سلام , به سایت پایان نامه دات کام خوش آمدید
  • در انجام پایان نامه خود مشکل دارید؟نمیتوانید موضوع جدید انتخاب کنید؟برای نوشتن پروپوزال وقت کافی ندارید؟با ما تماس بگیرید بهترین متخصصان را برای انجام کار شما در اختیار داریم...

  • در انجام پایان نامه خود مشکل دارید؟نمیتوانید موضوع جدید انتخاب کنید؟برای نوشتن پروپوزال وقت کافی ندارید؟با ما تماس بگیرید بهترین متخصصان را برای انجام کار شما در اختیار داریم...

  • در انجام پایان نامه خود مشکل دارید؟نمیتوانید موضوع جدید انتخاب کنید؟برای نوشتن پروپوزال وقت کافی ندارید؟با ما تماس بگیرید بهترین متخصصان را برای انجام کار شما در اختیار داریم...

  • در انجام پایان نامه خود مشکل دارید؟نمیتوانید موضوع جدید انتخاب کنید؟برای نوشتن پروپوزال وقت کافی ندارید؟با ما تماس بگیرید بهترین متخصصان را برای انجام کار شما در اختیار داریم...

  • در انجام پایان نامه خود مشکل دارید؟نمیتوانید موضوع جدید انتخاب کنید؟برای نوشتن پروپوزال وقت کافی ندارید؟با ما تماس بگیرید بهترین متخصصان را برای انجام کار شما در اختیار داریم...

اعتماد کنید :

» تحليل عوامل مؤثر بر بهره‌وري منابع انساني در شركت سايپا يدك

توسط: pardazesh در 13-11-1393, 18:19 | دسته: صنایع | تعداد بازدید : 7488

 تحليل عوامل مؤثر بر بهره‌وری منابع انسانی در شركت سايپا يدک

در نظام متحول و پيشرو صنعتی ، اولين گام کوشش برای شناخت بهره وری و متعاقب آن تلاش برای تعيين عوامل موثر بر افزايش بهره وری نيروی کار که از شرايط لازم و ضروری برای تحقق رشد اقتصادی بشمارمي آيد می باشد . در کشورهای جويای رشد و توسعه، فقدان نيروی انسانی ماهر وکارامد، فقدان امکانات فنی و مالی و بسياری عوامل ديگر دست به دست هم داده تا بهره وری را در سطح پايين نگه دارد و موجبات اتلاف منابع مالی، انسانی و امکانات و فرصتهای اقتصادی را فراهم آورد. با اين وضعيت بدون شک ، منابع انسانی با ارزش ترين سرمايه برای سازمانها بوده به نحوي كه به تصميمات سازمانی شکل داده و راه حل ارائه می دهند، مسائل و مشکلات سازمان را حل می‌کنند، بهره وری را عينيت می بخشند و کارايی و اثربخشی را معنا می‌دهند. لذا منابع انسانی بخش عمده ای از زندگی خود را به عنوان کارمند، کارگر ، سرپرست يا مدير در محيط سازمانی می‌گذرانند و طبيعی است که توجه به آن از اهميت وافری برخوردار است.(محمد زاده،44:1387)

نيروی انسانی متخصص يکی از مهمترين داده‌های يک اقتصاد نوين است . چرا که پيش نياز هرگونه تغيير، تحول و تکامل اجتماعی– اقتصادی وجود انسانهای انديشمند و متحول است. شايد به همين دليل است که دانشمندان، نيروی انسانی متخصص را بزرگترين دارايی و سرمايه های اصلی يک جامعه می‌دانند. بنابراين سرمايه گذاری برای اين دارايی عظيم از اهميت بسزايی برخوردار است. اهميت ذكر شده براي شركت سايپا يدك به عنوان يك شركت خدماتي كه نيروي انساني اصلي ترين سرمايه آن محسوب مي‌شود و بخش عمده‌اي از هزينه هاي جاري اين شركت را هزينه‌هاي منابع انساني دربرگرفته است، دوچندان خواهدبود. از اين روست که محقق در پژوهش حاضر می‌کوشد تا مهمترين عوامل موثر بر بهره وری نيروی انسانی را در شركت سايپا يدك مورد احصا، شناسايی و رتبه بندی قراردهد و ويژگيهای کيفی موثر بر بهره وری کارکنان را از طريق آمار استنباطی به اطلاعات کمی تبديل نموده و از اين طريق اهميت توجه به کارکنان را بعنوان مشتريان درون سازمانی مورد توجه و تاکيد قرار دهد.


