سلام , به سایت پایان نامه دات کام خوش آمدید
 • در انجام پایان نامه خود مشکل دارید؟نمیتوانید موضوع جدید انتخاب کنید؟برای نوشتن پروپوزال وقت کافی ندارید؟با ما تماس بگیرید بهترین متخصصان را برای انجام کار شما در اختیار داریم...

 • در انجام پایان نامه خود مشکل دارید؟نمیتوانید موضوع جدید انتخاب کنید؟برای نوشتن پروپوزال وقت کافی ندارید؟با ما تماس بگیرید بهترین متخصصان را برای انجام کار شما در اختیار داریم...

 • در انجام پایان نامه خود مشکل دارید؟نمیتوانید موضوع جدید انتخاب کنید؟برای نوشتن پروپوزال وقت کافی ندارید؟با ما تماس بگیرید بهترین متخصصان را برای انجام کار شما در اختیار داریم...

 • در انجام پایان نامه خود مشکل دارید؟نمیتوانید موضوع جدید انتخاب کنید؟برای نوشتن پروپوزال وقت کافی ندارید؟با ما تماس بگیرید بهترین متخصصان را برای انجام کار شما در اختیار داریم...

 • در انجام پایان نامه خود مشکل دارید؟نمیتوانید موضوع جدید انتخاب کنید؟برای نوشتن پروپوزال وقت کافی ندارید؟با ما تماس بگیرید بهترین متخصصان را برای انجام کار شما در اختیار داریم...

اعتماد کنید :

» مقایسه ی سبک های یادگیری ویژگی های شخصیتی و عملکرد تحصیلی دانش‌آموزان عادی و ناتوان یادگیری

توسط: pardazesh در 9-02-1395, 13:35 | دسته: علوم تربیتی | تعداد بازدید : 701

شخصیت نیز احتمالا حدود و مرزهایی برای نوع یادگیری ایجاد می­کند که این حدود ممکن است با شرایط و خواسته­های محیطی انطباق یابد. شخصیت مجموعه­ای از صفات هیجانی و رفتاری است که فرد را در زندگی روزمره­اش احاطه و همراهی می­کنند. به عبارت دیگر، شخصیت، خصوصیات مستمری است که فرد از طریق آنها تعامل و سازگاری خود را با دیگران و محیط اجتماعی تنظیم می­کند (آلبرت یو، مانیا جی، برگسیو سی، بوگتو اف[1]، 2006). یکی دیگر از عوامل تأثیر گذار بر پیشرفت تحصیلی دانش­آموزان خصوصیات شخصیتی آنان است پنج بزرگ چارچوبی از ویژگی­های شخصیتی (کاستا و مک گری[2]، 1990) به عنوان یک مدل قاطع و صرفه جویانه برای درک رابطه بین شخصیت و رفتارهای مختلف تحصیلی است. پنج عاملی که در مطالعات انجام شده به وفور آمده­اند، عبارتند از روان رنجورخویی، برون‌گرایی، گشودگی به تجربه، همسازی و وظیفه‌شناسی. روان‌نژندي، به ‌صورتيك تمايلكليبهداشتن حالت‌هايعاطفيمنفي،ايده­هاي غيرمنطقيودرگيريبااعمالتكانشيتعريفمي­شود. برونگرايي،بهصورت يكتمايلكليبهابرازوجود،پويابودنوانجاماعمال اجتماعيتعريفمي­شوداينافرادهيجان­پذير،تحريك­پذير و خوشمشربهستند. گشودگي نسبتبهتجربياتباتمايلكليبه گسترشاطلاعاتجديد،داشتنتفكرواگراوارزش‌هاي غيرمعمولتعريفمي­شود. همسازی،بهصورتيكتمايلكليبه داشتناحساساتنوعدوستانه،اعتمادبهديگرانوهمراهي وموافقتباآن­هاتعريفمي­شود. درنهايتوظیفه شناسی،تمايلكليبهداشتن رفتاروشناختهدفمند،ارادهقويومصممبودنتعريف مي‌شود. به­عبارت دیگر وظیفه شناسی و گشودگی عملکرد دوره، و خوشایندی، وظیفه­شناسی و گشودگی را پیش بینی می­کند. خصوصا وقتی دانش­آموزان دانشی را که قبلا اندوخته­اند در زندگی حقیقی بکار می­برند. در مقابل روان رنجورخویی به صورت منفی با پیشرفت تحصیلی ارتباط دارد. علاوه بر پنج بزرگ خصوصیات دیگری از قبیل شجاعت یا پشتکار هم پیش بینی­کننده عملکرد تحصیلی هستند (چامارو، پرموزیس، فورنهایم[3]، 2003).

