سلام , به سایت پایان نامه دات کام خوش آمدید
  • در انجام پایان نامه خود مشکل دارید؟نمیتوانید موضوع جدید انتخاب کنید؟برای نوشتن پروپوزال وقت کافی ندارید؟با ما تماس بگیرید بهترین متخصصان را برای انجام کار شما در اختیار داریم...

  • در انجام پایان نامه خود مشکل دارید؟نمیتوانید موضوع جدید انتخاب کنید؟برای نوشتن پروپوزال وقت کافی ندارید؟با ما تماس بگیرید بهترین متخصصان را برای انجام کار شما در اختیار داریم...

  • در انجام پایان نامه خود مشکل دارید؟نمیتوانید موضوع جدید انتخاب کنید؟برای نوشتن پروپوزال وقت کافی ندارید؟با ما تماس بگیرید بهترین متخصصان را برای انجام کار شما در اختیار داریم...

  • در انجام پایان نامه خود مشکل دارید؟نمیتوانید موضوع جدید انتخاب کنید؟برای نوشتن پروپوزال وقت کافی ندارید؟با ما تماس بگیرید بهترین متخصصان را برای انجام کار شما در اختیار داریم...

  • در انجام پایان نامه خود مشکل دارید؟نمیتوانید موضوع جدید انتخاب کنید؟برای نوشتن پروپوزال وقت کافی ندارید؟با ما تماس بگیرید بهترین متخصصان را برای انجام کار شما در اختیار داریم...

اعتماد کنید :

» حدود مالكيت اتباع بيگانه در ايران

توسط: pardazesh در 7-08-1394, 10:28 | دسته: حقوق | تعداد بازدید : 1031

حدود مالكيت اتباع بيگانه در ايران

اتباع بيگانه درايران اصولاً بدون قيد و شرط از حقوق خصوصي يا حقـوق مـدني بهـره منـد مـي شـوند
معذلك مواردي يافت مي شود كه قانونگذار استفاده از بعضي از حقوق مدني را مشروط به رفتار متقابـل
قانونگذاري ياعملي كرده است و يا آن كه تمتع از آن حقو ق را منـوط بـه ذكـر در قراردادهـاي سياسـي
دانسته است بنا براين اصل كلي اين است كه بيگانگان درحقـوق ايـران از كليـه ي حقـوق مـدني متمتـع
مي شوند مگر در مواردي كه قانون استثناء كرده باشد. يكي از اين حقوق تملك اموال منقول و غيرمنقـول
است كه قوانين متعددي تاكنون راجع به نحوه برخورداري بيگانگان از اين حق وضع شده است. در ايـن
تحقيق بر آن هستيم كه با مد نظر قرار دادن قوانين مصوب قبـل و بعـد از انقـلاب اسـلامي سـال ۱۳۵۷،
چگونگي تملك بيگانگان در نظام فعلي را مورد بررسي قرار دهيم.

اما سؤالاتي كه در اين زمينه قابل طرح است عبارتند از:
۱- بعنوان يك پرسش بنيادين اين سؤال مطرح است كه آيا اصولاً بيگانگان در ايران از حق مالكيت
برخوردارند؟
۲- در صورت مثبت بودن پاسخ سؤال بالا، حدود اين مالكيت چيست؟
۱
و اما فرضيات اين تحقيق عبارتند از:
۱- بله ، بيگانگان بطور كلي از حق مالكيت برخوردارند، گرچه اين حق بوسيله يـك سـري قـوانين
محدود شده است.
۲- اصولاً بيگانگان از حق مالكيت در اموال منقول دچار مسئله خاصي نيستند و مـي تواننـد مالـك
اموال منقول باشند ولي محدوديت اين اشخاص در برخورداري از اموال غيرمنقول خصو صاً زمينهاي
زراعي بسيار زياد است.

