سلام , به سایت پایان نامه دات کام خوش آمدید
  • در انجام پایان نامه خود مشکل دارید؟نمیتوانید موضوع جدید انتخاب کنید؟برای نوشتن پروپوزال وقت کافی ندارید؟با ما تماس بگیرید بهترین متخصصان را برای انجام کار شما در اختیار داریم...

  • در انجام پایان نامه خود مشکل دارید؟نمیتوانید موضوع جدید انتخاب کنید؟برای نوشتن پروپوزال وقت کافی ندارید؟با ما تماس بگیرید بهترین متخصصان را برای انجام کار شما در اختیار داریم...

  • در انجام پایان نامه خود مشکل دارید؟نمیتوانید موضوع جدید انتخاب کنید؟برای نوشتن پروپوزال وقت کافی ندارید؟با ما تماس بگیرید بهترین متخصصان را برای انجام کار شما در اختیار داریم...

  • در انجام پایان نامه خود مشکل دارید؟نمیتوانید موضوع جدید انتخاب کنید؟برای نوشتن پروپوزال وقت کافی ندارید؟با ما تماس بگیرید بهترین متخصصان را برای انجام کار شما در اختیار داریم...

  • در انجام پایان نامه خود مشکل دارید؟نمیتوانید موضوع جدید انتخاب کنید؟برای نوشتن پروپوزال وقت کافی ندارید؟با ما تماس بگیرید بهترین متخصصان را برای انجام کار شما در اختیار داریم...

اعتماد کنید :

» بررسی فقهی حقوقی ماهیت ضرر

توسط: pardazesh در 14-09-1396, 02:06 | دسته: حقوق | تعداد بازدید : 981

ضرر از جمله مفاهیمی‌است که در رابطه با مفهوم و معنای دقیق آن، از دیرباز تحقیق و بررسی‌های بسیاری صورت گرفته است. اینکه ضرر چیست؟ چه ماهیتی دارد، معنای حقوقی آن کدام است و آیا مصادیق آن قابل احصاء هستند یا نه؟ مواردی هستند که موضوع تحقیقات بسیاری بوده¬اند. تعریف ضرر، تعریفی است که در مجمع‌البحرین با عبارت «نقص در حق» آمده است و از نظر حقوقی «ممانعت از وجود پیدا کردن نفع که مقتضی آن حاصل شده است» آنچه که در پایان‌نامه حاضر بحث شده است، بررسی ماهیت ضرر و بررسی موارد مختلف و تطابق آن با مفهوم ضرر است. لذا خسارات مادی و معنوی به طور کلی بررسی شده است و سپس مصادیق هر کدام مورد بررسی قرار گرفته است.

کلمات کلیدی: ضرر، تفویت منفعت، خسارت مازاد بر دیه، ماهیت ضرر، خسارت ناشی از کاهش ارزش پول، خسارت از خسارت

 

 

135صفحه فایل ورد (Word) فونت 14 منابع  دارد قیمت 34000 تومان

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید


ادامه مطلب :

