سلام , به سایت پایان نامه دات کام خوش آمدید
  • در انجام پایان نامه خود مشکل دارید؟نمیتوانید موضوع جدید انتخاب کنید؟برای نوشتن پروپوزال وقت کافی ندارید؟با ما تماس بگیرید بهترین متخصصان را برای انجام کار شما در اختیار داریم...

  • در انجام پایان نامه خود مشکل دارید؟نمیتوانید موضوع جدید انتخاب کنید؟برای نوشتن پروپوزال وقت کافی ندارید؟با ما تماس بگیرید بهترین متخصصان را برای انجام کار شما در اختیار داریم...

  • در انجام پایان نامه خود مشکل دارید؟نمیتوانید موضوع جدید انتخاب کنید؟برای نوشتن پروپوزال وقت کافی ندارید؟با ما تماس بگیرید بهترین متخصصان را برای انجام کار شما در اختیار داریم...

  • در انجام پایان نامه خود مشکل دارید؟نمیتوانید موضوع جدید انتخاب کنید؟برای نوشتن پروپوزال وقت کافی ندارید؟با ما تماس بگیرید بهترین متخصصان را برای انجام کار شما در اختیار داریم...

  • در انجام پایان نامه خود مشکل دارید؟نمیتوانید موضوع جدید انتخاب کنید؟برای نوشتن پروپوزال وقت کافی ندارید؟با ما تماس بگیرید بهترین متخصصان را برای انجام کار شما در اختیار داریم...

اعتماد کنید :

» عنوان شناسایی عوامل مؤثر بر توسعه فرهنگ کارآفرینی سازمانی در گروه صنعتی زرماکارون

توسط: pardazesh در 24-11-1396, 16:09 | دسته: مدیریت, تحقیق مدیریت, پروژه پایانی | تعداد بازدید : 232
چکیده

هدف اصلي این پژوهش، عوامل موثر بر توسعه فرهنگ کارآفرینی سازمانی در گروه صنعتي زرماكارون است. به اين منظور، تمامي كاركنان داراي حداقل مدرك ليسانس گروه صنعتي زرماكارون برابر با 1300 به عنوان جامعه آماري لحاظ و مورد مطالعه قرار گرفته‌اند. با استفاده از فرمول كوكران و جدول مورگان، تعداد 300 نفر به عنوان حجم نمونه تعيين شده است. به لحاظ روش‌شناسي، پژوهش از نوع پيمايشي- كاربردي بوده و مبتني ‌بر روش‌هاي توصیفی- همبستگی و همچنین اکتشافی است. داده‌هاي موردنياز، از طريق پرسشنامه محقق¬ساخته و بر اساس شاخص ها و مدل مفهومي، جمع‌آوري گرديد. در بومی-سازی این مقیاس¬ها، ادبیات مفهومی ملحوظ شده و سؤالات و عوامل استخراج¬، تنظیم، اعتباریابی، تثبیت و توزیع گردید. اعتبار محتوای عوامل احصاء¬شده با نظر خبرگان و اعتبار سازه نیز با استفاده از تحليل عاملي تأییدی و شاخص KMO تأیید گردید. پایایی سنجه نیز به روش آلفای کرونباخ محاسبه و تأیید شد. یافته‌های کمی پژوهش در نرم‌افزارهاي آماري علوم اجتماعي و روابط ساختاري خطي ، تأييدكننده فرضیه¬ها و الگوی پیشنهادی پژوهش بودند، به اين معني كه رابطه تمامی ابعاد و اثربخشی عوامل موثر بر توسعه فرهنگ كارآفريني سازماني مورد تأیید بوده، لذا عوامل احصاء¬شده تبیین-کننده¬های مناسبی از توسعه فرهنگ كارآفريني سازماني بوده¬اند و در نتیجه روابط مفروض در مدل نیز به¬ طور معنی¬داری مورد تأیید واقع شده¬اند. ساير نتايج، حاکی از رتبه¬ ابعاد و شاخص¬های مطرح ¬شده و نیز برازش و درجه تقریب مناسب مدل در جامعه مورد مطالعه است.

واژگان‌کلیدی: كارآفريني، كارآفريني سازماني، فرهنگ كارآفريني سازماني، توسعه فرهنگ كارآفريني سازماني.
.................
[ 198 صفحه فایل ورد و قابل ویرایش همراه با فهرست و منابع کامل قیمت 32000 تومان
ادامه مطلب : فهرست مطالب

عنوان صفحه
چکیده 1
فصل اول: کلیات تحقیق
1-1 مقدمه 2
2-1 بیان مسئله 3
3-1 اهمیت و ضرورت پژوهش 5
4-1 اهداف پژوهش 6
5-1 پرسش های پژوهش 7
6-1 فرضيه هاي پژوهش 7
7-1 روش شناسي پژوهش 8
8-1 قلمرو پژوهش 8
9-1 تعریف عملياتي متغيرهاي پژوهش 9
10-1 ساختار پژوهش 11

