سلام , به سایت پایان نامه دات کام خوش آمدید
  • در انجام پایان نامه خود مشکل دارید؟نمیتوانید موضوع جدید انتخاب کنید؟برای نوشتن پروپوزال وقت کافی ندارید؟با ما تماس بگیرید بهترین متخصصان را برای انجام کار شما در اختیار داریم...

  • در انجام پایان نامه خود مشکل دارید؟نمیتوانید موضوع جدید انتخاب کنید؟برای نوشتن پروپوزال وقت کافی ندارید؟با ما تماس بگیرید بهترین متخصصان را برای انجام کار شما در اختیار داریم...

  • در انجام پایان نامه خود مشکل دارید؟نمیتوانید موضوع جدید انتخاب کنید؟برای نوشتن پروپوزال وقت کافی ندارید؟با ما تماس بگیرید بهترین متخصصان را برای انجام کار شما در اختیار داریم...

  • در انجام پایان نامه خود مشکل دارید؟نمیتوانید موضوع جدید انتخاب کنید؟برای نوشتن پروپوزال وقت کافی ندارید؟با ما تماس بگیرید بهترین متخصصان را برای انجام کار شما در اختیار داریم...

  • در انجام پایان نامه خود مشکل دارید؟نمیتوانید موضوع جدید انتخاب کنید؟برای نوشتن پروپوزال وقت کافی ندارید؟با ما تماس بگیرید بهترین متخصصان را برای انجام کار شما در اختیار داریم...

اعتماد کنید :

» بررسی جنايت عليه بشريت در اساسنامه ديوان كيفری بين المللی

توسط: pardazesh در 8-05-1396, 23:44 | دسته: حقوق | تعداد بازدید : 950

در17 ژوئيه 1998، با تلاش‌هاي سازمان ملل، كنفرانس نمايندگان تام الاختيار 160 كشور در رم بر پا شد و در آن كنفرانس كه در خصوص ايجاد دادگاه كيفري بين المللي بود، اساسنامه دادگاه كيفري بين المللي را به تصويب رساند. از مسائل مهم اين مذاكرات، تعيين محدوده صلاحيت اين ديوان بود. بدين معنا كه چه جرائمي در حيزه صلاحيت اين دادگاه قرار مي‌گيرد؟ و سرانجام در پيش نويس فهرست جرائم ، 4 جرم اصلي ذكر شد كه عبارتند از: جنايت نسل كشي،‌ جنايت جنگي، جنايت عليه بشريت و جنايت تجاوز
مذاكره در مورد جنايت عليه بشريت (م 7 اساسنامه) بسيار مشكل و پيچيده بود. و مسائلي در مورد آن مطرح شد از جمله اينكه آيا اين جرم به اقدامات در زمان مخاصمه مسلحانه محدود مي‌شود يا خير؟ و اينكه ميزان سنگيني اين جرم چقدر است؟
سرانجام در تعريف جرائم عليه بشريت وجود هيچگونه ارتباطي با مخاصمات نظامي، يا اثبات انگيزه تبعيض آميز لازم شمرده نشد و ميزان سنگيني اين جرائم هم به صورت حمله گسترده يا سازمان يافته بر ضد هر جمعيت غير نظامي تعيين شد.
ماده 7 اساسنامه دادگاه كيفري بين‌المللي ، از مواد مهم اين اساسنامه است و اين ماده تعريف مشروح‌تر و گسترده‌تري از جنايات عليه بشريت ارائه مي دهد نسبت به تعاريفي كه در اساسنامه‌هاي ديوان هاي كيفري بين المللي موقت ارائه شده اسست. اين تعريف جرائمي چون جدايي نژادي و سره به نيست كردن افراد را هم اقداماتي غير انساني شناخته است.

 

57صفحه فایل ورد (Word) فونت 14 منابع و پاورقی دارد قیمت 14000 تومان 

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید 

 


ادامه مطلب :

