سلام , به سایت پایان نامه دات کام خوش آمدید
  • در انجام پایان نامه خود مشکل دارید؟نمیتوانید موضوع جدید انتخاب کنید؟برای نوشتن پروپوزال وقت کافی ندارید؟با ما تماس بگیرید بهترین متخصصان را برای انجام کار شما در اختیار داریم...

  • در انجام پایان نامه خود مشکل دارید؟نمیتوانید موضوع جدید انتخاب کنید؟برای نوشتن پروپوزال وقت کافی ندارید؟با ما تماس بگیرید بهترین متخصصان را برای انجام کار شما در اختیار داریم...

  • در انجام پایان نامه خود مشکل دارید؟نمیتوانید موضوع جدید انتخاب کنید؟برای نوشتن پروپوزال وقت کافی ندارید؟با ما تماس بگیرید بهترین متخصصان را برای انجام کار شما در اختیار داریم...

  • در انجام پایان نامه خود مشکل دارید؟نمیتوانید موضوع جدید انتخاب کنید؟برای نوشتن پروپوزال وقت کافی ندارید؟با ما تماس بگیرید بهترین متخصصان را برای انجام کار شما در اختیار داریم...

  • در انجام پایان نامه خود مشکل دارید؟نمیتوانید موضوع جدید انتخاب کنید؟برای نوشتن پروپوزال وقت کافی ندارید؟با ما تماس بگیرید بهترین متخصصان را برای انجام کار شما در اختیار داریم...

اعتماد کنید :

» بررسی و تحليل نقش مديريت كيفيت درايجاد زنجيره ارزش مديريت دانش

توسط: pardazesh در 19-08-1394, 08:08 | دسته: صنایع, مدیریت | تعداد بازدید : 4063

چکیده:
مديريت كيفيت بواسطه پتانسيلهاي بالقوه‌اي كه در سازمان ايجاد مي‌كند، مي‌تواند نقش بسزايي در ايجاد زير ساختارهاي مديريت دانش در سازمان داشته باشد. در اين تحقيق با رويكرد منابع انساني به مديريت كيفيت، در سه بعد، تعهد و رهبري مديريت ارشد، برنامه‌هاي ارتقاء شايستگيهاي كاركنان و مشتري‌مداري به بررسي نقش هر يك از ابعاد فوق بر ايجاد زير ساختارهاي مديريت دانش در سازمان پرداخته مي‌شود
هدف پژوهش حاضر بررسي و تحليل نقش مديريت كيفيت درايجاد زنجيره ارزش مديريت دانش مي باشد بدين منظور با استفاده از روش نمونه گيري تصادفي ساده تعداد 81 نفر با سطح ليسانس به بالا از كاركنان شركت پايانه هاي نفتي ايران به عنوان افراد مشاركت كننده در پژوهش انتخاب شدند. روش پژوهش حاضر به لحاظ هدف كاربردي و به لحاظ جمع آوري داده ها توصيفي از نوع پيمايشي مي‌باشد. روش هاي تحليل آماري مورد استفاده در پژوهش شامل آمار توصيفي (ميانگين، فراواني، نما) و با توجه به این که مقیاس اندازه گیری داده ها از نوع رتبه ای بود از روش ناپارامتریک مقایسه میانگین دو گروه (من - ویتنی) استفاده شده است.
نتايج پژوهش نشان داد كه نقش مديريت كيفيت در ايجاد زنجيره ارزش مديريت دانش در سطح اطمينان 95 % تفاوت معناداري داشت و همبستگي ازنوع مستقيم بوده است. ميزان ميانگين رتبه بندي انجام گرفته از زير معيارهاي متغير مستغل، برنامه هاي ارتقاء شايستگي كاركنان در رتبه نخست ودر مرحله بعد تعهد مديريت ارشد وسپس مشتري مداري شركت پايانه ها با متغير وابسته (زنجيره ارزش مديريت دانش) هبستگي بيشتري داشته است. لذا اهميت برنامه هاي ارتقاء شايستگي كه درايجاد زيرساختهاي مديريت دانش برخوردار است بسيار حائز اهميت وتوجه مي باشد. توجه به موضع هاي مديريت كيفيت و نقش بسزايي كه در ساختار دانشي سازمان ايفا مي كند عامل تاثير گذاري در موفقيت فرايند مديريت دانش درسازمان محسوب مي‌گردد.

