سلام , به سایت پایان نامه دات کام خوش آمدید
  • در انجام پایان نامه خود مشکل دارید؟نمیتوانید موضوع جدید انتخاب کنید؟برای نوشتن پروپوزال وقت کافی ندارید؟با ما تماس بگیرید بهترین متخصصان را برای انجام کار شما در اختیار داریم...

  • در انجام پایان نامه خود مشکل دارید؟نمیتوانید موضوع جدید انتخاب کنید؟برای نوشتن پروپوزال وقت کافی ندارید؟با ما تماس بگیرید بهترین متخصصان را برای انجام کار شما در اختیار داریم...

  • در انجام پایان نامه خود مشکل دارید؟نمیتوانید موضوع جدید انتخاب کنید؟برای نوشتن پروپوزال وقت کافی ندارید؟با ما تماس بگیرید بهترین متخصصان را برای انجام کار شما در اختیار داریم...

  • در انجام پایان نامه خود مشکل دارید؟نمیتوانید موضوع جدید انتخاب کنید؟برای نوشتن پروپوزال وقت کافی ندارید؟با ما تماس بگیرید بهترین متخصصان را برای انجام کار شما در اختیار داریم...

  • در انجام پایان نامه خود مشکل دارید؟نمیتوانید موضوع جدید انتخاب کنید؟برای نوشتن پروپوزال وقت کافی ندارید؟با ما تماس بگیرید بهترین متخصصان را برای انجام کار شما در اختیار داریم...

اعتماد کنید :

» بررسی رابطه سبك رهبری مديران (براساس نظريه ليکرت) با ميزان رضايت شغلی دبيران در مدارس

توسط: pardazesh در 19-01-1394, 07:24 | دسته: علوم تربیتی | تعداد بازدید : 1741

چكيده
این تحقیق به منظور گردآوری نظرات دبیران در مورد سبک رهبری مدیران مدارسشان بر اساس نظریه لیکرت و رابطه آن با میزان رضایت شغلی دبیران در مدارس می باشد. فرض اساسی این تحقیق آن است که بین سبک رهبری مدیران براساس نظریه لیکرت با میزان رضایت شغلی دبیران در جامعه آماری مورد نظر رابطه معنی داری وجود دارد.
روش تحقیق به صورت پیمایشی است، جامعه آماری این پژوهش کلیه دبیران زن شاغل در مدارس راهنمایی دخترانه شاهد شهر تهران در سال تحصیلی به تعداد 201 نفر می باشند که با استفاده از جدول (تاکمن) از بین 201 نفر دبیر شاغل در 11 مدرسه شاهد تعداد 133 نفر به روش نمونه گیری طبقه ای تصادفی تعیین گردید. جهت جمع آوری اطلاعات لازم در مورد مسأله تحقیق، از دو نوع پرسشنامه بسته پاسخ استفاده گردید. یکی پرسشنامه ای که سبک رهبری مدیران را براساس چهار سبک رهبری لیکرت مورد بررسی قرار می دهد و دیگری پرسشنامه رضایت شغلی (مینه سوتا) می باشد که میزان رضایت شغلی دبیران را از کارشان مورد بررسی قرار می دهد. روش غالب در این پژوهش روشی همبستگی پیرسون می باشد. اطلاعات گردآوری شده با استفاده از بسته نرم افزاری رایانه ای (spss) و با آزمونهای تجزیه و تحلیل واریانس یک طرفه "Anova" و بررسی معنی دار بودن تفاوت میانگین نمرات دو گروه مستقل "t.test" و همچنین آزمون تکمیلی دیگر مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و نتایج ذیل حاصل گردید.
1- بین سبک رهبری مدیران (براساس نظریه لیکرت) با میزان رضایت شغلی دبیران در جامعه آماری مورد نظر رابطه معنی داری وجود دارد
2- بین سبک رهبری آمرانه – استثماری لیکرت با میزان رضایت شغلی دبیران در جامعه آماری موردنظر رابطه معنی داری وجود ندارد
3- بین سبک رهبری آمرانه – خیرخواهانه لیکرت با میزان رضایت شغلی دبیران در جامعه آماری مورد نظر رابطه معنی داری وجود ندارد
4- بین سبک رهبری مشورتی لیکرت با میزان رضایت شغلی دبیران در جامعه آماری مورد نظر رابطه معنی داری وجود دارد
5- بین سبک رهبری مشارکتی لیکرت با میزان رضایت شغلی دبیران در جامعه آماری مورد نظر رابطه معنی داری وجود دارد.