فهرست مطالب
عنوان صفحه

مقدمه : 1
1- بيان مساله تحقيق: 2
2-ضرورت تحقيق: 3
3-سوالات تحقيق: 3
4-فرضيه‌هاي تحقيق: 4
5-پيشينه تحقيق: 4
6- ساختار تحقیق : 4
فصل اول 6
کلیات 6
1. مفهوم و اوصاف ضرر 7
1-1. معنای لغوی ضرر: 8
1-2. معنای اصطلاحی ضرر: 8
1-2-1. تفاوت ضرر و زیان و خسارت: 10
1-3. اوصاف ضرر قابل مطالبه 11
1-3-1. قطعي بودن 11
1-3-2. مستقیم بودن : 12
1-3-2-1. تسبیب 12
1-3-3. لزوم وجود رابطه بین ضرر و سبب 13
1-4. شرایط احراز رابطه سببیت 14
2. اقسام ضرر 17
2-1. تقسیم ضرر برحسب نوع آن: 17
2-1-1. ضرر مادی: 17
2-1-1-1. ضرر مادی مالی: 17
2-1-1-1-1. ضرر در اعیان اموال: 18
2-1-1-1-2. ضرر در منافع اموال و حقوق: 18
2-1-1-1-3. ضرر در صفت اموال: 18
2-1-1-1-4. ضرر در حقوق متعلق به اموال: 18
2-1-1-2. ضرر مادی غیر مالی: 18
2-1-2. ضرر معنوی 19
2-1-2-1. زیانهای وارد به حیثیت و شهرت افراد 19
2-1-2-2. لطمه به عواطف و ایجاد تألم روحی به افراد 19
2-1-3. اثرات تقسیم ضرر به مادی و معنوی: 19
2-1-4. منابع قانونی قابل جبران بودن ضرر معنوی: 19
2-2. تقسیم ضرر بر حسب چگونگی ارتباط آن با منشاء ضرر: 20
2-2-1. ضرر مستقیم نسبت به منشاء: 20
2-2-2. ضرر غیر مستقیم نسبت به منشاء: 20
2-2-3. مبناء تقسیم ضرر به مستقیم و غیر مستقیم: 20
2-2-4. موارد قانونی قابل جبران بودن ضرر غیر مستقیم: 20
2-3. تقسیم ضرر بر حسب زمان و وقوع آن: 20
2-3-1. ضرر حال یا موجود: 21
2-3-2. ضرر آینده: 21
2-3-2-1. ضرر آینده‌ی ممکن الوقوع: 21
2-3-2-2. ضرر آینده محقق الوقوع: 21
2-3-2-3. ضرر آینده محتمل الوقوع: 22
2-3-2-4. ضرر آینده ممتنع الوقوع: 22
2-3-3. فائده تقسیم ضرر به حال و آینده‌ی ممکن و غیر ممکن: 22
3. عناصر ضرر 23
3-1. کاهش دارایی: 23
3-1-1. مفهوم: 23
3-1-2. کیفیت و نوع تلف: 24
3-1-2-1. تلف کل: 25
2-1-2-2. تلف جزء: 25
3-1-3-3. تلف عمدی و غیرعمدی 26
3-2. نامشروع بودن فعل فاعل 29
4. مقایسه ضرر با عناوین مشابه 31
4-1. تفویت منفعت 31
4-1-1. تفویت چیست؟ 31
4-1-2. منفعت چیست؟ 33
4-1-2-1. منفعت در مقابل عین: 33
4-1-2-2. نفع پول (بهره یا ربح پول) 33
4-1-2-3. نفع مال (به معنی اسم معنا): 33
4-1-2-4. تعریف جامع و مانع پیشنهادی 33
فصل دوم 36
بررسی مصادیق جديد ضرر 36
1. عدم‌النفع 37
1-1. تعریف عدم‌النفع 37
1-2. پیشینه‌ی قانونگذاری 39
1-3. تقسیم "عدم‌النفع" 45
1-3-1. منفعت محقق 46
1-3-2. منفعت محتمل 46
1-3-3. ماهیت "عدم‌النفع" 47
1-3-3-1. "عدم‌النفع" از دیدگاه قانون مدون ایران 50
1-3-3-2."عدم‌النفع" از دیدگاه علمای حقوق 51
1-3-4. قابلیت مطالبه عدم‌النفع 55
