سلام , به سایت پایان نامه دات کام خوش آمدید
  • در انجام پایان نامه خود مشکل دارید؟نمیتوانید موضوع جدید انتخاب کنید؟برای نوشتن پروپوزال وقت کافی ندارید؟با ما تماس بگیرید بهترین متخصصان را برای انجام کار شما در اختیار داریم...

  • در انجام پایان نامه خود مشکل دارید؟نمیتوانید موضوع جدید انتخاب کنید؟برای نوشتن پروپوزال وقت کافی ندارید؟با ما تماس بگیرید بهترین متخصصان را برای انجام کار شما در اختیار داریم...

  • در انجام پایان نامه خود مشکل دارید؟نمیتوانید موضوع جدید انتخاب کنید؟برای نوشتن پروپوزال وقت کافی ندارید؟با ما تماس بگیرید بهترین متخصصان را برای انجام کار شما در اختیار داریم...

  • در انجام پایان نامه خود مشکل دارید؟نمیتوانید موضوع جدید انتخاب کنید؟برای نوشتن پروپوزال وقت کافی ندارید؟با ما تماس بگیرید بهترین متخصصان را برای انجام کار شما در اختیار داریم...

  • در انجام پایان نامه خود مشکل دارید؟نمیتوانید موضوع جدید انتخاب کنید؟برای نوشتن پروپوزال وقت کافی ندارید؟با ما تماس بگیرید بهترین متخصصان را برای انجام کار شما در اختیار داریم...

اعتماد کنید :

» بررسی مدیریت دینی برتفکر انتقادی دینی دانشجویان رشته علوم تربیتی

توسط: pardazesh در 21-04-1394, 06:16 | دسته: علوم تربیتی | تعداد بازدید : 832

چکیده : 

هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی تأثیر مدیریت دینی ( مثبت و منفی ) بر تفکر انتقادی دینی

دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد دماوند است.

فرضیات پژوهش عبارتند از : 1) بین مدیریت دینی مثبت و تفکر انتقادی دینی رابطه وجود دارد

2) بین مدیریت دینی منفی و تفکر انتقادی دینی رابطه وجود دارد.

همان طوری که ملاحظه می کنید جامعۀ آماری کلیۀ دانشجویان علوم تربیتی دانشگاه آزاد

اسلامی واحد دماوند است و نمونۀ آماری 100 نفر است که از میان این جامعۀ آماری به

صورت تصادفی ساده انتخاب شده است . روش گردآوری اطلاعات در این پژوهش پرسشنامه

مدیریت دینی و تفکر انتقادی دینی خودساخته است که در اختیار گروه نمونه قرار گرفته و بعد از

پاسخ جمع آوری شده و اطلاعات مورد بررسی قرار گرفت . در تجزیه و تحلیل اطلاعات از دو روش توصیفی و استنباطی  استفاده شد و جداول و نمودارهای آماری ارائه شد.

نتایج این پژوهش به شرح ذیل است :

1)    بین مدیریت دینی و تفکر انتقادی دینی رابطۀ معناداری وجود دارد.

2)    بین مدیریت دینی مثبت و تفکر انتقادی دینی رابطۀ معناداری وجود دارد.

3)    بین مدیریت دینی منفی و تفکر انتقادی دینی رابطۀ معناداری وجود دارد. 

 

 

108 صفحه فایل ورد (Word) فونت 14 منابع دارد  قیمت 22000 تومان 

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید 

انجام پروپوزال،مقاله و پایان نامه علوم تربیتی در کوتاهترین زمان با موضوعات خاص شما. منتظر تماس شما هستیم

 

 


ادامه مطلب :

اهداف پژوهش :

    هدف از پژوهش حاضر این است که رابطۀ مدیریت دینی و تفکر انتقادی دینی دانشجویان را مورد

بررسی قرار داده و تعیین شود که چه نوع رابطه ای بین این دو متغیر وجود دارد ، که مدیریت دینی

را به دو قسمت مثبت و منفی تقسیم کرده و تأثیرات آن ها بر روی تفکر انتقادی دینی مورد بررسی قرار می گیرد .

 

هدف کلی :

          1)  تعیین رابطۀ بین مدیریت دینی ( مثبت و منفی ) و تفکر انتقادی دینی دانشجویان

هدف جزئی

2)تعیین رابطۀ بین مدیریت دینی مثبت و تفکر انتقادی دینی رابطه وجود دارد .

