سلام , به سایت پایان نامه دات کام خوش آمدید
  • در انجام پایان نامه خود مشکل دارید؟نمیتوانید موضوع جدید انتخاب کنید؟برای نوشتن پروپوزال وقت کافی ندارید؟با ما تماس بگیرید بهترین متخصصان را برای انجام کار شما در اختیار داریم...

  • در انجام پایان نامه خود مشکل دارید؟نمیتوانید موضوع جدید انتخاب کنید؟برای نوشتن پروپوزال وقت کافی ندارید؟با ما تماس بگیرید بهترین متخصصان را برای انجام کار شما در اختیار داریم...

  • در انجام پایان نامه خود مشکل دارید؟نمیتوانید موضوع جدید انتخاب کنید؟برای نوشتن پروپوزال وقت کافی ندارید؟با ما تماس بگیرید بهترین متخصصان را برای انجام کار شما در اختیار داریم...

  • در انجام پایان نامه خود مشکل دارید؟نمیتوانید موضوع جدید انتخاب کنید؟برای نوشتن پروپوزال وقت کافی ندارید؟با ما تماس بگیرید بهترین متخصصان را برای انجام کار شما در اختیار داریم...

  • در انجام پایان نامه خود مشکل دارید؟نمیتوانید موضوع جدید انتخاب کنید؟برای نوشتن پروپوزال وقت کافی ندارید؟با ما تماس بگیرید بهترین متخصصان را برای انجام کار شما در اختیار داریم...

اعتماد کنید :

» مبارزه با فساد در حقوق بین الملل با تأکید بر نقش سازمان های بین المللی

توسط: pardazesh در 14-09-1396, 02:06 | دسته: حقوق | تعداد بازدید : 1383

فساد مالی ، اداری به دلایل مختلف یکی از دغدغه های اصلی و نگرانی های مشترک در میان کشورهای مختلف جهان به ویژه در عصر جهانی شدن اقتصاد و انقلاب ارتباطات و فناوری اطلاعات به شمار می رود. شفافیت و حکم رانی شایسته و حاکمیت قانون از مهمترین موانع پیدایش فساد هستند و آثار فساد چه از لحاظ اقتصادی و چه از لحاظ سیاسی موجب تضعیف حاکمیت قانون و صدمه دیدن بنیان های اقتصاد سالم و از دست رفتن فرصت ها برای توسعه پایدار می گردد. از این رو سازمان های بین المللی از سازمان های جهانی مانند سازمان ملل-متحد، بانک جهانی، صندوق بین المللی پول، سازمان تجارت جهانی گرفته تا سازمان های منطقه ای به حوِزه شورای اروپا و اتحادیه اروپا، اتحادیه آفریقا، سازمان توسعه و همکاری اقتصادی، همه و همه یکی از عرصه های مهم فعالیت خود را به مبارز با فساد اختصاص داده اند. فعالیت این سازمان ها گاه به تشکیل نهادهای نظارتی خاص مانند گرکو در شورای اروپا انجامیده است. گاه به تدوین اسناد مهم الزام آور و غیرالزام آور در ارتباط با جنبه های مختلف پیشگیری و مبارزه با فساد منتهی شده است. همکاری کشورها در مواردی همچون بازستانی اموال و عواید ناشی از جرم و تقویت ساختارهای حقوقی و فنی، مبارزه با فساد با تصویب کنوانسیون ملل متحد برای مبارزه با جرم سازمان یافته فراملی و کنوانسیون ملل متحد بر ضد فساد و در سایه فعالیت کنفرانس دولت های عضو این کنوانسیون ها رو به توسعه نهاده است با این همه چنان چه در پایان نامه حاضر بررسی خواهد شد تعهدات کشورها برای مبارزه با فساد در همه مناطق مختلف جهان از سازوکارهای مناسب نظارتی برخوردار نیست. این پایان نامه می کوشد به امنیت و ابعاد مختلف نقش سازمان های بین المللی در مبارزه با فساد پرداخته و تصویر جامعی از فعالیت، اهداف و دستاوردهای این سازمان ها در زمینه مذبور به دست دهد.
کلید واژگان: فساد مالی اداری، کنوانسیون ملل متحد بر ضد فساد، شورای اروپا، سازمان تجارت جهانی، سازمان های بین المللی، اسناد بین المللی مبارزه با فساد.

