سلام , به سایت پایان نامه دات کام خوش آمدید
  • در انجام پایان نامه خود مشکل دارید؟نمیتوانید موضوع جدید انتخاب کنید؟برای نوشتن پروپوزال وقت کافی ندارید؟با ما تماس بگیرید بهترین متخصصان را برای انجام کار شما در اختیار داریم...

  • در انجام پایان نامه خود مشکل دارید؟نمیتوانید موضوع جدید انتخاب کنید؟برای نوشتن پروپوزال وقت کافی ندارید؟با ما تماس بگیرید بهترین متخصصان را برای انجام کار شما در اختیار داریم...

  • در انجام پایان نامه خود مشکل دارید؟نمیتوانید موضوع جدید انتخاب کنید؟برای نوشتن پروپوزال وقت کافی ندارید؟با ما تماس بگیرید بهترین متخصصان را برای انجام کار شما در اختیار داریم...

  • در انجام پایان نامه خود مشکل دارید؟نمیتوانید موضوع جدید انتخاب کنید؟برای نوشتن پروپوزال وقت کافی ندارید؟با ما تماس بگیرید بهترین متخصصان را برای انجام کار شما در اختیار داریم...

  • در انجام پایان نامه خود مشکل دارید؟نمیتوانید موضوع جدید انتخاب کنید؟برای نوشتن پروپوزال وقت کافی ندارید؟با ما تماس بگیرید بهترین متخصصان را برای انجام کار شما در اختیار داریم...

اعتماد کنید :