 

 

170صفحه فایل ورد (Word) فونت 14 منابع و پاورقی دارد  قیمت 39000 تومان

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید 

انجام پروپوزال،مقاله و پایان نامه حقوق  در کوتاهترین زمان با موضوعات خاص شما. منتظر تماس شما هستیم

 


ادامه مطلب :

فهرست مطالب
عنوان صفحه

پيشگفتار

شامل طرح موضوع- سؤالات- فرضيات- ادبيات تحقيق و پژوهشهاي مرتبط-
روشها و ابزار تحقيق- اهداف و نتايج تحقيق- ابزار پژوهش- توجيه پلان ........................ ۱
كليات

۱- مال .......................................................................................................................... ۵
۲- مالكيت و تملك ....................................................................................................... ۶
۳- تابعيت ..................................................................................................................... ۷
۴- بيگانگان .................................................................................................................. ۱۴
بخش ۱

مالكيت اموال غيرمنقول (انواع اموال غيرمنقول مواد ۱۲ تا ۱۸ قانون مدني-
حقوق مالي تابع غيرمنقول) .......................................................................................... ۱۸
فصل ۱ قواعد عمومي ................................................................................................. ۱۹
گفتار اول- اصل ........................................................................................................ ۲۱
بند اول: استملاك بيگانگان مقيم ايران ....................................................................... ۲۳
ت
بند دوم: استملاك بيگانگان غير مقيم ......................................................................... ۲۷
بند سوم: ايرانياني كه با رعايت مقررات قانوني تابعيت ايران را ترك نموده اند ........... ۲۹
بند چهارم: استملاك مسكن متعدد توسط بيگانگان .................................................... ۳۰
گفتار دوم- استثناء ................................................................................................... ۳۱
گفتار سوم- موارد خاص ......................................................................................... ۳۴
الف- انتقال قهري .................................................................................................... ۳۵
‌ب- انتقال اجرائي .................................................................................................... ۳۶
پ- انتقال قضائي .................................................................................................... ۴۶
‌ج- مالكيت زماني ................................................................................................... ۴۸
فصل ۲ قواعد ويژه مناطق آزاد تجاري و مناطق ويژه اقتصادي ................................. ۵۱
بخش ۲

مالكيت اموال منقول ............................................................................................... ۵۶
فصل ۱ سهام و سهم الشركه شركتها، بانكها و مؤسسات ........................................... ۵۷
گفتار اول: سهام شركتها ......................................................................................... ۵۷
الف- قبل از انقلاب اسلامي ................................................................................ ۵۸
بند اول- محدوديت بيگانگان درتملك سهام واحدهاي توليدي .............................. ۵۸
ث

بند دوم- محدوديت بيگانگان در تملك سهام شركتهايي كه پس از
تاريخ ۳/۴/۱۳۵۴ تشكيل يافته .............................................................................. ۵۹
بند سوم- محدوديت بيگانگان در تملك سهام شركتهاييكه قبل از
تاريخ ۳/۴/۱۳۵۴ تشكيل يافته اند ........................................................................ ۶۱
ب- بعد از انقلاب اسلامي ................................................................................ ۶۲
گفتار دوم: تملك اموال غيرمنقول توسط شركتهاي خارجي ................................ ۷۳
گفتار سوم: سهام بانكها ..................................................................................... ۷۵
گفتار چهارم: مؤسسات بيمه ............................................................................. ۷۶
فصل ۲ حقوق ناشي از ارتهان .......................................................................... ۷۹
فصل ۳ رهن كشتي ها ...................................................................................... ۸۸
فصل ۴ رهن سهام شركتها ............................................................................... ۹۳
خلاصه و نتيجه ............................................................................................... ۹۶
فهرست منابع و مآخذ ..................................................................................... ۱۰۴
فهرست ضمائم ............................................................................................... ۱۰۸
ضمائم ........................................................................................................... ۱۱۰

 

 

 


