سلام , به سایت پایان نامه دات کام خوش آمدید
  • در انجام پایان نامه خود مشکل دارید؟نمیتوانید موضوع جدید انتخاب کنید؟برای نوشتن پروپوزال وقت کافی ندارید؟با ما تماس بگیرید بهترین متخصصان را برای انجام کار شما در اختیار داریم...

  • در انجام پایان نامه خود مشکل دارید؟نمیتوانید موضوع جدید انتخاب کنید؟برای نوشتن پروپوزال وقت کافی ندارید؟با ما تماس بگیرید بهترین متخصصان را برای انجام کار شما در اختیار داریم...

  • در انجام پایان نامه خود مشکل دارید؟نمیتوانید موضوع جدید انتخاب کنید؟برای نوشتن پروپوزال وقت کافی ندارید؟با ما تماس بگیرید بهترین متخصصان را برای انجام کار شما در اختیار داریم...

  • در انجام پایان نامه خود مشکل دارید؟نمیتوانید موضوع جدید انتخاب کنید؟برای نوشتن پروپوزال وقت کافی ندارید؟با ما تماس بگیرید بهترین متخصصان را برای انجام کار شما در اختیار داریم...

  • در انجام پایان نامه خود مشکل دارید؟نمیتوانید موضوع جدید انتخاب کنید؟برای نوشتن پروپوزال وقت کافی ندارید؟با ما تماس بگیرید بهترین متخصصان را برای انجام کار شما در اختیار داریم...

اعتماد کنید :

» انحلال شرکت های تجاری

توسط: pardazesh در 3-05-1395, 12:58 | دسته: حقوق | تعداد بازدید : 764

چكيده

شركت با مسئوليت محدود ممكن است همانند هر شركت تجاري ديگري به علل مختلف به پايان خود برسد . جهات انحلال اين شركت در مقايسه با شركت سهامي اندكي متفاوت و در عين حال گسترده از عوامل انحلال آن شركت ديده شده است . در خصوص شيوه انحلال و مديريت تصفيه شركت با مسئوليت محدود، به جز موارد انحلال، مقررات خاص متفاوت از ساير شركتهاي غير سهامي پيش بيني نگرديده و در نتيجه بايستي به احكام تصفيه مذكور در فصل سوم از باب دوم قانون تجارت 1311 منعكس در مواد 202تا218 قانون تجارت كه ناظر به تصفيه همه شركتهاي تجاري است تمسك جست.
كليدواژه:شركت،شركت با مسئوليت محدود، انحلال شركت، مديريت تصفيه

 

20صفحه فایل ورد ( Word) فونت 14 منابع و پاورقی دارد قیمت 15000 تومان 

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید

 


ادامه مطلب :

 

 

فهرست مطالب
عنوان صفحه
چكيده ........................................................................................................................................................ 1 مقدمه ......................................................................................................................................................... 2 تعريف شركت ........................................................................................................................................... 3 شركت سهامي ............................................................................................................................................ 3 اصول شركت با مسئوليت محدود .............................................................................................................. 6 شخصيت حقوقي شركت با مسئوليت محدود و مدت آن ......................................................................... 6 سرمايه در شركت هاي مسئوليت محدود .................................................................................................. 6 پرداخت با آورد نقدي ................................................................................................................................ 8 علل عام انحلال شركت با مسئوليت محدود .............................................................................................. 8 علت هاي خاص انحلال شركت با مسئوليت محدود ................................................................................. 9 1- نصف شدن سرمايه شركت ................................................................................................................ 01
2- فوت يكي از شركا، ............................................................................................................................ 11
نكته .......................................................................................................................................................... 21 تصفيه شركت با مسئوليت محدود ........................................................................................................... 21 آثار انحلال شركت ................................................................................................................................... 31 تصفيه شركت ........................................................................................................................................... 31 اثر بقاي شخصيت حقوقي ....................................................................................................................... 31 مدير تصفيه .............................................................................................................................................. 31 تقسيم اموال شركت ................................................................................................................................. 41 نكته .......................................................................................................................................................... 41 نتيجه ........................................................................................................................................................ 51 منابع ......................................................................................................................................................... 71

