سلام , به سایت پایان نامه دات کام خوش آمدید
  • در انجام پایان نامه خود مشکل دارید؟نمیتوانید موضوع جدید انتخاب کنید؟برای نوشتن پروپوزال وقت کافی ندارید؟با ما تماس بگیرید بهترین متخصصان را برای انجام کار شما در اختیار داریم...

  • در انجام پایان نامه خود مشکل دارید؟نمیتوانید موضوع جدید انتخاب کنید؟برای نوشتن پروپوزال وقت کافی ندارید؟با ما تماس بگیرید بهترین متخصصان را برای انجام کار شما در اختیار داریم...

  • در انجام پایان نامه خود مشکل دارید؟نمیتوانید موضوع جدید انتخاب کنید؟برای نوشتن پروپوزال وقت کافی ندارید؟با ما تماس بگیرید بهترین متخصصان را برای انجام کار شما در اختیار داریم...

  • در انجام پایان نامه خود مشکل دارید؟نمیتوانید موضوع جدید انتخاب کنید؟برای نوشتن پروپوزال وقت کافی ندارید؟با ما تماس بگیرید بهترین متخصصان را برای انجام کار شما در اختیار داریم...

  • در انجام پایان نامه خود مشکل دارید؟نمیتوانید موضوع جدید انتخاب کنید؟برای نوشتن پروپوزال وقت کافی ندارید؟با ما تماس بگیرید بهترین متخصصان را برای انجام کار شما در اختیار داریم...

اعتماد کنید :

» بررسی میزان مهارت مدیریت زمان در نوجوانان و ارائه راهکارهای رسانه ای برای تقویت آن

توسط: pardazesh در 14-09-1396, 02:06 | دسته: علوم تربیتی | تعداد بازدید : 826

این تحقیق با هدف« بررسی میزان مهارت مدیریت زمان در نوجوانان و جوانان تهرانی و ارائه راهکارهای رسانه‌ای برای تقویت آن» به روش پیمایشي انجام شده است. جامعه آماری، نوجوانان و جوانان مناطق 22 گانه شهر تهران مي باشند، بدین منظور نمونه مورد مطالعه 856 نفر از نوجوانان و جوانان ( نوجوانان436 نفر و جوانان 420 نفر) و (427 نفر پسر و 429 نفر دختر)، به روش نمونه‌گیری خوشه‌ای چند مرحله‌ای انتخاب گردید. پرسشنامه محقق ساخته توسط پرسشگران آموزش ديده برروي پاسخگويان اجرا شد. پس از گردآوری داده ها از آزمون‌های آماری T مستقل برای متغیر جنسیت و سن و آزمون تحلیل واریانس یک راهه برای تعیین تفاوت بین متغیرهای سن، تحصیلات و طبقه‌ اقتصادی ـ اجتماعی با استفاده از نرم افزار SPSS مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت .
نتایج نشان داد بیشتر جوانان از مهارت مدیریت زمان و تعداد کمی از نوجوانان از این مهارت بهره می‌گیرند. بین مهارت مدیریت زمان در شاخص هدفگذاری از نظر جنسیت تفاوت معنی‌داری وجود ندارد ،ولی در شاخص‌های اولویت‌بندی و برنامه‌ریزی بین جنسیت تفاوت معنی‌داری وجود دارد. همچنین بین سن و تحصیلات با مهارت مدیریت زمان تفاوت معنی‌داری وجود دارد ، بین مهارت مدیریت زمان با پایگاه اقتصادی ـ اجتماعی تفاوت معنی‌داری وجود ندارد.

واژگان کلیدی: مهارت مدیریت زمان، نوجوانان، جوانان

 

 200صفحه فایل ورد (Word) فونت 14 منابع دارد+پرسشنامه قیمت 37000 تومان

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید

 

 

 

 


ادامه مطلب :

فهرست مطالب

 

