سلام , به سایت پایان نامه دات کام خوش آمدید
  • در انجام پایان نامه خود مشکل دارید؟نمیتوانید موضوع جدید انتخاب کنید؟برای نوشتن پروپوزال وقت کافی ندارید؟با ما تماس بگیرید بهترین متخصصان را برای انجام کار شما در اختیار داریم...

  • در انجام پایان نامه خود مشکل دارید؟نمیتوانید موضوع جدید انتخاب کنید؟برای نوشتن پروپوزال وقت کافی ندارید؟با ما تماس بگیرید بهترین متخصصان را برای انجام کار شما در اختیار داریم...

  • در انجام پایان نامه خود مشکل دارید؟نمیتوانید موضوع جدید انتخاب کنید؟برای نوشتن پروپوزال وقت کافی ندارید؟با ما تماس بگیرید بهترین متخصصان را برای انجام کار شما در اختیار داریم...

  • در انجام پایان نامه خود مشکل دارید؟نمیتوانید موضوع جدید انتخاب کنید؟برای نوشتن پروپوزال وقت کافی ندارید؟با ما تماس بگیرید بهترین متخصصان را برای انجام کار شما در اختیار داریم...

  • در انجام پایان نامه خود مشکل دارید؟نمیتوانید موضوع جدید انتخاب کنید؟برای نوشتن پروپوزال وقت کافی ندارید؟با ما تماس بگیرید بهترین متخصصان را برای انجام کار شما در اختیار داریم...

اعتماد کنید :

» پایان نامه کامل در مورد بیمه ایران

توسط: pardazesh در 19-01-1394, 16:12 | دسته: مدیریت | تعداد بازدید : 7548

پایان نامه کامل در مورد بیمه ایران

قرارداد بيمه ممکن است در موارد زير قبل از انقضاي مدت پيش بيني از طرف بيمه گر يا بيمه گذار يا هردو فسخ يا در مواردي منفسخ شود. در مورد فسخ قرارداد بايد توجه داشت که اولاً، بر خلاف بطلان قرارداد که به لحاظ ممانعت از تقلب يکي از طرفين و رعايت نظم عمومي برقرار شده صرفاً نظر به حفظ حقوق طرفي که از حق فسخ برخوردار مي شود وضع شده است، لذا دارندة حق فسخ مي تواند حق خود را اعمال و قرارداد را فسخ کند. يا آنکه با صرف نظر کردن از حق خود، قرارداد را باقي نگه دارد در حالي که در مورد بطلان، چه طرف بخواهد، بطلان محقق مي شود.

ثانياً، اثر فسخ بر زمان بعد از فسخ خواهد بو. بنابراين فرض بر اين است که قرارداد قبل از فسخ صحيح و معتبر بوده و عمل فسخ به حيات آن پس از فسخ خاتمه مي دهد در حالي که بطلان، قرارداد را از بدو امر کان لم يکن مي سازد. مثلاً حق بيمه تا زمان فسخ متعلق به بيمه گر و خسارتي هم که قبل از فسخ اتفاق افتاده قابل پرداخت بوده و به بيمه گذار تعلق دارد.

ثالثاً، بيمه گر موظف است که حق بيمة مربوط به زمان بعد از فسخ قرارداد را متناسب با مدت باقيمانده به بيمه گذار مسترد دارد. دربارة ميزان هم، خواه بيمه گر قرارداد را فسخ کرده باشد، خواه بيمه گذار، يا قرارداد منفسخ شده باشد، متناسب با مدت گذشته و مدت باقيمانده بين بيمه گر و بيمه گذار تقسيم خواهد شد. در موردي که بيمه گر قرارداد را فسخ مي کند همه همرأيند که حق بيمه متعلق به طرفين متناسب با مدت خواهد بود. در موردي هم که بيمه گذار قرارداد را فسخ مي کند، بدان سبب که بيمه گذار به اتکاي قانون يا بر اساس قرارداد عمل مي کند، نبايد اعمال حق موجب زيان وي شود. لذا در  اين مورد هم بيمه گر بايد حق بيمة مدت باقيمانده را متناسب با مدت قرارداد به وي بر گشت دهد.

 

 430 صفحه فونت 14 فایل ورد word (قابل ویرایش )منابع دارد قیمت: 21000تومان

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید

 

 


ادامه مطلب :

پایان نامه فوق العاده جامع و کامل بیمه ایران

فهرست مطالب

مقدمه

تاريخچه بيمه ايران (شركت سهامي بيمه ايران)

تاريخچة بيمه در ايران

فصل اول : تعريف واژة بيمه

بخش اول: بيمه چيست؟

بخش دوم: موارد فسخ و انفساخ قرارداد بيمه

فسخ از طرف بيمه گر يا بيمه گذار

فسخ از طرف بيمه گر

فسخ از طرف بيمه گذار

موارد انفساخ قرارداد بيمه

خاتمه  قرارداد

بخش سوم: متن كامل قانون بيمه مصوب سال 1316 معاملات بيمه

فصل دوم: بيمه هاي اتومبيل

بخش اول: بيمه شخص ثالث

توضيحات مهم

مدارك لازم مورد نياز و شرايط رسيدگي به پرونده هاي خسارت شخص ثالث

بخش دوم: بيمه سرنشينان اتومبيل

توضيحات مهم

مدارك مورد نياز پرونده هاي خسارت سرنشين

بخش سوم: بيمه بدنه اتومبيل

خطرات تبعي و تكميلي

توضيحات مهم

تخفيف عدم خسارت در بيمه هاي بدنه

مدارك مورد نياز براي دريافت خسارت بدنه

بخش چهارم: شرايط عمومي بيمه بدنه اتومبيل

شرايط مخصوص بيمه هاي تكميلي بدنه اتومبيل

گزيده اي از شرايط عمومي و خصوصي بيمه اتومبيل

فرانشين خسارت هاي جزئي ناشي از حادثه و آتش سوزي

فصل سوم: بيمه آتش سوزي

بخش اول: تاريخچة بيمه آتش سوزي

موضوع بيمه آتش سوزي

اصل غرامت

حدود خطرها

ماهيت و نوع بيمه آتش سوزي

آتش سوزي چيست؟

بخش دوم: انواع خطرهاي تحت پوشش در بيمه هاي آتش سوزي

مشخصات خطرهاي اصلي و تبعي

خطر حريق

مثلث حريق

روش هاي اطفاي حريق

انواع حريق

تعريف آتش سوزي

انواع آتش سوزي

قرارداد بيمه آتش سوزي

محتواي يك قرارداد بيمه آتش سوزي

بخش سوم: شرايط بيمه نامة آتش سوزي

شرايط عمومي

فسخ بيمه نامة آتش سوزي

شرايط خصوصي

شرايط ويژه

الحاقيه

بخش چهارم: نحوة تنظيم و آناليز بيمه نامه

نحوة محاسبه حق بيمه

خسارت

پرداخت خسارت در بيمة آتش سوزي

فصل چهارم: بيمه باربري (حمل و نقل كالا)