 

 

 

مقدمه
شركت بامسئوليت محدود برابر ماده 49 قانون تجارت، شركتي است كه بين دو يا چند نفر براي انجام امور تجاري تشكيل مي شود و هر يك از شركا بدون اين كه سرمايه به سهام يا قطعات سهام تقسيم شود فقط تا ميزان سرمايه خود در شركت مسئول پرداخت بدهي ها و تعهدات شركت مي باشند.
قابليت دارا بودن عمر نامحدود براي شركت، مانع از آن نيست كه بنا به ضرورت، به حيات شركت تجاري خاتمه داده شود .
موارد انحلال شركتي با مسئوليت محدود در ماده 114 قانون تجارت بيان شده است، البته بايد دانست كه انحلال اين شركت مانند ساير شركتها ممكن است يا بنا بر علل عام انحلال شركتها باشد يا بنا به دلايلي كه مخصوص اين شركت است.
تعريف شركت
شركت درلغت به معناي شريك شدن انباز و همدست شدن با يكديگر دركاري تعريف شده است (فرهنگ فارسي عميد، 1362)شركت مفهومي است كه نشانگر مشاركت يا مشاركه از باب مفاعله دلالت بر دخالت حداقل دو شخص درامر مورد نظر دارد.(يگانه،ص 98)
در تعاريف حقوقي به معناي ”اجتماع حقوق مالكين متعدد در شي ء معين به نحو اشاعه “ بيان شده است. بنابراين به شراكت ومالكيت چندنفر در ملك واحد به نحو مشاع شركت مدني گفته مي شود و شركت از اجتماع حقوق مالكان ايجاد ميشود خواه اين اجتماع به اتحاد انجامد وشخصيت حقوقي يابد يا به طوراشاعه دريك مال باقي بماند.( كاتوزيان –ناصر ،1389 ،ص304)
شركت سهامي
شركت سهامي شركتي است كه حداقل از سه نفرتشكيل شده و در آن سرمايه به سهام مساوي تقسيم مي شود و مسئوليت صاحبان سهام محدود به مبلغ اسمي سهام آنهاست .قانون تجارت سال 1311تصريح كرده بود كه شركت سهامي شركتي است كه براي امور تجارتي تشكيل مي شود (ماده12). شركتهاي داراي سهام،شركتهايي هستندكه سرمايه آنهاپرداخت شده وعنوان شركتهاي سهامي رادارند. شايان ذكراست كه شركتهاي بامسئوليت محدودبه ضمانت پرداخت، بيشتر با اهداف غيرتجاري مانند خيريه، آموزشي وحرفه اي تاسيس مي شوند.
در لايحه اصلاحي قانون 1347،به تبعيت از قانون 1966فرانسه ، راجع به شركت هاي تجاري ، اين ضرورت ملغي گرديده و تصريح شده است كه ((شركت سهامي شركت بازرگاني محسوب مي شود ،ولو اينكه موضوع عمليات آن امور بازرگاني نباشد )) (ماده2).