 

120صفحه فایل ورد (Word) فونت 14 منابع  دارد قیمت 39000 تومان

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید

 


ادامه مطلب :

فهرست مطالب
عنوان صفحه
چکیده ی
مقدمه 1
الف) بیان مسأله 1
ب)سؤالات پژوهش 2
ج)فرضیات پژوهش 2
د)پیشینه تحقیق 2
هـ)روش تحقیق 3
و)سازمان¬دهی پژوهش 3
بخش اول: مفاهيم اصلي، كليات و در آمدي بر سازو كار هاي بین¬المللی مبارزه با فساد 4
فصل اول: مفاهيم اصلي و كليات 5
مبحث اول: مفاهيم اصلي 5
گفتار اول: فساد و انواع آن 5
بند اول) تعریف فساد: 5
بند دوم) فساد خرد و فساد كلان 8
بند سوم) فساد در بخش خصوصي و فساد در بخش عمومي 12
الف) فساد در بخش خصوصی 12
ب) فساد در بخش عمومی 14
گفتار دوم: ساز و كارها و اسناد بين المللي 17
بند اول) اسناد بين المللي 18
الف) اسناد الزام آور 18
ب) اسناد غير الزام آور يا توصیه¬های بين المللي 21
بند دوم) سازمان¬های بین المللی 22
الف) نقش سازمان¬های بین¬المللی در توسعه همكاري بين دولت ها 22
ب) نقش سازمان بین¬المللی در نظارت بر حسن اجراي تعهدات بین¬المللی دولت ها 24
گفتار سوم: حاكميت قانون و ارتباط آن با مبارزه با فساد 25
گفتار چهارم: جرم سازمان یافته و ارتباط آن با فساد 28
گفتار پنجم: پولشويي و ارتباط آن با فساد 31
مبحث دوم:اهميت مبارزه با فساد در سطح بين الملل 36
گفتار اول: فساد به عنوان تهديدي عليه توسعه پایدار 36
گفتار دوم: فساد به عنوان تهديدي بر ضد تجارت بین¬المللی و رقابت سالم اقتصادي 39
گفتارسوم: فساد به عنوان تهديد عليه ارزشهاي حقوق بشري و مردم سالاري 41
گفتار چهارم)اهميت مبارزه با فساد در عصر جهاني شدن اقتصاد 45
فصل دوم: درآمدي بر سازو كارهاي بین¬المللی مبارزه با فساد 48
مبحث اول: اسناد الزام آور يا غير الزم آور تدوين شده براي مبارزه با فساد 48
گفتار اول:اسناد سازمان ملل متحد 49
الف) اسناد غير الزام آور به ويژه قطع نامه هاي مجمع عمومي 49
ب) كنوانسيون ملل متحد بر ضد جرم سازمان يافته فراملي 50
ج) كنوانسيون ملل متحد براي مبارزه با فساد 52
گفتار دوم: اسناد اتحاديه اروپا و شوراي اروپا 53
گفتار سوم: اسناد تصويب شده در قاره آفريقا 56
گفتار چهارم: اسناد تصويب شده در قاره آمريكا 60
الف) كنوانسيون كشورهاي آمريكايي بر ضد فساد 60
ب) ساير اسناد 61
گفتار پنجم : اسناد تصويب شده در سازمان توسعه و همكاري هاي اقتصادي 61
الف) توصيه نامه مبارزه با رشوه خواری 61
ب) كنوانسيون ضد ارتشاء نسبت به مقامات خارجه 62
ج- سایر اسناد 63
گفتار ششم:اسناد تصويب شده در منطقه آسيا و اقيانوسيه 63
الف) اسناد سازمان آ سه آن 64
ب) اسناد اتحاديه عرب 65
مبحث دوم: نقش برخي از سازمان¬های بین¬المللی در مبارزه با فساد 65
گفتار اول: نقش صندوق بین¬المللی پول و بانك جهاني 65
گفتار دوم: نقش سازمان امنيت و همكاري اروپا 67
گفتار سوم: نقش سازمان تجارت جهاني 68
بخش دوم: 71
تحليل و ارزيابي عملكرد سازمان¬های ي بین¬المللی و منطقه¬ای در مبارزه با فساد 71
فصل اول:توسعه همكاريهاي بين المللي در چهارچوب سازمان¬های بین¬المللی و منطقه اي براي مبارزه با فساد 74
مبحث اول: تأمين كمك هاي كارشناسي براي كشورهاي متقاضي 75
مبحث دوم :تسهيل همكاري بین¬المللی در تعقيب كيفري مصاديق فساد 77
مبحث سوم: تسهيل همكاري هاي بین¬المللی در بازيابي و بازستاني عوايد ناشي از فساد 80
مبحث چهارم: همكاري در زمينه پيشگيري از فساد و نقش سازمان¬های بين المللي 84
فصل دوم: نقش نظارتي سازمان¬های بین¬المللی و منطقه اي 87
مبحث اول: نقش نظارتي سازمان ملل¬متحد و كنفرانس دولت¬هاي عضو كنوانسيون¬هاي مربوطه در اين سازمان 87
گفتار اول: نقش كنفرانس دولت¬های عضو كنوانسيون ملل متحد براي مبارزه با فساد در نظارت بر حسن اجراي تعهدات دولت ها 88
گفتار دوم: نقش نظارتي كنفرانس دولت¬های عضو كنوانسيون ملل متحد براي مبارزه با جرم سازمان يافته فراملي 92
گفتار سوم: نقش نظارتي ساير اركان سازمان ملل متحد 92
مبحث دوم: كيفيت نظارت شوراي اروپا بر اجراي تعهدات دولت¬های عضو 94
گفتار اول) گروه دولت ها براي مبارزه با فساد يا گركو و نقش نظارتي آن 94
گفتار دوم) نقش نظارتي كميته وزرا و ساير اركان شوراي اروپا 95
مبحث سوم( نقش نظارتي ساير سازمان¬های بين المللي 96
گفتار اول) چگونگي نظارت اتحاديه اروپا در تعهدات كشورها براي مبارزه با فساد 96
گفتار دوم) چگونگي نظارت سازمان توسعه و همكاري اقتصادي بر عملكرد كشورهاي عضو در مبارزه با فساد 98
گفتار سوم) عدم توسعه نقش نظارتي در سطح سازمان¬های منطقه¬ای در آفريقا،آسيا، آمريكاي لاتين 99
نتيجه گيري و پيشنهادهات 102
پیشنهادات 105
منابع و ماخذ 106
1-فارسی 106
2-لاتین 110
3-تارنماهای اینترنتی 111

