سلام , به سایت پایان نامه دات کام خوش آمدید
  • در انجام پایان نامه خود مشکل دارید؟نمیتوانید موضوع جدید انتخاب کنید؟برای نوشتن پروپوزال وقت کافی ندارید؟با ما تماس بگیرید بهترین متخصصان را برای انجام کار شما در اختیار داریم...

  • در انجام پایان نامه خود مشکل دارید؟نمیتوانید موضوع جدید انتخاب کنید؟برای نوشتن پروپوزال وقت کافی ندارید؟با ما تماس بگیرید بهترین متخصصان را برای انجام کار شما در اختیار داریم...

  • در انجام پایان نامه خود مشکل دارید؟نمیتوانید موضوع جدید انتخاب کنید؟برای نوشتن پروپوزال وقت کافی ندارید؟با ما تماس بگیرید بهترین متخصصان را برای انجام کار شما در اختیار داریم...

  • در انجام پایان نامه خود مشکل دارید؟نمیتوانید موضوع جدید انتخاب کنید؟برای نوشتن پروپوزال وقت کافی ندارید؟با ما تماس بگیرید بهترین متخصصان را برای انجام کار شما در اختیار داریم...

  • در انجام پایان نامه خود مشکل دارید؟نمیتوانید موضوع جدید انتخاب کنید؟برای نوشتن پروپوزال وقت کافی ندارید؟با ما تماس بگیرید بهترین متخصصان را برای انجام کار شما در اختیار داریم...

اعتماد کنید :

» بررسی رابطه بین سلامت عمومی و رضايت شغلی معلمان آموزش و پرورش

توسط: pardazesh در 8-05-1396, 23:44 | دسته: علوم تربیتی | تعداد بازدید : 543

موضوع این تحقیق عبارتست : «بررسی رابطه سلامت عمومی و رضایت شغلی معلمین خانم آموزش و پرورش ناحیه 4 کرج».
در این تحقیق رضایت و عدم رضایت نسبت به عوامل و پاداش های مختلف مادی و معنوی و اجتماعی و سلامت عمومی بررسی شده است و در این بررسی ها تاثیر عوامل مادی با شاخص هایی از قبیل حقوق و مزایا، امکانات و تسهیلات، خدمات درمانی، اعطاء مسکن و غیره، و تاثیر عوامل معنوی با شاخص هایی از قبیل تحسین و تمجید، تشویق نامه کتبی، توبیخ نامه، اعطای بورس تحصیلی، توجه به افکار و احساسات فرهنگیان و غیره و یک سری عوامل از قبیل افزایش مسئولیت و نیاز به کسب موفقیت مورد سنجش قرار گرفته و ارتباط هر یک از آنها با رضایت شغلی مورد مطالعه و بررسی قرار می گیرد.

 

83صفحه فایل ورد (Word) فونت 14 منابع  دارد قیمت 15000 تومان 

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید

 


2
0
مشاهده و دریافت

» نقش بکارگیری مهارت های مدیریت تنوع فرهنگی مدیران دبیرستان ها در ارتقاء سطح مشارکت اجتماعی دانش آموزان