بخش اول: بيمه حمل و نقل دريايي

قرارداد حمل و نقل

كليات

قرارداد بيمه دريايي

خصوصيات قرارداد

شروع و خاتمه قرارداد

بيمه نامة دريايي

بيمه نامه هاي حمل و نقل

خطر يا ريسك

خطرهايي كه معمولاً بيمه مي شوند

خطرهايي كه معمولاً بيمه نمي شوند

خطرهايي كه  بيمه گران بيمه مي كنند

اشخاص ذي نفع در قرارداد بيمة حمل و نقل

بخش دوم: قرارداد بيمه حمل و نقل كالا

بيمه بدنة كشتي

محدوديت پوشش

كارشناسي در بيمة حمل و نقل دريايي

باشگاههاي حمايت و جبران خسارت (پي اند آي)

بخش سوم: بيمه حمل و نقل زميني

حمل و نقل در خشكي

خطرهاي مورد پوشش

استثنائات بيمه حمل و نقل در خشكي

حمل و نقل داخلي (توزيع كالا)

مراحل اجرايي واردات كالا

بيمه هاي باربري

بيمه هاي باربري وارداتي

انواع خطرات تحت پوشش

خطرهاي مورد تعهد

الحاقيه هاي مربوط به بيمه نامه هاي وارداتي

خسارت

خسارت همگاني و هزينه هاي نجات

عمليات نجات و هزينه هاي مربوطه

رويكرد كاربردي خسارت

بازيافت در خسارت باربري

بارنامة دريايي

چند نكته در خصوص بيمه نامه هاي صادراتي و داخلي

متن كالاي دست دوم

متن توتا لاس

متن تخفيف كانتينر

متن موتورلنج

متن ترانزيت

نرخ هاي اضافي

متن فلد

بيمه نامة باربري هوايي دريايي خشكي (صادرات و واردات)

بخش چهارم: شرايط عمومي

بخش پنجم: بيمه هواپيما

قانون بيمه هواپيما

مسئوليت قانوني خطوط هواپيمايي

اشخاص ثالث

مسئوليت سازمان ها

انواع بيمه هوپيما

بخش ششم: شرايط بيمه گران كالا

مجموعه شرايط A

مجموعه شرايط B

مجموعه شرايط C

فصل پنجم: بيمه هاي اشخاص

بخش اول: مفاهيم بنيادي بيمه هاي اشخاص

علل پيدايش، گسترش و تكامل بيمه هاي اشخاص

اصول قرارداد هاي بيمه هاي اشخاص

تعاريف جدول مشخصات

جدول مشخصات

توافق بيمه نامه

شرايط عمومي

استثنائات

شرايط خصوصي

انواع اصلي بيمه هاي اشخاص

بخش دوم: بيمه هاي عمر و مستمري

انواع بيمه هاي عمر

بيمه ي عمر خطر فوت ساده (عمر ساده زماني)

صور مختلف بيمه هاي خطر فوت ساده زماني

نمونه جدول حق بيمه ساليانه در عمر زماني براي سرمايه 1000 ريال (انفرادي)

موارد استفاده ي بيمه هاي عمر زماني (به شرط فوت)

بيمه عمر به شرط حيات

بيمه اتمام عمر

بيمه تمام عمر با پرداخت حق بيمه در تمام طول قرارداد

بيمه تمام عمر بازپرداخت حق بيمه ي محدود

بيمه هاي مختلط پس انداز

نمونه اي از جدول حق بيمه مختلط خطر فوت به شرط حيات

انواع مختلف بيمه هاي مختلط پس انداز

بيمه هاي مستمري

انواع بيمه هاي مستمري

بيمه نامه هاي مستمري متغير

بيمه يا الحاقيه مستمري خانوادگي

بيمه قرارداد درآمدم بازنشستگي

بيمه نامه هاي مستمري مضاعف

بخش سوم: بيمه هاي حوادث و درماني

بيمه هاي حوادث

اصول بيمه گر بيمه هاي حادثه

عوامل موثر در بيمه گري بيمه هاي حادثه

بيمه هاي درماني

بخش چهارم: بيمه هاي گروهي

علل پيدايش، گسترش و تكامل بيمه هاي گروهي

بيمه هاي عمر زماني گروهي (به شرط فوت)

