سلام , به سایت پایان نامه دات کام خوش آمدید
  • در انجام پایان نامه خود مشکل دارید؟نمیتوانید موضوع جدید انتخاب کنید؟برای نوشتن پروپوزال وقت کافی ندارید؟با ما تماس بگیرید بهترین متخصصان را برای انجام کار شما در اختیار داریم...

  • در انجام پایان نامه خود مشکل دارید؟نمیتوانید موضوع جدید انتخاب کنید؟برای نوشتن پروپوزال وقت کافی ندارید؟با ما تماس بگیرید بهترین متخصصان را برای انجام کار شما در اختیار داریم...

  • در انجام پایان نامه خود مشکل دارید؟نمیتوانید موضوع جدید انتخاب کنید؟برای نوشتن پروپوزال وقت کافی ندارید؟با ما تماس بگیرید بهترین متخصصان را برای انجام کار شما در اختیار داریم...

  • در انجام پایان نامه خود مشکل دارید؟نمیتوانید موضوع جدید انتخاب کنید؟برای نوشتن پروپوزال وقت کافی ندارید؟با ما تماس بگیرید بهترین متخصصان را برای انجام کار شما در اختیار داریم...

  • در انجام پایان نامه خود مشکل دارید؟نمیتوانید موضوع جدید انتخاب کنید؟برای نوشتن پروپوزال وقت کافی ندارید؟با ما تماس بگیرید بهترین متخصصان را برای انجام کار شما در اختیار داریم...

اعتماد کنید :

» بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی و مدیریت دانش در مرکز آموزشی درمانی

توسط: pardazesh در 4-05-1395, 09:22 | دسته: مدیریت | تعداد بازدید : 4170

چکيده
مدیریت دانش که یکی از راه های بهبود بخشیدن به شرایط بقا سازمان است، زمانی به طور موفقیت آمیز در سازمان اجرا می گردد که از قبل زمینه فرهنگ مناسب با این نظام بسترسازی شده باشد. چراکه هدایت نمودن دانش موجود در سازمان یک امر مردمی است و به طورکامل مربوط به منابع انسانی می گردد و تابعی از فرهنگ کارکنان سازمان می باشد. لذا سازمان باید برای اجرای موفقیت آمیز مدیریت دانش، فرهنگ متناسب با آن را ایجاد نموده و بر اساس آن عمل نمایند.
این تحقیق با هدف بررسی رابطه بین مولفه های فرهنگ سازمانی و مدیریت دانش در مرکزآموزشی درمانی امام خمینی (ره) شهرستان ایلام انجام گرفته است.
جامعه آماری در این پژوهش شامل کلیه کارکنان مرکز آموزشی درمانی امام خمینی(ره) در شهر ایلامبه تعداد 278 نفر می باشد تعداد افراد نمونه 162 نفر می باشند که با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند، ابزار مورد استفاده در این پژوهش یک پرسشنامه محقق ساخته 30 سوالی جهت سنجش فرهنگ سازمانی و مدیریت دانش می باشد. روش تحقیق از نوع همبستگی و روش تجزیه و تحلیل اطلاعات، روش های آماری توصیفی و روش های آماری استنباطی ضریب همبستگی پیرسون و روش تحلیل رگرسیون چندمتغیره می باشد. پاسخ دهندگان وضعیت فرهنگ سازمانی را در مرکز آموزشی درمانی امام خمینی(ره) متوسط و وضعیت مدیریت دانش را قوی ارزیابی کرده اند و نتایج حاکی از آن است که بین فرهنگ سازمانی و مولفه های آن با مدیریت دانش در مرکز آموزشی درمانی امام خمینی(ره) در شهرستان ایلام رابطه معناداری وجود ندارد. و همچنین مشخص شده که از بین مولفه های فرهنگ سازمانی در پیش بینی مدیریت دانش فقط مولفه های حمایت مدیریت و تعلق سازمانی قادر به پیش بینی مدیریت دانش هستند و سهم تعلق سازمانی در پیش بینی مدیریت دانش کمی بیشتر از حمایت مدیریت می باشد.
واژگان کلیدی: فرهنگ سازمانی، مدیریت دانش،

 

157صفحه فایل ورد ( Word) فونت 14 منابع و پاورقی دارد قیمت 34000 تومان 

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید

 


ادامه مطلب :

فهرست مطالب
عنوان صفحه


فصل اول: كليات
1-1ﻣﻘﺪﻣﻪ‬................................................................................................................................................................................... 2
2-1- بیان مسأله........................................................................................................................................................................4
3-1- اهمیت و ضرورت تحقیق.........................................................................................................................................6
4-1- اهداف تحقیق................................................................................................................................................................7
5-1- سوالات تحقیق..............................................................................................................................................................8
6-1- فرضیه ها..........................................................................................................................................................................9
7-1- قلمرو تحقیق..................................................................................................................................................................9
8-1- تعاريف عملياتي واژه ها ي تحقيق ..........................................................................................................................9
فصل دوّم:مبانی نظری و پیشینه تحقیق
مقدمه..................................................................................................................................................................................... 12
مقدمه............................................................................................................................................................................................12
مفهوم فرهنگ و فرهنگ سازمانی..........................................................................................................................................13
ریشه شناسی فرهنگ.................................................................................................................................................................13
مفهوم فرهنگ..............................................................................................................................................................................13
مفهوم فرهنگ سازمانی..............................................................................................................................................................15
چارچوب فرهنگ سازمانی....................................................................................................................................................19
فضا (جو) سازمانی و تفاوت آن با فرهنگ سازمانی......................................................................................................20
تفاوت فرهنگ سازمانی و جو سازمانی با استفاده از مدل «شاین»...........................................................................21
منشأ شکل گیری فرهنگ سازمانی...........................................................................................................................................23
بقاء و ادامه حیات فرهنگ سازمان............................................................................................................................................24
عوامل عمده حفظ و بقای فرهنگ سازمانی...........................................................................................................................25
عوامل و اجزاء فرهنگ سازمانی................................................................................................................................................26
روش های تشخیص جنبه های فرهنگ سازمانی.................................................................................................................27
مدیریت فرهنگ سازمان.............................................................................................................................................................30

