سلام , به سایت پایان نامه دات کام خوش آمدید
  • در انجام پایان نامه خود مشکل دارید؟نمیتوانید موضوع جدید انتخاب کنید؟برای نوشتن پروپوزال وقت کافی ندارید؟با ما تماس بگیرید بهترین متخصصان را برای انجام کار شما در اختیار داریم...

  • در انجام پایان نامه خود مشکل دارید؟نمیتوانید موضوع جدید انتخاب کنید؟برای نوشتن پروپوزال وقت کافی ندارید؟با ما تماس بگیرید بهترین متخصصان را برای انجام کار شما در اختیار داریم...

  • در انجام پایان نامه خود مشکل دارید؟نمیتوانید موضوع جدید انتخاب کنید؟برای نوشتن پروپوزال وقت کافی ندارید؟با ما تماس بگیرید بهترین متخصصان را برای انجام کار شما در اختیار داریم...

  • در انجام پایان نامه خود مشکل دارید؟نمیتوانید موضوع جدید انتخاب کنید؟برای نوشتن پروپوزال وقت کافی ندارید؟با ما تماس بگیرید بهترین متخصصان را برای انجام کار شما در اختیار داریم...

  • در انجام پایان نامه خود مشکل دارید؟نمیتوانید موضوع جدید انتخاب کنید؟برای نوشتن پروپوزال وقت کافی ندارید؟با ما تماس بگیرید بهترین متخصصان را برای انجام کار شما در اختیار داریم...

اعتماد کنید :

» مطالعه عوامل موثر بر مدیریت ریسک در بانک ها

توسط: pardazesh در 18-05-1394, 14:13 | دسته: مدیریت | تعداد بازدید : 5018

چكيده
مشکل بروز زیان‌های مالی عظیم مانند ورشکستگی بانک لمن برادرز و فردی‌مک حکایت از اهمیت مدیریت ریسک در نظام مالی دارند، در این میان قوانین و مقرراتی نهاد های مالی را ملزم به رعایت استاندارد هایی در این وادی نمود که از همه آنها مهمتر می توان به قوانین پیمان بازل اشاره نمود . این کمیته معیاری را تحت عنوان کفایت سرمایه مطرح نمود.
تحقیقات انجام شده در سایر کشورها نشان می دهد که عوامل بسیاری بر تعیین نسبت کفایت سرمایه که معیاری از مدیریت ریسک بانک ها موثرند.
در این پژوهش رابطه بین مدیریت ریسک بانک ها و عوامل خاص بانک شامل ؛ نسبت نقدینگی ، نسبت حساسیت بهره ، اندازه بانک ، ریسک اعتباری ، نسبت سود آوری و نسبت کارایی عملیاتی و همچنین عوامل کلان اقتصادی نظیر نرخ تورم و رشد تولید ناخالص داخلی مورد بررسی قرار گرفته است ، در این تحقیق هشت فرضیه در مورد تأثیر عوامل خاص بانک و همچنین عوامل کلان اقتصادی بر مدیریت ریسک بانک ها تدوین شده است. از میان نهاد های مالی ایران 13بانک از میان بانک های داخلی طی سال های 1384 تا 1389 با استفاده از روش آماری داده های پانل و با استفاده از نرم افزار Eviews نسخه 7مورد بررسی قرار گرفته است.
نتایج حاصل از این تحقیق نشان از عدم وجود رابطه معنادار میان عوامل خاص بانک و مدیریت ریسک بانک ها و وجود رابطه معناداری میان عوامل کلان اقتصادی با نسبت کفایت سرمایه دارد ؛ و همچنین نشان از وجود رابطه معنادار میان متغیر های کلان اقتصادی و نسبت کفایت سرمایه در کشور های در حال توسعه می باشد.
واژه های کلیدی : نسبت کفایت سرمایه و مدیریت ریسک  

 114صفحه فایل ورد (Word) فونت 14 منابع دارد قیمت 39000 تومان 

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید


ادامه مطلب :

