سلام , به سایت پایان نامه دات کام خوش آمدید
  • در انجام پایان نامه خود مشکل دارید؟نمیتوانید موضوع جدید انتخاب کنید؟برای نوشتن پروپوزال وقت کافی ندارید؟با ما تماس بگیرید بهترین متخصصان را برای انجام کار شما در اختیار داریم...

  • در انجام پایان نامه خود مشکل دارید؟نمیتوانید موضوع جدید انتخاب کنید؟برای نوشتن پروپوزال وقت کافی ندارید؟با ما تماس بگیرید بهترین متخصصان را برای انجام کار شما در اختیار داریم...

  • در انجام پایان نامه خود مشکل دارید؟نمیتوانید موضوع جدید انتخاب کنید؟برای نوشتن پروپوزال وقت کافی ندارید؟با ما تماس بگیرید بهترین متخصصان را برای انجام کار شما در اختیار داریم...

  • در انجام پایان نامه خود مشکل دارید؟نمیتوانید موضوع جدید انتخاب کنید؟برای نوشتن پروپوزال وقت کافی ندارید؟با ما تماس بگیرید بهترین متخصصان را برای انجام کار شما در اختیار داریم...

  • در انجام پایان نامه خود مشکل دارید؟نمیتوانید موضوع جدید انتخاب کنید؟برای نوشتن پروپوزال وقت کافی ندارید؟با ما تماس بگیرید بهترین متخصصان را برای انجام کار شما در اختیار داریم...

اعتماد کنید :

» مقايسه تاثير آموزش معلم مجازی با آموزش معلم حضوری بر بريادگيری دانشجويان دانشگاه های آزاد اسلامی

توسط: pardazesh در 23-06-1394, 12:24 | دسته: علوم تربیتی | تعداد بازدید : 945


اين پژوهش باعنوان مقايسه تاثير آموزش معلم مجازي On lineبا آموزش معلم حضوري ،بر بريادگيري دانشجويان دانشگاه هاي آزاد اسلامي استان فارس در كلاس هاي حقيقي،و هدف كلي:مقايسه تاثير آموزش معلم مجازي آن لاين با آموزش معلم حضوري،بر يادگيري دانشجويان دانشگاه هاي آزاد اسلامي استان فارس در كلاس هاي حقيقي،ونيز توصيه به مسئولين دانشگاه هاي كشور به استفاده از اساتيد مجرب بصورت مجازي، جهت جلوگيري از زيانهاي كمبود اساتيدخبره.وهمچنين با اهداف جزئي:.بررسي امكان تاسيس كلاسهاي حقيقي با استفاده از معلم مجازي .همراه با كيفيت مطلوب در يادگيري دانشجويان،.بررسي ميزان تاثير تكنولوژي آموزشي بر يادگيري دانشجويان. بررسي مقايسه اي كيفيت يادگيري از طريق آموزش معلم مجازي با معلم حضوري ،بررسي بكار گيري معلمان مجازي به جاي معلمان حقيقي، بررسي مقايسه اي ميزان پايداري يادگيري حاصل از آموزش مجازي با يادگيري حاصل از آموزش سنتي.انجام شده است.