توسط: pardazesh در 26-10-1395, 22:35 | دسته: علوم تربیتی | تعداد بازدید : 738

هدف از این پژوهش، مطالعه " نقش بکارگیری مهارت های مدیریت تنوع فرهنگی مدیران دبیرستان های شهر شاهین شهر در ارتقاء سطح مشارکت اجتماعی دانش آموزان در سال تحصیلی 89-1388" بود. روش پژوهش توصیفی- همبستگی و نمونه آماری تعداد 384 دانش آموز پسر و دختر و 54 مدیر و معاون از دبیرستان های شهر شاهین شهر در سال تحصیلی 89-1388 بود که به روش نمونه گیری طبقه ای و متناسب با حجم از بین 7982 دانش آموز و 110 مدیر و معاون انتخاب شدند. ابزار اندازه گیری در این پژوهش پرسشنامه محقق ساخته مهارت های مدیریت تنوع فرهنگی در دو بخش جمعیت شناختی و متغیرهای مورد آزمون مشتمل بر 72 سؤال بسته پاسخ برای مدیران و پرسشنامه محقق ساخته مشارکت اجتماعی دانش آموزان، شامل دو بخش جمعیت شناختی و متغیرهای مورد آزمون مشتمل بر 25 سؤال بسته پاسخ طرح ریزی گردید. پایایی یرسشنامه ها با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ (93/0) برای پرسشنامه مهارت های مدیریت تنوع فرهنگی و (83/0) برای پرسشنامه مشارکت اجتماعی بدست آمد. داده های حاصل از پرسشنامه ها با استفاده از نرم افزارهای spss و Amosدر دو سطح آمار توصیفی (محاسبه فراوانی، درصد، میانگین و انحراف معیار) و آمار استنباطی (آزمون های تحلیل واریانس، T نمونه های مستقل، پس آزمون توکی، آزمون تحلیل واریانس یک عاملی کروسکال- والیس، ضریب همبستگی پیرسون، آزمون لوین) و ارائه مدل به منظور سنجش تأثیر همزمان متغیرهای مستقل بر متغیر وابسته، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج پژوهش نشان دادند که میزان مشارکت اجتماعی دانش آموزان اقلیت های قومی کمتر از دانش آموزان فارس(002/0= معناداری) و میزان مشارکت اجتماعی دانش آموزان اقلیت های دینی کمتر از دانش آموزان مسلمان شیعه(0001/0=معناداری)بود. میانگین مشارکت اجتماعی دانش آموزان بر حسب میزان بکارگیری مهارت های مدیریت تنوع دینی- مذهبی(0001/0= معناداری) و بر حسب میزان بکارگیری مهارت های مدیریت تنوع قومی- نژادی (003/0=معناداری) متفاوت و معنادار بود. بعلاوه بین میزان بکارگیری مهارت های مدیریت تنوع فرهنگی در بین مدیران با توجه به سن، سابقه کار و سابقه مدیریت تفاوت معناداری وجود نداشت ولی با توجه به جنس، تفاوت معناداری بین مدیران زن و مرد وجود داشت.

 

واژگان کلیدی: مهارت، تنوع فرهنگی، مهارت های مدیریت تنوع فرهنگی، مشارکت اجتماعی.

 

 

 

 180صفحه فایل ورد (Word) فونت 14 منابع دارد +پرسشنامه قیمت 18000 تومان

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید

 

 

 

 

 

 

 

 

 


1
0
مشاهده و دریافت

» تاثیر آموزش مهارت های زندگی بر سلامت روان و عزت نفس دانش آموزان

توسط: pardazesh در 26-03-1395, 10:27 | دسته: علوم تربیتی | تعداد بازدید : 560

هدف اصلی این پژوهش بررسی تاثیر آموزش مهارتهای زندگی بر سلامت روان و عزت نفس دانش آموزان دختر پایه پنجم مقطع ابتدایی بود. پژوهش حاضر ، نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون – پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری کلیه دانش آموزان دختر پایه پنجم مقطع ابتدایی شهرستان قزوین بود. که تعداد 60 دانش آموز دختر به شیوه تصادفی ساده انتخاب شدند و در دو گروه آزمایش و کنترل به صورت تصادفی ( هر گروه 30 نفر ) قرار گرفتند . ابزارهای پژوهش مشتمل بود بر آزمون سلامت روان کلدبرگ ، آزمون عزت نفس کوپر اسمیت و راهنمای عملی آموزش مهارت های زندگی .

در روش تجزیه و تحلیل داده ها ، ازآزمون آماری t گروههای مستقل، استفاده شد و این نتایج حاصل شد .

1- آموزش مهارتهای زندگی ، سلامت روان دانش آموزان را بهبود می بخشد.

2-آموزش مهارتهای زندگی، عزت نفس دانش آموزان را بهبود می بخشد.

3- تاثیرآموزش مهارتهای زندگی بر نشانه های جسمانی واضطراب و بی خوابی معنا دار بوده است، اما بر نارسا کنش وری اجتماعی و افسردگی معنا دار نبوده است.

4- تاثیرآموزش مهارتهای زندگی بر عزت نفس کلی،عزت نفس اجتماعی،عزت نفس تحصیلی معنا دار بوده است.اما بر عزت نفس خانوادگی معنا دار نبوده است.