عنوان صفحه
چکیده 1
فصل اول: چارچوب تحقیق 2
مقدمه 3
بیان مسئله 5
اهمیت و ضرورت تحقیق 10
اهداف تحقیق 12
سؤال‌های تحقیق 13
فرضیه‌های تحقیق 13
تعریف مفاهیم 14
فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه تحقیق 16
مقدمه 17
ماهیت و مفهوم زمان 18
تاریخچه مختصر از زمان 20
مفهوم مدیریت زمان 24
مبانی نظری مدیریت زمان 24
مفهوم نوجواني 40
نوجوانی و رشد آن در مکتب اسلام 40
نوجوانی و رشد آن در نظریه‌های معاصر 42
نظریه‌های رشد نوجوانی 44
ویژگی‌های نوجوانی 60
جوانی 63
جوانی و رشد آن در اسلام 63
جوانی و رشد آن در نظریه‌های معاصر 64
شرایط زیستی ـ غریزی جوانی 66
شرایط ذهنی جوانی 67
شرایط روانی جوانی 68
شرایط عاطفی و اخلاقی جوانی 69
ویژگی‌های رشد جوانی 72
رشد اجتماعی و اخلاقی 75
ویژگی‌های تفکر دوره جوانی 76
مفهوم روانشناختی مدیریت زمان 80
اصول مدیریت زمان 84
دیدگاه‌های مدیریت زمان 85
تکنیک‌های مدیریت زمان 86
قوانین مرتبط با مدیریت زمان 91
نسل‌های مدیریت زمان 93
عوامل اصلی در عدم استفاده بهینه از زمان 95
عوامل اتلاف وقت 99
مباني نظري رسانه 105
پیشینه تحقیق 114
تحقیقات انجام شده در داخل کشور پیرامون مدیریت زمان 115
تحقیقات انجام شده در سایر کشورها پیرامون مدیریت زمان 122
جمع بندي ادبيات و پيشينه تحقيق 130
فصل سوم: روش تحقیق 137
مقدمه 138
روش تحقيق 139
جامعه آماری 140
نمونه و روش نمونه‌گیری 140
حجم نمونه 142
ابزار اندازه‌گیری 142
نمره‌گذاری پرسشنامه مدیریت زمان 143
روایی 143
پایایی 144
روش تجزیه و تحلیل داده‌ها 144
روش اجرا 145
فصل چهارم: تجزيه و تحليل داده‌ها 147
مقدمه 148
ویژگی پاسخگویان نوجوانان و جوانان 150
جنسیت 150
سن 151
میزان تحصیلات 152
طبقه اقتصادی ـ اجتماعی 153
وضعیت تماشای تلویزیون 154
وضعیت زمان تماشای تلویزیون در شبانه‌روز 155
وضعیت زمان تماشای تلویزیون در طول هفته 156
بررسی چگونگی نقش صداوسیما در ترویج فرهنگ استفاده بهینه از زمان 158
بررسی عملکرد صداوسیما در آموزش مدیریت زمان 159
بررسی مهمترین عامل اتلاف وقت در بین نوجوانان و جوانان 160
بررسی شاخص هدفگذاری در مدیریت زمان 161
بررسی شاخص اولویت‌بندی در مدیریت زمان 162
بررسی شاخص برنامه‌ریزی در مدیریت زمان 163
بررسی نمره شاخص‌های مدیریت زمان 164
بررسی رابطه بین میزان تماشای تلویزیون و مدیریت زمان 165
بررسی تفاوت میانگین نمره شاخص‌های مدیریت زمان در نوجوانان و جوانان 166
بررسی تفاوت میانگین نمره شاخص‌های مدیریت زمان به تفکیک جنس 169
بررسی تفاوت میانگین نمره شاخص‌های مدیریت زمان برحسب تحصیلات 171
بررسی تفاوت میانگین نمره شاخص‌های مدیریت زمان برحسب طبقه اقتصادی ـ اجتماعی 174
فصل پنجم: بحث و بررسی نتایج 176
مقدمه 177
خلاصه نتایج 178
بحث و نتیجه‌گیری 187
پیشنهادهای کاربردی صداوسیما 190
محدودیت‌های تحقیق 192
پيشنهادات 194
منابع ومآخذ 195
منابع فارسی 195
منابع انگلیسی 203
پیوست 204

 

 

 

 

 


فهرست جداول

 