سئوالات اين پژوهش عبارتند از: 1 –وضعيت تحصيلي دانشجوياني كه از آموزش معلم مجازي آن لاين استفاده كرده اند چگونه است؟2-آيا كيفيت يادگيري دانش آموزان حاصل از آموزش توسط معلم مجازي آن لاين نسبت به يادگيري آنها توسط معلم حقيقي متفاوت است؟. 3. –آيا پيشرفت تحصيلي دانشجوياني كه از آموزش مجازي استفاده كرده اند ،با دانشجوياني كه از آموزش معلم حقيقي استفاده كرده اند متفاوت است؟4.-آيا ميزان پايداري يادگيري حاصل از آموزش مجازي با يادگيري حاصل از آموزش سنتي متفاوت است؟ شيوه اجراي اين تحقيق به اين صورت بوده است كه پس از انتخاب نمونه آماري به روش خوشه اي – تصادفي، آزمودني ها به طريق انتخاب تصادفي ،در دو گروه آزمايش و گروه كنترل قرار گرفتند .سپس پيش آزمون انجام شد،پس از آن هردو گروه در دو كلاس مجزا قرار گرفت ودر حالي كه مدرس در كلاس گروه كنترل به آموزش به طريق سنتي و متداول مشغول بودند، گروه ديگر يعني گروه آزمايش در كلاس ديگر به كمك ابزار ايجاد ارتباط مجازي ويدئوكنفرانس به صورت آن لاين صوت و تصوير مدرس را در يافت مي كردند.در حين تدريس دانشجويان سئوالات خود را مطرح ،و استاد به صورت حضوري براي كلاس گروه كنترل ،و به صورت مجازي براي كلاس گروه آزمايش پاسخ مي دادند.واين روش تا پايان جلسه آخر ادامه داشت.سپس آزمون دوم( پس آزمون) بر روي هر دو گروه انجام شد...پس از مدت دو هفته آزمون ديگري (آزمون سوم يعني آزمون ماندگاري يادگيري) جهت بررسي ماندگاري يادگيري ازمودني ها به عمل آمد و داده هاي تحقيق به دست آمده ومورد تجزيه و تحليل آماري قرار گرفت وبا استناد به نتيجه اين تجزيه و تحليلها و مراجعه به نتايج ويافته هاي تحقيقات قبلي نتيجه گيري شد كه يادگيري حاصل از آموزشهاي مجازي به كمك معلم مجازي با كيفيت تر و با دوام تر از آموزشهاي سنتي حاصل از معلم حضوري مي باشد.ودانشگاه هاي كشور مي توانند برخي از دروس را به صورت متمركز (يا درون مدرسه اي)برگزار نموده تا بتوانند از اساتيد خبره بهره مند گرديده واز اين طريق از زيان هاي علمي حاصل از كمبود اساتيد،جلوگيري نمايند.

