير فعاليتهاي جمعي 130
جدول شماره 5-8 : تمايل به مشارکت در بين پاسخگويان 132
جدول شماره 5-9- محل اقامت قبلي خانوار 133
جدول شماره 5-10- علت مهاجرت از شهر 134
جدول شماره 5-11- علت مهاجرت از مناطق اطراف 134
جدول شماره 5-12- نتايج آزمون همبستگي بين ضعف مديريت شهري و شكل گيري محله سوركان 136
جدول شماره 5-13- نتایج آزمون فریدمن برای رتبه بندی روش های حل مشكلات سكونتگاههاي غير رسمي از نظر مديران شهري و كارشناسان ساکنین(، نگارنده،1390) 138
فهرست نمودارها
نمودار شماره 2-1 : چارچوب نظري ساماندهي سكونتگاههاي غيررسمي(صرافي، 1381، ص4) 17
نمودار شماره 2-2: نماي کلي طرح هاي خانه سازي دولتي، اراضي و خدمات، ارتقاء کيفيت سکونتگاه وطرح توسعه افزايشي به لحاظ نوع کارکرد(زماني، 1379، ص111) 52
نمودار شماره 2-3: هزينههاي دولتي و ميزان سود در هريک از رويکردهاي برخورد با سكونتگاههاي غيررسمي از دهه 1990- 1950 (Napier, 2002, p 22 ) 54
نمودار شماره 2-4 : ساختار فرايند توانمند سازي 56
نمودار شماره 2-5: ابعاد توانمندسازي 57
نمودار شماره 2-6: الگوي کلي راهبرد توانمند سازي 60
نمودار شماره3-2- ويژگيهاي مسکن جهت بررسي سکونتگاههاي غيررسمي(داوودپور، 1384، ص136) 75
نمودار شماره3-3- ويژگيهاي بافت جهت بررسي سکونتگاههاي غيررسمي(داوودپور، 1384، ص137)
نمودار شماره 3-4- ويژگيهاي اقتصادي و اجتماعي جهت بررسي سکونتگاههاي غيررسمي 77
نمودار 4-1- جمعیت شهرساوه از سال 81-1335 87
نمودار 4-2- روند تغييرات نرخ رشد جمعيت شهر ساوه طي سالهاي 1345-1385 88
نمودار شماره 4-4 - سهم هر يك از تعداد طبقات ساختمانها 113
نمودار شماره 4-5- نوع مصالح بكار رفته در ساختمان ها 115
نمودار شماره 4-6- بررسي مبدأ مهاجرت ساكنين محله سوركان با توجه به محل تولد 118
نمودار شماره 5-1: توزيع سني پاسخگويان 126
نمودار شماره 5-2: توزيع پاسخگويان از نظر ميزان تحصيلات 126

فهرست نقشه ها
نقشه شماره 4-1- موقعيت قرارگيري شهرستان و شهر ساوه در استان مركزي 84
نقشه 4-2- موقعيت قرارگيري سكونتگاههاي غيرررسمي در شهر ساوه 85
نقشه 4-3- كاربري زمين در شهر ساوه 93
نقشه 4-3- تراكم مسكوني در شهر ساوه 96
نقشه شماره 4-4- مالكيت اراضي در نواحي شهر ساوه 98
نقشه شماره 4-5- کاربري اراضي موجود .109

 

 

 

مقدمه
هدف از ارايــه اين فصل ، طرح مسأله و ضرورت انجام تحقيق، ارائه فرضيه و تعيين اهداف تحقيق است که متعاقب آن ادبيات موضوع و روش انجام تحقيق مورد بحث قرار مي گيرد و در نهايت مــشکلات پيش روي تحــقيق عنوان مي‌گردد. اين فصل، در حقيقت، هدايت و جــهت گيري پــايان نامه را تا نتيجه گيري بعهده دارد.