همچنين در قانون مدني تعريف و شرايط و عناصر شركت مورد تصريح واقع شده است. به موجب ماده 571 اين قانون شركت عبارت است از اجتماع حقوق مالكين متعدد در شيء واحد به نحو اشاعه شركت از نظر قانون مذكـور يا اختياري است يا قـهري و شركت اختياري يـا در نتيجه عقدي از عقود حـاصل مي شود يا در نتيجه عمل شركاء از قبيل مزج اختياري.
در شركت سهامي به صاحبان سرمايه، ((صاحبان سهم ))يا ((سهامدار)) گفته مي شود؛ كساني كه سهام آنان ، به ويژه در شركت هاي بزرگ و شركت هايي كه در بورس اوراق بهادار حضور دارند، پيوسته دست به دست مي شوند؛ و اين امري است كه شركت سهامي را از شركت با مسئوليت محدود مجزا مي كند زيرا در شركت با مسوليت محدود، سرمايه به سهام تقسيم نمي شود و سهم الشركه ها جز با رضايت اكثريت شركا قابل انتقال به اشخاص ديگر نيست. اين خصيصه بالطبع در تصميم اشخاصي كه قصد تجارت ندارند، بلكه مي خواهند تنها از سود سرمايه خود استفاده كنند، اثر مي گذارد. اين افراد ترجيح مي دهند به شركت هاي سهامي روي بياورند تا بتوانند در هر زمان سهام خود را به ديگران منتقل و سرمايه خود را نقد كنند.شركت سهامي به دو نوع تقسيم مي شود:
شركت سهامي عام و شركت سهامي خاص. شركت هايي كه موسسان آنها قسمتي از سرمايه را از طريق فروش سهام به مردم تامين مي كنند،((شركت سهامي عام)) و شركت هايي كه تمام سرمايه آنها در موقع تاسيس منحصراً به وسيله موسسان تامين مي گردد،((شركت سهامي خاص )) ناميده مي شوند(ماه 4لايحه اصلاحي قانون تجارت سال 1347). لايحه اصلاحي قانون تجارت 1347 ، متضمن سيصد ماده است كه معادل نيمي از مواد قانون تجارت 1311 مي باشدكه اين امر نشان دهنده اهميتي است كه قانونگذار به شركتهاي سهامي و نقش آن در حيات اقتصادي كشور داده است.
شركت با مسئوليت محدود(LLC )2نوعي شركت است كه، بر خلاف شركت تضامني، مسئوليت هر يك از سهامداران در مورد بدهيهاي شركت محدود به مبلغ سرمايهگذاري شده در شركت است (قانون تجارت ايران، ماده 49) و در صورت عدم كفايت مجبور نيستند اموال شخصي خود را در اين راه مصرف نمايند. به زبان ساده تر در صورتي كه شركت ورشكسته شود و نتواند جوابگوي طلبكاران باشد تنها سرمايه سهامداران از بين مي رود و طلبكاران نميتوانند باقيمانده مطالبات خود را از اموال شركاي شركت مطالبه كنند
شركت با مسئوليت محدود در ايران تنها با حداقل دو شريك قابل ثبت است(قانون تجارت ايران، ماده 49) و هر گونه نقل و انتقال سهام آن تنها از طريق دفتر اسناد رسمي امكان پذير است( قانون تجارت ايران، ماده 103).