 

 

122صفحه فایل ورد (Word) فونت 14 منابع  دارد قیمت 33000 تومان 

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید 

انجام پروپوزال و پایان نامه علوم تربیتی در کوتاهترین زمان با موضوعات خاص شما. منتظر تماس شما هستیم


ادامه مطلب :

 

فصل اول كليات

 

 

مقدمه
جهاني سازي و آموزش از راه دور فرصت هاي بسياري را براي كشورهاي درحال توسعه براي تحقق اهداف نظام مند آموزشي شان فراهم مي آورد. دوعامل اصلي به انفجاري درعلاقه به يادگيري از راه دور انجاميده است: 1- نياز رو به رشد براي مهارتهاي دايمي درارتقاء و نگهداري آن 2- پيشرفت هاي تكنولوژيكي كه آموزش موضوعات بهتر و بيشتري را از راه دور ممكن ساخته اند.
ازآنجا كه كشورهاي عضو ودولت هايشان هرچه بيشتر نسبت به پتانسيل يادگيري باز و از راه دور آگاهي مي يابند، براي برنامه ريزي آموزشي ، اساسي تر است كه فرصت هاي ايجاد شده به واسطه فناوريهاي جديد را به گونه اي واقع بينانه درچهارچوب برنامه هاي توسعه ملي به ويژه درخط مشي هاي عمومي وآموزشي مورد آزمايش قراردهند.
بسياري از مؤسسات كه باخواسته هاي جديد تربيتي و چالش هاي تازه ي رقابتي رو به رو مـــي شوند، نيازدارند تغييراتي ژرف رادراداره ، ساختار سازماني وشيوه هاي عملياتي ايجاد نمايند. دانشگاه هاي سنتي به سرعت ازحالت تك روشي به دانشگاه هاي دو روشي تبديل مي گردند، واين از آن روي است كه به شناخت اهميت آموزش از راه دور در فراهم آوردن بهترين و روزآمدترين منابع دردسترس براي دانشجويان دركنارشيوه هاي آموزشي سنتي كه دريافت مي دارند، پي برده اند. شمار فزاينده ي دانشگاههاي باز كه در سراسر جهان پايه گذاري شده است تا اندازه زيادي نشانگراين روند است.
(يونسكو ،2002،يادگيري باز واز راه دور.مترجم:مهرپويا،عباس)
بيان مسئله:
مشهود است كه به دلايل متعدد از جمله نو وجديد بودن رشته اي در داخل كشورويا پيچيدگي برخي دروس. تامين اساتيد ماهرومجرب وبه ويژه براي دانشگاههاي دوردست از مراكزبرخوردار مشكل ويا در برخي موارد غير ممكن مي باشد . به نحوي كه يا اين رشته ها و واحدهاي درسي تاسيس نمي گردند ويا به وسيله اساتيد با تخصص هاي جنبي تدريس مي شوند. كه در هر صورت موجب زيان هاي علمي به دانشگاه هاي كشور مي گردد
نتيجه پژوهش فرانك (2000)نشان داد كه تمام مدرساني كه در آموزش مجازي شركت كرده اند .يادگيري برخط (مجازي)را عاملي براي اقتدار بخشيدن و توانمند كردن فراگيران در نظر گرفته اند و ارزشمند ترين مزاياي آن را يادگيري فعال،تفكر انتقادي،همكاري،اعتماد به نفسو عادت به يادگيري مادام العمر بر شمرده اند.كلاس هاي در س مجازي شيوه جديدي در آموزش هستند كه با استفاده از ابزار هاي نوين ارتباطي ،اين امكان را براي همه فراگيران فراهم مي كند تا در هر ساعت از شبانه روز واز هر نقطه جهان به مطالب در سي دسترسي پيداكنندو در صورت برخورد با هر گونه مشكل يا سئوال با مدرس مربوطه تماس بر قرار كنند (قورچيان ،1385)
سازمان جهاني يونسكو بيان مي كند :برنامه هاي آموزش از راه دور درون مدرسه اي براي حمايت از آموزش در مدارس هنگامي كه مواد یادگيري موجود نيست ، يا جائي كه غني سازي مورد نظر و مطلوب است به كار گرفته مي شوند. اين برنامه ها همچنين مي توانند درجايي كه آموزگاران ازتوانايي هاي رسمي برخوردار نيستند، يا براي حمايت از سوژه ها جایي كه شمار شاگردان به اندازه اي كم است كه سازماندهي آموزش سنتي ممكن نيست به كارگرفته مي شود. (يونسكو،2002،يادگيري باز واز راه دور.مترجم:مهرپويا،عباس)
