سلام , به سایت پایان نامه دات کام خوش آمدید
  • در انجام پایان نامه خود مشکل دارید؟نمیتوانید موضوع جدید انتخاب کنید؟برای نوشتن پروپوزال وقت کافی ندارید؟با ما تماس بگیرید بهترین متخصصان را برای انجام کار شما در اختیار داریم...

  • در انجام پایان نامه خود مشکل دارید؟نمیتوانید موضوع جدید انتخاب کنید؟برای نوشتن پروپوزال وقت کافی ندارید؟با ما تماس بگیرید بهترین متخصصان را برای انجام کار شما در اختیار داریم...

  • در انجام پایان نامه خود مشکل دارید؟نمیتوانید موضوع جدید انتخاب کنید؟برای نوشتن پروپوزال وقت کافی ندارید؟با ما تماس بگیرید بهترین متخصصان را برای انجام کار شما در اختیار داریم...

  • در انجام پایان نامه خود مشکل دارید؟نمیتوانید موضوع جدید انتخاب کنید؟برای نوشتن پروپوزال وقت کافی ندارید؟با ما تماس بگیرید بهترین متخصصان را برای انجام کار شما در اختیار داریم...

  • در انجام پایان نامه خود مشکل دارید؟نمیتوانید موضوع جدید انتخاب کنید؟برای نوشتن پروپوزال وقت کافی ندارید؟با ما تماس بگیرید بهترین متخصصان را برای انجام کار شما در اختیار داریم...

اعتماد کنید :

» دیدگاه فقهی و کاربرد حقوقی سفیه

توسط: pardazesh در 8-05-1396, 23:44 | دسته: حقوق | تعداد بازدید : 918

چكيده
سفيه يا غير رشيد انسان بالغي است كه تصرفات او در امور مالي خويش عقلايي نباشد، اعم از اينكه پس از بلوغ به رشد دست نيافته باشد يا پس از بلوغ و رشد سفه به او عارض شده باشد. سفيه از جمله محجورين است اما آيا صرف حدوث سفاهت، موجب محجوريت سفيه گرديده و با زايل شدن آن از حجر خارج مي گردد يا اينكه ثبوت و زوال حجر محتاج حكم حاكم است؟ اقوال فقها در اين خصوص متفاوت و متكثر است.
بعضي معتقدند به محض ظهور و حدوث سفه حجر ثابت ميشود و با زوال آن مرتفع ميگردد و در هيچ يك از دو مورد نياز به حكم حاكم نيست.
بعضي ديگر معتقدند كه ثبوت و زوال حجر، متوقف بر حكم حاكم است مطلقا، عدهاي نيز بر اين باورند كه ثبوت حجر نياز به حكم حاكم ندارد اما رفع آن بايد به حكم حكم باشد، و عدهاي ديگر ثبوت مجدد را محتاج حكم ميدانند اما زوال آن را نيازمند حكم نميدانند و در نهايت گروهي از فقها بين سفه متصل به صغر و سفهي كه بعد از بلوغ و رشد عارض ميشود قائل به تفصيل شدهاند و در فرض نخست ثبوت و زوال حجر را نيازمند به حكم حاكم نميدانند و در فرض دوم در هر دو مورد محتاج حكم ميدانند.
با بررسي ديدگاه ها و اقوال مختلف به نظر مي رسد كه قول نخست، اقوي است زيرا رشد و سفه از مفاهيم عرفيه هستند و چنانچه فردي از نظر عرف رشيد يا سفيه شناخته شود حكم مناسب بر آن بار ميشود و نيازي به حكم حاكم نيست اما با توجه به اينكه واگذار نمودن تشخيص اين قبيل امور كه بعضاً پيچيده و مشكل است، به عرف موجب اختلاف و نزاع مي گردد و اينكه در يك جامعه منظم حقوقي كه دسترسي به حاكم وجود دارد رجوع به حاكم امري معقول و توجيهپذير است لذا نظر دوم ميتواند مرجح باشد

واژه هاي كليدي: حجر، سفيه، رشيد، حاكم، وكيل،تصرف مالی

 

27صفحه فایل ورد (Word) فونت 14 منابع و پاورقی دارد قیمت 17000 تومان 

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید

 


ادامه مطلب :

فهرست مطالب
عنوان صفحه

فهرست مطالب .

1 چكيده 

2 مقدمه .