عنوان صفحه


فرآیند مدیریت فرهنگی سازمانی.........................................................................................................................................30
فرهنگ سازمانی قوی و ضعیف.........................................................................................................................................32
مشخصات فرهنگ قوی و ضعیف........................................................................................................................................33
ویژگی های فرهنگ سازمانی..................................................................................................................................................34
معیارهای فرهنگ سازمانی.......................................................................................................................................................37
توسعه فرهنگ.............................................................................................................................................................................39
انواع فرهنگ سازمانی................................................................................................................................................................39
انواع فرهنگ سازمانی از دیدگاه کتز درویس و میلر...........................................................................................................39
انواع فرهنگ سازمانی از دیدگاه کمرون................................................................................................................................41
الگوهای شناخت و بررسی فرهنگ سازمانی........................................................................................................................42
الگوی (AGIL) پارسونز.........................................................................................................................................................42
الگوی ویلیان اوچی....................................................................................................................................................................43
الگوی «لیت وین» و «استرینگر»..............................................................................................................................................45
الگوی مبتنی بر هفت S شرکت مکنزی................................................................................................................................46
الگوی کرت لوین........................................................................................................................................................................47
مطالعات هافستد در زمینه فرهنگ سازمانی...........................................................................................................................48
مطالعات لامرزهیکسن در زمینه فرهنگ سازمانی.............................................................................................................50
الگوی «پیترز» و «واترمن».........................................................................................................................................................52
الگوی استیفن رابینز ...................................................................................................................................................................53
مؤلفه های فرهنگی سازمانی....................................................................................................................................................55
مقدمه...............................................................................................................................................................................................55
مفهوم داده، اطلاعات و دانش...................................................................................................................................................57
انواع دانش......................................................................................................................................................................................60
چرخه دانش .................................................................................................................................................................................62
جریان دانش..................................................................................................................................................................................63
فرایند دانش....................................................................................................................................................................................63
انواع منابع دانش سازمانی ...........................................................................................................................................................64
عنوان صفحه

 

مدیریت دانش چیست؟...................................................................................................................................................................65
تاریخچه مدیریت دانش...................................................................................................................................................................65
تعریف مدیریت دانش......................................................................................................................................................................68
روندهای موثر بر مدیریت دانش...................................................................................................................................................69
اقتصاد متغیر جهانی..........................................................................................................................................................................70
اندازه شرکت و مدیریت دانش.......................................................................................................................................................71
اهداف مدیریت دانش.......................................................................................................................................................................71
اهمیت مدیریت دانش.......................................................................................................................................................................71
مزایای مدیریت دانش........................................................................................................................................................................72
عوامل موثر بر موفقیت مدیریت دانش..........................................................................................................................................75
اصول مدیریت دانش......................................................................................................................................................................76
چرخه حیات دانش.............................................................................................................................................................................77
مؤلفه های مدیریت دانش..................................................................................................................................................................82
چهارچوب نظری تحقیق....................................................................................................................................................................83
پیشینه تحقیق.......................................................................................................................................................................................87
تحقیقات داخلی.....................................................................................................................................................................................87
تحقیقات خارجی.................................................................................................................................................................................90
فصل سوم:روش اجرای تحقیق
روش تحقیق..........................................................................................................................................................................................98
جامعه آماری...........................................................................................................................................................................................98
نمونه و روش نمونه گیری ...............................................................................................................................................................99
روش نمونه گیری.................................................................................................................................................................................99
ابزار گردآوری داده ها........................................................................................................................................................................100
ویژگی های فنی ابزار اندازه گیری.................................................................................................................................................100
روش تجزیه و تحلیل داده ها.........................................................................................................................................................102

عنوان صفحه

فصل چهارم:تجزیه و تحلیل اطلاعات
مقدمه....................................................................................................................................................................................................104
توصیف داده ها..................................................................................................................................................................................104
فراوانی و درصد متغیر سن کارکنان..............................................................................................................................................104
فراوانی و درصد متغیر وضعیت تحصیلی کارکنان.....................................................................................................................105
فراوانی و درصد متغیر سابقه کار کارکنان.....................................................................................................................................107
تحلیل داده ها.......................................................................................................................................................................................108
(تحلیل داده ها) سوال اول تحقیق.................................................................................................................................................108
فراوانی و درصد وضعیت فرهنگ سازمانی در کارکنان مرکز آموزشی درمانی امام خمینی(ره)شهرستان ایلام............109
(تحلیل داده ها) سوال دوم تحقیق ................................................................................................................................................109
فراوانی و درصد وضعیت مدیریت دانش در کارکنان مرکز آموزشی درمانی امام خمینی(ره) شهرستان ایلام...........110
فرضیه اصلی: بین فرهنگ سازمانی و مدیریت دانش رابطه وجود دارد................................................................................113
فرضیه فرعی شماره 1: بین حمایت مدیریت و مدیریت دانش رابطه وجود دارد..............................................................114
فرضیه فرعی شماره 2: بین تعلق سازمانی و مدیریت دانش رابطه وجود دارد....................................................................115
فرضیه فرعی شماره 3: بین خلاقیت فردی و مدیریت دانش رابطه وجود دارد.................................................................116
فرضیه فرعی شماره 4: بین سازش با پدیده تعارض و مدیریت دانش رابطه وجود دارد.................................................116
طرح یک سوال: کدامیک از مولفه های فرهنگ سازمانی پیش بینی کننده بهتری برای مدیریت دانش در مرکز آموزشی درمانی امام خمینی(ره) شهرستان ایلام است؟ ...........................................................................................................................117
فصل پنجم:نتیجه گیری و پیشنهادات
مقدمه.....................................................................................................................................................................................................120
یافته های پژوهش مربوط به سوال اولتحقیق...........................................................................................................................120
یافته های پژوهش مربوط به سوال دوم تحقیق...........................................................................................................................121
یافته های پژوهشی مربوط به فرضیه اصلی تحقیق....................................................................................................................122
یافته های پژوهشی مربوط به فرضیه فرعی شماره 1................................................................................................................123
یافته های پژوهشی مربوط به فرضیه فرعی شماره 2................................................................................................................124
یافته های پژوهشی مربوط به فرضیه فرعی شماره 3................................................................................................................125

