سلام , به سایت پایان نامه دات کام خوش آمدید
  • در انجام پایان نامه خود مشکل دارید؟نمیتوانید موضوع جدید انتخاب کنید؟برای نوشتن پروپوزال وقت کافی ندارید؟با ما تماس بگیرید بهترین متخصصان را برای انجام کار شما در اختیار داریم...

  • در انجام پایان نامه خود مشکل دارید؟نمیتوانید موضوع جدید انتخاب کنید؟برای نوشتن پروپوزال وقت کافی ندارید؟با ما تماس بگیرید بهترین متخصصان را برای انجام کار شما در اختیار داریم...

  • در انجام پایان نامه خود مشکل دارید؟نمیتوانید موضوع جدید انتخاب کنید؟برای نوشتن پروپوزال وقت کافی ندارید؟با ما تماس بگیرید بهترین متخصصان را برای انجام کار شما در اختیار داریم...

  • در انجام پایان نامه خود مشکل دارید؟نمیتوانید موضوع جدید انتخاب کنید؟برای نوشتن پروپوزال وقت کافی ندارید؟با ما تماس بگیرید بهترین متخصصان را برای انجام کار شما در اختیار داریم...

  • در انجام پایان نامه خود مشکل دارید؟نمیتوانید موضوع جدید انتخاب کنید؟برای نوشتن پروپوزال وقت کافی ندارید؟با ما تماس بگیرید بهترین متخصصان را برای انجام کار شما در اختیار داریم...

اعتماد کنید :

» راهكارهای غنی سازی برنامه ريزی درسی در مدارس عادی از ديدگاه معلمان مقطع دبيرستان شهر تهران درسال تحصيلی 93-94

توسط: pardazesh در 14-09-1396, 02:06 | دسته: علوم تربیتی | تعداد بازدید : 971

راهكارهای غنی سازی برنامه ريزی درسی در مدارس عادی از ديدگاه معلمان مقطع دبيرستان شهر تهران درسال تحصيلی 93-94

چكيده
پژوهش حاضر با عنوان راهكارهاي غني سازي برنامه¬ريزي درسي در مدارس عادي از ديدگاه معلمان مقطع دبيرستان شهر تهران درسال تحصيلي 93-94 انجام شد. روش انجام پژوهش، به لحا‌ظ گردآوري داده توصيفي _ پيمايشي به لحاظ هدف پژوهش كاربردي بود. جامعه آماري پژوهش شامل معلمان مقطع دبيرستان ‌شهر تهران درسال تحصيلي 91- 90 به وسيله نمونه¬گيري خوشه¬اي تصادفي چند مرحله اي انجام شد و تعداد 340 نفر مي باشد. براي تجزيه و تحليل داده هاي جمع-آوري شده از آمار توصيفي و آمار استنباطي (آزمون T تك مولفه اي) استفاده شد. به منظور جمع-آوري اطلاعات پرسشنامه محقق ساخته شامل 36 گويه بسته پاسخ تهيه گرديده و براي برآورد، روايي پرسشنامه از روايي متخصصان و صاحبنظران، استفاده شده و بعد از اجراي آزمايشي پرسشنامه با استفاده از روش آلفاي كرونباخ پايايي پرسشنامه 94% برآورد شد. يافته هاي پژوهش نشان ميدهد مولفه هاي مورد مطالعه در اين تحقيق (اهداف، محتوا، روش تدريس، ارزشيابي) و در ميانگين بدست آمده بين مولفه¬هاي مورد مطالعه رابطه معنادار وجود دارد. از بين مولفه هاي مورد مطالعه مولفه هاي ، حوزه عاطفي از اهداف آموزشي و محتواي تلفيقي و روش تدريس حل مسئله، و استفاده ارزشيابي استاندارد، پيش بيني كننده هاي معني داري در غني سازي برنامه  ريزي درسي به شمار مي روند.
كليد واژه ها : غني سازي، برنامه درسي، اهداف آموزشي، روش تدريس، محتواي تلفيقي، ارزشيابي

 

 

 160صفحه فایل ورد (Word) فونت 14 منابع دارد +پرسشنامه قیمت 34000 تومان

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید

 

 

 


ادامه مطلب :