- روشها و ابزار تحقيق
براي مطالعه و بررسي هر موضوعي از روشهاي متعددي مي توان استفاده نمود. نگارنده با استفاده از منابع
كتابخانه اي به صورت فيش برداري از مطالب مربوطه اقدام بـه جمـع آوري، جـرح و تعـديل آن نمـوده
است. همچنين نگارنده سعي و تلاش وافر خود را جهت دسترسي به منابع مورد نظر بكار بـرده اسـت و
با توجه به اينكه در خصوص مساله مورد بحث تحقيق چنداني بعمل نيامده است، سعي شـده از نظـرات
اساتيد محترم حقوق، قضات، وكلا و ساير دست اندركاران مربوطه و حتي المقدور از رويه قضايي جهت
تدوين رساله حاضر استفاده نمايد.
- اهداف و نتايج تحقيق
نتيجه اي كه از اين تحقيق به صورت مختصر مي توان ارائه كرد اين است كـه بـا در نظـر گـرفتن اينكـه
املاك و اراضي و اموال موجود در هر كشور در درجه اول به اتباع آن كشور اختصاص دارد، فلذا تعامـل
با بيگانگان هر چند با وجود ايجاد محدوديت و در مواردي منجر به سلب مالكيت اشـخاص مـي گـردد ،
امري لازم و اجتناب ناپذير مي نمايد.
- ابزار پژوهش
روش اصلي گردآوري مطالب، روش كتابخانه اي و اسنادي مي باشد.
۴
- توجيه پلان
ما مطال ب اين پايان نامه را در سه قسمت مورد مطالعه قرار مي دهيم. در قسمت اول به بيان كلياتي راجع
به مال، مالكيت، بي گانگان و تابعيت مي پردازيم. در بخش اول نحوه تملك بيگانگان بر اموال غير منقـول
را مورد بررسي قرار داده و قوانين و مقررات راجع به آن را تجزيه و تحليل مي كنيم. و در بخش دوم نيز
نحوه تملك بيگانگان بر حقوق و اموال منقول را مورد بررسي قرار داديم.
كليات ۱- مال
م ال چيزي است كه به علت منافع واقعي يا اعتباري آن مورد رغبت عقلاء واقع شده و در مقابل آن پول و
يا چيز ديگري مثل طعام، لباس كتاب و... مي پردازند.
ممكن است چيزي با اين كه داراي اوصاف مذكور است به علت كثرت وجـود از ماليـت سـاقط گـردد،
مانند آب در كنار رودخانه، به همين جهت بعضي از فقها ء براي اخراج اين امور قيد تنافس، يعني رقابـت
و پيشدستي در راه بدست آوردن آن را در تعريف مال افزوده اند. ۱
بنابراين مال چيزي است كه به علت شرائط خاص خود از نظر عقلاء داراي ارزش و اعتبار شده است.

۱. گرجي، ابوالقاسم، مقالات حقوقي، جلد دوم، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ دوم ،۱۳۷۵، ص ۳۱۶

۵

۲- مالكيت و تملك
»مالكيت در لغت به معناي واجدي ت، احاطه داشتن بر شيء، سلطه و سلطنت است و گاه نيز به آنچـه در
سلطه و تصرف انسان است گفته مي شود . مالكيت مصدر جعلي ملك و مراد از آن رابطـه ميـان مالـك و
مملوك است، از ديدگاه فقيهان، ملكيت رابطه اعتباري و علقه بـين مالـك و مملـوك اسـت كـه موجـب
سلطنت و سلطه شخص بر مال خود مي گردد.« ۱
مالكيت كام لترين نوع رابطه ميان دو چيز است. به همين جهت گفته انـد : »مالكيـت عبـارت از رابطـه اي
است كه بين شخص و چيز مادي تصور شده و قانون آن را معتبر شناخته است و به مالك حق مـي دهـد
كه انتفاعات ممكنه را از آن ببرد و كسي نتواند از آن جلوگ يري كند رابطه مالكيت را به اعتبار دارنده حق ،
مالكيت و به اعتبار موضوع آن مملوكيت مي گويند«۲
مالكيت داراي سه ويژگي مهم است: اطلاق، انحصار و دوام. مقصود از مطلق بودن حق مالكيت آن است
كه مالك مي تواند هر گونه انتفاعي از ملك خود داشته و يا هـر گونـه مـي خواهـ د در آن تـصرف كنـد.
انحصاري بودن اين حق به آن معني است كه تمامي افراد بايد آن را محترم بشمارند و به آن تجاوز نكنند
و از اين جهت كه حق مالكيت مقيد به زمان خاصي نيست هم آن را دائم خوانده اند. منتهي ايـن وصـف
در منتهي هيچ يك از مواد قانون مدني تصريح نشده و حتي در مـورد مالكيـت منـافع نيـز، شـرط مـدت