 

 

 125صفحه فایل ورد (Word) فونت 14 منابع دارد+پرسشنامه قیمت 38000 تومان

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید

 


ادامه مطلب :

فهرست مطالب

شماره و عنوان مطالب

                                                        صفحه

 

فصل اول: کليات پژوهش

1-1-مقدمه..................................................................................................................................................................................2

1-2- بیان مسأله........................................................................................................................................................................3

1-2- سؤالات اصلی پژوهش:............................................................................................................................................5

1-3- هدف (اهداف) پژوهش:.....................................................................................................................................................6

1-4- ضرورت و اهمّیت پژوهش:.............................................................................................................................................7

1-5- تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرها.................................................................................................................................8

 

فصل دوم: مباني نظري پژوهش

2-1- اختلالات یادگیری.......................................................................................................................................................11

2-2- الف- دوران بنیادی تاریخچه اختلالات یادگیری (1800-1940)...............................................................................12

2-3- ب- دوره انتقالی تاریخچه اختلالات یادگیری (1940-1963)....................................................................................14

2-4- ج- دوره سوم (از سال 1963 به بعد) دوران هماهنگی:.............................................................................................15

2-5- میزان شيوع ناتواني يادگيري..........................................................................................................................................17

2-6- ديدگاه­هاي روان شناختي ناتواني­هاي يادگيري.............................................................................................................22

2-7- انواع ناتوانی­های یادگیری.............................................................................................................................................25

2-8- سبک­های یادگیری.........................................................................................................................................................60

2-9- ویژگی­های شخصیتی......................................................................................................................................................78

 

فصل سوم: مواد و روش پژوهش

3-1- مقدمه ............................................................................................................................................................................85

3-2- روش­شناسی........................................................................................................................................................ ..........85

3-2- برای جمع­آوری دادها از ابزار زیر استفاده شده است: ...................................................................................................86

 

فصل چهارم: نتايج و يافته‌هاي پژوهش

1-4- مقدمه............................................................................................................................................................................90

2-4- یافته­های جمعیت شناختی............................................................................................................................................90

3-4- یافته­های توصیفی...............................................................................................................................................90

منابع و مآخذ...........................................................................................................................................................................103

 

 

فهرست جدول­ها

شماره و عنوان جدول

                                                         صفحه

 

جدول 2-1- ملاک­های تشخیص اختلال رياضي بر اساس DSM- IV- TR..........................................................43

جدول 2- 2 ملاک تشخیصی ناتواني رياضي در ICD-10...........................................................................................43

جدول2-3- آزمون­های پیشرفت تحصیلی همراه با با بخش­های حساب..........................................................................55

جدول 4 – 1- وضعیت اقتصادی خانواده دانش­آموزان......................................................................................................91

جدول 4 – 2- سابقه بیماری دانش­آموزان.........................................................................................................................91

­جد­­­­ول4-3- نتایج میانگین، انحراف استاندارد و تعداد آزمودنی­ها در متغیرهای تحقیق.....................................................92

4-4- نتایج میانگین، انحراف استاندارد و تعداد آزمودنی­ها در متغیرهای تحقیق..............................................................93

جدول 4-4- نتایج تحلیل واریانس چند متغیری (مانوا) بر سبک­های یادگیری، ویژگی های شخصیتی و سبک های

یادگیری دانش­آموزان با و بدون ناتوانی یادگیری...............................................................................................................94

جد­­­­ول 4-5- نتایج حاصلاز اثراتمقایسه متغیرهای تحقیق بین دو گروه از دانش­آموزان............................................95

 

 

-3- سؤالات پژوهش:

سؤالات اصلی: آیا بین سبك­هاي یادگیری، ويژگي­هاي شخصيتي و عملکرد تحصیلی دانش­آموزان عادی و ناتوان یادگیری تفاوت وجود دارد؟