1-1- طرح مسأله و ضرورت تحقيق
مسأله اسكان هاي غيررسمي درمناطق شهري كشورهاي جهان سوم يكي از عوارض رشد فزآينده شهرنشيني و افزايش جمعيت شهرها و فقدان نظام يكپارچه و موثر مديريت شهري تلقي مي شود. آمارهاي ارائه شده از جانب سازمان هاي بين المللي نشان مي دهد كه حدود يك ششم از جمعيت جهان در مناطق زاغه اي و حاشيه اي زندگي مي كنند.(هاديزاده، 1382، ص10) در آخرين گزارش مركز اسكان بشر ملل متحد آورده شده است كه بين يك سوم تا يك چهارم جمعيت شهري جهان در فقر مطلق به سر مي برند.در همين ارتباط كميسيون جهاني آينده شهرها در قرن بيست و يكم ميلادي نيز هشدار داده است كه به موازات رشد ابر شهرها فقر شهري در كشورهاي جهان سوم افزايش يافته و اين درحالي است كه بخش عمده اي از شهرنشيني بر پايه اقتصاد غيررسمي و همراه با گسترش سكونتگاه هاي غيررسمي صورت گرفته و در آينده نيز صورت خواهد گرفت. اين گرايش را غيررسمي شدن شهرنشيني مي نامند(صرافي، 1381، ص5) كه بدنبال خود موجب بروز سكونت غيرقانوني در زمين، كمبود مسكن، خدمات شهري، بيكاري و مسائل ديگرگرديده است.
شكست سياست هاي مبتني بر خانه سازي اجتماعي (دهه 1960) و طرح زمين ـ خدمات (دهه 1970) و نيز افزايش تعداد زاغه ها و سكونتگاه هاي تصرفي و غيرقانوني در حاشيه شهرها، سر آغاز شكل گيري "رهيافت توانمندسازي" در اواخر دهه 1980 مي باشد. (هاديزاده،1382، ص 28) براساس اين رهيافت، روش هاي مقابله اي و ستيزه جويانه با اسكان هاي غيررسمي و حاشيه نشيني، راه حل مناسبي براي رفع مشكلات موجود در پيدايش اسكان هاي غيررسمي نيست و حل آن نيازمند مشاركت هاي مردمي و توسعه ظرفيت هاي اجتماعات محلي در همه جنبه هاي اجتماعي، اقتصادي، فرهنگي و انساني است. در ايران نيز اسكانهاي غيرقانوني و ناهنجار، نوعي اسكان درون يا مجاور شهرها هستند كه داراي سيمايي ناخوشايند و بافتي نا متعارف با شهر بوده و با نام هايي چون حاشيه نشيني ، اسكان غيررسمي ، سکونتگاههاي خودرو ، بدون برنامه، نامنظم و فاقد مقررات از آنها نام برده مي شود. ساكنان اين سکونتگاهها را اقشار كم درآمد و گاه مهاجريني رانده شده از سوانح طبيعي و انساني مانند جنگ و يا مهاجريني روستايي با سابقه كم شهرنشيني تشكيل مي¬دهند.(کاتو ، 1381، ص110) برآورد مي شود كه يك هشتم جمعيت شهري كشور (حدود چهار و نيم ميليون نفر) در اينگونه سكونتگاه هاي غيررسمي مستقر باشند و تداوم روند موجود نسبت آن را در ابتداي دهه آينده به يك چهارم و تعداد آن را به بيش از دو برابر خواهد رساند.(خبر نامه بن، 1383، ص26 )
این پدیده امروز نه تنها در شهرهای بزرگ بلکه در شهرهای متوسط نیز در کشور ما مشاهده می شود. شهر متوسط ساوه با جمعیت حدود 150 هزار نفر یکی از بزرگترین مشکلاتش اسکان غیررسمی است که مشکلات عدیده ای را برای مدیران و دست اندر کاران شهری بوجود آورده است. با این اوصاف توانمندسازی اسکان غیررسمی در شهر ساوه نه تنها ضرورتی برآمده از ارزشهای انسانی بلکه سازگار با منافع اجتماعی و پایداری سکونتگاهها است. محله سوركان شهر ساوه به عنوان يكي از سكونتگاههاي غيررسمي اين شهر به عنوان محدوده مورد مطالعه اين تحقيق انتخاب گرديد.
اين محله با مشکلات عديده اي به لحاظ کالبدي، اجتماعي، اقتصادي و زيست محيطي دست به گربيان است که در فصل چهارم تحقيق به تفصيل مورد بررسي قرار مـي گيرد. با توجه به وسعت قابل توجه سکونتگاه هاي غير رسمي در سطح شهر ساوه و لزوم چاره انديشي براي اينگونه اسکان ها، تحقيق حاضر بر آن است به سئوالات زير پاسخ گويد:
الف- مهاجرین روستایی تا چه اندازه در شکل گیری وگسترش اسکان غیررسمی شهر ساوه نقش داشته است؟
ب- عدم مدیریت یکپارچه شهری چقدردر شکل گیری وگسترش اسکان غیررسمی شهر ساوه نقش داشته است؟
ج- راه حل بهبود مساله چیست ؟

