سلام , به سایت پایان نامه دات کام خوش آمدید
  • در انجام پایان نامه خود مشکل دارید؟نمیتوانید موضوع جدید انتخاب کنید؟برای نوشتن پروپوزال وقت کافی ندارید؟با ما تماس بگیرید بهترین متخصصان را برای انجام کار شما در اختیار داریم...

  • در انجام پایان نامه خود مشکل دارید؟نمیتوانید موضوع جدید انتخاب کنید؟برای نوشتن پروپوزال وقت کافی ندارید؟با ما تماس بگیرید بهترین متخصصان را برای انجام کار شما در اختیار داریم...

  • در انجام پایان نامه خود مشکل دارید؟نمیتوانید موضوع جدید انتخاب کنید؟برای نوشتن پروپوزال وقت کافی ندارید؟با ما تماس بگیرید بهترین متخصصان را برای انجام کار شما در اختیار داریم...

  • در انجام پایان نامه خود مشکل دارید؟نمیتوانید موضوع جدید انتخاب کنید؟برای نوشتن پروپوزال وقت کافی ندارید؟با ما تماس بگیرید بهترین متخصصان را برای انجام کار شما در اختیار داریم...

  • در انجام پایان نامه خود مشکل دارید؟نمیتوانید موضوع جدید انتخاب کنید؟برای نوشتن پروپوزال وقت کافی ندارید؟با ما تماس بگیرید بهترین متخصصان را برای انجام کار شما در اختیار داریم...

اعتماد کنید :

» شناسایی عوامل مؤثر بر توسعه فرهنگ کارآفرینی سازمانی در گروه صنعتی تک ماکارون

توسط: pardazesh در 2-03-1397, 00:54 | دسته: مدیریت | تعداد بازدید : 105
شناسایی عوامل مؤثر بر توسعه فرهنگ کارآفرینی سازمانی در گروه صنعتی تک ماکارون


چکیده

هدف اصلي این پژوهش، عوامل موثر بر توسعه فرهنگ کارآفرینی سازمانی در گروه صنعتي زرماكارون است. به اين منظور، تمامي كاركنان داراي حداقل مدرك ليسانس گروه صنعتي زرماكارون برابر با 1300 به عنوان جامعه آماري لحاظ و مورد مطالعه قرار گرفته‌اند. با استفاده از فرمول كوكران و جدول مورگان، تعداد 300 نفر به عنوان حجم نمونه تعيين شده است. به لحاظ روش‌شناسي، پژوهش از نوع پيمايشي- كاربردي بوده و مبتني ‌بر روش‌هاي توصیفی- همبستگی و همچنین اکتشافی است. داده‌هاي موردنياز، از طريق پرسشنامه محقق¬ساخته و بر اساس شاخص ها و مدل مفهومي، جمع‌آوري گرديد. در بومی-سازی این مقیاس¬ها، ادبیات مفهومی ملحوظ شده و سؤالات و عوامل استخراج¬، تنظیم، اعتباریابی، تثبیت و توزیع گردید. اعتبار محتوای عوامل احصاء¬شده با نظر خبرگان و اعتبار سازه نیز با استفاده از تحليل عاملي تأییدی و شاخص KMO تأیید گردید. پایایی سنجه نیز به روش آلفای کرونباخ محاسبه و تأیید شد. یافته‌های کمی پژوهش در نرم‌افزارهاي آماري علوم اجتماعي و روابط ساختاري خطي ، تأييدكننده فرضیه¬ها و الگوی پیشنهادی پژوهش بودند، به اين معني كه رابطه تمامی ابعاد و اثربخشی عوامل موثر بر توسعه فرهنگ كارآفريني سازماني مورد تأیید بوده، لذا عوامل احصاء¬شده تبیین-کننده¬های مناسبی از توسعه فرهنگ كارآفريني سازماني بوده¬اند و در نتیجه روابط مفروض در مدل نیز به¬ طور معنی¬داری مورد تأیید واقع شده¬اند. ساير نتايج، حاکی از رتبه¬ ابعاد و شاخص¬های مطرح ¬شده و نیز برازش و درجه تقریب مناسب مدل در جامعه مورد مطالعه است.

واژگان‌کلیدی: كارآفريني، كارآفريني سازماني، فرهنگ كارآفريني سازماني، توسعه فرهنگ كارآفريني سازماني.