3)تعیین رابطۀ بین مدیریت دینی منفی و تفکر انتقادی دینی رابطه وجود دارد .

 فرضیات تحقیق :

  به طور کلی با توجه به سوابق و پیشینه هیی که در دست است می توان فرضیاتی به این صورت ارائه داد .

1)بین مدیریت دینی و تفکر انتقادی دینی رابطه وجود دارد .

2)بین مدیریت دین مثبت وتفکر انتقادی دینی رابطه وجود دارد .

3)بین مدیریت دینی منفی و تفکر انتقادی دینی رابطه وجود دارد . 

 

متغیرهای پژوهش :

     متغیر مستقل : مدیریت دینی

متغیر وابسته : تفکر انتقادی دینی

متغیر کنترل : خانواده - همسالان -  تحصیلات - پایگاه اجتماعی – تربیت معلم محیط اجتماعی و...

متغیر مزاحم : افزایش سطح آگاهی

متغیر تعدیل کننده : دانشجویان – رشتۀ علوم تربیتی – دانشگاه آزاد اسلامی – واحد دماوند

متغیر مستقل از نظر آماری : نسبی

متغیر وابسته از نظر آماری : نسبی  

   تعاریف نظری متغیرها

 مدیریت دینی :

      مدیریت دینی ، مجموعه ای از اعتقادات ، احساسات و اعمال فردی یا جمعی

است که حول مفهوم حقیقت غائی را می توان بر حسب تفاوت ادیان با یکدیگر ، واحد یا متکثر ،

مشخص یا نا مشخص ، الوهی یا غیر الوهی و نظیر آن تلقی کرد . ( پترسون ، ترجمۀ نراقی  و

سلطانی ، 1377 ، به نقل از خدایاری فرد و همکاران  ص15 )

    به هر نوع ایمانی که هر کس نوعی گرایش برای باور داشتن به آن احساس کند ، حتی اگر قابل اثبات یا تکذیب نباشد حقانیت و اعتبار می بخشد ( جان هیک ، 1372 ، ص 167 )

   بعد اعتقادی و باورهای دینی عبارتند از باورهایی که انتظار می رود پیروان آن دین بدانها اعتقاد

داشته باشند . ( فیض الله مرادیان ، 1384، ص 69 )

 مدیریت دینی مثبت :

      اول دینداری همراه است با مجموعه ای از مدیریت ها ، اعتقادات و محوری

ترین اعتقادات در این زمینه اعتقاد به وجود خداوند ، نقش خداوند در هستی و وحدانیت خداوند

است. بر اساس گفتگوهایی که فقهای ما مطرح می کنند نیز رکن دینداری ، اعتقاد به خداوند است. 

دوم این که هر دینی با مناسکی ( فردی – اجتماعی ) همراه است و در مورد اسلام انجام فریضه

نماز یکی از محورهای مهم در دینداری است . ( حسین سراج زاده ، ص 1 )

 

مدیریت دینی منفی :

     بی علاقگی و حس بی تفاوتی نسبت به مسائل فکری و سستی معتقدات مذهبی  و عصیان و بی بندوباری در مورد مسئولیت ها و مقررات اخلاقی و مذهبی ، گرچه این بی علاقگی و سستی از محدودۀ دین و مسائل مذهبی گذشته و مظاهر ناگوار آن در همۀ شئوون و آداب و مسائل ریز و

درشت و سهل و خطیر زندگی فردی و اجتماعی نیز کاملاً به چشم می خورد ولی آنچه که در این

میان در درجۀ اول اهمیت قرار گرفته و به عنوان کانون اصلی می تواند مورد بحث و بررسی قرار

گیرد موضوع ضعف ایمان و فقدان حس مسئولیت در مورد معتقدات و مقررات مذهبی می باشد .

( عباسعلی عمید زنجانی  ، 1354 ، ص 3 )

 

تفکر انتقادی دینی :

    برای تفکر انتقادی دینی تعاریف متعددی ارائه شده است که در فصل دوم به آن پرداخته ایم . بنابراین برای پرهیز از اطالۀ کلام در این بخش تنها به دو تعریف اشاره می شود :

    آنجلو (1955) معتقد است که ( در تمامی تعاریف رسمی ، تفکر انتقادی دینی به عنوان کاربرد

عمدی مهارتهای سطح بالا و عقلانی تجزیه تحلیل و ترکیب ، تشخیص شکل و حل مسأله و استنتاج و ارزشیابی در نظر گرفته می شود ) .( به نقل از رشیدی ، 1386 )

   اسکریون (1996) تفکر انتقادی دینی را فرایند منظم ، هوشمندانه ، فعالانه و ماهرانه در مفهوم

سازی ، کاربرد ، تجزیه و تحلیل ، ترکیب و ارزشیابی اطلاعات جمع آوری شده یا پدید آمده از

طریق مشاهده ، تجربه ، تفکر و استدلال می داند .