عنوان فهرست مطالب صفحه
چكیده 1
فصل اول : كلیات تحقیق 2
مقدمه 3
1-1- بیان مساله 4
1-2 - اهمیت وضرورت 9
1-3- اهداف تحقیق 13
1-4- سوالهایی تحقیق 13
1-5- تعاریف نظری 14
فصل دوم : ادبیات و پیشینه تحقیق و چارچوب نظری 16
مقدمه 17
بخش اول : اهداف آموزشی 18
بخش دوم : محتوای آموزشی 26
بخش سوم : الگوی تدریس 68
بخش چهارم : ارزشیابی 81
بخش پنجم :پیشینه های تحقیق 116
بخش ششم :چارچوب نظری 131
فصل سوم :روش تحقیق 136
مقدمه 137
3-1- روش تحقیق 137
3-2- جامعه آماری وحجم نمونه 137
3-3- شیوه نمونه گیری 138

3-4- روش جمع آوری داده ها 138
3-5- ابزارهای جمع آوری 138
3-6- تعیین روایی وپایایی ابزاراندازه گیری 138
3-7- شیوه تجزیه وتحلیل داده ها 138
3-8- مراحل انجام تحقیق 139
فصل چهارم : تجزیه وتحلیل داده ها 140
مقدمه 141
بخش اول : توصیف آماری ویژگیهای جمعیت شناسی نمونه پژوهشی 141
بخش دوم : تحلیل استنباطی داده های مرتبط بامتغیرهای تحقیق 156
فصل پنجم : خلاصه ،نتیجه گیری وپیشنهاد ها 172
خلاصه پژوهش 173
یافته های پژوهش 174
بحث و نتیجه گیری 176
محدو یت های پژوهش 180
پیشنهادها 180
منابع 181
منابع فارسی 181
منابع انگلیسی 187
ضمائم 189
پرسشنامه 189
پیوست ها
چكیده انگلیسی
فهرست نمودارها
نمودار(1-1) 6
نمودار(2-2) 33
نمودار(3-2) 45
نمودار(4-2) 86
نمودار(5-2) 146
نمودار(4-1) 142
نمودار(4-2) 143
نمودار(4-3) 144
فهرست اشكال
جدول(2-1) 24
جدول(2-2) 75
جدول(3-2 81
جدول(4-2) 86
جدول 4-1) 141
جدول(4-2) 142
جدول(4-3) 143
جدول(4-4) 145
جدول(4-5) 148
جدول(4-6) 151
جدول(4-7) 154
جدول(4-8) 155
جدول(4-9) 159
جدول(4-10) 159
جدول(4-11) 159
جدول(4-12) 160
جدول(4-13) 160
جدول(4-14) 161
جدول(4-15) 161
جدول(4-16) 162
جدول4-17) 163
جدول(4-18) 164
جدول(4-19) 164
جدول(4-20) 165
جدول(4-21) 166
جدول(4-22) 166
جدول(4-23) 167
جدول(4-24) 168
جدول(4-25) 168
جدول(4-26) 169
جدول4-27) 169
جدول(4-28) 170
جدول (4-29) 171

 

 

 