عنوان صفحه
جدول شماره 4-1 توزیع پاسخگویان برحسب جنس 150
جدول شماره 4-2 توزیع پاسخگویان برحسب سن 151
جدول شماره 4-3 توزیع پاسخگویان بر حسب میزان تحصیلات 152
جدول شماره 4-4 توزیع پاسخگویان برحسب طبقه اقتصادی ـ اجتماعی 153
جدول شماره 4-5 توزیع پاسخگویان برحسب تماشاي تلویزیون به صورت منظم 154
جدول شماره 4-6 توزیع پاسخگویان برحسب زمان تماشای تلویزیون در شبانه‌روز 155
جدول شماره 4-7توزیع پاسخگويان برحسب میزان تماشای برنامه‌های تلویزیون در طول هفته 156
جدول شماره 4-8 توزیع پاسخگویان در مورد روش‌های ترویج فرهنگ استفاده بهینه از زمان 158
جدول شماره 4-9 توزیع پاسخگویان درخصوص عملکرد صداوسیما در آموزش نحوه مدیریت زمان 159
جدول شماره 4-10 توزیع پاسخگویان درباره مهمترین عامل اتلاف وقت 160
جدول شماره 4-11 توزیع پاسخگویان برحسب شاخص هدفگذاری 161
جدول شماره 4-12 توزیع پاسخگویان برحسب شاخص اولویت‌بندی 162
جدول شماره 4-13 توزیع پاسخگویان برحسب شاخص برنامه‌ریزی 163
جدول شماره 4-14 شاخص‌های مدیریت زمان به تفکیک تعداد سؤالات، دامنه نمرات و میانگین شاخص‌ها 164
جدول شماره 4-15 میانگین شاخص ها در پاسخگویان 164
جدول شماره 4-16 رابطه همبستگی بین میزان تماشای تلویزیون و مدیریت زمان 165
جدول شماره 4-17 میانگین نمره شاخص‌های مدیریت زمان برحسب سن پاسخگویان 166
جدول شماره 4-18 نتیجه آزمون تحلیل واریانس برای مقایسه میانگین نمره خرده مقیاس‌های 168
مدیریت زمان برحسب سن پاسخگویان
جدول شماره 4-19 میانگین نمره پاسخگویان در خرده مقیاس‌های مدیریت زمان به تفکیک جنسیت 170
جدول شماره 4-20 میانگین نمره پاسخگویان در خرده مقیاس‌های مدیریت زمان به تفکیک تحصیلات 171
جدول شماره 4-21 نتیجه آزمون تحلیل واریانس برای مقایسه میانگین نمره خرده مقیاس‌های مدیریت 173
زمان برحسب تحصیلات پاسخگویان
جدول شماره 4-22 میانگین خرده مقیاس‌های مدیریت زمان با پایگاه اقتصادی ـ اجتماعی پاسخگویان 174
جدول شماره 4-23نتیجه آزمون تحلیل واریانس برای مقایسه میانگین نمره خرده مقیاس‌های مدیریت 175
زمان برحسب طبقه اقتصادی ـ اجتماعی پاسخگویان
نمودار 4-1 توزیع پاسخگویان برحسب جنسیت 150
نمودار 4-2 توزیع پاسخگویان برحسب سن 151
نمودار 4-3 توزیع پاسخگویان برحسب تحصیلات 152
نمودار 4-4 توزیع پاسخگویان برحسب طبقه اقتصادی ـ اجتماعی 153
نمودار 4-5 توزیع پاسخگویان برحسب تماشای تلویزیون به صورت منظم 154
نمودار 4-6 توزیع پاسخگویان در خصوص زمان تماشای تلویزیون 155
نمودار 4-7 توزیع پاسخگویان در خصوص میزان تماشای برنامه‌های تلویزیون در طول هفته 157
نمودار 4-8 توزیع پاسخگویان در خصوص عملکرد صداوسیما در آموزش نحوه مدیریت زمان 159
نمودار 4-9 توزیع پاسخگویان برحسب شاخص هدفگذاری 161
نمودار 4-10 توزیع پاسخگویان برحسب شاخص اولویت‌بندی 162
نمودار 4-11 توزیع پاسخگویان برحسب شاخص برنامه‌ریزی 163
نمودار 4-12 میانگین نمره پاسخگویان در خرده مقیاس‌های مدیریت زمان بر حسب سن 166
نمودار 4-13 میانگین نمره پاسخگویان در خرده مقیاس‌های مدیریت زمان به تفکیک جنسیت 170

 