قنواتي، جليل و ديگران، حقوق قراردادها در فقه اماميه، تهران، سمت، چاپ اول ،۱۳۷۹، ج ۱، ص ۴۸
امامي، سيد حسن، حقوق مدني، تهران، كتابفروشي اسلاميه، چاپ هشتم ،۱۳۷۰، ج ۱، ص ۴۲
۶
الزامي است؛ چنانكه ماده۴۸۶ قانون مدني مي گويد: » در اجاره اشياء، مدت اجـاره بايـد معـين شـود والا
اجاره باطل است«۱
تملك مصدر باب تفعل و به معناي قبول مالكيت است. موجبات تملك بر دو قسم است : موجبات تملك
قهري و موجبات تملك اختياري
۱- موجبات تملك قهري: مالك شدني است كه در مورد آن، شخص بدون اينكـه قـصد مالكيـت داشـته
باشد مالك چيزي مي گردد و اهم آنها عبارتند از: ارث و وقف خاص
۲- تملك اختياري : يعني مالك شدن چيزي با قصد تملك كه اين قسم نيز خـود بـه دو صـورت اسـت:
تملك اختياري عقدي و تملك اختياري غير عقدي مثل حيازت مباحات و احياء موات۲
۳- تابعيت
تابعيت، اصطلاحي در حقوق بين الملل خصوصي به معناي عـضويت فـرد در جمعيـت تـشكيل دهنـدة
دولت است . تابعيت در لغت به معناي پيرو و فرمانبردار بودن است و تابع ، كسي است كه عضو جمعيت
اصلي يك دولت باشد و به كسي كه عضو اين جمعيت نباشد اگرچه مقيم سرزمين آن دولت باشد بيگانه

كاتوزيان، ناصر، حقوق مدني؛ اموال و مالكيت، نشر دادگستر ،۱۳۷۸، ص ۱۰۴
گرجي، ابوالقاسم، همان، ص ۳۱۸
۷
يا غيرخودي مي گويند۱. تابعيت نشان دهندة رابطة سياسي حقـوقي و معنـوي هـر شـخص حقيقـي يـا
حقوقي با دولتي معين است و منشأ حقوق و تكاليف شخص قلمداد مي شود.
مشخصات تابعيت عبارتند از:
۱- سياسي بودن : تابعيت رابطه اي س ياسي است زيرا از حاكميت دولت ناشي مي شود و وضـع سياسـي
فرد را با التزام به وفاداري و اطاعت از قوانين دولت معين مي كند و اين التزام به ازاي حمايت دولـت از
فرد است.
۲- حقوقي بودن: رابطه اي حقوقي است زيرا در نظام بين المللي و داخلي آثار حقوقي دارد.
۳- معنوي بودن : رابطه اي معنوي است زيرا اتباع كشور را از نظر هدفهاي مشترك به يك دولـت پيونـد
مي دهد و ارتباطي به مكان و زمان مشخص ندارد. ۲
منشأ پيدايش تابعيت تعدد دولتهاست. همراه تحول دولت و مفهوم آن در طول تاريخ و بـه تناسـب نـوع
حاكميت و جايگاه مردم در دولتها تابعيت نيز تغيير يافته است. دولتها نيز ممكن است معيارهاي متفـاوتي
براي تعيين اتباع خود داشته باشند. از معيارهاي تابعيت در زمانها و مكانهاي مختلف اينهـا بـوده اسـت :
بومي بودن پيروي از آيين رسمي اقامتگاه قوميت و اطاعت از حاكم.

سلجوقي، محمود، حقوق بين الملل خصوصي ،ج۱، تهران ،۱۳۷۰، ص ۱۴۸ و۱۴۹
محمد، حقوق بين الملل خصوصي، تهران ،۱۳۷۲، ص ۲۶
۸