73صفحه فایل ورد فقط فصل 1و2و3  قیمت:18900تومان

  

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پایان نامه  را دانلود کنید لطفا در خرید خود دقت کنید این پایان نامه بدون فصل چهارم و پنجم است

 اگر مطلب مورد نظر خود را در این سایت پیدا نکردید میتوانید از قسمت سفارش پروژه جدید کار تحقیقی خود را به ما سفارش دهید


ادامه مطلب :

-3- اهمیت و ضرورت انجام تحقیق:

امروزه به دليل اين که فعاليت هاي تحقيق و توسعه پايگاه اصلي نوآوري هستند و به طور مداوم امکان فيزيکي، بستر و زمينه را براي تقاضاهاي جديد فراهم مي کنند و اين تقاضاهاي جديد که خود محرک سرمايه گذاري و در نهايت، تضمين کننده رشد و شکوفايي اقتصاد هستند، از اهميت به سزايي در دنياي صنعتي امروز برخوردار هستند. چنين منطق و طرز فکري سبب مي شود تحقيقات امري ضروري و يکي از ارکان لازم براي رشد و توسعه اقتصادي تلقي شود. از طرفي ديگر ارتقاي سطح بهره وري فعاليت هاي اقتصادي كشور همواره مطلوب بوده و جهت استفاده كارآمد از منابع ، ارتقاي سطح زندگي و رفاه بيشتر و آسايش يك ضرورت جدي بوده و اين مسئله همواره مدنظر مسؤلين و دست اندركاران اقتصادي كشور بوده و هست . همچنين بهره وري به عنوان يكي از شاخص هاي مهم مربوط به كارآمدي بخش ها و فعاليت هاي مختلف اقتصادي محسوب شده و معياري مناسب براي ارزيابي عملكرد است و در مطالعات تجربي به عنوان مهم ترين شاخص ارزيابي اقتصادي كاربرد فراوان داشته و از اهميت به سزايي برخوردار است  ( عسگري و ديگران، 1383 ).

اگر چه ايران توسعه صنعتي خود را از دهه 1340  آغاز كرده است و در اين رابطه سرمايه گذاري هاي زيادي در بخش صنعت انجام شده است ، اما در بسياري از موارد اين سرمايه گذاري ها نتايج مطلوب در پي نداشته است . شايد يكي از عمده ترين دلايل آن ، عدم توجه به سطح بهره وري بوده است. بهره وري تا حد زيادي چگونگي رقابت توليدات كشور را در عرصه بين المللي تعيين مي كند. چنانچه بهره وري كار و سرمايه يك بنگاه در مقايسه با بهره وري بنگاه هاي ديگري كه همان كالا را توليد مي كنند ، كاهش يابد ، آن بنگاه توان رقابتي خود را در بازار جهاني از دست مي دهد .         

از نظر عملياتي بهره وري به معناي نسبت ستاده واقعي به نهاده هاي واقعي مي باشد. اين تعريف از بهره وري با مفهوم بهبود بهره وري به معني انتقال تابع توليد به طرف بالا سازگار است. بنابراين، بهره وري به معني توليد بيشتر با مقادير معين و ثابتي از نهاده ها، يا بدست آوردن همان سطح توليد با مقادير كمتري از نهاده ها و يا افزايش توليد با نرخي بيشتر از نرخ افزايش نهاده ها مي باشد. به بيان ديگر، بهره وري به معني ميزان نسبي كارايي است كه منابع توليدي، يعني كار و سرمايه و ... به كار گرفته شده اند. در اين مفهوم ، بهره وري شاخص استفاده مفيد ، موثر و كارا  از  منابع گوناگون است ( اميني1379 ) .

در شرايطي كه جمعيت كشور و خواسته ها و نيازهاي افراد در حال افزايش است ، افزايش توليد امري اجتناب ناپذير است و افزايش توليد از طريق افزايش سطح كمي عوامل توليد به دليل كميابي منابع تا ميزان معيني امكان پذير بوده و توليد از آن مقدار نمي تواند تجاوز نمايد. اگر تغيير فني در نهاده ها تجسم يابد، افزايش استفاده از نهاده ها مي تواند به انتقال منحني توليد به طرف بالا منجر گرديده و در نتيجه حداكثر توليد قابل حصول ارتقاء خواهد يافت. در اين شرايط گفته مي شود بهبود بهره وري رخ داده است ( اميني، 1384 ).