 

 

 

 

مقدمه
الف) بیان مسأله
فساد مالي – اداري به معناي سوء استفاده شخصي از موقعيت و منصبي است كه در بخش عمومي يا خصوصي اقتصاد به او محول گرديده و به عبارت ديگر، فساد هر نوع رفتاري را گويند كه با سوء استفاده از اعتماد و خروج از بي طرفي يا نقض اصل وفاداري توسط اشخاص كه در بحث خصوصي يا بخشي عمومي فعاليت دارند همراه است و هدف از آن، جلب منافع ناحق و نامشروع براي مرتكب يا اشخاص ثالث مي باشد. فساد مستقيماً به حاكميت قانون در رقابت آزاد و توسعه اقتصادي به ويژه توسعه پايدار لطمه وارد می¬آورد نابرابري اجتماعي را تشديد كرده و سبب توليد ثروتهاي بادآورده و كاهش سرمايه گذاري در بخشهاي توليد اقتصاد مي¬گردد. از آنجا كه امروزه اقتصاد جهاني پيش از پيش فعال درآمده، ديگر نمي توان با معضلات مشترك اقتصادي از جمله فساد مالي –اداري صرفا در سطح ملي مبارزه كرد از همين لحاظ است كه در حال حاضر سازمان¬های متعدد بین¬المللی و منطقه¬ای از قبيل بانك جهاني، سازمان تجارت جهاني، سازمان همكاري و توسعه اقتصادي، شوراي اروپا، اتحاديه آفريقا، سازمان كشورهاي آمريكايي و صدها سازمان بین¬المللی و منطقه¬ای ديگر به امر مبارزه با فساد به عنوان يكي از الويت هاي اصل خود مي نگرد و سازمان ملل متحد در اين باره در چهارچوب كنوانسيون هاي الزام آور و اسناد غير الزام آور و نيز در چهار چوب نهادها و كنفرانس¬هاي تخصصي توجه ويژه اي نشان داده است. اما موضوعي كه نياز به تحقيق درباره آن احساس می¬شود اين است كه سازمان¬های بين¬المللي و منطقه¬ای عملاً از چه سازو كارهايي براي تقويت همكاري بین¬المللی كشورها در جهت مبارزه با فساد بهره مي برند و نقاط قوت و ضعف اين سازو كارها كدام است و كداميك از آن¬ها در عمل موفق بوده است. و با توجه به عضويت ايران در كنوانسيون ملل متحد بر ضد فساد اهميت اين موضوع كاملاً محسوس و مشهود است.
ب)سؤالات پژوهش
سازمان¬های بین¬المللی و منطقه¬ای در امر مبارزه با فساد چه فعالیت¬هایی را انجام می¬دهند و کارکرد آن¬ها در این زمینه چیست؟
سؤالات فرعی
1-در قاره¬های مختلف چه سازمان¬هایی در زمینه مبارزه با فساد فعال هستند و کارآیی آن¬ها در چه سطح است؟
2-در قاره اروپا سازوکار مبارزه با فساد به چه شکل می¬باشد؟
ج)فرضیات پژوهش
1- گروه دولت ها براي مبارزه با فساد (گركو GRECO) كه يكي از اركان فرعي شوراي اروپا محسوب می-شود، از موفق ترين سازمان¬های بین¬المللی و منطقه¬ای در عرصه مبارزه با فساد محسوب می¬شود و جا دارد تجارب مورد استفاده ساير سازمان¬های منطقه¬ای نيز قرار گيرد .
