سلام , به سایت پایان نامه دات کام خوش آمدید
  • در انجام پایان نامه خود مشکل دارید؟نمیتوانید موضوع جدید انتخاب کنید؟برای نوشتن پروپوزال وقت کافی ندارید؟با ما تماس بگیرید بهترین متخصصان را برای انجام کار شما در اختیار داریم...

  • در انجام پایان نامه خود مشکل دارید؟نمیتوانید موضوع جدید انتخاب کنید؟برای نوشتن پروپوزال وقت کافی ندارید؟با ما تماس بگیرید بهترین متخصصان را برای انجام کار شما در اختیار داریم...

  • در انجام پایان نامه خود مشکل دارید؟نمیتوانید موضوع جدید انتخاب کنید؟برای نوشتن پروپوزال وقت کافی ندارید؟با ما تماس بگیرید بهترین متخصصان را برای انجام کار شما در اختیار داریم...

  • در انجام پایان نامه خود مشکل دارید؟نمیتوانید موضوع جدید انتخاب کنید؟برای نوشتن پروپوزال وقت کافی ندارید؟با ما تماس بگیرید بهترین متخصصان را برای انجام کار شما در اختیار داریم...

  • در انجام پایان نامه خود مشکل دارید؟نمیتوانید موضوع جدید انتخاب کنید؟برای نوشتن پروپوزال وقت کافی ندارید؟با ما تماس بگیرید بهترین متخصصان را برای انجام کار شما در اختیار داریم...

اعتماد کنید :

» احساس عدالت و رابطه آن با گرايش های سياسی در جامعه

توسط: pardazesh در 30-03-1395, 14:44 | دسته: علوم اجتماعی(جامعه شناسی), علوم سیاسی | تعداد بازدید : 728

منظور از گرايش؛ جهت­گيري افراد نسبت به موضوعات و مسائل مختلف جامعه و بطور خاص در اين پژوهش جهت­گيري­هاي سياسي افراد است. در واقع افراد هر جامعه بنا بر عوامل متعددي به گرايش­هاي سياسي مختلفي نظير اصلاح‌طلبي، محافظه­کاري و راديکاليزم تمايل مي­يابند. بر همين اساس، مطالعه گرايش­ها براي مجريان و دست­اندرکاران برنامه­ريزي اجتماعي اهميت و فايده چشمگيري دارد. علاوه بر اين، به منظور پيش­بيني رفتار نيز مطالعه گرايش­ها اهميت دارد. بنابراين هدف اين پژوهش مطالعه احساس عدالت و رابطه آن با گرايش­هاي سياسي است تا بتوان از طريق همگرايي­هاي ارزشي و هنجاري به شناخت هم­سويي­هاي رفتاري دست يافت و در جهت ايجاد جامعه­اي عدالت­محور براي همه طبقات و گروه­هاي مختلف اجتماعي گام برداشت.

روش تحقيق در اين پژوهش ترکيبي است از روش­هاي کمي و کيفي. درواقع به منظور شناخت مشخصه­هاي مختلف گرايش­هاي سياسي در ابتدا بصورت هدفمند به مصاحبه با افراد پرداختيم. پس از تعيين شاخص­هاي مطلوب، روش کمي مبتني بر پيمايش مورد استفاده قرار گرفت.

بر اساس يافته­هاي حاصل از پژوهش مي­توان گرايش­هاي سياسي را به صورت يک طيف در نظر گرفت که در يک سوي آن گرايش سياسي محافظه­کار و در مقابلش گرايش سياسي راديکال قرار دارد. در ميان دو سر طيف نيز گرايش سياسي اصلاح­طلبي وجود دارد. در حالي­که گرايش سياسي محافظه­کار با مولفه­هاي دينداري و رضايتمندي سياسي بالا مشخصه­سازي مي­شود. گرايش سياسي راديکال با عدم مناسک­گرايي، کاهش احساس عدالت سياسي و رضايتمندي سياسي شناخته مي­شود. در واقع عدم رضايتمندي سياسي مرزي تفکيکي ميان اصلاح­طلبي و گرايش سياسي راديکال است. تا زماني­که با احساس بي­عدالتي مواجه باشيم در قلمرو اصلاح­طلبي قرار داريم. هرچه ميزان نارضايتي سياسي افزايش يابد در جهت گرايش سياسي راديکال گام خواهيم برداشت.