در قرون جديد و به طور خاص در قرن سيزدهم تا نوزدهم با تحول مفهوم دولت و تبيين رابطة دولـت و
مردم در اروپا معيار عضويت در جمعيت تشكيل دهندة دولت جانشين معيارهاي سابق شد. به اين ترتيب
تابعيت هر چند نهادي ديرپاست تبيين مفهوم آن و وضع اصطلاحات مليت يـا شـهروندي معـادل آن در
قرون جديد و در غرب صورت گرفته است.
در ايران اولين بار در فصل منضمة عهدنامه اي در موضـوع تابعيـت كـه ميـان نادرشـاه افـشار و سـلطان
محمودخان اول عثماني در شعبان ۱۱۵۹ هجري قمري منعقد گرديد واژه تابعيت به معناي اصـطلاحي آن
به كار رفت و واژه اتباع جانشين واژه رعايا شد۱. هم اكنون مقررات مربوط به تابعيت ايران در جلد دوم
قانون مدني (ذيل »تابعيت « مواد ۹۷۶ تا ۹۹۱) ذكر شده و اين اصطلاح در اصول قانون اساسي جمهوري
اسلامي ايران (از جمله اصل ۴۱ و ۴۲) آمده و همچنـين بـه عنـوان معـادل فارسـي واژه nationality در
حقوق و سياست رايج شده است.
تابعيت به لحاظ واقعي بودن تقسيم مي شود به حقيقي (تابعيـت اشـخاص حقيقـي) و مجـازي (تابعيـت
اشخاص حقوقي و اشيا). تابعيت حقيقي براساس زمان پيـدايش دولـت بـه تابعيـت تأسيـس ي و تابعيـت
استمراري تقسيم مي شود. تابعيت تأسيس ي يا به صورت تابعيـت حتمـي اسـت يـا بـه صـورت تابعيـت
پيشنهادي. تابعيت استمراري نيز دو نوع دارد: تابعيت اصلي (تولدي مبدأ ) و تابعيت اكتسابي (غيرتولـدي
اشتقاقي (تابعيت مشتق)).

۱ همان، ص ۵۸
۹
تابعيت اكتسابي به چهار نوع تقسيم مي شود:
۱ ـ تابعيت تحصيلي كه به خواست و ارادة فرد متقاضي به وي اعطاء مي شود.
۲ـ تابعيت تبعي كه در نتيجة ارادة فردي ديگر همچون پدر براي فرزند حاصل مي شود.
۳ ـ تابعيت تحققي كه درنتيجة ازدواج شخص با يك تبعه به وي داده مي شود.
۴ ـ تابعيت اجباري كه درنتيجة تحميل دولت بر فرد بوجود مي آيد.۱
همچنين تابعيت به لحاظ درجة برخورداري از حقوق و تعهد فرد نسبت به وظايف مبتني بر تابعيت به دو
دسته تقسيم مي شود : تاب عيت عالي يا درجة يك و تابعيت عادي يا درجة دو، بي آنكه صريحا بدين نامهـا
خوانده شود . شهروندي فقط به تابعيت عالي اطلاق مي شود و شهروند به كسي مي گويند كـه بيـشترين
امتيازات و تعهدات را داشته باشد. معمولا اكثر اتباع دولت شهروند هستند و اتباع عـادي در اقليـت انـد.
م بناي تقسيم اتباع به شهروند و غيرشهروند در كشورها متفـاوت اسـت امـا منطقـا شـهروندي براسـاس
استحكام بيشتر رابطة فرد و دولت و عـضويت فـرد در جمعيـت تـشكيل دهنـدة دولـت اسـت. يكـي از
بارزترين مصاديق اين مبنا اصلي يا اكتسابي بودن تابعيت است . اتباع اصلي كه معمولا اكثر جمعيت دولت
را تشكيل مي دهند شهروندان دولت محسوب مي شوند اما اتباع اكتسابي اتباع عادي به شمار مـي آينـد و
درنتيجه ممكن است از برخي حقوق مهم به طور موقت يا دايم محروم باشند (مستفاد از مادة ۹۸۲ قانون
مدني ايران اصلاحية ۱۴/۸/۱۳۷۰).

