سلام , به سایت پایان نامه دات کام خوش آمدید
  • در انجام پایان نامه خود مشکل دارید؟نمیتوانید موضوع جدید انتخاب کنید؟برای نوشتن پروپوزال وقت کافی ندارید؟با ما تماس بگیرید بهترین متخصصان را برای انجام کار شما در اختیار داریم...

  • در انجام پایان نامه خود مشکل دارید؟نمیتوانید موضوع جدید انتخاب کنید؟برای نوشتن پروپوزال وقت کافی ندارید؟با ما تماس بگیرید بهترین متخصصان را برای انجام کار شما در اختیار داریم...

  • در انجام پایان نامه خود مشکل دارید؟نمیتوانید موضوع جدید انتخاب کنید؟برای نوشتن پروپوزال وقت کافی ندارید؟با ما تماس بگیرید بهترین متخصصان را برای انجام کار شما در اختیار داریم...

  • در انجام پایان نامه خود مشکل دارید؟نمیتوانید موضوع جدید انتخاب کنید؟برای نوشتن پروپوزال وقت کافی ندارید؟با ما تماس بگیرید بهترین متخصصان را برای انجام کار شما در اختیار داریم...

  • در انجام پایان نامه خود مشکل دارید؟نمیتوانید موضوع جدید انتخاب کنید؟برای نوشتن پروپوزال وقت کافی ندارید؟با ما تماس بگیرید بهترین متخصصان را برای انجام کار شما در اختیار داریم...

اعتماد کنید :

» بررسی عملکرد مديران تحصيل کرده و غير تحصيل کرده

توسط: pardazesh در 17-04-1394, 08:09 | دسته: مدیریت | تعداد بازدید : 4429

بررسی  عملکرد مديران تحصيل کرده و غير تحصيل کرده

 

سازمان ها عموماً اهداف خاصي را دنبال ميکنند. نهاد آموزش و پرورش نيز در هر کشوري در پي اهداف خاصي است که از طريق سازمان هاي اجرايي آن، يعني مدارس به واقعيت مي پيوندند. از سوي ديگر مديران مدارس نيز مانند هر مديري ديگري انجام وظايف مديريتي همچون برنامه ريزي، سازماندهي، هدايت و رهبري و کنترل را به نحوي به عهده دارند. به نظر مي رسد مديران تحصيل کرده در رشته هاي مديريت به نيکو ترين وجه از عهده اين وظايف برآيند و نقش اساسي را در اثر بخش نمودن فعاليت هاي ساير کارکنان داشته باشند و از ساير مديران کارآمد تر و اثر بخش تر باشند. ولي در صحنه عمل، مشخص نيست که اين مديران تا چه حد اينگونه عمل مي نمايند و يا کارآمد تر از ساير مديران هستند. مقايسه کارآمدي مديران تحصيل کرده در رشته هاي مديريت با ساير مديران آموزشي اين امکان را فراهم مي آورد که از يک طرف ميزان اثر بخشي مديران تحصيل کرده در رشته هاي مديريت در صحنه عمل به وضوح روشن شود و از سوي ديگر ميزان تفاوت هاي معني دار موجود بين مديران تحصيل کرده در رشته هاي مديريت و ساير مديران آموزشي مدارس راهنمايي هم از نظر ميزان دستيابي به اهداف سازماني و هم از نظر نحوه انجام وظايف مديريتي آشکار گردد، و از اين طريق نقش آموزش هاي مديريتي در اثر بخش مديران به طور عيني تر و واقعي تر مشخص شود.

از آنجائيکه در آموزش و پرورش اهداف ساماني داراي ويژگي هاي منحصر به فردي بوده و سنجش آنها به صورت واقعي تر و عيني تر چندان که شايسته و دقيق باشد مقدور نيست و از سوي ديگر با توجه به اينکه اثر بخشي مديران بر اساس ميزان دستيابي به اهداف ممکن است ملاک صحيح و معتبري نباشد و عوامل ديگري غير از خود مدير در دستيابي به اهداف، موثر بوده باشند، لذا در اين تحقيق از توجه صرف به اهداف، پرهيز نموده و نحوه انجام وظايف مديريتي به طور اثر بخش نيز مورد مقايسه قرار مي گيرد که ميتواند به عنوان يک روش سنجش اثر بخشي مديران، تکميل کننده روش ارزيابي بر مبناي دستيابي به اهداف بوده و نقايص و کاستي هاي آن را جبران نمايد. در اين صورت نتايج بدست آمده با واقعيت منطبق بوده و مي تواند داراي اعتبار کافي باشد و در ضمن نقش ساير عواملي که ممکن است در موفق بودن مدير موثر بوده و مدير در آنها نقشي نداشته است خنثي گرد و فقط توانايي و مهارت هاي شخصي مديران مورد بررسي و مقايسه قرار گيرند.

 

 

140صفحه فایل ورد (Word) فونت 14 منابع و پرسشنامه دارد قیمت 11900 تومان

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید 

انجام کلیه کارهای مقاله و پایان نامه مدیریت در کوتاهترین زمان با موضوعات خاص شما. منتظر تماس شما هستیم

 

 

 


ادامه مطلب :

فهرست

عنوان                                                                                                              صفحه

فصل اول................................................................................................................... 1                                              

مقدمه......................................................................................................................... 2

تعريف موضوع.......................................................................................................... 4

اهميت موضوع.......................................................................................................... 7

اهداف تحقيق............................................................................................................ 10

فرضيات تحقيق........................................................................................................ 11

قلمرو تحقيق............................................................................................................. 12

تعاريف اصطلات...................................................................................................... 13

فصل دوم................................................................................................................. 15

پيشينه و ادبيات تحقيق مطالعه منابع مربوط به موضوع تحقيق ............................. 16