1 - بیان مساله
غنی سازی یعنی تعمق در محتویات آموزشی، جهت سازماندهی اطلاعات و زمینه سازی برای پژوهش فردی است، تا دانش آموزان موضوعات را عمیقتر بررسی كنند. به عبارتی یعنی تعمق و گسترش بیشتر در موضوعات درسی و ارائه دروسی ، كه معمولا در برنامه آموزشی متداول برای سن دانش آموزان گنجانده نمی شود، مانند تاریخ باستان، زبانهای خارجی و.." .قابل توجه است كه این دروس براستی با برنامه آموزشی حال و آینده متفاوت است حتی در درون یك نظام عادی نیز قابل اجرا است.( منطقی، 1382 به نقل ازهوگ ،1992)
دلیل وجودی هر نظام آموزشی؛ تحقق هدفهای آن نظام است. اگر هدفهای مورد نظر بدرستی تحلیل و الویتهای آن به روشنی تعیین و تصریح نشده باشد، امكان حركت و فعالیت صحیح؛ و در نهایت تحقق هدفهای آموزشی در درون آن نظام غیرممكن خواهد بود، زیرا براساس هدفهای آموزشی است كه برنامه ریزی آموزشی، برنامه ریزی درسی و فعالیتهای درون نظام آموزشی شكل می گیرد شواهد زیادی دال بر این مطلب وجود داردكه اگر معلمان هدفهای آموزشی تعریف شده روشنی داشته باشد :1_فرایند یاددهی _یادگیری بهتر اتفاق خواهد افتاد. 2- نتایج یادگیری موثرتر و مطلوبتر خواهد بود.3 - ارزشیابی با كیفیت بهتری انجام خواهد گرفت.4- دانش آموزان خود ارزشیابی خوبی خواهند شد. بنابراین معلمان نیاز دارند، اهداف آموزشی را آنچنان تعیین و تعریف كنند كه ابهامی برای انجام فعالیتهای یاددهی _ یادگیری وجود نداشته باشد، استفاده از اهداف را به طریقی بیاموزند كه كیفیت آموزشی و ارزشیابی آنها ارتقاء یابد. (كوپر،1994 )به نقل از شعبانی، 1386).
ساختار سه مولفه ای غنی سازی كه رنزولی معرفی كرد مركب از3 مولفه است :
1- فعالیتهای پژوهشی عمومی كه همه ی دانش آموزان را تشویق كند تا علایق خود را رشد دهند و بدین منظور از منابع مراكز و مراجع مرتبط بهره گیری می شود این فعالیت بر روی كانون علایق هر فرد تاكید دارد. از طریق این مولفه دانش آموز حیطه ی مورد علاقه خود را تشخیص می دهد و به پیگیری و بررسی عمیق آن می‌پردازد.
2- مجموعه ای از فعالیتهای مهارتی گروهی شكل می گیرد كه شامل تمرین های تقویت كننده برای فرایندهای تفكر است انواع فرایندهای تفكر مركب از تفكر خلاق، مشاهده طبقه بندی، تحلیل، تركیب ارزشیابی مقایسه و فرضیه سازی است معلمان تمرین فرایند را با استفاده از حیطه ی محتوایی كه دانش آموزان در مرحله ی نخست غنی سازی تشخیص داده اند فراهم می آورند .
3- این مولفه مركب از افراد یا گروهی كوچكی است كه بر روی مسائل واقعی تحقق می كند در این جا دانش آموزان به منزله ی كاوشگرانی برروی مسائل واقعی هستند كه از روشهای شایسته ای پژوهش استفاده می كند و یافته های خود را با شواهد واقعی مرتبط می سازد. (منطقی ، 1384).
در سال 1977میلادی رنزولی ساختار سه مولفه ای غنی سازی را پیشنهاد كرد كه دو هدف اساس را مد نظر داشت :
1- آماده سازی دانش آموزان با موقعیت هایی كه بتوانند علایق خود را پی گیری كنند.
2- كمك به دانش آموزان كه به تشخیص مسائل قابل حل واقعی خود بپردازند به ویژه مسائلی كه با علایق آنها مرتبط باشد و سرانجام منجر به ارائه فرآورده های مشخص شود .
گروه ها محلی برای ارضای نیازهای مختلف فردی و سازمانی می باشند. از جمله مهمترین مهارتهای گروهی كه بر خلاقیت تاثیر میگذارد، شامل اندازه، تنوع گروه، انسجام و سیستم ارتباطات گروهی میباشد. مثلا اندازه گروه می تواند بر رفتار گروه تاثیر گذار باشد. در برنامه ریزی در سی سال گذشته، علاقمندی به تحقیق درباره الگوهای یادگیری مبتنی بر همكاری دوباره زنده شده است. امروزه روشهای متبحرانه تحقیقاتی به آزمون فرضها و تخمین دقیق تر، اثرات این الگوها بر رفتار آموزشی، فردی و اجتماعی امكان بهتری داده است. برای ما این سوال واجد اهمیت است كه آیا گروه های مبتنی بر همكاری، در حقیقت آن توانایی را كه منجر به یادگیری بهتر شود به وجود می آورند. شواهد به طور گسترده ای موید این مطلب است، دانش آموزانی كه در كلاسهای با چنان سازمانی در گروه های دو نفره و یا گروههای با اعضای بیشتر كار می كنند؛ به یكدیگر آموزش میدهند و از پاداش های -مشترك برخوردار میشوند، نسبت به دانش آموزانی كه با روش بررسی فردی و معمول در طرح بازخوانی آموزش می بینند از چیرگی بیشتری بر مطالب درس برخوردارند و همچنین مسئولیت مشترك و تعامل و احساسات مثبت تری نسبت به تكالیف و افراد دیگر ایجاد می كند؛ روابط بهتر، بین-گروهی به وجود میآورد و منجر به تصویر بهتری از خویشتن برای دانش آموزان با پیشینه پیشرفت تحصیلی ضعیف می شود. به عبارت دیگر؛ نتایج به طور كلی فرضیه هایی را تایید می كند كه در استفاده از روشهای یادگیری مبتنی بر همكاری وجود دارد. (بهرنگی، 1386 به نقل از صادق مال امیری،1386 )
سیكز نتمی هالی(1989) می گوید : ما نمی توانیم به افراد و كارهای خلاق آنها، جدا از اجتماعی كه در آن عمل می كنند، بپردازیم. زیرا خلاقیت هرگز نتیجه عمل فرد به تنهایی نیست. آمابیل و همكارش(1988) در مصاحبه هایی كه با 120دانشمند در 20رشته مختلف داشته اند به این نتیجه رسیدند كه نقش عوامل محیطی، در رشد خلاقیت برتر از عوامل شخصی است. می گوید این یافته ها اهمیت محیط اجتماعی را نشان می دهد. روشن است كه محیطی كه موجب تولید خلاق شود، به آسانی ایجاد نمی گردد، و وقتی متحقق گردد باید مرتب تجدید شكل یافته و كنترل شود. عشق به خلاقیت به تنهایی كافی نیست و افراد خلاق باید تلاش های زیادی كنند تا محیط شخصی آنها در جهت تحكیم این عشق باشد و از مهمترین عوامل اجتماعی، خانواده و مدرسه است. (حسینی،1381)
نظام های آموزشی، با توجه به برنامه ها، اهداف، محتوا و امكانات آموزشی خود؛ نقش موثری در فعال سازی یا تضعیف توانایی خلاقیت در افراد دارند. جكو پسودمینسكی(1981) و مارتینسن(1995) ابراز داشتند، دانش آموزان ‌وقتی به مسائل شناختی می پردازند كه نیازمند به............................................