فصل دوم: مروری بر ادبیات تحقیق و پیشینه تحقیق
2-1 مقدمه 13
2-2 مفهوم كارآفريني 15
3-2 نوع‏شناسي كارآفريني 25
4-2 ايجاد سرمايه؛ حاصل كارآفريني سازمانی 34
5-2 ضرورت كارآفريني در سازمان 37
6-2 سير تطور كارآفريني در سازمان 38
7-2 مفهوم كارآفريني سازماني 43
8-2 فرآيند كارآفريني سازماني 45
9-2 موانع كارآفريني سازماني 47
10-2 دیدگاهها و رویکردهای کارآفرینی 50
1-10-2 كارآفريني از ديدگاه اقتصاددانان 50
2-10-2 كارآفريني از ديدگاه محققين علوم رفتاري 61
3-10-2 كارآفريني از ديدگاه دانشمندان مديريت 66
11-2 انواع مدلهاي كارآفريني 76
12-2 مروري بر تحقيقات پیشین 98
13-2 چارچوب نظري و مدل مفهومی تحقيق 106
14-2 معرفي گروه صنعتي زرماكارون 112

فصل سوم: روش اجرای تحقیق
1-3 مقدمه 116
2-3 روش تحقيق 116
3-3 جامعه آماري، حجم نمونه و روش نمونه¬گیری 116
4-3 ابزار تحقيق و روش جمع‌آوري داده‌ها 118
5-3 روايي 118
6-3 پايايي 119
7-3 روش تجزيه و تحليل داده‌ها 120

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده¬ها(یافته¬ها)
1-4 مقدمه 124
2-4 بخش اول: نتايج توصيفي 125
3-4 بخش دوم: نتايج استنباطی 133

فصل پنجم: نتيجه¬گيري و پیشنهادات
1-5 مقدمه 168
2-5 مروري بر فصول پژوهش 169
3-5 نتيجه گيري پژوهش 170
4-5 محدوديتهاي تحقيق 170
5-5 پيشنهادها 171
6-5 پيشنهاد به پژوهشگران آتي 174
فهرست منابع 176
.............................
-1 مقدمه

در دنياي در حال تحول امروز، كاميابي از آن جوامع وسازمانهايي است كه بين منابع كمياب و قابليتهاي مديريتي و كارآفريني منابع انساني خود، رابطه معني¬داري برقرار سازند. به عبارتي ديگر، جامعه و سازماني مي‌تواند در مسير توسعه، حركت رو به جلو و با شتابي داشته باشد كه با ايجاد بسترهاي لازم، منابع انساني خود را به دانش و مهارتِ كارآفريني مولد، تجهيز كند تا آنها با استفاده از اين توانمندي ارزشمند، ساير منابع جامعه و سازمان را به سوي ايجاد ارزش و حصول رشد و توسعه، مديريت و هدايت كنند. در حال حاضر سير تحولات جهاني، کارآفرينان را در خط مقدم توسعه فنآوري و توسعه اقتصادي قرار داده است (احمدپور و مقیمی، 1385: 28).
امروزه كه كار و فعاليت، شكل تازه اي به خود گرفته است و به سوي خودكارفرمايي و خوداشتغالي در حركت است؛ كارآفريني و كارآفرينان، نقش كليدي در روند توسعه و پيشرفت اقتصادي جوامع مختلف ايفا مي‌كنند. تجارب كشورهايي مانند ژاپن، كره جنوبي، مالزي و هند؛ آكنده از فعاليتهاي چشمگير كارآفريناني بوده است كه امروز به توسعه يافتگي كشور خود مي بالند. بايد توجه داشت كه كارآفرينان تنها به ايجاد فرصتهاي شغلي جديد نمي پردازند بلكه با ساختار، تفكر، تحرك و فرهنگ لازم، دست به تخريب خلاق مي زنند تا از دل ويرانه¬هاي كهن، بناي رفيع آباداني و پيشرفت را برافرازند.
با توجه به نقش و اهميت كارآفريني و سابقه درخشان كارآفرينان در توسعه بسياري از كشورها و با توجه به مشكلات اقتصادي زيادي كه كشور ما با آن مواجه بوده و دست ياري از هر سويي مي¬طلبد؛ ترويج و اشاعه مفهوم كارآفريني، بسترسازي براي فرهنگ حامي كارآفريني و مهمتر از همه تربيت افراد (به ويژه تحصيلكردگان) كارآفرين سازماني براي تمامي جوامع بــه خصوص براي جوامع در حال توسعه¬اي مانند ايران از اهميت و ضرورت حياتي برخوردار است. تجربه موفقيت‌آميز اغلب کشورهاي پيشرفته و نيز برخي از کشورهاي در حال توسعه در عبور از بحرانهاي اقتصادي به واسطه توسعه کارآفريني در آن کشورها، موجب گرديده تا ساير کشورها نيز براي کارآفريني، کارآفرينان و شکل¬گيري کسب و کارهاي نوآورانه، اهميت خاصي قائل گردند(اسکندانی، 1379: 36).