 

138صفحه فایل ورد (Word) فونت 14 منابع دارد +پرسشنامه قیمت 24000 تومان 

 

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید 

 


ادامه مطلب :

فهرست مطالب
عنوان صفحه
فصل اول: كليات تحقيق
مقدمه 2
بيان مسأله 3
دلايل ضرورت و توجيه انجام تحقيق 3
اهداف تحقيق 5
اهداف كلي تحقيق 5
اهداف ويژه تحقيق 6
فرضيه‌هاي تحقيق 6
فرضهاي تحقيق يا جانشين 6
متغيرهاي اساسي تحقيق 6
تعريف عملياتي واژه‌ها و اصلاحات 7
تعريف رهبري 7
تعريف سبك رهبري ليكرت 8
تعريف رضايت شغلي 9
دبيران 10
مدارس شاهد 11
مشكلات و تنگناهاي تحقيق 11
فصل دوم: ادبيات تحقيق
بخش اول (رهبري) 14
مقدمه 14
تعريف رهبري 15
تمایز مدیریت و رهبری 16
تعريف سبک رهبری 17
تئوري‌هاي رهبري 18
تئوري‌هاي شخصيتي رهبري 19
نظريه سنتي رهبري 19
نظرية صفات شخصي رهبر 20
تئوري‌هاي رفتاري رهبري 20
مطالعت دانشگاه آيووا 21
مطالعات دانشگاه اُهايو 22
مطالعات دانشگاه ميشيگان 22
شبكه مديريت 23
تحقيقات اسكانديناوي 25
تئوري‌هاي اقتضايي 26
الگوي فيدلر 26
تئوري موقعيتي هرسي و بلانچارد 28
تئوري مبتني برتبادل نظر رهبر با اعضاء 31
تئوري مسير ـ هدف 32
الگوي رهبري مشاركتي 34
متغيرهاي موقعيتي در الگوي تجديدنظر شده رهبري مشاركتي 35
پنج شيوة رهبري در الگوي رهبري مشاركتي 36
سيستمهاي مديريت 37
سبك رهبري ليكرت 37
تئوري‌هاي جديد رهبري 41
جايگزيني رهبري 41
رهبر عملگرا و رهبر ايجاد كنندة تحول 42
رهبر عملگرا 43
رهبرانی كه تحول ايجاد مي‌كنند 43
بخش دوم (رضايت شغلي) 45
ارزشها 45
انواع ارزش 45
نگرشها 46
انگيزش 47
نظريه‌هاي انگيزش 49
تئوري‌هاي محتوايي 50
1ـ تئوري سلسله مراتب نيازها 50
2ـ تئوري دو جنبه‌اي انسان 53
3ـ تئوري دو عامل انگيزش 53
4ـ تئوري سه نياز مك‌كلند 54
5ـ تئوري نيازهاي زيستي، تعلق و رشد 55
تئوري‌هاي فرآيندي 56
1ـ تئوري انتظار و احتمال 56
2ـ تئوري برابري 58
3ـ تئوري اسناد 59
انواع نگرش 60
رضايت شغلي 62
رابطه انگيزش با رضايت شغلي 62
1 تاريخچه مطالعات در مورد رضايت شغلي 62
2 تعريف رضايت شغلي 63
(1-2) تعيين رضايت شغلي 66
3 عوامل تعيين كنندة رضايت شغلي 67
4 عوامل مؤثر بر رضايت شغلي 69
5 فاكتورهاي مؤثر در رضايت شغلي از نظر «جنيفر» 70
6 پيامدهاي رضايت شغلي و عدم رضايت شغلي 71
7 نظريه‌هاي رضايت شغلي 72
- نظريه «بروفي» 72
- نظريه «كورمن» 73
- نظريه «پارسون» 74
اندازه‌گيري رضايت شغلي 75
بخش سوم (سابقه تحقيقاتي موضوع) 77
تحقيقات خارجي 77
تحقيقات داخلي 80
خلاصه فصل 84
فصل سوم: روش انجام تحقيق
روش تحقيق 87
جامعه و نمونه آماري 88
تعداد و روش نمونه‌گيري 89
روش و ابزار گردآوري اطلاعات 90
روايي و اعتبار پرسشنامه‌ها 93
روش تجزيه و تحليل اطلاعات 95
فصل چهارم: تجزيه و تحليل داده‌ها
بخش اول ـ توصيف داده‌ها 97
بخش دوم ـ تحليل استنباطي داده‌ها 120
آزمون فرضيه‌ها 121
فصل پنجم: نتایج و پیشنهادها
خلاصه یافته های پژوهشی 125
یافته های دیگر پژوهش 128
محدودیتهای تحقیق 130
الف – محدودیتهای خارج از کنترل محقق 130
ب – محدودیتهای در اختیار محقق 131
پیشنهادها 131
فهرست منابع فارسی 133
فهرست منابع خارجی 137
ضمائم 138