 

 

- اهمیت و ضرورت تحقیق

عصر حاضر، عصر تحولات و تغییرات پیوسته و برق آسا در حوزه های گوناگون حیات بشری است و این تحولات پیامدهایی در آموزش و پرورش دارد، در این راستا پژوهشها و مطالعات و طرحهایی انجام می شوند كه همگی در تكاپوی جستن روشها و راهكارهای برای اصلاح محیط یادگیری و بهبود عملكرد نظام آموزشی هستند، به عبارت دیگر تلاشها صرف آن می شود، كه روش ها و راهكارها به لحاظ فنی و علمی درست طراحی و تدوین شوند، تا هر چه بیشتر با نیازها و مسائل نظام آموزشی تناسب داشته باشد. یعنی چگونگی استقرار طرحهای نوآورانه در بدنه نظام آموزشی و راه یابی آنها به مدرسه و كلاس درس. بررسی سیر تحول نظام جدید آموزش و پرورش ایران نشان می دهد كه انطباق اجتماعی نوآوریها در بازسازی و اصلاح این نظام آنچنان مدنظر نبوده است و بیشتر آنها به صورت دستوری و بخشنامه ای به بدنه نظام آموزشی تحمیل شده اند و در بررسی سیر تاریخی گسترش و تعمیق نوآوریهای آموزشی در كشور حكایت از مقاومت در برابر این گونه تغییرات دارد، به این معنا كه مخاطبان تغییرات آموزشی از مسئولان آموزش و پرورش گرفته تا مدیران، معلمان و حتی اولیای دانش آموزان و خود دانش آموزان به دلائل نا آشنایی، آمادگی نداشتن، ضرورت پیش گرفتن برخوردهای خلاق و مانند آن در برخورد غنی سازی آموزشی در نفی و انكار آنها میكوشند. برنامه موانع و مشكلات فرا روی نوآوران آموزشی در ایران بیانگر آن است، كه این افراد علاوه برداشتن مشكلاتی مشابه مشكلات همكارانشان در دیگر نقاط جهان، و به دلیل شرایط خاص فرهنگی و اجتماعی ایران با مشكلات دیگری نیز روبرو هستند. در بررسی موانع و مشكلات فرا روی غنی سازان آموزشی در ایران كه توسط مرتضی منطقی و همكاران ایشان انجام شده به موانع و مشكلات برون سازمانی و درون سازمانی در آموزش و پرورش اشاره داشتند.
آنها مشكلات برون سازمانی آموزش و پرورش ایران را شامل این موارد می دانستند: نبود بسترهای لازم برای بروز خلاقیت در جامعه، فقدان فرهنگ خلاقیت در محیط اجتماعی، بی توجهی جامعه به غنی سازی آموزشی، همكاری نداشتن سازمانها و نهادها در امر گسترش غنی سازی آموزشی پیشنهادی معلمان، بی ثمر ماندن امكاناتی مانند مساجد در جهت گسترش و تعمیق غنی سازی آموزشی به كارگرفته شوند وجود كنكور به عنوان سدی در برابر نو اندیشی و نوآوری معلمان، دانش آموزان و اولیای آنان، فضای فرهنگی برخی از شهرهایی كه همكاری معلمان متاهل زن و مرد را نیز تحمل نمی كنند، و از مشكلات درون سازمانی: سازمان آموزش و پرورش، ادارات و مناطق آموزشی و كتابهای درسی، نبود امكانات آزمایشگاهی در مدارس و مدیران مدارس، همكاران آموزشی ، اولیای دانش آموزان و بعضا خود دانش آموزان.(منطقی ،1384)
در بررسی پژوهشی لازم برای شناخت موانع موجود بر سر راه غنی سازی آموزشی، كمك به افراد نوآور و انجام برخی حمایتهای مالی برای ممانعت از شكست ابتكارات آموزشی، تهیه مواد آموزشی ارزان قیمت، غنی سازی برنامه كاركنان آموزشی و تربیت اخلاق آنان، فراهم ساختن امكانات مناسب برای مسئولان امور آموزشی، ایجاد امكانی برای تبادل اطلاعات بین افراد دست اندركار در نظام آموزشی، ایجاد شرایط لازم برای اجرای انعطاف پذیر برنامه های آموزشی اعطای استقلال بیشتر به معلمان برای پیشبرد برنامه های درسی خود، زمینه سازیهای فرهنگی لازم برای خانواده های دانش-آموزان وجامعه، و در نظر گرفتن شرایط فرهنگی خاص موجود در ایران در بن بست قرار داده است به این معنا كه بسترهای اجتماعی گسترش غنی سازی در سطح كلان جامعه و بسترهای گسترش آن در آموزش و پرورش به درستی فراهم نیامده است. (منطقی ،1384)
كودكان و نوجوانان هر جامعه، ذخایر انسانی آن جامعه به شمار می روند، بنابراین یكی از وظایف اولیه مسئولان نظام، توجه به شكوفاسازی این استعدادهاست. با شكوفا سازی این استعدادهای بالقوه، افراد شایستگیهای فردی و اجتماعی لازم را كسب می كنند و بدین ترتیب جامعه ای ایده آل ایجاد خواهد شد .