بيمه هاي عمر زماني مانده بدهكار

بيمه هاي حوادث گروهي

بيمه هاي درماني

انواع قراردادهاي بيمه هاي درماني

بيمة درمان گروهي در ايران

استثنائات بيماري درماني

عوامل موثر در بيمه گري بيمه هاي گروهي عمر و حادثه

عوامل موثر در بيمه گري بيمه هاي گروهي درماني

اصول بيمه نويسي در بيمه هاي گروهي درماني

بخش 5: شرايط خصوصي بيمه حوادث تحصيلي

بخش 6: بيمه مسافران خارج از كشور (AGSA) آگسا

بخش 7: شرايط عمومي بيمه حوادث شخصي گروهي

فصل ششم: بيمه هاي مسئوليت

بخش اول: بيمه هاي مسئوليت مدني از ديدگاه قانون

مباني مسئوليت مدني

بيمه مسئوليت مدني

بخش دوم: انواع بيمه هاي مسئوليت مدني

بيمه مسئوليت كارفرما در مقابل كاركنان

بيمه مسئوليت عمومي

بيمه مسئوليت عمومي

بيمه مسئوليت توليد كنندگان كالا

بيمه مسئوليت حرفه اي

بيمه مسئوليت قراردادي

بخش سوم: بيمه نامة مسئوليت مدني كارفرما در مقابل كاركنان

نحوة صدور بيمه نامه

بيمه نامه مسئوليت مدني كارفرما در مقابل كاركنان

شرايط عمومي بيمه نامه مسئوليت مدني كارفرما در برابر كاركنان

بخش چهارم: بيمه مسئوليت مدني ناشي از اجراي عمليات ساختماني نحوة صدور بيمه نامه

بيمه نامة مسئوليت مدني ناشي از اجراي عمليات ساختماني

شرايط عمومي بيمه نامه مسئوليت مدني ناشي از اجراي عمليات ساختماني

بخش پنجم: بيمه مسئوليت فني بيمارستان

مشخصات بيمه نامه

نحوة صدور بيمه نامه

شرايط عمومي بيمه نامه مسئوليت حرفه اي  پزشكان

بخش ششم: بيمه مسئوليت كالا

بيمه مسئوليت حرفه اي

بيمه مسئوليت دارندگان وسيله ي نقليه در مقابل شخص ثالث

فصل هفتم: بيمه هاي مهندسي

بخش اول: مفهوم تمام خطر در بيمه هاي مهندسي AllRisk

ويژگي هاي بيمه هاي تمام خطر مهندسي نسبت به ساير رشته هاي بيمه

بخش دوم: انواع بيمه هاي مهندسي

بيمه تمام خطر پيمانكاران يا مقاطعه كاران يا ساختماني

اجزاء تشكيل دهنده يك پيمان يا قرارداد

موارد مهم شناخت يك بيمه نامه

موارد پوشش بيمه اي بيمه نامه CAR

استثنائات

مراحل صدور بيمه نامه تمام خطر پيمانكاران

جدول مشخصات بيمه نامه تمام خطر پيمانكاران

بخش سوم: بيمه تمام خطر نصب

موضوع مورد بيمه

استنثاها

مدت بيمه

ويژگي هاي بيمه ي تمام خطر نصب

تعيين نرخ

پرداخت و تصفية خسارت

بخش چهارم: بيمه ماشين آلات

ضرورت بيمه ماشين آلات

موضوع مورد بيمه

پرداخت و تصفيه ي خسارت

استثناها

سرمايه ي بيمه شده

2) بيمه عدم النفع ماشين آلات

موضوع مورد بيمه

استثناها

سرمايه ي بيمه شده

انتخاب ريسك

تعيين نرخ

پرداخت و تصفيه ي خسارت

3) بيمه ي ماشين آلات ساختماني

بيمه نامه پروژه هاي خاص

بيمه نامه هاي يك ساله

موضوع مورد بيمه

خطرهاي بيمه شده

سرمايه ي بيمه شده

پرداخت و تصفيه ي خسارت

انتخاب ريسك

تعيين نرخ

بخش پنجم: نسل هاي قديم و جديد بيمه هاي مهندسي

تعاريف

بيمه ماشين آلات و تجهيزات ساختماني

بيمه تمام خطر كامپيوتر

بيمه ولتاژ پايين و تجهيزات الكترونيكي

بيمه فاسد شدن كالا در سردخانه

بيمه سازه هاي تكميل شده

فصل هشتم: بيمه هاي زيان پولي

بخش اول: بيمه ي اعتبار

بخش دوم: بيمه ي تضمين

بخش سوم: بيمه ي عدم النفع

فصل نهم: ضمائم

الف) فسخ از طرف بيمه گر يا بيمه گذار

بيمه گر يا بيمه گذار حق دارند در موارد زير قرارداد بيمه را فسخ کنند:

1- در صورتي که قرارداد براي دوره هاي معين ( مثلاً پنجساله يا دهساله ) منعقد و در پايان هر دوره با اطلاع قبلي، تمديد خودبه خود براي يک دورة مشابه در نظر گرفته شده باشد.

2- در مورد انتقال مورد بيمه: در مورد حق فسخ، بيمه گذار متعاقب انتقال قهري يا ارادي مورد بيمه، به نظر مي رسد که به کار بردن اصطلاح بيمه گذار با واقعيت امر تطبيق نمي کند زيرا مستفاد از روح مادة 17 قانون بيمه که به مسألة انتقال مورد بيمه اختصاص دارد، چون به تبع مورد بيمه، بيمه هم به منتقل اليه انتقال مي يابد، بيمه گذار اصولاً حق فسخ قرارداد را ندارد بلکه اين منتقل اليه يا وارثان هستند که حسب مورد مي توانند قرارداد بيمه را فسخ کنند.

ب) فسخ از طرف بيمه گر

بيمه گر علاوه بر موارد مذکور در بند الف، در موارد زير مي تواند قرارداد بيمه را فسخ کند:

1- در صورت عدم پرداخت حق بيمه در موعد مقرر. در قانون بيمه چنين حقي به طور صريح براي بيمه گر شناخته نشده است، لکن طبيعت عقد بيمه ايجاب مي کند که در صورت عدم پرداخت و حق بيمه از طرق بيمه گذار، بيمه گر به جاي اينکه به قرارداد ادامه دهد حق داشته قرارداد را فسخ و خود را از بار مخارجي که براي دريافت حق بيمه بايد متحمل شود خلاص کند.

2- بعد از  هر خسارت. عرف بيمه بر اين جاري شده و در بعضي قوانين نيز  پيش بيني شده است که بعد از هر خسارت بيمه گر حق دارد بيمه را فسخ کند اين حق بر اين منطق استوار است که بعد از وقوع خسارت، بيمه گر متوجه مي شود که در ارزيابي خطر دچار اشتباه شده است و با بررسي خسارت به وي ثابت مي شود که با ريسک بدي سروکار دارد و ادامة قرارداد در چنين شرايطي او را با وضع نامطلوبي مواجه خواهد کرد، لذا براي احتراز و خلاصي از چنين وضعيتي درصدد فسخ قرارداد بر مي آيد.

ايرادي که به اين حق وارد است، بي توجهي به ميزان خسارت است زيرا بيمه گر بهانه جو ممکن است با استفاده از اين حق، ولو در صورت ورود خسارت ناچيز ، در مقام فسخ قرارداد برآيد.

3- در صورتي که بيمه گذار بدون سوء نيت، از اظهار مطالب لازم و مهمي در خصوص خطر موضوع بيمه خودداري کرده يا مطالب کذبي اظهار داشته باشد که شرح آن در مبحث تعهدات بيمه گذار داده شده است ( مادة 13 قانون بيمه ).

4- در صورت تشديد خطر موضوع بيمه ( مادة 16 قانون بيمه). در مورد تشديد خطر، به طور مفصل در قسمت تعهدات بيمه گذار بحث شده است. در اينجا فقط به دو مورد اظهارات نادرست و تشديد خطر، به طور خلاصه اشاره مي شود.

(1 ) اظهارات نادرست يا خودداري از اظهار مطالب ناظر به زمان انعقاد قرارداد است. يعني فرض بر اين است که در هنگام انعقاد قرارداد وضعيتي وجود داشته که بيمه گذار آن را بر بيمه گر مکتوم داشته يا خطر را کم اهميت تر از آنچه واقعاً بوده به بيمه گر معرفي کرده است و تشديد خطر به موردي اطلاق مي شود که وضعيت تشديد کننده در زمان انعقاد قرارداد وجود نداشته وپس از انعقاد قرارداد به وجود آمده است.

(2) استفاده از حق فسخ در مورد اظهارات کذب بيمه گذار يا کتمان حقايق بدون قيد و شرط است وبيمه گر بدون اينکه در انتظار بيمه گذار باشد، مي تواند با رعايت شرايطي که در مادة 13 قانون مقررات فسخ قرارداد آمده، اقدام کند. در صورتي که اعمال حق فسخ در مورد تشديد خطر، مشروط و موکول به اين است که بيمه گذار حاضر به پرداخت حق بيمة اضافي نشده باشد.

