سلام , به سایت پایان نامه دات کام خوش آمدید
  • در انجام پایان نامه خود مشکل دارید؟نمیتوانید موضوع جدید انتخاب کنید؟برای نوشتن پروپوزال وقت کافی ندارید؟با ما تماس بگیرید بهترین متخصصان را برای انجام کار شما در اختیار داریم...

  • در انجام پایان نامه خود مشکل دارید؟نمیتوانید موضوع جدید انتخاب کنید؟برای نوشتن پروپوزال وقت کافی ندارید؟با ما تماس بگیرید بهترین متخصصان را برای انجام کار شما در اختیار داریم...

  • در انجام پایان نامه خود مشکل دارید؟نمیتوانید موضوع جدید انتخاب کنید؟برای نوشتن پروپوزال وقت کافی ندارید؟با ما تماس بگیرید بهترین متخصصان را برای انجام کار شما در اختیار داریم...

  • در انجام پایان نامه خود مشکل دارید؟نمیتوانید موضوع جدید انتخاب کنید؟برای نوشتن پروپوزال وقت کافی ندارید؟با ما تماس بگیرید بهترین متخصصان را برای انجام کار شما در اختیار داریم...

  • در انجام پایان نامه خود مشکل دارید؟نمیتوانید موضوع جدید انتخاب کنید؟برای نوشتن پروپوزال وقت کافی ندارید؟با ما تماس بگیرید بهترین متخصصان را برای انجام کار شما در اختیار داریم...

اعتماد کنید :

» نقش بکارگیری مهارت های مدیریت تنوع فرهنگی مدیران دبیرستان ها در ارتقاء سطح مشارکت اجتماعی دانش آموزان

توسط: pardazesh در 26-10-1395, 22:35 | دسته: علوم تربیتی | تعداد بازدید : 1070

هدف از این پژوهش، مطالعه " نقش بکارگیری مهارت های مدیریت تنوع فرهنگی مدیران دبیرستان های شهر شاهین شهر در ارتقاء سطح مشارکت اجتماعی دانش آموزان در سال تحصیلی 89-1388" بود. روش پژوهش توصیفی- همبستگی و نمونه آماری تعداد 384 دانش آموز پسر و دختر و 54 مدیر و معاون از دبیرستان های شهر شاهین شهر در سال تحصیلی 89-1388 بود که به روش نمونه گیری طبقه ای و متناسب با حجم از بین 7982 دانش آموز و 110 مدیر و معاون انتخاب شدند. ابزار اندازه گیری در این پژوهش پرسشنامه محقق ساخته مهارت های مدیریت تنوع فرهنگی در دو بخش جمعیت شناختی و متغیرهای مورد آزمون مشتمل بر 72 سؤال بسته پاسخ برای مدیران و پرسشنامه محقق ساخته مشارکت اجتماعی دانش آموزان، شامل دو بخش جمعیت شناختی و متغیرهای مورد آزمون مشتمل بر 25 سؤال بسته پاسخ طرح ریزی گردید. پایایی یرسشنامه ها با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ (93/0) برای پرسشنامه مهارت های مدیریت تنوع فرهنگی و (83/0) برای پرسشنامه مشارکت اجتماعی بدست آمد. داده های حاصل از پرسشنامه ها با استفاده از نرم افزارهای spss و Amosدر دو سطح آمار توصیفی (محاسبه فراوانی، درصد، میانگین و انحراف معیار) و آمار استنباطی (آزمون های تحلیل واریانس، T نمونه های مستقل، پس آزمون توکی، آزمون تحلیل واریانس یک عاملی کروسکال- والیس، ضریب همبستگی پیرسون، آزمون لوین) و ارائه مدل به منظور سنجش تأثیر همزمان متغیرهای مستقل بر متغیر وابسته، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج پژوهش نشان دادند که میزان مشارکت اجتماعی دانش آموزان اقلیت های قومی کمتر از دانش آموزان فارس(002/0= معناداری) و میزان مشارکت اجتماعی دانش آموزان اقلیت های دینی کمتر از دانش آموزان مسلمان شیعه(0001/0=معناداری)بود. میانگین مشارکت اجتماعی دانش آموزان بر حسب میزان بکارگیری مهارت های مدیریت تنوع دینی- مذهبی(0001/0= معناداری) و بر حسب میزان بکارگیری مهارت های مدیریت تنوع قومی- نژادی (003/0=معناداری) متفاوت و معنادار بود. بعلاوه بین میزان بکارگیری مهارت های مدیریت تنوع فرهنگی در بین مدیران با توجه به سن، سابقه کار و سابقه مدیریت تفاوت معناداری وجود نداشت ولی با توجه به جنس، تفاوت معناداری بین مدیران زن و مرد وجود داشت.