» بررسی تطبیقی جایگاه شهادت شهود در فقه امامیه و حقوق کیفری ایران

توسط: pardazesh در 10-12-1396, 21:18 | دسته: حقوق, اخلاق و معارف, پروژه پایانی | تعداد بازدید : 249
چکیده:
از آن‍ج‍اي‍ي‌ ک‍ه‌ ان‍س‍ان‍ه‍ا م‍م‍ک‍ن‌ اس‍ت‌، در ج‍ري‍ان‌ زن‍دگ‍ي‌ اج‍ت‍م‍اع‍ي‌ خ‍ود ب‍ر س‍ر ح‍ق‍وق‌ و م‍ن‍اف‍ع‍ي‌ ک‍ه‌ دارن‍د، گ‍اه‍ي‌ اوق‍ات‌ ب‍ه‌ ع‍ل‍ل‌ م‍خ‍ت‍ل‍ف‌ در اس‍ت‍ف‍اده‌ از ح‍ق‍وق‌ م‍ورد ن‍ظر ب‍ا ي‍ک‍دي‍گ‍ر دچ‍ار اخ‍ت‍لاف‌ و م‍ش‍ک‍ل‌ ش‍ون‍د، ب‍ن‍اب‍راي‍ن‌ لازم‌ اس‍ت‌ ک‍ه‌ در ص‍دد اح‍ق‍اق‌ ح‍ق‌ و اث‍ب‍ات‌ دع‍وي‌ م‍ورد ادع‍اي‌ خ‍ود ب‍رآي‍ن‍د ي‍ک‍ي‌ از م‍ه‍م‍ت‍ري‍ن‌ ع‍وام‍ل‌ اح‍ق‍اق‌ ح‍ق‌ و اج‍راي‌ ع‍دال‍ت‌ از دي‍رب‍از ص‍لاح‍ي‍ت‌ و ع‍ل‍م‌ ق‍اض‍ي‌ ب‍ه‌ م‍ع‍ن‍اي‌ ع‍ام‌ ک‍ل‍م‍ه‌ ب‍وده‌ اس‍ت‌، ل‍ي‍ک‍ن‌ ص‍رف‌ ن‍ظر از اي‍ن‌ ع‍ام‍ل‌ م‍ه‍م‌، ع‍وام‍ل‌ م‍ه‍م‌ و م‍وث‍ر دي‍گ‍ري‌ وج‍ود دارن‍د ک‍ه‌ از آن‍ه‍ا به ع‍ن‍وان دل‍ي‍ل‌ ي‍ا ادل‍ه‌اي‌ اث‍ب‍ات‌ دع‍وي‌ ن‍ام‌ ب‍رده‌ م‍ي‌ش‍ود ک‍ه‌ ب‍ه‌ م‍وج‍ب‌ م‍اده‌ ۱۲۵۸ ق‍ان‍ون‌ م‍دن‍ي‌ اي‍ران‌ ب‍دي‍ن‌ ق‍رار اس‍ت‌: ۱- اق‍رار ۲- اس‍ن‍اد ک‍ت‍ب‍ي‌ ۳- ش‍ه‍ادت‌ ۴- ام‍ارات‌ ۵- ق‍س‍م‌
ش‍ه‍ادت‌ ب‍ع‍ن‍وان‌ ي‍ک‍ي‌ از ق‍دي‍م‍ي‌ت‍ري‍ن‌ و در ع‍ي‍ن‌ ح‍ال‌ از م‍ه‍م‍ت‍ري‍ن‌ وس‍اي‍ل‌ و ادل‍ه‌ اث‍ب‍ات‌ دع‍وي‌ م‍ي‌ب‍اش‍د ک‍ه‌ از ن‍ظر ف‍ق‍ه‍ا، ع‍ب‍ارت‌ از ه‍م‍ان‌ اع‍لام‌ و اخ‍ب‍ار اس‍ت‌ ک‍ه‌ در آن‌ ق‍طع‌ و ي‍ق‍ي‍ن‌ ش‍رط ش‍ده‌ اس‍ت‌ و ش‍ه‍ادت‌ گ‍اه‍ي‌ ب‍ه‌ م‍ع‍ن‍اي‌ ت‍ح‍م‍ل‌ ش‍ه‍ادت‌، ي‍ع‍ن‍ي‌ گ‍واه‌ ش‍دن‌ و گ‍اه‍ي‌ ب‍ه‌ م‍ع‍ن‍اي‌ اداي‌ ش‍ه‍ادت‌، ي‍ع‍ن‍ي‌ گ‍واه‍ي‌ دادن‌ اس‍ت‌.
ش‍ه‍ادت‌ ب‍راي‌ اي‍ن‍ک‍ه‌ داراي‌ ارزش‌ اث‍ب‍ات‍ي‌ در دع‍اوي‌ ب‍اش‍د ب‍اي‍س‍ت‍ي‌ داراي‌ ش‍راي‍ط لازم‌ ب‍اش‍د ک‍ه‌ اي‍ن‌ ش‍راي‍ط ع‍ب‍ارت‍ن‍د از ص‍ف‍ات‌ ش‍اه‍د از ق‍ب‍ي‍ل‌ ب‍ل‍وغ‌، ع‍ق‍ل‌، ع‍دال‍ت‌، اي‍م‍ان‌، طه‍ارت‌ م‍ول‍د و م‍ب‍ري‌ ب‍ودن‌ از ت‍ه‍م‍ت‌ و ه‍م‍چ‍ن‍ي‍ن‌ ش‍ه‍ادت‌ ب‍اي‍د از روي‌ ق‍طع‌ و ي‍ق‍ي‍ن‌ ب‍اش‍د، م‍طاب‍ق‍ت‌ ب‍ا دع‍وي‌ داش‍ت‍ه‌ ب‍اش‍د و ش‍ه‍ادت‌ ش‍ه‍ود ب‍اي‍د م‍ف‍ادا م‍ت‍ح‍د و در م‍ع‍ن‍ا ب‍ا ه‍م‌ م‍واف‍ق‌ ب‍اش‍ن‍د ه‍ر چ‍ن‍د ک‍ه‌ در ل‍ف‍ظ م‍خ‍ال‍ف‌ ه‍م‌ ب‍اش‍ن‍د ب‍ر خ‍لاف‌ ح‍ق‍وق‌ اس‍لام‌ (ف‍ق‍ه‌ ام‍ام‍ي‍ه‌) در ح‍ق‍وق‌ م‍دن‍ي‌ اي‍ران‌ در م‍اده‌ ۴۲۴ ق‍ان‍ون‌ آي‍ي‍ن‌ دادرس‍ي‌ م‍دن‍ي‌ ت‍ش‍خ‍ي‍ص‌ درج‍ه‌ ارزش‌ اث‍ب‍ات‍ي‌ ش‍ه‍ادت‌ و ت‍اث‍ي‍ر آن‌ در اث‍ب‍ات‌ دع‍اوي‌ ب‍ه‌ ن‍ظر ش‍خ‍ص‌ ق‍اض‍ي‌ واگ‍ذار ش‍ده‌ اس‍ت‌، در ح‍ال‍ي‌ ک‍ه‌ در ح‍ق‍وق‌ اس‍لام‌ (ف‍ق‍ه‌ ام‍ام‍ي‍ه‌) ق‍اض‍ي‌ ب‍اي‍س‍ت‍ي‌ ب‍راس‍اس‌ ش‍ه‍ادت‌ ش‍ه‍ود م‍ب‍ادرت‌ ب‍ه‌ اص‍دار راي‌ ن‍م‍اي‍د.