 

 تعاریف عملی متغیرها :

   مدیریت دینی : میزان نمره ای که هر فرد از پرسشنامۀ مدیریت دینی می گیرد .

   مدیریت دینی مثبت : میزان نمره ای که هر فرد از پرسشنامۀ مدیریت دینی مثبت می گیرد .

   مدیریت دینی منفی : میزان نمره ای که هر فرد از پرسشنامۀ مدیریت دینی منفی می گیرد .

   تفکر انتقادی دینی : میزان نمره ای که هر فرد از پرسشنامۀ تفکر انتقادی دینی می گیرد .

 

 

 

 

 

 

 

فصل دوم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فصل دوم

ادبيات و پيشينه تحقيق  

 

تعریف و تشریح مفاهیم اصلی

مدیریت چیست ؟

1)    ارزیابی ذهنی از امری و طرز تفکر نسبت به آن ، 2) نگاه 3) ملاحظه ، رعایت                    ( دکتر حسن انوری ، 1382 ، ص 2475 )

      نگاه کردن ، دیدن ، نگریستن ، نگاه ، نظر ، بینش ، مشاهده ، ملاحظه ، دقت ، توجه ، نظر

و اتصال در کواکب . ( نصرالله آژنگ ، 1381، ص 1714 )

     نگریستن  1) نگاه ، نظر  2) ملاحظه ، رعایت 3) دقت و توجه . ( دکتر محمد معین ،

1380، ص 1128 )

      از نظر لغوی دین به معنای ملت ، مذهب ، کیش ، آیین و... آمده است . ( عمید ، 1353 ، ص  92 ) .

      مدیریت نظامی از باورها و اعمال نسبت به امور مقدس است . مدیریت مذهبی ایستاری معطوف به امور مقدس است . که در دو بعد دینی شناسی  و دین باوری تعریف می شود . که در آن فرد با توجه به قدرت معنوی ، قدرت دنیوی را تقدیس و تعدیل می کند و به او گوشزد می نماید که سلسله مراتب استعدادها در قبال سلسله مراتب شایستگیهای اخلاقی و دینی چیزی نیست . این مدیریت موجب توجه به قدرت معنوی گشته و به سبب آن احتمال و اطمینان فرد ، سازگاری وی با جامعه تأمین می گردد . ( به نقل از ضرابیها ، 1382 )

     نیز مدیریت مذهبی را این گونه تعریف می کنند ، که عبارتست از " اعتقادات منسجم  و ۀ

یکپارچۀ توحیدی که خداوند را محور امور دانسته و ارزشها ، اخلاقیات ، آداب و رسوم  و

رفتارهای انسان را با طبیعت ، یکدیگر و خویشتن تنظیم می کند " به علاوه ویلیام جیمز معتقد

است که احساسات مذهبی ، احساساتی است که دارای طبیعت واحدی نیستند ، بلکه آنها هم دسته ای از احساسات مختلف می باشند ، مانند ترس مذهبی ، عشق مذهبی ، وحشت مذهبی  و نشاط  و سرور مذهبی  . بنابراین ، تمام احساسات مختلف را می توانید با کلمۀ مذهب جمع کنید ..................................

 

.................

روش تحقيق و روش گردآوري اطلاعات :

روش گردآوري اطلاعات به صورت ميداني است و چون متغيرها غير قابل دستكاري هستند (ويژگي) از روش غير آزمايشي و از روش همبستگي استفاده مي‌كنيم.

جامعه آماري:

جامعه آماري در اين تحقيق كليه دانشجويان علوم تربيتي دانشگاه آزاد اسلامي واحد دماوند است، كه شامل 440 نفر مي‌شوند.

نمونه آماري (حجم نمونه) و روش نمونه‌گيري:

نمونه آماري در اين تحقيق، شامل 105 نفر است كه از طريق فرمول حجم نمونه بدست آمده است.