چكيده 3
فصل اول: كليات تحقیق
1-1 مقدمه 3
2-1 بیان مسئله 3
3-1 چهارچوب نظری تحقیق 3
4-1 فرضیه های تحقیق 3
5-1 اهمیت و ضرورت تحقيق 3
6-1 اهداف تحقيق 3
7-1 متغيرهاي مورد مطالعه 3
8-1 حدود مطالعاتی 3
1-8-1 قلمرو موضوعی 3
2-8-1 قلمرو مکاني 3
3-8-1 قلمرو زماني 3
9-1 تعریف واژه ها و اصطلاحات تحقیق 3
10-1 ساختار تحقیق 3
فصل دوم: مروری بر ادبيات تحقيق
1-2 مقدمه 3
2-2 مبانی نظری تحقیق 3
1-2-2 تعریف ریسک 3
2-2-2 طبقه بندي ریسکها 3
3-2-2 مدیریت ریسک 3
4-2-2 اصول ومقررات کمیته بال در خصوص مدیریت ریسک 3
5-2-2 انواع مختلف ریسک در نظام بانکی و روش های مدیریت آن 3
1-5-2-2 ریسک اعتباری 3
2-5-2-2 مفهوم ریسک اعتباري 3
3-5-2-2 ریسک بازار 3
4-5-2-2 ریسک عملیاتی 3
5-5-2-2 ریسک نقدینگی 3
6-5-2-2 چگونگی مدیریت ریسک اعتباری 3
7-5-2-2 نحوه مدیریت ریسک نرخ بهره 3
8-5-2-2 چگونگی مدیریت ریسک عملیاتی 3
9-5-2-2 چگونگی مدیریت ریسک نقدینگی 3
10-5-2-2 مدیریت ریسک در بانکداری اسلامی 3
6-2-2 اعتبارسنجي و مديريت سبد اعتباري 3
7-2-2 تاریخچه وجایگاه ریسک اعتباري در سیستم بانکی 3
8-2-2 دلایل نیاز بانک ها به نقدینگی 3
1-8-2-2 انواع ریسک نقدینگی 3
1-1-8-2-2 ریسک نقدینگی مربوط به تامین وجوه 3
2-1-8-2-2 منابع ریسک نقدینگی مرتبط به تامین وجوه 3
3-1-8-2-2 جریان های نقد غیرمنتظره 3
4-1-8-2-2 فعالیت های منفی بازار 3
5-1-8-2-2 ماهیت مشکلات مربوط به تامین مالی 3
2-8-2-2 ریسک نقدینگی دارایی 3
9-2-2 تعریف ریسک های عملیاتی از نظر کمیته بال 3
10-2-2 روش های اندازه‏گیری ریسک عملیاتی 3
1-10-2-2 روش شاخص پایه (BIA) 3
2-10-2-2 روش شاخص استاندارد 3
3-10-2-2 تاثیر ریسک اعتباري بر بانک یا موسسه مالی 3
11-2-2 اهرم و کفایت سرمایه در بانک ها 3
1-11-2-2 تعريف اهرم 3
2-11-2-2 تعريف كفايت سرمايه 3
3-11-2-2 نسبت كفايت سرمايه بر اساس بيانيه هاي كميته بال 3
4-11-2-2 ساختار سرمايه 3
5-11-2-2 سيستم طبقه بندي دارايي ها و تعيين ضرايب ريسك 3
6-11-2-2 تعيين نسبت استاندارد كفايت سرمايه 3
7-11-2-2 نسبت كفايت سرمايه در ايران 3
12-2-2 ارتباط ریسک اعتباری و نقدینگی 3
3-2 پیشینه تحقیق 3
1-3-2 تحقیقات خارج از ایران 3
2-3-2 تحقیقات در کشور ایران 3
4-2 خلاصه فصل 3
فصل سوم: روش‌ اجرای تحقیق
1-3 مقدمه 3
2-3 روش اجراي تحقیق 3
3-3 روش گرد آوری اطلاعات 3
4-3 جامعه آماری 3
5-3 مدل تحقيق و شیوه اندازه گیری متغیرها 3
1-5-3 مدل مفهومی تحقیق 3
2-5-3 مدل آماری تحقیق 3
6-3 متغیر های تحقیق 3
7-3 شیوه اندازه گیری متغیرهای پژوهش 3
1-7-3 متغیر وابسته 3
2-7-3 متغیر های مستقل 3
1-2-7-3 دسته اول (عوامل خاص) بانک به شرح زیر هستند 3
2-2-7-3 دسته دوم (عوامل اقتصادی) به شرح زیر هستند 3
8-3 روش تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیات 3
1-8-3 آزمون چاو یا F مقید 3
2-8-3 آزمون هاسمن 3
3-8-3 آزمون معنی دار بودن مدل 3
4-8-3 آزمون معنی دار بودن متغیرهای تحقیق 3
5-8-3 مفروضات رگرسیون کلاسیک 3
6-8-3 واريانس ناهمساني 3
7-8-3 آزمون خود همبستگي 3
8-8-3 نرمال بودن داده ها 3
فصل چهارم: تجزيه و تحليل داده‌ها
1-4 مقدمه‏ 3
2-4 آمار توصیفی 3
3-4 آمار استنباطی 3
4-4 نتایج فرضیات تحقیق 3
5-4 خلاصه فصل چهارم 3
فصل پنجم: نتيجه‌گيري و پيشنهادات
1-5 مقدمه 3
2-5 خلاصه و نتیجه گیری 3
3-5 نتایج تحقیق 3
4-5 مقايسه نتايج تحقيق حاضر با نتايج تحقيقات قبلي انجام شده 3
5-5 محدودیت های تحقیق 3
6-5 پیشنهاد ها 3
1-6-5 پیشنهاد تحقیق 3
2-6-5 پیشنهادات برای تحقیقات آتی 3
پیوست ها
پیوست شماره 1 : آمار توصیفی متغیر های پژوهش 3
پیوست شماره 2 : آمار استنباطی (نتایج آزمون چاو) 3
پیوست شماره 3 : آزمون تحلیل رگرسیون 3
پیوست شماره 4 : آزمون مدل با استفاده از روش داده های پانل 3
پیوست شماره 5 : آزمون همسانی واریانس 3
پیوست شماره 6 : آزمون همخطی با استفاده از شاخص تورم واریانس 3
منابع و ماخذ
منابع فارسي: 3
منابع لاتین: 3
سایت : 3
چکیده انگلیسی: 3جدول 1-2 ضریب فاکتور بتا برای هر بخش 3
جدول 2-2 تعاريف اجزاء سرمايه بانك از نظر كميته بال 3
جدول 1-3جامعه آماری این تحقیق 3
جدول 1-4 آمار توصیفی متغیر وابسته 3
جدول 2-4 آمار توصیفی متغیر های مستقل تحقیق 3
جدول 3-4 تفکیک بانک ها خصوصی و دولتی با توجه به کفایت سرمایه 3
جدول 4-4 تفکیک بانک های خصوصی و دولتی با توجه به سود آوری 3
جدول 5-4 آزمون چاو 3
جدول 6-4 آزمون مفروضات رگرسیون کلاسیک 3
جدول 7-4 آزمون هم خطی با استفاده از شاخص تورم واریانس 3
جدول 8-4 آزمون مدل با استفاده از روش پانل 3
جدول 1-5 خلاصه تائید یا رد فرضیه ها 3

