سلام , به سایت پایان نامه دات کام خوش آمدید
  • در انجام پایان نامه خود مشکل دارید؟نمیتوانید موضوع جدید انتخاب کنید؟برای نوشتن پروپوزال وقت کافی ندارید؟با ما تماس بگیرید بهترین متخصصان را برای انجام کار شما در اختیار داریم...

  • در انجام پایان نامه خود مشکل دارید؟نمیتوانید موضوع جدید انتخاب کنید؟برای نوشتن پروپوزال وقت کافی ندارید؟با ما تماس بگیرید بهترین متخصصان را برای انجام کار شما در اختیار داریم...

  • در انجام پایان نامه خود مشکل دارید؟نمیتوانید موضوع جدید انتخاب کنید؟برای نوشتن پروپوزال وقت کافی ندارید؟با ما تماس بگیرید بهترین متخصصان را برای انجام کار شما در اختیار داریم...

  • در انجام پایان نامه خود مشکل دارید؟نمیتوانید موضوع جدید انتخاب کنید؟برای نوشتن پروپوزال وقت کافی ندارید؟با ما تماس بگیرید بهترین متخصصان را برای انجام کار شما در اختیار داریم...

  • در انجام پایان نامه خود مشکل دارید؟نمیتوانید موضوع جدید انتخاب کنید؟برای نوشتن پروپوزال وقت کافی ندارید؟با ما تماس بگیرید بهترین متخصصان را برای انجام کار شما در اختیار داریم...

اعتماد کنید :

» بررسی رابطه جهت گيری هدف پيشرفت، خود كارآمدی و خلاقيت در دانش آموزان دختر و پسردوره راهنمايی شهرستان ورامین

توسط: pardazesh در 14-09-1396, 02:06 | دسته: علوم تربیتی | تعداد بازدید : 852

هدف از این پژوهش بررسی رابطه جهت گیری هدف پيشرفت و خود كارآمدي باخلاقیت دانش آموزان دوره راهنمایی بود. بدین منظور، پرسشنامه اهداف پیشرفت الیوت و مک گریگور(2001)، خودکارآمدی عمومی جروسالم و شوارزر (1992، به نقل از فولادچنگ، 1382) و خلاقیت عابدی (1372) به 329 نفر شامل 169 دختر و 160 پسر که با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای مرحله ای انتخاب شدند، ارائه شد. نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد که جهت گیری هدف تسلطی- گرایشی و جهت گیری هدف عملکردی- اجتنابی نمره کل خلاقیت و ابعاد آن را به صورت معنی داری پیش بینی می کنند. همچنین خودکارآمدی نیز خلاقیت را به صورت مثبت و معنی داری پیش بینی می کند. نتایج آزمون t نشان داد که جهت گیری هدف عملکردی-گرایشی دختران بیشتر از پسران است. در انواع دیگر جهت گیری های هدف تفاوت معنی داری بین دختران و پسران مشاهده نشد. همچنین در نمره کل خلاقیت دانش آموزان دختر و پسر تفاوت معنی داری وجود نداشت. اما نمرات ابعاد ابتکار و بسط دختران بیشتر از پسران بود. در نمرات خودکارآمدی دختران و پسران نیز تفاوف معنی داری مشاهده نشد.
واژگان کلیدی: خلاقیت، جهت گیری هدف پیشرفت، خودکارآمدی.

 

 

 

 85صفحه فایل ورد (Word) فونت 14 منابع  دارد قیمت 32000 تومان

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید

 


ادامه مطلب :


فهرست مطالب

عنوان صفحه

فصل اول: مقدمه
1-2- بيان مسئله 3
1-3- اهميت و ضرورت پژوهش 4
1-4- اهداف تحقيق 5
1-5- سوالات تحقيق 6
1-6- تعريف مفهومي متغيرها 7
1-6-1- خلاقيت 7
1-6-2- جهت گيري هدف 7
1-6-3- خودكار آمدي 8
1-7- تعريف عملياتي متغيرها 8
1-7-1- خلاقيت 8
1-7-2- جهت گيري هدف 8
1-7-3- خودكارآمدي 9

فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه تحقیقاتی
2-1- مباني نظري 11
2-1-1- خلاقيت 11
2-1-1-1- رويكردهاي مختلف به خلاقيت 13
2-1-1-1- 1- ديدگاه روانكاوي 13
2-1-1-1-2- ديدگاه رفتارگرايي 14
2-1-1-1-3- ديدگاه انسان گرايي 15
2-1-1-1-4- دیدگاه شناختی 16
2-1-2- جهت گيري هدف پیشرفت 17
2-1-2-1- انگیزش 17
2-1-2-2- انگیزش ومفهوم هدف 18
2-1-2-3- نظریه جهت گیری هدف پیشرفت 19
2-1-3- خودكارآمدي 21
2-2- تحقيقات پيشين 25
2-2-1- جهت گیری هدف پیشرفت و خلاقیت 25
2-2-2- خودكارآمدي و خلاقیت 26
2-2-3- تفاوت های جنسيتي درخلاقیت 27
2-2-4- تفاوت های جنسیتی در جهت گیری هدف پیشرفت 29
2-2-5- تفاوت های جنسیتی در خودکارآمدی 30

فصل سوم: روش تحقیق
3-1- طرح تحقيق 32
3-2- جامعه آماري، نمونه، روش نمونه گيري 32
3-3- ابزار اندازه گيري 33
3-3-1- پرسشنامه خلاقيت 33
3-3-2- پرسشنامه اهداف پيشرفت 34
3-3-3- پرسشنامه خودكارآمدي 36
3-4- روش اجرا 38
3-5- روش آماري 38

فصل چهارم: یافته های تحقیق
4-1- یافته های توصیفی متغیرهای پژوهش 40
4-2- یافته های استنباطی و بررسی سوالات تحقیق 41
4-2-1- بررسی رابطه جهت گیری های هدف، خودکارآمدی وخلاقیت 41
4-2-2- پیش بینی خلاقیت توسط جهت گیری های هدف و خودکارآمدی 41
4-2-3- پیش بینی ابعاد خلاقیت توسط جهت گیری های هدف و
خودکارآمدی 43
4-2-4- بررسی تفاوت های جنسیتی در جهت گیری هدف، خلاقیت و
خودکارآمدی 44

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری
5-1-1- جهت گیری هدف و خلاقیت 47
5-1-2- خودکارآمدی و خلاقیت 48
5-1-3- تفاوت های جنسیتی در متغیرهای پژوهش 49
5-2- کاربردهای پژوهش 50
5-3- محدودیت های پژوهش 51
5-4- پیشنهادات پژوهش 51

فهرست منابع
منابع فارسی 52
منابع انگلیسی 57

پیوست ها 63

 

 
فهرست جداول
عنوان صفحه

جدول 3-1: ضرایب پایایی آلفای کرونباخ پرسشنامه خلاقیت 34
جدول 3-2: همبستگی خرده مقیاس های پرسشنامه خلاقیت با نمره کل پرسشنامه 34
جدول 3-3: ضرایب پایایی آلفای کرونباخ پرسشنامه جهت گیری هدف 35
جدول 3-4: ضرایب همبستگی نمره هر جهت گیری با سوالات مربوط به آن
جهت گیری 36
جدول 3-5: ضرایب همبستگی نمره هر سوال با نمره کل پرسشنامه خودکارآمدی 37
جدول 4-1: میانگین و انحراف معیار، حداقل و حداکثر نمره متغیرهای پژوهش 40
جدول 4-2: ماتریس همبستگی متغیرهای مورد مطالعه 41
جدول 4-3: رگرسیون خلاقیت روی جهت گیری های هدف و خودکارآمدی 42
جدول 4-4: رگرسیون ابعاد خلاقیت روی جهت گیری های هدف وخودکارآمدی 43
جدول 4-5: تفاوت های جنسیتی در جهت گیری هدف، خلاقیت و خودکارآمدی 45

 