مقدمه
مهمترين چيزدر زندگي انسان که از ارزش والايي برخوردار است،زمان (وقت)مي باشد.در واقع وقت شيرازه حيات ما را تشکيل مي دهد.ارزش وقت از آن جا دانسته مي شود که خداوند در قرآن کريم سوره اي را به نام "والعصر"يعني وقت يا زمان نازل کرده ودر جاهاي ديگري از قرآن به برهه هايي از زمان اشاراتي داشته است ؛" والضحي واليل اذا سجي" (قسم به روز روشن وبه شب ان دم که آرام گيرد)."والفجر واليال عشر" (به سپيده دم و شب هاي دهگانه سوگند). در احاديث نيز مواردي در اين زمينه آمده است ، اينها بيانگر ارزش و اهميت زمان مي باشد. در طول تاريخ، زمان و ابعاد مختلف آن، مورد توجه انواع تمدن‌ها بوده و امروزه اين توجه بيش از پيش اهميت يافته است، به گونه‌اي که فناوري‌هاي نو، محيطي فراهم آورده‌اند که تقريباً در کوتا مدت مي‌توان به اطلاعات بي‌شماري دسترسي پيدا کرده و کارها را بسيار سريع‌تر و آسان‌تر از پيش انجام داد. لذا تمايل به سرعت عمل در انجام کارها روز به روز بيشتر مي‌شود. با چنين تمايلي اين احساس در افراد بوجود مي‌آيدکه از زمان عقب مانده و نمي‌توانند از آن به طور موثر بهره‌مند شوند. وقت (زمان)، سرمايه بشري است، زندگي تنها زماني پربار مي‌شود که براساس مفهوم صحيح زمان، بنا شده باشد.( اين عقيده که افراد چگونه تصميم مي‌گيرند از وقتشان به نحو مطلوب استفاده کنند، هسته نظريه مديريت زمان را تشکيل مي‌دهد (سواري،1388)).
ضرورت به کارگيري مديريت زمان وتنظيم منطقي اوقات در اختيار افراد چه در بعد سازماني و يا خصوصي، به درستي نشانگر اين است که زمان منتظر کسي نمي ماند. مديريت بر وقت ،مديريت بر کار و مديريت بر خود سه امر تجزيه ناپذير هستند و مي توان به جرات گفت که مديريت زمان در واقع همان مديريت بر خود است. اصولاً مديريت زمان يک امر همگاني و عمومي است. آگاهي از مفهوم مديريت زمان هم در زندگي فردي و هم در زندگي حرفه‌اي جوانان ونوجوانان مثمرثمر خواهد بود ، در واقع آنان را به نوعي خود مديريتي سوق مي‌دهد. با استناد به اين ديدگاه هدف از مديريت زمان،جلوگيري از اتلاف وقت و تنظيم زمان کاري است. مسلماً در اين حکايت نبايد شک کرد که جوانان و نوجوانان در مورد چگونگي مديريت، با هم تفاوت دارند.نوجوانان به دليل ورود به دوره بحراني با تحولات گستردة فيزيولوژيکي،شناختي،هيجاني و اجتماعي روبرو مي شوند واين تغييرات مي تواند مشکلاتي را براي نوجوانان فراهم آورد،از اين قبيل عوامل مي توان به مواردي از قبيل حواسپرتي،دقت کم و غيره اشاره کرد که مديريت کردن زمان در نوجوانان مهمتر مي باشد. مديريت زمان، فعاليتهاي نوجوانان و جوانان را نيز مي‌تواند تحت تاثير قرار دهد. عموماً اگر ساعات مشخصي از روز را براي درس خواندن برنامه‌ريزي کنند خيلي زود به آن عادت خواهند کرد.يکي از مهمترين لايه‌هاي اجتماعي جامعه‌ ما و هر جامعه‌اي، قشر جوان و نوجوانان مي‌باشند که سعي مي‌شود مسائل مربوط به مهارت آن‌ها در مديريت زمان مورد بررسي قرار گيرد. در اين تحقيق ميزان مهارت نوجوانان و جوانان در مديريت زمان با تأکيد بر چگونگي پرداختن به فعاليتهاي مختلف مورد بررسي قرار گرفت. اميد است نتايج اين تحقيق به عنوان تلاشي در سياست‌گذاري و تصميم‌گيري مربوط به نوجوانان و جوانان مؤثر واقع شود و به راه کارهاي معيني در زمينه هدايت «وضع موجود» به «وضع مطلوب» منتهي گردد.
بيان مسئله
زمان، ارزشمندترين سرمايه هر فرد، گروه و سازمان است. در واقع تنها سرمايه برگشت ناپذير در اختيار انسان، زمان است، زيرا توليد پول، ماشين ، فناوري و حتي نيروي انساني، وابسته به صرف وقت و تأمين زمان است همجنين تنها سرمايه غيرقابل خريداري و غيرقابل توليد و بازيافت، زمان مي‌باشد. براي هر فردي در همه عرصه‌هاي زندگي وقت ارزشي فرا طلايي دارد ، به جهت تغييراتي که در دهه‌هاي اخير در عرصه علوم و فنون انجام شده، زمان اهميت بيشتري يافته و مردم مجبور هستند با سرعت بيشتري کارهاي خود را انجام دهند، به همين دليل لزوم مديريت زمان، بيشتر احساس مي‌شود.( در حقيقت مديريت زمان يکي از راهبردهاي مؤثر در جهت کاهش ميزان اتلاف وقت است ، هدف آن جلوگيري از اتلاف وقت و نظم دادن کارها است (هاشمي‌زاده، 1385)). همچنين با توجه به اينکه زمان، يک منبع محدود به شمار مي‌آيد لزوم مديريت آن به خصوص در محيط‌هاي آموزشي براي دانش‌آموزان (نوجوانان و جوانان) از اهميت بالايي برخوردار است، به طوري که به منظور کسب موفقيتهاي تحصيلي بايد از کارهاي غيرمهم صرف نظر کرد و کارها را الويت‌بندي نمود.