سلام , به سایت پایان نامه دات کام خوش آمدید
  • در انجام پایان نامه خود مشکل دارید؟نمیتوانید موضوع جدید انتخاب کنید؟برای نوشتن پروپوزال وقت کافی ندارید؟با ما تماس بگیرید بهترین متخصصان را برای انجام کار شما در اختیار داریم...

  • در انجام پایان نامه خود مشکل دارید؟نمیتوانید موضوع جدید انتخاب کنید؟برای نوشتن پروپوزال وقت کافی ندارید؟با ما تماس بگیرید بهترین متخصصان را برای انجام کار شما در اختیار داریم...

  • در انجام پایان نامه خود مشکل دارید؟نمیتوانید موضوع جدید انتخاب کنید؟برای نوشتن پروپوزال وقت کافی ندارید؟با ما تماس بگیرید بهترین متخصصان را برای انجام کار شما در اختیار داریم...

  • در انجام پایان نامه خود مشکل دارید؟نمیتوانید موضوع جدید انتخاب کنید؟برای نوشتن پروپوزال وقت کافی ندارید؟با ما تماس بگیرید بهترین متخصصان را برای انجام کار شما در اختیار داریم...

  • در انجام پایان نامه خود مشکل دارید؟نمیتوانید موضوع جدید انتخاب کنید؟برای نوشتن پروپوزال وقت کافی ندارید؟با ما تماس بگیرید بهترین متخصصان را برای انجام کار شما در اختیار داریم...

اعتماد کنید :

» بررسی جامعه شناختی شاخص های کيفيت زندگی روستايی و عوامل اجتماعی موثر بر آن در مناطق روستايي

توسط: pardazesh در 31-03-1395, 14:02 | دسته: علوم اجتماعی(جامعه شناسی) | تعداد بازدید : 747

 

چكيده:

     داشتن زندگي مطلوب و با کيفيت همواره آرزوي بشر بوده کيفيت زندگي يکي از مهم ترين مسايل پيش روي جهان امروز مي‌باشد. همچنين ارتقاء آن از مهم ترين هدف‌هاي حکومت‌ها و دولت‌هاي مختلف در سطح جهان محسوب مي‌شود. اين متغيرمعمولاًازطريقشاخص­هايذهنيحاصلازپيمايشوارزيابي ادراكاتورضايتافراداززندگيويابااستفادهازشاخص­هايعينيحاصلازداده­هايثانويهوبهندرت با استفادهازهردو نوعشاخصه­هااندازه­گيريمي­شود. هدف اين پژوهش سنجش کيفيت زندگي روستاييان از طريق استفاده هم­زمان از ابعاد عيني و ذهني و نيز اولويت­بندي نيازهاي ساکنين و تعيين عوامل تاثيرگذار بر آن مي­باشد. رويكرداصلياين پژوهشبااستفادهازتلفيق و مقايسهشاخص­هايعينيو شاخص‌هايذهنيبودهاست. متغيرهاي مستقل در اين پژوهش عبارتند از: درآمد سرانه، تحصيلات، پايگاه اقتصادي اجتماعي، احساس محروميت نسبي و سرمايه اجتماعي. جامعه آماري مناطق روستايي شهرستان همدان مي­باشد. حجم نمونه نيز بر اساس جدول کرجسي و مورگان و با روش­ نمونه گيري خوشه­اي چند مرحله­اي با توجه به تعداد خانوارها (27885 خانوار) 400 خانوار برآورد شد. و با استفاده از پرسش­نامه، داده­هاي مورد نياز از طريق پاسخ­هاي افراد جمع­آوري و با استفاده از نرم­افزار spss پردازش شدند. نتايج اين مطالعه نشان مي­دهد که بين متغيرهاي درآمد سرانه، پايگاه اجتماعي اقتصادي، احساس محروميت نسبي و سرمايه اجتماعي با متغير وابسته يعني کيفيت زندگي رابطه معنادار وجود دارد. هم­چنين مقايسه نتايج ابعاد عيني و ذهني کيفيت زندگي نشان مي­دهد که ( 29) درصد در حالت بهزيستي و (7/36) درصد در حالت محروميت قرار دارند؛ در حالي­كه (1/10) درصد در حالت ناهماهنگي و (06/24) درصد در حالت انطباق قرار گرفته‌اند   همچنين نتايج نشان داد که اکثر خانوارهاي روستايي از احساس محروميت نسبي متوسط به بالايي رنج مي­برند که حدود 5/38 درصد مي­باشد. حدود 9/13 درصد از پاسخگويان نيز از احساس محروميت نسبي پاييني برخوردارند. نتايج نيز نشان داد که بر خلاف فرضيه تحقيق، متغير ميزان تحصيلات کم‌ترين تاثير را بر کيفيت زندگي داشته استو نيز مقادير بتا نشان مي­دهد که متغير احساس محروميت نسبي بيش­ترين تاثير را بر کيفيت زندگي داشته است.