فصل اول

مقدمه

یکی از ویژگی های برجسته انسان قدرت تفکر اوست و عالی ترین مظهر تفکر، تفکر خلاق است (خورشیدی، آزادبخت و دیلمقانی، 1385). خلاقیت به عنوان یک نیاز عالیه بشری در تمام ابعاد زندگی او مطرح است و عبارت است از تحولات دامنه دار و جهشی در فکر و اندیشه انسان به طوری که حائز یک توانایی در ترکیب عوامل قبلی به طرق جدید باشد (آقا فیشانی، 1377). گیلفورد خلاقیت را با تفکر واگرا (دست یافتن به رهیافتهای جدید برای حل مسایل) مترادف می دانست (خسروانی و گیلانی، 1386).
برای هماهنگ شدن و سازگاری با تغییر و تحولات سریعی که در جامعه رخ می دهد، لازم است از رویکردهای جدید و خلاقانه برخوردار بود. بنابر این مطالعه خلاقیت و عوامل موثر بر آن اجتناب ناپذیر است. از جمله عواملی که بر خلاقیت تأثیرگذار است، جهت گیری هدف می باشد. جهت گیری هدف بیانگر الگوی منسجمی از باورها، اسنادها و هیجانات فرد است که مقاصد رفتاری وی را تعیین، و سبب می گردد تا نسبت به برخی موقعیت ها گرایش بیشتری داشته و در آن موقعیت ها به گونه ای خاص عمل نماید(به نقل از جوکار، 1385).
بطور کلی دو نوع جهت گیری هدف پیشرفت تحت عنوان هدف های عملکردی و هدف های تسلطی وجود دارد (حسینی، 1388). در هدفهای عملکردی، فرد با معیار برتری مواجه می شود و می خواهد شایستگی خود را نشان دهد یا ثابت کند. هدفهای عملکردی عموماً شایستگی فرد را بر اساس ارزیابی هنجاری پرورش می دهند و این هدف ها توجه فرد را روی نشان دادن توانایی در مقایسه با دیگران متمرکز می کنند. رسیدن به هدف عملکردی به معنی بهتر عمل کردن از دیگران است. در مورد هدف های تسلطی، فرد می خواهد شایستگی خود را پرورش یا بهبود بخشد (ایمز و آرچر، 1988؛ دوک،1986،1990؛ نیکولز،1984؛ اسپنس و هلمریچ، 1983 به نقل از سید محمدی، 1389). هدف های تسلطی عموماً ارزیابی مبتنی بر خود را از شایستگی فرد پرورش می دهند و این هدف ها توجه فرد را روی پرورش دادن شایستگی و تسلط یافتن بر تکلیف متمرکز می کنند. رسیدن به هدف تسلط به معنی پیشرفت کردن است (دوک، 1999؛ دوک و لگت، 1988؛ هاراکیوویچ و الیوت، 1993؛ اسپنس و هلمریچ، 1983 به نقل ازسید محمدی، 1389).
از دیگر عوامل مرتبط با خلاقیت می توان از باورهای خودکارآمدی نام برد. بندورا برای اولین بار مفهوم خودکارآمدی را مطرح ساخت ( لین ،2006 ). این سازه تحقیقات زیادی را در زمینه های مختلف پزشکی، ورزشی، بررسی های رسانه ای، تجارت، تغییرات اجتماعی- سیاسی، روان پزشکی و آموزش برانگیخته است. در روان شناسی این تحقیقات بر مسائل بالینی از قبیل هراسها، افسردگی، مهارتهای اجتماعی، جرات مندی، رشد اخلاقی و پیشرفت تحصیلی متمرکز شده است. در کل محققان نشان داده اند که باورهای خودکارآمدی و تغییرات و پیامدهای رفتاری، همبستگی بالایی با همدیگر دارند و خودکار آمدی پیش بینی کننده بسیار مهمی برای رفتار است (زمانی، 1385).