تعيين حجم نمونه :

جامعه آماري محدود در سطح اطمينان 95% به صورت زير محاسبه گرديد.

روش نمونه گيري از نوع تصادفي ساده است. بدين صورت كه 100 نفر از دانشجويان علوم تربيتي دانشگاه آزاد اسلامي واحد دماوند را به صورت تصادفي انتخاب كرده و پرسشنامه‌هايي كه تهيه شده است را براي ارزيابي در اختيار آنها قرار مي‌دهيم تا پاسخ‌هاي خود را ارائه دهند. سپس آنها را جمع‌آوري كرده و مورد بررسي و تجزيه و تحليل قرار مي‌دهيم.

ابزارهاي گردآوري اطلاعات :

در اين پژوهش همانطور كه گفته شد براي جمع‌آوري اطلاعات از پرسشنامه (بسته پاسخ) استفاده مي‌شود كه شامل 2 پرسشنامه مدیریت ديني و تفكر انتقادي است و اطلاعات مورد بررسي قرار مي‌گيرد.

مقياس سنجش مدیریت مذهبي دانشجويان

خداياري فرد و همكاران (1385) به آماده سازي مقياس سنجش دينداري و هنجارابي آن در بين دانشجويان دانشگاههاي شهر تهران پرداختند. به اين منظور براساس مباني نظري دين اسلام و ساختار نظري دينداري با چهار بد اصلي شناخت ديني، باور ديني، گرايش و عواطف ديني و التزام به وظايف ديني، كه در برگيرنده هجده عنوان فرعي بود، استخراج و تعريف شد.

آنگاه طبق اين ساختار، خزانه سئوالاتي با 383 سئوال طرح گرديد. از خزانه اوليه سه نوع پرسشنامه اوليه تهيه شد؛ پرسشنامه سئوالات باز پاسخ، پرسشنامه با سئوالات موقعيتي و پرسشنامه با مقياس ليكرت، يافته‌هاي مطالعه مقدماتي در بين يك گروه نمونه 30 نفري مشخص نمود كه اكثر مفاهيم سئوالات باز در خزانه‌ي سئوالات بكار رفته و از سويي يافته‌ها بيانگر آن بوده كه سئوالات با مقياس ليكرت پنج درجه‌اي تعيين گرديد پس از آن طي سه مطالعه مقدماتي ديگر دو فرم الف و ب سنجش دينداري دانشجويان هر يك با 113 سئوال براي مطالعه اصلي نهايي شد.

آزمون مدیریت ديني

روايي و پايايي

پايايي يك وسيله اندازه‌گيري، به دقت آن اشاره مي‌كند. (يك آزمون در صورتي داراي پايايي است كه اگر آن را در يك فاصله زماني كوتاه چندين بار به گروه واحدي از افراد بدهيم نتايج حاصل نزديك به هم باشد) براي محاسبه ضريب پايايي از آزمون آلفاي كرونباخ استفاده شده است. بدين صورت كه نسبت مجموع واريانس مربوط به هر سئوال بر واريانس كل سئوالات از يك كسر مي‌گردد كه پايايي به دست آمده براي پرسشنامه مدیریت ديني (   ) مي‌باشد.

شواهد اعتبار :

روايي يا اعتبار اصطلاحي است كه به هدفي كه آزمون براي تحقق بخشيدن به آن شده است اشاره مي‌كند. به سخن ديگر آزموني داراي روايي است كه........................................

.........................
 

 

 

بلافاصله بعد از پرداخت موفق لینک دانلود این پروژه فعال خواهد شد.

قیمت اختصاصی و استثنایی این پروژه درپایان نامه دات کام : تنها , 22000 تومان


قیمت قبلی : 250000 ریال

قیمت جدید : 22000 تومان  |   جهت خرید محصول بر روی تصویر روبرو کلیک نمایید :

خرید آنلاین این مطلب
مطالب مرتبط


نام:*
ایمیل:*
متن نظر:
کد را وارد کنید: *
جدیدترین مطالب
پربازدیدترین مطالب
آمار سایت
آمار مطالب یک ساعت پیش: 0
امروز: 0
این ماه: 6
کل: 3114
کل نظرات: 289
آمار کاربران یک ساعت پیش: 0
امروز: 0
این ماه: 0
کل: 252
بن شدگان: 1
جدیدترین عضو: Qurbanalipuya

                                                                                                                         

تبادل لینک خودکار
Taktaz Group

Powered By Taktaz Group. Google+