.

واژه­هاي کليدي: کيفيت زندگي، سرمايه اجتماعي، محروميت نسبي، پايگاه اقتصادي - اجتماعي

 

 

 120صفحه فایل ورد (Word) فونت 14 منابع دارد +پرسشنامه قیمت 21000 تومان

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید


ادامه مطلب :

فهرست مطالب

فصل اول: کليات پژوهش

1-1- مقدمه :3

1-2- بيان مساله. 4

1-3- اهميت و ضرورت پژوهش:7

1-4- اهداف پژوهش :7

1-4-1- هدفکلي:7

1-4-2- اهدافجزيي:8

فصل دوم: مباني نظري

مقدمه. 11

2-2- تعاريف و مفاهيم.. 13

2-1- پيشينه پژوهش:16

2-1-1- تحقيقاتداخلي.. 16

2-1-2- تحقيقاتخارجي.. 18

2-2- مباني نظري پژوهش :20

2-2-1- نظريه سرمايه اجتماعي:26

2-2-3- تاثير سرمايه اجتماعي بر کيفيت زندگي :32

2-2-4- نظريه ويژگيهاي پايگاهي (منزلت نقشي)37

2-2-5- نظريه احساس محروميت نسبي :39

2-3- الگوي تحليلي :40

2-4- مدلنظريتحقيق:41

2-5- فرضيه‌هاي پژوهش:41

فصل سوم: روش شناسي

3-1- روش پژوهش:45

3-2- جامعهآماري.. 45

3-3- حجم نمونه. 46

3-4- واحد نمونه. 46

واحد نمونه گيري سرپرست خانوار.46

3-5- روش نمونه گيري :46

3-6- تعريف نظري مفاهيم:47

3-7- تعريف مفهومي و عملياتي متغيرهاي تحقيق.. 47

3-7-1- متغير‌هاي مستقل.. 48

3-7-1-1- متغير‌هاي جمعيتي.. 48

3-7-1-2- متغير‌هاي پايگاه اقتصادي – اجتماعي.. 48

3-7-1-3- سرمايه اجتماعي :50

3-7-1-4- شکل‌هاي ساختاري سرمايه اجتماعي :51

3-7-1-5- شکل‌هاي شناختي سرمايه اجتماعي:52

3-7-1-6- متغير احساس محروميت نسبي.. 55

3-7-2- متغير وابسته :56

3-7-2-1- کيفيت زندگي.. 56

3-8- اعتبار و پايايي :58

3-9- ابزار گردآوري داده ها58

فصل چهارم: يافته‌ها

4-1) توصيف... 63

4-1-1) مشخصات جمعيتي جامعه ي مورد بررسي.. 63

4-1-2) مشخصات اقتصادي- اجتماعي پاسخگويان.. 65

4-1-3) تحليل وضعيت کيفيت زندگي و ابعاد آن.. 68

4-1-4) تحليل وضعيت محروميت نسبي.. 69

4-1-5) تحليل وضعيت سرمايه اجتماعي و ابعاد آن.. 70

4-1-6- تحليل وضعيت امکانات خانوار73

4-2) آمار استنباطي.. 74

4-2-1) رابطه کيفيت زندگي ذهني و عيني.. 74

2-4-2) بيان کيفيت تفاوت بين ميانگين نمره کيفيت زندگي در بين روستاها75

4-2-3) تأثير متغيرهاي مستقل بر کيفيت زندگي.. 76

4-2-4) فرضيه اول.. 78

4-2-5) فرضيه دوم. 79

4-2-6) فرضيه سوم. 79

4-2-7) فرضيه چهارم. 81

4-2-8) فرضيه پنجم.. 82

4-2-9) فرضيه ششم.. 82

تحليل عوامل مؤثر بر کيفيت زندگي.. 83

4-2-10) حالات چهارگانه کيفيت زندگي.. 86

فصل پنجم: نتيجه گيري