 

197صفحه فایل ورد (Word) فونت 14 منابع دارد قیمت 35000 تومان

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید 

انجام پروپوزال مقاله و پایان نامه  در کوتاهترین زمان با موضوعات خاص شما. منتظر تماس شما هستیم

 


3
1
مشاهده و دریافت

» بررسی تاثیر مدیریت دانش بر یادگیری سازمانی و تبدیل سازمان به سازمان یاد گیرنده (مطالعه موردی بانک ملی)

توسط: pardazesh در 6-08-1394, 12:24 | دسته: مدیریت | تعداد بازدید : 4011

چکیده:
مدیریت دانش می تواند سازمانها را به محیطی غنی از یادگیری و مهارت آموزی مورد نیاز کارکنان مبدل سازد. هدف از این تحقیق تعیین تاثیر مدیریت دانش بر یادگیری سازمانی و تبدیل سازمان به سازمان یادگیرنده (مطالعه موردی شعب بانک ملی شرق استان هرمزگان) بوده است. تحقیق حاضر از نوع تحقیقات توصیفی و پیمایشی بوده است. جامعه آماری در تحقیق حاضر عبارتست از کلیه کارکنان رسمی و پیمانی شاغل در شعب بانک ملی شرق استان هرمزگان می باشد. . تعداد این افراد مطابق با برآورد روابط عمومی بانک ملی این استان برابر با 240 نفر براورد شده است. تعداد 84 نفر به روش نمونه گیری خوشه ای و از میان کارکنان بانک ملی به عنوان تحقیق انتخاب شدند. ابزار گردآوری اطلاعات ، پرسشنامه محقق ساخته بوده است. از روش های آمار توصیفی و استنباطی نظیر ضریب همبستگی پیرسون برای تجزیه و تحلیل داده ها استفاده شد. چون همه فرضیه های تحقیق تایید شدند می توان بیان نمود که همه ابعاد متغیر مدیریت دانش با ابعاد سازمان یادگیرنده رابطه معنادار وجود داشته است.
کلیدواژه ها: مدیریت دانش ، سازمان یادگیرنده ، بانک ملی ، دانش

 

 

103صفحه فایل ورد (Word) فونت 14 منابع  دارد +پرسشنامه قیمت 39000 تومان

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید 

انجام پروپوزال،مقاله و پایان نامه مدیریت در کوتاهترین زمان با موضوعات خاص شما. منتظر تماس شما هستیم

 

 


2
0
مشاهده و دریافت

» ارزيابی چابکی سازمان با استفاده از منطق فازی ( مطالعه موردی ايران خودرو)

توسط: pardazesh در 29-07-1394, 15:31 | دسته: صنایع, مدیریت | تعداد بازدید : 3944

ارزيابی چابکی سازمان با استفاده از منطق فازی

چکيده فارسی:
امروزه سازمانهاي تغييرات اساسي را در پيرامون خود تجربه ميکنند که عدم توجه به آنها، بقا سازمانهاي را تهديد مي کند. سازمان چابک توانايي بقا و پيشرفت در يک محيط پرتلاطم، به وسيله واکنش سريع نسبت به تغييرات و ايجاد محصولات و خدمات بر اساس خواست مشتري را دارد. از آنجاييکه چابکی يک نياز اساسی سازمان های امروز برای بقا می باشد و نياز برای يک سيستم نظامند جهت ارزيابی سطح چابکی سازمانها وجود دارد بنابراين هدف پايان نامه معرفی يک متدولوژی جهت تعيين ميزان چابکي کنوني سازمان و مقايسه آن با سطح مطلوب چابکی می باشد تا با شناسايي اين شکاف، موانع اصلی بهبود سطح چابکی سازمان را شناسايی و راهکارهايی جهت رفع موانع ارائه شود. جهت برآورد سطح فعلی چابکی سازمان اهميت و عملکرد هريک از قابليت های مورد نياز يک سازمان چابک ، طی يک پرسشنامه ای که بين ١۵ نفر از مديران، روسا و قائم مقام ها معاونت سواری سازی ايران خودرو که به صورت نمونه گيری تصادفی انتخاب شده اند توزيع شده است ارزيابی می شود. چون بيشتر معيار هاي چابکي به وسيله عبارات زبان شناختي تعريف شده که به وسيله احتمال چند گانه و ابهام طبقه بندي شده اند جهت ارزيابی سطح چابکی از منطق فازي استفاده شده است که ابزار بسيار مناسبي براي تصميم گيري در اختيار قرار مي دهد. پس از ادغام مقادير فازی اهميت و عملکرد هر يک از قابليت های چابکی سازمان سطح فعلی چابکی سازمان محاسبه می شود و در نهايت با بدست آوردن مقادير قطعی هر يک از قابليت های چابکی، آنان را رتبه بندی کرده و موانع اصلی بهبود را شناسايی و راهکارهايی جهت رفع آنان ارائه شده است.180صفحه فایل ورد (Word) فونت 14 منابع دارد  قیمت 44000 تومان 