پ ) فسخ از طرف بيمه گذار

جز موارد مذکور در بند الف، بيمه گذار در موارد زير نيز حق فسخ قرارداد بيمه را دارد:

1- در صورتي که از کيفيات تشديد کنندة خطر کاسته شود و بيمه گر حاضر به استرداد قسمتي از حق بيمه نباشد. چنين حقي به طور صريح براي بيمه گذار در قانون شناخته نشده است لکن از آنجا که قرارداد بيمه قراردادي است......................... لذا ما به ازاي حقي که به بيمه گر در صورت تشديد خطر داده شده است بايد به بيمه گذار هم داده شود و بنابراين حق بيمه گذار در اين مورد، حق منطقي و عقلايي است.

بديهي است استفاده از اين حق مشروط به اين است که اولاً بيمه گذار آن را مطالبه کند، ثانياً بيمه گر با در نظر گرفتن خطر تشديد کننده حق بيمه را دريافت کرده باشد؛ ثالثاً در فاصلة بين انعقاد قرارداد بيمه و تحقق تخفيف خطر حق بيمه به ميزاني که اين اختلاف را جبران کند افزايش نيافته باشد.

2- در صورتي که بيمه گر بعد از خسارت، يکي ديگر از بيمه هاي او را فسخ کرده باشد. هر جا به بيمه گر حق داده اند که پس از هر خسارت بيمه نامه را فسخ کند، متقابلاً براي بيمه گذار هم حق فسخ بيمه نامه هاي ديگري را که با اين بيمه گر منعقد کرده است شناخته اند.

3- در صورت توقف يا اعسار بيمه گر.

ت) موارد انفساخ قرارداد بيمه

قرارداد بيمه ممکن است در موارد زير منفسخ شود، يعني ممکن است قرارداد بيمه بدون ميل و اختيار طرفين قرارداد و به خودي خود از هم گسيخته شود.

1- در صورتي که مورد بيمه در نتيجة وقوع حادثه اي جز حادثة بيمه شده کاملاً از بين برود. طبيعي است که در صورت از بين رفتن مورد بيمه وقوع خطر متصور نيست لذا بيمه موضوعيت خود را از دست مي دهد. مثل اينکه مورد بيمه اي در مقابل سرقت بيمه شده است ولي آتش سوزي آن را کلاً از ميان ببرد. ذکر اين نکته بدان سبب ضرورت دارد که اگر قسمتي از مورد بيمه از بين برود بيمة قسمت باقيمانده ادامه مي يابد.

2- در صورتي که اجازة عمليات بيمه اي از بيمه گر سلب شود. مانند اينکه مقامات صلاحيتدار، پروانة کار شرکت بيمه اي را کلاً يا براي رشته اي که بيمة مورد نظر به آن مربوط مي شود لغو کنند و به او اجازه ندهند فعاليت خود را ادامه دهد.

خاتمة قرارداد بيمه

افزون بر بطلان قرارداد بيمه که در واقع به علت خللي که در آن وجود داشته اصولاً موجوديت پيدا نکرده است و موارد فسخ و انفساخ که قبل از به سر آمدن مدت بيمه عمر قرارداد خاتمه مي يابد، در موارد زير نيز قرارداد بيمه پايان مي پذيرد.

1- تحقق خطر موضوع بيمه

با تحقق خطر موضوع بيمه و ايفاي تعهد بيمه گر، قرارداد بيمه خاتمه مي پذيرد. مثلاً ...................، رابطة حقوقي طرفين قطع مي شود. همين طور در صورتي که مورد بيمه در نتيجة وقوع حادثة موضوع بيمه به کلي از بين برود. قرارداد بيمه هم در همان زمان خاتمه مي پذيرد.

2- انقضاي مدت قرارداد بيمه

با انقضاي مدت قرارداد بيمه، رابطة حقوقي طرفين پايان مي يابد، گرچه انقضاي مدت هم نوعي ايفاي تعهد از طرف بيمه گر است زيرا در فاصلة اعتبار بيمه، بيمه گر متعهد بوده است که در صورت وقوع خطر، خسارت وارده به بيمه گذار يا وجه معيني را که در قرارداد پيش بيني شده بپردازد. حال اگر حادثه رخ ندهد و موجبي براي جبران خسارت پيش نيايد امر ديگري است. بيمه گر در هر حال در اين مدت تأمين خود را به بيمه گذار داده است. بديهي است که در بعضي موارد پايان پذيرفتن مدت قرارداد، سرآغاز ايفاي تعهد بيمه گر است مثل بيمة عمر به شرط حيات و بيمة عمر بازنشستگي و مستمري.

3- اقالة قرارداد

بيمه گر و بيمه گذار ممکن است قبل از سر رسيدن مدت قرارداد با توافق به عمر قرار داد خاتمه دهند. اين عمل را اصطلاحاً اقاله گويند.

طبق مادة ............. بعد از معامله طرفين مي توانند به تراضي آن را اقاله و تفاسخ کنند » و به موجب مادة 285 « موضوع اقاله ممکن است براي تمام معامله واقع شود يا حفظ مقداري از آن ». بنابراين از اصول کلي اقاله و بر هم زدن معامله در مورد بيمه هم امکانپذير است و باز مستفاد از همان اصل، اين اقاله ممکن است تمام مورد بيمه يا جزئي از آن را در برگيرد.

از لحاظ نتيجه، اقاله شباهت کامل با فسخ دارد يعني قرارداد تا زمان اقالع معتبر و نافذ است و پس از اقاله تمام يا قسمتي از قرارداد از هم گسيخته مي شود. اختلاف اقاله و فسخ در اين است که در فسخ رضايت هر دو طرف لازم نيست بلکه طرفي که از حق فسخ برخوردار است مي تواند بدون رضايت طرف ديگر در مورد فسخ قرارداد اقدام کند. در صورتي که اقاله مشروط و موکول به توافق طرفين عقد است و يکي از طرفين بدون جلب رضايت طرف ديگر نمي تواند قرارداد را کلاً يا جزئاً اقاله کند. بنابراين در بيمه براي به هم زدن قرارداد، رضايت و توافق هر يک از بيمه گر و بيمه گذار، از شرايط حتمي و الزامي است.

4- انجام گرفتن کار موضوع قرارداد بيمه

در بعضي از انواع بيمه، مدت معين وجود ندارد بلکه بيمه براي انجام يافتن کاري تحصيل مي شود. مانند بيمه هاي ............

متن کامل قانون بيمه، مصوب سال 1316

معاملات بيمه

ماده 1- بيمه عقدي است که به موجب آن يک طرف تعهد مي کند در ازاء پرداخت وجه با وجوهي از طرف ديگر در صورت وقوع يا بروز حادثه خسارت وارده بر او را جبران نموده يا وجه معيني بپردازد.