فهرست مطالب
عنوان صفحه
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مقدمه 7
الف) جنايات عليه بشريت 7
ب) سؤالات اصلي تحقيق 8
ج) فرضيه‌‌هاي تحقق 9
د) روش و نوع تحقيق 9
و) اهداف تحقيق 9
مبحث اول- تحول تاريخي مفهوم جرائم عليه بشريت 11
الف) در صلح بين المللي 11
ب) در سطح داخلي 13
1) محاكمات 13
2) قانونگذاري 13
3) رويه قضايي 15
4) نوشته‌هاي حقوقي 16
مبحث دوم- بررسي اساسنامه ديوان كيفري بين المللي 17
الف) بررسي پيش نويس اساسنامه ديوان كيفير بين المللي 17
ج) ارتباط جرائم عليه بشريت با مخاصمات مسلحانه 20
د) تكميلي بودن صلاحيت ديوان كيفري بين المللي نست به محاكم ملي 22
مبحث سوم- عوامل موثر در تحقق جرائم عليه بشريت 24
الف) گستردگي يا سازمان يافتگي 24
ب) عنصر سياسي 28
ج) وقوع حمله بر عليه جمعيت غير نظامي 31
1) واژه هر 31
2) واژه غير نظاميان 32
3) واژه جمعيت 32
4) واژه جهت دار 33
د) عنصر تبعيض آميز بودن 33
هـ) عنصر معنوي (قصد نامشروع) 34
مبحث چهارم- مصاديق جنايات بر ضد بشريت در اساسنامه ديوان كيفري
بين المللي 36
الف)جنايات بر ضد تماميت جسمي و روحي افراد 36
1- قتل 37
2- قلع و قمع 37
3- شكنجه 38
4- آزاو اذيت 38
ب) جنايات بر ضد آزاديهاي افراد 39
1- به بردگي گرفتن 39
2- تبعيد يا كوچ اجباري جمعيت 39
3- حبس كردن 40
4- تعرضات جنسي 40
5- ناپديد كردن اجباري اشخاص 41
6- جنايت تبعيض نژادي 42
ج) ساير اعمال ضد بشري 43
مبحث پنجم- جرائم عليه بشريت و ارتباط آن با نقض قوداعد آمره 45
الف) ماهيت قواعد آمره 45
ب) محكوميت جرائم عليه بشريت به عنوان قواعد آمره 46
نتيجه‌گيري كلي 48

 

 

مقدمه
اف) جنايات عليه بشريت
ظهور جنايات عليه بشريت داراي سابقه بوده و به قبل از دادگاه نورمبرگ بر مي گردد. كنوانسيونهاي 1899و 1907 لايه در مقدمه خوود به «حقوق انساني » اشاره مي كنند ولي توصيفي از آن ارائه نمي دهند با اين حال مفهوم جنايات عليه بشريت بيشتر در تعاليم انديشمندان و نظرات حقوقدانان بين المللي جاي داشته و تنها در محاكمات بعد از جنگ جهاني دوم است كه افرادي به اتهام جنايات عليه بشريت محاكمه و مجازات مي شوند و از اين زمن به بعد عملاً اين نوع از جنايات به عنوان اعمالي مسئوليت آور و قابل مجازات در صحنه بين‌المللي معرفي و شناخته مي شوند.
اساسنامه ديوان كيفري بين‌المللي در ماده 7 خود در مورد جنايات عليه بشريت و احصاء ‌موارد آن اينطور تصريح مي ‌نمايد:
«منظور از جنايات عليه بشريت كه در اين اساسنامه آمده است هر يك از اعمال مشروحه ذيل است هنگامي كه در چارچوب يك حمله گسترده يا سازمان يافته بر ضد يك جمعيت غير نظامي و با علم به آن حمل ارتكاب مي‌گردد.
الف) قتل
ب) ريشه كن كردن (قلع و قمع)
ج) به بردگي گرفتن
د) تبعيد يا كوچ اجباري يك جمعيت
هـ) حبس كردن يا ايجاد محروميت شديد از ازادي جسماني كه برخلاف قواعد اساسي حقوق بين الملل انجام مي‌شود.
و) شكنجه
ز) تجاوز جنسي، برده گيري جنيس، فحشاي اجباري،‌ حاملگي اجباري، عقيم كردن اجباري، يا هر شكل ديگر خشونت جنيسي همرديف با آنها
ج) تعقيب و آزا مداوم هر گروه يا مجوعه مشخصي به علل سياسي،‌ نژادي، ملي،‌ قومي، فرهنگي، مذهبي جنسيت يا علل ديگر كه به موجب حقوق بين الملل غير مجاز شناخته شده است.
ط) ناپديد كردن اجباري اشخاص
ي) جنايت تبعيض نژادي (آپارتايد)
ك) اعمال غير انساني مشابه ديگر كه عاملاً به قصد ايجاد درد و رنج عظيم يا صدمه شديد به جسم يا به سلامت روحي و جسمي صورت پذيرد.»
ب) سؤالات اصلي تحقيق
1- آيا جرائم عليه بشريت در زمان صلح و شورش‌هاي داخلي نيز مي تواند روي دهد؟
2- آيا انگزيه تعبيض آميز ملاك لازم براي همه جرائم عليه بشريت است؟
3- آيا بايد دو معيار گسترده بودن و سازمان يافته بودن به طور جداگانه در نظر گرفته شوند يا با هم؟
4- ارتباط جرائم عليه بشريت با قواعد آمره بين‌المللي چيست؟‌
ج) فرضيه‌هاي تحقيق
1- جرائم عليه بشريت طبق اساسنامه در زمان صلح و شورش‌هاي داخلي نيز مي‌تواند روي دهد.
2- انگيزه تبعيض آميز طبق اساسنامه ملاك لازم براي همة جرائم عليه بشريت نيست.
3- طبق اساسنامه هر اقدام غير انساني، جرم عليه بشريت نيست.
4- طبق اساسنامه بين جرائم عليه بشريت و برخوردهاي مسلحانه ارتباطي وجود ندارد.
5- جرائم عليه بشريت با نقض قواعد آمره ارتباط دارند.
د) روش و نوع تحقيق:
روش اصلي گردآوري مطلب، روش كتابخانه اي و اسنادي مي‌باشد و نوع تحقيق توصيفي است.
و) اهداف تحقيق
1- روشن نمودن تعريف جرائم عليه بشريت در اساسنامه ديوان كيفري بين المللي
2- بيان مصاديق جرائم عليه بشريت در چهراچوب اساسنامه ديوان كيفري بين‌المللي
ما در اين تحقيق به بررسي جرائم عليه بشريت در اساسنامه ديوان كيفري بين المللي كه در واقع ماده 7 اساسنامه است پرداخته‌ايم.
در مبحث اول تحول تارخي مفهوم جرائم عليه بشريت را بررسي كرده‌ايم و در مبحث دوم اساسنامه ديوان را مورد بررسي قرار داده‌ايم. و در مبحث سوم به عوامل و عناصر مؤثر در تحقق جرائم عليه بشريت پرداخته‌ايم. در مبحث چهارم مصاديق جنايات بر ضد بشريت را در چهارچوب اساسنامه ديوان كيفري بين المللي مرود بررسي قرار داده‌ايم. و در مبحث پنحم هم ارتباط جرائم عليه بشريت با نقض قواعد آمره را مورد توجه قرار داده‌ايم.