فهرست جدول‌ها
عنوان صفحه
1-2: عوامل مؤثر در رضايت شغلي 70
1-3: تعداد نمونه در هر ناحيه از شهر تهران 89
1-4: مشخصات آماري دبيران به تفكيك سن 97
2-4: مشخصات آماري دبيران به تفكيك ميزان تحصيلات 98
3-4: مشخصات آماري دبيران به تفكيك سابقه تدريس 99
4-4: مشخصات آماري دبيران به تفكيك سابقه تدريس درمدارس شاهد 100
5-4: توزيع فراواني دبيران به تفكيك تأهل 101
6-4: توزيع فراواني سبك‌هاي رهبري مديران از ديدگاه دبيران 102
7-4: توزيع فراواني پاسخ آزمودني‌ها به كل پرسشنامه
سبك رهبري ليكرت 103
8-4: توزيع فراواني پاسخ آزمودني‌ها به كل پرسشنامه رضايت شغلي 105
9-4: توزيع فراواني سبك‌هاي رهبري مديران از ديدگاه دبيران در ناحيه شمال 106
10-4: توزيع فراواني سبك‌هاي رهبري مديران از ديدگاه دبيران در ناحيه جنوب 107
11-4: توزيع فراواني سبك‌هاي رهبري مديران از ديدگاه دبيران در ناحيه شرق 108
12-4: توزيع فراواني سبك‌هاي رهبري مديران از ديدگاه دبيران در ناحيه غرب 109
13-4: توزيع فراواني سبك‌هاي رهبري مديران از ديدگاه دبيران در ناحيه مركز 110
14-4: توزيع فراواني سؤال يكم پرسشنامه رهبري 111
15-4: توزيع فراواني سؤال دوم پرسشنامه رهبري 111
16-4: توزيع فراواني سؤال سوم پرسشنامه رهبري 111
17-4: توزيع فراواني سؤال چهارم پرسشنامه رهبري 111
18-4: توزيع فراواني سؤال پنجم پرسشنامه رهبري 112
19-4: توزيع فراواني سؤال ششم پرسشنامه رهبري 112
20-4: توزيع فراواني سؤال هفتم پرسشنامه رهبري 112
21-4: توزيع فراواني سؤال هشتم پرسشنامه رهبري 113
22-4: توزيع فراواني سؤال نهم پرسشنامه رهبري 113
23-4: توزيع فراواني سؤال دهم پرسشنامه رهبري 113
24-4: توزيع فراواني سؤال يازدهم پرسشنامه رهبري 114
25-4: توزيع فراواني سؤال دوازدهم پرسشنامه رهبري 114
26-4: توزيع فراواني سؤال سيزدهم پرسشنامه رهبري 115
27-4: توزيع فراواني سؤال چهاردهم پرسشنامه رهبري 115
28-4: توزيع فراواني سؤال پانزدهم پرسشنامه رهبري 115
29-4: توزيع فراواني سؤال شانزدهم پرسشنامه رهبري 115
30-4: توزيع فراواني سؤال هفدهم پرسشنامه رهبري 116
31-4: توزيع فراواني سؤال هجدهم پرسشنامه رهبري 116
32-4: توزيع فراواني سؤال نوزدهم پرسشنامه رهبري 116
33-4: توزيع فراواني سؤال بيستم پرسشنامه رهبري 117
34-4: توزيع فراواني سؤال بيست و يكم پرسشنامه رهبري 117
35-4: توزيع فراواني سؤال بيست و دوم پرسشنامه رهبري 118
36-4: توزيع فراواني سؤال بيست و سوم پرسشنامه رهبري 118
37-4: توزيع فراواني سؤال بيست و چهارم پرسشنامه رهبري 118
38-4: توزيع فراواني سؤال بيست و پنجم پرسشنامه رهبري 119
39-4: توزيع فراواني سؤال بيست و ششم پرسشنامه رهبري 119
40-4: توزيع فراواني سؤال بيست و هفتم پرسشنامه رهبري 119
41-4: ضريب همبستگي بين سبك‌هاي رهبري ليكرت با رضايت شغلي 120
42-4: ضريب همبستگي بين سبك‌هاي رهبري با هر يك از عوامل رضايت شغلي 120
43-4: آزمون فرض اول 122
44-4: آزمون فرض دوم 122
45-4: آزمون فرض سوم 122
46-4: آزمون فرض چهارم 123
47-4: آزمون فرض پنجم 123

فهرست نمودارها
عنوان صفحه
1-2: شبكة مديريت 24
2-2: پيش‌بيني‌هاي نظرية اقتضايي رهبري 27
3-2: الگوي موقعيتي رهبري هرسي و بلانچارد 30
4-2: تئوري مسير ـ هدف 33
5-2: سلسله مراتب نيازها 52
6-2: مدل رضايت شغلي 72
1-4: توزيع فراواني دبيران به تفكيك سن 97
2-4: توزيع فراواني دبيران به تفكيك ميزان تحصيلات 98
3-4: توزيع فراواني دبيران به تفكيك سابقه تدريس 99
4-4: توزيع فراواني دبيران به تفكيك سابقه تدريس در مدارس شاهد 100
5-4: توزيع فراواني دبيران به تفكيك تأهل 101

 

 

 

