سلام , به سایت پایان نامه دات کام خوش آمدید
  • در انجام پایان نامه خود مشکل دارید؟نمیتوانید موضوع جدید انتخاب کنید؟برای نوشتن پروپوزال وقت کافی ندارید؟با ما تماس بگیرید بهترین متخصصان را برای انجام کار شما در اختیار داریم...

  • در انجام پایان نامه خود مشکل دارید؟نمیتوانید موضوع جدید انتخاب کنید؟برای نوشتن پروپوزال وقت کافی ندارید؟با ما تماس بگیرید بهترین متخصصان را برای انجام کار شما در اختیار داریم...

  • در انجام پایان نامه خود مشکل دارید؟نمیتوانید موضوع جدید انتخاب کنید؟برای نوشتن پروپوزال وقت کافی ندارید؟با ما تماس بگیرید بهترین متخصصان را برای انجام کار شما در اختیار داریم...

  • در انجام پایان نامه خود مشکل دارید؟نمیتوانید موضوع جدید انتخاب کنید؟برای نوشتن پروپوزال وقت کافی ندارید؟با ما تماس بگیرید بهترین متخصصان را برای انجام کار شما در اختیار داریم...

  • در انجام پایان نامه خود مشکل دارید؟نمیتوانید موضوع جدید انتخاب کنید؟برای نوشتن پروپوزال وقت کافی ندارید؟با ما تماس بگیرید بهترین متخصصان را برای انجام کار شما در اختیار داریم...

اعتماد کنید :

» بررسی مقایسه ای اثربخشی دو روش آموزش مدیریت استرس و حل مساله اجتماعی در اضطراب و تعلل ورزی تحصیلی دانش آموزان

توسط: pardazesh در 14-09-1396, 02:06 | دسته: علوم تربیتی | تعداد بازدید : 965

هدف اصلی این پژوهش بررسی مقایسه ای اثربخشی دو روش آموزش مدیریت استرس و حل مسألۀ اجتماعی در اضطراب و تعلل ورزی تحصیلی دانش آموزان می باشد. روش تحقیق این پژوهش از نوع آزمایشی گسترش یافته با پیش آزمون و پس آزمون چندگروهی می باشد و جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه دانش آموزان مقطع متوسطه شهرستان اسلامشهر در سال تحصیلی 90-89 می باشد. حجم جامعه مورد پژوهش، بنا بر آمارهای مدیریت آموزش و پرورش شهرستان اسلام شهر 7238 نفر می باشد.فرضیه پژوهش شامل:موارد زیر می باشد
1: آموزش مدیریت استرس بر کاهش اضطراب مؤثر است. 2: آموزش مدیریت استرس بر کاهش تعلل ورزی تحصیلی مؤثر است. 3: آموزش حل مساله اجتماعی بر کاهش اضطراب مؤثر است4: آموزش حل مسأله اجتماعی بر کاهش تعلل ورزی تحصیلی مؤثر است
بدین منظور45نفر از دانش آموزان مقطع متوسطه مدارس اسلامشهر به عنوان نمونه انتخاب شده و به طور همتاشده از لحاظ سنی و نمرات پیش آزمون در سه گروه گمارده شدند. از این سه گروه، گروه اول آموزش حل مساله اجتماعی، گروه دوم آموزش مدیریت استرس و گروه سوم کنترل بود. پس از اجرای جلسات نیز پس آزمون به عمل آمد. برای سنجش اضطراب دانش آموزان، پرسشنامه اضطراب زونگ و برای سنجش تعلل ورزی تحصیلی دانش آموزان از مقیاس ارزیابی تعلل ورزی- نسخه دانش آموز (PASS) استفاده شد. برای مقایسه میانگین های گروه ها در پیش آزمون و پس آزمون جهت تعیین میزان اثر آموزش ها، از روش آماری تحلیل کوواریانس یک متغیری استفاده شد. نتایج تحلیل های آماری نشان داد که تفاوت نمرات اضطراب پس از انجام آموزش مدیریت استرس و آموزش حل مساله در گروه های درمانی با F محاسبه شده 28.241 در سطح معناداری (0.01>P) و خطای کمتر از 0.001 (0.001˂p) از لحاظ آماری معنادار می باشد. بنابراین آموزش مدیریت استرس و آموزش حل مساله اجتماعی موجب کاهش اضطراب دانش آموزان شد. همچنین نتایج تحلیل های آماری نشان داد که تفاوت نمرات تعلل ورزی پس از انجام آموزش مدیریت استرس و آموزش حل مساله اجتماعی در گروه های درمانی با F محاسبه شده 69.745در سطح معناداری (0.01>P) و خطای کمتر از 0.001 (0.001˂p) از لحاظ آماری معنادار می باشد. بنابراین درمان شناختی رفتاری موجب کاهش تعلل ورزی دانش آموزان نیز شد. بررسی های تعقیبی به روش توکی نشان داد آموزش مدیریت استرس تاثیر بیشتری نسبت به روش آموزش حل مساله داشته و میزان اضطراب و تعلل ورزی را بیشتر کاهش داده است. بنابراین نتیجه می گردد که روش آموزش مدیریت استرس و آموزش حل مساله اجتماعی هر دو بر کاهش اضطراب و تعلل ورزی دانش آموزان موثر بوده اند و استفاده از این روش ها برای رفع مشکلات و موانع آموزشی دانش آموزان توصیه می گردد.


