سلام , به سایت پایان نامه دات کام خوش آمدید
  • در انجام پایان نامه خود مشکل دارید؟نمیتوانید موضوع جدید انتخاب کنید؟برای نوشتن پروپوزال وقت کافی ندارید؟با ما تماس بگیرید بهترین متخصصان را برای انجام کار شما در اختیار داریم...

  • در انجام پایان نامه خود مشکل دارید؟نمیتوانید موضوع جدید انتخاب کنید؟برای نوشتن پروپوزال وقت کافی ندارید؟با ما تماس بگیرید بهترین متخصصان را برای انجام کار شما در اختیار داریم...

  • در انجام پایان نامه خود مشکل دارید؟نمیتوانید موضوع جدید انتخاب کنید؟برای نوشتن پروپوزال وقت کافی ندارید؟با ما تماس بگیرید بهترین متخصصان را برای انجام کار شما در اختیار داریم...

  • در انجام پایان نامه خود مشکل دارید؟نمیتوانید موضوع جدید انتخاب کنید؟برای نوشتن پروپوزال وقت کافی ندارید؟با ما تماس بگیرید بهترین متخصصان را برای انجام کار شما در اختیار داریم...

  • در انجام پایان نامه خود مشکل دارید؟نمیتوانید موضوع جدید انتخاب کنید؟برای نوشتن پروپوزال وقت کافی ندارید؟با ما تماس بگیرید بهترین متخصصان را برای انجام کار شما در اختیار داریم...

اعتماد کنید :

» رابطه ی بین سبک رهبری مديران ، جو مدرسه و اثر بخشی مدارس متوسطه شهر کرج

توسط: pardazesh در 14-09-1396, 02:06 | دسته: علوم تربیتی | تعداد بازدید : 1022

هدف از پژوهش حاضر تبيين رابطه ي بين سبك رهبري مديران و جو مدرسه با اثربخشي مدارس متوسطه بوده است. این تحقيق به روش توصیفی از نوع پیمایشی و همبستگی صورت گرفته است. جامعه آماري اين پژوهش را تمامي مديران و دبيران دوره ي متوسطه ي شهر اقليد در سال تحصيلي( 92-93 ) به تعداد200 نفرتشکیل دادند و حجم نمونه مورد پژوهش بودند به صورت طبقه اي تصادفي با استفاده ازجدول كرجسي و مورگان 80 تن انتخاب شد.
جهت جمع آوری داده ها از سه ابزارابزار شامل پرسشنامه توصیف رفتار رهبر( لوتانز،1985) و جو سازمانی (ویلیس جی . فورتنجر ، 2004 ) واثر بخشی( سر جیوانی و همکارانش 1992) بهره گرفته شده است.
جهت تحليل داده ها در سطح آمار توصيفي از فراواني ،درصد ،ميانگين و انحراف معيار و در سطح آمار استنباطي از روشهاي آماري ضريب همبستگي پيرسون ،رگرسيون چندگانه و آزمون تي گروههاي مستقل استفاده شده است براي پايايي ابزارهاي استفاده شده از روش آلفای کرونباخ استفاده وروايي ابزارها مورد تأييد اساتيد راهنما و مشاور و اساتیدمتخصص قرار گرفت .
پس از اجراي ابزارها ،داده هاي به دست آمده در محيط Spss مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت ويافته هاي پژوهش به شرح زير حاصل گرديد.
1- بین سبک های رهبری مدیران و جو مدرسه با اثربخشی رابطه مستقیم معناداری وجود دارد.
2- بین متغیرها رابطه خطی وجود دارد و از طرفی تنها سبک رهبری انسان مدار پيش بيني كننده اثر بخشی مي باشد .
3- بین ابعاد جو باز، تلاش مازاد، ساختار انظباطی و خود ارزیابی و اثربخشی رابطه مستقیم معناداری وجود دارد.
4- مؤلفه¬ ساختار و تلاش مازاد می¬تواند اثربخشی را پیش¬بینی نماید.
كلمات كليدي: سبك هاي رهبري، جو مدرسه ،اثربخشي مدرسه، مديران و دبيران دوره متوسطه نظري.