»شركت با مسئوليت محدود شركتي است كه بين دو يا چند نفر براي امور تجاري تشكيل شده و هر يك از شركاء بدون اين كه سرمايه به سهام يا قطعات سهام تقسيم شده باشد فقط تا ميزان سرمايه خود در شركت، مسئول قروض و تعهدات شركت است«. (مفاد ماده 49 قانون تجارت)
بنابراين در شركت با مسئوليت محدود شركاء تاجر نبوده و مستقيماً مسئوليتي در امور شركت ندارند و مانند شركت سهامي مسئوليت آنها محدود است به سرمايهاي كه در شركت گذاشتهاند، منتهي آورده آنان كه سهمالشركه ناميده ميشود به سهام تقسيم نشده و آزادانه قابل معامله نميباشد .
نكاتي كه از اين تعريف به دست ميآيد:
اولاً: سرمايه به سهم الشركه تقسيم شده نه به سهام و در شركت با مسئوليت محدود ورقه اي به نام سهم الشركه صادر نميشود .
ثانياً: مسئوليت شركاء در مقابل ديون و قروض شركت در حدود سهم الشركه اي است كه هر شريك سرمايه گذاري نموده است. ......................................

 

 

سرمايه در شركت هاي مسئوليت محدود
قانون تجارت ايران در مورد افزايش سرمايه و به طور كلي، در مورد تغيير سرمايه در شركت با مسئوليت محدود نص خاصي ندارد؛ اما چون تغيير سرمايه و افزايش آن از موارد تغيير اساسنامه است، براي صحت افزايش سرمايه بايد شرايط مذكور در ماده 111قانون تجارت رعايت شود. به موجب اين ماده: » هر تغيير ديگري راجع به اساسنامه [يعني هر تغييري غير از تغييري تابعيت شرك، موضوع ماده 110قانون تجارت] بايد به اكثريت عددي شركايي كه لااقل سه ربع سرمايه را نيز دارا باشند به عمل آيد، مگراينكه در اساسنامه اكثريت ديگري مقرر شده باشد«. پس براي آنكه تصميم راجع به افزايش سرمايه شركت درست اتخاذ شده باشد، دو اكثريت وجود داشته باشد: اكثريت عددي و اكثريت سرمايه اي.
قانون گذار بر قاعده.....................

 

پس از انحلال شركت، بايد اموال شركت ميان شركا تقسيم شود. اما چون شركت قبل از انحلال معاملاتي با ديگران انجام داده و تعهداتي را نيز بر عهده گرفته است و طلب هايي دارد، ابتدا بايد به امر تصفيه شركت پرداخت، سپس در صورتي كه سرمايه اي باقي ماند، ميان شركا تقسيم شود.
تصفيه شركت
تصفيه شركت منجر به نقد كردن دارايي، دريافت مطالبات شركت، پرداخت ديون و انجام تعهدات مي شود. البته بديهي است كه براي انجام اين اعمال شركت بايد شخصيت خود را حفظ كند. توجه به م 208 ق.ت نشان ميدهد كه شركت را پس از انحلال، همچنان ميتوان متعهد ساخت.
اثر بقاي شخصيت حقوقي
باقي ماندن شخصيت حقوقي براي شركت آثاري دارد، از قبيل حفظ نام و اقامتگاه شركت، باقي ماندن دارايي شركت در مالكيت خودش، برعهده گرفتن تعهدات جديدي كه براي انجام تصفيه ضرورت دارد ،امكان تقاضاي ورشكستگي پس از انحلال؛ در صورتي كه علت انحلال ورشكستگي نباشد. عدم قابليت تبديل شركت به شركتي ديگر، چون شخصيت شركت تنها براي تصفيه و تقسيم اموال شركت باقي مانده است.
مدير تصفيه
كسي كه امر تصفيه بر عهده اوست، مدير تصفيه نام دارد. در شركت با مسئوليت محدود امر تصفيه بر عهده مديران شركت است، مگر اساسنامه شركت ترتيب ديگري مشخص كرده باشد. (م 213 ق.ت) طبق ماده 207 ق.ت وظيفه مديران تصفيه خاتمه دادن به كارهاي جاري شركت و اجراي تعهدات و وصول مطالبات و تقسيم........................

 

بلافاصله بعد از پرداخت موفق میتوانید فایل کامل این پروژه را با سرعت و امنیت دانلود کنید

قیمت اختصاصی و استثنایی این پروژه : تنها , 15000تومان

 

 

 


قیمت قبلی : 250000 ریال

قیمت جدید : 15000 تومان  |   جهت خرید محصول بر روی تصویر روبرو کلیک نمایید :

خرید آنلاین این مطلب
مطالب مرتبط


| |
6 خرداد 1394 08:37
1
0
ببخشید خیلی گرونه تخفیف نداره؟البته کار خوبیه از فهرستش مشخصه 

نام:*
ایمیل:*
متن نظر:
کد را وارد کنید: *
جدیدترین مطالب
پربازدیدترین مطالب
آمار سایت
آمار مطالب یک ساعت پیش: 0
امروز: 0
این ماه: 6
کل: 3114
کل نظرات: 289
آمار کاربران یک ساعت پیش: 0
امروز: 0
این ماه: 0
کل: 252
بن شدگان: 1
جدیدترین عضو: Qurbanalipuya

                                                                                                                         

تبادل لینک خودکار
Taktaz Group

Powered By Taktaz Group. Google+