کلیدواژه ها: آموزش مدیریت استرس، آموزش حل مسألۀ اجتماعی، اضطراب، تعلل ورزی، دانش آموزان مقطع متوسطه.

 

 

 120صفحه فایل ورد (Word) فونت 14 منابع دارد+پرسشنامه قیمت 38000 تومان

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید

 

 

 

 


ادامه مطلب :


فهرست مطالب

چکیده............................................................................................................................................................................................................................ 1
مقدمه فصل 1 3
بیان مسأله 5
اهمیت و ضرورت انجام تحقیق 8
اهداف پژوهش 9
اهداف جزئی 9
سوالات 10
فرضیه ها 10
شرایط ورود و خروج 10
شرایط ورود 10
شرایط خروج 11
تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرها 11
مقدمه فصل 2 14
اضطراب 14
اختلالات اضطرابی از دیدگاه DSM-IV-R 19
اختلال اضطراب منتشر 21
اختلال وحشت زدگی 22
اختلال فشار روانی پس آسیبی 22
اضطراب آشکار و پنهان 23
عناصر اضطراب 25
شیوع اضطراب 26
ریشه ها و عوامل اضطراب 27
درجات اضطراب 28
تشخیص بالینی اضطراب 29
انواع پاسخ به اضطراب 29
دیدگاه صاحبنظران در خصوص اضطراب و منشأ آن 31
نظریة روانکاوی فروید 32
دیدگاه سالیوان 34
دیدگاه هورنای 35
دیدگاه اتورانک 37
دیدگاه آدلر «روانشناسی فردی» 37
نظریة پرز «گشتالت درمانی» 38
اضطراب از دیدگاه رفتارگرایی 39
دیدگاه راجرز 40
دیدگاه الیس 41
دیدگاه گلاسر 41
دیدگاه علوم پزشکی و زیستی در خصوص اضطراب 42
تفاوت و تشابه اختلالات اضطرابی 42
تعلل ورزی 43
تعلل ورزی تحصیلی 44
دیدگاه های موجود در مورد تعلل ورزی 46
تعلل به عنوان یک مشکل رفتاری 46
تعلل به عنوان یک مشکل شناختی 46
تعلل به عنوان یک مشکل انگیزشی 47
تعلل به عنوان یک عادت 47
تعلل به عنوان یک اختلال شخصیتی 47
شیوع تعلل ورزی 47
انواع و اقسام تعلل ورزی 49
شیوه های درمانی تعلل ورزی 51
نظریه منطقی-هیجانی الیس 51
نظریه درمان شناختی 51
نظریه خودناهمگنی 52
نظریه مدیریت زمان 52
نظریه پردازش اطلاعات 52
نظریه مدیریت رفتار 53
نظریه انگیزشی 53
ارتباط میان تعلل ورزی و سایر ویژگی های روانشناختی 53
مدیریت استرس 55
استرس یا فشار روانی 56
منابع استرس 58
وقایع آسیب زا 58
رویدادهای زندگی 59
تعارضات درونی 60
استرس ناشی از دگرگونی های اجتماعی 60
مدل های نظری استرس 60
مدل مبتنی بر محرک 60
مدل مبتنی بر پاسخ 61
پاسخ های فیزیولوژیک به استرس ها 62
پاسخ های روان شناختی به تنیدگی 64