۱ مرتضي، حقوق چندمليتي، چاپ اول ،۱۳۷۰، نشر اميركبير، ص ۱۲۶
۱۰
دولتها در وضع قواعد تابعيت و تعيين تابعيت افراد بايستي يكسري واقعيتها و مصالحي را در نظر بگيرند
كه عبارتند از۱:
۱- ضرورت تابعيت و نفي بي تابعيتي. دولتها بايد به گونه اي در زمينة تابعيت قانونگذاري كنند كـه فـرد
به محض تولد داراي تابعيت دولتي شود و هيچگاه فاقد تابعيت نگردد براي اين منظور دولتهـا برحـسب
شرايط و مصالح خود با استناد به نسب يا زادگاه يا احياناً اقامتگاه يا به صورت مختلط تابعيت افراد را در
هنگام تولد تعيين مي كنند.
۲- ضرورت وحدت تابعيت. دولتها بايد به گونه اي قانونگذاري كنند كه هر فرد تنها داراي يك تابعيـت
باشد.
۳- تغييرپذيري تابعيت . بر اثر ارادة فرد يا به سبب عواملي چون ازدواج و تغيير تابعيت والدين فـرد مـي
تواند ضوابط قانوني تابعيت دولتي را ترك كند و تابعيت دولت ديگري را به دست آورد.
۴- ممنوعيت سلب تابعيت. در گذشته مواردي از سلب تابعيت درنتيجة پناهندگي يا به عنـوان مجـازات
برخي جرايم وجود داشت اما امروزه سلب تابعيت از جانب دولت ممنوع است۲.
در ايران نيز تا قبل از دورة صفويه تابعيت بر مباني اسلامي استوار بود۱. اما پس از ارتباط مستقيم با غرب
در زمان صفويه بتدريج معيارهاي مربوط به مليت و سرزمين در قوانين عرفي تابعيت نفوذ كـرد و اولـين

۱. نصيري، محمد، همان، ص ۲۸ و۲۹ و۴۱ و۴۷ و۴۸
مدني، جلال الدين، حقوق بين الملل خصوصي، تهران ،۱۳۷۸، ص ۶۲و ۶۳
۱۱

نمود آن در معاهدات نادرشاه افشار با حكومت عثماني آشكار گشت. اين حركت در زمان قاجار نيز ادامه
يافت. در ۲۷ بهمن ۱۳۱۳ هجري شمسي با تصويب مواد ۹۷۶ تا ۹۹۱ در جلـد دوم قـانون مـدني ايـران
تابعيت اصلي ايران تنها بر مبناي مليت ايراني تعيين شد و پس از انقلاب اسلامي (۱۳۵۷هجري شمـسي)
نيز همين معيار باقي ماند.
انواع تابعيت در نظام حقوقي اسلام عبارتند از:
۱- تابعيت تأسيسي و تابعيت استمراري . تابعيت تأسيسي دولت اسلامي برخلاف ساير نظامهاي حقـوقي
كه عمدتا بر عوامل غيراختياري و احيانا اجباري استوار است بر پاية يكي از دو عامل اختيـاري ايمـان يـا
پيمان است. تابعيت استمراري در اسلام مثل نظامهاي حقوقي عرفي است.
۲- تابعيت ديني و تابعيت سياسي. از آنجا كه بهره مندي مسلمانان از تابعيـت دولـت اسـلامي براسـاس
اعتقاد آنان به اسلام است مي توان اين تابعيت را ديني خواند. چون بهره منـدي غيرمـسلمانان از تابعيـت
دولت اسلامي برمبناي قرارداد سياسي ذمه اسـتوار اسـت مـي تـوان آن را تابعيـت سياسـي و قـراردادي
خواند.۲
۳- تابعيت عالي و تابعيت عـادي. اتبـاع مـسلمان دولـت اسـلامي شـهروندان و اتبـاع عـالي آن و اتبـاع
غيرمسلمان اتباع عادي به شمار مي آيند. اما تفاوت عمدة حقوقي بين اين دو دسته منحصر به محروميـت