5-1- بحث و نتيجه گيري.. 97

5-2- پيشنهادات... 99

منابع فارسي:103

منابع لاتين.. 106

 

 

 


فهرست جداول

جدول 1) مروري بر تعدادي از تحقيقات انجام گرفته پيرامون ارتباط بين سرمايه اجتماعي و کيفيت زندگي17

جدول 2) مروري بر تعدادي از تحقيقات انجام گرفته پيرامون ارتباط بين سرمايه اجتماعي و کيفيت زندگي19

جدول 3) دسته بندي انواع کيفيت زندگي بر حسب ذهني – عيني و فردي – جمعي22

جدول 4) دسته بندي انواع کيفيت زندگي بر کيفيات دروني – بيروني و فرصت – نتايج23

جدول 5) رابطه ميان شرايط عيني زندگي و بهزيستي ذهني24

جدول (7) تئوريهاي مبين ارتباط سرمايه اجتماعي و کيفيت زندگي37

جدول 3-1) تعيين حجم نمونه به تفکيک بخش، دهستان، روستا و خانوار47

جدول 3-2) ميزان پايايي شاخص‌هاي تحقيق58

جدول 4-1) توزيع فراواني و درصد مشخصات جمعيتي جامعه مورد بررسي64

جدول 4-2) توزيع فراواني و درصد مشخصات اقتصادي- اجتماعي پاسخگويان66

جدول4-3 ) ميانگين درآمد و هزينه ماهيانه خانوارهاي روستايي (تومان)67

جدول 4-4) توزيع فراواني و درصد منزلت شغلي پاسخگويان68

جدول 4-5) توزيع فراواني و درصد پايگاه اقتصادي- اجتماعي پاسخگويان68

جدول 4-6) توزيع فراواني و درصد کيفيت زندگي پاسخگويان69

جدول 4-7) توزيع فراواني و درصد کيفيت زندگي عيني و ذهني پاسخگويان69

جدول 4-8) توزيع فراواني و درصد محروميت نسبي پاسخگويان70

جدول 4-9) توزيع فراواني و درصد سرمايه اجتماعي پاسخگويان70

جدول 4-10) توزيع فراواني و درصد ابعاد مولفه‌هاي شبکه اجتماعي70

جدول 4-11) توزيع فراواني و درصد ابعاد مولفه هاي مشارکت اجتماعي72

جدول 4-12) توزيع فراواني و درصد ابعاد مولفه هاي اعتماد اجتماعي72

جدول4-11) توزيع فراواني و درصد مجموعه امکانات خانوار در روستا73

جدول4-12) توزيع فراواني و درصد مجموعه امکانات کشاورزي در روستا73

جدول 4- 13) همبستگي بين کيفيت زندگي ذهني و عيني74

جدول 4-14) بيان معنيداري تفاوت بين ميانگين کيفيت زندگي در روستاها75

جدول 4-15) بيان کيفيت تفاوت بين ميانگين نمره کيفيت زندگي در بين روستاها75

جدول 4-16) خلاصه مدل76

جدول 4-17) ضريب رگرسيوني77

جدول 4- 18) همبستگي بين سرمايه اجتماعي و کيفيت زندگي ذهني پاسخگويان78

جدول 4- 19) همبستگي بين احساس محروميت نسبي افراد و کيفيت زندگي ذهني پاسخگويان79

جدول 4-20) خلاصه مدل79

جدول 4-21) ضريب رگرسيون80

جدول 4-22) ضريب رگرسيوني81

جدول 4- 23) همبستگي بين پايگاه اقتصادي واجتماعي افراد و کيفيت زندگي ذهني پاسخگويان82