2- براي اينكه كنفرانس دولت¬های عضو كنوانسيون ملل متحد بر ضد فساد در نظارت بر روند تعهدات كشورها در چهار چوب اين كنوانسيون موفق تر عمل كنند لازم است اختيارات بيشتري به آن داده شود تا از طريق بازديدهاي دوره¬ای از كشورها و تهيه گزارش¬های كارشناسي و ارائه توصیه¬های مناسب به بهبود وضعيت مبارزه با فساد در كشورهاي عضو ياري رساند.
د) پیشینه تحقیق
در سالهاي اخير پژوهشی¬های چندي در خصوص ابعاد مختلف بحث مبارزه با فساد به دست صاحب نظران تدوين گرديده ليكن جز چند مورد نوشته مختصر يا مقالات كه فقط به قسمتي از موضوع پرداخته¬اند، اثر جامعي در رابطه با مطالعه نحوه عملكرد مهم ترين سازمان¬های بین¬المللی و منطقه¬ای در عصر مبارزه با فساد تدوين نشده است. در حالي كه در اين پایان¬نامه سعي خواهد شد بيشتر و بهتر به عملكرد يكايك سازمان های بین¬المللی و منطقه¬ای در امر مبارزه با فساد توجه شود و مثلاً بررسي گردد اين سازمان¬ها چگونه از مشكلات كشورها در امر مبارزه با فساد اطلاع حاصل مي كنند، چه نقشه اي در تبادل كمك و همكاري در كشورها دارند از چه طريقي مي توانند كشورها را براي اصلاح قوانين و رويه خود در راستاي پيشگيري و سركوب پديده فساد تشويق و ترغيب نمايند.
هـ) روش تحقیق
روش تحقیق در این پژوهش کتابخانه¬ای است و این پژوهش با استفاده از کتب و مقالات فارسی و انگلیسی موجود و قابل دسترس و فیش¬برداری و نگارش و تحلیل انجام خواهد شد. همچنین به وسیله جستجو و مراجعه به پایگاه¬های اینترنتی، اطلاعات مورد نیاز استخراج خواهد شد و سپس با یک روش توصیفی-تحلیلی اطلاعات بدست آمده پردازش مي¬شود.
و)سازمان¬دهی پژوهش
این پژوهش مشتمل بر دو بخش می¬باشد که هر بخش نیز در بردارنده دو فصل می¬باشد. در بخش اول کلیات بحث مربوط به فساد یعنی تعریف، آسیب ها ... مورد بررسی قرار می¬گیرد. در فصل دیگر بخش اول نیز به اسناد مصوب سازمان¬های بین¬المللی و منطقه¬ای مورد بررسی قرار می¬گیرد و تلاش می¬شود تلاش نهادهای درگیر با مبارزه با فساد مورد بررسی قرار گیرد. در بخش دوم این پژوهش به کارکردهای این نهادها در ایجاد بستر مناسب برای مبارزه با فساد در جامعه جهانی و مناطق مختلف و شیوه های ایجاد همکاری بین کشورها پرداخته خواهد شد و همچنین جایگاه نظارتی این نهاد مورد مطالعه قرار می¬گیرد و در انتها نیز نتایج مباحث مطروحه مورد ارزیابی قرار می¬گیرد.