دوره نوجواني و جواني يکي از مهمترين و بحراني‌ترين زمان زندگي هر فرد محسوب مي‌شود.طبق تعريف سازمان ملي جوانان، افراد 11تا29 سال نوجوان و جوان محسوب مي شوند. نوجوان از دوره کودکي گذر کرده و وارد مرحله نويني از زندگي مي‌شود، ورود از دوره کودکي به دوره نوجواني ،فرد را با مسائل و مشکلات فراواني مواجه مي‌کند. بررسي اين مسائل و مشکلات در دنياي امروز از پيچيدگي خاصي برخوردار است ، بررسي اين مسائل و مشکلات مستلزم بررسي همه جانبه نسلي است که در حال دگرگوني عميق شخصيتي است و براي سازگاري، از هيچ تلاش و کوششي دريغ نمي‌کند . با توجه به اينکه تمامي قواي زيستي، روحي، رواني، فکري و عاطفي فرد از دوران بلوغ دچار تغيير و تحول مي‌شود، لازم است که به نوجوانان درخصوص مديريت برخود (مديريت بر زمان) اطلاعات و آگاهي‌هايي داد ، همچنين با توجه به ويژگي‌هاي شخصيتي نوجوانان و جوانان با تنوع احوال، دگرگوني‌هاي رفتار، موضع‌گيري در برابر امور و طغيان، مبارزه ،احساسات گرم و آتشين، سن خودنمايي و غرور، اضطراب و بيقراري، حادثه‌جويي و شرايط خاصي که نوجوانان و جوانان دارند بصورت بالقوه آمادگي انواع آسيب‌هاي اجتماعي را در خود نهفته دارند . اگر در اين سنين ويژگي‌هاي مذکور و نيازهاي نوجوانان و جوانان از طرف مسئولين ذيربط ، خانواده‌ها و مربيان پرورشي و تربيتي مورد توجه واقع نشود نسل نوجوان و جوان با مسائل و مشکلات فراوان مواجه خواهد شد.يکي از مواردي که در مديريت زمان نوجوانان و جوانان نقش بسزايي دارد، خود تنظيمي مي‌باشد. يادگيري خودتنظيمي از مقوله‌هايي است که به نقش فرد در فرآيند يادگيري توجه دارد. اين سازه ابتدا در سال 1967 توسط بندورا مطرح شد (کديور، 1380) . اين سازه در نظريه‌هاي مختلف روانشناسي از جمله نظريه‌هاي رفتاري، شناختي، شناخت اجتماعي، و ساخت‌گرايي مورد توجه قرار گرفته است. صاحب‌نظران مختلف الگوهاي متفاوتي از خود تنظيمي در يادگيري ارائه داده‌اند. از جمله اين الگوها، الگوي پينتريچ (1986) است. در اين الگو، خود تنظيمي در يادگيري به استفاده از راهبردهاي شناختي ، فراشناختي ، و مديريت منابع اطلاق مي‌شود.
راهبردهاي شناختي، به راهبردهايي که دانش‌آموزان براي يادگيري، به خاطرسپاري، يادآوري، و درک مطلب از آنها استفاده مي‌کنند ، اشاره دارد، اين راهبردها هم براي تکاليف ساده و حفظ کردني و هم براي تکاليف پيچيده‌تر که به درک و فهم نيازمندند کاربرد دارد(صمدي،1383).
راهبردهاي فراشناختي، راهبردهايي هستند که جهت برنامه‌ريزي- بازبيني- اصلاح فعاليت‌هاي شناختي مورد استفاده قرار مي‌گيرند. (براون و همکاران، به نقل از صمدي، 1373).
راهبردهاي مديريت منابع، راهبردهايي هستند که يادگيرندگان از آن براي کنترل و اداره محيط، مثل مديريت در تنظيم وقت، نحوه تلاش، انتخاب محيط مطالعه، همچنين از افراد ديگر مثل معلمان، همسالان، و مانند آن استفاده مي‌کنند. اين راهبردها به دانش‌آموزان کمک مي‌کند تا با محيط سازگار شده و آن را با توجه به هدف‌ها و نيازهاي خود تغيير دهند. (زيمرمن و مارتينز- پونز ، 1986)
در دوره نوجواني بايد به نوجوان خود نظم‌دهي رفتار را آموخت ، اينکار بوسيله آموزش و از طريق رسانه‌ها قابل حل مي‌باشد.همانطور که بندورا در مورد خود نظم‌دهي رفتار گفته‌اند، رفتار آدمي عمدتاً يک رفتار خود نظم داده شده است و رفتار شخصاً تقويت شده بهتر از رفتارِ از بيرون تقويت شده، نگهداري مي‌شود، بايد به گونه‌اي رفتار کرد که نوجوان خود پي به مسئله زمان ببرد (سيف، 1385، ص 370). از جمله چيزهايي که نوجوان و جوان از تجربه مستقيم و غيرمستقيم (جانشيني) مي‌آموزد، معيارهاي عملکرد مي‌باشد و زماني که اين معيارها آموخته شده‌اند، پايه‌اي مي‌شود بر ارزشيابي شخصي فرد . کارآمدي شخصي تصوري يا خود کارآمدي تصوري، همانند معيارهاي عملکرد دروني شده، نقش مهمي در رفتار خود نظم‌دهي ايفا مي‌کند.زماني که به نوجوان و جوان درخصوص خود نظم‌دهي آگاهي داده شود و يادگيري ايجاد کرد ،فرد در تلاش است تا به کارآمدي شخصي تصوري، سطح بالايي برسد، زماني که به اين سطح رسيدند بيشتر مي‌کوشد و پشتکار بيشتري از خود نشان مي‌دهد و موفق مي‌شوند.بندورا مي‌گويد که چون افراد داراي کارآمدي شخصي تصوري سطح بالا بر روي امور، کنترل بيشتري دارند، عدم اطمينان کمتري را تجربه مي‌کنند و کمتر مي‌ترسند (سيف، 1385، ص 370).