عنوان صفحه

یافته های پژوهشی مربوط به فرضیه فرعی شماره 4................................................................................................................126
پیشنهادها..............................................................................................................................................................................................128
پیشنهادهای مبتنی بر یافته های تحقیق..........................................................................................................................................128
پیشنهادها برای تحقیقات آتی...........................................................................................................................................................129
محدوديتهاي تحقيق ............................................................................................................................................................129
فهرست منابع......................................................................................................................................................................................130
منابع فارسی .......................................................................................................................................................................................130
منابع لاتین...........................................................................................................................................................................................137
پیوست ها
شاخص های توصیفی پرسشنامه..................................................................................................................................................138
توصیف نمرات سوالات (فرهنگ سازمانی)..............................................................................................................................138
توصیف نمرات سوالات (مدیریت دانش).................................................................................................................................139

 

 

 

 

 

 

 


فهرست جداول
عنوان صفحه

جدول شماره (2-1): ویژگی های فرهنگ سازمانی از دیدگاه رابینز.......................................................................................36
جدول شماره (2-2) مقایسه فرهنگ های نوع A (آمریکایی)، فرهنگ نوع J (ژاپنی)، فرهنگ نوع Z (آمریکایی اصلاح شده) .....................................................................................................................................................................................................45
جدول شماره2-3- سیر تطور مدیریت دانش...............................................................................................................................67
جدول شماره 2-4 مدل های چرخه حیات مدیریت دانش،......................................................................................78
جدول 3-1 جامعه آماری.................................................................................................................................................................99
جدول 3-2: ضرایب آلفای کرونباخ برای سوالات مربوط به فرهنگ سازمانی..................................................................101
جدول 3-3: ضرایب آلفای کرونباخ برای سوالات مربوط به مدیریت دانش ..................................................................102
جدول 1-4 توزیع فراواني و در صد آزمودني ها بر حسب سن آنها .........................................................................104
جدول 2-4 توزيع فراواني و در صد آزمودني ها بر حسب تحصيلات آنها ................................................................106
جدول 3-4 توزيع فراواني و در صد آزمودني ها بر حسب سابقه كار آنها .................................................................107
جدول 4-4 توزيع فراواني و در صد گزينه هاي انتخابي پاسخگويان در مؤلفه فرهنگ سازماني...............................109
جدول 5-4 توزيع فراواني و در صد گزينه هاي انتخابي پاسخگويان در مؤلفه مديريت دانش .................................110
جدول 1-6-4شاخص هاي گرايش به مركز و پراكندگي سوالات مؤلفه فرهنگ سازماني.....................................111
جدول 2-6-4 شاخص هاي گرايش به مركز و پراكندگي سوالات مؤلفه مديريت دانش.........................................112
جدول 1-7-4 نتايج ضريب همبستگي پيرسون رابطه بين فرهنگ سازماني و مديريت دانش..................................114
جدول 2-7-4 نتايجضريبهمبستگيپيرسونرابطهبينحمايت مديريت ومديريتدانش....115
جدول 3-7-4 نتايجضريبهمبستگيپيرسونرابطهبينتعلق سازماني ومديريتدانش......115

عنوان صفحه


جدول 4-7-4 نتايج ضريب همبستگي پيرسون رابطه بين خلاقيت فردي ومديريت دانش.....116
جدول 5-7-4 نتايج ضريب همبستگي پيرسون رابطه بين سازش با پديده تعارض و مديريت دانش..................................................................................................................................................................117
جدول 1-5-4 : ماتريس همبستگي بين مؤلفه هاي فرهنگ سازماني با مديرت دانش................................................117
جدول 4-5-4 تحليل رگرسيون چند متغيره براي متغير وابسته مديريت دانش توسط متغير فرهنگ سازماني.................................................................................................................................................................................118

 

 

 

 

 

 


نمودار ها
عنوان صفحه


نمودار 1-4 درصد آزمودني ها بر حسب سن آنها...........................................................................................................105
نمودار 2-4 درصد آزمودني ها بر حسب تحصيلات آنها...............................................................................................106
نمودار 3-4 درصد آزمودني ها بر حسب سابقه كار آنها..................................................................................................108

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شکل ها
عنوان صفحه


شکل (2-1) بازخورد (مثبت یا منفی) چارچوب فرهنگ سازمانی..........................................................................................20
شکل (2-2): انواع سطوح فرهنگ...................................................................................................................................................22
شکل 2-3: تغییر فرهنگی، ارزیابی خطر.........................................................................................................................................30
شکل (2- 4): فرآیند مدیریت فرهنگ سازمانی............................................................................................................................32
شکل شماره (2-5): فهرست ویژگی های فرهنگ سازمانی......................................................................................................35
شکل شماره (2-6): فهرست شاخص ها و معیارهای فرهنگ سازمانی .....................................................................................38
شکل شماره (2-7): انواع فرهنگ ها از دیدگاه کتز درویس و میلر.........................................................................................41
شکل شماره (2-8): تأثیر فرهنگ سازمانی روی عملکرد و رضایتمندی........................................................................................48
شکل شماره 2-9 طبقه بندی دانش سازمانی.................................................................................................................................57
شكل شماره 2-10 سلسله مراتب دانش .............................................................................................................................59
شكل 2-11 : انواع دانش......................................................................................................................................................62
شکل شماره2-12- روندهای محیط دانشی....................................................................................................................... 70
شکل شماره 2-13 چرخه مدیریت دانش، مدل پروست و همکاران ، 2000 .....................................................................79
شکل شماره 2-14- چارچوب کلی تحقیق.................................................................................................................................86

 