سؤالات فرعی

 1. آیا بین سبك­ یادگیری تجربه عینی دانش­آموزان عادی و ناتوان یادگیری تفاوت وجود دارد؟
 2. آیا بین سبك­ یادگیری مشاهده­ی تأملی دانش­آموزان عادی و ناتوان یادگیری تفاوت وجود دارد؟
 3. آیا بین سبك­ یادگیری مفهوم سازی انتزاعی دانش­آموزان عادی و ناتوان یادگیری تفاوت وجود دارد؟
 4. آیا بین سبك­ یادگیری آزمایشگری فعال دانش­آموزان عادی و ناتوان یادگیری تفاوت وجود دارد؟
 5. آیا بین ویژگی شخصیتی روان­رنجورخویی دانش­آموزان عادی و ناتوان یادگیری تفاوت وجود دارد؟
 6. آیا بین ویژگی شخصیتی درونگرایی- برونگرایی دانش­آموزان عادی و ناتوان یادگیری تفاوت وجود دارد؟
 7. آیا بین ویژگی شخصیتی تجربه پذیری دانش­آموزان عادی و ناتوان یادگیری تفاوت وجود دارد؟
 8. آیا بین ویژگی شخصیتی توافق پذیری دانش­آموزان عادی و ناتوان یادگیری تفاوت وجود دارد؟
 9. آیا بین ویژگی شخصیتی وظیفه شناسی دانش­آموزان عادی و ناتوان یادگیری تفاوت وجود دارد؟

10. آیا عملكرد تحصيلي دانش­آموزان عادی و ناتوان یادگیری متفاوت است؟

1-3- هدف (اهداف) پژوهش:

هدفكلی

هدفكليدراينپژوهش،مقایسهسبك­­هایيادگيري، ویژگی­های شخصیتی و عملکرد تحصیلی دانش­آموزان عادی و ناتوان یادگیری است.

اهدافجزيي

1- مقایسه سبك­ یادگیری تجربه عینی دانش­آموزان عادی و ناتوان یادگیری

2- مقایسه سبك­ یادگیری مشاهده­ی تأملی دانش­آموزان عادی و ناتوان یادگیری

3- مقایسه سبك­ یادگیری مفهوم سازی انتزاعی دانش­آموزان عادی و ناتوان یادگیری

4- مقایسه سبك­ یادگیری آزمایشگری فعال دانش­آموزان عادی و ناتوان یادگیری

5- مقایسه ویژگی شخصیتی روان­رنجورخویی دانش­آموزان عادی و ناتوان یادگیری

6- آیا بین ویژگی شخصیتی درونگرایی- برونگرایی دانش­آموزان عادی و ناتوان یادگیری

7- مقایسه ویژگی شخصیتی تجربه پذیری دانش­آموزان عادی و ناتوان یادگیری

8- مقایسه ویژگی شخصیتی توافق پذیری دانش­آموزان عادی و ناتوان یادگیری

9- مقایسه ویژگی شخصیتی وظیفه شناسی دانش­آموزان عادی و ناتوان یادگیری

10- مقایسه عملكرد تحصيلي دانش­آموزان عادی و ناتوان یادگیری

1-4- ضرورت و اهمّیت پژوهش:

به نظر می­رسد سبک­های یادگیری و خصوصیات شخصیتی بطور پیچیده­ای به هم مرتبط باشند هرچند که چگونگی تاثیر این دو عامل بر پیشرفت تحصیلی مبهم است (گادزلا، گوتری، گینتر و مدسن[1]، 1997).

تحقیقات نشان داده­اند که میزان یادگیری فراگیران در یک موقعیت یکسان متفاوت است که شاید یکی از مهمترین دلایل آن سبک­های متفاوت یادگیری فراگیران باشد. سبک یادگیری تعیین می­کنند که در برخورد با یک موقعیت، فرد چه مدت، به چه چیز و به چه میزان توجه کند (اینتویستل و پترسون؛ 2004 کلب و کلب، 2005،کوزنف نیکوف[2]، 2007). شناسایی رفتارها و سبک­های یادگیری دانش­آموزان در مواجهه با تکالیف به منظور دستیابی به روش­های مؤثر مطالعه و یادگیری آنها، می­تواند بر بهبود عملکرد تحصیلی دانش­آموزان در دروس تأثیر بگذارد. در این باره، نقش سبک­های یادگیری کلب در آموزش و یادگیری دانش­آموزان جایگاه ویژه­ای دارد (آرسلن و همکاران[3]، 2009) که این در عملکرد تحصیلی دانش­آموزان ناتوان یادگیری نقش بسزایی دارد.