3 مبحث اول:مفاهيم و تعاريف 

4 سفيه و ديدگاه فقهي وكاربرد حقوقي آن....

. 4 مفهوم غير رشيد .

7 مفهوم وكالت: .

. 8 اوصاف عقد وكالت .

9 ماهيت وكالت ..

01 صيغة وكالت 

01 جايز بودن وكالت 

11 مورد وكالت .

11 شرايط طرفين عقد

. 11 اهليت وكيل .

11 حدود وكالت .

21 وكالت در حقوق خصوصي ..

21
مبحث دوم: اعمال حقوقي سفيه 

31 اعمال حقوقي غير رشيد -محدود شدن حجر سفيه به امور مالي 

51 مسئوليت مدني غير رشيد(در فقه و قانون مدني) ..

61 نقش حكم دادگاه در حجر سفيه 

71 تصرف مالي سفيه 

81 قبول وكالت صغير مميز و سفيه در تملكات بلاعوض 

81 صحت وكالت سفيه در امور مالي 

02 مبحث سوم:نتيجه گيري.

. 32 منابع

 


مقدمه
سفيه شخصي است كه در خرج كردن اسراف و تبذير مي كند و تصرف مالي او عاقلانه نيست. سفيه به دليل ضعف عقلي كه در امور مالي دارد از تصرف در اموال خود منع شده است و معاملاتي كه او انجام مي دهد با اجازه ولي يا قيم نافذاست.با مبنايي كه قانون مدني در مورد اعمال حقوقي سفيه اختيار كرده است، ادعاي بطلان اعمال صغير مميز منطقي به نظر نمي رسد، زيرا حجر صغير مميز نيز مانند سفيه به دليل حمايت از منافع اوست، نه فقدان اراده. منطق عرف نيز بطلان اينگونه معاملات را نميپذيرد و اجتماع احساس ميكند كه به فعاليت محدود جواناني كه به سن رشد نرسيدهاند، نياز دارد. بنابراين بطلان اعمال حقوقي اين گروه بخشي از فعاليتهاي اقتصادي و روابط اجتماعي را مختل ميكند. علاوه بر آن مواد 58 و 68 قانون امور حسبي، به ولي و قيم محجور مميز، اختيار تنفيذ كارهاي او را مي دهد. پس ميتوان گفت اجمال مواد مذكور قانون مدني، با تصويب اين احكام از بين رفته است و »باطل« در ماده 1212 قانون مدني به معناي عام كلمه، يعني غيرصحيح به كار رفته است. اين بدين معناست كه اگر صغير، غير مميز باشد معاملات او باطل و اگر مميز باشد معاملات او غير نافذ است. در اين جا موضوع بحث ما گوياي آن مي باشدكه آيا سفيه ميتواند وكيل در امور مالي باشد و اعمال حقوقي وي در اين صورت چه وضعيتي دارد. صحيح، فاسد و غير نافذ اوضاعي است كه ميتواند بر اين اعمال حاكمـ شود. در پاسخ به سئوال ما آنچه به ذهن متبادر ميشود عدمـ نفوذ معاملـات سفيه طبق ماده 1214 قانون مدني است و ممكن است در توجيه آن گفته شود كه به صراحت ماده 662 قانون مدني وكيل در امري كه نايب است بايد اهليت داشته باشد و سفيه اهليت ندارد پس نميتواند در امور مالي وكيل شود. بعضي از نويسندگان حقوق مدني به صراحت نظر به عدمـ توانائي حقوقي سفيه به وكالت در امور مالي داده اند. اما به عقيده نگارنده اين نظر صحيح نيست و با اجتماع شرايط صحت معامله در اعمال وكيل موجبي براي صحت اين نظر نمي ماند.

مبحث اول:مفاهيم و تعاريف
سفيه و ديدگاه فقهي وكاربرد حقوقي آن
سفيه به كسي اطلاق مي شود كه به رشد عقلي لازم در زمينه هاي مختلف زندگي نرسيده است و از ديدگاه فقهي سفيه كسي است كه توانايي حفظ اموال خود را ندارد و درنتيجه اموال خود را در جهت اهداف نادرست صرف مي نمايد. در مقابل سفيه رشيد قرار دارد .
اصطلاح رشد در معناي ديگر، به معناي عقل به كار رفته است. ولي در اين معنا، مفهوم عقل مضيقتر از مفهوم سابق است. زيرا بر مبناي اين اصطلاح، عقل نه تنها در معناي مقابل جنون و صغر به كار ميرود؛ بلكه در مقابل »سفيه« و» أبله« نيز قرار ميگيرد. اين اصطلاح اگر چه براي كساني كه به معناي سنتي رشد (رشد به معناي عقل معاش) آشنايي دارند تا حدودي غريب و نامأنوس جلوه مينمايد؛ ولي اثبات اعتبار رشد به اين معني، ميتواند باب جديدي را در مسئوليت كيفري افراد در فقه، بگشايد .
اگر چه شيوه طرح اين موضوع جديد است.................................