200 صفحه فابل ورد قابل ویرایش فونت 14 بهمراه فهرست مطالب و منابع و رفرنس ها فقط 26000 تومان قابل استفاده برای پایان نامه

ادامه مطلب :
فهرست مطالب

عنوان صفحه
چکیده 1
فصل اول: کلیات تحقیق
1-1 مقدمه 2
2-1 بیان مسئله 3
3-1 اهمیت و ضرورت پژوهش 5
4-1 اهداف پژوهش 6
5-1 پرسش های پژوهش 7
6-1 فرضيه هاي پژوهش 7
7-1 روش شناسي پژوهش 8
8-1 قلمرو پژوهش 8
9-1 تعریف عملياتي متغيرهاي پژوهش 9
10-1 ساختار پژوهش 11

فصل دوم: مروری بر ادبیات تحقیق و پیشینه تحقیق
2-1 مقدمه 13
2-2 مفهوم كارآفريني 15
3-2 نوع‏شناسي كارآفريني 25
4-2 ايجاد سرمايه؛ حاصل كارآفريني سازمانی 34
5-2 ضرورت كارآفريني در سازمان 37
6-2 سير تطور كارآفريني در سازمان 38
7-2 مفهوم كارآفريني سازماني 43
8-2 فرآيند كارآفريني سازماني 45
9-2 موانع كارآفريني سازماني 47
10-2 دیدگاهها و رویکردهای کارآفرینی 50
1-10-2 كارآفريني از ديدگاه اقتصاددانان 50
2-10-2 كارآفريني از ديدگاه محققين علوم رفتاري 61
3-10-2 كارآفريني از ديدگاه دانشمندان مديريت 66
11-2 انواع مدلهاي كارآفريني 76
12-2 مروري بر تحقيقات پیشین 98
13-2 چارچوب نظري و مدل مفهومی تحقيق 106
14-2 معرفي گروه صنعتي زرماكارون 112

فصل سوم: روش اجرای تحقیق
1-3 مقدمه 116
2-3 روش تحقيق 116
3-3 جامعه آماري، حجم نمونه و روش نمونه¬گیری 116
4-3 ابزار تحقيق و روش جمع‌آوري داده‌ها 118
5-3 روايي 118
6-3 پايايي 119
7-3 روش تجزيه و تحليل داده‌ها 120

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده¬ها(یافته¬ها)
1-4 مقدمه 124
2-4 بخش اول: نتايج توصيفي 125
3-4 بخش دوم: نتايج استنباطی 133

فصل پنجم: نتيجه¬گيري و پیشنهادات
1-5 مقدمه 168
2-5 مروري بر فصول پژوهش 169
3-5 نتيجه گيري پژوهش 170
4-5 محدوديتهاي تحقيق 170
5-5 پيشنهادها 171
6-5 پيشنهاد به پژوهشگران آتي 174
فهرست منابع 176
فهرست جدول¬ها
عنوان صفحه
جدول(1-1). توصيف متغيرهاي اصلي به تفكيك ابعاد متغيرها، شاخص¬ها، پرسش¬ها/گويه ها 10
جدول 1-3: ضرایب آلفا کرونباخ برای پرسشنامه عوامل موثر بر توسعه فرهنگ كارآفريني سازماني 119
جدول 2-3: ضرایب آلفا کرونباخ برای پرسشنامه توسعه فرهنگ كارآفريني سازماني
120
جدول (1-4). توزیع فراوانی پاسخ¬دهندگان برحسب جنسیت 125
جدول (2-4). توزیع فراوانی پاسخ¬دهندگان برحسب گروه سنی
126
جدول (3-4). توزیع فراوانی پاسخ¬دهندگان برحسب میزان تحصیلات 127
جدول (4-4). توزیع فراوانی پاسخ¬دهندگان برحسب سابقة کار 128
جدول (5-4). شاخص¬های مرکزی، پراکندگی و توزیع متغیر عوامل موثر بر توسعه فرهنگ كارآفريني سازماني 129
جدول (6-4). شاخص¬های مرکزی، پراکندگی و توزیع متغیر توسعه فرهنگ كارآفريني سازماني 131
جدول (7- 4). آزمون KMO و بارتلت 134
جدول (8- 4). آزمون KMO و بارتلت 135
جد جدول 9-4. ماتریس همبستگی عاملها بعد از چرخش 136
جد جدول 10-4. ماتریس همبستگی عاملها بعد از چرخش 138
جدول(11-4). نتايج آزمون کلموگروف- اسمیرنوف 141
جدول(12-4). نتايج آزمون کلموگروف- اسمیرنوف 142
جدول (13-4). نحوه داوری میزان عددی ضریب همبستگی
144
جدول (14-4). خروجی ضریب همبستگی بین خطرپذيري و توسعه فرهنگ كارآفريني سازماني 145
جدول (15-4). خروجی ضریب همبستگی بین توفيق¬طلبي و توسعه فرهنگ كارآفريني سازماني 146
جدول (16-4). خروجی ضریب همبستگی بین ايده¬پردازي و توسعه فرهنگ كارآفريني سازماني 146
جدول (17-4). خروجی ضریب همبستگی بین عمل¬گرايي و توسعه فرهنگ كارآفريني سازماني 147
جدو جدول (18- 4). شاخص¬های برازش تحلیل عاملی تأییدی مرتبةدوم متغیر عوامل موثر بر توسعه فرهنگ كارآفريني 152
جدول (19- 4). نتایج حاصل از تحلیل عاملی مرتبة دوم 153
جدول (20- 4). شاخص¬های برازش تحلیل عاملی تأییدی مرتبةدوم متغیر توسعه فرهنگ كارآفريني 159
جدول (21- 4). نتایج حاصل از تحلیل عاملی مرتبة دوم 160