-1- ﻣﻘﺪﻣﻪ‬
ﺑﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺳﺮﻳﻊ و ﻣﺪاوم ﻓﻨﺎوري اﻃﻼﻋﺎت و اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ، ﻣﺪلﻫﺎي ﺳﻨﺘﻲ ﻛﺴﺐ و ﻛﺎر ﻣﺠﺒﻮرﻧﺪ ﺑﺮاي ﺑﻘﺎ ﺑﺎ ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺴﺐ و ﻛﺎر ﺳﺎزﮔﺎري ﻳﺎﺑﻨﺪ و ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻛﺴﺐ و ﺣﻔﻆ ﻣﺰﻳﺖ رﻗﺎﺑﺘﻲ در اﻗﺘﺼﺎد ﺟﻬﺎﻧﻲ، ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎي‬اﻣﺮوزي ﻧﻴﺎز دارﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﻪﻃﻮر ﻣﺆﺛﺮ ﺑﻪ ﺳﻮي ﻣﻨﺎﺑﻊ داﻧﺶ ﺣﺮﻛﺖ ﻛﻨﻨﺪ.
اﻳﻦ ﺟﻬﺎنﮔﺮاﻳﻲ و رﻗﺎﺑﺖ ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺪ ﺗﺎ داﻧﺶ ﺑﻪﻋﻨﻮان ارزﺷﻤﻨﺪﺗﺮﻳﻦ ﻣﻨﺒﻊ راﻫﺒﺮدي ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﻮد و ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ‬ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر ﻛﺎرﺑﺮد داﻧﺶ ﺑﺮاي اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﺮﺻﺖﻫﺎي ﺑﺎزار و ﺣﻞ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻣﻬﻢﺗﺮﻳﻦ ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ آن ﻣﺤﺴﻮب ﺷﻮد. داﻧﺶ ﻳﻜﻲ از ﺣﻴﺎﺗﻲﺗﺮﻳﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ رﻗﺎﺑﺖﻫﺎي ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ اﺳﺖ. ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه ﻛﻪ داﻧﺶ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ ﻣﻤﻜﻦ‬اﺳﺖ از ﻛﻞ داراﻳﻲ ﻫﺎي ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ ﻣﻬﻢﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ. داﻧﺶ ﻣﻔﻬﻮم ﭼﻨﺪ وﺟﻬﻲ اﺳﺖ و در ﺑﺴﻴﺎري از‬ﻫﻮﻳﺖﻫﺎي ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ ﺷﺎﻣﻞ ﻓﺮﻫﻨﮓ، ﺳﻴﺎﺳﺖﻫﺎ، اﺳﻨﺎد و اﻋﻀﺎي ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﺎﺳﺎزي ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻫﺪف از ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎي داﻧﺶ در ﺳﺎزﻣﺎن، اﻃﻤﻴﻨﺎن از رﺷﺪ و ﺗﺪاوم ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎ در ﺟﻬﺖ ﺣﻔﻆ داﻧﺶ ﺣﻴﺎﺗﻲ در‬ﺗﻤﺎم ﺳﻄﻮح، ﺑﻪﻛﺎرﮔﻴﺮي داﻧﺶ ﻣﻮﺟﻮد در ﺗﻤﺎم ﭼﺮﺧﻪﻫﺎ، ﺗﺮﻛﻴﺐ داﻧﺶ در ﺟﻬﺖ ﻫﻢاﻓﺰاﻳﻲ، ﻛﺴﺐ ﻣﺪاوم داﻧﺶ‬ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ، توسعه ی داﻧﺶ ﺟﺪﻳﺪ از ﻃﺮﻳﻖ ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﻣﺪاوم ﻛﻪ به وسیله ی ﺗﺠﺎرب دروﻧﻲ و داﻧﺶ ﺑﻴﺮوﻧﻲ اﻳﺠﺎد ﻣﻲﺷﻮد اﺳﺖ.
دنیایمتغیرامروزایجابمیکندکهسازمانهابرایبقابهدنبالابزارینوینباشند،یکیازابزارهاییکه میتواندسازمانهارادرتأمینایناهدافیاریدهدمدیریتدانشاست، مدیریتدانشفرآیندیاست کهبهسازمانهاکمکمیکنداطلاعاتمهمرابیابندگزینش،سازماندهیومنتشرکنندوتخصصیاستکهبرایفعالیتهاییچونحلمشکلات،آموختنپویاوتصمیمگیریضروریاست.
مدیریت دانش می تواند گستره ای از ویژگی های عملکرد سازمانی را با قادر ساختن سازمان به «عملکرد هوشمندانه تر» بهبود بخشد (ویک، 1999: ص4). اما این به تنهایی کافی نیست چرا که مدیریت دانش برای آنکه قابل استفاده باشد، نیازمند هماهنگی با فرهنگ سازمانی موجود می باشد. زیرا در هر سازمانی فرهنگ منحصر به فرد آن سازمان وجود دارد که به افراد شیوه فهم و معنی بخشیدن به رویدادها را نشان می دهد.بنابراین از فرهنگ سازمانی می توان به عنوان یک اهرم قدرتمندی برای تقویت رفتار سازمانی استفاده نمود. فرهنگ سازمانی ضعیف مانع از آن می شود که افراد در تلاش برای نگاهداشت پایگاه قدرت شخصی و کارایی خویش، دانسته های خود را تسهیم کرده و منتشر سازند(کالسز، 2000: ص11) لذا برای تسهیل مشارکت افراد و ایجاد دانش، فرهنگ سازمانی حائز اهمیت است. درالگويسنتي،سازمانهاوافراداغلبتمايليبهانتقالوتبادلدانشيكهازآنبرخوردارند،ندارندزيرابه جاياينكهبهدانشبهعنوانمنبعسازمانينگاهكنندبهدانشبهمنزله یمنبعقدرتبرايمنافعشخصيو ارتقايدرجةخودمينگرند. اغلبمديراندانشرابهعنوانمنبعقدرت،اهرمنفوذوضامناستمرارشغلخود ميپندارندوتمايليندارندآنراباديگرانتسهيمكنند. سازمانيكهازتسهيماطلاعاتوخلقدانشميان كاركنانشحمايتميكنند،بيشترميتواندفرايندهايمؤثروكارامديراتعريفكندوعملكردسازمانيخودرا بهبودبخشد. درسازمانيبافرهنگتبادلدانش،افرادايدههاوپيشنهادهايخودراباديگرانتبادلميكنند زيرابهجاياينكهمجبوربهاينكارباشند،آنرافراينديطبيعيميدانند. بنابراينبايددربيناعضايسازمان،اينانگيزهرابهوجودآوردكهبدونترسِازدستدادنموقعيتخودبهتبادلدانشدرسازمانبپردازند، ازآنجاكهدانشمستعدكهنهشدناست. زيرساختمهمديگرمديريتدانش،سازمانيادگيرندهاستكه مفهومياستكهبامديريتدانشمتولدشدودرسطحسازمانيمستلزمطراحيسيستميادگيريمستمراست. يادگيريمستمرضرورتمديريتدانشاست،زيرابدونيادگيري،دانشخلقنميشودوبرايتحققتوجهاكولوژي،فرهنگ،ساختاروراهبردالزامياست .انتقالدانشتنهابرقراريارتباطباتبادلاطلاعاتيادردسترسقراردادنآنبرايافراديكهبهآننياز دارند،نيستبلكهانتقالدانشهماشاعةدانشوهمجذبآنراشاملميشود.اطلاعاتوقابليتهاوقتي بهطورمؤثرمنتقلميشوندكهگيرنده،آنرابهخوبيدرككندتابهطورمؤثروكارآاستفادهكند. انتقالدانش فرديارزشزياديداردوآموزشهايخصوصيوغيررسميو شبکه ی اطلاعاتبهيادگيريفردوسازمانكمك زياديميكند، ازطرفيپيادهسازيمديريتدانشمستلزمآناستتاعواملسازمانيهمچونساختار، فرهنگ(فرهنگتبادلويادگيريمستمر)فناوري،منابعانسانيبههممرتبطوازويژگيهايخاصيبرخوردار باشند.دارمی از سال 2005-1997يازدهعاملموفقيتمديريتراشناساييكردكهيكيازآنهافرهنگاست. اخوانوجعفري(2006)عواملفرهنگيراازعواملشكستمديريتدانشمي دانندكهمي توانبارفع مشكلات،شكستهارابهموفقيتمبدلكرد. آنهافرهنگدانمشحوررا،فرهنگيمعرفيكردهاندكهبرايدانش ارزشقائلاستوخلق،تسهيموبه كارگيريآنراتشويقمي كند. بزبورا(2007)نشاندادكهمديران ميترسندباتبادلبينخودوكارمندان،كنترلدانششركتراازدستبدهند. سوزانوهمكاران (2004) دركارخودباعنوانمديريتدانش،حلقةاتصالفرهنگويادگيريسازماني،اثربخشيمديريتدانشراتحتتأثيرشرايطاجتماعيداشتندكهيادگيري،آموزشصورتميگيرد.جنسوآلفمن(2004)درمدلهايموفقمديريتدانش،بهفرهنگدانشيكهازتبادلوبهكارگيري دانشوحمايتمديرانارشدشاملتخصيصمنابع،رهبريوآموزشپشتيبانيكند،اشارهكرده اند. ايننوع فرهنگسازمانيوآموزشودرگيريكاركنان(مشاركتدرتصميم گيري،برنامهريزيوارزيابي،مسئوليت پذيري درتبادلوتوزيعدانش)ازعواملحياتيدربهروزكردنمديريتدانشاستكههونگ(2005)بيانكرده.آموزش،تبادلدانشوايجادجويكهنوآوري،تبادلوبه كارگيريدانشراتشويقكند،سهموردازشانزده راهكاراصوليرفعنارسايياستفادهازسيستمهايمديريتدانشوافزايشموفقيتآناستكهلينوهمكاران (2005) ارائهكردهاند.سيداحسانورولند(2004)ومتعاقبآنعسگري(1384)بايافتنارتباطمعنيداربينفرهنگتبادلو فرهنگيادگيريمستمرباتوليدوانتقالدانش(دومؤلفه یمهممديريتدانش)بهايننتيجهرسيدندكهايجاد فرهنگتبادلدرزمينةدانشوتجاربدرسازمان،آموزشويادگيريمستمر،درجذب،ذخيره،انتقالوتوزيع دانش مؤثر است. اينفرهنگمنطبقبامعيارهايآمادگيسازمانبرايمديريتدانشاستكهمحمدي(1385)درمدلخودارائهكردهاست . اينويژگی هافرهنگبا3عاملو2شاخصاز10عاملو34 شاخصی که دارمی (1386) در موفقیت مدیریت دانش به دست آورده است همخوانی دارد، پیش از این بین دو مؤلفه ی مهم مدیریت دانش (خلق و انتقال) ارتباط معنی دار و مثبتی مشاهده شد که تحقیق سید احسان و روئلند (2004) و متعاقب آن عسگری (1384)، ابوترابی و همکاران (1386)، گودرزی و ابوترابی (1386) بیانگر این رابطه است.
2-1- بیان مسأله