 

 

 110صفحه فایل ورد (Word) فونت 14 منابع دارد+پرسشنامه قیمت 35000 تومان

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید

 


ادامه مطلب :

فهرست مطالب
عنوان صفحه
فصل اول: طرح تحقيق
مقدمه 2
بيان مسئله 4
اهميت و ضرورت انجام پژوهش 6
اهداف پژوهش 8
فرضيه هاي پژوهش 9
تعريف مفهومي و عملياتي واژه هاي تحقيق 9

فصل دوم: ادبيات و پيشيه ي پژوهش 12
مقدمه 14
مباني نظري 14
مفهوم اثربخشی 14
نظریه های اثربخشی
15
تفاوت كار ايي و اثر بخشي 19
مدل اثر بخشي سر جيواني 22
مفهوم رهبري 28
تعريف سبك رهبري 30
نوع شناسي نظريه هاي رهبري 34
مفهوم جو سازماني 41
انواع جو سازماني 46
مكانيسم هاي جو سازماني 47پيشينه پژوهشي
تحقيقات خارجي 51
تحقيقات داخلي 56
جمع بندی 61
فصل سوم: روش شناسي پژوهش
روش انجام پژوهش 63
جامعه و نمونه آماري پژوهش 64
ابزار پژوهش 64
پايايي و روايي ابزارها 64
روش تحليل داده ها 68
ملاحظات اخلاقي 69
فصل چهارم: يافته هاي پژوهش
يافته هاي توصيفي 70
يافته هاي استنباطي 72
فصل پنجم: بحث و نتيجه گيري
خلاصه تحقيق 77
بحث و نتيجه گيري 78
دستاوردهاي اصلي پژوهش 80
محدوديت هاي پژوهش 81
پيشنهادهاي پژوهش 82
منابع و ماخذ
منابع فارسي 84
منابع لاتين 91

 

 


فصل اول : طرح تحقيق

 

 

 

 

 

 