شکل1-1 مدل مفهومی تحقیق 3
شکل 1-2تقسیم بندی سطوح ریسک 3
شکل 2-2 روشهای اندازه گیری ریسک عملیاتی 3
شکل 3-2 چارچوب نظارتی کفایت سرمایه 3
شکل1-4 آزمون جارکوا 3

 

بلافاصله بعد از پرداخت موفق میتوانید فایل کامل این پروژه را با سرعت و امنیت دانلود کنید

قیمت اختصاصی و استثنایی این پروژه : تنها , 39000 تومان

 


قیمت قبلی : 500000 ریال

قیمت جدید : 39000 تومان  |   جهت خرید محصول بر روی تصویر روبرو کلیک نمایید :

خرید آنلاین این مطلب
مطالب مرتبط


نام:*
ایمیل:*
متن نظر:
کد را وارد کنید: *
جدیدترین مطالب
پربازدیدترین مطالب
آمار سایت
آمار مطالب یک ساعت پیش: 0
امروز: 0
این ماه: 0
کل: 3114
کل نظرات: 292
آمار کاربران یک ساعت پیش: 0
امروز: 0
این ماه: 0
کل: 252
بن شدگان: 0
جدیدترین عضو: Qurbanalipuya

                                                                                                                         

تبادل لینک خودکار
Taktaz Group

Powered By Taktaz Group. Google+