1-2- فرضيات تحقيق
الف- بنظر می رسد مهاجرتهای شهری وروستایی یکی از دلایل شکل گیری وگسترش اسکان غیررسمی در شهر ساوه می باشد.
ب- بنظر می رسد نبود مدیریت یکپارچه شهری یکی از دلایل شکل گیری وگسترش اسکان غیررسمی در شهر ساوه می باشد.
ج- بنظر می رسد برنامه ریزی جهت ساماندهی و توانمندسازی با استفاده از مشارکتهای مردمی بهترین راه حل برای حل مسئله اسکان غیررسمی در شهر ساوه می باشد.

1-3- اهداف تحقيق (شامل اهداف آرماني، کلی، اهداف ويژه و كاربردي):
1- اهداف کلان : دستیابی به فضاهای شهری در خور و مناسب جامعه ایرانی است .
2- اهداف خرد:
الف: شناسایی مشکلات ، محدودیت ها و قابلیتهای موجود (شناخت وضع موجود بافت های اسکان غیر رسمی شهر ساوه)
ب: ارزیابی بر مبنای معیارهای مورد نظر.
ج: انتخاب مناسب ترین گزینه جهت کمک به تصمیم گیری آگاهانه و خردمندانه مدیران ( تدوین راهبردهای ساماندهی وتوانمندسازی سکونتگاههای غیررسمی شهر ساوه)
1-4- ادبيات موضوعي
پس از سال¬هاي 1341 و 1342 رشد اسکان غيررسمي به حدي رسيد که لزوم تحقيقات و پژوهش هاي مختلف در باب اسکانهاي غيررسمي توسط مراجع دولتي، دانشگاهها و پژوهشگران اجتماعي مورد تاکيد قرار گرفت و از آن زمان به بعد پژوهش ها و تحقيقات متعددي جمع آوري شده است. در ايران منابع و تحقيقات موجود درباره اسکان غيررسمي به طور کلي به 5 گروه تقسيم مي شوند.
گروه اول: منابعي که به بررسي اسکان غيررسمي پرداخته است، تحقيقات و بررسي هايي مي باشد که توسط دانشگاه ها تهيه گرديده و قابل اتکاترين منابع و تحقيقات به شمار مي رود، در بررسي ها و تحقيقات دانشگاهي دو نوع اثر به چشم مي خورد. دسته اي از تحقيقات به بحث هاي نظري مربوط به اسکان غيررسمي و سرپناههاي نامناسب و يا به طور کلي آلونک و زاغه نشيني پرداخته اند و گرچه از بنياني علمي برخوردارند ليکن در سطح تئوريک باقي مانده و با بررسي هاي ميداني همراه نيستند که از جمله اين تحقيقات به قرار زير مي باشند:
کريم زنده دل؛ تعريف و مفهوم حاشيه نشيني، تهران، سازمان برنامه و بودجه، 1361.
ابوالحسن دانش؛ مقدمه اي به تئوري حاشيه نشيني و مهاجرت هاي بي رويه در کشورهاي جهان سوم، تهران، سازمان برنامه و بودجه، 1362.
حسين زاده دلير، کريم؛ حاشيه نشيني در جستجوي معنا و مفهوم، محله اطلاعات سياسي و اقتصادي، شماره 8 و 9، خرداد و تير 1370.
سعيد زاهد زاهداني ؛ حاشيه نشيني، انتشارات دانشگاه شيراز، 1369
هادي زاده بزاز، مريم؛ حاشيه نشيني و راهکارهاي سامامدهي آن در جهان، شهرداري مشهد، 1382
دسته دوم که ضمناً شمار بيشتري از بررسي ها را در بر مي گيرند به بحث هاي نظري چندان رغبت نشان نداده، عمدتاً مکان خاصي را مورد بررسي ميداني قرار داده اند و با انتخاب نمونه اي کوشيده اند تا خصايص اجتماعات غيررسمي را گزارش کنند. که اينگونه تحقيقات به قرار زير مي باشند:
1- کريم حسين زاده دلير؛ طرح تحقيقي حاشيه نشينان تبريز، تبريز، موسسه تحقيقات شهري دانشگاه تهران، 1361.
2- سعيد زاهد زاهداني؛ بررسي اجمالي حاشيه نشينان شهر کرمان، تهران، سازمان برنامه و بودجه، 1355.
3- حسين شکويي، حاشيه نشينان شهر تبريز، منطقه شمال تبريز، مرکز هماهنگي مطالعات محيط زيست، دانشگاه تبريز و انجمن ملي حفاظت منابع طبيعي و انساني، 1354.
4- مصطفي نيرومند؛ حاشيه نشينان اهواز، تهران، موسسه مطالعات و تحقيقات اجتماعي دانشگاه تهران، 1352.
5- کريم منصوريان و عليرضا آيت الهي؛ بررسي حاشيه نشيني و علل و نتايج آن در استان فارس، شيراز، مرکز جمعيت شناسي دانشگاه شيراز، 1356.
گروه دوم: مربوط به منابع و يا گزارش هاي کارشناسي است که بيشتر توسط کارشناسان واحدهاي دولتي که به نوعي، با مسأله اسکان غيررسمي و مسکن نابهنجار در ارتباط هستند تهيه شده است. اين قبيل گزارش ها و تحقيقات معمولا خلاصه و جمع بندي تحقيقات موجود به شمار مي رود و فقط معدودي از آنها پس از جمع بندي يافته هاي موجود، خود راسا به بررسي اسکان غيررسمي خاص پرداخته اند. اينگونه منابع و پژوهش ها که توسط کـــارشناسان دولتي انجام شده است به دليل ضرورت امر و ماهيت تحقيقات معمولا راه حلهايي نيز براي حل مسأله اسکان غيررسمي ارائه مي شوند و از اين لحاظ کاربردي تر از ساير تحقيقات به نظر مي رسند، از جمله اين تحقيقات مي توان نمونه هاي زير را مثال زد :
1- انجمن راهنماي بهداشت خانواده، بررسي اوضاع اجتماعي و اقتصادي و بهداشتي ساکنان شهر حلب، تهران، انجمن راهنمايي بهداشت خانواده.
2- سازمان بهسازي و عمران جنوب پايتخت، سيماي هاشم آباد، نشريه شماره 2 تهران، گروه تحقيقات اجتماعي سازمان بهسازي و عمران جنوب پايتخت، 1356.
3- سيماي مسعوديه، نشريه شماره 5، تهران، گروه تحقيقات اجتماعي سازمان بهسازي و عمران جنوب پايتخت، 1357.
4- وزارت مسکن و شهرسازي،مرکز مطالعات و تحقيقات شهرسازي و معماري ايران، حاشيه نشيني در ايران، علل و راه حل ها، گزارش مرحله اول، دوم، سوم و چهارم.
گروه سوم منابع و تحقيقات به رساله¬هاي تحصيلي دانشجويان دانشگاهها اختصاص دارد. در اين رابطه پايان نامه ها به رشته هاي جغرافيا و علوم اجتماعي و برنامه ريزي شهري و منطقه اي در مقطع کارشناسي و کارشناسي ارشد و دکترا تعلق دارد که از ميان آنها مي توان به رساله دکتري آقاي دکتر محمد شيخي تحت عنوان « تبيين فرايند شکل گيري و دگرگوني سکونتگاه هاي خودرو پيرامون کلان شهر تهران » با مورد پژوهي اسلام شهر، اکبرآباد و سلطان آباد اشاره کرد که سال 1380 در دانشگاه تهران انجام يافته است.