از این رو از آموزش و پرورش انتظار می رود كه در قبال این سرمایه های عظیم انسانی با احساس مسئولیت بیشتر ظرافت و دقت كافی برخورد كند و با تدارك دیدن محتوا و فضای آموزشی لازم از این فرصت استثنایی بهره مند شود تجربیات جهانی بیانگر آن است كه غنی سازی آموزشی در زمینه محتوای آموزشی(مانند طرح موضوعهایی نو، همچون تفكر فراملی درباره حفظ محیط زیست، بهره گیری از تئاتر، روزنامه نگاری وهنرها برای آموزش درس ها، آشنا كردن دانش آموزان با اجتماعی كه درآن زندگی می كنند، آموزش دربطن جامعه، آشنا كردن دانش آموزان با فرصتهای-شغلی ومشاغل گوناگون) بهره گیری از فناوریهای اطلاعاتی(مانند طراحیهای رایانه ای، آموزشهایی براساس شبیه سازی، آموزشهای مجازی، خلق آثار هنری بابهره گیری ازرایانه ومانندآنها) غنی سازی در روشهای آموزشی(مانند تغییردادن نقش معلمان ازیك منبع اطلاعاتی به یك راهنمای پژوهش طراحی روش و برنامه آموزشی بویژه برای دانش آموزانی مانند كودكان بزهكار، دارای ناتواناییهای یادگیری و مانند آنها كه در معرض شكست تحصیلی و اخراج ازمدرسه اند)و تغییر و تحول در مراكز آموزشی(مانند،ایجاد مدارس مجازی،كاهش تمركزقدرت وتصمیم گیری درسطح مدیریت و مراكزآموزشی و گسترش آزادی عمل در محیطهای آموزشی) تحقق یافته اند از این رو آگاهی از تحولات مذكور و تلاش به منظور بررسی امكان گسترش، تعمیق و بومی كردن روشهای مزبور در سراسر ایران، امری است ضروری كه اهمیت آن بركسی پوشیده نیست.(منطقی ،1384).
از بیش از سه دهه قبل رایانه و تكنولوژی های مربوطه به عنوان ابزارهای كمك آموزشی برای آموزشیاران و مدرسان مطرح گردید. امروزه با كاربردهای گوناگون و قابلیت های بالایی كه فناوری اطلاعات از خود نشان داده است، به صورت گسترده ای در امر آموزش مورد استفاده قرار می گیرد و دیگر تصور آموزش بدون فناوری اطلاعات (مهم ترازهمه رایانه) خیلی مشكل به نظر می-رسد.(كاساكووسكی؛1998) از رایانه ها در جمع آوری اطلاعات، نگهداری و ارائه آنها، اخذ بازخورد و اصلاح ساختار و تدوین شیوه های آموزش موثر استفاده می شود. (حسن زاده؛1384)
یونسكو نیز محورهای عمده كاربرد فاوا در آموزش را در موارد زیر ذكر می كند :
1- استفاده از ابزارها و الگوها مانند پروژه های فردی و گروهی كه به وسیله دانش آموزان در ساختن مدل ها و شبیه سازها و ساختن صفحه وب انجام می شود.
2- استفاده از مدل ها و شبیه سازها مانند یادگیری با سرعت شخصی،تقویت متون درسی و دیگر منابع و آزمایشگاه های مجازی است .
3- پست الكترونیكی مانند رابطه معلم _ دانش آموز، دانش آموز _ دانش آموز جهت توسعه دسترسی به منابع علمی و آموزش است.
4- منابع فرارسانه ای مانند، دروسی كه منابعی برای یادگیری خود هدایت شده و خود تنظیم شده هستند كه با مطالعه شخصی كه به وسیله معلم هدایت شده است و همچنین اسناد ساختاردهی شده كه شامل چند رسانه ای ها و پیوندهای فرامتنی است .
5- سیستم آموزشی هوشمند : مانند یادگیری خود تنظیم شده كه بوسیله خود شاگرد روند یادگیری -تنظیم می شود (یونسكو،2005)
تغییرات موسسات آموزشی به تحولهایی اشاره دارد كه در نظام آموزشی رخ داده است این تغییرات سبب افزایش مشاركت فراگیران و در نتیجه افزایش كارآیی مراكز آموزشی می شود(منطقی،1384).
اولویتهای به دست آمده در پاسخ معلمان زن و مرد در پرسشهای واقع نگر و آینده نگر كه مرتضی منطقی در میان مدارس راهنمایی و دبیرستان های كشور انجام داده است.
ترویج یادگیری مشاركتی یا گروهی در كلاس درس، نشاط بخش كردن محیط آموزشی، تحكیم رابطه دست اندركاران مدرسه با خانواده دانش آموزان، جذب كمكهای مردمی و خیرخواهانه برای مدارس، تلاش برای افزایش انگیزه های درسی دانش آموزان، تدارك تمهیدات خاص برای كمك به دانش آموزان مسئله دار مدرسه، جلب همكاری دانش آموزان در پیشبرد اهداف مدرسه، دادن استقلال نسبی به معلمان در آموزش دروس، تدوین مطالب درس بر اساس نیازها و مسائل اجتماعی، ایجاد امكان تبادل تجربیات میان معلمان، تربیت دانش آموزان خلاق، تلاش برای افزایش انگیزه های درسی دانش-آموزان، گسترش دانش و اطلاعات معلمان، ترغیب معلمان به تحقیق و پژوهش، تربیت و جذب معلمان خلاق و نوآور، تدوین مطالب درسی بر اساس نیازها و مسائل اجتماعی، پیشه كردن آموزش فعال در مدارس، بهره گیری از فناوریهای جدید در فرایند آموزش، معرفی الگوهای برتر علمی، فرهنگی، اجتماعی، به دانش آموزان، تدوین محتوای كتابهای درسی بر اساس نیازهای بومی دانش-آموزان(منطقی ،1384). به نوعی ضرورت بكارگیری استفاده از غنی سازی علمی در مدارس كشور را ضروری می رسد و نیاز به سرمایه گذاری جدی آموزش و پرورش در زمینه منابع انسانی و مالی دارد.