فصل سوم................................................................................................................ 24

سير تحول مديريت................................................................................................... 25

نظريه كلاسيك مديريت............................................................................................ 25

نظريه مديريت علمي................................................................................................. 26

نظريه مديريت اداري................................................................................................ 27

نظريه بوروکراسي................................................................................................... 27

مزايا و محدوديتهاي عمده تئوري کلاسيک مديريت ............................................... 28

مکتب روابط انساني................................................................................................. 28

تئوري علم مديريت ................................................................................................. 29

نگرش سيستمي ....................................................................................................... 29

مديريت اقتضائي...................................................................................................... 30

تاثير تئوريهاي مديريت بر مديريت آموزشي........................................................... 31

تعاريف مديريت........................................................................................................ 35

ويژگيهاي منحصر به فرد مديريت........................................................................... 37

مهارت مورد نياز مديران......................................................................................... 39

عوامل موثر در موفقيت مديران............................................................................... 44

ارزشيابي اثر بخشي و كارآمدي مديران................................................................. 45

عوامل موثر در اثر بخشي سازمان ........................................................................ 49

وظايف مديران......................................................................................................... 51

برنامه ريزي ........................................................................................................... 53

انواع برنامه ريزي.................................................................................................... 54

مراحل عمده برنامه ريزي........................................................................................ 55

برنامه ريزي موثر.................................................................................................... 56

سازماندهي-تامين بكارگيري نيروي انساني........................................................ 59-57

نظارت و كنترل........................................................................................................ 60

هدايت و رهبري....................................................................................................... 61

سلسله مراتب نيازها................................................................................................. 63

انگيزش و رفتار....................................................................................................... 64

بهداشت رواني......................................................................................................... 65

تئوري x و y .......................................................................................................... 66

نظريه گروهاي انساني............................................................................................. 67

مطالعات در مورد نظريه رهبري............................................................................. 68

سيستم مديريت ليكرت............................................................................................. 71

رهبري اقتضايي....................................................................................................... 72

رهبري موفق............................................................................................................ 73

همگاني و رهبري..................................................................................................... 74

رهبري مبتني بر عشق و محبت................................................................................ 76

مديريت مشاركتي .................................................................................................... 79

شرايط لازم براي اثر بخش بودن مشاركت............................................................ 81

مزاياي مشاركت....................................................................................................... 82

برنامه ريزي و اجراي تغيير.................................................................................... 84

فرآيند ايجاد تغيير.................................................................................................... 86

خلاقيت و نوآوري.................................................................................................... 87

فرآيند خلاقيت.......................................................................................................... 88

ويژگي افراد خلاق.................................................................................................... 89

موانع خلاقيت........................................................................................................... 90

استراتژي نوآوري................................................................................................... 91

روابط انساني........................................................................................................... 92

روابط انساني در مدرسه......................................................................................... 93

شاخص روابط انساني مطلوب................................................................................. 95

عوامل موثر در ايجاد رضايت خاطر معلمان........................................................... 96

فصل چهارم

روش تحقيق............................................................................................................ 101

جامعه آماري.......................................................................................................... 102

ابزار جمع آوري اطلاعات....................................................................................... 103

نحوه جمع آوري اطلاعات....................................................................................... 104

روشهاي آماري تحقيق........................................................................................... 105

فصل پنجم ............................................................................................................. 106

جدول توزيع پاسخهاي مربوط به فرضيه يك........................................................ 107

نمودار فرضيه 1..................................................................................................... 108

جدول شماره 2 فرضيه 1....................................................................................... 109

جدول توزيع پاسخهاي مربوط به فرضيه دو......................................................... 111

نمودار فرضيه 2..................................................................................................... 112

جدول شماره 2 فرضيه 2....................................................................................... 113

جدول توزيع پاسخهاي مربوط به فرضيه سه........................................................ 115

نمودار فرضيه 3..................................................................................................... 116

جدول شماره 2 فرضيه 3....................................................................................... 117

جدول توزيع پاسخهاي مربوط به فرضيه چهار..................................................... 119

نمودار فرضيه 4..................................................................................................... 120

جدول شماره 2 فرضيه 4....................................................................................... 121

جدول توزيع پاسخهاي مربوط به فرضيه پنج........................................................ 123

نمودار فرضيه 5..................................................................................................... 124

جدول شماره 2 فرضيه 5....................................................................................... 125

خلاصه تحقيق و نتيجه ........................................................................................... 128

پيشنهادات .............................................................................................................. 131

محدوديتها و تنگناهاي تحقيق.................................................................................. 133

پيوستها

منابع و ماخذ

پرسشنامه

حدود انتظارات مديران

شيوه نامه انتصاب مديران

بلافاصله بعد از پرداخت موفق میتوانید فایل کامل این پروژه را با سرعت و امنیت دانلود کنید

قیمت اختصاصی و استثنایی این پروژه در پایان نامه دات کام : تنها , 11900 تومان

 

 

 


قیمت قبلی : 150000 ریال

قیمت جدید : 11900 تومان  |   جهت خرید محصول بر روی تصویر روبرو کلیک نمایید :

خرید آنلاین این مطلب
مطالب مرتبط


نام:*
ایمیل:*
متن نظر:
کد را وارد کنید: *
جدیدترین مطالب
پربازدیدترین مطالب
آمار سایت
آمار مطالب یک ساعت پیش: 0
امروز: 0
این ماه: 0
کل: 3114
کل نظرات: 289
آمار کاربران یک ساعت پیش: 0
امروز: 0
این ماه: 0
کل: 252
بن شدگان: 1
جدیدترین عضو: Qurbanalipuya

                                                                                                                         

تبادل لینک خودکار
Taktaz Group

Powered By Taktaz Group. Google+