1-3-4-1. بنای عقلا جوازی بر مطالبه عدم‌النفع 55
1-3-4-2. مطالبه عدم‌النفع در قوانین موضوعه 56
1-4. فرصتهای از دست رفته 57
1-4-1.لزوم مشروع بودن و استقرار موقعیت عملی: 60
1-4-2.از دست دادن امکان: 61
1-4-3. بیان نظرات موافقین و مخالفین 61
1-5."عدم‌النفع" و تفویت منفعت عین 62
1-6. عدم‌النفع و منافع ممکن الحصول 63
2. ضرر در محیط‌های الکترونیکی 67
2-1. ضرر وارد بر حقوق مولفان 69
2-1-1. تعریف حق معنوی 69
2-1-2. ویژگیهای حق معنوی 70
2-1-2-1. غیر قابل انتقال بودن 70
2-1-2-2. محدود نبودن به زمان و مکان 72
2-1-3.خسارات معنوی 72
2-1-3-1. تعریف خسارت معنوی 73
2-1-3-1. تاریخچه خسارت معنوی 73
2-1-3-3. دعوای جبران خسارت معنوی 74
2-1-3-4. خسارات معنوی شخص حقوقی 75
2-1-4. حق حرمت مؤلف 75
2-1-4-1. حق عدول یا استرداد (در حقوق فرانسه) 77
2-1-4-2. قرارداد جهانی حق تألیف 78
2-1-5. بررسی انواع تجاوز به حقوق مؤلفان 79
2-1-5-1. انواع تجاوز به حقوق مادی 79
2-1-5-2. انواع تجاوز به حقوق معنوی 80
2-1-6. چگونگی جبران خسارات معنوی 81
2-1-7. چگونگی رسیدگی به دعاوی 81
2-1-8. حل و فصل اختلافات در حوزه حقوق مالکیت معنوی در کشور ایران 82
3. مطالبه میزان کاهش ارزش پول با خسارت تأخیر تأدیه در دیون پولی 87
3-1. تبیین موضوع تبصره ماده 1082ق.م. 89
3-2. تبیین موضوع ماده 522ق.آ.د.م 93
3-3. قابلیت مطالبه خسارت تأخیر تأدیه 94
4. خسارت تاخیر تأدیه 95
4-1. تبیین حکمی‌و موضوعی ماده 228ق.م. 95
4-1-1. عدم قابلیت استناد ماده 228ق.م. 95
4-1-2. قابلیت استناد ماده 228ق.م. 96
4-2. تبیین حکمی‌و موضوعی ماده 515ق.آ.د.م. جدید و تبصره 2 آن 97
4-2-1. اعتبار قراردادهای راجع به خسارت تأخیر دیه 98
4-2-2. عدم اعتبار قراردادهای راجع به خسارت تأخیر تأدیه 99
4-2-3. اجمال و عدم قابلیت استناد مقررات ذیربط 100
4-2-3-1. بررسی ارتباط منطقی ماده 515ق.آ.د.م. جدید و تبصره آن با ماده 228ق.م. 102
4-2-3-2. تساوی مصادیق 102
4-2-3-3. عموم ماده 515ق.آ.د.م. و تبصره 2 آن نسبت به ماده 228ق.م. 103
4-2-3-4. بررسی ارتباط اصولی ماده 515ق.آ.د.م. جدید و تبصره 2 آن با ماده 228ق.م. 105
4-2-3-4-1. تساوی 105
4-2-3-4-2. عموم و خصوص مطلق 107
5. دیه 109
5-1. ماهیت حقوقی دیه 109
5-1-1. دیه مجازات تلقی می‌شود. 111
5-1-2. دیه ماهیت دوگانه دارد 111
5-1-3. دیه ماهیت خسارت دارد 111
5-2. نقد اصطلاح «خسارت مازاد بر دیه» 115
5-3. رویه قضایی 116
6. جبران خسارت ناشی از دادرسی 118
7. خسارت از خسارت 119
تحلیل موضوع: 120
نتیجه‌گیری: 122
فهرست منابع و مآخذکتب و مقالات: 127