ارزش‌ اث‍ب‍ات‍ي‌ ش‍ه‍ادت‌ شه‍ود در ح‍ق‍وق‌ اس‍لام‌ (ف‍ق‍ه‌ ام‍ام‍ي‍ه‌) ب‍ر خ‍لاف‌ ح‍ق‍وق‌ م‍دن‍ي‌ اي‍ران‌ ب‍ا ت‍ع‍داد ش‍ه‍ود م‍ع‍ي‍ن‌ در ت‍م‍ام‍ي‌ دع‍اوي‌ ح‍ق‍وق‍ي‌ داراي‌ ارزش‌ ن‍ام‍ح‍دودي‌ اس‍ت‌ در ف‍ق‍ه‌ ام‍ام‍ي‍ه‌چ‍ن‍ان‍چ‍ه‌ ش‍ه‍ود از ش‍ه‍ادت‌ خ‍ود پ‍ي‍ش‌ از ص‍دور ح‍ک‍م‌ و ي‍ا ب‍ع‍د از ص‍دور ح‍ک‍م‌ رج‍وع‌ ن‍م‍اي‍ن‍د، ب‍ر ه‍ر ک‍دام‌ از م‍وارد م‍ذک‍ور، آث‍اري‌ خ‍اص‌ م‍ت‍رت‍ب‌ اس‍ت‌ و م‍س‍ئ‍ول‍ي‍ت‌ ش‍ه‍ود در ه‍ر م‍ورد م‍ت‍ف‍اوت‌ اس‍ت‌، در ح‍ال‍ي‌ ک‍ه‌ در ح‍ق‍وق‌ م‍دن‍ي‌ اي‍ران‌ ب‍ه‌ اي‍ن‌ ک‍ي‍ف‍ي‍ت‌ و ب‍ه‌ طور ت‍ف‍ص‍ي‍ل‍ي‌ اش‍اره‌اي‌ ن‍ش‍ده‌ اس‍ت‌. ه‍دف‌ ن‍ه‍اي‍ي‌ و اص‍ل‍ي‌ اي‍ن‌ پ‍اي‍ان‌ ن‍ام‍ه‌ اي‍ن‌ اس‍ت‌ ک‍ه‌ ارزش‌ اث‍ب‍ات‍ي‌ ش‍ه‍ادت‌ ش‍ه‍ود را در اث‍ب‍ات‌ دع‍اوي‌ از ن‍ظر ح‍ق‍وق‌ اس‍لام‌ و ح‍ق‍وق‌ م‍دن‍ي‌ اي‍ران‌ مورد ب‍ح‍ث‌ و ب‍ررس‍ي‌ ق‍رار ده‍د.
کليد واژه ها: شهادت- شهود- شاهد- فقه- قانون مدنی
..................
134 صفحه فایل ورد همراه با فهرست کامل و منابع29000 تومان
ادامه مطلب : فهرست مطالب
عنوان صفحه
چکیده 1
کلیات.. 2
مقدمه.. 2
ضرورت تحقیق. 2
اهداف تحقیق 3
روش تحقیق 3
فصل اول:تعاریف و کلیات 4
1-1-مفهوم شهادت... 5
1-1-1-بررسی واژه شهادت و تعریف آن در فقه و حقوق 7
1-1-2-تعریف لغوی شهادت. 9
1-1-3-تعریف اصطلاحی شهادت 9
1-1-4-تعریف شهادت ازمنظرفقه 9
1-1-5-شهادت درتعریف قانون. 11
1-2-1-مبانی فقهی شهادت. 11
1-2-2-مبانی شهادت در حقوق موضوعه. 12
1-3-1-شهادت یا بینه. 13
1-3-2-کاربردهای بینه.. 17
1-3-3-تقدم بینه بر اصول عملیه 18
1-3-4-شروط قبول بینه.. 18
1-3-5-انواع بینه. 19
1-3-6-تعارض دو بینه... 19
فصل دوم:وجوه و شرایط شهادت. 22
2-1-شهادت در ایات قران. 23
2-2-وجوه شهادت 27
2-2-1-شرایط شاهد.. 28
2-2-2-شهادت غیرقابل قبول......... 34
2-2-3-احضارشهود.............................. 34
2-3-جرح و تعدیل شهود 39
2-4-چگونگی ادائ شهادت درقانون مدنی ایران................................ 42
2-5-نصاب در شهادت........................................................................................ 45
2-6-قدرت اثباتی شهادت....................................................................................... 47
2-6-توان اثباتی گواهی 47
2-6-1-گواهی برخلاف مفاد یا مندرجات سند رسمی ...................................................... 47
2-6-2-دعاوی درخور اثبات با گواهی .................................................................................... 47
2-6-2-1-توان اثباتی گواهی و مقررات ویژه............................................................... 47
2-6-3-توان اثباتی گواهی در سایر دعاوی.................................................................. 48
2-6-3-1-دعاوی درخور اثبات با گواهی به عنوان « دلیل شرعی....................................... 49
2-6-3-1-دعاوی در خور اثبات با گواهی دو مرد............................................................. 49