و بررسی اثرات اجتماعی ،اقتصادی و کالبدی شهر صنعتی کاوه بر شهر ساوه ، تسلیمی پور مصطفی ، پایان نامه کارشناسی ارشد ،دانشگاه شهید بهشتی ،1383.
- بررسی علل ایجاد حاشیه نشینی در شهر ساوه ، دانشگاه پیام نور ساوه ،1378.
اولین مطالعه در مورد حاشینه نشینی در شهر ساوه توسط گروهی از دانشجویان دانشگاه پیام نور ساوه انجام گرفته است که شامل اطلاعات مناسبـی راجع به حاشیه نشینــان شهر ساوه ، نحوه زندگی ، جمعیت و .میباشد.
گروه چهارم؛ مربوط به مطالعاتي است که توسط مهندسين مشاور و به کارفرمايي سازمان عمران و بهسازي شهري و در برخي موارد همکاري نهادها و سازمان هاي جهاني صورت گرفته است که در زير به برخي از آنها اشاره مي گردد:
1- تهيه طــرح سکونتگـــاه هاي غيررسمي در محله ملاشيه شهر اهواز با شرح خدماتي تـــحت عنوان « بهسازي بافت مسأله دار شهري » در سال 1378.
2- مطالعـات طرح ساماندهي محله بابائيان شهر زاهدان، توسط شركت عمران و بهسازي شهري در اسفند ماه سال 1378.
3- مطالعات طرح توانمند سازي و بهسازي محله شيرآباد شهر زاهدان، توسط شركت عمران و بهسازي شهري و همکاري دفتر عمران سازمان ملل متحد در سال 1378 .
4- مطالعات طرح توانمند سازي و بهسازي محله جعفرآباد شهر کرمانشاه، توسط سازمان عمران و بهسازي شهري در سال 1379.
5- مطالعات طرح توانمند سازي اسکان هاي غيررسمي شهرهاي بندرعباس و تبريز با ديدگاه شهر نگر، توسط سازمان عمران و بهسازي شهري و همکاري و تأمين مالي بانک جهاني در سال 1382 و 1383.
6- طرح توانمند سازی اسکان غیررسمی در شهر ساوه ، مهندسین مشاور بعد تکنیک ، 1386. این طرح توسط مهندسین بعد تکنیک به صورت مطالعه به مورد به مورد محلات شهر ساوه انجام گرفته است و ادامه دارد، هدف از این طرح شناسایی حاشیه نشینان شهر ساوه، نقاط محروم و محلات مسکونی نابسامان شهر ساوه و ارائه طرح های مناسب و راهکارهایی برای ساماندهی وتوانمندسازی محلات شهر ساوه می باشد.
آخرين گروه منابع به گزارش ها و روزنامه ها و مجلات اختصاص دارد. در اين گزارش ها نيز اطلاعات متعددي درباره جنبه هاي مختلف زندگي در اجتماع حاشيه نشينان و يا سرپناه هاي نامناسب گنجانيده شده است، که يا از طريق مصاحبه با اهالي ساکن اين قبيل اجتماعات به دست آمده است يا حاصل بحث و بررسي کارشناسان و صاحب نظران در اين حيطه است.
نتيجه اينکه طي دهه هاي 1350، 1360 و 1370 در شهرهاي بزرگ ايران مطالعات حاشيه نشيني مختلفي صورت گرفته است که اين مطالعات عمدتاً توسط سازمان¬هاي دولتي مخصوصاً سازمان برنامه و بودجه به عمل آمده است و علاوه بر آن دانشگاه ها در بسياري موارد پيشتاز مطالعات حاشيه نشيني در ايران بوده اند و به بررسي اوضاع حاشيه نشينان پرداخته اند.