 

 

مقدمه :
ضرر از جمله مفاهیمی‌است که از دیرباز مورد توجه فقها بوده است. بعد از آن حقوقدانان، همراه با پرداختن به تمام موارد کسر یا نقص منفعت یا فوت آن، به این مفهوم پرداخته‌اند. در گذشته تعریف عبارت ضرر بسیار آسان‌تر از آن، در دوره کنونی بود چرا که تمام موارد ضرر، قابلیت تعریف مادی داشت و همگی بر آن اتفاق نظر داشتند، لیکن هم اکنون با ایجاد مسائل جدید و ناشناخته که مبنا و مشروعیت خود این مفاهیم کاملاً معلوم و مشخص نیست، تعریف ضرر نیز مطمئن نمی‌باشد. از جمله این مسائل حق مولف است که فرد با آفرینش ادبی و کتابت منویات ذهنی و منحصر به فرد خود، حقی نسبت به نقوش و مطالب خاص، پیدا می‌کند، لذا هرگونه استفاده غیر مجاز از آن مطالب، موجب، ایجاد ضرر معنوی، و ایجاد آلام روحی خواهد بود. به علاوه، در مورد دیه، به لحاظ خاصیت دوگانه و ماهیت ناشناخته آن، مشروعیت مطالبه ضررهای ایجاد شده و وارده به روح و روان افراد باقیمانده معلوم و مشخص نیست لیکن به نظر می‌رسد که با توجه به ماهیت و اصالت و فلسفه وجودی دیه، که جبران خسارت بدنی مجنی‌علیه است، بتوان علاوه بر خود مبلغ دیه، میزان معینی را هم به عنوان جبران آلام روحی، مطالبه نمود.
در باب خسارات ناشی از کاهش ارزش پول، به لحاظ توصیه‌های اکید دینی، مبنی بر استحباب قرض و پاداش چندین صد برابر آن، مشروعیت مطالبه کاهش ارزش پول و گاهی خسارت تأخیر تأدیه، همیشه مورد سئوال بوده و به علاوه شوق کسب سود معنوی، مردم را به قبول ضرر مادی، ترغیب می‌نموده است، در حالی که اسلام حرمت مال مسلم همانند حرمت خون او دانسته و تشویق به همگامی‌و تشریک مساعی در مسائل اجتماعی، هیچگاه به معنای تحمل ضرر نیست.
در این راستا، در پی یافتن پاسخ سؤالاتی هستیم، از جمله:
- ضرر چیست و ماهیت آن چیست؟
- عناصر تشکیل‌دهنده ضرر کدام است؟
- آیا ماهیت ضرر از دیدگاه فقهی با ماهیت آن از دیدگاه حقوق متفاوت است؟
- محدوده تعریف ضرر کدام است و چه مواردی را می‌توان در آن حیطه قرار داد؟
- مصادیق ضرر کدامند؟
ضرر یکی از مباحث حوزه حقوق مسئولیت مدنی است، اختلافات زیادی بین علماء و دانشمندان حقوق در رابطه با ضرر وجود دارد، در این پایان‌نامه، هدف اصلی، پرداختن به ماهیت ضرر با رویکرد مسائل جدید است. لذا چندین فرضیه در شکل‌گیری پایان‌نامه حاضر نقش داشته است. از جمله انواع مختلف نوآوری در رشته‌های گوناگون، حتی در حوزه ادبیات، ترجمه و...، حقی برای آفریننده آن ایجاد می‌کند، که تعرض به آن و ایجاد هر گونه نقص معنوی یا مادی، موجب ضرر است و باید جبران شود.
امتیازات معنوی حق بوده و هرگونه نقص در آن ضرر محسوب می‌شود. با یک بررسی اجمالی می‌توان به این نتیجه رسید که امکان جبران ضرر معنوی در حقوق اسلام وجود دارد. کاهش و افزایش ارزش پول در کشور (تورم) ضرر محسوب می‌شود.
با توجه به گستردگی روابط اجتماعی و ارتباط گسترده افراد بعضی از صاحب نظران معتقدند که سود یک فرد مستوجب تضرر دیگری است، لذا همین فرضیه اصلی‌ترین دلیل و گردآوری پایان‌نامه حاضر است. بعلاوه علی‌رغم اهمیت فوق‌الذکر با تحقیق جامع و مانعی در این زمینه مواجه نشدیم، غیر از چندین پایان‌نامه در حد کارشناسی ارشد که پایان‌نامه آقای بهروز علیزاده با موضوع عدم‌النفع و مطالعه تطبیقی آن با ضرر، را می‌توان مثال زد.
پایان‌نامه حاضر در دو فصل کلی بررسی شده است: فصل اول به بررسی کلیات و تعاریف مختلف ارائه شده از ضرر پرداخته است فصل دوم بررسی مصادیق جدید ضرر، در مورد ماهیت ضرر مقایسه موارد مشابه با مفهوم ضرر و مفاهیم خاص دیگر مثل دیه پرداخته است.