در سال های اخیر سازمان ها و شرکت های مختلف پیوستن به روند دانایی را آغاز کرده اند و مفاهیم جدیدی چون کار دانشی، دانش کار، مدیریت دانش و سازمان های دانشی، خبر از شدت یافتن این روند می دهند. ییتردراکر، با بکارگیری این واژگان خبر از ایجاد نوع جدیدی از سازمان ها می دهد که در آنها به جای قدرت بازو و قدرت ذهن حاکمیت دارد که بر اساس این نظریه در آینده جوامعی می توانند انتظار توسعه و پیشرفت داشته باشند که از دانش بیشتری برخوردار باشند، بنابراین مدیریت سازمان ها باید با تکیه بر دانش برتر امکان اتخاذ تصمیمات معقول تر در موضوعات مهم و بهبود عملکردهای مبتنی بر دانش را پیدا کنند. از این رو مدیریت دانش معقوله ای مهم از خود دانش محسوب می شود و در سازمان به دنبال آن است تا نحوه چگونگی تبدیل اطلاعات و دانسته های فردی و سازمانی را به دانش و مهارت های فردی و گروه، تبیین و روشن نماید.با بررسی و تحلیل دانش و اهمیت ویژگی های آن در حیطه عملکرد سازمان ها می توان دریافت که برخورداری از دانش و اطلاعات روز آمد برای ادامه حیات سازمان ها به یک ضرورت انکار ناپذیر تبدیل شده است. بخصوص اگر روند تغییر و تحولات دانش در جامعه معاصر به دقت مورد ارزیابی واقع شود، این نتیجه مهم حاصل می شود که جامعه فرا صنعتی امروز جامعه ای اطلاعاتی است که در آن به تدریج فناوری های نیرو افزا جای خود را به فناوری های دانش افزا می دهند (احمد پور داریانی، 1381، ص152). و در محیط پویا و پیچیده امروزی برای سازمان ها ضروری است که بطور مداوم دانش جدید را به شکل ایجاد، اعتبار بخشی و کاربرد در محصولات و خدمات خود به کارگیرند (گانب، دی بات، ترجمه ایرانشاهی، 1377، ص 82). بنابراین مدیریت سازمان ها باید با تکیه بر داشتن برتر امکان اتخاذ تصمیم های معقول در موضوعات مهمتر و بهبود عملکردهای مبتنی بر دانش را پیدا کنند. از این رو مدیریت دانش مقوله ای مهمتر از خود دانش محسوب می شود که در سازمان ها به دنبال آن است تا نحوه چگونگی تبدیل اطلاعات و دانسته های فردی و سازمانی را به دانش و مهارت های فردی و گروهی تبیین و روشن نماید. (پروست، 2000،ص 163)
از این رو سازمان ها باید محیطیبرای اشتراک، انتقال و تقابل دانش در میان اعضا بوجود آورند و افراد را در جهت با مفهوم کردن تعاملاتشان آموزش دهند (نوناکا،1996، ص65) تنها با بررسی، تغییر و ایجاد یک فرهنگ سازمانی مناسب و انعطاف پذیر است که می توان به تدریج الگوی تعامل بین افراد را در سازمان تغییر داد و از مدیریت دانش به عنوان یک مزیت رقابتی بهره گرفت (گانب، دی بات، ترجمه ایرانشاهی، 1377، ص 83).
درک نقش و جایگاه واقعی دانش در سازمان ها به یافتن پاسخی برای این سوال که چرا برخی سازمان ها همواره موفق هستند، کمک می کند. درک این مسأله که چه عواملیزمینه ساز تداومی می شود که امکان بقایی پر نشاط را برای سازمان ها بوجود آورد بطور نزدیکی با آشنایی مفهوم دانش و نحوه کاربرد و استفاده از آن در سازمان در ارتباط می باشد.به این ترتیب برخورداری از منابع طبیعی نمی تواند به اندازه دانش مهم باشد. سازمان دانشی به توانمندی هایی دست مییابد که قادر است از نیروی اندک، قدرتی عظیم بسازد. مدیریت دانش تلاش نوین قرن مرسوم به عصر دانش برای حفظ، هدایت و افزایش هدفمند سرمایه های دانشی سازمان هاست و به این اشاره دارد که سرمایه گذاری در علم بهترین و بیشترین سود را به بار می آورد مدیریت دانش خلق دانش، کسب دانش، ذخیره سازی دانش، انتشار دانش به اشتراک گذاری دانش و بالاخره به کارگیری دانش است. یک سازمان باید دانش مورد نیاز خود را شناسایی کرده، آن را کسب نماید و ذخیره سازی کند تا بتواند آنرا در موارد مورد نیاز به کار گیرد.پس مدیریت دانش شامل فرآیندهای ایجاد و خلق دانش، اعتبار بخشیدن به دانش، شکل بخشیدن به آن، توزیع دانش و کاربرد علمی آن در سازمان می باشد.از طرفی فرهنگ سامانی بر تمام جنبه های سازمانی تأثیر می گذار و بر اساس اعتقادات و ارزش های مشترک به سازمان ها قدرت می بخشد و بر نگرش رفتار فردی، انگیزه، رضایت شغلی و سطح تعهد نیروی انسانی، طراحی ساختار و نظام های سازمانی، هدف گذاری، تدوین و اجرایخط مشی ها و اجرای استراتژی ها و ... تأثیر می گذارد.تنها با بررسی، تغییر و ایجاد یک فرهنگ سازمانی مناسب و انعطاف پذیرا ست که می توان به تدریج الگوی تعامل بین افراد را در سازمان تغییر داد و از مدیریت دانش به عنوان یک مزیت رقابتی بهره گرفت.
مهمترینمانع ایجاد اثربخش مدیریت دانش در سازمان، فقدان فرهنگ، تسهیم دانش و عدم درکمزایای بیشمار مدیریت دانش در میان کارکنان می باشد.بنابراین این پژوهش درصددپاسخگویی به این سوال است که آیا بین مولفه های فرهنگ سازمانی و مدیریت دانش درمرکز آموزش درمانی امام خمینی(ره)شهرستان ایلام ارتباط وجود دارد
3-1- اهمیت و ضرورت تحقیق
در سال های اخیر، سازمان ها و شرکت های مختلف پیوستن به روند دانایی را آغاز کرده اند و مفاهیم جدیدی چون کار دانشی، مدیریت دانش و سازمان های دانشی، خبر از شدت یافتن این روند می دهند.
اهمیت فرهنگ سازمانی و تأثیر آن بر حیات و عملکرد سازمان بر اهل علم و اندیشه و تحقیق پوشیده نیست. مدیران و رهبران سازمان می توانند در جهت ایجاد ارزشهای فرهنگی مؤثر که متعهدانه از طرف اعضاء دنبال می شود کوشش کنند . بنابراین مدیران فقط از فرهنگ پیروی نمی کنند بلکه یکی از نقش های مدیران سازمان وضع ارزشهای فرهنگی مناسب است . این نقش امروزه با توجه به اهمیت انسانها در رویارویی با تغییرات محیط از مهمترین نقشهای رهبران سازمان است (خوارزمی ، ۱۳۷۱، ص ۱۶).از این منظر فرهنگ سازمانی به عنوان مشخصه ای که باعث پیوستگی سازمان ها می شود، شناخته می شود و تنها یک جنبه از بازی نیست بلکه خود بازی است. فرهنگ می تواند ارتباط اتخاذ تکنولوژی و رشد سازمانی را تقویت کند، می تواند یک فاکتور مهم در استراتژی تولید باشد و می تواند نقش حیاتی در مشخص کردن موفقیت یا عدم موفقیت روابط بین سازمانی باشد (بالتازارد، 2004، ص 7). از طرف دیگر بیشتر گروه هاییکه مطالعات قرن 21 را انجام می دهند بر این اعتقاد دارند که جهان در وضعیتی قرار دارد که هیچ گاه در تاریخ بشر نبوده است. تغییرات نسبت به سال های پیشین که سالیان ثبات بوده با نرخ فزآینده ای در بیشتر نقاط جهان و در بیشتر زمینه های زندگی صورت می گیرد. بنابراین دنیای امروز و فردا، دنیای تغییر است، دنیایی که تنها عامل با ثابت در آن خود تغییر است (زالی، 1377، ص 9-2).
از این رو هر سازمانی برای اینکه با دنیایی در حال تغییر سازگار گردد باید از عهده این تغییر و تحول برآید و مهارت های جدید و نگرش های تازه به وجود آورد(زالی، 1377، ص9-2). یکی از پاسخ های خردمندانه به محیط متغییر، افزایش آگاهی از اهمیت دانایییادگیری است .ایکو کارشناس مشهور مطالعات ژاپنی می گوید : «در اقتصادی که تنها چیز با ثبات، بی ثباتی است، یک منبع مطمئن و با دوام مزیت رقابتی، دانایی است». وقتی هر شب تقاضاها تغییر می کند، فن آوری ها توسعه مییابد، رقبا زیاد می شوند، شرکت هایی موفق هستند که همواره دانش جدید ایجاد کنند ، آن را به طور گسترده توسعه داده و در سراسر سازمان اشاعه دهند و به سرعت آن را به صورت فن آوری ها و محصولات جدید نشان دهند(ویگ، 1999، ص۳۲ ).
اما اولین قدم در این راه این است که آیا افراد و دارندگان این دانش آماده حمایت از این فرایند هستند یا خیر؟ و این نیازمند فرهنگ حمایتی و هماهنگ شده ای است که بین تمام سازمان های متشکل تقسیم شده باشد، چرا که فرهنگ سازمانی، بخش پیچیده ای از ارزش ها و عقاید کارکنان را شامل می شود و این ارزش ها بر نحوه نگرش و نهایتاً رفتار افراد در محیط های کاری مؤثر خواهد بود(زارعی متین، ۱۳۷۴، ص۳۸ ). بنابراین وجود یک فرهنگ سازمانی منعطف که بتواند تغییرات را به خوبی مورد حمایت قرار دهد و همواره سازمان را در مزیت رقابتی موفق نگه دارد برای کاویدن ، فهمیدن و خلق دانش مورد نیاز سازمان و اشاعه آن میان کارکنان ضروری به نظر می رسد چرا که فرهنگ سازمانییک سازمان، هویت و شخصیت آن سازمان می باشد و افراد ناخودآگاه مطابق با آن عمل می کنند. مرکز مورد مطالعه در این پژوهش، مرکز آموزشی درمانی امام خمینی شهرستان ایلام می باشد از آنجایی که مرکز مذکور طبق استاندارد هایIso پیش می رود و از طرفی این برنامه ها موجب پدید آمدن فرهنگ سازمانی مبتنی بر کیفیت و مشارکت کارکنان می شود، لذا می تواند زمینه ای برای استقرار مدیریت دانش در این مرکز باشند. با توجه به موارد ذکر شده و ویژگی های مذکور در این مرکز انجام پژوهشی جهت بررسی رابطه بین مؤلفه های فرهنگ سازمانی و مدیریت دانش در چنین مرکزی ضروری به نظر می رسد.
4-1- اهداف تحقیق
هدف کلی:
بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی و مدیریت دانش در مرکز آموزشی درمانی امام خمینی(ره) شهرستان ایلام.