1-2- بیان مسئله

در طول تاریخ حیات انسان، تمایل ذاتی او به تغییر و ابداع از یک سو و رویارویی با تنگناها و نیازهای روز افزون زندگی از سوی دیگر به تدریج او را با نیروی خلاق درونش آشنا و مانوس گردانید. نیرویی پویا و مولد که زندگی وی را به سرعت به سوی توسعه و تکامل به حرکت در آورد و سر منشا شاهکارها، ابداعات و اختراعات او شد.
بروز خلاقیت در افراد وابسته به عوامل مختلف اجتماعی، شناختی، شخصیتی و انگیزشی است. از مجموعه این عوامل، عوامل انگیزشی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. به اعتقاد آمابیل (1983) توجه زیاد به مولفه شناختی خلاقیت موجب شده است ابعاد غیر شناختی به خصوص انگیزش مورد توجه قرار نگیرد. جهت گیری هدف یکی از جدیدترین رویکردهایی است که در حیطه ی روانشناسی انگیزش مطرح شده است.
جهت گیری هدف بیانگر الگوی منسجمی از باورهای فرد است که سبب می شود تا فرد به روش های مختلف به موقعیت ها گرایش پیدا کند و در آن زمینه به فعالیت بپردازد و در نهایت پاسخی را ارائه دهد (ایمز ،1992). نتایج پژوهش ها حاکی از آن است که جهت گیری هدف، واکنش انسان ها را درموقعیت های مختلف پیشرفتی تحت تأثیر قرارمی دهد. جهت گیری های هدف درونی فرایند های شناختی پیچیده تری را ایجاد می کنند. در مقابل جهت گیری های هدف بیرونی بیشتر با پردازش سطحی اطلاعات مرتبط می باشند (والترز ،1996).
بندورا (1993) نیز در نظریه ی خودکارآمدی خویش بیان می دارد باورهای خودکارآمدی بر عملکرد افراد در شرایط مختلف اثر می گذارد. خودکارآمدی به واسطه ی انگیزه ی درونی که ایجاد می کند موجب می شود فرد به طور خودانگیخته در محیط تلاش کند و به سطوح بالای پیشرفت نائل آید. با توجه به توضیحات فوق، به نظر می رسد جهت گیری هدف به همراه خودکارآمدی می توانند بر خلاقیت دانش آموزان اثرگذار باشند بنابراین این پژوهش هم به لحاظ کاربردی و هم به لحاظ نظری در خور اهمیت می باشد از جنبه کاربردی این پژوهش به بررسی رابطه ی جهت گیری هدف پیشرفت، خودکارآمدی وخلاقیت می پردازد.

1-3- اهمیت و ضرورت موضوع

تورنس (1974) معتقد است که انسان برای بقا نیازمند است که قدرت خلاق کودکان و نوجوانان را توسعه و مورد استفاده قرار دهد. در جامعه رو به رشد ما علیرغم داشتن نیروهای مستعد، پرورش توانایی های خلاق کمتر مورد توجه قرار می گیرد. علت اصلی این امر نامشخص بودن جایگاه خلاقیت و فقدان بستر رشد آن است (خورشیدی و همکاران، 1385). در حقیقت امروزه جامعه ما بیش از هر زمان دیگر به افراد هوشمند و خلاق نیاز دارد. زیرا دنیایی که ما در آن زندگی می کنیم به وسیله جست و خیزهای تفکر خلاق افرادی چون ابن سینا، داروین، گالیله و انیشتین از اساس تغییر یافته است. این تغییرات سریع و روز افزون همه عرصه ها را در برگرفته است. بنابراین لازم است افراد جامعه را به صورتی پرورش داد که بیاموزند چگونه با ایجاد تغییرات زندگی کنند و مهم تر از آن یاد بگیرند که چگونه محیط را تغییر دهند (ترجمه سید محمدی، 1387). تفکر خلاق این امکان را برای افراد فراهم می آورد که با نوآوری های خود هم در خود و هم در محیط تغییر ایجاد کرده و از این طریق نقش فعال و سازنده ای در زندگی خود ایفا نمایند. بر این اساس لازم است برای فراهم آوردن شرایط مناسب برای رشد و شکوفایی خلاقیت عوامل موثر بر آن مورد مطالعه و شناسایی قرار گیرند. عواملی که در این پژوهش مورد مطالعه قرارمی گیرد جهت گیری هدف پیشرفت و خودکارآمدی است. این دو متغیر به عنوان عوامل انگیزشی عملکرد فراگیران را در حوزه های مختلف شناختی، عاطفی و اجتماعی تحت تأثیر قرار می دهند. عملکرد خلاقانه نیز از این امر مستثنی نیست. به اعتقاد آمابیل (1983) برای پرورش خلاقیت باید به عوامل انگیزشی توجه ویژه ای داشت. چرا که افراد تا از انگیزه لازم برخوردار نباشند، نمی توانند تعهد، تلاش و پشتکاری که لازمه ایجاد دستاوردهای خلاقانه است را بکارگیرند.
از جنبه نظری نیز تا کنون پژوهشی به بررسی ارتباط همزمان جهت گیری هدف، خودکارآمدی و خلاقیت نپرداخته است بنابراین نتایج این پژوهش می تواند به گسترش دانش در خصوص عوامل موثر بر خلاقیت کمک شایانی نماید.