....................
. كارآفريني پايدار
شركت‏ها در پهنه جهاني در حال ورود به مرحله جديدي هستند كه مسئوليت‏هاي تركيبي در مقابل: مردم (اشتغال، سلامتي، آموزش، حقوق بشر)، سود (استمرار درآمدهاي مالي و اقتصادي) زمين (پاكي محيط و محافظت از منابع) را ضرورتي براي كارآفريني خوب تلقي مي‏كنند و تغيير از حداكثرسازي ارزش براي سهامداران به حداكثرسازي ارزش براي ذينفعان در حال اتفاق است. حكومت‏ها، NGOs، مشتريان، اتحاديه‏ها و سهامداران به عنوان ذينفعان از شركت‏ها مي‏خواهند كه اين مسئوليت‏ها را در قبال موضوعات اخلاقي ـ اجتماعي و محيطي بطور گسترده‏تري به انجام رسانند. عمل به اين مسئوليت‏هاي تركيبي در قالب كارآفريني پايدار امكان‏پذير است.
2. كارآفريني اشتراكي :
براي تشريح موقعيت به كار برده شده است كه گروهي از افراد جامعه با يكديگر كار مي‏كنند، در آغاز بدون وجود سازماني با ساختاري رسمي، با هدف ايجاد و پيشرفت ايده‏ها و فرصت‏ها براي ايجاد منافع اقتصادي و اجتماعي جامعه، تلاش مي‏كنند و افراد را به انجام فعاليت‏هاي كارآفرينانه در جامعه ترغيب مي‏نمايند.

..............
- ارزيابي گزينه‏ها: دورنما، مأموريت و هدفهاي بلند مدت در مركز برنامه‏ريزي استراتژيك قرار دارند. دورنما در واقع ديد رهبر سازمان است نسبت به آنچه كه سازمان مي‏تواند در آينده به آن برسد. درونما در يك سازمان احتياج به مهارت‏هاي اثربخش رهبر دارد كه بتواند دورنماي خود را با سايرين به مراوده گذاشته و از آن به عنوان عامل انگيزشي افراد استفاده كند. دورنما به عنوان سوخت نوآوري افراد از عوامل مهم در سازمان‏هاي كارآفرين شناخته مي‏شود.
- اجرا: گفته مي‏شود اين مرحله از برنامه‏ريزي مشكل‏تر است، زيرا بسياري از ايده‏هاي جديد شكست خورده‏اند اما نه به دليل ضعيف بودن ايده، بلكه به اين علت كه هرگز به اجرا گذاشته نشده‏اند و اينجاست كه گفته مي‏شود يك سازمان كمتر يا بيشتر از سازماني ديگر كارآفرين است. براي اجراي كامل و موفق برنامه‏ها و فعاليت‏هاي كارآفرينانه لازم است تغييرات زيادي در افراد، گروهها و سازمان داده شود. از قبيل فرهنگ سازماني، توزيع قدرت سازمان، قدرت خلاقيت و تصميم‏گيري افراد و ...
- نتايج: مهمترين و جامع‏ترين نتيجه‏ي كارآفريني سازماني سازگاري با محيط و بقاء در بلند مدت است. بقاء در بلندمدت از نگراني‏هاي اصلي همه‏ي سازمانها بوده و هست. به خصوص در دنيايي با چنين دگرگوني‏هاي سريع و فراواني كه با رقابت‏هاي فشرده‏ي ناشي از سيستم اقتصاد جهاني نيز توأم شده است. سازمانهاي كارآفرين بهتر از سازمان‏هاي سنتي
........................
بلافاصله بعد از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل را دریافت نمایید

قیمت قبلی : 480000 ریال

قیمت جدید : 32000 تومان  |   جهت خرید محصول بر روی تصویر روبرو کلیک نمایید :

خرید آنلاین این مطلب
مطالب مرتبط


نام:*
ایمیل:*
متن نظر:
کد را وارد کنید: *
جدیدترین مطالب
پربازدیدترین مطالب
آمار سایت
آمار مطالب یک ساعت پیش: 0
امروز: 0
این ماه: 0
کل: 3114
کل نظرات: 292
آمار کاربران یک ساعت پیش: 0
امروز: 0
این ماه: 0
کل: 252
بن شدگان: 0
جدیدترین عضو: Qurbanalipuya

                                                                                                                         

تبادل لینک خودکار
Taktaz Group

Powered By Taktaz Group. Google+