مدل تعاملی 65
حل مسأله اجتماعی 66
مهارت های حل مسئله 66
الگوهای حل مسئله 67
آموزش روش حل مسئله 68
پیشینه پژوهشی 69
پژوهش های انجام شده در داخل کشور 70
پژوهش های انجام شده در خارج از کشور 75
مقدمه فصل 3 79
روش پژوهش 80
متغیرهای پژوهش 80
جامعه آماری پژوهش 81
روش نمونه گیری 81
ابزارهای پژوهش 82
مقیاس خود سنجی اضطراب زانگS.A.S 82
مقیاس ارزیابی تعلل ورزی- نسخه دانش آموز (PASS) 84
بسته آموزشی ایمن سازی در برابر استرس 84
بسته آموزش حل مساله اجتماعی 85
نحوه انجام پژوهش 86
روش تجزیه و تحلیل آماری 86
مقدمه فصل 4 88
الف) یافته های توصیفی 89
ب) بررسی استنباطی فرضیه های پژوهشي 90
فرضیۀ اول 90
فرضیۀ دوم 92
فرضیۀ سوم 94
فرضیۀ چهارم 95
سوال 1 95
سوال 2 96
مقدمه فصل 5 98
بحث و نتيجه گيري مربوط به فرضيه هاي پژوهش 98
محدوديتهاي تحقيق 100
پيشنهادها 101
پيشنهادهاي کاربردي 101
پيشنهادهاي پژوهشی 101
پیوستهاوضمائم---------------------------------------------------------------------------102

منابع ومآخذ---------------------------------------------------------------------------106

 

 

مقدمه
اضطراب به منزله بخشی از زندگی هر انسان ، یکی از مولفه های ساختار شخصیت وی می باشد و از این زاویه است که پاره ای از اضطراب های دوران کودکی و بزرگسالی را می توان به هنجار دانست و تأثیر مثبت آنها را بر فرایند تحول پذیرفت،( لافون )چرا که این فرصت برای افراد فراهم می شود تا مکانیزم های تنش زای خود را در جهت مواجهه با منابع تنیدگی زا و اضطراب انگیز گسترش دهند . به عبارت دیگر، می توان گفت که اضطراب در پاره ای از مواقع ، سازندگی و خلاقیت را در فرد ایجاد می کند، امکان تجسم موقعیت ها و سلطه بر آنها را فراهم میاورد و یا آنکه وی را بر می انگیزد تا به طور جدی با مسولیت مهمی مانند آماده شدن برای یک امتحان یا پذیرفتن یک وظیفه اجتماعی مواجه شود.
اضطراب یکی از مشکلاتی است که فرد در تلاطم دوره نوجوانی و بلوغ با آن مواجه می گردد. اضطراب در این سنین سیر صعودی پیدا کرده و در اغلب جنبه های زندگی خود را نشان می دهد و مشکلاتی برای نوجوان به وجود می آورد که از جمله آنها می توان به عدم کفایت در روابط اجتماعی (در محیط مدرسه، جمع همسالان و خانواده)، ناکامی در ابراز وجود و ابراز عقیده و دفاع از حقوق شخصی، اشاره نمود. (كاپلان و سادوک ، بنقل از پورافكاري، 1387)این مشکلات در صورت تداوم می توانند اثرات مخربی بر سلامت و بهداشت روانی فرد در دوره بزرگسالی وارد کنند.