کلید واژه ها : آموزش مهارتهای زندگی ، سلامت روان ، عزت نفس

 

 

 130صفحه فایل ورد (Word) فونت 14 منابع دارد+پرسشنامه  قیمت 33000 تومان

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید


0
0
مشاهده و دریافت

» آموزش و پرورش در دوره ساسانی

توسط: pardazesh در 25-03-1395, 11:07 | دسته: علوم تربیتی | تعداد بازدید : 572

از آن جایی که دوران حکومت ساسانیان یکی از درخشان ترین ادوار شاهنشاهی ایران باستان می باشد و در زمینه های مختلفی بویژه طب و نجوم بسیار پیشرفت داشته است و همچنین ایرانیان این دوره از نظر پیشرفت تمدن و علم و دانش در بین ملل آن زمان اولین رتبه را دارا بوده‌اند، یکی از دلایل مهمی که محقق در پی آشکار سازی آن برآمده است، بررسی عوامل مؤثر بر روی نظام تعلیماتی آن دوره می باشد. از عوامل مهم مؤثر بر نظام تربیتی آن عهد می‌توان به نقش آئین زرتشت، آموزه‌ها وتعلیمات مانی و مزدک و سیستم طبقاتی حاکم بر آن دوره و نیز وقوع و حادث شدن جنگ های برون مرزی ساسانیان اشاره نمودکه هریک به نوبه خود سهم بزرگی برروی تعلیم و تربیت ساسانی داشته اند،ولی همین نظام تعلیماتی نیز دارای نقاط ضعفی بوده است که این خود از جمله دلایل انتخاب این موضوع از نظر محقق می‌باشد.

در راستای انجام و ارائه پژوهش یکی از مشکلات و مسائل پیش روی محقق،عدم دسترسی به منابع وافی و کافی در این زمینه بوده است.به هرحال محقق امید وار است که انتخاب و نگاشتن چنین موضوعی سبب شود تا سازمان و مراکز تحقیقات تاریخی و تربیتی با در دسترس قرار دادن منابع و مآخذ مورد نیاز محققین رشته تعلیم و تربیت ،گامی در جهت پیشرفته کردن نظام تعلیم و تربیت امروزین جامعه ما بردارند.

 

 100صفحه فایل ورد (Word) فونت 14 منابع دارد  قیمت 25000 تومان

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید


0
0
مشاهده و دریافت

» بررسی نقش واسطه‌ای باورهای شناخت شناسی بین الگو های ارتباطی خانواده و انگیزش پیشرفت

توسط: pardazesh در 25-03-1395, 11:00 | دسته: علوم تربیتی | تعداد بازدید : 519

شناخت­شناسی حوزه­ای از فلسفه است که به بررسی ماهیت دانش پرداخته و چگونگی قضاوت و ارزیابی یافته­های علمی را مورد مطالعه قرار می­دهد. در پژوهش حاضر نقش واسطه­ای باورهای شناخت­شناسی بر الگوهای ارتباطی و انگیزش پیشرفت مورد بررسی قرار گرفت. در این پژوهش از پرسشنامه 63 گویه­ای شومر برای باورهای شناخت­شناسی، (1990)، پرسشنامه مک­للند (1973) برای انگیزش پیشرفت و پرسشنامه فیتزپاتریک و ریچی (1997) برای الگوهای ارتباطی خانواده استفاده گردید. آزمودنیهای این پژوهش شامل 400 دانشجوی رشته علوم انسانی و فنی مهندسی دانشگاه شیراز بودند که به شیوه خوشه­ای تصادفی انتخاب گردیدند. نتایج بدست آمده بر اساس روش آماری بارون و کنی (1986) حاکی از آن بود که الگوی گفت­وشنود تأثیر معناداری بر باورهای شناخت­شناسی دانشجویان داشت و نیز الگوی گفت­وشنود پیش­بینی­کننده مثبت و معناداری برای انگیزش پیشرفت بود. در نتیجه نقش واسطه­ای باورهای شناخت­شناسی در رابطه الگوهای ارتباطی خانواده و انگیزش پیشرفت از طریق الگوی گفت­وشنود مورد تأیید قرار گرفت.