 

واژگان کليدي: گرايش سياسي (محافظه­کار، اصلاح­طلب، راديکال)، احساس عدالت (اجتماعي، اقتصادي، سياسي)، رضايتمندي (اجتماعي، اقتصادي، سياسي)، طبقه اجتماعي، دينداري، تهران.

 

 200صفحه فایل ورد (Word) فونت 14 منابع دارد  قیمت 21000 تومان

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید


0
0
مشاهده و دریافت

» اثر بخشی آموزش مهارتهای ارتباط مؤثر و جرأتمندی بر سازگاری اجتماعی دانشجویان

توسط: pardazesh در 30-03-1395, 14:33 | دسته: علوم اجتماعی(جامعه شناسی) | تعداد بازدید : 691

هدف: هدف این پژوهش تعیین اثربخشی آموزش مهارت­ های ارتباط مؤثر و جرأتمندی بر سازگاری اجتماعی دانشجویان ورودی جدید دانشگاه علوم پزشکی کردستان بود. روش: روش این تحقيق نیمه آزمایشی از نوع پيش‌آزمون- پس‌آزمون و پیگیری با گروه های آزمایش و گواه استفاده شده است.جامعه آماری: اين پژوهش120 دانشجوی ورودی نیمسال دوم تحصیلی بودند. نمونه آماری: نمونه آماری 54 نفر دانشجو که به صورت تصادفی در دوگروه آزمایش و گواه جایگزین شدند.ابزار پژوهش:آزمون سازگاری دانشجویان فرحبخش، به مدت شش جلسه آموزش مهارت ­های ارتباط مؤثر وجرأتمندی در مورد گروه آزمایش اجرا شد، طول مدت هر جلسه(سه ساعت با 15 دقیقه استراحت) بود و به­صورت بحث گروهی متمرکز و کارگروهی، بارش فکری و ایفای نقش اجرا گردید. سپس از هر دوگروه آزمایش و گواه به گونه­ای همزمان پس آزمون به عمل­آمد و سرانجام بعد از گذشت دو ماه از پایان آموزش­­ ها، جهت تعیین ماندگاری مداخله و پیگیری، آزمون مذکور بر روی گروه آزمایشاجراشد.

یافته ها: داده ها با استفاده از آزمون آماری تحلیل کوواریانس تک متغیره تجزیه و تحلیل شدند و نشان داد که آموزش مهارت­ های ارتباط مؤثر و جرأتمندی سازگاری اجتماعی دانشجویان را افزایش داده است. همچنین، نتایج حاصل از پیگیری نشان داد که تاثیرآموزش مهارت ارتباط مؤثر و جرأتمندی پس از گذشت دو ماه تداوم داشته است. سطح معنی­داری در این پژوهش 001/0p= است.

نتیجه­گیری: آموزش مهارت های ارتباط مؤثر و جرأتمندی باعث افزایش میزان سازگاری دانشجویان دانشگاه­ ها می گردد. لذا پیشنهاد می شود تا با برگزاری کارگاه­های آموزشی مهارت ­های ارتباط مؤثر و جرأتمندی در دوره­های مختلف تحصیلی در دانشگاه ها، زمینه افزایش سازگاری اجتماعی دانشجویان را فراهم آورد.

کلید واژه ها: ارتباط مؤثر، جرأتمندی ، سازگاری اجتماعی، دانشجو

 

 150صفحه فایل ورد (Word) فونت 14 منابع دارد+پرسشنامه  قیمت 21000 تومان

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید


0
0
مشاهده و دریافت

» تأثیر بیکاری بر جرم و انحرافات اجتماعی

توسط: pardazesh در 26-11-1394, 13:06 | دسته: حقوق, علوم اجتماعی(جامعه شناسی) | تعداد بازدید : 1414