مقدمه
اساساً نياز به مديريت در همه زمينه‌هاي اجتماعي امري لازم و ضروري است. منابع انساني و مادي عظيم بدون هدايت و رهبري لايق، بزودي رو به نابودي مي‌رود. اما در اين بين مديريت آموزشي به دليل تأثيري كه عملكرد آموزش و پرورش بركليه اركان جامعه دارد از حساسيت ويژه‌اي نسبت به ساير مديريت‌ها برخوردار است. از طرفي مراكز آموزشي بيش از هر نهاد ديگربا انسان سروكار دارد و از سوي ديگر در انتقال ميراث فرهنگي جامعه از نسلي به نسل ديگر و آماده‌سازي زمينه براي باروري ميراث فرهنگي، هيچ يك از عناصر جامعه به اندازه معلم سهم و نقش اساسي ندارد.
كارايي و اثربخشي نظام آموزشي در گرو مديريت اثربخش و كارآمد اين نظام است. امروزه با توجه به تغييرات شگرف و بي‌سابقه‌اي كه در اقتصاد، سياسيت، علم و تكنولوژي بخصوص در چند دهه اخير به وقوع پيوسته، وظايف و كاركردهاي مديريت به مراتب گسترده‌تر و پيچيده‌تر و دشوارتر از گذشته شده است. به طوري كه تنها افرادي كه از نظر حرفه‌اي براي اين مسئوليت آموزش ديده و تربيت شده‌اند، با اثربخشي و كارآيي قادر به انجام وظايف محوله خواهند بود به همين لحاظ مديريت امروز براساس ويژگي‌هايي كه دارد يك حرفه تخصصي تلقي مي‌شود. (پرداختچي، 1374، ص55)
لزوم به‌كارگيري توان و استعداد تخصصي موجود نيروي انساني، وجود جو مساعد، انگيزه مناسب و رضايت شغلي در ميان آنها مي‌باشد. لذا نيروي انساني، عامل مهمي در موفقيت و پيشرفت هر سازمان بوده و هيچ سازماني بدون وجود آن نخواهد توانست به تمامي اهداف مورد نظر خود دست يابد. (هوي و ميسكل، 1371، ص18)
بنابراين با توجه به اهميت بحث مديريت و رهبري درمدارس و همچنين اهميت رضايت شغلي معلمين به عنوان عناصر كليدي در مدرسه، در تحقيق حاضر به بررسي رابطة بين سبك رهبري مدير مدرسه با ميزان رضايت شغلي دبيران مي‌پردازيم.

 

بيان مساله
در اين تحقيق ميزان رضايت شغلي دبيران زن مدارس راهنمايي دخترانه شاهد شهر تهران در سال تحصيل84-83 را اندازه‌گيري كرده و رابطه اين رضايت شغلي را با سبك رهبري مدير مدرسه بر اساس سبكهاي رهبري ليكرت شامل سبك رهبري آمرانه- استثماري، رهبري آمرانه – خيرخواهانه،رهبري مشورتي و سبك رهبري مشاركتي بررسي مي‌كنيم به عبارت ديگر اين تحقيق:
ـ در مورد رضايت شغلي دبيران زن مدارس راهنمايي دخترانه شاهد شهر تهران انجام مي‌شود و رابطه آن با سبک رهبري مديران مدارس براساس نظريه ليکرت مورد بررسي قرار مي گيرد..
ـ متغيرهايي كه مورد مطالعه قرار ميگيرند عبارتند از سبك‌هاي رهبري ليكرت و رضايت شغلي
چگونگي انجام پژوهش به صورت بررسي رابطه دو متغير سبك رهبري و ميزان رضايت شغلي است.
دوره زماني انجام پژوهش سال تحصيلي 84-83 مي‌باشد.
دلايل ضرورت و توجيه انجام تحقيق
با توجه به اينكه ركن اصلي رشد و توسعه و پيشرفت هر جامعه‌اي نيروي انسان ماهر و متخصص آن جامعه مي‌باشد در عرصه تعليم و تربيت نيز ركن اصلي آموزش و پرورش منابع انساني آن مي‌باشند و در بين اين منابع انساني دبيران به عنوان نيروهاي صف مهمترين وظيفه و تاثير گذاري را در امر فرايند ياددهي، يادگيري دارا مي‌باشند و بنابراين هرچه دبيران با انگيزه و رغبت بيشتري به فعاليت بپردازند كارايي بهتري خواهند داشت اگر انگيزه دبيران را به طور كلي به دو انگيزه مادي و غير مادي تقسيم كنيم، موضوع اين پژوهش بيشتر انگيزه غير مادي است كه نوع رهبري و مديريت مدير مدرسه در آن نقش دارد و رهبري مطلوب مي‌تواند باعث رضايت نسبي دبير شده و در نتيجه كارايي و تعامل با دانش‌آموزان افزايش پيدا كند از طرف ديگر از آنجا كه تعليم و تربيت در پرورش نسل آينده نقش بسيار مهمي‌ايفا مي‌كند حساسيت بحث رهبري در آموزش و پرورش و مدارس در سطوح مختلف و از جمله رهبري مدرسه بيشتر خود را نشان مي‌دهد. اگر معلمان كه خود نقش رهبري و هدايت كلاس درس را به عنوان خط مقدم تعليم و تربيت بر عهده دارند، درست هدايت شوند و با رضايت وميل و رغبت در سر كلاس حاضر شوند، بازدهي كلاسهاي درس و در مجموع آموزش و پرورش دو چندان خواهد شد. بنابراين اين تحقيق بدنبال اين است كه تاثير سبك رهبري مديريت را بر رضايت شغلي معلمان سنجيده و در اين بين شيوه‌هاي بهتر و موثرتري را پيش روي مديران آينده قرار دهد.
ده سال تجربه تدريس پژوهشگر در مدارس مختلف و از جمله مدرسه شاهد نشان داده است كه هر مدرسه يا محيط آموزشي كه دبيران آن هماهنگ و منسجم عمل مي‌كنند به طرز قابل توجهي پيشرفت خواهد كرد و امر تدريس و فرايند ياددهي، يادگيري در آن با سهولت بيشتري انجام خواهد شد و اين هماهنگي و انسجام تاحد زيادي مرهون رهبري خوب مديري كارآمد و وظيفه شناس مي‌باشد.
آمار قبولي در خرداد و معدل كل مدارس و همچنين درصد قبولي مدارس در دانشگاه نشان مي‌دهد كه مدارسي كه بالاترين قبولي در دانشگاه را دارا مي‌باشند از يك سيستم قوي رهبري و مديريت برخوردار بوده و معلمان مدرسه با ميل و رضايت بالايي به فعاليت در‌ آن محيط آموزشي مشغول بوده‌اند.
بنابراين اگر بتوان شيوه هاي مناسب رهبري مدارس را شناخت و با آموزشها‌ي ضمن خدمت به مديران مدارس آموزش داد تا حد زيادي مي‌توان به بهبود كيفيت آموزشي مدارس كمك كرد.
صدها مقاله و ده‌ها كتاب كه در زمينه مديريت و رهبري در رشته‌هاي مختلف علمي‌به رشته تحرير درآمده و شمار زياد پايان‌نامه‌هاي دانشگاهي كه به نوعي به موضوع رهبري پرداخته‌اند دليل ديگري بر اهميت و ارزش موضوع رهبري است كه در اين تحقيق موضوع پژوهش قرار گرفته است.
ضرورت ديگر مربوط به انتخاب مدارس شاهد مي‌باشد چرا كه تركيب دانش آموزان اين مدارس به جهت محروميتها و مسائل خاص خانوادگي و از دست دادن پدر به عنوان سرپرست خانواده لزوم مديريت و پيگيري خاص اين مدارس را دو چندان مي‌كند.