از دیگر مشکلات پیش روی دانش آموزان نوجوان، تعلل ورزی و اهمال کاری است که به ویژه در حوزه های مسئولیت پذیری مانند تحصیل بروز می نماید که یکی از موانع پیشرفت تحصیلی و از کاهش دهنده های انگیزه و موفقیت تحصیلی می باشد.
تعلل ورزی آموزشی نیز یکی از شایعترین مشکلات در سطوح مختلف تحصیلی است. تعلل ورزی یا به آینده موکول نمودن کارها آنقدر متداول است که شاید بتوان آن را از تمایلات ذاتی انسان برشمرد. اگرچه تعلل ورزی همیشه مسئله ساز نیست اما در اغلب موارد می تواند از طریق ممانعت از پیشرفت و عدم دسترسی به اهداف، پی آمدهای نامطلوب و جبران ناپذیری به همراه داشته باشد. در تعریف این سازه، محققان به کاهلی و امروز و فردا کردن در انجام کارهای مهم (در زمان مورد انتظار) همراه با تجارب ذهنی ناراحت کننده اشاره نموده اند (الیس و نال ، 1382؛ لای ، 1986؛ سنکال ، کوئستنر و والرند ، 1995). تعلل ورزی با توجه به پیچیدگی و مولفه های شناختی، عاطفی و رفتاری آن تظاهرات گوناگونی دارد، از جمله، تعلل ورزی تحصیلی (هیل ، هیل ، چابوت و بارال ، 1978؛ زیسات ، روزنتال و وایت ، 1978)، تعلل ورزی در تصمیم گیری ، (ایفرت وفراری ، 1989)، تعلل ورزی روانرنجورانه ، (الیس و ناوس ، 1979)، و تعلل ورزی وسواس گونه (فراری ، 1991).