یکی دیگر از عوامل تأثیر­گذار بر پیشرفت تحصیلی دانش­آموزان خصوصیات شخصیتی آنان است. برای مثال وظیفه­شناسی همواره به عنوان یک پیش­بینی کننده عملکرد ظاهر می­شود (چامارو، پرموزیس، فورنهایم[4]، 2003). پنج بزرگ را برای پیش­بینی نتایج آموزشی مختلف کشف کرده­اند. به­عبارت دیگر وظیفه­شناسی و گشودگی عملکرد دوره، خوشایندی، وظیفه­شناسی و گشودگی را پیش­بینی می­کند. خصوصا وقتی دانشجویان دانشی را که قبلا اندوخته­اند در زندگی حقیقی بکار می­برند (فراسیدس، وودفیلد وپروپات[5]، 2009). در مقابل روان رنجورخویی یا ناپایداری عاطفی به صورت منفی با پیشرفت تحصیلی ارتباط دارد. علاوه بر پنج بزرگ خصوصیات دیگری از قبیل شجاعت یا پشتکار هم پیش­بینی کننده عملکرد تحصیلی هستند (چامارو، پرموزیس، فورنهایم[6]، 2003).

يادگيرندگانازنظرشخصيتي،نگرش­ها، واكنش­هايهيجاني،شيوه­هاوسبك­هاييادگيري، سبك­هايشناختيوغيرهباهمتفاوت­هاييدارندكه يادگيريونحوةبرخوردآنهابامسائلومشكلاترا تحتتأثيرقرارمي­دهد. درپژوهش­هاييكهعملكردتحصيليرامورد مطالعهقراردادند،هموارهسبك­هاييادگيريو ويژگي­هايشخصيتيبهعنواندومتغيرمهمگزارش شده­اند(خنک جان، 1381).

شاید یکی از دلایل تأثیرگذار بر یادگیری دانش­آموزان ناتوان یادگیری، سبک یادگیری نادرست آنها یا ویژگی مسلط شخصیتی آنان باشد، بنابراین در این پژوهش به دنبال شناسایی و مقایسه سبک­های یادگیری، ویژگی شخصیتی و عملکرد تحصیلی دانش­آموزان عادی و ناتوان یادگیری هستیم.

1-5- تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرها

تعریف نظری

ناتوانی یادگیری: ناتوانی یادگیری[7] نوعی اختلال عصبی است که یک یا چند فرآیند روانی اصلی در یادگیری یا حرف زدن یا نوشتن را تحت تأثیر قرار می دهد. ناتوانی ممکن است خودش را در یک توانایی ناقص در شنیدن، اندیشیدن، حرف زدن، خواندن، نوشتن، هجی کردن یا محاسبات ریاضی بروز دهد (خدایاری، 1387).

دانش­آموزان عادی: دانش­آموزانی که از بهره هوشی عادی برخوردارند و برای ادامه تحصیل و انجام مهارت­های خواندن و نوشتن و ریاضیات نیازمند به دریافت آموزش­های ویژه نیستند.

دانش­آموزان با ناتوانی­های یادگیری: دانش­آموزانی که از بهره هوشی عادی برخوردارند اما برای ادامه تحصیل و انجام مهارت­های خواندن و نوشتن

[1].Gadzla, Gvtry, Gyntr and Madsen

[2]. Entwistle, Peterson&kolb&Kozhevnikov

[3]. Arslan et al.

[4]. Furnham

[5]. Frasyds, Vvdfyld& propane

[6]. Chamarv, Prmvzys& Fvrnhaym

[7]. Learning disabilities....................................

بلافاصله بعد از پرداخت موفق میتوانید فایل کامل این پروژه را با سرعت و امنیت دانلود کنید

قیمت اختصاصی و استثنایی این پروژه در پایان نامه دات کام : تنها , 38000 تومان

 

 

 

 


قیمت قبلی : 480000 ریال

قیمت جدید : 38000 تومان  |   جهت خرید محصول بر روی تصویر روبرو کلیک نمایید :

خرید آنلاین این مطلب
مطالب مرتبط


نام:*
ایمیل:*
متن نظر:
کد را وارد کنید: *
جدیدترین مطالب
پربازدیدترین مطالب
آمار سایت
آمار مطالب یک ساعت پیش: 0
امروز: 0
این ماه: 7
کل: 3114
کل نظرات: 287
آمار کاربران یک ساعت پیش: 0
امروز: 0
این ماه: 0
کل: 252
بن شدگان: 1
جدیدترین عضو: Qurbanalipuya

                                                                                                                         

تبادل لینک خودکار
Taktaz Group

Powered By Taktaz Group. Google+