مقدمه
قرآن کريم، بارها انسان را تشويق و ترغيب به تبيين و آشکار نمودن حقايق نموده است و خداوند متعال را حقيقت تمامي هستي معرفي مي کند.
"سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ" (آيه 53 ،سوره فصلت)." آيات و نشانه هاي خود را در طبيعت و جهان هستي و در باطن و درون (انسان ها)، نشان مي دهيم تا آشکار گردد که او( پروردگار) حق است ".
در جهان امروز توسعه هدف اصلي جوامع و از مهمترين سياستگذاريهاي دولتها محسوب مي گردد. بديهي است كه توفيق جوامع در زمينه هاي فرهنگي ، سياسي و اقتصادي در گرو برخورداري از يك نظام آموزشي منسجم و پوياست و مديريت مؤثر نقش اساسي در هدايت نظام آموزشي در نيل به اهداف توسعه بر عهده دارد (رضايي فرد،1378).
چنانچه هر مسئله ي سازماني را به طور عميق مورد تجزيه و تحليل قرار دهيم، در نهايت به انسان و رفتارهاي انساني برمي خوريم بدين لحاظ توجه به نقش محوري انسان و منابع انساني در پيشبرد اهداف سازماني محرز مي شود . سازمانها اگرچه در سيرتحولات تكويني و تكاملي خود داراي انواع واهداف گوناگوني هستند و به منظور رفع نيازهاي متنوع جامعه تلاش مي كنند، اما درهيچ برهه اي نه تنها بي نيازازمنابع انساني نبوده، بلكه برعكس اين منبع ازتعيين كننده ترين منابع آنها محسوب مي شود . چنين اهميت و توجهي به بعد انساني ، در سازمانهاي آموزشي (آموزش و پرورش) به دليل ويژگيهاي منحصر به فردآن، مضاعف مي شود . چرا كه سازمان آموزش و پرورش محيطي به تمام معنا انساني بوده و مديريت آن در شبكه اي گسترده و در عين حال پيچيده از روابط انساني فعاليت مي كند . (پور شا فعي، 1378).
« اندیشمندان به این نتیجه رسیده اند که سرمایه گذاری در بخش آموزش و پرورش می تواند مانند سرمایه گذاری در دیگر عوامل رشد و توسعه ، سودآور و کارساز باشد زیرا فراهم آوردن نیروی انسانی کاردان متخصص و هم چنین پرروش مردم با فرهنگ و آگاه سبب می شود تا اندازه بهره وری و بهره گیری از هر گونه سرمایه گذاری مادی را فزونی فراوان بخشید»( طوسی به نقل از وایلز ، 1376) .
رهبری آموزشی مهم ترین عامل تعیین کننده اثر بخشی محیط و جو مدرسه است . مدیریت مدرسه در تربیت بسیاری از دانش آموزان و شکل دادن به شخصیت آن ها، آسان کردن جریان رشد و پرورش پیشبرد آموزش و یادگیری و هم چنین تحقق هدف های آموزشی دخالت و نفوذ چشمگیری دارد، لذا انتخاب سبک رهبری مناسب برای مدیر امری بسیار حیاتی است زیرا مدیر با رهبری پویای خویش می تواند موجب پیشبرد امور آموزشی و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان را فراهم نماید .
سبک و نوع رهبری تحت تاثیر متغیرهای تشکیل دهنده ي موقعیتی است که رهبری در آن اعمال می شود . از متغیرهای موقعیتی مهم که در امور رهبری تاثیر فراوانی دارد ، می توان شخصیت رهبر و مدیر ، رابطه بین اعضای گروه ، نوع مشاغل و جو سازمانی را ذکر کرد . این متغیرها مربوط به موقعیت محیط و رهبری هستند که نوع رهبری را هم جهت با محیط تعیین می کنند . ( عسکریان ، 1378) .
در دنیای پر شتاب امروز كه علم در تمام ابعاد خود با سرعت حيرت برانگيزي در حال پيشرفت است چالشهاي عظيمي پيش روي سازمان های مدرن امروزی است و رهبران آموزشی (به ويژه مديران مدارس)به همان اندازه كه به چشم اندازهایی از مدیریت نیازمندند ، به جرقه هایی از بینش ، بصیرت و تعهد ،دانش ،توانش و مهارت نیز نیاز دارند و به منظور دستیابی به روش های بهبود مداوم باید همواره به ماورای این چشم اندازها توجه کنند ودانش و مهارت ها و تواناییها و نگرش هاي خود را ارتقا ببخشند،معلمانشان را بشناسند و بتوانند بین مدیران ، معلمان و دانش آموزان جو مناسبي را برقرار نمايند .و با فعالیت ها و تعاملات خود به منظور بهبود اثر بخشی سازمان مدرسه تلاش كنند .
بر اين اساس پژوهشگر در اين پژوهش به دنبال تبيين رابطه ي بين سبك هاي رهبري مديران و جو مدرسه با اثر بخشي مدارس متوسطه شهر کرج و ارائه ي راهكارهايي جهت بهبود وضعيت موجود در اين مدارس بوده است .