1-3- اهداف تحقیق
هدف كلی
راهكارهای غنی سازی برنامه ریزی درسی در مدارس عادی از دیدگاه معلمان مقطع دبیرستان شهر تهران
هدف جزیی :
بررسی میزان تاثیر توجه به اهداف آموزشی در غنی سازی برنامه ریزی درسی.
بررسی میزان تاثیر توجه به حیطه عاطفی ، در غنی سازی برنامه ریزی درسی.
بررسی میزان تاثیر توجه به حیطه شناختی ، در غنی سازی برنامه ریزی درسی.
بررسی میزان تاثیر توجه به حیطه روانی وحركتی ، در غنی سازی برنامه ریزی درسی.
بررسی تاثیر نوع، محتوای درسی در غنی سازی برنامه ریزی درسی.
بررسی تاثیر بكارگیری روشهای مناسب تدریس، در غنی سازی برنامه ریزی درسی.
بررسی تاثیر استفاده از فناوریهای جدید، در كلاس درس توسط معلمان در غنی سازی برنامه-ریزی درسی.
بررسی تاثیر انواع ارزشیابی، در غنی سازی برنامه ریزی درسی.
1-4- سوالهای تحقیق:
بكارگیری چه مولفه هایی در حیطه عاطفی دربرنامه ریزی درسی تا چه اندازه می تواند در غنی سازی برنامه ریزی درسی موثر باشد ؟
بكارگیری چه مولفه هایی در حیطه شناختی دربرنامه ریزی درسی تا چه اندازه می تواند در غنی سازی برنامه ریزی درسی موثر باشد ؟
بكارگیری چه مولفه هایی در حیطه روانی_حركتی دربرنامه ریزی درسی تا چه اندازه می تواند درغنی سازی برنامه ریزی درسی موثر باشد؟
استفاده از چه نوع محتوایی می تواند در غنی سازی برنامه ریزی درسی موثر باشد؟
استفاده از چه نوع روش تدریسی می تواند در غنی سازی برنامه ریزی درسی موثر باشد؟
به كارگیری چه نوع ارزشیابی توسط معلم در كلاس درس در غنی سازی برنامه ریزی درسی میتواند موثر باشد؟
استفاده از چه نوع فناروی توسط معلمان در كلاس درس می تواند در غنی سازی برنامه ریزی درسی موثر باشد؟