اهداف جزئی:
1-تعیین وضعیت فرهنگ سازمانی در مرکز آموزشی درمانی امام خمینی (ره) شهر ستان ایلام.
2- تعیین وضعیت مدیریت دانشی در مرکز آموزشی درمانی امام خمینی (ره) شهرستان ایلام.
3-تعیین رابطه بین فرهنگ سازمانی و مدیریت دانشی در مرکز آموزشی درمانی امام خمینی (ره) شهرستان ایلام.
4-تعیین رابطه بین خلاقیت فردی و مدیریت دانش در مرکز آموزشی درمانی امام خمینی (ره) شهرستان ایلام.
5- تعیین رابطه بین حمایت مدیریت و مدیریت دانشی در مرکز آموزشی درمانی امام خمینی (ره) شهرستان ایلام.
6-تعیین رابطه بین تعلق سازمانی و مدیریت دانشی در مرکز آموزشی درمانی امام خمینی (ره) شهرستانایلام.
7-تعیین رابطه بین سازش با پدیده ها، تعارض با مدیریت دانش در مرکز آموزشی درمانی امام خمینی (ره) شهرستان ایلام.
8-تعیین رابطه بین کدامیک از مؤلفه های فرهنگ سازمانی پیش بینی کننده بهتری برای مدیریت دانش در کارکنان مرکز آموزشی درمانی امام خمینی (ره) شهر ستان ایلام است.
5-1- سوالات تحقیق
1-وضعیت فرهنگ سازمانی در مرکز آموزشی درمانی امام خمینی (ره) شهرستان ایلام چگونه است؟
2-وضعیت مدیریت دانشی در مرکز آموزشی درمانی امام خمینی (ره) شهرستان ایلام چگونه است؟
3-تا چه حد بین فرهنگ سازمانی و مدیریت دانش در مرکز آموزشی درمانی امام خمینی (ره) رابطه وجود دارد؟
1. 4-کدامیک از مؤلفه های فرهنگ سازمانی پیش بینی کننده بهتری برای مدیریت دانش در کارکنانمرکز آموزشی درمانی امام خمینی (ره) است؟