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید 

انجام پروپوزال و پایان نامه حقوق در کوتاهترین زمان با موضوعات خاص شما. منتظر تماس شما هستیم

 


1
0
مشاهده و دریافت

» بررسی رابطه بين هوش هيجانی و تعهد سازمانی مديران سازمان در شعب بانک صادرات در تهران

توسط: pardazesh در 21-07-1394, 15:18 | دسته: مدیریت | تعداد بازدید : 3874

چكيده:
با ظهور عصر اطلاعات و ارتقاء ارزش‌مندي ارتباطات انساني و هم چنين بروز موقعيت‌هاي استراتژيك سازماني، نظريه هوش هيجاني رشد چشم‌گيري يافته و از مباحث پرطرفدار سازماني شده است.
هوش هيجاني، اصطلاح فراگيري است كه مجموعه گسترده‌اي از مهارت‌ها و خصوصيات فردي را در برگرفته كه فراتر از حوزه مشخصي از دانش‌هاي پيشين، چون هوشبهر و مهارت‌هاي فني يا حرفه‌اي است. و توانايي افراد را در شناخت و كنترل هيجانات در خود و ديگران مي‌سنجد. همچنين يكي از مهمترين مسائل انگيزشي كه امروزه با حجم گسترده‌اي در مطالعات روانشناسي صنعتي و سازماني گسترش يافته مساله، تعهد سازماني است. وجود نيروهاي متعهد به سازمان باعث افزايش چشمگير عملكرد سازمان، نشاط روحي كاركنان و تجلي بهتر اهداف متعالي سازمان و نيز دستيابي به اهداف فردي خواهد شد.
در اين پژوهش به بررسي و تحليل رابطه بين دو متغير هوش هيجاني و تعهد سازماني مديران پرداخته شده است. جامعه آماري در اين پژوهش كليه روساي شعب بانك صادرات در شهر تهران مي‌باشد كه مجموعا 268 نفر بوده که بین 114نفر پرسشنامه توزیع گردید. هوش هيجاني به وسيله پرسشنامه «شرينگ» و تعهد سازماني به وسيلة پرسشنامه «آلن و مي‌ير» اندازه گیری شده است. بررسي داده‌هاي گردآوري شده با نرم‌افزار SPSS و آزمون ضريب همبستگي پيرسون انجام پذيرفت. نتايج حاصل از تحليل اطلاعات حاكي از اين است كه بين هوش هيجاني و تعهد سازماني مديران رابطه معناداری وجود دارد. همچنين بين تمامي مولفه‌هاي هوش هيجاني با تعهد سازماني رابطه معناداري وجود دارد. بدين طريق كليه فرضيه‌هاي اين تحقيق مورد تأييد قرار گرفت. همچنين تحليل رگرسيون چند متغيره بيانگر اين است كه از ميان مولفه هاي هوش هيجاني، همدلي بيشترين تاثير را در تعهد سازماني دارد.

 

134صفحه فایل ورد (Word) فونت 14 منابع  دارد  قیمت 39900 تومان 

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید 

انجام پروپوزال و پایان نامه مدیریت در کوتاهترین زمان با موضوعات خاص شما. منتظر تماس شما هستیم


1
0
مشاهده و دریافت

» ارزيابی بازدهی نسبی سرمايه گذاری فناوری اطلاعات (IT) در بهره وری بانک ملت

توسط: pardazesh در 15-07-1394, 15:46 | دسته: مدیریت | تعداد بازدید : 3738

چکيده:

درآغاز هزاره سوم ميلادی فناوری اطلاعات در زندگی روز مره بطور مداوم وپيش از هر زمان مشاهده میشود.پيشرفت های چشمگيری که در زمينه فناوری اطلاعات در چند دهه اخير انجام گرفته تمام بخش هایاقتصادی بخصوص صنعت بانکداری را تحت تاثير قرارداده است، بطور خاص بهره وری کل عوامل توليددر کشور های توسعه يافته از نيمه دوم دهه ١٩٩٠ افزايش يافته است. هر چند در حال حاضر اثرارزيابیفناوری اطلاعات بر رشد اقصادی وبهره وری مورد تائيد اقتصاددانان قرار گرفته است.
در اين مقاله ارزيابی بازدهی نسبی سرمايه گذاری فناوری اطلاعات (IT) در بهره وری بانک ملت بررسی می شود .به طور کلی روش های بررسی بازدهی سر مايه گذاری فناوری اطلاعات در بهره وری ، استفاده ازتابع توليد گسترش يافته برای سرمايه ونيروی کارفناوری اطلاعات است.در اين مطالعه از الگوی نظریوتجربی ،تابع توليد کاب داگلاس با لحاظ سرمايه ونيروی کار فناوری اطلاعات وبا استفاده از سری زمانی٧۶١٣-٨٧ وبه روش حداقل مربعات معمولی برآوردشده است.
نتايج برآورد نشان می دهد سرمايه ونيروی کار غير فناوری اطلاعات بيشترين تاثير را بر بازدهی و بهرهوری بانک داشته است اما نتيجه تحقيق نشان می دهد با وجود اينکه سرمايه گذاری فناوری اطلاعات بهنسبت کمتری در سرمايه گذاری غير فناوری اطلاعات درآمد بانک را افزايش می دهد اما بهره و وری نهائیسرمايه گذاری فناوری اطلاعات از سرمايه گذاری غير فناوری اطلاعات بيشتر است.
ب رعکس به ره وری نه ائی ني روي آار بخش فن اوری اطلاعات کمت ر از به ره وری نه ائی ني روي آار غي رفناوری اطلاعات است نتيجه مهمی که در اينجا بدست می آيد مديريت بانک را در جهت اصلاح ساختارنيروی کار فناوری اطلاعات هدايت می کند يعنی نشان می دهد تغييراتی بايستی در ساختار آن بوجود آورد.

150صفحه فایل ورد (Word) فونت 14 منابع دارد  قیمت 34900 تومان 

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید 

انجام پروپوزال و پایان نامه مدیریت در کوتاهترین زمان با موضوعات خاص شما. منتظر تماس شما هستیم

 1
0
مشاهده و دریافت

» بررسی تاثير كاربرد فناوری اطلاعات بر ميزان بهره‌ وری سازمانی در شركت نفت

توسط: pardazesh در 15-07-1394, 14:30 | دسته: مدیریت | تعداد بازدید : 4509

بررسی تاثير كاربرد فناوری اطلاعات بر ميزان بهره‌ وری سازمانی در شركت نفت

چكيده
نيروي انساني مهمترين و گرانبهاترين سرمايه سازمانها محسوب مي شود.
شركت نفت مناطق مركزي ايران يكي از سه شركت بزرگ بالادستي توليد كننده نفت و گاز در كشور مي باشد كه توليد بيش از 65/0 گاز مصرفي و بخشي از نفت توليدي را بعهده دارد. اين شركت داراي سه شركت بهره برداري تابعه با نامهاي 1- شركت بهره برداري نفت و گاز زاگرس جنوبي كه دفتر مركزي آن در شهر شيراز واقع است. 2- شركت بهره برداري نفت و گاز غرب كه دفتر مركزي آن در شهر كرمانشاه مي باشد . 3- شركت بهره برداري نفت و گاز شرق كه دفتر مركزي آن در شهر مشهد قرار دارد . شركت نفت مناطق مركزي ايران با كمك سه شركت تابعه خود مسئوليت توليد نفت و گاز در 11 استان كشور را كه شامل كليه مناطق خشكي كشور بجز حوزه تحت مسئوليت شركت ملي مناطق نفتخيز جنوب را بعهد دارد.
در ارتباط با استفاده از فناوري اطلاعات ( IT ) در اين شركت مي توان گفت كه استفاده از ساختارهايIT از مدت ها قبل وجود داشته است، اما رابطه استفاده از IT در اين شركت و بهره وري سازماني بررسي نشده بود تا بتوان راه كارهاي توسعه بيشتر اين منابع را پيدا كرد و بهره وري سازماني را از حالات گذشته به روشهاي نوين هدايت كرد و اين عامل را توسعه داد.
با توجه به موضوع، ويژگيها و جامعه آماري، نوع تحقيق توصيفي و روش آن پيمايشي است. سپس با استفاده از روشهاي مختلف مطالعاتي و همچنين استفاده از مدارك، اسناد و كتب دانشگاهها ، مراكز علمي و پژوهشي مختلف و اينترنت اطلاعات گردآوري شد. تعداد نمونه ها 123 نفر انتخاب شد و با استفاده از پرسشنامه، نسبت به جمع آوري دقيق و بدون نقص داده ها اقدام شد و با استفاده از نرم افزار SPSS و همچنين با استفاده از آزمون پیرسن اطلاعات مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت و پايا بودن از طريق آلفاي كرونباخ 94% محاسبه گرديد.
در اين پژوهش با توجه به آخرين مطالب علمي، ابداعات و خلاقيت هاي نو در فن آوري اطلاعات ( IT ) و بررسي رابطه متقابل اين عوامل به عنوان متغير مستقل و شاخص هاي بهره وري سازماني به عنوان متغير وابسته، نتيجه گيري شد كه براي رسيدن به حداكثر كارايي و اثربخشي و بهره ور نمودن كاركنان و در نهايت رسيدن به اهداف بهره وري سازماني، بايد از ساختارهاي IT و آموزشهاي مبتني بر فن آوري اطلاعات بعنوان متغير تعديل كننده استفاده كرد تا بهترين حالت بهره وري در سازمان حاصل شود.