فهرست شکل¬ها و نمودارها
عنوان صفحه
شكل(9-2): مدل مفهومی پژوهش 11
نمودار (1-4). درصد فراوانی پاسخ¬دهندگان برحسب جنسیت 125
نمودار (2-4). درصد فراوانی پاسخ¬دهندگان برحسب رده سنی 126
نمودار (3-4). درصد فراوانی پاسخ¬دهندگان برحسب میزان تحصیلات 127
نمودار (4-4). توزیع فراوانی پاسخ¬دهندگان برحسب سابقة کار 128
نمودار (5-4). اعداد معنی¬داری تحلیل عاملی مرتبة اول متغیر عوامل موثر بر توسعه فرهنگ كارآفريني سازماني 150
نمودار (6-4). اعداد معنی¬داری تحلیل عاملی مرتبة دوم متغیر عوامل موثر بر توسعه فرهنگ كارآفريني سازماني 151
نمودار (7-4). ضرایب تخمین استاندارد تحلیل عاملی مرتبة دوم متغیر عوامل موثر بر توسعه فرهنگ كارآفريني 152
نمودار(8-4). اعداد معنی¬داری تحلیل عاملی مرتبة اول متغیر توسعه فرهنگ كارآفريني سازماني 156
نمودار (9-4). اعداد معنی¬داری تحلیل عاملی مرتبة دوم متغیر توسعه فرهنگ كارآفريني سازماني 158
نمودار (10-4). ضرایب تخمین استاندارد تحلیل عاملی مرتبة دوم متغیر توسعه فرهنگ كارآفريني سازماني 159پس از پرداخت موفق بلافاصله این فایل با تمام مطالب آن برای شما دانلود میشود ضمانت پرداخت توسط بانک پارسیان

[img=right]https://www.google.com/search?q=%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9+%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D9%86&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiJsejg8ezaAhXBCywKHX5fALUQ_AUICigB&biw=1600&bih=789#imgrc=QUVRYFy0IH1t7M:[/img]

قیمت قبلی : 290000 ریال

قیمت جدید : 26000 تومان  |   جهت خرید محصول بر روی تصویر روبرو کلیک نمایید :

خرید آنلاین این مطلب
مطالب مرتبط


نام:*
ایمیل:*
متن نظر:
کد را وارد کنید: *
جدیدترین مطالب
پربازدیدترین مطالب
آمار سایت
آمار مطالب یک ساعت پیش: 0
امروز: 0
این ماه: 0
کل: 3114
کل نظرات: 292
آمار کاربران یک ساعت پیش: 0
امروز: 0
این ماه: 0
کل: 252
بن شدگان: 0
جدیدترین عضو: Qurbanalipuya

                                                                                                                         

تبادل لینک خودکار
Taktaz Group

Powered By Taktaz Group. Google+