چالش های اشتغال و بیکاری نه تنها یکی از مهمترین مسائل اجتماعی روز در کشور به شمارمی آید، بلکه با توجه به میزان رشد جمعیت در سه دهه گذشته می توان آن را مهمترین چالش چند دهۀ آینده نیز به حساب آورد. اصولاً اشتغال افرادی که به سن کار می رسند یک الزام سیاسی- اجتماعی است. زیرا، اشتغال نوعی معرف و مجوز زندگی مستقل می باشد و بیکاری می تواند به انحراف و سرخوردگی نسل جوان و بحران های اجتماعی و سیاسی منجر گردد. هدف تحقیق حاضر، بررسی تأثیر بیکاری بر جرم و انحرافات اجتماعی در زندان گرگان بوده است. فرضیة اصلی تحقیق این است که بین وضعیت شغلی نامناسب (بیکاری) و ارتکاب جرم رابطه وجود دارد. فرضیه های فرعی تحقیق نیز عبارت است از اینکه، به نظر می رسد بین وضعیت شغلی نامناسب (بیکاری) و جامعه پذیری نارسا رابطه وجود داشته باشد و به نظر می رسد بین وضعیت شغلی نامناسب (بیکاری) و احساس محرومیت رابطه وجود دارد. روش تحقیق از نوع پیمایشی بوده است. جامعة آماری تحقیق را بزهکاران زندانی در زندان گرگان به تعداد 140 نفر تشکیل می دهند. طبق یافته های تحقیق بین وضعیت شغلی نامناسب (بیکاری) و ارتکاب جرم رابطه معناداری وجود دارد. همچنین نتایج تحقیق حاکی از این است که بین وضعیت شغلی نامناسب (بیکاری) و جامعه پذیری نارسا رابطه معنا داری وجود دارد و همچنین بین وضعیت شغلی نامناسب (بیکاری) و احساس محرومیت رابطه معناداری برقرار است. نتایج این تحقیق، همسو با نظریات جامعه پذیری نارسا ، نظریة احساس محرومیت و همچنین نظریه فشار است.
واژگان کلیدی: بیکاری - جرم – انحرافات اجتماعی – زندان گرگان

 

 

 

220صفحه فایل ورد (Word) فونت 14 منابع  دارد قیمت 29000 تومان

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید

 


0
0
مشاهده و دریافت

» مونوگرافی شهرستان بوکان با تکیه بر آداب و رسوم ازدواج

توسط: pardazesh در 15-10-1394, 10:26 | دسته: علوم اجتماعی(جامعه شناسی) | تعداد بازدید : 1089

چكيده:
در واقع تک نگاری یک شیوه تحقیق مردم شناختی است و محقق با بکار بردن، این شیوه
پدیده های اجتماعی جامعه های کوچک را بطور ژرف و دقیق و همه جانبه مورد برررسی قرار می دهد.خوشبختانه محقق خود عضوي از جامعه مورد تحقيق است و از آنجا كه آَشنايي كامل به روش هاي مطالعه در اين رشته ، محقق در اين رساله با استفاده از روشهاي مردم نگاري و مردم شناسي به مطالعه همه جانبه شهرستان بوكان پرداخته است و اطلاعات بسيار جامعي را از زمينه هاي فرهنگي ، اجتماعي ، اقتصادي و ابعادي چون دين ، پوشاك ، خوراك و حتي آداب و رسوم مربوط به نوع ازدواج به صورت تک نگاری جمع آوري كرده و آنها را ثبت نموده است « مردم نگاري » و در مرحله اي بعدتر به تحليل اين اطلاعات پرداخته است
« مردم شناسي » . مردمان شهرستان بوکان کرد و وابسته به یک فرهنگ متمایز هستند و چون هر فرهنگی رفتارها ، ارزشها، هنجارها و به طور کلی خرده فرهنگها و عناصر فرهنگی مختص خود را دارد لذا مونو گرافی چنین شهری نه تنها کاری سهل نیست بلکه کاری سخت است نشان دادن آداب و رسوم و رفتارهای ازدواج در بین کردان و همچنین مشخص نمودن دایره همسر گزینی و ممنوعیت ها نیز، افزون بر آن می باشد که خود بصورتی مفصل در این رساله بیان می شود با این حال در این پژوهش سعی می شود مطلب را از خود شهرستان بوکان با توجه به موقعیت جغرافیایی، محیط طبیعی، آب و هوا و همه موارد دیگر بصورت تک نگاری کامل شروع کرد و در خاتمه به شیوه ها و سنت ها و آداب و رسوم مربوط به ازدواج بپردازیم.
کشاورزی در شهرستان بوکان در درجه اول اهمیت قرار دارد و صنعت در مرحله بعد از ان می باشد. علاوه بر اين در شهرستان بوکان عده زيادي از افراد به قاچاق سوخت مشغولند كه از اين راه درآمد بسيار زيادي نيز كسب نموده اند.
نزديكی به مرز از طرفي و سود فراوان از طرف ديگر عامل اصلي اين نوع، معیشت است هر چند نبايد خطرات احتمالي ناشي از اين شغل را نايدده گرفت كه جان بسياري از افراد را گرفته است اما درآمدزا بودن آن وجود بيكاري شديد در شهرستان عامل اصلي رو آوری به اين شغل است .
اداب و رسوم ازدواج در شهرستان بوکان را با روش تک نگاری مورد بررسی قرار داده ایم و رابطه ای منطقی بین بسیاری از رسوم بر قرار نموده ایم.