مبحث اول: تحول تاريخي مفهوم جرائم عليه بشريت
الف) در سطح بين المللي
«مفهوم جرم عليه بشريت قدمت طولاني دارد ولي جرم انگاري آن با تأخير صورت گرفته است. گفته مي‌شود اصول بشر دوستانه بين المللي بيش از 7000 سال است كه در تمدن‌هاي مختلف در مورد برخوردهاي مسلحانه اعمال شده است»
به سال 1474 يك ديوان كيفري بين المللي در بر ساخ آلمان تشكيل گرديد. اين ديوان با 27 قاضي،‌ امپراطوري رومن- ژرمنيك، «پترفن‌هافن باك» را به دليل تجاوزاتش به قوانين خداوند و بشر محاكمه و محكوم نمود. زيرا وي به سربازانش اجازة‌ تجاوز كردن به غير نظاميان و كشتن وغارت اموال آن‌ها را داده بود. در واقع براي اولين بار در اين محكمه اصطلاحي نزديك به اصطلاح جرائم عليه بشريت به كار برده شد.
جرائم عليه بشريت براي نخستين بار در سال 1945 در منشور نورمبرگ تعريف شد. ولي به نظر مي‌رسد كه اين منشور جرم جيديد را تعريف نكرده است و صرفاً تعريف روشن‌تري از جرمي كه در حقوق بين الملل عرفي شناخته شده بود را به دست مي دهد. گواه اين امر براي نمونه استنا به قوانين انسانيت در بند مارتز (Marrtens chause) از مقاوله ناميه هاي 1899 و 1907 لاهه، محكوميت «جرائم عليه بشريت و تمدن» در اعلامية مشترك 28 ماه مه 1915 و قائل شدن مسئوليت كيفري براي افرادي كه قوانين بشر دوستانه را نقش كنند در گزارش سال 1919 كميسيون مسئولين سران جنگي است.
بند 2 ازم 6 منشور نورمبرگ، جرائم عليه بشريت را چنين تعريف مي‌كند:
«قتل، ريشه كن ساختن،‌ به بردگي كشيدن،‌ تبعيد و ديگر اقدامات غير انساني كه پيش از جنگ يا در طول آن بر عليه هر جمعيت غير نظامي انجام شده باشد، يا آزار و اذيتي كه به دلايل سياسي، يا مذهبي در جهت انجام يا در ارتباط با هر جرمي كه در صلاحيت اين دادگاه است صورت گرفته باشد. قطع نظر از اينكه نقض قانون داخل كشور محل وقوع جرم بوده يا نبوده باشد.
جرائم ذكر شده در منشور نورمبرگ همراه با تغييراتي بعد از جنگ جهاني دوم در قانون شماره 10 شوراي ن...........................

 

بلافاصله بعد از پرداخت موفق میتوانید فایل کامل این پروژه را با سرعت و امنیت دانلود کنید

قیمت اختصاصی و استثنایی این پایان نامه : تنها , 14000تومان

 

 


قیمت قبلی : 200000 ریال

قیمت جدید : 14000 تومان  |   جهت خرید محصول بر روی تصویر روبرو کلیک نمایید :

خرید آنلاین این مطلب
مطالب مرتبط


نام:*
ایمیل:*
متن نظر:
کد را وارد کنید: *
جدیدترین مطالب
پربازدیدترین مطالب
آمار سایت
آمار مطالب یک ساعت پیش: 0
امروز: 0
این ماه: 0
کل: 3114
کل نظرات: 292
آمار کاربران یک ساعت پیش: 0
امروز: 0
این ماه: 0
کل: 252
بن شدگان: 0
جدیدترین عضو: Qurbanalipuya

                                                                                                                         

تبادل لینک خودکار
Taktaz Group

Powered By Taktaz Group. Google+