سلام , به سایت پایان نامه دات کام خوش آمدید
  • در انجام پایان نامه خود مشکل دارید؟نمیتوانید موضوع جدید انتخاب کنید؟برای نوشتن پروپوزال وقت کافی ندارید؟با ما تماس بگیرید بهترین متخصصان را برای انجام کار شما در اختیار داریم...

  • در انجام پایان نامه خود مشکل دارید؟نمیتوانید موضوع جدید انتخاب کنید؟برای نوشتن پروپوزال وقت کافی ندارید؟با ما تماس بگیرید بهترین متخصصان را برای انجام کار شما در اختیار داریم...

  • در انجام پایان نامه خود مشکل دارید؟نمیتوانید موضوع جدید انتخاب کنید؟برای نوشتن پروپوزال وقت کافی ندارید؟با ما تماس بگیرید بهترین متخصصان را برای انجام کار شما در اختیار داریم...

  • در انجام پایان نامه خود مشکل دارید؟نمیتوانید موضوع جدید انتخاب کنید؟برای نوشتن پروپوزال وقت کافی ندارید؟با ما تماس بگیرید بهترین متخصصان را برای انجام کار شما در اختیار داریم...

  • در انجام پایان نامه خود مشکل دارید؟نمیتوانید موضوع جدید انتخاب کنید؟برای نوشتن پروپوزال وقت کافی ندارید؟با ما تماس بگیرید بهترین متخصصان را برای انجام کار شما در اختیار داریم...

اعتماد کنید :

» امکان سنجی اجرای بودجه ريزی عملياتی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

توسط: pardazesh در 8-05-1396, 23:44 | دسته: مدیریت | تعداد بازدید : 3665

این تحقیق با هدف امکان سنجي اجرای بودجه­ ريزی عملياتی در دانشگاه آزاد اسلامي واحد کرج و در سال 1392 به عمل آمده است. به اين منظور بر اساس مدل شه((sheh ، طبقه بندي سه گانه­ای از ميزان توانایی (توانايي ارزيابي عملکرد، توانايي نيروي انساني و توانايي فني)، ميزان اختيارات (اختيار سازماني، اختيار قانوني و اختيار رويه­اي) و ميزان پذيرش (پذيرش سياسي، پذيرش مديريتي و پذيرش انگيزشي) در دانشگاه آزاد اسلامي واحد کرج مورد بررسی قرار گرفت. تحقیق از لحاظ هدف کاربردي و از لحاظ روش، از نوع توصيفي- پيماشي بوده است. جامعه آماری شامل کلیه معاونين دانشگاه، روساي دانشکده­ها و مديران و کارشناسان حسابداري و بودجه دانشگاه آزاد اسلامي واحد کرج به تعداد 78 نفر بودند که با پرسشنامه محقق ساخته مورد مطالعه قرار گرفتند. برای سنجش پايايي ابزار تحقيق از ضريب آلفاي كرونباخ استفاده شد که مقدار آلفاي كرونباخ بدست آمده براي ميزان توانايي بودجه ريزي عملياتي 0/85، ميزان اختيارات 0/77 و ميزان پذيرش بودجه ريزي عملياتي در دانشگاه آزاد اسلامي واحد کرج0/81محاسبه گردید. نتايج حاصل آزمون t تک گروه نشان داد، هر سه عاملتوانايي، اختیار و پذيرش (در سطح معنا­داري 0.01>p­) برای استقرار بودجه­ريزي عملياتي در دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج وجود دارد. همچنین بر اساس یافته های آزمون فریدمن، از میان عوامل مورد مطالعه؛ پذيرش مديريتي، توانايي نيروي انساني و توانایی فنی از مهم ترین عوامل استقرار بودجه ريزي عملياتي در این واحد، می باشند.

 

واژگان کليدي: بودجه ریزی عملیاتی، مدل شه، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج.

 

 110صفحه فایل ورد (Word) فونت 14 منابع دارد +پرسشنامه قیمت 19500 تومان

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید

 

 

 


ادامه مطلب :

فهرست مطالب

عنوان

 

صفحه

فصل اول : کليات تحقيق

 

 

1-1) بيان مسئله تحقيق

 

2

1-2) اهمیت موضوع تحقیق

 

4

1-3) اهداف تحقیق

 

4

1-4) سئوالات و فرضيه هاي تحقيق

 

4

1-5) چارچوب نظري تحقيق

1-6) مدل تحقيق

1-7)تعريف عملياتي متغيرها و واژه هاي کليدي

1-8) روش تحقيق

1-9) قلمرو تحقیق

1-10) جامعه آماري مورد مطالعه و حجم نمونه

 

5

6

13

18

18

19

فصل دوم : مبانی نظری و پیشینه تحقیق

بخش اول: مبانی نظری تحقیق

 

 