اهداف تحقيق
اهداف كلي تحقيق
منظور ومقصود نهايي از انجام پژوهش در وهله اول ارايه باز خورد به مديران مدارس مورد مطالعه مي‌باشد تا ضمن بازنگري درنحوه مديريت خود،از برداشتهاي ذهني نيروهاي تحت مديريت خويش در مورد نحوه مديريت خود آگاهي پيدا نمايند و موقعيت مديريت خويش را بر روي پيوستار سبك رهبري ليكرت تشخيص دهند و از طرف ديگر از موثرترين سبكهاي رهبري كه مورد نظر دبيران مدارس شاهد بوده است مطلع شوند.
هدف ديگر بازخورد به نظام آموزشي مدارس شاهد و كارشناسي ستاد شاهد مي‌باشد تاضمن آگاهي از نحوه مديريت مدارس شاهد بتوانند بهترين و موثرترين سبكهاي رهبري را به مديران مدارس ارائه كرده و در تنظيم كلاسهاي آموزش ضمن خدمت براي ساير مديران مورد استفاده قرار دهند.
و در نهايت ضمن بررسي تفاوت هاي شيوه رهبري و مديريت هريك از مديران،عوامل مهم ايجاد رضايت شغلي را در جامعه آماري مورد نظر ارائه دهند.

 


اهداف ويژه تحقيق
- بررسي رابطه سبك رهبري آمرانه استثماري «مديران» با ميزان رضايت شغلي دبيران در جامعه آماري مورد نظر.
- بررسي رابطه سبك رهبري آمرانه خيرخواهانه مديران با ميزان رضايت شغلي دبيران در جامعه آماري مورد نظر.
- بررسي رابطه سبك‌ رهبري مشورتي مديران با ميزان رضايت شغلي دبيران در جامعه آماري مورد نظر.
- بررسي رابطه سبك رهبري مشاركتي مديران با ميزان رضايت شغلي دبيران در جامعه آماري موردنظر.

فرضيه‌هاي تحقيق
فرضهاي تحقيق يا جانشين
1- بين سبك رهبري مديران از ديدگاه ليکرت با ميزان رضايت شغلي دبيران در جامعه آماري مورد نظر رابطه معني داري وجود دارد.
2- بين سبك رهبري آمرانه – استثماري مديران با ميزان رضايت شغلي دبيران در جامعه آماري مورد نظر را بطه معني داري وجود دارد.
3- بين سبك‌ رهبري آمرانه- خيرخواهانه مديران با ميزان رضايت شغلي دبيران در جامعه آماري مورد نظر رابطه معني داري وجود دارد.
4- بين سبك‌ رهبري مشورتي مديران با ميران رضايت شغلي دبيران درجامعه آماري مورد نظر رابطه معني داري وجود‌دارد.
5- بين سبك‌ رهبري مشورتي مديران با ميزان رضايت شغلي دبيران در جامعه آماري مورد نظر رابطه معني داري وجود دارد.