به عبارت ديگر ، اندازه بهره وري در توليد صنعتي ، يكي از معيارهاي مهمي است كه از طريق آن مي توان به قدرت يك فعاليت صنعتي براي دستيابي به مزيت هاي نسبي در سطح داخلي و خارجي پي برد . به عبارت ديگر ، رشد بهره وري يكي از پيش شرط هاي اساسي ارتقاء سطح رقابت پذيري بخش صنعت و موفقيت آن در شرايط رقابت فزاينده ي جهاني به شمار مي رود ، زيرا اين امر سبب كاهش بهاي تمام شده ي كالاي توليدي از طريق كاهش هزينه ي متوسط توليد و منجر به افزايش ميزان سود آوري محصولات نهايي در واحد هاي توليدي آن صنعت خواهد شد . پيامد چنين تحولي ، افزايش چشمگير تقاضا و از همه مهمتر افزايش توان رقابت محصولات داخلي در بازار هاي خارجي است . اين امر منجر به توسعه ي توليد و استفاده از حداكثر ظرفيت هاي توليد خواهد شد و در نتيجه حجم سرمايه گذاري هاي جديد صنعتي افزايش يافته و به دنبال آن ، استفاده از ابداعات و نوع آوري ها گسترش مي يابد . اين كه كشور هاي در حال توسعه در سطوح كمتر از امكانات توليد خود توليد مي كنند ، به اين دليل است كه در اين كشورها ميزان بهره وري در بخش هاي مختلف توليدي بسيار پايين است . با اين فرض ، از طريق ارتقاي سطح بهره وري مي توان كارايي بخش ها را افزايش داد و همچنين مي توان ميزان فعاليت هاي توليد و رشد توليد محصولات را ارتقاء بخشيد .(رضاپور،123:1389)

اهميت نيروي انساني در شركت سايپا يدك بعنوان مهم ترين عامل توليد كننده ارزش افزوده و همچنين ارتباط شغل اينجانب بعنوان مدير توسعه منابع انساني شركت مذكور كه علاقمند به ارتقاء سطح بهره‌وري همكاران محترم خود مي‌باشم،باموضوع انتخابي، دليلي براي انتخاب اين پروژه مي‌باشد.

1-4- اهداف تحقیق:

هدف کلی این تحقیق تعیین و تحليل عوامل مؤثر بر بهره‌وري منابع انساني در شركت سايپا يدك می باشد.

اهداف فرعی:

  1. تعیین  عوامل بازدارنده درون فردي مانع ارتقاء بهره‌وري نيروي كار  در شركت سايپا يدك
  2. تعیین  عوامل پيش‌برنده درون فردي مؤثر در ارتقاء بهره‌وري نيروي كار شركت سايپا يدك
  3. تعیین عوامل بازدارنده درون سازماني (برون فردي) مانع ارتقاء بهره‌وري در شركت سايپا يدك
  4. تعیین  عوامل پيش‌برنده درون سازماني (برون فردي) مؤثر در ارتقاء بهره‌وري در شركت سايپا يدك

5-   تأمين اطلاعات مورد نياز جهت تصميم گيري براي ارائه پيشنهادهايي جهت بهبود بهره‌وري منابع انساني در شركت سايپا يدك

 

1-5- سوالات تحقیق:

1. آيا عوامل بازدارنده درون فردي مانع ارتقاء بهره‌وري نيروي كار شركت سايپا يدك مي‌باشد؟

2. آيا عوامل پيش‌برنده درون فردي مؤثر در ارتقاء بهره‌وري نيروي كار شركت سايپا يدك مي‌باشد ؟

3. آيا عوامل بازدارنده درون سازماني (برون فردي) مانع ارتقاء بهره‌وري در شركت سايپا يدك مي‌باشد ؟

4.  آيا عوامل پيش‌برنده درون سازماني (برون فردي) مؤثر در ارتقاء بهره‌وري در شركت سايپا يدك مي‌باشد ؟

1-6- تعريف عملياتي واژه‌ها:

-      بهرهوري  (Productivity)

بهره‌وري نسبت توليد كالاها و خدمات يا مجموعه‌اي از كالاها و خدمات (خروجي)توليدوارائه شده، به يك يا چند داده (ورودي) مؤثر در توليد آن كالاها و خدمات است. به بيان ساده و خلاصه بهره‌وري بصورت رابطه زير تعريف مي‌شود:

استفاده كارآمد و موثر از منابع (نيروي كار، سرمايه، زمين، مواد، انرژي، زمان و اطلاعات و ...) در توليد محصولات و خدماتي است كه نيازها و خواسته‌هاي استفاده كنندگان (مشتريان)را برآورده مي‌‌سازد.