نوجوانان و جوانان براي مديريت کردن زمان در انجام فعاليتها بايد از يکسري فنون بهره کافي را ببرند تا بتوانند بر زمان خود مديريت کنند، از جمله براي کارهاي خود هدف را مشخص کنند ،برنامه‌ريزي در کارها داشته باشند، کارهاي خود را تجزيه کنند و آنرا از کوچک يا کم به بزرگتر يا زياد انجام دهد ، کارها را اولويت‌بندي کند، کارهاي موظفي را پيگيري کند که آيا آن کار انجام شده يا خير و همچنين نگذارد که تغييرات در برنامه‌ها آن هارا مضطرب کند و استرس ايجاد کند.تغييرات پردامنه و سريع بلوغ موجب مي‌شود نوجوان تقدم و تأخر کارهايش را از دست بدهد. او نمي‌تواند براي روزمرگي‌اش اولويت خاصي را برگزيند و از اين رو ممکن است در امور درسي به افت و بي‌انگيزگي دچار شود يا تعادلي منطقي ميان ساعات بازي،‌خواب و کارهاي روزمره برقرار نکند. ممکن است انرژي زيادي براي يکي از فعاليتهاي روزمره صرف کند و ازکارهاي ديگر باز بماند، مشاوره و دادن اطلاعات و آگاهي در اين باره ضروري مي‌باشد.نوجوانان و جوانان از جمله کساني هستند که با درک اهميت زمان و استفاده صحيح از زمان مي‌توانند علاوه بر اينکه خود، از زمان، بهره کافي ببرند به اهداف مورد نظر در محيط جامعه و مدرسه دست يابند.رسانه‌ها با تحولاتي که در جنبه‌هاي مختلف از بعد فن‌آوري تجهيزاتي و حجم و روش داشته‌اند به عنوان حاملان و منتقل کنندگان پيام، مي‌توانند در باورها و افکار نوجوانان و جوانان موثر باشند. رسانه‌ها بدون در نظر گرفتن مرزهاي جغرافيايي، عقيدتي و فرهنگي، امکان حضور در همه نقاط جغرافيايي پيدا کرده‌اند.تاثيررسانه ها بر نوجوانان و جوانان با استفاده از ابزارهايي است که آن ابزارها امکان اين تأثيرگذاري را معين مي‌کند. صداوسيما به عنوان يکي از ابزارها در اين راستا مطرح است. چون نفوذ، حضور، نحوه بيان و شکل انتقال پيام در رسانه صدا و سيما به طرز ويژه‌اي است که مخاطب را مي‌تواند با انواع و اقسام شگردها و روش‌هايي که در آن وجوددارد به خود جلب کند. اين رسانه مي‌تواند در نحوه تغيير دگرگوني در نوجوانان و جوانان پرنفوذترين و موثرترين عامل باشد. البته نقش و سهم تلويزيون در تاثيرپذيري بر روي جوانان و نوجوانان حائز اهميت مي‌باشد، ضمن اينکه از تلويزيون در همه ساعات شبانه‌روز و در خانه مي‌توان استفاده کرد. نقش آموزش رسانه‌ها مهم‌تر از آموزش رسمي مراکز آموزشي مي باشد، زيرا دامنه کار مراکز آموزشي محدود است در صورتي که آموزش از طريق وسايل ارتباط جمعي گسترده و هميشگي است. البته وسايل ارتباط جمعي خصوصاً تلويزيون آموزش را همراه با صحنه‌هاي زنده ارائه مي‌دهد که شوق بيشتري را براي يادگيري ايجاد مي‌نمايد ، رسانه‌ها بخصوص تلويزيون مي‌تواند تآثير خيلي زياد بر روي نوجوانان و جوانان داشته باشد. حال اين پرسش مطرح مي‌شود که مديريت زمان در اين ميان چه نقشي را ايفا مي‌کند؟ همه مي‌دانند که زمان ،گذراست و در اختيار ما نيست و فرصت از دست رفته جبران ناپذير است. پس مديريت اين سرمايه با چنين اهميتي چه مفهومي مي‌تواند داشته باشد؟ بسياري از صاحبنظران مديريت، بر اين باورند که کاربرد مفهوم مديريت زمان، صحيح نيست و به جاي آن استفاده از برنامه‌ريزي زمان، مطلوب‌تر است. با بررسي‌ها و جستجوهايي که در مراکز پژوهشي و دانشگاهي انجام شد، تحقيقي با عنوان «بررسي ميزان مهارت مديريت زمان در نوجوانان و جوانان» به دست نيامده است، عمده بررسي‌ها حول محور مديريت زمان بوده است که نشان مي‌دهد اتلاف وقت زياد مي‌باشد و مديريت زمان اندک. در اين تحقيق سعي شد با بررسي ميزان مهارت نوجوانان و جوانان در مديريت زمان، مورد تحليل قرار گيرد. بنابراين در اين تحقيق در پي پاسخ به اين سؤال مي باشد که آيا برنامه‌ريزي براي کارهاي محوله از مديريت زمان، تبعيت مي‌کند؟ آيا توانايي مديريت زمان در نوجوانان بيشتر از جوانان است ؟ آيا بين مهارت مديريت زمان در نوجوانان و جوانان تفاوت وجود دارد؟ آيا نوجوانان و جوانان طبقه پايين با نوجوانان و جوانان طبقه بالاي جامعه از نظر مديريت زمان تفاوت دارند؟آيا نوجوانان و جوانان دختر نسبت به نوجوانان و جوانان پسر از مديريت زمان بهتر استفاده مي کنند؟آيا رابطه اي بين اتلاف وقت و مديريت زمان وجود دارد؟ايا بين ميزان مديريت زمان و ميزان تماشاي تلويزيون رابطه اي وجود دارد؟