 


بخش اول)

مفاهيم اصلي، كليات و در آمدي بر سازو كار هاي بین¬المللی مبارزه با فساد

فصل اول : مفاهيم اصلي و كليات
در این فصل مفاهیم اصلی تحقیق مورد بررسی قرار گرفته و همچنین اهمیت مبارزه با فساد در سطح بین-المللی و منطقه¬ای نیز مورد توجه قرار می¬گیرد.
مبحث اول : مفاهيم اصلي
در این مبحث به بررسی مفاهیم اصلی پژوهش یعنی فساد و انواع آن و جایگاه سازوکارها و اسناد بین¬المللی و همچنین نقش آن¬ها در ایجاد برخی مفاهیم همچون حاکمیت قانون و ... بررسی می¬گردد. همچنین این مبحث متضمن تعاریفی از جرم های سازمان یافته، پولشویی و .. که با فساد در ارتباط می¬باشد مورد بررسی واقع می شود.
گفتار اول : فساد و انواع آن
بند اول) تعریف فساد:
در جوامع گوناگون، برحسب نگرشها و برداشتها، تعاریف گوناگونی از فساد به عمل آمده است : فساد از ریشه "فسد"به معنی تباهی،اخلال ومنع ازرسیدن به یک هدف مطرح است وبه معنای شکستن یا نقض کردن است که آن ممکن است رفتار اخلاقی یا شیوه قانونی و غالباً مقرر ات اداری باشد. البته تعاریف فساد بسته به رشته و سازو کارهایی که برای توضیح پدیده به کار می رود متفاوت است. بانک جهانی و سایر نهادهای بین-المللی فساد را به معنای «سوء استفاده از منصب عمومی برای نفع شخصی» تعریف کرده¬اند.
فساد مفهومی گسترده که طیف وسیعی از رفتارها وفعالیتهای غیر قانونی نامشروع، متقلبانه، غیراصولی و ناهنجار را شامل می¬شود، از نظر تاریخی فساد در تمامی حوزه های سیاسی اداری وبخش خصوصی وجود دارد. گونار ميردال فساد را در معناي وسيع‏تري مورد مطالعه قرار مي‏دهد. به نظر وي، فساد به تمام شكل‏هاي گوناگون انحراف يا اعمال قدرت شخصي و استفاده نامشروع از مقام و موقعيت شغلي قابل اطلاق است.
تعریف¬های موجود در مورد فساد بر اساس مبانی مختلفی مورد بحث قرار می¬گیرد.
الف) تعریف¬هایی که به بخش عمومی و کارهای دولتی ارتباط پیدا می¬کند و ناظر به انحراف متصدیان امور در این بخش است. ب) تعریف هایی که جنبه مالی و پولی دارد. برای مثال: تعریف وان کلاورن که می گوید اگر مأمور دولت دفتر کارش را محلی برای کسب و کار تلقی کند و بکوشد از آنجا در آمد خود را هر چه بیشتر کند. پ) تعریف هایی از منظر منافع عمومی که بر پایه آنها، هر رفتار کارگزار سازمانی که به منافع عمومی زیان رساند، رفتار فساد آلود است. بر پایه این تعریف، شاخص رفتار فساد آلود آسیب رسانی به منافع عمومی است و دست زدن به هر کاری که در راستای منافع عمومی نباشد فساد خواهد بود. جان پریچارد معتقد است رفتارهای فاسدانه عبارتند از: هرگونه رفتار شخص یا مقامات عمومی که مستقیماً بر انجام درست وظایف رسمی یک مقام سیاسی یا افراد دیگر اثرگذار باشد که می¬تواند شامل، سوءاستفاده از اختیارات قانونی، باج گیری، رشوه، تقلب، سرقت، اختلاس، جعل، خیانت علیه حاکمیت و ... باشد.
به جرأت می¬توان ادعا کرد تاریخی از حیات انسانی یافت نمی¬شودکه فاقد فساد به اشکال متعدد نباشد. امروزه هیچ کشوری خواه دموکرات ترین و خواه توتالیترین، خواه آزادترین و نیز توسعه یافته ترین تا عقب مانده ترین کشورها، نظام اداری کشورشان را از همه جهت دارای سلامت کامل نمی دانند. یعنی تمامی نظام های دنیا دارای درجات، سطوح و لایه هایی از فساد هستند. فساد در هر نظامی می¬تواند بر اساس صورت بندی های فرهنگی، سیاسی و اقتصادی اشکال خاصی به خود می¬گیرد که در نظام های مختلف به شکل های رشوه برای انجام کار یا اخذ امتیازات، پاداش برای حسن خدمت، بی احترامی به ارباب رجوعان اداری، سوء استفاده از اسناد و مدارک موجود در راستای منافع شخصی یا فامیلی یا گروه های قومی، نژادی یا طبقه خاص، دست کاری اسناد، فروش اسناد دولتی و حیف و میل اموال عمومی مشاهده کرد.
فساد می¬تواند دلایل متعددی داشته باشد. لمبسدورف، فساد را ناشی از متغیر هایی چون دخالت بیش از اندازه دولت در امور اقتصادی، نهادهای اجتماعی و مدنی ضعیف و فقدان رقابت و بی کیفیتی رقابت می داند. علاوه بر این می توان به عدم شفافیت قوانین برخی کشورها، عدم شفافیت در وظایف کارگزاران اداری، عدم توجیه کارگزاران اداری در مورد وظایف و پیامدهای انحراف از کار، ابهامات در قوانین، ایجاد انحصارات دولتی، توسعه شکاف های اجتماعی و اقتصادی و نابرابری دسترسی به خدمات، احساس نابرابری و تبعیض در سطوح کارگزاران اداری و مردم، نبود اطلاع رسانی لازم و گردش آزاداطلاعات، فقدان نظارت جامعه مدنی و مطبوعات اشاره کرد.
آزادی اطلاعات یکی از مهمترین راهکارها و ابزارهای ایجاد شفافیت برای مبارزه با فساد می¬باشد. مطبوعات و سازمان¬های غیر دولتی می توانند از این حق برای افشای فساد و ریشه کن کردن آن استفاده کنند. ضرورت حق دسترسی به اطلاعات موجود در نزد نهادهای دولتی به عنوان ابزاری برای حل مسئله مهم مبارزه با فساد، به طور گسترده مورد توجه واقع شده است. سازمان غیر دولتی جهانی "شفافیت بین الملل" که برای مبارزه با فساد ایجاد شده است، در یکی از گزارش¬های خود از حق دسترسی به اطلاعات به عنوان مهمترین ابزار و سلاح علیه فساد نام می¬برد.