بهره وري1  :  نسبت ميان مقدار معيني محصول و مقدار معين از يک يا چند عامل توليد مي باشند و ظابطه اي براي سنجش ميزان محصول به دست آمده از بکارگيري عوامل توليد معين است . بهره وري عوامل به سطح تکنولوژي ، اندازه و ماهيت سرمايه ، سازمان مديريت و .... بستگي دارد . ( ابطحي و کاظمي ، 1379).

-      بهبود بهره‌وري Productivity Driving Force))

 به كليه تلاش هاي سيستماتيك ساختار يافته براي تعيين ظرفيت بلااستفاده كاركنان و تسهيلات و همچنين حذف يا كاهش تلفات ناشي از مواد، ماشين انسان و يا تعامل نادرست بين آنها، گفته مي‌شود.

-      بهره‌وري منابع انساني (Labor Productivity)

نسبت ميزان توليد به نيروي انساني را بهره وري منابع انساني مي‌نامند و به عبارتي بهره‌وري منابع انساني ستانده بيشتر كالاها و خدمات به ازاي هر نفرساعت است.

-      عوامل پيش‌برنده بهره وري (Productivity Driven Factors)

عوامل پيش‌برنده بهره‌وري مجموعه عواملي همچون نيروي كار توانمند، محيط مناسب، ميزان انگيزه بالاي كاري كاركنان، مديران شايسته، هدف‌گذاري‌هاي درست و ...  هستند كه در ارتقاء سطح بهره‌وري تأثيرمثبت دارند.

-      عوامل بازدارنده بهره‌وري (Productivity restraining Factor)

به عواملي از قبيل بوروكراسي يا مديريت ناشايسته، صرفه‌جويي‌هاي بي‌مورد، روش‌هاي كار انعطاف ناپذير و قانونگذاري حمايتي، كه مانع ارتقاء بهره‌وري نيروي كار مي‌گردد، اشاره دارد.2 .......................

 