واژه­های کلیدی: الگوهای ارتباطی خانواده، باورهای شناخت­شناسی، انگیزش پیشرفت تحصیلی.

 

 

 

 115صفحه فایل ورد (Word) فونت 14 منابع دارد+پرسشنامه  قیمت 29000 تومان

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید


0
0
مشاهده و دریافت

» بررسی نقش دانشگاه در شکل گیری هویت دانشجویان سال آخر دانشگاه آزاد واحد کرج

توسط: pardazesh در 25-03-1395, 10:54 | دسته: علوم تربیتی | تعداد بازدید : 515

تحقیق حاضر به بررسی وضعیت هویت دانشجویان سال آخر دانشگاه آزاد واحد کرج پرداخته است. جامعه پژوهش 6500 نفر از دانشجویان سال آخر دانشگاه به استثناء دانشجویان دامپزشکی میباشد . به منظور بررسی سؤالات اصلی، طبق جدول مورگان تعداد 360 نفر به عنوان نمونه انتخاب شد. اما تعداد 296 پرسشنامه تکمیل و عودت گردید. سنجش انواع هشت گانه هویت (فردی، اجتماعی، ملی، مذهبی، سیاسی، فرهنگی، خانوادگی، شغلی) به وسیله آزمون هویت خویشتن آدامز و بیتون (1998) که به وسیله دکتر شکرکن استاندارد و بومی شد انجام گرفت.نتایج تجزیه و تحلیل داده ها نشان داد که در تمامی انواع هویت ها، دانشگاه در شکل گیری تمامی هویت های هشت گانه نقش موثری داشته و دانشجویان در شرایط نسبتا مطلوب قرار دارد. به گونه ای که میانگین هویت ها در میان دانشجویان مورد مطالعه در هویت فردی با میانگین 3.74؛ هویت اجتماعی با میانگین 3.3 ؛ هویت ملی با میانگین 3.56؛ هویت ملی با میانگین 3.56؛ هویت مذهبی با میانگین 3.24؛ هویت سیاسی با میانگین 3.41؛ هویت فرهنگی با میانگین 3.57؛ هویت خانوادگی با میانگین 3.65؛ و هویت شغلی با میانگین 3.39 همگی در حد نسبتا مطلوب و در بعد مهلت خواه ارزیابی شدند. لذا هویت فردی دارای مطلوب ترین وضعیت در میان هشت نوع هویت میباشد. در آخر باید به این نکته اشاره شود که دانشگاه ها در برنامه درسی و غیر درسی توجه و تلاش بیشتری در شکل گرفتن هویت های دانشجویان داشته باشند.

 

 160صفحه فایل ورد (Word) فونت 14 منابع دارد  قیمت 19000 تومان

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید


1
0
مشاهده و دریافت

» بررسي ميزان و نوع استفاده معلمان از برنامه درسی مبتنی بر فناوری اطلاعات و ارتباطات در مدارس متوسطه شهر قزوین