متعهد را بيمه گر طرف تعهد را بيمه گذار وجهي را که بيمه گذار به بيمه گر مي پردازد حق بيمه و آنچه را که بيمه مي شود موضوع بيمه نامند.

ماده2- عقد بيمه و شرايط آن بايد به موجب سند کتبي و سند مزبور موسوم به بيمه نامه خواهد بود.

ماده 3- در بيمه نامه بايد امور ذيل به طور صريح قيد شود.

1- تاريخ انعقاد قرارداد

2- اسم بيمه گر و بيمه گذار

3- موضوع بيمه

4- حادثه يا خطري که عقد بيمه به مناسبت آن به عمل آمده است

5- ابتداء و انتهاي بيمه

6- حق بيمه

7- ميزان تعهد بيمه گر در صورت وقوع حادثه

ماده 4- موضوع بيمه ممکن است مال باشد اعم از عين يا منفعت يا هر حق مالي يا هر نوع مسووليت حقوقي مشروط بر اينکه بيمه گذار نسبت به بقاء آنچه بيمه مي‌دهد ذي نفع باشد و همچنين ممکن است بيمه براي حادثه يا خطري باشد که از وقوع آن بيمه گذار متضرر مي گردد.

ماده 5- بيمه گذار ممکن است اصيل باشد يا به يکي از عناوين قانوني نمايندگي صاحب مال يا شخص ذي نفع را داشته يا مسووليت حفظ آن را از طرف صاحب مال داشته باشد.

ماده 6- هر کس بيمه مي دهد متعلق به خود اوست مگر آنکه در بيمه نامه تصريح شده باشد که مربوط به ديگري است ليکن در بيمه حمل و نقل ممکن است بيمه نامه بدون ذکر اسم ( به نام حامل ) تنظيم شود.

ماده 7- طلبکار مي تواند مالي را که در نزد او وثيقه يا رهن است بيمه دهد در اين صورت هر گاه حادثه اي نسبت به مال مزبور رخ دهد خساراتي که بيمه گر بايد بپردازد تا ميزان آنچه را که بيمه گذار در تاريخ وقوع حادثه طلبکار است به شخص او و بقيه به صاحب مال تعلق خواهد گرفت.

ماده 8- در صورتي که مالي بيمه شده باشد در مدتي که بيمه باقي است نمي توان همان مال را به نفع همان شخص و از همان خطر مجدداً بيمه نمود.

ماده 9- در صورتي که مالي به کمتر از قيمت بيمه شده باشد نسبت به بقيه قيمت مي توان آن را بيمه نمود در اين صورت هر يک از بيمه گران به نسبت مبلغي از مال که بيمه کرده است مسوول خواهد بود.

ماده 10- در صورتي که مال به کمتر از قيمت واقعي بيمه شده باشد بيمه گر فقط به تناسب مبلغي که بيمه کرده است با قيمت واقعي مال مسوول خسارت خواهد بود.

 

فسخ و بطلان

ماده 11- چنانچه بيمه گذار يا نماينده او با قصد تقلب مالي را اضافه بر قيمت عادله در موقع عقد قرارداد بيمه داده باشد عقد بيمه باطل و حق بيمه دريافتي قابل استرداد نيست.

ماده 12- هرگاه بيمه گذار عمداً از اظهار مطالبي خودداري کند يا عمداً اظهارات  کاذبه بنمايد و مطالب اظهار نشده يا اظهارات کاذبه طوري باشد موضوع خطر را تغيير داده يا از اهميت آن در نظر بيمه گر بکاهد عقد بيمه باطل خواهد بود حتي اگر مراتب مذکور تأثيري در وقوع حادثه نداشته باشد. در اين صورت نه فقط وجوهي که بيمه گذار پرداخته است قابل استرداد نيست بلکه بيمه گر حق دارد اقساط بيمه را که تا آن تاريخ عقب افتاده است نيز از بيمه گذار مطالبه کند.

ماده 13- اگر خودداري از اظهار مطالبي يا اظهارات خلاف واقع از روي عمد نباشد عقد بيمه باطل نمي شود در اين صورت هرگاه مطلب اظهار نشده يا اظهار خلاف واقع قبل از وقوع حادثه معلوم شود بيمه گر حق دارد يا اضافه حق بيمه را از بيمه گذار در صورت رضايت او دريافت داشته قرارداد را ابقاء کند و يا قرارداد بيمه رات فسخ کند- در صورت فسخ بيمه گر بايد مراتب را به موجب اظهارنامه يا نامه سفارشي دو قبضه به بيمه گذار اطلاع دهد اثر فسخ ده روز پس از ابلاغ مراتب به بيمه گذار شروع مي شود و بيمه گر بايد اضافه حق بيمه دريافتي تا تاريخ فسخ را به بيمه گذار مسترد دارد.

در صورتي که مطلب اظهار خلاف واقع بعد از وقوع حادثه معلوم شود خسارت به نسبت وجه بيمه پرداختي و وجهي که بايستي در صورت اظهار خطر به طور کامل  و واقع پرداخته شده يا تقليل خواهد يافت.

ماده 14- بيمه گر مسوول خسارات ناشي از تقصير بيمه گذار يا نمايندگان او نخواهد بود.

ماده 15- بيمه گذار بايد براي جلوگيري از خسارت مراقبتي را که عادتاً هر کس از مال خود مي نمايد نسبت به موضوع بيمه نيز بنمايد و در صورت نزديک شدن حادثه يا وقوع آن اقداماتي را که براي جلوگيري از سايت و توسعه خسارت لازم است به عمل آورد. اولين زمان امکان و منتهي در ظرف پنج روز از تاريخ اطلاع خود از وقوع حادثه بيمه گر را مطلع سازد والا بيمه گر مسوول نخواهد بود مگر آنکه بيمه گذار ثابت کند که به واسطه حوادثي که خارج از اختيار او بوده است اطلاع به بيمه گر در مدت مقرر براي او مقدور نبوده است.

مخارجي که بيمه گذار براي جلوگيري از توسعه خسارت مي نمايد بر فرض که منتج به نتيجه نشود به عهده بيمه گر خواهد بود ولي هر گاه بين طرفين در موضوع لزوم مخارج مزبوره يا تناسب آن با موضوع بيمه اختلافي ايجاد شود حل اختلاف به حکم يا محکمه رجوع مي شود.