1- بيان مساله تحقيق:
ضرر يكي از مباحث حوزه حقوق مدني است كه قدمت آن به اندازه شكل‌گيري فقه اسلامي مي‌باشد، ليكن اغلب فقها به ذكر يك تعريف ساده از ضرر بسنده نموده‌اند و به دليل عدم گستردگي مفهوم ضرر و عدم آشنايي عامه مردم با اموال معنوي، حقوق ناظر بر تاليف، اختراع و علايم تجاري، تا آنجا كه بررسي كرديم، هيچ صاحب نظري وارد قلمرو ضرر در اين مقوله نشده است.
لذا يكي از خلاء‌هاي حقوق كنوني، پرداختن به اين موضوع و تطابق مفاهيم جديد با تعاريف قديم بوده است، به بيان ديگر، هدف اصلي، بررسي‌ ماهيت ضرر با رويكرد مسائل جديد بوده است. اينكه نوآوريهاي افراد در جنبه‌هاي مختلف چه امتيازي يا حقي را براي آنان ايجاد مي‌كند كه ورود به حريم يا هتك مرزهاي آن، براي صاحب آن نوآوري، حق مطالبه يا اعتراض ايجاد كند به علاوه شخصيت و تماميت روحي افراد تا چه حد در حقوق ما اهميت دارد، كه اگر فردي با هتك حرمت يا ناسزاگويي توهين، نشر اكاذيب يا هر عمل ديگري باعث انكسار اين حرمت گردد، بايد جبران ضرر نمايد.
قانون موضوعه ايران در ماده يك قانون مسئوليت مدني، به صراحت ورود هر نوع ضرري را قابل جبرن مي‌داند و بين ضرر مادي يا معنوي و يا هر ضرر ديگري، نه تفاوتي قايل است و نه شدت و ضعفي، ليكن هدف اصلي پايان نامه حاضر اين است كه با تكيه بر مجوز قاطع ماده يك قانون مسئوليت مدني و اصل لاضرر و قاعده اتلاف، انواع مختلف ضرر را بشناسد و صدد جبران آن، طرق مختلف و محتمل آن را معرفي نمايد.
2-ضرورت تحقيق:
با توجه به گستردگي روابط اجتماعي و ارتباط گسترده افراد، بعضي از صاحب نظران معتقدند كه سود يك فرد، موجب تضرر ديگري است، به اين دليل كه منابع موجود در جهان محدود است و هيچ منبع جديد يا ثروت جديدي ايجاد نمي‌شود بلكه از يك فرد به فرد ديگري منتقل مي‌شود، همين جا به جايي و دست بدست شدن منابع، يكي از موارد ورود ضرر به ديگري است كه بايد مصاديق و جهات آن بررسي شده و طرق جبران آن اعلام گردد.
مساله مهم ديگر اين است كه گاهي، فرد به ديگري ضرر مي‌رساند، بدون اينكه خود منتفع گردد، مثل اينكه در حين تصادم رانندگي، فرد صدمه زننده منتفع نشده ولي طرف ديگر را متضرر ساخته است، و بايد جبران ضرر بنمايد، مطالعه و بررسي انواع ضررهاي وارده در اين نوع موارد و طرق جبران آن نيز، موضوعي بود كه بايد بدان مي‌پرداختيم.
3-سوالات تحقيق:
1- ماهيت فقهي – حقوقي ضرر چيست؟
2- عناصر تشكيل دهنده ضرر كدام است؟
3- مراد از ضرر مادي و معنوي چيست و مصاديق آن كدامند؟
4-فرضيه‌هاي تحقيق:
1- ضرر هر نوع نقصي است كه درباره بعدي از ابعاد وجود و هستي شخص باشد به شرطي كه مقتضي قريب آن تحقق يافته باشد.
2- عناصر ضرر؛ فعل فاعل و حقي است كه تلف شده است.
3- ضرر مادي از طريق از بين رفتن يا ناقص شدن اعيان اموال و يا كاهش ارزش پولي آنها و صدمه به نام و شهرت تجاري، علامت صنعتي و از بين رفتن هر منفعت و حق مشروعي كه موجب كاهش دارايي شخص و پيش‌گيري از فزوني آن به هر عنواني كه باشد، حاصل مي‌گردد، ضرر مادي به صورتهاي مختلف در اعيان منافع، صفات اموال، حقوق، نفس، جسم و اعضاي افراد وارد‌ مي‌شود.
ضرر معنوي، صدمه به منافع عاطفي و غير مالي مثل درد يا به وجود آوردن زخم يا ضرر وارده به شرف و اعتبار و عرض و عاطفه و شعور مصاديق آن هستند.
5-پيشينه تحقيق:
در كتب فقهي، بحث‌هاي پراكنده‌اي، در اين مورد مطرح شده است و نيز از بين آثار نگارش يافته جديد مي‌‌توان آثار زير را نام برد:
منشاء ضرر حقوق ایران، محمد رضا سجودی؛ بررسی ضرر معنوی در حقوق ایران ، ابراهیم ناصر شاد باد؛ مسئولیت مدنی سازمان تأمین اجتماعی در تحقق حقوق بیمه های اجتماعی ، احد حسینعلی زاده .
هدف ما از اين تحقيق انجام پژوهشي است كه با پژوهش هاي فوق فرق دارد و به صورت گسترده بحث ماهيت ضرر را از ديدگاه فقهي حقوقي خصوصا در مسائل جديد مورد بررسي قرار داده ايم.
6- ساختار تحقیق :
اين تحقيق در دو فصل؛ با در نظر گرفتن ارتباط مباحث و مطالب در کنار یگدیگر قرار گرفته است
در فصل اول به کلیات و مطالب پایه ای پرداخته شده است .
تعاريف ارائه شده از ضرر، انواع ضرر و تقسيم‌بندي هر كدام از اين موارد و ذكر عناصر ضرر در فصل اول آمده است و در فصل دوم مصاديق جديد ضرر و موارد آن مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته است. به اين صورت كه مواردي را كه در حقوق جديد وارد شده است، تشريح نموده و عواملي را كه به اين حقوق ضرر مي‌رسانند را بررسي كرده‌ايم.