21

2-1) تاریخچه بودجه

2-1-1) تعاريف بودجه

2-1-2) تعاريف بودجه از ديدگاه قانوني

2-1-3) مراحل بودجه ريزي در ايران

2-1-3-1) مرحله تهيه ، تنظيم و پيشنهاد بودجه

2-1-3-2) مرحله تصويب بودجه

2-1-3-3) مرحله اجراي بودجه

2-1-3-4) مرحله نظارت بر بودجه

2-1-4) بودجه ريزي برنامه اي

2-1-5) نظام بودجه ريزي مديريت بر مبناي هدف

2-1-5-1) نظام بودجه ريزي مديريت بر مبناي هدف در امریکا

2-1-6)نظام بودجه ريزي بر مبناي صفر

2-1-7) مزاياي بودجه ريزي بر مبناي صفر در مقايسه با بودجه ريزي سنتي

2-1-8) نظام بودجه ريزي بر مبناي صفر در امریکا

2-1-9) نظام بودجه ريزي افزايشي

 

22

24

24

26

26

28

28

28

28

30

31

33

34

 

35

37

37

 

فهرست مطالب

عنوان

صفحه

2-1-10) مزايا و معايب بودجه ريزي افزايشي

38

2-2) بودجه ريزي عملياتي

39

2-2-1) تعريف بودجه ريزي عملياتي

39

2-2-2)تعريف بوجه عملياتي از ديدگاه کميسيون هوور

40

2-2-3) انواع بودجه ريزي عملياتي

40

2-2-4) مباني قانوني بودجه ريزي عملياتي

41

2-2-5) اجراي بودجه عملياتي

45

2-2-5-1) حسابداري قيمت تمام شده

46

2-2-5-2) روش اندازه گيري کار

2-2-6) تحقق بودجه ریزی عملیاتی

47

48

2-2-7) اهداف بودجه ريزي عملياتي

49

2-2-8) ويژگيهاي بودجه ريزي عملياتي

50

2-2-9) اصول و مفاهيم هزينه يابي محصول

51

2-2-10) فوايد بودجه ريزي عملياتي

54

2-2-11) الزامات بودجه ريزي عملياتي

55

2-2-11-1) جلب موافقت و تعهد نقش آفرينان اصلي

55

2-2-11-2) تنظيم برنامه زماني براي اجرا

55

2-2-11-3) تامين آموزشهاي لازم

56

2-2-11-4) بررسي و توسعه برنامه هاي راهبردي

57

2-2-11-5) ايجاد سيستم اطلاعات و حسابداري قيمت تمام شده

58

2-2-11-6) ارزيابي عملکرد و گزارش نتايج

59

2-2-11-7) فراهم کردن زمينه هاي مديريتي

60

2-2-11-8) اقدامات نهايي

2-2-12) موانع بودجه ریزی عملیاتی

2-2-13) بودجه ریزی عملیاتی در موسسه های آموزش عالی

2-2-14) محاسبه هزینه تمام شده فعالیتهای موسسه های آموزش عالی

2-2-15) مشکلات بودجه ریزی عملیاتی در موسسه های آموزش عالی

60

62

63

64

67

فهرست مطالب

 

عنوان

صفحه

 

بخش دوم : پیشینه تحقیق

70

 

2-3-1) پژوهش اول

70

 

2-3-2) پژوهش دوم

71

 

2-3-3) پژوهش سوم

72

 

2-3-4) پژوهش چهارم

73

 

فصل سوم : روش شناسي تحقيق

 

 

3-1) نوع مطالعه

76

 

3-2 )روش تحقیق

76

 

3-3) جامعه مورد مطالعه و حجم نمونه

76

 

3-4)فرضيات تحقيق

77

 

3-5) ابزار گردآوري اطلاعات

77

 

3-5-1) مطالعه اسناد وكتابخانه اي

77

 

3-5-2) پرسشنامه    

78

 

3-6)سنجش روايي و پايايي ابزار پژوهش

79

 

3-7) روشهاي تجزيه و تحليل داده ها

80

 

3-7-1) آمارتوصيفي

80

 

3-7-2) آمار استنباطي

80

 

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل اطلاعات

 

 

4-1) مقدمه

82

 

4 -2) توصيف جمعيت شناختي پاسخگويان

82

 

4-2-1) توزيع فراواني و درصد شرکت کنندگان در پژوهش

82

 

4-2-2) سن پاسخگويان شرکت کنندگان در پژوهش

83

 

4-2-3) جنسيت شرکت­ کنندگان در پژوهش

83

 

4-2-4) ميزان تحصيلات پاسخگويان

84  

 

4-2-5) سابقه کار کارکنان شرکت کنندگان در پژوهش

84

 

4 -3) بررسي متغير­هاي مرتبط با بودجه ريزي عملياتي

84

 