2-6-3-1- د عاوی درخور اثبات با گواهی دو مرد و یا یک مرد و دو زن.............................................49
2-6-3-1-عاوی در خور اثبات با گواهی چهار زن – دو مرد – یا یک مرد و دو زن......................... 50
2-6-3-2-ب– دعاوی درخور اثبات با گواهی که دارای شرایط مقرر نباشد یا «عادی »..................... 51
2-7-اثاربعد ازشهادت 53
2-7-1-شهادت حق است یاتکلیف................................................... 57
2-7-2-رجوع از شهادت 59
2-7-3-شرایط تحقق جرم شهادت کذب............................................................... 60
2-7-4-اثارشهادت کذب شهادت 61
2-8-شهادت برشهادت..................................................................................... 61
فصل سوم:شهادت زنان................................................................................... 63
3-1-1-وضع شهادت زن درقران............................................................................. 64
3-1-2-دیدگاه مفسران درموردشهادت زنان درقرآن 66
3-1-3-شهادت زن در روایات........................................................................................... 89
3-1-4-بررسی ارزش شهادت زن............................................................................... 93
3-1-5-گواهی زنان...................................................................................................... 94
3-2-1-شهادت زن درنظریه رایج فقها................................................................................. 96
3-2-2-مبانی فقهی حقوقی اعتبارشهادت زنان دراثبات دعاوی 101
3-2-3-اعتبارشهادت زنان در حقوق موضوعه ایران 103
3-2-4-نصاب شهادت زنان در میان مذاهب اسلامی 105
3-2-5-شهادت برشهادت زنان 106
3-3-1-فلسفه عدم پذیرش شهادت زن درحق الله 107
3-3-2-دلیل عدم پذیرش شهادت زن درطلاق.......................... 109
3-3-3-حق ا لناس و پذیرش شهادت زن................................. 109
3-3-3-1- آنچه که توسط شهادت دو زن و قسم مدعی ثابت می شود 111
3-3-3-2-آنچه که توسط شهادت مردان و زنان به صورت منفرد و منضم ثابت می‌شود 111
3-3-3-3-ادله حجیت شهادت مردان در اموری که شهادت زنان منفردا قبول است 113
3-3-3-4-ارزش شهادت زنان در اموری که منفرادا شهادت می دهند 113
نتیجه گیری..............................................................................................................................................116
منابع
..................................
کلیات
مقدمه :