متغيرهاي اساسي تحقيق
متغيرملاك: سبك‌هاي رهبري مديران براساس نظريه ليكرت شامل آمرانه/ استثماري،آمرانه/ خيرخواهانه، مشورتي و مشاركتي
متغير پيش بين : ميزان رضايت شغلي دبيران مدارس دخترانه شاهد شهر تهران در سال تحصيلي 84-83
متغيرهاي ناخواسته : سن دبيران و ميزان حقوق و ميزان تشويقات و قوانين و ضوابط و بخشنامه‌هاي آموزش و پرورش و همكاران مدرسه و سطح تحصيلات و جنسيت
متغير تعديل کننده: جنسينت/ دبيران زن و سال تحصيلي 84-83

تعريف عملياتي واژه‌ها و اصطلاحات
تعريف رهبري
1. رهبري عبارت است از هنر يا علم نفوذ در اشخاص به طوري كه با ميل و خواسته خود در جهت حصول به هدفهاي تعيين شده گام بردارند.(عباس زادگان،1376،ص28)
2. «جرج تري » رهبري عبارت است از عمل تاثير گذاري بر افراد به طوريكه از روي ميل و علاقه براي هدفهاي گروهي تلاش كنند. (هرسي و بلانچارد ، 1375، ص71)
3. رهبري يعني قدرت جذب افراد و تاثير و نفوذ در آنها آنچنان كه افراد بطور داوطلبانه شخصيت و رهبري فردي را در يك شرايط معيني بپذيرند. (مير كمالي،1378،ص74)
4. براي درك معني رهبري بايستي سه متغير اصلي را در نظر گرفت:
الف: رهبر (شخصي كه رفتار ديگران را به نفع سازمان و انجام هدف تغيير مي‌دهد)
ب: پيروان يا زير دستان ( اشخاصي كه جلب همكاري آنان براي به ثمر رسانيدن هدف سازمان لازم است)
ج: محيط (محيطي با مشخصات خاص كه در آن گروهي براي رسيدن به هدف مشترك به فعاليت نياز دارند) (عباس‌زادگان، 1376، ص291)
تعريف سبك رهبري ليكرت
«ليكرت » در مطالعاتش دريافت كه سبكهاي متداول رهبري سازمانها را مي‌توان بر روي پيوستاري از سيستم يك تا چهار نشان داد اين سيستمها را مي‌توان به شرح زير توصيف نمود.
سيستم يك رهبري آمرانه- استثماري : اين نوع رهبري به زيردستان هيچ اعتماد و اطميناني ندارد زيرا كه آنها را به ندرت در فراگرد تصميم گيري شركت مي‌دهد. همه تصميمات و هدفگذاري‌هاي سازمان در راس انجام مي‌گيرد و از طريق زنجيره فرمان به پايين منتقل مي‌شود . زير دستان مجبور هستند با ترس، تهديد، تنبيه،پاداشهاي اتفاقي و رضايت در سطح فيزيولوژيكي و ايمني كار كنند. كنش و واكنش متقابل اندكي كه ميان رئيس و مرئوس اتفاق مي‌افتد معمولا با ترس و بدگماني همراه است . فراگرد كنترل شديد در سطح رهبري عالي متمركز است و معمولا در اين شرايط يك سازمان غير رسمي‌تشكيل مي‌شود كه با اهداف سازمان مخالفت مي‌ورزد.
سيستم دو رهبري خيرخواه – آمرانه: اين نوع رهبري بر خلاف نوع اول پدرانه است يعني اعتماد و اطمينان توام با مدارائي نظير اعتماد و اطمينان ارباب به خدمتكار، نسبت به زير دستان دارد. در حالي كه تمام تصميمات و تعيين هدفهاي سازمان در راس انجام مي‌گيرد. بعضي از تصميمات در چهار چوب تجويز شده‌اي در سطوح پايين تر اتخاذ مي‌شود پاداشها و برخي تنبيهات عملي بالقوه براي انگيزش كاركنان بكار برده مي‌شود. هر نوع كنش و واكنش متقابلي بين رئيس و مرئوس با مدارا و ارفاق از طرف روسا و با ترس و احتياط از طرف مرئوسين صورت مي‌گيرد. درحاليكه فرا گرد كنترل همچنان در دست رهبر متمركز است برخي نيز به سطوح متوسط و پايين تر تفويض مي‌شود. معمولا يك سازمان غير رسمي‌شكل مي‌گيرد ولي هميشه در مقابل هدفهاي سازمان مقاومت نمي‌كند.
سيستم سه – رهبري مشاورتي: اين مديريت اطمينان و اعتماد قابل توجه ولي نه كامل به زير دستان دارد. درحاليكه خط و مشي‌هاي كلي و تصميمات مهم در سطح عالي اتخاذ مي‌گردد به زير دستان نيز اجازه داده مي‌شود كه در سطوح پايين‌تر در موارد خاص و تخصصي به تصميم‌گيري بپردازند ارتباطات در جهت بالا و پايين سلسله مراتب جريان مي‌يابد. پاداشها و تنبيهات اتفاقي و تا اندازه‌اي مشاركت در كار براي انگيزش نيروي انساني مورد استفاده قرار مي‌گيرد. كنش و واكنشهاي متقابل متعادلي بين رئيس و مرئوسين جريان دارد كه غالباً با اطمينان و اعتماد همراه است. جوانب مهم فراگرد كنترل به پايين واگذار مي‌شود و اين دو كار در هر دو سطح بالا و پائين با اساس مسئوليت توام است. سازمان‌هاي غيررسمي‌ممكن است شكل بگيرد ولي يا هدفهاي سازمان را تاييد مي‌كند يا تا اندازه‌اي در مقابل آن مقاومت مي‌ورزد.
سيستم چهار- رهبري مشاركت گروهي : در اين نوع رهبري رهبر به زير دستان اعتماد كامل دارد با اينكه تصميم گيري به طور وسيع در سراسر سازمان توزيع مي‌گرددولي از يك وحدت و يگانگي برخوردار است. ارتباطات نه فقط در جهت بالا و پايين بلكه بين گروه‌ها جريان دارد. انگيزش كاركنان بر اثر مشاركت مستقيم آنان در تعيين پاداشهاي اقتصادي، هدفها، بهبود روشها و ارزشيابي پيشرفت در جهت هدفها بوجود مي‌آيد. تحت اين نوع رهبري كنش و واكنش متقابل رئيس و مرئوس گسترده، دوستانه و توام با اطمينان و اعتماد فراوان است. از لحاظ فراگرد كنترل مسئوليت جمعي و گسترده ‌اي وجود دارد كه واحدهاي پايين تر كاملا در آن مشاركت دارند. سازمانهاي رسمي‌و غيررسمي‌غالبا يكي هستند. لذا همه نيروهاي اجتماعي از كوششهايي كه براي تحقق هدفهاي سازماني بعمل مي‌آيد جانبداري مي‌كنند (هرسي و بلانچارد، 1375، ص76)