۱. جعفري لنگرودي، محمد جعفرتاريخ حقوق ايران؛ از انقراض ساسانيان تا آغاز مشروطه، كانون معرفت، بي تا، ص ۳۴۶
دانش پژوه، مصطفي، بنياد دايره المعارف اسلامي، بر گرفته از: http://www.dadkhahi.net/wiki/index
۱۲
آنان از بعضي حقوق عالية سياسي يا بعضي امور مانند قضا و شهادت عليه مـسلمان اسـت كـه مـسلمان
بودن در آن شرط است. اتباع عادي از بعضي معافيتهاي سياسي و امتيازات ويژه برخوردارند مانند معافيت
از دفاع از سرزمين اسلامي در برابر دشمن.
در نظام حقوقي اسلام عملاً اصول بين المللي حاكم بر تابعيت پذيرفته شده است : اصل ضرورت تابعيت
و نفي بي تابعيتي با اجراي اصل نسب و زادگاه در تابعيت استمراري تحقق مي يابد اصل وحدت تابعيت
با نفي ولايت كفار متحقق مي شود كه ملازم اسـت بـا نفـي مطلـق تابعيـت دولتهـاي غيرمـسلمان بـراي
مسلمانا ن و براي اهل ذمه مادام كه بر اين عهد بمانند در مورد اصل تغييرپذيري تابعيت تغيير تابعيت اهل
ذمه ممكن مي نمايد اما تابعيت مسلمانان تغييرپـذير نيـست و حتـي ارتـداد موجـب نفـي تابعيـت فـرد
نمي شود.۱
براي تعيين تابعيت اصلي فرد در نظامهاي حقوقي عرفي به يكي از دو اصل نسب و زادگاه استناد مي شود
يعني تابعيت دولتي به طفلي داده مي شود كه والدين او در هنگام تولدش واجد تابعيت آن باشند يا طفـل
در سرزمين آن دولت به دنيا آمده باشد. در اين نظامها مبدأ تابعيت طفل هنگام تولد اسـت و در صـورت
اختلاف تابعيت پدر و مادر غالبا تابعيت دولت متبوع پدر به طفل اعطا مي شود.۲

۱. طوسي، محمد بن حسن، المبسوط في فقه الامامية ج ۲ چاپ محمدتقي كشفي، تهران ۱۳۸۷، ص ۲۶ و نجفـي، محمـد
حسن، جواهر الكلام في شرح شرايع الاسلام، ج ۳۹ ص ۲۵ به نقل از مصطفي دانش پژوه، همان منبع
دانش پژوه، مصطفي، همان، ج۱، ص ۹۵
۱۳
۴- بيگانگان
كلمات Alien ,Foreign ,Foreigner در زبان انگلي سي به معناي بيگانه، اجنبي و يا خارجي آمده است.
در ترمينولوژي حقوق واژه بيگانه چنين تعريف شده است: »كسي كه فاقد تابعيـت كـشور معينـي اسـت
نسبت به دولت آن كشور و افراد آن، اجنبي محسوب مي شود«۱
فرهنگ لغتBlack در اين زمينه بيان مي دارد: »يك نفر خارجي كسي است كه متعلق به ملت يا كـشور
ديگري است و يا تحت صلاحيت كشور ديگري قرار دارد.«۲
بنابراين بيگانه شخصي است كه خواه به علت دارا بودن تابعيت دولت ديگـر و خـواه بـه علـت نداشـتن
تابعيت هيچ كشوري، تبعه دولتي كه در سرزمين آن حضور دارد نمي باشد.۳
واژه بيگانه يك مفهوم كاملاً نسبي است؛ چرا كه بيگانه بودن يك فرد، وابسته به نحوه ارتبـاط او بـا يـك
كشور خاص است. به عبارت ديگر نداشتن تابعيت يك كشور است كه موجب بيگانه بودن مي باشد. بـه
عنوان م ثال شخصي كه تبعه دولت ايران است، چنانچه براي انجام تحقيقات علمي و يا تحصيل به كشور
فرانسه مسافرت نمايد، در جامعه فرانسه به عنوان بيگانه شناخته مي شود.
بيگانگان را مي توان از جوانب گوناگون تقسيم بندي نمود كه در ذيل به اختصار توضيح داده مي شود:

۲. جعفري لنگرودي، محمد جعفر، ترمينولوژي حقوق، تهران، گنج دانش ،۱۳۷۲، ص۱۴
2.M . A . Black , Blacks law Dictionary , 4th ed . 1968 , p 646
۱ ارفع نيا، بهشيد، حقوق بين الملل خصوصي، جلد اول، چاپ پنجم، تهران، نشر بهتاب، سال ۱۳۸۲، ص ۱۸۳
۱۴