با اين تفاسير ضروري مي باشد تحقيق و بررسي شود كه آيا از نظر كيفيت يادگيري تفاوتي بين آموزش توسط معلم مجازي با معلم حقيقي مشاهده مي شود؟وهمچنين باتوجه به برخورداري امروزي دانشگاه هاي كشور
از تكنولوژي پيشرفته علوم رايانه به ويژه خطوط پرسرعت اينترنت آيا مي توان در كلاس هاي حقيقي دانشگاه ها به جاي معلم حقيقي .از معلم مجازي آن لاين استفاده نمود؟ويا به عبارت ديگر آيا مي توان براي رفع كمبود اساتيد خبره در دانشگاه ها از اساتيد مجازي استفاده نمود؟
ضرورت و اهميت تحقيق
رشد روز افزون علم و فن آوري امروزي، متدهاي ياددهي و يادگري جديدي را مي طلبد.،استفاده از نظريه معلم تنها داناي صحنه تدريس ديگر انگارهاي قديمي و مترو د شناخته شده است .فراگيران بايد نقش فعالتري در ياد دهي و يادگيري ايفا كنندومعلم بايد به راهنماي كنار صحنه،تسهيل كننده،ميانجي و طراح آموزشي تبديل شود.چرا كه او ديگر نمي تواند بر گردش اطلاعات كنترل و احاطه كامل داشته باشد،بنابراين در اين محيط جديد روابط مدرس و دانشجو ،كمتر شكل ساسله مراتبي دارد و بيشتر تعاملي و همپوشاني است ..اين پويايي اجتماعي بيشتربه ارائه نظر ها و ديد گاههاي بيشتر و افزايش قدرت خلق وآفرينندگي افراد منتهي مي شود كه تحقق آن در يك كلاس فيزيكي با فضاي ثابت و زمان مشخص و قيد و بند هاي آموزشي كار دشواري است.(باراس و آون 2000).
. در اين نوع آموزش ، دسترسي فراگيران به مطالب ومحتواي دوره وابسته به زمان ومکان نيست. اينترنت مي تواندراه حلي منطقي براي سازمانها باشد و دستيابي به اهداف آموزشي آنها را محقق سازد. از طريق شبکه هاي رايانه اي دسترسي به آموزش الکترونيک دائمي بوده و محدوديتي ازلحاظ استفاده از آن براي کارمندان ، دانشجويان و نيز بقيه افراد جامعه وجود ندارد. تنها نياز اصلي براي استفاده از آموزش مبتني بر رايانه و آموزشهاي Online ، داشتن يک رايانه است.
همچنين ، در آموزش الکترونيکي افراد قادرند در هر ساعت از شبانه روز و در تمام هفته به فراگيري اطلاعات مورد نيازشان بپردازند. درآموزش الکترونيکي از هزينه هاي رفت وآمد و هزينه هاي مربوط به اساتيد و مشاوران کاسته و از اتلاف وقت جلوگيري مي شود. در اين آموزش ، به رفت و آمد در ساعات پرترافيک نياز نيست.
آموزش الکترونيکي ، همچون آموزش سنتي ،موجب تعامل بين دانشجو و استاد براي درک بهتـرمفاهيـم مي شود بااين تفـاوت کـه در بحث بين دو دانش آمـوز ، ديگـر اعضـاي کلاس مي توانندبدون توجه به بحث ، به ادامه آموزش بپردازند و ناگزير از شرکت در بحث نمي شوند. فنون ارتباطات و تدريس در محيط آن لاين يعني روي خط ، تعاملها را ممکن مي سازد. تعامل در آموزش الکترونيکي در محيطهايي مانند اتاقهاي گفتگو (چت روم ها ) ، پست الکترونيک (ايميل ) ، تابلوهاي اعلانات (بولتين برد ) و غيره امکان پذير است.(سايت فر صت هاي برابر آموزشي)
براي دانش آموز / يادگيرنده ، يادگيري باز و از راه دور به معناي دسترسي و انعطاف افزوده، و نيزتركيبي از كار و آموزش است. همچنين اين خودممكن است به معناي دست يابي به رويكردي فراگير محورتر، توانمندسازي ، كيفيت بالاتر وشيوه هاي نوين از تعامل باشد
اصطلاح ً يادگيري باز و از راه دور ً ، بازتابي است ازاين حقيقت كه همه يا بيشتر آموزش به دست كسي انجام مي پذيرد كه در حوزه ي زمان ومكان با يادگيرنده متمايز و متفاوت است، و نيز اين حقيقت كه رسالت يادشده درپي دربرگرفتن ابعاد بزرگتري از گستردگي و انعطاف ، خواه ازلحاظ دسترسي به برنامه آموزشي و خواه ديگر عناصر ساختاري مي باشد. (يونسكو ،2002،يادگيري باز واز راه دور.مترجم:مهرپويا،عباس).از اين رو بررسي امكان ايجاد اين گونه آموزش و پژوهش در خصوص كارايي و اثر بخشي اين گونه آموزشها امري ضروري به نظر مي رسد.