 

135صفحه فایل ورد (Word) فونت 14 منابع  دارد قیمت 37000 تومان

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید 

انجام پروپوزال مقاله و پایان نامه جمعیت شناسی در کوتاهترین زمان با موضوعات خاص شما. منتظر تماس شما هستیم

 


0
0
مشاهده و دریافت

» بررسی چالش ها و فرصت های اجتماعی و فرهنگی گسترش ماهواره در ایران

توسط: pardazesh در 15-10-1394, 09:38 | دسته: ارتباطات, علوم اجتماعی(جامعه شناسی) | تعداد بازدید : 1031

چکیده
هدف: بهره گیری ازبرنامه ها ماهواره مانند تمام پديده های وارداتی امری «دو وجهی» قلمداد می شود. بااین تفسیراین پدیده دو وجهی يک لبه آن درمانگر و به عنوان یک فرصت ، و لبه ديگر آن برنده و به عنوان یک تهدید برای جامعه محسوب که هدف این تحقیق بررسی این مسئله است.
روش: دراين پژوهش فرصت ها و تهدیدات ماهواره از منظر اساتیدارتباطات مورد بررسي قرار گرفته و اهميت آن و استفاده فراگیر از آن در جامعه به دلايل متفاوت مورد سنجش قرار مي‌گيرد؛ براین اساس سئوالات و فرضيات تحقيق براساس نظريات صاحب نظران در حوزه ارتباطات طراحی و با روش پيمايشی، مورد آزمون قرار گرفته است. جامعه آماری این تحقیق کلیه اساتید رشته ارتباطات دانشگاه های علامه طباطبائی و آزاد تهران مرکز مي باشد و حجم نمونه نیز تمام شمار می باشد همچنين از ابزار پرسشنامه اطلاعات جمع آوري و مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته است.
نتايج: نتایج نشان مي دهد؛ که اکثريت اساتید تاکید بیشتری بر فرصت های ماهواره دارند تا تهدیدهای آن، زيرا براين اعتقادند كه برنامه های ماهواره، شناخت،فرصت  واوقات فراغت را برای افراد جامعه فراهم مي‌کند ؛ اين در حالي است كه از سوي ديگر همين افراد نگران تغييراتی که این برنامه ها؛در اختلالات روانی، تسلط فرهنگی، کاهش کنترل و اشاعه ایدئولوژی های انحرافی برنامه های ماهواره ای در ساختار زندگی افراد به وجود می آورد را نيز هستند. باوجود نگرش های متفاوت نسبت به اين وسيله ارتباطی آنچه نگرانی های اجتماعی را شدت می‌بخشد برخورد هاي نه چندان ثابت با اين پديده است كه لازم است بيش از پيش مورد مطالعه قرار گيرد.
واژه¬های کلیدی:
ماهواره، شناخت، جامعه پذیری، اوقات فراغت، اختلالات روانی، تسلط فرهنگی، کنترل و نظارت اجتماعی، اشاعه ایدئولوژی های انحرافی