بیان مسئله
از آن زمان كه بشر قدم به عرصه ي هستي نهاده همواره به دنبال کشف حقايق و واقعيت هاست و با کنجکاوي خود به مرزهاي تحقيق، کشف و پژوهش و پيشرفت قدم مي نهد و در اين راه ابداع سبك ها و شيوه هاي متنوع رهبري و مديريت حاصل اين روحيه است گرچه از ميان اين شيوه ها هیچ روشی را نمی توان به عنوان بهترین سبك رهبری برگزید بلکه این شرایط متفاوت است که شگردهای مختلف مدیریت را تعیین می نماید . شیوه های مختلف رهبری اثرات متفاوتی را به کلیه اجزای سازمان و چگونگی نیل به اهداف سازمانی و جو سازماني بر جای خواهد گذاشت . با درک این موضوع که مدیریت اثر بخش شیوه های متفاوتی را ایجاب می کند ، بر عهده ي مدیر اثر بخش و کاراست که شرایط موجود در حيطه مدیریت خویش را به درستی شناخته و با همه ابعاد آن آشنایی کامل پیدا نموده و علاوه بر این از علم و آگاهی کافی برای فهم و نحوه برخورد با شرایط محيط برخوردار باشد .
نقش مهمی که رهبری می تواند در مدرسه داشته باشد ، نفوذ تاثیر پذیری است که بر فضای حاکم بر مدرسه و جو آن بر جای گذارد . بررسی جو مدرسه ابزار قدرتمندی است که در شناخت سبک و شیوه های رهبری مدیران و هدایت نظام آموزشی به سمت يك مجموعه تاثير گذار به ما کمک می کند .
نقش رهبران به عنوان کسانی که هماهنگی درونی و بیرونی سازمان ها را بر عهده دارند و در جهت دستیابی به اهداف سازمان از طریق هدایت فعالیت افراد تلاش می کنند در این رابطه بسیار حائز اهمیت است . اثر بخشی مدارس نیز به نحوه عملکرد مدیران در جهت دستیابی به اهداف آموزشی ، انطباق با نیازهای جامعه و حفظ یکپارچگی درونی مدرسه بستگی دارد . بنابراین رابطه بین سبک رهبری مدیر و میزان اثر بخشی مدرسه امری اجتناب ناپذیر است .
منظور از سبک رهبری : الگوی رفتاری مدیر که بر رفتار زیر دستان تاثیر می گذارد ( بلانچارد 1998) . همه مدیران یک وظیفه اساسی و مشابه یعنی انجام کار از طریق دیگران را بر عهده دارند و نحوه انجام کار از طریق دیگران به سبک مدیر بستگی دارد ( لویس ، 1992 به نقل از بلانچارد ، 1998) .
اثر بخشی سازمان نیز به عنوان یک مولفه مهم برای نگهداشتن منابع اصلی سازمان یعنی مشتریان ( درمورد مدارس همه جامعه و متقاضیان دانش را در بر می گیرد ) مهم و حیاتی است . اثر بخشی را می توان به مناسب بودن سبک رهبری برای استفاده از وظایف مدیریت و به کار گیری ابزار مدیریت به همراه منابع مدیریت برای رسیدن به اهداف تعریف کرد . اگر چه که امروزه اثر بخشی نه تنها از بعد هدف بلکه از بعد منابع و فرایندهای درونی سازمان نیز سنجیده می شود . ( هوی و مسیکل ، 1987)
در اين ميان بايد تاثيرسبك رهبري مدير و جو مدرسه بر اثر بخشي مدارس به عنوان يك شاخص مهم مورد توجه و بررسي قرار گيرد چرا كه مدير با ايجاد جو مناسب و متناسب مي تواند اثر بخشي را مورد تاثير و تغيير قرار دهد و يكي از دلايل انجام اين پژوهش اين موضوع مي باشد گرچه اين موضوعات تا کنون مبنای پژوهش های زیادی نیز بوده است و در حل مسائل پیچیده ای که امروزه مدارس با آنها دست به گریبان هستند نیز می تواند کار گشا باشد . در دهه های اخیر به دلیل اهمیت نقش و جایگاه رهبری در مسایل سازمان های آموزشی و به خصوص اثر بخشی مدارس و جو مدارس محققین زیادی به این موضوعات پرداخته اند و به یافته های ارزشمندی نیز دست یافته اند که موجب تحولات عظیمی در نظام های آموزشی و به دنبال آن در کل سیستم اجتماعی و اقتصادی كشورها شده است . همچنين به طور جداگانه پژوهش هايي در بررسي رابطه ي سبك رهبري مديران با اثر بخشي و و سبك رهبري مديران با كارايي و سبك رهبري مديران با جو مدارس و... انجام شده اما به دلیل کمبود تحقيقات تبيين رابطه ي سبك رهبري مديران و جو مدرسه با اثر بخشي مدارس در نظام آموزشی ایران و به دلیل عدم توانایی در بهره گیری از نتایج تحقیقات خارجی به خاطر تفاوت های فرهنگی و اجتماعی ، تحقیق حاضر به رابطه ي بين سبك هاي رهبري مديران و جو مدرسه با اثر بخشي مدارس متوسطه شهر کرج می پردازد .