اهداف تحقيق:
-اهداف كلي:
بر يادگيري, با آموزش معلم حضوريOn line1.مقايسه تاثير آموزش معلم مجازي
دانشجويان دانشگاه هاي آزاد اسلامي استان فارس در كلاس هاي حقيقي.
2 .ارائه راهكار به مسئولين دانشگاه هاي آزاد اسلامي فارس و ساري به استفاده از اساتيد مجرب مجازي جهت جلوگيري از زيانهاي كمبود اساتيد.
- اهداف جزئي:
1.بررسي امكان تاسيس كلاسهاي حقيقي با استفاده از معلم مجازي .همراه با كيفيت مطلوب در يادگيري
2.- بررسي مقايسه اي كيفيت يادگيري از طريق آموزش معلم مجازي با معلم حضور .
3-بررسي بكار گيري معلمان مجازي به جاي معلمان حقيقي.
4-بررسي مقايسه اي ميزان ماندگاري يادگيري حاصل از آموزش مجازي با يادگيري حاصل از آموزش سنتي.
سئوالات پژوهش:
1 –وضعيت تحصيلي دانشجوياني كه از آموزش معلم مجازي آن لاين استفاده كرده اند چگونه است؟
2-آيا كيفيت يادگيري دانش آموزان حاصل از آموزش توسط معلم مجازي آن لاين نسبت به يادگيري آنها توسط معلم حقيقي متفاوت است؟
. 3. –آيا پيشرفت تحصيلي دانشجوياني كه از آموزش مجازي استفاده كرده اند ،با دانشجوياني كه از آموزش معلم حقيقي استفاده كرده اند متفاوت است؟
4.-آيا ميزان پايداري يادگيري حاصل از آموزش مجازي با يادگيري حاصل از آموزش سنتي متفاوت است؟
متغيير هاي تحقيق:
-متغيير مستقل:آموزش معلم مجازيon line
-متغيير وابسته:يادگيري
-متغيير تعديل كننده:برخورداري از خطوط پرسرعت اينترنت.
-متغيير كنترل:سواد رايانه اي دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامي فارس
-متغير مزاحم:انگيزش وهيجان
تعريف متغيرها
تعاريف نظري
يادگيري
يادگيري را معمولا به صورت تغيير در فرد در اثر تجربه تعريف مي كنند (دريسكول ،2000)
مازور وركيل يادگيري را چنين تعريف مي كنند :"ياد گيري به تغييراتي اطلاق مي شود كه كه بر اثر تجربه به دست مي آيد. .(كديور،1386،ص4)
كمبل يادگيري را به تغييرات نسبتا پايدار در رفتار بالقوه فرد كه در اثر تمرين وهمراه با تقويت حاصل مي گردد،تعريف مينمايد.(كديور،1386،ص4)
آموزش معلم مجازي: آموزش از طريق معلم مجازي نوعي آموزش و يادگيري است كه در ان آموزگار و فراگيران از نظر جغرافيايي جدا از يكديگر هستند .بنابر اين براي ارائه خدمات آموزشي به وسايل كمك آموزشي و الكترونيكي مانند متون چاپي ،رايانه و اينترنت متكي هستند .( سرمد،غلامعلي،ص184)
معلم حضوري:معلمي كه در كلاس درس حضور داشته باشد(يونسكو ،2002،)
تعاريف عملياتي
آموزش معلم مجازي (تعريف سنجشي):يعني آموزش از طريق معلم غير حضوري و از طريق فناوري اينترنت ، چه تاثيري در نمره دانشجويان تحت تعليم مي گذارد .
(تعريف آزمايشي ):در اين تحقيق منظور ازآموزش معلم مجازي،همان آموزش هاي مجازي از راه دور است كه به وسيله اينترنت وبه شيوه هاي مختلف از جمله ويدئو كنفرانس صورت مي گيرد.كه در آنها معلم وابزار آموزشي مانند تخته سياه و.....حضور فيزيكي ندارند. بلكه ارتباط آنها از طريق صوت و تصوير مي باشد.
يادگيري:
يادگيري (تعريف سنجشي):يعني ميزان پيشرفت در كسب نمره پس آزمون ،نسبت به پيش آزمون.
يادگيري(تعريف آزمايشي):يعني وقتي دانش جويان تحت تاثير آموزش مجازي قرار مي گيرند ، در پاسخ دادن به سئوالات پس آزمون چه تغييري كرده اند.
معلم حضوري:معلمي كه در كلااس حاضر است و به شيوه متداول تدريس مي كند.