بند دوم) فساد خرد و فساد كلان
محققان فساد را به انواع گوناگوني تقسيم‏بندي كرده‏اند؛ از جمله:
الف. فساد خرد: به اخذ رشوه‏هاي اندك از جانب كاركنان دولت براي رفع مشكلات اشاره دارد. همچنين زماني كه در موارد استثنايي از جانب كارمندي درخواست رشوه مي‏شود، اما اين كار به شكل سازمان‏يافته انجام نمي‏شود، «فساد فردي» صورت گرفته است.
ب. فساد سازمان‏يافته: زماني كه بقاي نظام‏ها به وجود فساد بستگي پيدا مي‏كند و در اين حالت، سازمان‏ها، مقرّرات و هنجارهاي رفتاري با فساد تطبيق پيدا مي‏كند.
ج. فساد بزرگ: هنگامي كه مسئولان سطح بالاي دولتي و سياست‏مداران در قراردادها و طرح‏هاي بزرگ كه جنبه ملّي دارند اعمال نظر مي‏كنند و سودهاي كلان به دست مي‏آورند.
صرف نظر از شکل های متعدد فساد که در جوامع مختلف، متفاوت است و میزان حساسیت و انزجار جامعه نیز نسبت به هر یک از آنها، متفاوت خواهد بود، فساد براساس
..........................................

 

 

بلافاصله بعد از پرداخت موفق میتوانید فایل کامل این پروژه را با سرعت و امنیت دانلود کنید

قیمت اختصاصی و استثنایی این پروژه در پایان نامه دات کام : تنها , 39000 تومان

 

 

 


قیمت قبلی : 450000 ریال

قیمت جدید : 39000 تومان  |   جهت خرید محصول بر روی تصویر روبرو کلیک نمایید :

خرید آنلاین این مطلب
مطالب مرتبط


نام:*
ایمیل:*
متن نظر:
کد را وارد کنید: *
جدیدترین مطالب
پربازدیدترین مطالب
آمار سایت
آمار مطالب یک ساعت پیش: 0
امروز: 0
این ماه: 0
کل: 3114
کل نظرات: 292
آمار کاربران یک ساعت پیش: 0
امروز: 0
این ماه: 0
کل: 252
بن شدگان: 0
جدیدترین عضو: Qurbanalipuya

                                                                                                                         

تبادل لینک خودکار
Taktaz Group

Powered By Taktaz Group. Google+