 

 

 

فصل اول

کلیات

 1. مفهوم و اوصاف ضرر
ضرری که به شخص می‌رسد، ممکن است در اثر از بین رفتن مالی باشد (اعم از عین یا منفعت یا حق) یا در نتیجۀ از دست دادن منفعتی. پیش از این تردید داشتند که از دست دادن منفعت را نیز در زمرۀ ضررها آورند، ولی امروز در متون گوناگون «عدم‌النفع» نیز در شمار خسارات آمده است، مثل ماده 728ق.آ.د.م که مقرر می‌دارد: «ضرر ممکن است به واسطه از بین رفتن مالی باشد یا به واسطۀ فوت شدن منفعتی که از انجام تعهد حاصل می‌شده است.»
امروزه به علت پیچیدگی زندگی اجتماعی، سود و زیان به هم آمیخته است و نفع یکی موجب ضرر دیگری می‌گردد، لیکن همه ضررهای موجود در جامعه قابلیت جبران نداشته و عرف از کنار آن به راحتی می‌گذرد.
مرسوم این است که، نویسندگان حقوقی، از عاملی که باعث مسئولیت در پاره‌‌ای از ضررها می‌شود در سایر ارکان مسئولیت و به ویژه تقصیر بح................................

 

 

بلافاصله بعد از پرداخت موفق میتوانید فایل کامل این پروژه را با سرعت و امنیت دانلود کنید

قیمت اختصاصی و استثنایی این پروژه در پایان نامه دات کام : تنها , 34000 تومان

 

 

 


قیمت قبلی : 500000 ریال

قیمت جدید : 34000 تومان  |   جهت خرید محصول بر روی تصویر روبرو کلیک نمایید :

خرید آنلاین این مطلب
مطالب مرتبط


نام:*
ایمیل:*
متن نظر:
کد را وارد کنید: *
جدیدترین مطالب
پربازدیدترین مطالب
آمار سایت
آمار مطالب یک ساعت پیش: 0
امروز: 0
این ماه: 0
کل: 3114
کل نظرات: 292
آمار کاربران یک ساعت پیش: 0
امروز: 0
این ماه: 0
کل: 252
بن شدگان: 0
جدیدترین عضو: Qurbanalipuya

                                                                                                                         

تبادل لینک خودکار
Taktaz Group

Powered By Taktaz Group. Google+