اهميت و ضرورت تحقيق
در جامعه ما، الگوي صرف وقت به ميزان قابل ملاحظه‌اي کمياب است. با وجود آنکه همه به يک ميزان، زمان در اختيار داريم، ولي ديده مي‌شود آنهايي موفق‌ترند که از وقت خود بهتر استفاده مي‌‌کنند، الگوي رفتاري صحيح را بايد با آموزش ايجاد کرد، مديريت زمان، دانش، نگرش و رفتار افراد را در جهت بهره‌برداري هر چه بيشتر از عمر ارتقاء مي‌بخشد. زمان و چگونگي مديريت بهينه آن، يکي از مسائلي است که براي انسان‌ها حائز اهميت است. ارزش زمان براي همه برابر نيست و همه به نحو يکساني از آن استفاده نمي‌کنند. بسياري ازانسان‌ها علاقه‌مندند که به نحو احسن از زمان، نهايت بهره را ببرند، در حاليکه براي ديگران اين چنين نيست ،در اين خصوص که چگونه از زمان استفاده شود، مسلماً به يک‌سري مهارت‌ها و مديريت‌هاي ويژه‌اي مورد نياز است، به عبارتي هر چه ميزان آشنايي با اين مهارت بيشتر باشد به همان نسبت کنترل و مديريت آن ساده‌‌تر و دقيق‌تر صورت مي‌گيرد. تحقيقات انجام شده نشان مي‌دهد که مديريت زمان در اهمالکاري تحصيلي تأثيرگذار است. مديريت زمان يکي از مسائل مهم و جدي در سطح بين‌المللي است. جوانان و نوجوانان نيز بدون مديريت زمان گاهي تمامي وقت خود را در امور غير ضروري از بين مي‌برند، استفاده درست و مؤثر از زمان، مي‌تواند بعنوان رفتاري در جهت تأييد وجود انگيزش پيشرفت و موفقيت در نوجوانان و جوانان باشد. با اين حال موضوع مهارت نوجوانان و جوانان در مديريت زمان، موضوعي است که کمتر به آن پرداخته شده است. بنابراين انجام پژوهش به منظور شناسايي رابطه و تعامل ميان مهارت نوجوانان با مهارت جوانان در مديريت زمان به مشاوران و برنامه‌ريزان در امور نوجوانان و جوانان کمک خواهد کرد تا در جهت ارائه شيوه‌هاي مناسب برنامه‌ها و راهکارهاموفق شوندو راهنمايي لازم بدهند ،در اهميت مديريت زمان مي‌توان گفت که نوجوانان و جواناني که نتوانند وقت خود را تنظيم کنند ازعهده انجام هيچ‌کاري بر نخواهند آمد. در زمينه مهارت نوجوانان و جوانان در مديريت زمان تاکنون در کشورمان تحقيقات اندکي انجام شده ،در نتيجه فقدان سابقه تحقيقي در بستر بومي جامعة مورد مطالعه، يکي از دل مشغولي‌هاي جدي تحقيق مي‌باشد.از سوي ديگر مواجه با ازدياد منابع در به انحراف کشاندن قشر نوجوان و جوان ،دسترسي محدود نوجوانان و جوانان به مشاوران و روانشناسان تربيتي متخصص و ماهر از جمله مشکلاتي است که نشان مي‌دهد نوجوان و جوان در چه شرايط بحراني روبرو مي باشند. مديريت ضعيف زمان را نمي‌توان پنهان نمود و اثربخشي بيشتري مورد نيار است، زيرا براي موفقيت بيشتر چه در زندگي شخصي و چه در زندگي حرفه‌اي، نيازمند بکارگيري راهبردهاي مديريت زمان مي‌باشيم. اين راهبردها براي استفاده بهينه از وقت، تنظيم شده و بعنوان روش‌هايي براي کنترل زمان به کار مي‌رود. با استفاده مؤثر از زمان مي‌توان اهداف را مشخص کرد و وظايف و فعاليت‌ها را برنامه‌ريزي و اولويت‌بندي نمود، با برنامه‌ريزي ، درک نوجوان و جوان از زمانِ در دسترس، افزايش يافته در نتيجه مي‌توانند از زمان خود به صورت هدفمند و سازمان يافته بهره‌مند شوند. بيشترين کاربرد مديريت زمان مي‌تواند در جوانان و نوجوانان باشد چرا که اين قشر از جامعه در آينده بعنوان نسل جديد چرخهاي اقتصادي، علمي، فرهنگي کشور را به عهده خواهند داشت. با توجه به اهميت فراگيري اصول مديريت زمان و آگاهي از مهارت نوجوانان و جوانان در مديريت زمان، تأثير آن در سلامت جامعة فرداي ما مي‌باشد. اين تحقيق شايد وسيله‌اي جهت فراگيري و انتقال آن به ديگران و گامي در جهت رشد و تعامل جامعه برداشته شود. ضرورت توجه به مديريت زمان بخصوص درکلان شهر تهران که نوجوانان و جوانان زيادي از وقت خودشان را به طرق مختلف از جمله ماندن در ترافيک و استفاده نادرست از اينترنت و بازي‌هاي کامپيوتري و قدم زدن (پرسه زدن) در کوچه و خيابان و از اين قبيل از دست مي‌دهند، حائز اهميت است.