 

واژگان کلیدی: مهارت، تنوع فرهنگی، مهارت های مدیریت تنوع فرهنگی، مشارکت اجتماعی.

 

 

 

 180صفحه فایل ورد (Word) فونت 14 منابع دارد +پرسشنامه قیمت 18000 تومان

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ادامه مطلب :

                                                                                           فصل اول

کلیات تحقیق

 

 

 

 

 

 

 

 

مقدمه

تنوع فرهنگی را به عنوان بخشی از میراث مشترک بشریت، که منبعی برای مبادله اطلاعات، خلاقیت و نوآوری است، می توان با تنوع زیستی در جهان طبیعت مقایسه و آن را لازمه زندگی بشری محسوب کرد. از این رو برای استفاده نسل های حال و آینده باید پاس داشته شوند و همانند بخشی مهم از حقوق بشر به آن توجه شود. تشخیص تفاوتهای فرهنگی و شناسایی آن ها در محیط هایی که با چندگانگی فرهنگی مواجهند از ضروریات مدیریت است. تفاوت های فرهنگی نه تنها وجود دارند بلکه بر محیط سازمان ها و راه وروش انجام کارها نیز تأثیر می گذارند. سازمان ها و از جمله مدارس امروز با پیچیدگی فرهنگی عجین شده اند. این پیچیدگی ناشی از تعلقات افراد به گروه های مختلف است. افراد به اعتبار جنس، نژاد، قوم، مذهب و غیره با گروه های متنوعی احساس هویت می کنند و همه این هویت های فرهتگی بالقوه ممکن است به طور هم زمان بر بستر فرهنگی یک سازمان اثر گذارد.

بر خلاف نظر عده ای از مدیران که توجه به تفاوت های فرهنگی را غیر اخلاقی می پندارند، غفلت از تفاوت های فرهنگی کار اشتباهی است. افراد با فرهنگ های گوناگون به شیوه های متفاوتی رفتار می کنند و این تفاوت در رفتار سبب تفاوت در رابطه بین افراد با سازمان می شود. البته پیش داوری و قضاوت درباره افراد به اعتبار عضویت آن ها در فرهنگی خاص ممکن است به واکنش های نامساعد، رفتارهای نژادپرستانه، تبعیض آمیز و خود محورانه منجر شود اما تشخیص و شناسایی تفاوت های فرهنگی و بکارگیری این تفاوت ها در جهت افزایش مشارکت اجتماعی باعث پیشبرد اهداف سازمان می گردد.

در این فصل ابتدا به بیان مسئله و اهمیت و ضرورت تحقیق پرداخته می شود. سپس اهداف، سؤال ها و فرضیه های تحقیق مورد بررسی قرار می گیرد. در پایان فصل نیز مفاهیم و اصطلاحات تحقیق تعریف میگردند.

 

1-1- بیان مسأله

تعریف تنوع گستره وسیعی را در بر دارد. در انگلیسی از تنوع[1] برای بیان ویژگی هایی كه چیزی را از چیزهای دیگر جدا می­‌كند، استفاده می­‌شود. در فارسی نیز تنوع (با ریشه عربی) به معنای گونه‌‌گون شدن و یا بودن است كه در فارسی به گوناگونی مشهور است (صالحی امیری، 1385).

تنوع فقط شامل؛ تفاوت در سن، نژاد، جنس، توانایی جسمی، نوع جنسیت، طبقه اقتصادی اجتماعی، دین، تحصیلات، منطقه اصالت و زبان نمی­‌شود، بلكه باید مواردی، مانند؛ تفاوت در تجربه‌های زندگی، موقعیت خانوادگی، شخصیت و مشخصه­‌های دیگری را نیز كه به جنبه فردی شكل می­‌دهد، در بر گیرد. سال ها پیش والتركانر[2] یادآور شد كه از مجموع 132 ملت – كشورهای جهان در آن زمان – فقط دوازده‌­ کشور به طور قطع از نظر قومی همگن بوده، بقیه كشورها با میزان متفاوت همگونی روبه‌رو بوده‌­اند. علاوه بر این تقسیمات، توجه به عوامل اصلی ایجاد كننده این پراكندگی، مثل تنوع زیستی و تنوع زبانی در یك كشور می­‌تواند جالب باشد. اما سرزمین ایران، در مقوله تنوع قومی و زبانی در جهان با 24درصد همانندی، در رتبه شانزدهم است (افتخاری،1379).