 

158صفحه فایل ورد (Word) فونت 14 منابع  دارد قیمت 34000 تومان

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید 

انجام پروپوزال مقاله و پایان نامه جامعه شناسی در کوتاهترین زمان با موضوعات خاص شما. منتظر تماس شما هستیم

 

 


1
0
مشاهده و دریافت

» بررسی نقش رسانه های جمعی در شکل گیری سرمايه اجتماعی در بین شهروندان

توسط: pardazesh در 14-10-1394, 13:28 | دسته: علوم اجتماعی(جامعه شناسی) | تعداد بازدید : 871

در هر جامعه اي علاوه بر سرمايه¬هاي فيزيکي، اقتصادي، سياسي، فرهنگي و انساني و نمادين با گونه¬ها و ميزاني از سرمايه اجتماعي هم سر و کار داريم که با ديگر انواع سرمايه¬ها رابطة متقابل دارد. سرمايه اجتماعي در جوامع سنتي‌ (ماقبل مدرن) بيشتر جنبة درون گروهي توأم با اعتماد اجتماعي محدود و خاص داشته است که امروز آن را به نام سرمايه اجتماعي قديم مي¬شناسند. در جوامع مدرن با نوع ديگري از سرماية اجتماعي سر و کار داريم که بيشتر جنبة بين¬گروهي توأم با اعتماد اجتماعي تعميم¬يافته و عام دارد که از آن به عنوان سرمايه اجتماعي جديد نام مي¬برند. در جوامع در حال امروزي چون ايران که به تبع ارتباط با جهان مدرن و اجراي برنامه¬هاي نوسازي از بالا توسط دولت¬ها، سرمايه اجتماعي قديم دچار فرسايش گرديده و سرماية اجتماعي جديد هم آن طوري که بايد شکل نگرفته است، با نوعي نابساماني در سطوح کلان و خرد سر و کار داريم که معرف پيدايش گسل¬ها و گسست¬هاي اجتماعي و منبع اصلي زايش و افزايش انواع مسائل و آسيب¬هاي اجتماعي است (عبداللهي و موسوي، 1386: 196). از طرفي تجربه نشان داده است که بسياري از مباحثي که در دنياي غرب مطرح مي گردد نمي تواند به عينه در ايران طرح شود چرا که غرب سال هاست دوران مدرنيته را تجربه نموده ولي ايران هنوز يک کشور در حال گذار است که مراحل گذر از سنتي به مدرنيته را تجربه مي کند، هرچند هنوز جامعه شناسان روي اشکال مختلف سرمايه اجتماعي در ايران، بررسي‌هاي لازم و کافي را انجام نداده اند. وليکن در کل عده‌اي معتقدند که در کشورهاي در حال توسعه‌، که ايران نيز جزيي از آنها مي باشد، هنوز بافت جامعه کاملا سنتي است و«سرمايه اجتماعي» به مفهوم غربي وجود ندارد. از طرفي شواهدي وجود دارد که نظر فوق را رد مي کند و مي توان گفت سرمايه اجتماعي در ايران وجود دارد و فقط، شکل، سبک و سياق آن متفاوت است و بنيان هاي متفاوتي دارد. عدم وفاق کلي در وجود يا عدم وجود سرمايه اجتماعي در ايران و نقشي که رسانه هاي جمعي در ايجاد، افزايش يا کاهش اين نوع سرمايه در ايران دارند، زمينه ساز انجام اين پژوهش شده اند و لذا تلاش شده است با بهره گيري از فضاي حاکم بر شهري مثل يزد نقش رسانه هاي جمعي در شکل گيري سرمايه اجتماعي مورد بررسي قرار گيرد.