 

 

صيغة وكالت
وكالت به ايجاب و قبول نياز دارد ؛ زيرا يكي از عقود است ، اگرچه جايز مي باشد . ايجاب وكالت عبارت است از : »وكلت ؛ تو را وكيل كردم « ، يا »استنبتك ؛ تو را جانشين خودم كردم « و مانند آن ، اگرچه داراي خصوصياتي كه در الفاظ عقود ديگر معتبر است ، نباشد و يا به وسيله درخواست ايجاب و ايجاب منعقد مي شود ، مانند اين كه بگويد : » مرا در انجام فلان كار وكيل خود كن « و طرف مقابل به او بگويد : » تو را وكيل خود كردم « ، و يا بوسيلة امر كردن به خريد و فروش است .
قبول وكالت ، هم به لفظ است ، مانند » قبول كردم « ، و هم به فعل ، مانند اينكه كاري را كه موكل از او خواسته است انجام دهد و قبول وكالت، فوريت شرط نيست ؛ بلكه عقب انداختن قبول از ايجاب جايز است ، اگرچه زماني طولاني باشد ؛ زيرا غايب را نيز مي توان وكيل نمود و قبول او بعداً محقق مي گردد . ظاهراً جواز وكيل كردن غايب ، مورد اتفاق فقها مي باشد و به همين دليل مصنف آن را شاهد بر جواز تأخير قبول از ايجاب قرار داد ؛ وگرنه اين امر ، فرع مدعا خواهد بود .

جايز بودن وكالت
وكالت نسبت به هر دو طرف عقد جايز است ؛ بنابراين هر يك از آن دو مي تواند وكالت را در حضور ديگري يا در غياب وي باطل نمايد . حال اگر وكيل ، خود را عزل كند ، عقد وكالت مطلقاً باطل مي شود ؛ اما اگر موكل او...................

 

مبحث دوم: اعمال حقوقي سفيه
سفاهت چهره اي از كم عقلي است كه در اداره اموال بروز مي كند ولي، اين نقض رواني به درجه اي نيست كه توانايي تصميم گرفتن را از شخص بگيرد. سفيه نياز به حمايت دارد، زيرا بيم آن مي رود كه مصلحت را نشناسد، ليكن مي تواند قصد كند و اراده داشته باشد وانگهي ،سفيه در روابط عاطفي و غير مالي خود با ديگران به شيوه خردمندان رفتار مي كند و در امور مالي نيز معني معامله و آثار آن را مي فهمد، پس حجرا او را نمي توان كامل پنداشت.
حجر سفيه محدود به امور مالي است و در امور غير مالي طلاق سفيه مي تواند اعمال حقوقي انجام دهد، در صورتي كه صغير مميز................................

 

بلافاصله بعد از پرداخت موفق میتوانید فایل کامل این پروژه را با سرعت و امنیت دانلود کنید

قیمت اختصاصی و استثنایی این پروژه : تنها , 17000تومان

 

 

 

 

 


قیمت قبلی : 350000 ریال

قیمت جدید : 17000 تومان  |   جهت خرید محصول بر روی تصویر روبرو کلیک نمایید :

خرید آنلاین این مطلب
مطالب مرتبط


نام:*
ایمیل:*
متن نظر:
کد را وارد کنید: *
جدیدترین مطالب
پربازدیدترین مطالب
آمار سایت
آمار مطالب یک ساعت پیش: 0
امروز: 0
این ماه: 0
کل: 3114
کل نظرات: 289
آمار کاربران یک ساعت پیش: 0
امروز: 0
این ماه: 0
کل: 252
بن شدگان: 1
جدیدترین عضو: Qurbanalipuya

                                                                                                                         

تبادل لینک خودکار
Taktaz Group

Powered By Taktaz Group. Google+