در این پژوهش دو نوع درمان روانشناختی آموزش مدیریت استرس و آموزش حل مسأله بطور آزمایشی، در کاهش میزان اضطراب و تعلل ورزی تحصیلی دنش آموزان بررسی شده است و هدف اصلی، مقایسه اثربخشی آن دو است.
بیان مسأله
اضطراب و تعلل ورزی تحصیلی در حیطه آموزش و پرورش از عوامل مخل و مخرب به حساب می آیند. تاثیر منفی اضطراب و تعلل ورزی بر فرایندهای تعلیمی و تربیتی توسط پژوهش های متعدد و مختلفی نشان داده شده است (کریمی، 1388).
روانشناسان از سالها پیش پی برده اند که اضطراب مفهومی چند بعدی است. با اینکه همه ما تصدیق می کنیم که اضطراب را تجربه می کنیم، واقعیت این است که اضطرابی که ما تجربه می کنیم با اضطرابی که دیگران تجربه می کنند بسیار متفاوت است (ژاندا ، به نقل از حسن زادگان، 1384). پیتر لانگ (1969)، یک الگوی سه سیستمی برای اضطراب پیشنهاد کرده است که این سه سیستم یا مولفه عبارتند از (1) شناختی (2) رفتاری (3) فیزیولوژیکی یا بدنی (پاول و انرایت ، 1991). کوکسال و پاور در مفهوم پردازی اضطراب یک گام فراتر نهاده اند. آنها این مسئله را مطرح کردند که مولفه شناختی اضطراب به خودگویی های کلامی و احساسات ذهنی (فاعلی) که افراد گزارش می دهند تقسیم می شود. به این ترتیب مولفه احساسی را به سه مولفه دیگر افزودند. آنها دلایل لازم برای حمایت از چهار بعد متمایز اضطراب بدست آوردند و در عین حال بیان کردند که خودگویی های کلامی و احساسات ذهنی تا حدود زیادی با هم مرتبط هستند. مانند محققان پیشین آنها نیز همپوشی کم بین این دو مولفه اضطراب شناختی با اضطراب بدنی و رفتاری را تأیید کردند (ژاندا به نقل از حسن زادگان، 1384). عوامل متعددي در ايجاد اضطراب نقش ايفا مي‌كنند كه يكي از اين عوامل خانواده مي‌باشد خانواده به عنوان اولين محيط شكل‌گيري شخصيت انسان از اهميت زيادي برخوردار است بخصوص اين كه روابط والدين بر رشد سالم و متعادل عاطفي – رواني تاثير زيادي مي‌تواند داشته باشد. چندين مقاله نظري و تعدادي گزارش در زمينه ارتباط بين كاركرد خانواده و شروع اختلالات خلقي، بخصوص اختلال اضطراب وجود دارد (كاپلان و سادوک ، بنقل از پورافكاري، 1387) برخي از مطالعات، بين وضعيت خانواده و اضطراب اعضاي آن، همبستگي‌هايي يافته‌اند. بهترين شاهد بر اين ادعا كار براون و همكارانش مي‌باشد، آنها ميزان آسيب‌پذيري در مقابل اضطراب را به عنوان بخشي از عوامل مرتبط با خانواده مي‌دانند (براون و همکارانش، 1979؛ به نقل از بیرامی، 1378). اضطراب در دوره نوجوانی شیوع بیشتری می یابد. اضطراب در دانش آموزان موجب افت عملکرد تحصیلی و ایجاد زمینه ای برای سایر اختلالات روانی می شود و از این جهت در این پژوهش بررسی روش های درمان آن مورد توجه قرار داده شده است.
اضطراب تحصیلی یکی از پیامدهای تعلل ورزی تحصیلی به شمار آمده و به نوبه خود بر آن تاثیر می گذارد. ممکن است اضطراب تحصیلی ناشی از سطح پایین وضعیت تحصیلی بوده و خود عاملی موثر در افت تحصیلی باشد (جوکار و دلاورپور، 1386). تاثیرات مخرب اضطراب بر وضعیت تحصیلی آن را یکی از عوامل اصلی افت تحصیلی کرده است (حق شناس، 1388). با توجه به اینکه اضطراب یکی از عوامل زیرساز تعلل ورزی نیز می باشد، کاهش اضطراب می تواند کاهش تعلل ورزی را نیز به دنبال داشته باشد. نظر به اینکه اضطراب و تعلل ورزی میتوانند ناشی از استرس های مختلفی باشند، آموزش مدیریت استرس می تواند در کاهش این دو موثر باشد. همچنین با توجه به اینکه اضطراب و تعلل ورزی به تبع مساله و مشکلی ایجاد می شوند و هسته مرکزی آنها مساله حل نشده می باشد (جوکار و دلاورپور، 1386)، آموزش حل مساله نیز احتمالا می توانند در کاهش اضطراب و تعلل ورزی مفید باشند. حل مساله اجتماعی به عنوان یکی از مهمترین مهارتهای روانشناختی نقش بسیار مهم و عمده ای در پیشگیری از بروز مشکلات روانی و بین فردی دارد. حل مساله اجتماعی خود شامل انواع مختتلف و متنوعی از مهارتهای رفتاری و روانی است که از جمله آن می توان به حل مسئله، معذرت خواهی، مذاکره کردن، خویشتن داری، اعاده حقوق شخصی، چگونگی واکنش در برابر مسخره شدن، درگیر دعوا نشدن، با فشارهای همتایان کنار آمدن و توانایی نه گفتن اشاره نمود (قاسم آبادی، طهماسیان و ایروانی، 1389). همچنین مهارت مدیریت استرس یکی از مهمترین تواناییها و مهارتهای روانشناختی در مقابله با موقعیت های فشارزا می باشد که می تواند نقش مهمی در سلامت و بهداشت روانی افراد داشته باشد (حسن زادگان، 1386).
یکی از روش های کاهش اثرات منفی استرس بر عملکرد تحصیلی و اضطراب تحصیلی، آموزش مدیریت استرس می باشد. در این پژوهش از این روش برای کاهش اضطراب تحصیلی و همچنین تعلل ورزی تحصیلی استفاده گردید. از دیگر روش های کاهش اضطراب، روش آموزش حل مسأله اجتماعی می باشد که در این پژوهش از این روش نیز برای کاهش اضطراب و تعلل ورزی استفاده شد. در این پژوهش به دنبال پاسخگویی به 2 سوال زیر می باشیم که آیا دو روش یاد شده در کاهش اضطراب و تعلل ورزی تحصیلی اثربخشند؟ و اگر اثربخشند، چه تفاوتی دارند؟