" تنوع فرهنگی به تفاوت های گروهی در دستاوردهای مادی و غیر مادی دلالت دارد" (صالحی امیری، 1389، ص 152).

تنوع فرهنگی از جمله مسائل عمده ای است که مدیران حاضر با آن مواجه هستند. متأسفانه بیشتر مدیران به تفاوت های فرهنگی به عنوان منبع و عامل مؤثر در ایجاد برتری رقابتی بها نمی دهند و با این توصیف که تفاوت فرهنگی مسئله مهمی نیست؛ از فکر کردن به تفاوت های فرهنگی و مهارت های مورد نیاز برای اداره آن طفره می روند. در حالی که تنوع فرهنگی دارای مزایای بسیاری می باشد (لیپ[3] و کلارک[4]،2003) .

امروزه عوامل مختلفی همچون وجود ریشه‌­های قومی فراوان، مهاجرت افراد بومی از روستاها به شهرهای صنعتی، مهاجرت های کاری و تحصیلی باعث شده است که شهرها از تنوع فرهنگی و گوناگونی اقوام و مذاهب برخوردار باشند. تنوعی که دارای محاسن و معایبی می باشد که اگر با مدیریت صحیح رهبری و هدایت شود، محاسن آن هر چه بیشتر نمود و تجلی می یابد. جامعه ای با تنوع قومی- نژادی، دینی- مذهبی و زبانی، جامعهای پویا، رنگارنگ و شاداب تر از جامعه ای یکدست و یکرنگ است.

اهمیت موضوع تنوع فرهنگی و مدیریت گروه های چند فرهنگی، سالهاست که مورد توجه پژوهشگران و مسئولان کشورهای پیشرفته قرار گرفته است. افزایش کارایی و بهره وری سازمان های چند فرهنگی منوط به مدیریت صحیح تنوع فرهنگی حاکم بر سازمان هاست.

تنوع ارزش ها و باورهای کارکنان، چالشی است که پیش روی مدیریت سازمان های جهانی قرار دارد. فاصله موجود بین فرهنگ ها را می توان از طریق آموزش و آشنا شدن با دیگر فرهنگ ها کاست و زمینه تعامل بیشتر اعضا گروه را فراهم کرد (تریاندیس و همکاران[5]،1994).

در دنیایی که عبور از مرزها کاری عادی و ساده شده است، داشتن مهارت های مدیریت تنوع فرهنگی یک نیاز حیاتی برای مدیران است. از الزامات چنین مدیریتی، ایجاد فضایی است كه همه خرده فرهگ ها احساس ارزشمندی و مشاركت در فرآیند عمومی پیشرفت جامعه را داشته باشند. مدیریت تنوع؛ "تشویق و ترغیب گرایشی است كه همه خرده فرهنگ های موجود از منظر فرهنگ ملی، خودی دانسته شوند و تلاش اصلی آن معطوف به ایجاد "ما"ی مشترك است" (هاروای[6]، 2006، ص1).

در صورتیکه مدیران در برنامه ریزی های سازمان، اشتراکات و تفاوت های فرهنگی کارمندان را مد نظر قرار دهند، مانع از انباشت مطالبات کارمندان و عدم رضایت آنها می شوند (توماس و اینکسون[7]،2003).

ایران گستره بزرگ و ارزشمندی است که هم به گواه تاریخ چندین هزار ساله اش و هم به شهادت موقعیت ممتاز جغرافیایی اش، منزلتی عظیم یافته و همیشه مأمن و جایگاه اقوام و مذاهب گوناگون بوده و زیبایی ها و تنوع مذاهب و اقوامش چشم همه جهانیان را خیره کرده است. حضور اقوام و ادیان، ضرورت دیدگاهی فرافرهنگی را در مواجهه با تنوع فرهنگی مطرح کرده است (سفیدچیان، 1386).

تنوع فرهنگی در بافت دانش آموزی، یكی از محتمل‌ترین اتفاق هایی است كه در آینده مدارس نقش خواهد داشت. این موضوع به گونه چشمگیری اهمیت توجه به تنوع قومی و گروه­های اقلیت را در جامعه و به ویژه در مدارس- به عنوان یكی از مؤثرترین نهادهای اجتماعی در شكل­‌گیری فرهنگ اجتماعی- بالا می­‌برد.