توسط: pardazesh در 25-03-1395, 10:47 | دسته: علوم تربیتی | تعداد بازدید : 431

امروزه تغييرات ناشي از فناوري­هاي اطلاعاتي و ارتباطي تاثير بسزايي بر كار و زندگي مردم گذاشته و با همه سبك­ها و روش­هاي گذشته به مقابله پرداخته است. بطوري­كه هر چه زمان مي­گذرد ناكارآمدي نظام­هاي آموزشي بيشتر آشكار مي شود و نياز به تحول در نظام‌‌ آموزشي متداول بيشتر احساس مي شود. اساسا نياز به تغيير در نظام­هاي آموزشي نيازي ذاتي است. هر رويكرد جديدي نيز به هر تقدير بر نظام­هاي آموزشي تاثير گذار هستند. در چنين اوضاعي كه ICT به عنوان رويكرد جديد تمام ابعاد زندگي بشر را متاثر كرده است، ساده­انديشي است اگر تصور كنيم اين رويكرد بر نظام آموزشي ما بي­تاثير خواهد بود. بنابراین عاقلانه­تر آنست كه به جاي ايستادن در مقابل موج نوآوري­هاي آموزشي سوار بر اين امواج شويم (چوبينه، 1382). با توجه به تاثيرات غير قابل انكار فناوري اطلاعات و ارتباطات بر كليه­ي فرايندهاي ياددهي يادگيري در اين پژوهش به بررسي نوع و ميزان استفاده از فناوري اطلاعات و ارتباطات، نقش فناوري اطلاعات و ارتباطات در روش­هاي تدريس، نقش فناوري اطلاعات و ارتباطات در تهيه و توليد مواد آموزشي، موانع كاربرد فناوري اطلاعات و ارتباطات در برنامه درسي، مراحل چهارگانه كاربرد فناوري اطلاعات و ارتباطات، تاثير ميزان استفاده از فناوري اطلاعات و ارتباطات در عملكرد تحصيلي دانش­آموزان پرداخته شده است، تا شايد گامي كوچك در جهت روشن نمودن ارزش و سودمندي كاربرد فناوري اطلاعات و ارتباطات در آموزش باشد. جامعه­يآماري اين پژوهش شامل معلمان و دانش آموزان مدارس متوسطه قزوین در سال تحصيلي 88-87 بود. نمونه ي آماري معلمان 196 نفر و نمونه­ي آماري دانش­آموزان شامل كل دانش­آموزان مقاطع اول، دوم، سوم رشته­هاي علوم انساني، تجربي و رياضي­فيزيك بود. جهت گردآوري داده­ها از پرسشنامه، مصاحبه و مشاهده استفاده شده است. ضريب آلفاي كرانباخ پرسشنامه 1/78 بود. از نرم افزار SPSS براي تجزيه و تحليل داده­هاي بدست آمده از پرسشنامه استفاده شد. با استفاده از روش­هاي آماري توصيفي (فراواني، درصد، ميانگين، نمودار و جدول) و روش هاي آماري استنباطي (آزمون T، ضريب همبستگي و U من ويتني) به تجزیه و تحلیل داده ها پرداخته شد. یافته ها نشان داد که ميزان استفاده از ICT در میان معلمان كمتر از حد متوسط است. معلمان بيشترين نقش ICT را در روش تدريس باعث پياده شدن روش هاي مورد علاقه دانش آموزان و استفاده از روش هاي مختلف تدريس و ... مي­دانند. همچنين معلمان بيشترين ميزان استفاده از ICT را در تهيه و توليد مواد و منابع آموزشي در تكثير راحت جزوات با استفاده از پرينتر و مطالعه­ي اطلاعات گردآوري شده از اينترنت و ... و كمترين ميزان استفاده را در تهيه و ساخت نرم افزارهاي آموزشي و گفتگوي اينترنتي با متخصصان بيان كردند. از مهمترين موانع موجود در مدارس براي استفاده از ICT را تعداد ناكافي رايانه و فرصت زماني اندك تدريس بيان نمودند. اين موانع در مصاحبه نيز كمبود امكانات، تعداد زياد دانش­آموزان و ناآشنايي با ICT را موانع موجود براي استفاده از ICT دانستند. در مشاهده نيز وضعيت مدارس، گوياي كمبود امكانات و كم­توجهي به كاربرد ICT بودند. تجزيه و تحليل مصاحبه­ها نيز نشان دادند كه استفاده از ICT در برخي مدارس در مرحله ظهور كننده و در برخي ديگر در مرحله­ي كاربردي قرار دارد. آخرين نتايج این تحقیق نيز حاکی از نقش مثبت استفاده از ICT در مدارس بر عملکرد تحصیلی دانش آموزان داشت.

کلید واژه ها: فناوري اطلاعات و ارتباطات، برنامه درسي، روش­ها و فنون تدريس، مواد آموزشي

            

 

 190صفحه فایل ورد (Word) فونت 14 منابع دارد+پرسشنامه  قیمت 29000 تومان

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید


0
0
مشاهده و دریافت
جدیدترین مطالب
پربازدیدترین مطالب
آمار سایت
آمار مطالب یک ساعت پیش: 0
امروز: 0
این ماه: 0
کل: 3100
کل نظرات: 284
آمار کاربران یک ساعت پیش: 0
امروز: 0
این ماه: 0
کل: 252
بن شدگان: 1
جدیدترین عضو: Qurbanalipuya

                                                                                                                         

تبادل لینک خودکار
Taktaz Group

Powered By Taktaz Group. Google+