1-5- روش تحقيق
تحقيق حاضر از نوع بنيادي و کاربردي مي باشد که بر اين اساس، از جامعه آماري ( محله سوركان) پرسشنامه هايي تکميل گرديده، سپس با استفاده از آمار توصيفي و استنباطي، پرسشنامه هاي حاضر، با استفاده از آزمون همبستگي و فريدمن مورد تجزيه و تحليل قرار مي گيرد. در فصل سوم (روش شناسي تحقيق) به تفصيل، چگونگي روش تحقيق مورد بررسي قرار گرفته است.

1-6- روش گردآوري اطلاعات
1-6-1- روش اسنادي (کتابخانه اي)
الف ـ کتاب ها: منابعي که به شکل کتاب پيرامون موضوع در کتابخانه هاي مراکز علمي ـ آموزشي و يا اداري ـ اجرايي موجود بوده اند تا حد ممکن مطالعه و استفاده قرار گرفته اند.
ب ـ گزارش ها : گزارش هاي متعددي در کتابخانه هاي مراکز علمي، آموزشي موجود بوده که عمدتاً به صورت موردي به مقوله اسکان غيررسمي پرداخته اند، تا حد ممکن مورد مطالعه و استفاده قرار گرفته اند.
ج ـ نقشه ها : شامل نقشه هاي پايه و ساير نقشه هاي مورد نياز در پروژه مي باشد که از مشاور تهيه کننده طرح تفصيلي شهر ساوه و مرکز آمار ايران اخذ شده است.
د ـ سايت هاي اينترنتي: جستجو در سايتهاي مرتبط با اسکان هاي غيررسمي و اخذ مقالات و گزارشات مختلف در خصوص سکونتگاه هاي غيررسمي که برحسب نياز مورد استفاده قرار گرفته اند.

1-6-2- روش عمليات ميداني
مشاهده و برداشت هاي ميداني از ارکان اساسي گـرد اوري اطلاعات است. بدين منظور ضمن مشاهده نزديک از اجتماع اسکان غيررسمي و برداشت ميداني کــاربري هاي موجود در سطح محلــه مورد نظر ، يافته هاي حاصل يادداشت شده اند و از بخش هاي مهم تحقيق در اين مرحله استفاده از روش مصاحبه عميق با ساکنان محله مورد مطالعه بوده است.

1-6-3- روش پرسشنامه
با استفاده از اين روش پرسشنامه اي براي خانوارها تهيه شد که به دليل ماهيت موضوع، تلفيقي از سئوالات رتبه اي و اسمي بودند.
همچنين با استفاده از روش تصويري، از وضعيت اسکان هاي غيررسمي تصاويري تهيه گرديد و از طريق روش مشاهده اي در طول تحقيق به دفعات كليه عناصر و اجزاي تشكيل دهنده محله مورد مشاهده و بررسي قرار‌گرفته است.

1-7- تعريف واژه‏ها و اصطلاحات فني و تخصصی (به صورت مفهومی و عملیاتی):

اسکان غیر رسمی :
اسکان غیر رسمی یکی از چهره های بارز فقر شهری است که در درون یا مجاور شهرها (به ویژه شهرهای بزرگ) به شکلی خودرو ، فاقد مجوز ساختمان و برنامه ریزی رسمی شهرسازی ، با تجمعی از اقشار کم درآمد و سطح نازلی از کمیت و کیفیت زندگی شکل می گیرد و با عناوینی همچون حاشیه نشینی ، اسکان غیر رسمی ، سکونگاههای خودرو و نابسامان نامیده می شود. با توجه به نارسا بودن اصطلاح حاشیه نشینی و آلونک نشینی برای کلیه اشکال این پدیده ، اصطلاح اسکان غیر رسمی ، با تعبیری گسترده تر به جای حاشیه نشینی و آلونک نشینی بکار می رود. از این رو اصطلاح اسکان غیر رسمی شامل حاشیه نشینی و اشکال متعدد می باشد

توسعه
تعريف توسعه را مي توان چنين دانست: روندي است فراگير در جهت افزايش توانايي هاي انساني ـ اجتماعي براي پاسخگويي به نيازهاي.................................

 

 

بلافاصله بعد از پرداخت موفق میتوانید فایل کامل این پروژه را با سرعت و امنیت دانلود کنید

قیمت اختصاصی و استثنایی این پروژه در پایان نامه دات کام : تنها , 35000 تومان

 

 

 


قیمت قبلی : 450000 ریال

قیمت جدید : 35000 تومان  |   جهت خرید محصول بر روی تصویر روبرو کلیک نمایید :

خرید آنلاین این مطلب
مطالب مرتبط


نام:*
ایمیل:*
متن نظر:
کد را وارد کنید: *
جدیدترین مطالب
پربازدیدترین مطالب
آمار سایت
آمار مطالب یک ساعت پیش: 0
امروز: 0
این ماه: 6
کل: 3114
کل نظرات: 289
آمار کاربران یک ساعت پیش: 0
امروز: 0
این ماه: 0
کل: 252
بن شدگان: 1
جدیدترین عضو: Qurbanalipuya

                                                                                                                         

تبادل لینک خودکار
Taktaz Group

Powered By Taktaz Group. Google+