 

137صفحه فایل ورد (Word) فونت 14 منابع دارد +پرسشنامه قیمت 36000 تومان 

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید 

انجام پروپوزال و پایان نامه مدیریت در کوتاهترین زمان با موضوعات خاص شما. منتظر تماس شما هستیم


1
0
مشاهده و دریافت

» طراحی و تبیین الگوی تأثیر فناوری اطلاعات بر فرایند مدیریت دانش درصنعت بیمه (مورد کاوی بیمه دانا)

توسط: pardazesh در 15-07-1394, 10:22 | دسته: مدیریت | تعداد بازدید : 3783

چکیده:
مديريت دانش در عصر جديد، تحولات شگرفي را در مباحث مديريتي ايجاد كرده است. با توجه به اينكه مديريت دانش، تنها به دانش كد شده و مستند شده(دانش آشكار) اكتفا نمي كند، بسياري از سازمان ها و شركت هاي جهان با تكيه بر دانش ضمني و آشكار خود، درصدد ارتقاي جايگاه رقابتي خود و افزايش اثربخشي و بهره وري خود هستند. مديريت دانش از چهار فرايند اصلي تشكيل شده است كه عبارتند از: شناسايي و توليد دانش، ذخيره سازي دانش، انتقال و انتشار دانش و به كارگيري دانش كه همگي در جهت تحقق اهداف فردي و سازماني به كار گرفته مي شوند. مديريت دانش بر سه ستون اصلي استوار است: افراد،فرايندها و تكنولوژي. از بين همه اين ستون ها فناوري اطلاعات، تغييرات زيادي را در دو دهه اخير در سيستم هاي مديريت دانش ايجاد كرده است.
در نتيجه تحقيق حاضر با هدف بررسي رابطه بين فناوري اطلاعات و مديريت دانش در شركت بيمه دانا انجام شده است، كه در اين تحقيق مراحل مديريت دانش عبارتند از: شناسايي و توليد دانش، ذخيره سازي دانش، انتقال و انتشار دانش و به كارگيري دانش و مولفه هاي فناوري اطلاعات شامل: شبكه، امكانات نرم افزاري ، امكانات سخت افزاري و سرويس هاي تحت وب مي باشد. بدين منظور نمونه اي به حجم ٦٨ نفر از سطوح كارشناس ارشد به بالاي كليه شعب بيمه دانا در شهر تهران اخذ گرديد و پرسشنامه اي براساي طيف ليكرت از يك تا پنج بين آن ها توزيع شده و داده هاي جمع آوري شده توسط نرم افزار spss مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت. پايايي سوالات پرسشنامه فناوري اطلاعات 852/ و پايايي سوالات پرسشنامه مديريت دانش 841/ بدست آمد كه نشان از پايا بودن ابزار جمع آوري اطلاعات دارد. همچنين نتايج حاكي از وجود رابطه معني دار بين فناوري اطلاعات و مديريت دانش بود.

 

 

217صفحه فایل ورد (Word) فونت 14 منابع دارد +پرسشنامه و جامعه آماری قیمت 39900 تومان 

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید 

انجام پروپوزال و پایان نامه بیمه در کوتاهترین زمان با موضوعات خاص شما. منتظر تماس شما هستیم


1
0
مشاهده و دریافت
جدیدترین مطالب
پربازدیدترین مطالب
آمار سایت
آمار مطالب یک ساعت پیش: 0
امروز: 0
این ماه: 0
کل: 3114
کل نظرات: 289
آمار کاربران یک ساعت پیش: 0
امروز: 0
این ماه: 0
کل: 252
بن شدگان: 1
جدیدترین عضو: Qurbanalipuya

                                                                                                                         

تبادل لینک خودکار
Taktaz Group

Powered By Taktaz Group. Google+