 

 


فصل دوم:

ادبيات وپيشينه پژوهش

- مباني نظري مربوط به پژوهش
- پيشينه پژوهش
- خلاصه نتيجه گيري از مباني و پيشينه پژوهش

 


مقدمه
يادگيري باز و از راه دور به عنوان نيرويي سهيم درتوسعه اجتماعي و اقتصادي، به سرعت به بخشي پذيرفته شده وضروري ازجريان اصلي سيستم هاي آموزشي دركشورهاي توسعه يافته ودرحال توسعه ، با تأكيدويژه برمورد دوم تبديل مي شود. اين رشد تا اندازه اي به واسطه علاقه موجود بين آموزگاران ومربيان در به كارگيري فناوريهاي اينترنت مدار و چند رسانه اي جديد ، و نيز شناخت اين كه شيوه هاي سنتي سازماندهي آموزش لازم است از طريق روش هاي نوآورانه تقويت گردند ، برانگيخته شده است؛ واين درصورتي است كه حق اساسي تمامي مردم نسبت به يادگيري به رسميت شناخته شود.
جهاني سازي و آموزش از راه دور فرصت هاي بسياري را براي كشورهاي درحال توسعه براي تحقق اهداف نظام مند آموزشي شان فراهم مي آورد. دوعامل اصلي به انفجاري درعلاقه به يادگيري از راه دور انجاميده است:
1- نياز رو به رشد براي مهارتهاي دايمي درارتقاء و نگهداري آن
2- پيشرفت هاي تكنولوژيكي كه آموزش موضوعات بهتر و بيشتري را از راه دور ممكن ساخته اند.
ازآنجا كه كشورهاي عضو ودولت هايشان هرچه بيشتر نسبت به پتانسيل يادگيري باز و از راه دور آگاهي مي يابند، براي برنامه ريزي آموزشي ، اساسي تر است كه فرصت هاي ايجاد شده به واسطه فناوريهاي جديد را به گونه اي واقع بينانه درچهارچوب برنامه هاي توسعه ملي به ويژه درخط مشي هاي عمومي وآموزشي مورد آزمايش قراردهند.
بسياري از مؤسسات كه باخواسته هاي جديد تربيتي و چالش هاي تازه ي رقابتي رو به رو مـــي شوند، نيازدارند تغييراتي ژرف رادراداره ، ساختار سازماني وشيوه هاي عملياتي ايجاد نمايند. دانشگاه هاي سنتي به سرعت ازحالت تك روشي به دانشگاه هاي دو روشي تبديل مي گردند، واين از آن روي است كه به شناخت اهميت آموزش از راه دور در فراهم آوردن بهترين و روزآمدترين منابع دردسترس براي دانشجويان دركنارشيوه هاي آموزشي سنتي كه دريافت مي دارند، پي برده اند. شمار فزاينده ي دانشگاههاي باز كه در سراسر جهان پايه گذاري شده است تا اندازه زيادي نشانگراين روند است.
(يونسكو ،2002،يادگيري باز واز راه دور.مترجم:مهرپويا،عباس)
امروزه آموزش الکترونيکی به يک صنعت چند ميليارد دلاری با کاربردهای متنوع تبديل شده است؛ از آموزش علاقمندان به فراگيری يک موضوع خاص علمی يا فنی گرفته تا آموزش حين خدمت کارکنان شرکت های بزرگ چندمليتی که شعب متعددی در نقاط مختلف جهان دارند.
آموزش از راه دور شيوه ای است که در سطوح مختلف (دوره های تک درس، اخذ گواهينامه های علمی – فنی – تخصصی ، مدارج دانشگاهی و غيره) به دانشجويان امکان می دهد که تمام يا بخشی از دوره آموزشی را از راه دور (مثلا" در منزل خود و در شهر يا حتی کشوری ديگر) و بدون نياز به حضور فيزيکی در کلاس درس بگذرانند و درنهايت در صورت موفقيت در آزمون های مربوطه از امتيازاتی مشابه دانشجويان حضوری بهره مند شوند. دگرگوني هاي بزرگي دراقتصادجهاني ، به ويژه درمورد فناوريهاي اطلاعات و ارتباطات "ICT" روي داده است، توجه دولت ها را نسبت به آموزش وتوسعه منابع انساني ضروري مي دارد. درحاليكه دودهه ي حاضرجهان با رشد قابل ملاحظه اي درآموزش و تربيت روبرو بوده است، در حاليكه جهان هنوز از بي عدالتي هايي طاقت فرسا در سطح بين المللي و گاه در درون كشورها رنج مي برد. بسياري ازكشورها با دسترسي محدود به آموزش وتربيت براي كودكان ونوجوانان دست به گريبان هستند، و درهمان حال مي بايست به نيازهاي اساسي يك نسل گذشته نيز بپردازند_ ً كيفيت پايين ً و ً ارتباط نابسنده ً ديگر نگراني هاي موجود مي باشند. در ريشه و پايه نيز اغلب دشواري تأمين مالي تداركات كافي، و نيز وجود ساختارهاي منسوخ شده آموزشي وتربيتي وجود دارد.
توسعه شتابان اطلاعات وفناوريهاي ارتباطي (ICT) و جهش به سوي جوامع دانش گرا، هميشه و بين المللي ، چالش ها و فرصت هاي تازه اي را براي طراحي و انتقال آموزش ايجــاد مي كند.(ICT) افــــق هاي نويي را براي پيشرفت و مبادله خلاقيت و گفتمان بين فرهنگي مي گشايد. با اين همه ، شكاف ديجيتالي روبه رشد به واقع به سوي بي عدالتي هاي بيشتري درعرصه توسعه ره مي سپارد. اين خود هرچه بيشتر به رخ نمایي موقعيت هاي تناقض آميزي دامن مي زند، همان موقعيت هايي كه كساني.................................