 

170صفحه فایل ورد (Word) فونت 14 منابع  دارد قیمت 32000 تومان

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید 

انجام پروپوزال مقاله و پایان نامه جامعه شناسی در کوتاهترین زمان با موضوعات خاص شما. منتظر تماس شما هستیم

 


0
0
مشاهده و دریافت

» بررسی تاثير برنامه های تلويزيونی بر سبک زندگی دانشجويان دانشگاه آزاد

توسط: pardazesh در 14-10-1394, 12:46 | دسته: ارتباطات, علوم اجتماعی(جامعه شناسی) | تعداد بازدید : 822

بررسی تاثير برنامه های تلويزيونی بر سبک زندگی دانشجويان دانشگاه آزاد

چكيده
اين تحقيق با عنوان بررسي برنامه هاي تلويزيوني بر سبك زندگي ( دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامي ) در رشته علوم ارتباطات اجتماعي و در سه مقطع تحصيلي( دكتري ، كارشناسي ارشد و كارشناسي ) انجام گرفته است ودر كل تعداد (792 )دانشجو را در بر گرفته است و از طريق نمونه گيري سهميه اي 20 درصد اين تعدادبه (159 )نفر تقليل يافته اند و قبل از پر كردن پرسشنامه هاي اصلي ، تعداد 10 پرسشنامه اعتبار و روايي آنها گرفته و عدد ( 0.811) حاصل شده است، كه نشان دهنده ميزان اعتبار بالايي مي باشد و سپس از طريق نمونه گيري تصادفي ساده پاسخگويان انتخاب شده اند و پاسخگوي سئوالات طراحي شده توسط محقق بوده اند. روش اين تحقيق پيمايشي و ابزار اندازه گيري پرسشنامه بوده است و پس از پر شدن پرسشنامه ها جداول توصيفي و استنباطي از طريق نرم افزار SPSS بدست آمده و سپس دربرنامه WORD طراحي نهايي صورت گرفته است و از آزمون آماري كاي اسكوئر استفاده شده است.در نهايت مي توان بر اساس نتايج حاصله از آزمون فرضيات عنوان نمود كه ،تاثير برنامه هاي تلويزيوني بر سبك زندگي در پنج بعد( سياسي ، اجتماعي ، فرهنگي ،مذهبي و رواني ) صورت گرفته است . در بعد اجتماعي مشخص شده است كه ، برنامه هاي تلويزيوني اهميت خاصي به جامعه مدرن و قشر مرفه داده اند، بطوريكه گويي جامعه سنتي به همراه يكسري آداب رسوم ناديده گرفته شده است و از سوي ديگر قشر متوسط و پايين نيز چندان نمايش داده نمي شوند.دربعد فرهنگي نيز عدم توجه به جايگاه ( سياسي ، اجتماعي و ...) بانوان و همچنين اشتغال بانوان و امر تساوي جنسيتي ملاحظه شده است.و در بعد مذهبي مشخص شده است كه اين برنامه ها در تحكيم روابط خانواده موثر بوده است.بعد سياسي در زمينه مشاركت در انتخابات و تظاهرات نتايج قابل توجهي بدست نيامده است و در نهايت بعد رواني مطرح شده است كه، شامل مسائلي از قبيل الگو پذيري و حس همدلي مخاطب مطرح شده است كه در اين تحقيق مشخص شده كه برنامه هاي تلويزيوني تاثير گذاري خاصي در اين زمينه نداشته اند.آنچه در اين تحقيق كاملا مشخص شده است اين است كه بانوان وجوانان داراي قدرت تاثير پذيري بالايي نسبت به آقايان وقشرتحصيل كرده جامعه دارند .و در نهايت يكسري پيشنهادات به دست اندر كاران برنامه هاي تلويزيوني و محققين آينده داده شده است.

 

200صفحه فایل ورد (Word) فونت 14 منابع دارد+پرسشنامه قیمت 29000 تومان

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید 

انجام پروپوزال مقاله و پایان نامه  در کوتاهترین زمان با موضوعات خاص شما. منتظر تماس شما هستیم

 


1
0
مشاهده و دریافت
جدیدترین مطالب
پربازدیدترین مطالب
آمار سایت
آمار مطالب یک ساعت پیش: 0
امروز: 0
این ماه: 0
کل: 3114
کل نظرات: 292
آمار کاربران یک ساعت پیش: 0
امروز: 0
این ماه: 0
کل: 252
بن شدگان: 0
جدیدترین عضو: Qurbanalipuya

                                                                                                                         

تبادل لینک خودکار
Taktaz Group

Powered By Taktaz Group. Google+