شهادت عبارت است از اظهارات اشخاص خارج از دعوی که امر مورد اختلاف را دیده یا شنیده یا شخصاً از آن آگاه شده‌اند یعنی شخصی به نفع یکی از اصحاب دعوی و بر ضرر دیگری اعلام اطلاع و خبر از وقوع امری نماید، اگر وسیله آگاهی گواه قوه بینایی او باشد گواه را شاهد عینی و گواهی او را «مشاهده» نامند و اگر وسیله آگاهی قوه سامعه باشد گواه را شاهد سمعی و گواهی او را «اسماع» خوانند.
در تمامی ادوار و هم‌چنین در همه سیستم‌های حقوقی شهادت شهود به عنوان یکی از ادله اثبات دعوی همواره مورد استفاده طرفین دعوی اثبات ادعاهای آنان بوده است لیکن حدود استفاده و درجه اعتبار آن از کشوری به کشور دیگر متفاوت است.
اهمیت دلیل مذکور در دوران گذشته به دلیل صداقت انسان‌های آن ادوار از یک سو و فقدان دستاوردهای عملی و تکنیکی از سویی دیگر بسیار
..............
-2-1 شرایط شاهد
درباره باب شهادت ، علمای شیعه ، اعم از متقدمان و متاخران از پنج تا ده شرط را برای شاهد ذکر نموده اند بدین ترتیب که اکثر علما شش شرط را بیان کرده اند و اقلیتی هفت شرط را لازم دانسته اند اختلاف این دو دسته در این است که دسته دوم ، شرط اسلام و ایمان را جداگانه مطرح کرده اند ، ولی دسته اول آن دو را یک شرط دانسته اند .
مرحوم شهید اول در الدروس الشرعیه شرایط را ده عدد ذکر نموده است در مقابل ، مرحوم خویی در مبانی تکمله المنهاج شرایط را پنج عدد دانسته است .
ما نیز به متابعت از اکثریت علما ، بحث را بر اساس شرایط ششگانه ادامه خواهیم داد زیرا با ذکر ایمان به عنوان شرط لازم در شاهد نیازی به لحاظ نمودن اسلام به عنوان شرطی دیگر
..............................
دعاوی درخور اثبات با گواهی دو مرد و یا یک مرد و دو زن
این دعاوی در بندهای (ب) (بخش نخست آن ) و (د) ماده 230 ق.ج . پیش بینی شده‌اند . (همان،150)
اصل نکاح : بند (د) همان ماده می‌گوید اصل نکاح با گواهی دو مرد یا یک مرد و دو زن اثبات می‌شود بنابراین شیوه‌ی اثبات نوع نکاح ( دائم یا موقت ) مشمول این نص نمی‌شود . (همان،151)
دعاوی مالی :به موجب بخش نخست بند (ب) ماده 230 ق.ج. « دعاوی مالی یا آنچه که مقصود از آن مال می‌باشد از قبیل دین ، ثمن مبیع ، معاملات ، وقف ، اجاره ، وصیت به نفع مدعی ، غصب ، جنایات خطایی و شبه عمد که موجب دیه است با گواهی دو مرد یا یک مرد و دو زن ... » اثبات می‌شود ماده 277 همین قانون نیز این گروه از دعاوی را با جزئیات بیشتری پیش بینی کرده است (نک . ش 334 ) همان گونه که دیده می‌شود این نص ، نه تنها با توجه به اصطلاحاتی مانند « معاملات » بلکه به سبب تمثیلی بودن مصادیق آن ، تمامی دعاوی مالی را ، جز موارد خاص (نک . ش 269 ) در بر می‌گیرد از سوی دیگر برخی وقایع حقوق مانند جنایات خطایی نیز در آن تصریح شده وقایعی که در بند 5 ماده 1312 ق.م. نیز مورد اشاره قرار گرفته است . در نتیجه در وقایع حقوقی مندرج در مواد 230 و 277 مزبور ف هر گاه گواهان دارای تمامی شرایط مقرر قانونی بوده و تعداد و جنسیت آن‌ها نیز به ترتیب مقرر قانونی باشد ، گواهی به دادگاه تحمیل می‌شود ، در غیر این صورت تشخیص ارزش و تاثیر آن با دادگاه است . (همان،151).