4-3-1)بررسی توزیع فراوانی پاسخهای مرتبط با توانایی بودجه ریزی عملیاتی

84

 

4-3-2)بررسی توزیع فراوانی پاسخهای مرتبط با اختیارات بودجه ریزی عملیاتی

85

فهرست مطالب

 

عنوان

صفحه

4-3-3)بررسی توزیع فراوانی پاسخهای مرتبط با پذیرش بودجه ریزی عملیاتی

87

4-3-4)بررسی آماری متغیرهای مرتبط با بودجه ریزی عملیاتی

88

4-4) آزمون فرضیات تحقیق

90

4-4-1)آزمون tتک نمونه ای

90

4-4-2)آزمون فریدمن

93

فصل پنجم: نتیجه گیری،بحث و پیشنهادها

 

5-1)مقدمه

98

5-2)خلاصه

98

5-3)یافته های حاصل از آمار توصیفی

100

5-4)بررسی آماری متغیرهای مرتبط با بودجه ریزی عملیاتی

101

5-5)یافته های حاصل از آمار استنباطی

102

5-6)بحث در مورد نتایج تحقیق

104

5-7)پیشنهادها

106

فهرست منابع

110

       

                                                                                                       

 

 

 


 

فهرست جداول

 

 

صفحه

جدول (3-1): مشخصات پرسشنامه بر حسب شماره سوالات مربوط به متغيرهاي تحقيق

78

جدول(3-2): ضرايب پايايي پرسشنامه(آلفاي كرونباخ)، براي متغيرهاي پژوهش

79

جدول (4-1): توزيع فراواني و درصد شرکت کنندگان در پژوهش

82

جدول(4-2) توزيع فراواني گروه­هاي سني پاسخگويان

83

جدول(4-3) توزيع فراواني جنسيت پاسخگويان

83

جدول(4-4) ميزان تحصيلات پاسخگويان

84

جدول(4-5) توزيع فراواني سابقه کار پاسخگويان

84

جدول(4-6 ) توزيع فراواني پاسخ هاي مرتبط با توانايي بودجه ريزي عملياتي

85

جدول(4-7 ) توزيع فراواني پاسخ هاي مرتبط با اختيارات بودجه ريزي عملياتي

86

جدول(4-8 ) توزيع فراواني پاسخ هاي مرتبط با پذيرش بودجه ريزي عملياتي

87

جدول (4-9): تعداد،ميانگين،ميانه،مد، انحراف معيار، کجي، کشيدگي، بيشترين و کمترين نمره بودجه ريزي عملياتي

88

 

جدول (4-10): نتايج آزمون t تكنمونهايبرايتأثيرگذاريعواملبربودجه­ريزيعملياتي

90

جدول (4-11) نتايج حاصل از آزمون مقايسه ميانگين t براي بررسي اختلاف بين نظرات مديران و کارشناسان مرد و زن در ارتباط با اجرايبودجهريزي عملياتي

92

جدول(4-12) نتيجه حاصل از آزمون فريدمن، براي الويت بندي پاسخ هاي مرتبط با توانايي بودجه ريزي عملياتي

93

جدول(4-13) نتيجه حاصل از آزمون فريدمن، براي اولويت بندي پاسخ هاي مرتبط با توانايي بودجه ريزي عملياتي

94

جدول(4-14) نتيجه حاصل از آزمون فريدمن، براي الويت بندي پاسخ هاي مرتبط با اختيارات بودجه ريزي عملياتي

95

جدول(4-15) نتيجه حاصل از آزمون فريدمن، براي الويت­بندي پاسخ­هاي مرتبط با ميزان پذيرش

بودجه­ريزي عملياتي

96

 

 

 

 

 

فهرست نمودارها

 

 

صفحه

نمودار (4-1): توزيع فراواني شرکت کنندگان در پژوهش

82

 

 

 

بلافاصله بعد از پرداخت موفق میتوانید فایل کامل این پروژه را با سرعت و امنیت دانلود کنید

قیمت اختصاصی و استثنایی این پروژه در پایان نامه دات کام : تنها , 19500 تومان

 

 

 

 


قیمت قبلی : 250000 ریال

قیمت جدید : 19500 تومان  |   جهت خرید محصول بر روی تصویر روبرو کلیک نمایید :

خرید آنلاین این مطلب
مطالب مرتبط


نام:*
ایمیل:*
متن نظر:
کد را وارد کنید: *
جدیدترین مطالب
پربازدیدترین مطالب
آمار سایت
آمار مطالب یک ساعت پیش: 0
امروز: 0
این ماه: 0
کل: 3114
کل نظرات: 289
آمار کاربران یک ساعت پیش: 0
امروز: 0
این ماه: 0
کل: 252
بن شدگان: 1
جدیدترین عضو: Qurbanalipuya

                                                                                                                         

تبادل لینک خودکار
Taktaz Group

Powered By Taktaz Group. Google+