اهمیت و ضرورت انجام تحقیق
اختلالات اضطرابی شایع ترین اختلالات روانی در جمعیت عمومی هستند و تقریبا از هر چهار بزرگسال یک نفر را در ایالات متحده مبتلا می کنند (مرکنگاس ، 2005). مطالعات انجام شده در ایران نیز این اختلالات را شایع ترین دسته اختلالات روانپزشکی یافته اند (محمدی و همکاران، 1382).
با توجه به پیامد های گوناگون اضطراب در زندگی افراد و اهمیتی که امروزه انسان برای شناخت هرچه بیشتر این امر قایل است هر مطالعه در خصوص این مسئله می تواند قدمی تازه برای شناخت هرچه بهتر اضطراب محسوب گردد. اگر اضطراب از حد خاصی بیشتر باشد در روند تحصیل فرد اختلال ایجاد می کند. به طور خلاصه اهمیت و ضرورت این تحقیق در کسب دیدی وسیع تر نسبت به مدیریت استرس در والدین و دانش آموزان مضطرب وتاثیر آن روی اضطراب است. از آن جا که جامعة ما یک جامعة جوان است و به دلیل حساسیت دورة نوجوانی و جوانی این قشر بیش از سایر اقشار در معرض اضطراب هستند، در نتیجه می بایست تدابیری اندیشید و آموزش های لازم را ارائه داد تا جوانان بتوانند به موقعیت ها و شرایط اضطراب آور به گونه ای پاسخ دهند که آسیبی به روان و جسم آنها وارد نشود، زیرا که اضطراب ریشة بسیاری از بیماری های روانی است.
از آنجا که تعلل ورزی، به تاخیر انداختن شروع کار یا اجتناب از انجام وظیفه است، این مساله می تواند سبب بروز احساس گناه، بی کفایتی، احساس خودکم بینی، اضطراب و افسردگی در میان دانش آموزان شود (کرمی، 1388). پژوهش های الیس و کانوس (1997) نشان داده است که تعلل ورزی می تواند سبب بروز اضطراب و افسردگی در میان دانش آموزان شود. تعلل ورزی به عنوان یکی از موانع پیشرفت دانش آموزان شناسایی شده است و رفع این مشکل می تواند تأثیرزیادی در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان داشته باشد. از این جهت اهمیت پرداختن به این موضوع آشکار است. همچنین کاربرد یافته های این پژوهش در مراکز مشاوره ای تحصیلی و مدارس راهگشای تحقیقات بعدی خواهد بود.
از مهمترین خطرات و مشکلاتی که اضطراب و تعلل ورزی تحصیلی ایجاد می کنند، افت وضعیت تحصیلی می باشد که این افت نیز مشکلات عدیده ای چون افسردگی، تشدید اضطراب، کاهش عزت نفس و اعتمادبه نفس، گرایش به بزه کاری، آسیب دیدن هویت و سایر مشکلات رایج دوره نوجوانی شود (جوکار و دلاورپور، 1386).
از طرفی اضطراب و تعلل ورزی تبعات اقتصادی و اجتماعی زیادی به دنبال دارند. تبعات اقتصادی آن در ضررهایی که افراد در از دست دادن فرصت های اقتصادی و کاهش بارآوری اقتصادی و کیفیت کار نشان می دهند، می توان استنباط نمود و تبعات اجتماعی آن مخصوصا مورد نوجوانان مقطع متوسطه اهمیت دارد.
اهداف پژوهش
هدف کلی: مقایسۀ اثربخشی دو روش آموزش مدیریت استرس و حل مسألۀ اجتماعی در اضطراب و تعلل ورزی تحصیلی دانش آموزان دورۀ متوسطه.
اهداف جزئی
• تعیین اثربخشی مدیریت استرس در اضطراب تحصیلی دانش آموزان دورۀ متوسطه
• تعیین اثربخشی حل مسألۀ اجتماعی در اضطراب تحصیلی دانش آموزان دورۀ متوسطه
• تعیین اثربخشی مدیریت استرس در تعلل ورزی تحصیلی دانش آموزان دورۀ متوسطه
• تعیین اثربخشی حل مسألۀ اجتماعی در تعلل ورزی تحصیلی دانش آموزان دورۀ متوسطه
• مقایسه میزان اثربخشی مدیریت استرس و حل مساله اجتماعی در اضطراب تحصیلی دانش آموزان دورۀ متوسطه
• مقایسه میزان اثربخشی مدیریت استرس و حل مساله اجتماعی درتعلل ورزی تحصیلی دانش آموزان دورۀ متوسطه