6-1- فرضیه ها
فرضیه اصلی:
بین فرهنگ سازمانی و مدیریت دانش در مرکز آموزشی درمانی امام خمینی در شهرستان ایلام رابطه معنا داری وجود دارد/
فرضیات فرعی:
1-بین حمایت مدیریت و مدیریت دانش در مرکز آموزشی درمانی امام خمینی(ره)شهرستان ایلام رابطه وجود دارد.
2-بین تعلق سازمانی و مدیریت دانش در مرکز آموزشی درمانی امام خمینی(ره)شهرستان ایلام رابطه وجود دارد.
3-بین خلاقیت فردی و مدیریت دانش در مرکز آموزشی درمانی امام خمینی(ره)شهرستان ایلام رابطه وجود دارد.
4-بین سازش با پدیده تعارض و مدیریت دانش در مرکز آموزشی درمانی امام خمینی(ره)شهرستان ایلام رابطه وجود دارد.

7-1- قلمروتحقيق
شهرستان ايلام در مرکز آموزشي درماني امام خميني(ره)واقع در میدان 22 بهمن در سال1390 مي باشد.


8-1-تعاریف عملیاتی واژه های تحقیق
فرهنگ سازمانی
منظوراز فرهنگ سازمانی دراین پژوهش نمره ای است که آزمودنی از پرسشنامه فرهنگ سازمانیمحقق ساخته کسب می کند که شاخصهایی مانند نگرش به کارکنان به عنوان سرمایهاجتماعی، افتخار کارکنان به کار در مرکز، ارتباط نزدیک مدیر با کارکنان، بردباریمدیران در مواجهه با مشکلات کارکنان، دادن فرصت مناسب به کارکنان جهت بروز افکارنو، میزان تحمل تضاد در بین کارکنان، رضایت کارکنان از عضویت در سازمان و احساسآزادی کارکنان نسبت به انجام وظایف شغلی خود را می سنجد.
مدیریت دانش
منظور از مدیریت دانش در این پژوهش نمره ای است که آزمودنی از پرسشنامه محقق ساختهمدیریت دانش کسب می کند که شاخصهایی مانند آمادگی کارکنان برای پذیرش مسئولیت هایبیشتر، واضح بودن اهداف مرکز، به روز رسانی دانش با توجه به تغییر و تحولات محیطی،جذب افراد صاحب دانش، استفاده از شبکه های ارتباطی جهتانتقال نظرات از بالا بهپایین، توجه به سرمایه های فکری، ذخیره دانش به صورت مکتوب و توزیع و انتشار دانشبه منظور در دسترس گذاشتن دانش برای همگان را می سنجد.