سوم – دعاوی در خور اثبات با گواهی چهار زن – دو مرد – یا یک مرد و دو زن
دعاوی که اطلاع بر آن‌ها معمولا در اختیار زنان است از قبیل ولادت ، رضاع ، بکارت ، عیوب درونی زنان با گواهی چهار زن ، دو مرد ، یا یک مرد و دو زن ، اثبات می‌شود (بند ج) ماده 230 ق.ج. ) (همان، 151).
چهارم: دعاوی درخور اثبات با ترکیبی از گواهی و سوگند
در بند (ب) ماده 230 ق.ج. ادعاهایی که با گواهی دو مرد و یا ترکیبی از گواهان زن و مرد و همچنین ترکیبی از گواه و سوگند اثبات می‌شود ، پیش بینی شده است در ماده 277 همان قانون که در مبحث سوگند جای گرفته نیز ، ادعاهایی که با دلایل ترکیبی مزبور اثبات می‌شوند پیش بینی شده است در این ماده ادعاهایی تصریح شده که در بند (ب) مزبور نیامده اما عموم و اطلاق این نص آن‌ها را نیز در بر می‌گیرد به موجب ماده 277 « در کلیه‌ی دعاوی مالی که به هر علت و سببی به ذمه تعلق می‌گیرد از قبیل قرض ، ثمن معامله ، مال الاجاره ، دیه‌ی جنایات ، مهریه ، نفقه ، ضمان به تلف یا اتلاف همچنین دعاوی که مقصود از آن مال است از قبیل بیع ، صلح ، اجاره ، هبه ، وصیت به نفع مدعی ، جنایت خطایی و شبه عمد موجب دیه ، چنانچه برای خواهان امکان اقامه‌ی بینهی شرعی نباشد می‌تواند با معرفی یک گواه مرد یا دو گواه زن به ضمیمه‌ی سوگند ادعای خود را اثبات کند تبصره در موارد مذکور در این ماده ابتدا گواه واجد شرایط ، شهادت می‌دهد سپس سوگند توسط خواهان ادا می‌شود » بنابراین در این دعاوی مدعی می‌تواند گواهان دارای شرایط ، به تعداد و جنسیت مقرر ( دو مرد یا یک مرد و دو زن ) معرفی کند یا به ترکیبی از گواهی و سوگند روی آورد اما در وقایع حقوقی مذکور در ماده‌ی مزبور سخن همان است که گفته شد (نک . ش. 275 ) (همان ، 151و 152)
2-6-3-2 دعاوی درخور اثبات با گواهی که دارای شرایط مقرر نباشد یا «عادی »
منظور از گواه «عادی » در اینجا گواهی است که یا تمام شرایط مقرر را نداشته
.........................
بلافاصله بعد از پرداخت آنلاین میتوتنید متن کامل پروژه را دریافت نمایید

قیمت قبلی : 380000 ریال

قیمت جدید : 29000 تومان  |   جهت خرید محصول بر روی تصویر روبرو کلیک نمایید :

خرید آنلاین این مطلب
مطالب مرتبط


نام:*
ایمیل:*
متن نظر:
کد را وارد کنید: *
جدیدترین مطالب
پربازدیدترین مطالب
آمار سایت
آمار مطالب یک ساعت پیش: 0
امروز: 0
این ماه: 0
کل: 3114
کل نظرات: 289
آمار کاربران یک ساعت پیش: 0
امروز: 0
این ماه: 0
کل: 252
بن شدگان: 1
جدیدترین عضو: Qurbanalipuya

                                                                                                                         

تبادل لینک خودکار
Taktaz Group

Powered By Taktaz Group. Google+