سوالات
1: کدام یک از دو روش آموزش مدیریت استرس و حل مساله اجتماعی بر کاهش اضطراب تحصیلی مؤثرتر است؟
2: کدام یک از دو روش آموزش مدیریت استرس و حل مساله اجتماعی بر کاهش تعلل ورزی تحصیلی مؤثرتر است؟
فرضیه ها
1: آموزش مدیریت استرس بر کاهش اضطراب مؤثر است.
2: آموزش مدیریت استرس بر کاهش تعلل ورزی تحصیلی مؤثر است.
3: آموزش حل مساله اجتماعی بر کاهش اضطراب مؤثر است.
4: آموزش حل مسأله اجتماعی بر کاهش تعلل ورزی تحصیلی مؤثر است.
شرایط ورود و خروج
شرایط ورود
• عدم سابقه بیماری روانی و مغز و اعصاب
• عدم وجود بیماری جسمی یا روانی همزمان
• رغبت و انگیزه برای همکاری و شرکت در جلسات درمانی
شرایط خروج
• داشتن اختلال روانی یا جسمی دیگر
• غیبیت بیش از یک جلسه در جلسات درمانی
تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرها
اضطراب: اضطراب عبارت از یک ناراحتی دردناک ذهنی درباره پیش بینی یک تهدید در آینده است (ترور، 1995). اضطراب یک احساس منتشر ، بسیار ناخوشآیند ، اغلب مبهم دلواپسی است که با یک یا چند تا از احساس های جسمی همراه می گردد ، مثل احساس خالی شدن سر دل ، تنگی قفسه سینه ، تپش قلب، تعریق، سر درد، یا میل جبری ناگهانی برای دفع ادرار. بی قراری و میل برای حرکت نیز از علائم شایع است . اضطراب یک علامت هشدار دهنده است ، خبر از خطری قریب الوقوع می دهد و شخص را برای مقابله با تهدید آماده می سازد . اضطراب شدید همیشه منجر به اختلال در عملکرد شغلی، روابط اجتماعی و بین فردی می شود (کاپلان و سادوک، 2003). منظور از اضطراب در این پژوهش نمره ای بود که آزمودنیها در پرسشنامه خود ارزیابی اضطراب زونگ (1971) کسب نمودند. نمره ای که از این مقیاس بدست می آید از لحاظ پارامترهای آماری، متغیری فاصله ای می باشد.
تعلل ورزی: در تعریف این سازه، محققان به کاهلی و امروز و فردا کردن در انجام کارهای مهم (در زمان مورد انتظار) همراه با تجارب ذهنی ناراحت کننده اشاره نموده اند (الیس و جیمز نال، 1382؛ لای، 1986؛ سنکال، کوئستنر و والرند، 1995). منظور از تعلل ورزی در این پژوهش نمره ای بود که آزمودنی در مقیاس سنجش تعلل ورزی نسخه دانش آموز (سولومون و راث بلوم ، 1986) بدست آوردند. نمره ای که از این مقیاس بدست می آید از لحاظ پارامترهای آماری، متغیری فاصله ای می باشد.
مدیریت استرس: مديريت استرس به مجموعه تکنيکها و روشهايي اطلاق مي شود که براي کاهش استرس تجربه شده توسط افراد يا افزايش توانايي آنها در مقابله با استرسهاي زندگي به کار گرفته مي شوند. اين تکنيکها بسيار متنوع هستند و ميتواند شامل برخي روشهاي رفتاري (مثل آرامسازي ، مراقبه و حساسيت زدايي منظم )، يا روشهاي شناختي رفتاري (مثل آموزش مهارتهاي مقابلهاي، آموزش جرأت ورزي، ثبت افکار و بازسازي شناختي ، مديريت زمان و مباحث آموزشي و استدلالي) باشد (اسوارد ، 2004). منظور از آموزش مدیریت استرس در این پژوهش، برنامه آموزشی بود که حاوی روشهای ایمن سازی در برابر استرس مبتنی بر نظریه مایکنبام بود.
حل مسأله اجتماعی: حل مسأله یا مسئله گشایی فرایندی است شناختی، که به وسیلۀ آن فرد می کوشد راه حل مناسبی برای یک مشکل پیدا کند (پرلا و ادونل ، 2004). در نظر بسیاری از اندیشمندان، حل مسأله عالی ترین نمونۀ اندیشیدن است (اتکینسون و همکاران، بنقل از براهنی و همکاران، 1380). منظور از آموزش حل مسئله در این پژوهش، بسته آموزش حل مسأله اجتماعی 9 جلسه ای بود.