 

ارتباط و تعامل بين دانشجويان در آموزش مجازي
امروزه به مدد تکنولوژي پيشرفته و امکاناتی که شبکه جهانی اينترنت در اختيار گذارده، اين امکان فراهم آمده است که دانشجويان دوره های آموزش از راه دور بتوانند با شرکت در......................

مدرسين درآموزش از راه دور
کليه دروس توسط اساتيد فن طراحی و تدوين شده اند، اما الزاما" نيازی به حضور تمام وقت و آن لاين اساتيد وجود ندارد. اما در دوره های گروهی که بصورت کلاسهای درس مجازی برگزار می شود و اصطلاحا" كلاس-محور" ناميده می شوند، معمولا" يک استاد بطور زنده و......................

 


مزايای آموزش الکترونيکی برای سازمانها و مؤسسات
برخی از مهمترين مزايای استفاده از آموزش الکترونيکی برای سازمانها و مؤسسات, به شرح زير است:
- کاهش هزينه ها: مهمترين عامل انتخاب آموزش الکترونيکی است. صرفه جويی ناشی از حذف بخشی از هزينه ها از قبيل حقوق اساتيد، اجاره محل کلاسهای درس، هزينه مسافرت و رفت و آمد دانشجويان، هزينه اجاره اتاق يا خوابگاه به راحتی قابل اندازه گيری و محاسبه است؛.......................

مزايای استفاده از آموزش الکترونيکی برای دانشجويان
درکنار جذابيت بيشتر، تسريع در يادگيری، و افزايش رفاه دانشجويان، مزايای خاص آموزش الکترونيکی برای دانشجويان عبارتند از:..................

 

مزايا و نقش آموزش از راه دور در آموزش
آموزش همواره كليد رويارويي با تغييرات وتحولات جديد بوده است .هم اكنون فناوريهاي گوناگون در زمينه آموزش به كار گرفته شده اند .اين امر بويژه در زمينه كاربرد رايانه در آموزش وبه كارگيري شبكه ها پيشرفت چشمگيري داشته است .تحقيقات نشان داده اند كه فناوري اطلاعات به صورت اساسي در آموزش وبه ويژه آموزش مجازي به كار گرفته شده است.(دلوز ،1380)
بطور كلي مي توان گفت كه فناوري اطلاعات با تغيير شيوه هاي آموزشي ،مفهوم سنتي "يادگيري..................