اهمیت و ضرورت انجام پژوهش
آموزش و پرورش از جمله سازمانهای موثر و بنیادی جامعه ي امروزی است که جریان جامعه پذیری و اجتماعی نمودن اعضای جدید جامعه را به عهده دارد . جریانی که طی آن مجموعه اعتقادات ، رسوم ، اخلاق ، هنجارها ، ارزش ها ، رفتارها ، دانش ها ، مهارت ها و فنون جامعه را به نسل های جدید منتقل می شود . ( علاقه بند ، 1371) .
سازمان های امروزی نیازمند به رهبرانی هستند که قادر به شور آفریدن در میان افراد سازمان جهت کسب اهداف سازمانی باشند. هنر رهبری در این است که افراد را آزاد بگذارد تا آنچه را که باید انجام دهند به موثرترین شیوه و انسانی ترین روش به انجام رسانند . رهبری که خود را در مقام یک خدمتگذار بداند هر نوع سد و یا مانعی که بر سر ترقی و تعالی پیروانش است را بر می دارد و می کوشد تا محیطی را خلق کند و جوی را به وجود آورد که کلیه کاركنان و اعضای سازمان خود را توانا ببینند و به توانایی های خود ایمان آورند ، خود را باور کرده و از هیچ کوششی فروگذاری نکنند ( عباس زادگان ، 1376) .
بررسی سبك رهبري مديران ووجو مدرسه می تواند به عنوان یک ابزار تشخیصی و تخمینی در زمینه ي اثر بخشي مدارس ومسئولیت پذیری مديران ، پیشرفت کارکنان ، رویکردهای سیستماتیک مشکل گشایی و ارزیابی های دوره ای مورد استفاده قرار گیرد . هم چنین از طریق مطالعاتی که در زمینه رهبری آموزشی و جو مدرسه و تاثیر آن در محیط های آموزشی صورت می گیرد ، می توان دانش لازم را برای مدیران به منظور ایفای رهبری اثر بخش فراهم نمود .
« اگر مدیران آموزشی دارای دانش و مهارت کافی باشند و با انتخاب سبک رهبری متناسب با موقعیت مدرسه ، شناخت همه ي عوامل لازم و موثر در تربیت و اداره ي آموزشگاه ها و ایجاد محیط آموزشی متناسب ، با زیر دستان خود ارتباط متقابل برقرار کند و هم چنین با تقویت روحیه معلمان و ایجاد انگیزه کار و فعالیت در آنها قادر خواهند بود هدف های سازمان رابا صرف منابع کمتر و کیفیت بهتر تحقق بخشند » ( ناظم ، 1378) .
به نظر می رسد که جامعه ي متحول نمی تواند به مدیریت مدارس امروزی با کیفیت کنونی اکتفا کند زیرا کیفیت نامطلوب بوده و پاسخگوی نیازها و انتظارات فردا نیست به علاوه بدون وجود یک جریان منظم و پیوسته برای آموزش و آماده سازی مدیران توانا و پیشگام ، آینده آموزش و پرورش در پرده ي ابهام خواهد بود .
سبک و نوع رهبری تحت تاثیر متغیرهای تشکیل دهنده ي موقعیتی است که رهبری در آن اعمال می شود . از متغیرهای موقعیتی مهم که در امور رهبری تاثیر فراوان دارد می توان شخصیت رهبر و مدیر ، نوع رابطه بین اعضای گروه ،نوع مشاغل و جو سازمانی را ذکر کرد . این متغیرها مربوط به موقعیت محیط و رهبری هستند که نوع رهبری را هم جهت با محیط تعیین می کنند . ( عسکریان ، 1378) .
اگر سازمان های آموزشی در محیطی پایدار قرار داشتند ، اگر منابع سازمان نامحدود و در دسترس بودند ، اگر هدف ها به آسانی قابل دسترس بودند ، اگر همه مدیران با توانایی یکسان در جهت رسیدن به اهداف سازمان تلاش می کردند و از همه مهم تر اگر انتظارات جامعه از مدرسه در رسیدن به اهدافش و تامین نیازهای جامعه با توانایی نظام آموزشی در برآوردن انتظارات جامعه و انطباق با محیط یکسان بود ، شاید نیازی به تحقیق در زمینه اثر بخشی سبک رهبری مدیران و تاثير اين سبك برجو مدرسه نیز وجود نداشت .
ولی تا زمانی که اين محدودیت ها در نظام آموزشي ما وجود دارند، نیاز به خارج کردن نظام آموزشی از حالت ایستایی و پویا و متحول نمودن آن همگام با سیر تحولات و تغییرات در جامعه برای رسیدن به اهداف توسعه کشور و تامین نیازهای اجتماع وجود دارد هر پژوهشي که به بررسی عوامل موثر بر بهبود نظام آموزشی بپردازد ، ضروری و اجتناب ناپذير است از این رو با توجه به اندک بودن پژوهش در این زمینه و نیاز نظام آموزشی به این گونه تحقیقات پژوهش حاضر انجام گردید .
اهداف پژوهش
هدف کلی :
تبيين رابطه ي بين سبك هاي رهبري مديران و جو مدرسه با اثر بخشي مدارس