­ از نظر شخصيت:
از اين حيث بيگانگان به دو گروه اشخاص حقيقي و اشخاص حقوقي تقسيم مي شوند. اشخاص حقيقي
كه اكثريت بيگانگان را شامل مي شود همان انسانها هستند كه حقوق و تكاليف آنها بايد متناسب با شـأن
و مقام انسان تعيين شود.
اشخاص حقوقي كه از مجموع افراد انساني تشكيل مي شوند كه به منظور انتفاع يا هدفي ديگر با يكديگر
همكاري مي كنند و به موجب قانون داراي شخصيتي مستقل از اشخاص تشكيل دهنده آن مي شوند.۱
به طور كلي حقوق و تكاليف هر دو گروه مذكور بر اساس قوانين و مقررات دولت پذيرنده، قراردادهـاي
ميان دولتها و اشخاص و نيز اصول و موازين حقوق بين الملل مشخص مي گردد.
- از نظر مناسبات با دولت متبوع:
از اين نظر نيز بيگانگان به دو دسته تقسيم مي شوند. لذا هيچ گونـه خـوف و هراسـي در بازگـشت بـه
كشورشان نداشته و چنانچه در كشور محل اقامت لطمه يا خسارت ببينند و دولت محل اقامـت در صـدد
جبران لطمه يا خسارت بر نيايد، مي توانند حمايت سياسي دولت متبوع خود را خواستار شوند. اما عـدة
قليلي از بيگانگان از داشتن رابطه و پيوند سياسي و حقوقي با دولت ديگر محروم مي باشند. در اين ميان
برخي مانند اشخاص آپاتريد با هيچ دولتي رابطه سياسي و حقوقي ندارنـد ودر صـورت ورود لطمـه يـا
خسارت از حمايت سياسي محرومند و بعضي ديگر مانند پناهندگان، عملا رابطه خود را با دولت متبـوع

۱. قاسمي شوب، احمد علي، نگاهي به جايگاه بيگانگان در حقوق بين الملل با تأكيدي بر اسناد بـين المللـي حقـوق بـشر، فصلنامه مجله حقوقي، شماره۳۱، ص۱۲۵
۱۵
خود قطع نموده و در صورت ورود لطمه يا خسارت، تا زماني كه امكان اذيت و آزار از سوي حكومتشان
وجود داشته باشد نمي توانند حمايت سياسي دولت متبوع را تقاضا نمايند۱.
­ از نظر برخورداري از مزايا و مصونيتهاي ويژه:
بيگانگان بر اساس برخورداري از مزايا و مصونيهاي خـاص در كـشور محـل اقامـت نيـز بـه دو تقـسيم
مي شوند. يك دسته ماموران سياسي و كنسولي دولت فرستنده هستند كه دولت محل ماموريت بر اسـاس
قواعد عرف بين المللي و نيز كنوانسيونهاي ۱۹۶۱ ميلادي و ۱۹۶۳ ميلادي وين بايد با آنان رفتاري ويـژه
و ممتاز از ديگر بيگانگان در جهت انجام وظايفشان بـه نحـو مطلـوب داشـته باشـد. دسـته ديگـر داراي
موقعيت مذكور نبوده و با آنان در چارچوب قواعد كلي حقوق بين الملل و نيز قوانين دولت محل اقامت
رفتار مي شود كه البته حقوق و تكاليف اين اشخاص نيز با توجه به وضعيتشان متفاوت است. براي مثـال
اشخاصي مانند كارگران كه براي كار به كشور ديگر مي روند و يا كاركنان شركتهاي تجاري و مؤسـسات
مالي كه جهت انجام فعاليتهاي اقتصادي در كشور خارجي به سر مي برند، چـون فعاليتهايـشان بـا اجـازه
دولت محل اقامت است از حقوق و تكاليف گسترده تر......................................................................................

 

 

بلافاصله بعد از پرداخت موفق لینک دانلود این پروژه فعال خواهد شد.

قیمت اختصاصی و استثنایی این پروژه درپایان نامه دات کام : تنها , 39000 تومان

 

 


قیمت قبلی : 420000 ریال

قیمت جدید : 39000 تومان  |   جهت خرید محصول بر روی تصویر روبرو کلیک نمایید :

خرید آنلاین این مطلب
مطالب مرتبط


نام:*
ایمیل:*
متن نظر:
کد را وارد کنید: *
جدیدترین مطالب
پربازدیدترین مطالب
آمار سایت
آمار مطالب یک ساعت پیش: 0
امروز: 0
این ماه: 0
کل: 3114
کل نظرات: 289
آمار کاربران یک ساعت پیش: 0
امروز: 0
این ماه: 0
کل: 252
بن شدگان: 1
جدیدترین عضو: Qurbanalipuya

                                                                                                                         

تبادل لینک خودکار
Taktaz Group

Powered By Taktaz Group. Google+