-7- نیروی انسانی محور بهره وری
نظر به اینکه انسان خود مولد و مصرف کننده تکنولوژی است درک این نکته مشکل نخواهد بود که چرا نیروی انسانی مهمترین عامل توسعه اقتصادی - صنعتی به شمار می رود و اصولاً چرا نقش کلیدی و محوری را در ارتقای بهره وری برای انسان قائل شده اند ؟ علت این امر آن است که تنها انسان است که می تواند کمیت و کیفیت کار خود را ارتقاء دهد ، طرحهای جدید ارائه دهد و با خلاقیت خود مشکلات را از پیش راه بردارد ، بر نیروی کار خود بیفزاید و راهکار کاهش هزینه ها را بیابد و در حقیقت تنها عاملی است که می تواند تغییراتی در خود و محیط اطراف خود بوجود آورد . از طرفی دیگر چون انسان نه تنها عامل ، بلکه هدف بهره وری نیز می باشد ، بنابراین اهمیت توجه به انسان نیز به این خاطر دو چندان می گردد . بدیهی است که رشد انسان و بهره وری او در گرو یکپارچگی شخصیت و جریان زندگی او خواهد بود و این نیز مرهون حاکیمت اصول و حدت بخش بر تمام بنیادهای اجتماعی است . شالوده ارتقای بهره وری تکیه بر نیروی انسانی است و توجه به این منبع عظیم و بالقوه باعث شکوفایی آن می شود . بهبود بهره وری با کارکردن ، دانش آگاهی بیشتر و نو ( بهنگام ) حاصل می گردد نه با سخت کار کردن ، زیرا شدت بخشیدن به کار به علت محدودیت انسان از نظر قدرت ، نتایج محدود خواهد داشت ( محمدی، ۱۳۸۷ : ۴۸)
2-7-1-بهبود بهره وری نیروی انسانی علت اصلی بهبود بهره وری سازمان ها
نظر به اینکه بهبود بهره وری در ساز مان ها بستگی به کارکنان سازمان ها دارد که باید با دادن آگهی و هوشیاری به آنها و فراهم کردن فرصت هایی جهت مشارکت کارکنان در فرایند تصمیم گیری ، بهره وری سازمان را افزایش داد ( پروکو پنکو ، نورث ، ۱۳۸۰ : ۱۰)
برای بهبود بهره وری در سازمانها باید دیدگاه مدیران ، کارکنان دفتری و کارگران ساده را مورد توجه قرار داده و در مرحله اول ، ایجاد بهره وری بستگی زیاد به تلاش های نیروی انسانی موجود در سازمان یا هر موسسه دارد . دوم ساختار سازمانی مناسب و داشتن اختیار و مسئولیت مدیر در جهت انجام فرایند تصمیم گیری تاثیر بسیاری بر دستیابی به بهره وری بالا نزدیک سازمان را دارد ( CHYN , 2007 :567)
2-7-2-شرایط مساعد برای افزایش بهره وری نیروی انسانی
بعضی از عناصر عمده که شرایط را برای افزایش بهره وری نیروی انسانی را در هر سازمان فراهم می کند و باید یک مدیر در جستجوی آن باشد به شرح زیر است .
۱- جذب کارکنان جوان ، تحصیل کرده و واجد شرایط از نقطه نظر فنی
۲- کارکنان با ذهنی جستجوگر
۳- کارکنان که میل به آزادی بیشتری در کار و حداقل نظارت را دارند .
۴- کارکنانی که میل دارند رهبر شوند .
۵- کارکنان دموکرات منش که به مشارکت در تصمیم گیری تمایل دارند .
۶- کارکنانی که چالش طبعی بیشتر و پاداش بالاتر را ترجیح می دهند
۷- کارکنانی که ویژگی های رهبری دارند
۸- کارکنانی که استعداد توجیه شدن با کار گروهی و همکاری با دیگران هستند ( پروکوپنکو ، نورث ، ۱۳۸۰ : ۲۰)
انگیزه های مالی اغلب به عنوان ابزار موثر و مفیدی برای افزایش بهره وری سازمان ها محسوب می شود در واقع استفاده از یک استراتژی خوب نقش نیروی انسانی ا بر جسته و بهره وری نیروی انسانی را افزایش داده و در نهایت بهره وری سازمان افزایش می یابد، و روش مهم دیگر مدیریت نیروی انسانی ، سیسنم پاداشت و حقوق مرتبط با عملکرد است که انگیزه ها و محرک های مالی سطح سازمان می تواند بهره وری را با ایجاد انگیزه بین نیروی انسانی در جهت اهداف مدیریت در سازمان افزایش دهد . ( WOLF , YMD , ZWICK, 2008 :10)
2-8-عوامل موثر بر بهره وری:
در زمینه فاکتورها و عوامل تعیین کننده بهره وری می توان مطالب و ایتم های متعددی را برشمرد. این عوامل را می توان بر مبنای درونی یا بیرونی یا به صورت نرم افزاری یا سخت افزاری طبقه بندی نمود. به زعم کوپنکو(1998) عوامل موثر بر بهره وری را می توان از منظر سخت افزاری یا نرم افزاری به شکل زیر طبقه بندی نمود:
الف) عوامل سخت شامل:
1- تولید
2- ماشین الات و تجهیزات
3- مواد و انرژی
ب) عوامل نرم شامل:
1- افراد
2-روشهای کاری
3-سازمان و سیستم
4- الگوهای مدیریت
همچنین کوپنکو اعتقاد دارد که مهمترین عوامل خارجی تاثیر گذار بر بهره وری سازمان را می توان در موارد زیر خلاصه نمود.
1- تغییرات ساختاری
2- تغیییرات اقتصادی
3- تغییرات جمعیتی و اجتماعی
4- منابع طبیعی(انرژی، مواد اولیه ، زمین و نظایر آن)
5- نیروی انسانی
2-9- عوامل تعیین کننده بهره وری نیروی انسانی:
برای تحقق بهره وری فاکتورها و عوامل مختلفی سهیم هستند.به زعم مرادیان(1387) این عوامل را می بایستی در زیرساختهای تولید کننده و به وجود آورنده بهره وری دنبال نمود. وی اعتقاد دارد که زیرساختهای فنی و انسانی از مهمترین عومل تاثیر گذار هستند.
علاوه بر این مورگان (2009) اعتقاد دارد که نوع نگرش کارکنان نسبت به بهره ور بودن سازمان بسیار مهم است. مورگان اعتقاد دارد که انچه که سازمان را به سمت بهره وری هدایت می کند ، ذهنیت افراد و پرسنل ان است که تمایل به بهره ور شدن داشته باشند.
ادوارد راسک (2008) عوامل تاثر گذار بر بهره وری را در موارد زیر خلاصه نموده است:
۱- سرمایه گذاری (ICT) بر رشد بهره وری نیروی انسانی در کوتاه مدت و بلند مدت تاثیر مثبت دارد .
۲- عوامل ساختاری تعیین کننده بهره وری در دراز مدت است .
سرمایه گذاری در آموزش و پرورش نقش مثبت و قابل توجهی بر بهره وری دارد و یکی از دلایل عمده سطح بهره وری در کشورهای بادرآمد بالا و یا پایین می باشد .
۴- شاخص اقتصادی یک کشور یکی دیگر از عوامل تعیین کننده بهره وری است .
۵- عوامل تورم تاثیر منفی بر بهره وری بر جای می گذارد و ثبات اقتصادی را کاهش می دهد . ( CHOUDHRY , 2009 :12)
دیویدسون(2008) معتقد است که حداقل دو گروه عوامل تکنولوژیک و انسانی در افزایش سطح بهره وری سازمان تاثیر گذار هستند. وی معتقد است که این دو عاما را می بایستی در کنار هم و به موازات هم رشد داد تا شاهد حداکثر بهره وری و مطلوبیت باشیم. اگر یکی از این دو عامل ارتقا داده شود نمی توان اطمینان داشت که بهره وری به نحو موثر و کارامدی در اختیار ما قرار گیرد.
به اعتقاد پترسون(2008) عوامل موثر بر بهره وری را می توان در هر یک از سازمانهای مختلف و مورد مطالعه و در نوع خود مورد مطالعه قرار داد اما مشابهت هایی نیز وجود دارد که ما را بر ان قادر می سازد تا توصیه های کلی تر پیرامون این عوامل ارایه دهیم. به زعم وی عوامل روان شناختی و به ویژه انگیزش از جمله مهمترین دلایل افزایش سطح بهره وری در یک سازمان به شمار می روند.
مورگان (2009) عوامل زیر را در بهره وری نیروی انسانی موثر می داند:
۱- توام یا آمادگی کاری
باید به خاطر داشت که افراد مجموعه ای از تواناییها نیستند هر فردی دارای نقاط قوت و ضعفی است . ( اجزای کلیدی توان عبارت است از : الف ) دانش کاری مربوط به شغل ( کارآموزی رسمی و غیر رسمی که اتمام کار ویژه ای را به طور موفقیت آمیز تسهیل می کند )
ب) تجربه کاری مرتبط با شغل ( تجربه کاری قبلی که به انجام دادن موفقیت آمیز کار جدید کمک می کند )
ج ) استعداد مربوط به کار ( استعداد یا صفات ویژه ای که انجام موفقیت آمیز کار را موجب می شود .)
۲- شناخت شغل
هر یک از کارکنان باید از آنچه که باید انجام دهند، زمان و چگونگی انجام آن شناخت خوبی داشته باشند و کار نیز مورد قبول آنان باشد . برای افزایش شناخت خوب کار ، کارکنان نیاز دارند از اهداف بلند مدت و کوتا مدت ، اولویت ها و چگونگی کسب آنها آگاهی داشته باشند . آنان باید بدانند چه اهدافی در چه مواقعی بیشتر ین اولویت را دارد .
۳- حمایت سازمانی
منظور حمایت یا کمکی است که کارکنان برای انجام دادن موفقیت آمیز کار به آن نیاز دارند .
۴- انگیزش یا تمایل