اهداف ویژه:
1 . تبيين سهم سبك رهبري مديران و جو مدرسه در پيش بيني اثر بخشي مدارس.
2. تبيين رابطه بین ابعاد جو مدرسه با اثر بخشي مدارس .
3. تبيين سهم ابعاد جو مدرسه درپيش بيني اثر بخشي مدارس.
فرضيه هاي پژوهش
1. بین سبک رهبری مديران وجو مدرسه با اثر بخشی مدارس رابطه ی معنادار وجود دارد.
2. سبك رهبري مديران و جو مدرسه مي تواند اثر بخشي مدارس را پيش بيني نمايد.
3. بین ابعاد جو مدرسه با اثر بخشي مدارس رابطه ي معنادار وجود دارد.
4. ابعاد جو مدرسه مي تواند اثر بخشي مدارس راپيش بيني نمايد.
تعریف مفاهيم و اصطلاحات مورد استفاده:
تعریف مفهومی
تعریف سبک رهبری
سبک رهبری : سبک رهبری عبارت است از الگوی رفتاری که فرد هنگام هدایت فعالیت های زیر دستان سازمان از خود شان می دهد (علاقه بند، 1379).
سبک رهبری سازمان مدار:الگوی رفتاری که در آن مدیر به وظایف سازمان توجه می کند .از ديدگاه ردين (1970) وطيفه مداري محدوده اي است كه در آن يك مدير فعاليت هاي زير دستانشان را هدف مي كند و با ابتكار سازماندهي و دستور دادن شروع مي شود.
سبک رهبری انسان مدار: الگوی رفتاری که درآن مدیر به نیروی انسانی توجه می کند. از ديدگاه ردين ( 1970) رابطه مدار ي محدوده اي اس...................................

 

بلافاصله بعد از پرداخت موفق میتوانید فایل کامل این پروژه را با سرعت و امنیت دانلود کنید

قیمت اختصاصی و استثنایی این پروژه در پایان نامه دات کام : تنها , 35000 تومان

 

 


قیمت قبلی : 450000 ریال

قیمت جدید : 35000 تومان  |   جهت خرید محصول بر روی تصویر روبرو کلیک نمایید :

خرید آنلاین این مطلب
مطالب مرتبط


نام:*
ایمیل:*
متن نظر:
کد را وارد کنید: *
جدیدترین مطالب
پربازدیدترین مطالب
آمار سایت
آمار مطالب یک ساعت پیش: 0
امروز: 0
این ماه: 0
کل: 3114
کل نظرات: 292
آمار کاربران یک ساعت پیش: 0
امروز: 0
این ماه: 0
کل: 252
بن شدگان: 0
جدیدترین عضو: Qurbanalipuya

                                                                                                                         

تبادل لینک خودکار
Taktaz Group

Powered By Taktaz Group. Google+