تعاربف و نظری عملیاتی متغیرها
٭تعریف نظری:
غنی سازی آموزشی : غنی سازی یعنی تعمق در محتویات آموزشی، جهت سازمان دهی اطلاعات و زمینه سازی برای پژوهش فردی است، تا دانش آموزان موضوعات را عمیقتر بررسی كنند. به عبارتی یعنی تعمق و گسترش بیشتر در موضوعات و ناظر بر محتوای آموزشی، روشهای مورد استفاده در تدریس، بهره گیری از فناوریهای جدید، استفاده از امكانات آموزشی توسط معلمان، روز آمد كردن معلمان، استفاده از مشاركت خانواده، و ارزشیابی توصیفی موسسات آموزشی هستند.(منطقی،1382)
اهداف : یك برنامه درسی، به قصد ایجاد تغییرات در رفتار یادگیرنده اجرامی شود. این تغییرات همان هدفهای برنامه است به بیانی دیگر "فراگیرنده، باید اختلاف بین داده های مربوط به حل یك مسله حساب را از داده های نامربوط به آن ، تشخیص دهد و یا فراگیرنده باید برای لذت بردن مطالعه كند(مشایخ،1386)
محتوا : عبارت از مجموعه مفاهیم و مهارتها و گرایش هایی كه از سوی برنامه ریزان انتخاب و سازمان دهی می شود در عین حال محتوا آثار حاصل از فعالیتهای یاددهی _ یادگیری معلم و شاگرد را نیز در بر می گیرد.(ملكی،1374 )
برنامه درسی : مجموعه قواعد و ظوابطی كه به مجموعه عوامل و عناصر مرتبط به یادگیری منطبق و سازمان می دهد برنامه درسی است.(ملكی ،1376 )
تدریس : عبارت است از تعامل یا رفتار متقابل معلم و شاگرد، بر اساس طراحی منظم و هدفدار معلم برای ایجاد تغییر در رفتار شاگرد. این تعریف دو ویژگی خاص برای تدریس مشخص می كند: الف: وجود تعامل یا رابطه متقابل بین معلم و شاگرد ب : هدفدار بودن فعالیتهای معلم.(سیف،141368و15)
روش تدریس : به مجموعه تدابیر منظمی كه معلم برای رسیدن به هدف، با توجه به شرایط و امكانات اتخاذ می كند روش تدریس می گویند.(شعبانی،1385 )
ارزشیابی : واژه ارزشیابی در كل به معنای تعیین ارزش و بهای یك شیی، یك فرایند، یك عمل و یك رفتار در نظر گرفته می شود ارزشیابی عبارت از فرایند تعیین كردن، بدست آوردن، فراهم ساختن اطلاعات توصیفی و قضاوتی در مورد ارزش و مطلوبیت هدف ها، طرح ها و اجراء نتایج به منظور هدایت تصمیم گیری، خدمت به نیازهای پاسخگویی درك بیشتر از پدیدهای مورد بررسی.(كیامنش،1383ص159)