منظور ، انگیزه کارکنان برای کار مربوط است ( انگیزه اتمام موفقیت آمیز کاری که در دست دارند )
۵- بازخور عملکرد
منظور از این نوع بازخود ، ارایه غیر رسمی عملکرد روزانه فرد به اوو همچنین باز دیدهای رسمی دوره‌ای است .
۶- اعتبار : منظور معتبر بودن تصمیمات مربوط به منابع انسانی از نظر قانونی و هنجارها توسط مدیر است .
۷- سازگاری محیطی : عوامل برون سازمانی که می تواند عملکرد فرد را تحت تاثیر قرار دهد ، محیط را تشکیل می دهد . این عوامل بر عملکرد افراد موثر خواهد بود . حتی اگر کارکنان ، توان ، شناخت ، حمایت و تمایل و غیره … را داشته باشند اما اگر محیط کار مناسب نباشد منجر به کاهش بهره وری نیروی انسانی می شود . ( خاکی ، ۱۳۸۶ :۵۵)
به اعتقاد اسکات و پام (2010) عوامل زیر را می توان در بهره وری موثر دانست:
1. هدفها: به ميزاني که تحصيل شده اند.
2. کارآيي: چگونه منابع به طور مؤثر براي توليد مفيد به کار گرفته شده است.
3. اثر بخشي: نتيجه به دست آمده در مقايسه با آنچه امکان تحصيل آن وجود دارد، چگونه است.
4. قابليت مقايسه: چگونه عملکرد بهره وري طي زمان ثبت مي شود.
در مورد عوامل مؤثر بر بهره وري از ديدگاههاي مختلف تقسيم بنديهاي مختلفي را مي توان ارايه کرد. در بين عوامل متعدد اثر گذار در بهره وري دو گروه نقش اصلي را دارند:
عوامل داخلي - عوامل خارجي عوامل داخلي يا دروني توسط فرد يا مدير بنگاه قابل کنترل است، ولي عوامل خارجي يا بيروني خارج از کنترل فرد يا بنگاه است. عوامل داخلي بهره وري سازمان در دو گروه قابل تقسيم است:
گروه اول ) عوامل سخت افزاري يا عواملي که به آساني و در کوتاه مدت قابل تغيير نيستند. اين عوامل شامل توليد بنگاه، تکنولوژي توليد، ماشين آلات و تجهيزات، مواد خام و انرژي است.
گروه دوم) عوامل نرم افزاري يا عواملي است که تقريباً به آساني قابل تغييرند. اين عوامل شامل افراد، سيستمهاي سازماني، روشهاي کار و روشهاي مديريت است.
2-10-نقش ارگونومی در بهره وری نیروی انسانی:
هلاندر(1375،1) در مورد علم ارگونومی چنین اظهار نموده است که : واژه ارگونومی از دو کلمه لاتینی Ergo به معنی کار و Noms به معنی قانون و قاعده تشکیل شده است این واژه نخستین بار در سال 1875 میلادی در یک روزنامه لهستانی به کار برده شد . در آمریکا مهندسی عوامل انسانی مترادف با واژه ارگونومی دانسته شده است که پس از جنگ جهانی دوم بعنوان رشته ای علمی با کاربرد بیشتر نظامی به وجود آمد.
فقیه (1375)در مطالعه ای تعریف علم ارگونومی را بصورت زیر مطرح نموده است :
ارگونومی دانشی است که به رابطه میان انسان ماشین و محیط پیرامون او می پردازد و طراحی وسایل و دستگاههای مورد استفاده را به گونه ای پیشنهاد می کند که سهولت ایمنی و بازدهی را بالا ببرد و دشواری – خطر – آسیب دیدگی و هزینه ها را کاهی دهد.علم ارگونومی بعنوان کانال ارتباطی شاخه های متفاوتی از علوم تبدیل شده است ...........................

 

بلافاصله بعد از پرداخت موفق میتوانید فایل کامل این پروژه را با سرعت و امنیت دانلود کنید

قیمت اختصاصی و استثنایی این پروژه در پایان نامه دات کام : تنها , 18900 تومان

 

 


 

 

 

 


قیمت قبلی : 250000 ریال

قیمت جدید : 18900 تومان  |   جهت خرید محصول بر روی تصویر روبرو کلیک نمایید :

خرید آنلاین این مطلب
مطالب مرتبط


نام:*
ایمیل:*
متن نظر:
کد را وارد کنید: *
جدیدترین مطالب
پربازدیدترین مطالب
آمار سایت
آمار مطالب یک ساعت پیش: 0
امروز: 0
این ماه: 0
کل: 3114
کل نظرات: 289
آمار کاربران یک ساعت پیش: 0
امروز: 0
این ماه: 0
کل: 252
بن شدگان: 1
جدیدترین عضو: Qurbanalipuya

                                                                                                                         

تبادل لینک خودکار
Taktaz Group

Powered By Taktaz Group. Google+