جدول 4-24) تأثير درآمد سرانه بر کيفيت زندگي عيني پاسخگويان82

جدول 4-25) همبستگي ميزان تحصيلات بر کيفيت زندگي ذهني پاسخگويان83

جدول 4-27) ميزان تأثير مستقيم، غيرمستقيم و کل متغيرهاي مستقل بر وابسته85

جدول 4-26) طبقه بنديخانوارهادرحالاتچهارگانهكيفيتزندگي (فراواني)86


فهرست اشکال

شکل4-1) نمودار عليعوامل موثر بر کيفيت زندگيروستاييان84


 

فصل اول

کليات پژوهش

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-1- مقدمه :

داشتن زندگي مطلوب و با کيفيت همواره آرزوي بشر بوده است. کيفيت زندگي يکي از مهم ترين مسايل پيش روي جهان امروز مي‌باشد. « همچنين ارتقاء کيفيت زندگي از مهم ترين هدف‌هاي حکومت‌ها و دولت‌هاي مختلف در سطح جهان محسوب مي‌شود (حسين زاده و ميزايي، 17،1376).

مفهوم کيفيت زندگي به‌طور هم زمان در حوزه‌هاي مختلف علوم نيز گسترش يافته است. به اين ترتيب در انتهاي قرن بيستم مفهوم کيفيت زندگي يکي از موضوعات اساسي مورد علاقه پژوهشگران علوم مختلف همچون شهرسازي، جغرافيا، اقتصاد، جامعه شناسي و روان شناسي بوده است. اندازه‌گيري کيفيت زندگي مي‌تواند براي ارزيابي سياست­هاي گذشته و هم­چنين پايه گذاري استراتژي‌هاي برنامه‌ريزي ناحيه‌اي در آينده مورد استفاده قرار گيرد. بخش قابل توجهي از مطالعه­هاي انجام شده در مورد کيفيت زندگي به نواحي شهري اختصاص دارد امّا از دهه­هاي اخير و با رشد پرشتاب صنعت و فناوري در جهان، عقب‌ماندگي مناطق روستايي بيشتر عيان گرديده است، «به‌طوري که فقر روستايي تقريباً 63 درصد از کل فقر جهاني را شامل مي‌شود». درايران فقر مطلق کاهش يافته، امّا فقر نسبي به خصوص در مناطق روستايي افزايش يافته است (حيدري 1390). و اين چالش بزرگ و مهمي است که بايد هر چه زودتر با شناخت علل و عوامل آن به چاره انديشي پرداخت. اين پژوهش با ه..................................

 

 

بلافاصله بعد از پرداخت موفق میتوانید فایل کامل این پروژه را با سرعت و امنیت دانلود کنید

قیمت اختصاصی و استثنایی این پروژه در پایان نامه دات کام : تنها , 21000 تومان

 

 

 

 

 


قیمت قبلی : 250000 ریال

قیمت جدید : 21000 تومان  |   جهت خرید محصول بر روی تصویر روبرو کلیک نمایید :

خرید آنلاین این مطلب
مطالب مرتبط


نام:*
ایمیل:*
متن نظر:
کد را وارد کنید: *
جدیدترین مطالب
پربازدیدترین مطالب
آمار سایت
آمار مطالب یک ساعت پیش: 0
امروز: 0
این ماه: 6
کل: 3114
کل نظرات: 289
آمار کاربران یک ساعت پیش: 0
امروز: 0
این ماه: 0
کل: 252
بن شدگان: 1
جدیدترین عضو: Qurbanalipuya

                                                                                                                         

تبادل لینک خودکار
Taktaz Group

Powered By Taktaz Group. Google+