از طرفي ديگر، پيچيدگي شرايط زندگي به واسطه ظهور رسانه‌هاي مختلف، موقعيت‌هاي پيچيده اجتماعي و اخلاقي، تغييرات اجتماعي، انتظارات و ارزش‌ها، فرصت را براي نوجوانان وجوانان تنگ‌تر و شرايط را بسيار سخت‌تر کرده است. به همين دليل، آموزش راهبردهاي مديريت درست زمان براي نوجوانان وجوانان در کشور ما يک ضرورت است. از آنجا که نوجوانان و بخصوص جوانان پرمشغله‌ترين قشر جمعيت جوان هستند، همچنين قشر عظيمي از جمعيت کشور مان را تشکيل مي دهند،ارائه راهبردهاي مديريت زمان به آنان، بسيار مهم به نظر مي‌رسد.
اهداف تحقيق
هدف کلي
تعيين ميزان مهارت مديريت زمان در نوجوانان و جوانان شهر تهران
هدف جزئي
1- تعيين تفاوتهاي نوجوانان با جوانان در مديريت زمان.
2- بررسي رابطه بين ميزان مديريت زمان و ميزان تماشاي برنامه‌هاي تلويزيون.
3-تعيين تفاوت هاي نوجوانان و جوانان در مديريت زمان از نظر جنس،تحصيلات ووضعيت پايگاه اقتصادي و اجتماعي.
سؤالات تحقيق
سؤال اصلي
ميزان مهارت مديريت زمان در نوجوانان و جوانان تهراني تا چه حد است؟
سؤال فرعي
1- آيا بين ميزان مهارت مديريت زمان در نوجوانان و جوانان تفاوت وجود دارد؟
2- آيا بين ميزان تماشاي برنامه‌هاي تلويزيون با مديريت زمان نوجوانان و جوانان رابطه وجود دارد؟
3- آيا بين ميزان توانايي مديريت زمان در نوجوانان و جوانان با جنس، تحصيلات و پايگاه اقتصادي و اجتماعي رابطه وجود دارد؟
فرضيه‌هاي تحقيق
فرضيه اصلي
ميزان مهارت مديريت زمان در جوانان بيشتر از نوجوانان است.
فرضيه فرعي
1- بين ميزان مهارت مديريت زمان نوجوانان با جوانان تفاوت وجود دارد.
2- ميزان مهارت مديريت زمان در نوجوانان و جوانان با ميزان تماشاي برنامه هاي تلويزيون رابطه معني دار وجود دارد.
3-ميزان مهارت مديريت زمان در نوجوانان و جوانان دختر بيشتر از پسر است.
4-ميزان مهارت مديريت زمان در نوجوانان و جوانان با تحصيلات رابطه معني داري وجود دارد.
5- ميزان مهارت مديريت زمان درنوجوانان و جوانان با پايگاه اقتصادي-اجنماعي رابطه معني دار وجود دارد.
تعريف واژه‌ها و اصلاحات فني و تخصصي (مفهومي و عملياتي)
تعريف مفهومي: تعاريفي که مفاهيم را با استفاده از ديگر مفاهيم توصيف مي‌کنند.
مديريت زمان: در تعريف مديريت زمان بين صاحبنظران توافقي وجود ندارد ،بسياري از نويسندگان به تعريف لاکين استناد مي‌کنند. لاکين 1973 مي‌گويد: مديريت زمان يعني فرآيند تعيين نيازها، گزينش هدف‌ها براي وصول به اين نيازها، تعيين اولويت و برنامه‌ريزي کارها(سواري،1388). از نظر کلاسنز و همکاران (2007)، مديريت زمان، رفتارهايي هستند که هدف آن‌ها استفاده مؤثر از زمان،وقتي که فعاليتهاي هدفدار در حال انجام است، به عبارتي مديريت زمان يعني ارائه شيوه‌هاي علمي و مؤثر، صرفه‌......................................

 

 

بلافاصله بعد از پرداخت موفق میتوانید فایل کامل این پروژه را با سرعت و امنیت دانلود کنید

قیمت اختصاصی و استثنایی این پروژه در پایان نامه دات کام : تنها , 37000 تومان

 

 

 

 


قیمت قبلی : 470000 ریال

قیمت جدید : 37000 تومان  |   جهت خرید محصول بر روی تصویر روبرو کلیک نمایید :

خرید آنلاین این مطلب
مطالب مرتبط


نام:*
ایمیل:*
متن نظر:
کد را وارد کنید: *
جدیدترین مطالب
پربازدیدترین مطالب
آمار سایت
آمار مطالب یک ساعت پیش: 0
امروز: 0
این ماه: 0
کل: 3114
کل نظرات: 292
آمار کاربران یک ساعت پیش: 0
امروز: 0
این ماه: 0
کل: 252
بن شدگان: 0
جدیدترین عضو: Qurbanalipuya

                                                                                                                         

تبادل لینک خودکار
Taktaz Group

Powered By Taktaz Group. Google+