ماده 16- هرگاه بيمه گذار در نتيجه عمل خود خطري را که به مناسبت آن بيمه منعقد شده است تشديد کند يا يکي از کيفيات يا وضعيت موضوع بيمه را به طوري تغيير دهد که اگر وضعيت مزبور قبل از قرارداد موجود بود بيمه گر حاضر براي انعقاد قرارداد يا شرايط مذکور در قرارداد نمي گشت بايد بيمه گر را بلافاصله از آن مستحضر کند- اگر تشديد خطر يا تغيير وضعيت موضوع بيمه در نتيجه عمل بيمه گذار نباشد مشار اليه بايد مراتب را در ظرف ده روز از تاريخ اطلاع خود رسماً به بيمه گر اعلام کند.

در هر دو مورد مذکور در فوق بيمه گر حق داد اضافه حق بيمه را معين نموده به بيمه گذار پيشنهاد کند در صورتي که بيمه گذار حاضر براي قبولي و پرداخت آن نشود قرارداد را فسخ کند و اگر تشديد خطر در نتيجه عمل خود بيمه گذار باشد خسارات وارده را نيز از مجراي محاکم عمومي از او مطالبه کند و در صورتي که بيمه گر پس از اطلاع تشديد خطر به نحوي از انحاء رضايت به بقاء عقد قرارداد داده باشد مثل آنکه اقساطي از وجه بيمه را پس از اطلاع از مراتب از بيمه گذار قبول کرده يا خسارت بعد از وقوع حادثه به او پرداخته باشد ديگر نمي تواند به مراتب مذکوره استناد کند- وصول اقساط حق بيمه بعد از اطلاع از تشديد خطر يا پرداخت خسارت پس از وقوع حادثه و نحوة آن دليل بر رضايت بيمه گر به بقاء قرارداد مي باشد.

ماده 17- در صورت فوت بيمه گذار يا انتقال موضوع بيمه به ديگري اگر ورثه يا منتقل اليه کليه تعهداتي را که به موجب قرارداد به عهده بيمه گذار بوده است در مقابل بيمه گر اجرا کند عقد بيمه به نفع ورثه يا منتقل اليه به اعتبار خود باقي مي ماند معهذا هر يک از بيمه گر يا ورثه يا منتقل اليه حق فسخ آن را نيز خواهند داشت.

بيمه گر حق دارد در ظرف............................................ را به نام خود مي نمايد عقد بيمه را فسخ کند.

 

ـ خسارات به خيابان و پياده‌رو و اموال عمومي از جمله فضاي سبز.

ـ خسارات وارد به تأسيسات تحت‌الارضي شامل خطوط انتقال آب، گاز و تلفن.

ـ خسارات وارد به خودروهاي عبوري و يا پارك شده در محيط اطراف پروژه در اثر پرتاب مصالح ساختماني.

ـ خسارات جاني شامل فوت و نقص عضو و هزينه‌هاي پزشكي همسايگان (ساكنين ساختمان‌هاي مجاور).

ـ خسارات جاني براي عابرين در اثر سقوط و پرتاب مصالح ساختماني.

ـ خسارات جاني افراد ثالث كه وارد محوطه ساختمان مورد بيمه مي‌گردند.

ـ خسارات ناشي از دپو مصالح در خيابان و پياده‌رو.

جهت تأمين بيمه‌اي براي حوادث ناگوار فوق‌الذكر بيمه‌نامه مسئوليت ناشي از اجراي عمليات ساختماني ارائه گرديده است. در بيمه‌نامه مسئوليت مدني ناشي از اجراي عمليات ساختماني، مسئوليت مدني بيمه‌گذار در برابر اشخاص ثالث بيمه مي‌گردد. بدين معني كه چنانچه در جريان عمليات ساختماني شامل تخريب، خاكبرداري، گودبرداري، پي‌كني و مراحل احداث بناء جديد، خسارات جاني و مالي به اشخاص ثالث وارد آيد بيمه‌گر با رعايت شرايط بيمه‌نامه از عهده جبران خسارت بر خواهد آمد.

اهم ويژگي‌هاي اين بيمه‌نامه كه عامل كارايي بيمه‌نامه مي‌باشد بدينشرح است:

ـ ماده دوم از شرايط عمومي كه اشاره مي‌دارد «بيمه‌گذار: علاوه بر موارد مذكور در بيمه‌نامه، كليه اشخاص حقيقي يا حقوقي كه اجراي هر بخش يا بخش‌هايي از عمليات مربوط به انجام كار موضوع بيمه را در محل مورد بيمه عهده‌دار باشند بيمه‌گذار تلقي مي‌شوند.»

اين شرط موجب جامعيت بيمه‌نامه و پوشش مسئوليت مجموعه اشخاص حقيقي و حقوقي دست‌اندركار در احداث بناء مورد بيمه را در بر مي‌گيرد. از جمله مهندسين ناظر، صاحبكار و پيمانكاران فرعي و...

ـ موضوع قابل توجه ديگر، ملاك تشخيص مسئول حادثه در اين بيمه‌نامه است معيار اينكه بيمه‌گذار مسئول خسارت است در وهله اول به شرط به احراز مسئوليت براي بيمه‌گر است يعني اگر با توجه به شواهد و مدارك براي بيمه‌گر، مسئوليت بيمه‌گذار محرز گردد خسارت وارده جبران خواهد شد و پرداخت خسارت صرفاً منوط به رأي مراجع قانوني مبني بر مسئول بودن بيمه‌گذار نمي‌باشد.

ـ از نكات مهم ديگر، تعريف شرايط ايمني كار است در شرايط بيمه‌نامه، بيمه‌گذار موظف گرديده اقدام‌هاي لازم را كه هر كس عرفاً براي جلوگيري از وقوع حادثه رعايت مي‌نمايد به عمل آورد. در واقع بيمه‌گر شرط رعايت اقدامات ايمني را مبنا تعيين شده در قانون بيمه قرار دارد و از اعمال شرايط نامتعادل خودداري نموده است. البته ............................ خاصي مد نظر مي‌باشد. حتماً در شرايط خصوصي بيمه‌نامه قيد گردد و همچنين اگر خساراتي قبل از صدور بيمه‌نامه براي ساختمان‌هاي مجاور ايجاد شده است لازم است در شرايط خصوصي قيد و استثناء گردد در غير اين صورت چنانچه بعد از صدور بيمه‌نامه، بيمه‌گذار مدعي خسارتي مرتبط با موضوعات ياد شده باشد بيمه‌گر در پاسخ با مشكل مواجه خواهد گرديد.