 

انواع آموزش مجازي از نظر مكان استفاده از آن
1-برنامه هاي درون مدرسه اي
2-برنامه هاي برون مدرسه اي(كه بيشتر متداول است)
آموزش از راه دور مي تواند درسطوح آموزش ابتدايي و متوسطه به كار گرفته شود تا بدين وسيله هم برنامه هاي درون مدرسه اي وهم برون مدرسه اي را فراهم آورد.
برنامه هاي آموزش از راه دور درون مدرسه اي براي حمايت از آموزش در مدارس هنگامي كه مواد یادگيري موجود نيست ، يا جائي كه غني سازي مورد نظر و مطلوب است به كار گرفته مي شوند. اين برنامه ها همچنين مي توانند درجايي كه آموزگاران ازتوانايي هاي رسمي برخوردار نيستند، يا براي حمايت از سوژه ها جایي كه شمار شاگردان به اندازه اي كم است كه سازماندهي آموزش سنتي ممكن نيست به كارگرفته مي شود.
علاوه برتمركز بر روي افراد به طور منفرد، برنامه هاي برون مدرسه اي نيزمي توانند متوجه گروه هاي صحرانشين و دوره گرد باشند. اين برنامه ها همچنين ممكن است براي جوانان وبزرگسالاني كه از آموزش رسمي اوليه ترك تحصيل كرده اند، و نيزكساني كه آموزش از راه دور براي آنها فرصتي آسان درمرحله بعدي زندگي به شمار مي آيد، به كار گرفته شوند. مدارس باز، كه..........................

آموزش مجازي را در چه سطوحي مي توان انجام داد
. تكامل تاريخي سيستم هاي آموزش از راه دور در چهار مرحله اصلي روي داده است. سيستم هاي يادگيري باز و از راه دور معمولاً مي توانند بدين صورت توصيف شوند كه در برگيرنده دامنه اي ازاجزاء ( سازه ها) باشند، ازقبيل : رسالت يا هدف يك سيستم ويژه ، طرح ها وبرنامه هاي آموزشي ، استراتژي ها و تكنيك هاي آموزشي ( يادگيري ، مواد و منابع يادگيري ، ارتباط وتعامل ، سيستم هاي حمايتي وانتقال ، دانش آموزان ، مربيان ، كادر آموزش و ديگر كارشناسان ، مديريت ، مسكن وتجهيزات ، و ارزيابي ).
درسطح اول، يادگيري باز و از راه دور براي كودكان مدرسه اي ونوجواناني است كه ناتوان از حضور دركلاس هاي معمولي هستند، يا استطاعت آموزش درمدارس را، چه درسطح ابتدايي و چه راهنمايي و متوسطه، ندارند به كارگرفته مي شود؛ با اين همه ، بيشتر دوره ها وبرنامه ها متوجه جمعيت بزرگسال مي باشد. دركشورهاي درحال توسعه ، به ويژه ، آموزش از راه دور براي هم ترازي مدرسه اي شيوه اي مهم دربسط توسعه فرصت هاي آموزشي براي جمعيت بزرگسال به شمارمي آيد. مدارس بازكه ازتنوعي از رسانه ها بهره مي گيرند به ويژه مورد توجه كشورهاي داراي جمعيت بالامي باشند.
درسطح دوم بايد گفت : تربيت معلم عرصه اي مهم است كه در آن يادگيري باز واز راه دور سهم عمده اي را ايفاد كرده است. اين خود شامل آموزش ابتدايي براي ايجاد قابليت هاي رسمي ،.....................

 

بلافاصله بعد از پرداخت موفق میتوانید فایل کامل این پروژه را با سرعت و امنیت دانلود کنید

قیمت اختصاصی و استثنایی این پروژه : تنها , 33000 تومان

 

 

 

 

 

 


قیمت قبلی : 400000 ریال

قیمت جدید : 33000 تومان  |   جهت خرید محصول بر روی تصویر روبرو کلیک نمایید :

خرید آنلاین این مطلب
مطالب مرتبط


نام:*
ایمیل:*
متن نظر:
کد را وارد کنید: *
جدیدترین مطالب
پربازدیدترین مطالب
آمار سایت
آمار مطالب یک ساعت پیش: 0
امروز: 0
این ماه: 7
کل: 3114
کل نظرات: 287
آمار کاربران یک ساعت پیش: 0
امروز: 0
این ماه: 0
کل: 252
بن شدگان: 1
جدیدترین عضو: Qurbanalipuya

                                                                                                                         

تبادل لینک خودکار
Taktaz Group

Powered By Taktaz Group. Google+