1-4- اهداف تحقیق

هدف اصلی پژوهش حاضر عبارت است از:
بررسی نقش پیش بینی کنندگی جهت گیری های هدف و خودکارآمدی در خلاقیت دانش آموزان دوره راهنمایی
اهداف فرعی پژوهش عبارتند از:
1- مقایسه خلاقیت دانش آموزان دختر و پسر
2- مقایسه جهت گیری های هدف دانش آموزان دختر و پسر
3- مقایسه خودکارآمدی دانش آموزان دختر و پسر

1-5- سوالات تحقیق

1- آیا رابطه معنی داری بین جهت گیری های هدف (اهداف تسلطی- گرایشی ، تسلطی- اجتنابی ، عملکردی- گرایشی و عملكردی - اجتنابی )، خودکارآمدی و خلاقیت وجود دارد؟
2- آیا جهت گیری های هدف (تسلطی- گرایشی، تسلطی- اجتنابي، عملكردی- گرایشی و عملكردی- اجتنابی) می توانند به طور معنی داری خلاقیت دانش آموزان را پیش بینی کنند؟
3- آیا خودکار آمدی می تواند به طور معنی داری خلاقیت دانش آموزان را پیش بینی کند؟
4- آیا جهت گیری های هدف (تسلطی- گرایشی، تسلطی- اجتنابي، عملكردی- گرایشی و عملكردی- اجتنابي) می توانند به طور معنی داری ابعاد خلاقیت (سیالی، ابتکار، بسط و انعطاف پذیری) را در دانش آموزان پیش بینی کنند؟
5- آیا خودکار آمدی می تواند به طور معنی داری ابعاد خلاقیت (سیالی، ابتکار، بسط و انعطاف پذیری) را در دانش آموزان پیش بینی کند؟
6- آیا در جهت گیری های هدف دانش آموزان دختر و پسر تفاوت معنی داری وجود دارد؟
7- آیا به لحاظ خلاقیت و ابعاد آن در دانش آموزان دختر و پسر تفاوت معنی داری وجود دارد؟
8- آیا در خودکار آمدی دانش آموزان دختر و پسر تفاوت معنی داری وجود دارد؟

 


1-6- تعریف مفهومی متغیرها

1-6-1- خلاقیت
ارائه تعریف جامع، مانع و دقیق از خلاقیت که شامل همه ابعاد و کنش های آن باشد امری بسیار مشکل است. به نظر برخی روان شناسان خلاقیت ترکیبی است از قدرت ابتکار، انعطاف پذیری و حساسیت در برابر نظریاتی که یادگیرند.......................
.......................................

 

بلافاصله بعد از پرداخت موفق میتوانید فایل کامل این پروژه را با سرعت و امنیت دانلود کنید

قیمت اختصاصی و استثنایی این پروژه در پایان نامه دات کام : تنها , 32000 تومان

 

 

 

 


قیمت قبلی : 450000 ریال

قیمت جدید : 32000 تومان  |   جهت خرید محصول بر روی تصویر روبرو کلیک نمایید :

خرید آنلاین این مطلب
مطالب مرتبط


نام:*
ایمیل:*
متن نظر:
کد را وارد کنید: *
جدیدترین مطالب
پربازدیدترین مطالب
آمار سایت
آمار مطالب یک ساعت پیش: 0
امروز: 0
این ماه: 0
کل: 3114
کل نظرات: 292
آمار کاربران یک ساعت پیش: 0
امروز: 0
این ماه: 0
کل: 252
بن شدگان: 0
جدیدترین عضو: Qurbanalipuya

                                                                                                                         

تبادل لینک خودکار
Taktaz Group

Powered By Taktaz Group. Google+