البته از جمله شرايط ايمني خاص مقرر در بيمه‌نامه، ماده 3/4 مي‌باشد كه در ماده مذكور بيمه‌گذار موظف گرديده است در كنار ديوارهاي ساختمان‌هاي مجاور به فاصله تقريبي يك متر در سطح و به فاصله تقريبي دو متر در كف عمليات خاكبرداري را توسط ماشين‌آلات متوقف نموده و پس از ايجاد محل نصب ستون‌ها با ابزار دستي و استقرار ستون‌ها و مهار نمودن آن‌ها دهانه‌هاي بين ستون‌ها را با وسايل دستي خاكبرداري نمايد. اين روش متداول و عرف معمول است كه تقريباً در اكثر موارد احداث بنا رعايت مي‌نمايند. البته لازم به ذكر است فاصله توقف خاكبرداري از ديواره‌هاي مجاور در كف ارتباط مستقيم با عمق خاكبرداري از سطح صفر زمين دارد و اين امر با يك شيب ملايم كه عامل ثبات خاك باقي‌مانده خواهد بود انجام مي‌گيرد. معمولاً شيب 25 الي 30 درجه با توجه به نوع خاك پيشنهاد مي‌گردد.

ـ در تعيين ميزان خسارت در وهله‌ي اول نظر كارشناس بيمه‌گر و مدارك مثبته خسارت ملاك عمل مي‌باشد و عموماً بيمه‌گر سعي مي‌نمايد با روش ياد شده رضايت زيانديده را جلب نمايد به هر حال در صورت اختلاف در مبلغ خسارت بين بيمه‌گر و بيمه‌گذار با زيانديده موضوع به كارشناسي مرضي‌الطرفين قابل اجرا است و در نهايت نيز نظر كارشناس رسمي دادگستري و ياراي مراجع قضايي حاكم خواهد بود.

ـ از موارد مهم استثنائات بيمه‌نامه مواردي است كه عليرغم اينكه ممكن است بيمه‌گذار مسئول شناخته شود بيمه‌گر متعهد جبران خسارت نمي‌باشد. از جمله خسارات وارده به بيمه‌گذار، شركاء، مجريان، ناظرين، مشاورين و كاركنان بيمه‌گذار، همسر، پدر و مادر و اولاد مستنثي گرديده است در واقع هدف بيمه‌گر جلوگيري از سوء استفاده احتمالي و خسارات عمدي مي‌باشد.

ـ در خسارت‌هايي كه منشاء آن خارج از اختيار بيمه‌گذار باشد بيمه‌گر تعهدي ندارد مانند زلزله، رانش زمين لرزه و... علي‌رغم اين در صورتي كه عمل بيمه‌گذار عامل تشديد و يا ايجادكننده خطر باشد و در اين ارتباط مسئول شناخته شود بيمه‌گر خسارت وارده را به ميزان عامليت بيمه‌گذار در ايجاد يا تشديد خطر جبران خواهد نمود.

ـ از جمله موارد استثناء خسارات ناشي از ترك‌هاي سطحي ايجاد شده در ساختمان‌هاي مجاور است كه به استحكام ساختمان‌ها ياد شده لطمه‌اي وارد ننموده باشد علت اين امر است خسارات از اين قبيل در قريب به اتفاق ساخت و سازهايي كه در بافت قديمي شهرها صورت مي‌گيرد به دليل قدمت ساختمان‌هاي مجاور امري بديهي است و از طرف ديگر تشخيص اينكه خسارت مذكور ناشي از عمليات ساختمان ملك مورد بيمه است يا از قبل وجود داشته است به راحتي قابل تميز نمي‌باشد.

ـ موضوع قابل توجه ديگر شرايط فسخ و بطلان بيمه‌نامه است.

در بيمه‌نامه پيش‌بيني گرديده است قبل از انقضاي مدت بيمه‌نامه با اخطار قبلي كتبي بيست روزه توسط هر يك از طرفين (بيمه‌گر و بيمه‌گذار) در موارد تعيين شده، بيمه‌نامه را مي تواند فسخ نمود. از جمله اين موارد كه بيمه‌گذار مي‌تواند درخواست فسخ نمايد عبارت است از اينكه خطر كاهش يابد و يا از بين رفته باشد و بيمه‌گر  به تخفيف حق بيمه راضي نشود.

در اين ارتباط قابل توجه است در عمليات ساختماني كه گودبرداري پايين‌تر از سطح صفر زمين دارند كانون خطر، مدت زمان گودبرداري و اجراي فونداسيون و نصب اسكلت تا ارتفاع همسطح زمين مي‌باشد كه اين امر نقطه آغازين اجراي عمليات ساختماني است و در چند ماه اول به اتمام مي‌رسد و شرايط فسخ قرارداد به اين معني نمي‌باشد كه بيمه‌گذار، بيمه‌نامه را براي مدت يكسال و يا بيش از يكسال تهيه نمايد و پس از چند ماه از شروع بيمه‌نامه و در واقع پس از پايان مرحله خطرناك كار، درخواست فسخ نمايد و برگشت حق بيمه براساس تعرف بيمه كوتاه مدت انجام گيرد.

البته فسخ بيمه‌نامه بلامانع است و آنچه مهم است نحوه برگشت حق بيمه مي‌باشد. حق بيمه مندرج در بيمه‌نامه شامل دو بخش است: بخش عمده حق بيمه مربوط به عمليات گودبرداري است كه پس از اتمام عمليات گودبرداري علي‌رغم باقي‌مانده مدت بيمه‌نامه قابل برگشت نمي‌باشد و فقط آن قسمت از حق بيمه كه مربوط به ساير مراحل كار است طبق تعرفه كوتاه مدت قابل برگشت خواهد بود. در واقع حدوداً هفتاد درصد حق بيمه بابت بخش اول يعني گودبرداري و اجراي فونداسيون و سي درصد مربوط به بخش دوم يعني ساير مراحل كار مي‌باشد.

 

نحوه صدور بيمه‌نامه

مراحلي كه نهايتاً منجر به صدور بيمه‌نامه خواهد شد به شرح زير است:

الف: تكميل پرسشنامه و پيشنهاد بيمه مسئوليت مدني پيمانكاران

ابتدا فرم پرسشنامه و پيشنهاد بيمه مسئوليت مدني پيمانكاران بايستي توسط متقاضي بيمه تكميل و امضاء گردد و در صورتي كه بيمه‌گذار شخصيت حقوقي مي‌باشد آن را مهر و امضاء نمايد و چنانچه پيشنهاد بيمه به واسطه نمايندگي ارائه گرديده است نام و مهر نمايندگي در پرسشنامه درج گردد.

پرسشنامه و پيشنهاد بيمه مورد نظر براي تمامي امور پيمانكاري طراحي گرديده است در واقع كليه پيمانكاران پروژه‌هاي عمراني و عمليات ساختماني براي درخواست بيمه همين فرم را تكميل خواهند نمود ولي همانگونه كه توضيح داده شد دو نوع فرم بيمه‌نامه يك مورد خاص عمليات ساختماني و ديگر براي ساير پروژه‌هاي عمراني تدوين گرديده است. در اينجا در شرح پرسشنامه، فقط به مسائل مربوط به عمليات اجراي ساختماني مي‌پردازيم و مسائل مربوط به مسئوليت پيمانكاران براي ساير پروژه‌هاي به غير از ساختمان‌سازي شهري در جايگاه خود بحث خواهد شد.