تعريف رضايت شغلي
رضايت شغلي در رابطه با اثر بخشي و كارايي تعريف ميشود. اثر بخشي ميزان توافق رفتار سازماني با انتظارات سازماني است و كارايي تابعي از توافق رفتار سازماني با نيازها و مقاصد شخصي مي‌باشد. رضايت به رابطه ميان انتظارات سازماني و نيازهاي فردي اشاره مي‌كند. درواقع،رضايت موقعي در حد مطلوب خواهد بود كه انتظارات سازمان با نيازها و تمايلات شخص توافق و همخواني داشته باشد( علاقه بند، 1369، ص 103 )
از نظر «ديويس» و «نيوا ستورم» ، رضايت شغلي شامل مجموعه اي از احساسات سازگار نسبت به شغل است. اين احساس زماني حاصل مي‌شود كه خواسته‌ها، نيازها، آرزوها و تجربه‌هايي كه شاغل هنگام ورود به سازمان با خود دارد از طريق شغل بر‌آورده شود . به اين ترتيب بين توقعات شاغل و برآورده شدن آنها توازن برقرار ميشود در نتيجه شاغل نگرشي مثبت به شغل پيدا مي‌كندكه موجب رضايت او مي‌شود.
به طور كلي پنج عامل عمده به عنوان ابعاد رضايت شغلي مطرحند كه عبارتند از:
1ـ پرداخت: ميزان حقوق دريافتي و انصاف و برابري در پرداخت
2ـ شغل: حدي كه وظايف شغلي، فرصت را براي آموزش و پذيرش مسئوليت فراهم مي‌آورد.
3ـ فرصتهاي ارتقاء: قابليت دسترسي به فرصتها براي پيشرفت
4ـ سرپرست: توانايي‌هاي سرپرست براي نشان دادن علاقه و توجه به كاركنان
5ـ همكاران: حدي كه همكاران دوستانه، شايسته و حمايتي هستند. (مقيمي، 1377، ص391)

دبيران
منظور معلميني هستند كه در.....................................