 

 

 

 

فصل دوّم
ادبیات تحقیق

 

 

مقدمه
این فصل شامل 3 بخش می باشد:در بخش اول؛ به ریشه شناسی و بررسی ادبیات در زمینه فرهنگ سازمانی پرداخت می شود. در بخش دوّم؛ به بررسی تاریخچه و نوشته جات در زمینه مدیریت دانش اختصاص داده می شود و در پایان بخش سوم؛ به تعدادی از تحقیقات انجام شده (داخلی و خارجی) در رابطه با فرهنگ سازمانی و مدیریت دانش اشاره خواهد شد.

بخش اوّل: فرهنگ سازمانی
2-1- مقدمه
در اوايل دهه 1980 صدها محقق شروع به پژوهش در خصوص فرهنگ سازماني نمودند و دهها مقاله و كتاب در اين خصوص به چاپ رسيد و اكثر مجلات معتبر دانشگاهي مباحث خود را به اين پديده اختصاص دادند و امروزه فرهنگ سازماني تبديل به عنوان فراگيري در مباحث مديريت شده است و انبوه مطالعات انجام گرفته تاكنون توانسته است نگرش دانش‌پژوهان و مديران را نسبت به سازمان تغيير داده و تجزيه و تحليل فرهنگ سازماني را به يكي از مهمترين تخصص ها در زمينه رفتار سازماني مبدل نمايد.
امروزه سازمان ها در محيط متلاطم و طوفاني تغيير به حيات سازماني خود ادامه داده و براي تحقق بخشيدن به رسالت‌هاي خويش، ناچار به تحول و همگون‌‌سازي ساختار و فرايندهاي خود با نيازهاي محيطي مي‌باشند و براي تنظيم مؤثر و آگاهانه فرايند تغيير، قبل از هر چيز ناچار به تغيير بنيادي در بينش‌ها و تحول در سطوح فردي، گروهي و سازماني و همچنین به تغيير در شيوهء زندگي (فرهنگ) حاكم بر سازمان مي‌پردازند و قبل از هر تحولي بايد فرهنگ سازمان خود را شناسائي و بررسي نمايند (برینکینز، 2004، ص8).
می توان گفت در واقع فرهنگ سازمانی به کارکنان یک سازمان چارچوب مشترکی برای تغییرات در سازمان ارائه می نماید (کی ووی، 2007، ص2).


2-2- مفهوم فرهنگ و فرهنگ سازمانی
2-2-1- ریشه شناسی فرهنگ:
از لحاظ معنی فرهنگ، واژه ای فارسی است که از دو جزء مرکب «فر» و «هنگ» تشکیلیافته است. «فر» به معنی جلو و «هنگ» از ریشه اوستایی «.................................

 


2-2-3- مفهوم فرهنگ سازمانی:
تعریف فرهنگ سازمانی در هیچ قالب مشخصی امکان پذیر نیست، به این معنا که تعریفی از آن بطور عام مورد پذیرش واقع شده باشد وجود ندارد. یکی از از این تعاریف عبارت است از:
- فرهنگ سازمان مجموعه ای از باورها و شیوه اندیشیدن می باشد که اعضای سازمان در آن وجوه مشترک دارند (پارساییان و اعرابی،1380، ص631). تعریف فرهنگ سازمانی بسیار سخت می باشد زیرا قسمت اساسی فرهنگ دور از دید می باشد. در واقع همانند کوه یخی می باشد که فقط می توان سطح خارج شده از آب آن را دید.
- فرهنگ هر روز واقعیتی را ایجاد می کند و آن شامل هر آن چیزی است که در سازمان رخ می دهد و هر آن چیزی است که ذینفعان انجام می دهند. ذینفعان شامل: کارکنان، مدیران، مالکین، سهام داران، مشتریان، تأمین کنندگان و دولت می باشد. واقعیت های روزمره در واقع همان فعالیت های تکراری و روزمره کارکنان می باشند و دارایی ها، طرح ها، برنامه و رسالت و چشم انداز سازمان جزء حقایق ریشه ای و بنیادی آن می باشند (اسچابراک، 2008، ص 8-7).
- معمولاً فرهنگ یک سازمان، بیانگر شخصیت یک سازمان است. فرهنگ شامل: هنجارها، محسوسات و نشانه های اعضای سازمان و رفتارشان است. اعضای جدید یک سازمان، فرهنگ ویژه هر سازمان را به محض./.............................

 

-3- چارچوب فرهنگ سازمانی
فرهنگ سازمانی عبارتند از: الگوی منحصر به فرد از فرضیه ها، ارزش ها و هنجارهای مشترک که فعالیت های جامعه پذیری، زبان، سمبل ها و عملیات سازمان ها را شکل می دهد (محجوب، 1383، ص10). برای شناخت بهتر فرهنگ سازمانی چارچوبی ارائه شده است.
فرهنگ کلان: ترکیبی از....................

 

 

بلافاصله بعد از پرداخت موفق میتوانید فایل کامل این پروژه را با سرعت و امنیت دانلود کنید

قیمت اختصاصی و استثنایی این پروژه : تنها , 34000تومان

 

 


قیمت قبلی : 400000 ریال

قیمت جدید : 34000 تومان  |   جهت خرید محصول بر روی تصویر روبرو کلیک نمایید :

خرید آنلاین این مطلب
مطالب مرتبط


نام:*
ایمیل:*
متن نظر:
کد را وارد کنید: *
جدیدترین مطالب
پربازدیدترین مطالب
آمار سایت
آمار مطالب یک ساعت پیش: 0
امروز: 0
این ماه: 6
کل: 3114
کل نظرات: 289
آمار کاربران یک ساعت پیش: 0
امروز: 0
این ماه: 0
کل: 252
بن شدگان: 1
جدیدترین عضو: Qurbanalipuya

                                                                                                                         

تبادل لینک خودکار
Taktaz Group

Powered By Taktaz Group. Google+