ـ جهت راهنمايي متقاضيان بيمه جهت تكميل پرسشنامه و پيشنهاد بيمه به نحوي كه هم خواسته‌هاي بيمه‌گذار بدرستي مطرح گرديده باشد و همچنين اطلاعات مورد نظر بيمه‌گر حاصل گردد موارد زير توضيح داده مي‌شود:

ـ پرسشنامه از چند بخش تشكيل شده است كه بخش الف شامل پرسش‌هاي عمومي است.

ـ پيشنهاددهنده مي‌........................... صرفاً پيشنهاد بايستي توسط پيمانكار باشد.

ـ اعلام فهرست بعضي از كارهاي اجرا شده توسط متقاضي بيمه، طبيعتاً نمايانگر كيفيت و كميت عملكرد نامبرده خواهد بود.

ـ وضعيت حقوقي پيشنهاددهنده كه آيا دولتي است يا غير دولتي مي‌باشد تكليف بيمه‌گذار در خصوص بررسي پرداخت كارمزد را مشخص مي‌نمايد.

 

ـ قسمت ب: پرسش‌هاي عمومي راجع به كار مورد قرارداد:

ـ موضوع كار به طور كامل تشريح گردد.

ـ نشاني محل كار به طور دقيق درج گردد زيرا براي هر پروژه ساختماني يك بيمه‌نامه صادر مي‌گردد.

ـ ارزش كل كار نمايانگر وسعت و اهميت كار است مع‌الوصف در پروژه‌هاي ساختماني تأثيري در تعيين نرخ حق بيمه ندارد و با توجه به حساسيت‌هاي متقاضيان بيمه در اين زمينه، عدم اعلام ارزش كل كار مسئله‌اي نمي‌باشد و اين پرسش، بيشتر براي پيمانكاران پروژه‌هاي عمراني و خدماتي طرح گرديده است.

ـ مبلغ دريافتي اجراي كار نيز از توضيح فوق تبعيت مي‌نمايد و بيشتر در ارتباط با ساير پروژه‌هاي غير از احداث بناء مطرح است.

ـ قسمت ج: شرح نوع كار ـ مسئوليت ـ زمان اجراء

ـ روش اجرايي كار از نكات بسيار مهم است بخصوص در احداث ساختمان‌هاي مرتفع و مجتمع‌هاي تجاري زيرا اكثراً با عمق زياد گودبرداري را انجام خواهند داد و توضيح روش اجرا كار لازم است.

ـ خطرهاي احتمالي: علي‌رغم اينكه خطرات كار تقريباً مشخص است و بيمه‌گر با تجريه‌اي كه دارد بر چگونگي آن اشراف دارد ولي متقاضيان بيمه با توجه به اينكه آگاه‌ترين افراد به موقعيت و وضعيت پروژه هستند و عموماً احساس خطر است كه نامبردگان را به تهيه بيمه‌نامه ترغيب مي نمايد اظهارات نامبردگان در خصوص خطرات احتمالي در بردارنده نكات تازه خواهد بود.

ـ پرسش دوم اين بخش، مشخص مي‌نمايد پيشنهاددهنده درخواست بيمه براي چه بخش‌هايي از كار را دارد. چه بسا در اجراي عمليات ساختماني، فقط شخصيتي كه مسئول بخشي از اجراي پروژه است خواهان تهيه بيمه‌نامه مي‌باشد به طور مثال فقط اجراي نماي ساختمان و يا فقط اجراي تأسيسات و...

 

ـ قسمت د: اطلاعات فني در مورد كارهاي ساختماني:

اين بخش مشخصاً مربوط به عمليات ساختماني است و موارد مطرح شده در ارزيابي ريسك بسيار مؤثر مي‌باشند:

ـ نوع خاك محل مورد بيمه حائز اهميت است بخصوص در ساختمان‌هايي كه عمليات گودبرداري از سطح صفر زمين را دارند.

ـ وضعيت آب‌هاي زيرزميني منظور آنست كه در چه عمق قرار دارند و عامل سستي يا استحكام خاك مي‌باشند.

ـ چگونگي خاكبرداري: اينكه خاكبرداري با چه وسايلي و چه روشي انجام خواهد شد مورد سؤال مي‌باشد.

ـ مساحت كل بنا: مساح............................يند و نمايانگر آن است كه چه بخشي از خطرات كار منتفي گرديده است.

ـ نوع سازه: منظور آيا اسكلت فلزي است يا بتني مي‌باشد يا روش ديگر مد نظر است.

ـ پرسش شماره هشت در خصوص وضعيت اطراف محل مورد بيمه است و بسيار حائز اهميت مي‌باشد چرا كه اساس اين بيمه‌نامه، پوشش بيمه‌اي براي اشخاص ثالث است كه مهم‌ترين و عمده‌ترين آن، ساختمان‌هاي مجاور هستند كه در معرض خطر مي‌باشند كه منشاء اين خطرات ممكن است عملياتي نظير حفاري، شمع‌كوبي، ارتعاش و از بين بردن سطح آب‌هاي زيرزميني و يا ساير عمليات در اين ارتباط باشد. بنابراين از متقاضي بيمه درخواست گرديده است كه ساختمان‌ها و تأسيسات اطراف را تعريف نمائيد كه به فرض در ضلع شمالي ساختمان مورد بيمه، چه ساختماني قرار دارد مشخصات آن چيست چند طبقه مي‌باشد، نوع ساخت چگونه است، آيا مسكوني است يا تجاري و... همچنين در خصوص ساير اضلاع ملك مورد بيمه اطلاعات كافي را ارائه نمايد.....

 

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید این فایل جامع و کامل را در قالب 430 صفحه دانلود نمایید لطفا توجه فرمایید که فایل ورد و قابل ویرایش است و میتوانید تعداد صفحات این پایان نامه را کم کنید

 

 

 

 

 

 


قیمت قبلی : 290000 ریال

قیمت جدید : 21000 تومان  |   جهت خرید محصول بر روی تصویر روبرو کلیک نمایید :

خرید آنلاین این مطلب
مطالب مرتبط


نام:*
ایمیل:*
متن نظر:
کد را وارد کنید: *
جدیدترین مطالب
پربازدیدترین مطالب
آمار سایت
آمار مطالب یک ساعت پیش: 0
امروز: 0
این ماه: 0
کل: 3114
کل نظرات: 289
آمار کاربران یک ساعت پیش: 0
امروز: 0
این ماه: 0
کل: 252
بن شدگان: 1
جدیدترین عضو: Qurbanalipuya

                                                                                                                         

تبادل لینک خودکار
Taktaz Group

Powered By Taktaz Group. Google+