 

يافته‌هاي ديگر پژوهش
از ديگر يافته‌هاي تحقيق ارتباط بين هر يك از سبك‌هاي رهبري ليكرت شامل(آمرانه-استثماري، آمرانه-خيرخواهانه، مشورتي و مشاركتي) با هريك از عوامل رضايت شغلي شامل(حقوق، سرپرستي، همكاران، ماهيت كار،شرايط و ارتقا) مي‌باشد كه به شرح ذيل مورد بررسي قرار مي‌گيرد.
بين عمل حقوق از عوامل رضايت شغلي فقط با سبك رهبري مشورتي و آن هم در سطح معني داري 05/0 ارتباط كمي وجود دارد و با ديگر سبك‌هاي رهبري ارتباط معني‌داري وجود ندارد بنابراين عامل حقوق نمي تواند تحت تاثير سبك‌هاي رهبري قرار گيرد و دليل اين امر مي‌تواند به علت يكسان بودن حقوق آموزش و پرورش در بين دبيران و يا عدم دخالت مدير مدرسه در ميزان حقوق دبيران باشد.
بين عامل سرپرستي از عوامل رضايت شغلي با سبك رهبري 1ـ(آمرانه-استثماري) و سبك رهبري 2 (آمرانه – خيرخواهانه) رابطه معني داري وجود ندارد ولي با سبك رهبري 3 (مشورتي) و سبك رهبري 4 (مشاركتي) رابطه معني‌دار و مثبت وجود دارد و بيشترين ضريب همبستگي در بين تمامي عوامل رضايت شغلي مربوط به سبك رهبري مشاركتي با عامل سرپرستي از عوامل رضايت شغلي با ضريب(641/0) مي‌باشد كه نشان‌دهنده اين مطلب است كه بيشترين عامل تاثيرگذار بر رضايت شغلي دبيران در جامعه آماري مورد نظر تحت تاثير مستقيم و مثبت رفتار مدير مي‌باشد.
بين عامل همكاران از عوامل رضايت‌شغلي با سبك رهبري 1و2 رابطه معني‌داري وجود ندارد و با سبك‌هاي 3و4 رابطه معني‌دار و مثبت وجود دارد و اين بدان معني است كه هر چقدر سبك رهبري مديران مشورتي و يا مشاركتي باشد باعث رضايت بيشتر همكاران مي‌گردد. بين عامل ماهيت كار از عوامل رضايت شغلي با سبك رهبري 1و3و4 رابطه معني‌داري وجود دارد و فقط با سبك رهبري 2 رابطه معني‌داري وجود ندار يعني در مقايسه بين سبك رهبري آمرانه-استثماري با سبك رهبري آمرانه-خيرخواهانه مي‌توان گفت سبك رهبري آمرانه – استثماري عامل ماهيت كار از عوامل رضايت شغلي را بيشتر تقويت مي‌كند و دبيران از نوع كار خود احساس رضايت بيشتري مي‌نمايند.
بين عامل شرايط از عوامل رضايت شغلي با سبك رهبري 1و2 رابطه معني‌داري وجود ندارد و با سبك رهبري 3و4 رابطه معني دار و مستقيم وجود دارد يعني هر چقدر سبك رهبري مديران مشورتي و يا مشاركتي باشد شرايط كار براي دبيران رضايت‌بخش‌تر خواهد بود.
بين عامل ارتقا شغلي از عوامل رضايت شغلي با سبك رهبري 1و2 ارتباط معني‌دار كمي وجود دارد و با سبك رهبري 3و4 ارتباط معني‌دار و مستقيمي وجود دارد و اين بدان معني است كه سبك رهبري تاثير كمي بر روي عامل ارتقا شغل از عوامل رضايت شغلي دارد.
از ديگر نتايج تحقيق ارتباط بين ويژگي‌ها و مشخصات فردي گروه نمونه شامل (ميزان تحصيلات، سابقه تدريس، سابقه تدريس در مدارس شاهد، سن و وضعيت تاهل) با ميزان رضايت شغلي دبيران در جامعه آماري مورد نظر مي‌باشد كه به شرح ذيل مورد بررسي قرار مي‌گيرد. در خصوص ميزان تحصيلات بايد گفت هر چند برخي از تحقيقات وجود رابطه منفي بين ميزان تحصيلات با رضايت شغلي را نشان مي‌دهد زيرا هر چقدر ميزان تحصيلات بالاتر باشد سطح................................

 

بلافاصله بعد از پرداخت موفق میتوانید فایل کامل این پروژه را با سرعت و امنیت دانلود کنید

قیمت اختصاصی و استثنایی این پروژه : تنها , 24000 تومان

 

 

 

 

 


قیمت قبلی : 300000 ریال

قیمت جدید : 24000 تومان  |   جهت خرید محصول بر روی تصویر روبرو کلیک نمایید :

خرید آنلاین این مطلب
مطالب مرتبط


نام:*
ایمیل:*
متن نظر:
کد را وارد کنید: *
جدیدترین مطالب
پربازدیدترین مطالب
آمار سایت
آمار مطالب یک ساعت پیش: 0
امروز: 0
این ماه: 6
کل: 3114
کل نظرات: 289
آمار کاربران یک ساعت پیش: 0
امروز: 0
این ماه: 0
کل: 252
بن شدگان: 1
جدیدترین عضو: Qurbanalipuya

                                                                                                                         

تبادل لینک خودکار
Taktaz Group

Powered By Taktaz Group. Google+