 

 

فصل دوم

ادبیات پژوهش

مقدمه
در این فصل ابتدا به مبانی و ادبیات و پیشنۀ نظری موجود در مورد موضوع پژوهش خواهیم پرداخت و اضطراب و تعلل ورزی و نیز آموزش مدیریت استرس و حل مساله اجتماعی را از دیدگاه رویکردها و نظریه های مختلف روانشناختی مورد مطالعه و بررسی قرار خواهیم داد. سپس پیشینۀ پژوهشی داخلی و خارجی را در مورد موضوع پژوهش مورد توجه قرار داده بحث خواهیم نمود.
اضطراب
اضطراب به منزله بخشی از زندگی هر انسان، در همه افراد در حد اعتدال آمیز وجود دارد و در این حد به عنوان یک پاسخ سازش یافته تلقی می شود. فقدان اضطراب ممکن است فرد را با مشکلات و خطرهای قابل ملاحظه ای مواجه گرداند. اض..............................

 

 

بلافاصله بعد از پرداخت موفق میتوانید فایل کامل این پروژه را با سرعت و امنیت دانلود کنید

قیمت اختصاصی و استثنایی این پروژه در پایان نامه دات کام : تنها , 38000 تومان

 

 

 

 


قیمت قبلی : 480000 ریال

قیمت جدید : 38000 تومان  |   جهت خرید محصول بر روی تصویر روبرو کلیک نمایید :

خرید آنلاین این مطلب
مطالب مرتبط


نام:*
ایمیل:*
متن نظر:
کد را وارد کنید: *
جدیدترین مطالب
پربازدیدترین مطالب
آمار سایت
آمار مطالب یک ساعت پیش: 0
امروز: 0
این ماه: 0
کل: 3114
کل نظرات: 292
آمار کاربران یک ساعت پیش: 0
امروز: 0
این ماه: 0
کل: 252
بن شدگان: 0
جدیدترین عضو: Qurbanalipuya

                                                                                                                         

تبادل لینک خودکار
Taktaz Group

Powered By Taktaz Group. Google+