٭تعریف عملیاتی :
غنی سازی آموزشی : موارد ابتكاری و خلاقی هستند كه سبب تحول در نظام آموزشی سنتی و بهینه سازی و ارتقای كیفی آن می شوند .
اهداف آموزشی : درباره نوع عملكردی كه از دانش آموزان پس از یادگیری یك درس، و یا یك واحد یادگیری یا یك دوره یادگیری انتظار می رود و انتظار داریم پس از یادگیری در دانش آموزان عملكردهای لازم راببینیم.
محتوای آموزشی و خلاق و غنی شده :محتوای است كه ضمن افزایش انعطاف پذیری فكری دانش آموزان ، سبب ارائه ایده ها و كارهای بدیع از سوی آنها می شود و تولیدات فكری آنها را افزایش میدهد و هدف ارائه برنامه درسی است كه هم از لحاظ عمق و هم از لحاظ كمییت گسترده تر باشد و نیازهای فراگیران در حیطه خاص تامین نماید. در اینجا از محتوای تلفیقی مورد مطالعه قرار می گیرد.
روشهای فعال تدریس : منظور از تدریس فعال آن نوع تدریس است كه متمایل به یادگیرنده بوده و به او آزادی عمل دهد و نقش اساسی آن تسهیل یادگیری پایدار و موثر رشد و تمامی عناصر آن در جهت یادگیری فعال باهم اثر تعاملی و اثر بخش دارند و پاره ای از روش ها را نیز به لحاظ عدم درگیری فراگیر در فرایند یادگیری و یا یكطرفه بودن تدریس جزء روشهای غیرفعال به حساب می آورند و در این تحقیق روش تدریس فعال حل مسئله، الگوی كاوشگری و مفهوم آفرینی مورد مطالعه قرارمی گیرد.
ارزشیابی توصیفی : الگوی كیفی است كه تلاش می كند به عمق و كیفیت یادگیری همه جانبه دانش آموزان توجه كند و توصیفی از وضعیت یادگیری آنها را ارائه دهد كه موجب اصلاح و بهبود توسعه مهارتها؛ دانشها؛ و نگرشهای دانش آموزان شود. در این پژوهش ارزشیابی توصیفی و ارزشیابی های ملاك مدار و هنجار مدار مورد مطالعه قرار می گیرد.
بهره گیری از فناوریهای جدید : به..............................

 

بلافاصله بعد از پرداخت موفق میتوانید فایل کامل این پروژه را با سرعت و امنیت دانلود کنید

قیمت اختصاصی و استثنایی این پروژه در پایان نامه دات کام : تنها , 34000 تومان

 

 

 


قیمت قبلی : 440000 ریال

قیمت جدید : 34000 تومان  |   جهت خرید محصول بر روی تصویر روبرو کلیک نمایید :

خرید آنلاین این مطلب
مطالب مرتبط


نام:*
ایمیل:*
متن نظر:
کد را وارد کنید: *
جدیدترین مطالب
پربازدیدترین مطالب
آمار سایت
آمار مطالب یک ساعت پیش: 0
امروز: 0
این ماه: 0
کل: 3114
کل نظرات: 292
آمار کاربران یک ساعت پیش: 0
امروز: 0
این ماه: 0
کل: 252
بن شدگان: 0
جدیدترین عضو: Qurbanalipuya

                                                                                                                         

تبادل لینک خودکار
Taktaz Group

Powered By Taktaz Group. Google+