مهمترین هدف مدیریت منابع انسانی در مدارس یکی کردن جهت اهداف فردی و جمعی دانش آموزان در جهت افزایش مشارکت اجتماعی آنان می باشد. این مهم بدست نمی آید مگر آن که مدیران به تفاوت های فرهنگی تک تک دانش آموزان به چشم یک فاکتور مهم نگاه کنند. به طور كلی مدیریت تنوع به توانایی شركت در فعالیتهای جذب، حفظ و تسهیل روابط كاری میان افراد با یك زمینه متفاوت برمی­‌گردد(میلر و سونا فرانک[8]،1982).

علاوه بر همه این مسائل یكی از الزامات توسعه، مشاركت اجتماعی افراد و یافتن راهكارهای مناسب برای همگرایی قومیت، مذاهب، اقلیتها و گروه‌های مختلف می باشد. اهمیت مشارکت اجتماعی امروزه به قدری است که در سازمان ملل، در کنار حقوقی مانند: نام، آموزش، کسب اطلاعات، خدمات بهداشتی و غیره به عنوان یکی از حقوق کودکان پذیرفته شده است. با مشارکت در اعمال و بحث های جمعی، افزون بر اینکه هویت های فردی و جمعی "ما" شکل می گیرد، فرد احساس مؤثر بودن و عاملیت می کند و بر احساس بی قدرتی غلبه می نماید.

از جمله نیازهای مدارس امروز این است که مدیران با به کارگیری مهارت های مدیریتی تنوع فرهنگی در کنار تلاش جهت بالا بردن توان علمی دانش آموزان، زمینه مناسب را جهت مشارکت هر چه بیشتر دانش آموزان فراهم آورند. در جامعه ایران، "ایرانی بودن" نقطه اشتراک فرهنگ هاست و تنوع اقوام و مذاهب باعث زیباتر شدن فرش پر نقش و نگار بافته شده بدست لر و ترک، فارس و بلوچ، مسلمان و ارمنی و... است. فرشی که مرکزیت آن ایرانی بودن و نقش و نگارهای آن تنوع آداب و رسوم و مذهب و زبان می باشد.  

مساله اصلی که پژوهشگر را به سمت انجام تحقیقی علمی در حوزه مدیریت تنوع فرهنگی در مدارس راهنمایی کرد، خلاء ناشی از به کار نگرفتن مهارت های مدیریتی مناسب تنوع فرهنگی در جهت افزایش حضور فراگیران در فعالیت های فوق برنامه می باشد. در این تحقیق سعی شده است به اهمیت مدیریت تنوع فرهنگی در مدارس پرداخته شود. پژوهشگر بر این باور است که، با مدیریت مناسب دانش آموزان با فرهنگ های مختلف، می توان انرژی عظیم توانمندی های دانش آموزان را شناخت و بستر مناسبی را جهت ارتقاء مشارکت اجتماعی دانش آموزان در محیط مدرسه فراهم آورد.

 

1-2- اهمیت و ضرورت تحقیق

یکی از مهمترین، مؤثرترین و گسترده ترین سازمان های اجتماعی که مسئولیت انتخاب و انتقال عناصر فرهنگی را به نسل نو جامعه بر عهده دارد، سازمان آموزش و پرورش هر کشور است. این سازمان دستگاهی است که الگوی کلی نهادها و سازمان های رسمی جامعه به شمار می رود و از دیر باز نقش سازنده و اساسی در بقا و تداوم فرهنگ و تمدن بشری ایفا کرده است (ثوامری محمدی زاده،1382).

تنوع فرهنگی در میان دانش آموزان، یکی از محتمل ترین اتفاق هایی است که در نحوه مدیریت مدارس نقش بسزایی را داراست. این مساله در شهرهای استان اصفهان از جمله شاهین شهر به دلایل متفاوتی، از جمله وجود ریشه های قومی فراوان، مهاجرت افراد بومی از روستاها به مراکز صنعتی شهر، وجود اقلیت های مذهبی و ... به صورت روشنی فراگیرتر است. حضور دانش آموزان از اقوام و ادیان مختلف در کنار یکدیگر چهره ناهمگونی را در مدارس پدید آورده است. نگرش غیرواقع بینانه نسبت به سایر اقوام و ادیان، باعث سوگیری دانش آموزان شده است و عدم پذیرش دانش آموزان اقلیت های قومی و دینی را در پی داشته است.

از سویی دیگر، اقوام و طوایف حاشیه ای، حضوری کمرنگ در کتاب های درسی دارند. نتیجه سهل انگاری مؤلفان کتاب های درسی این است که فرزندان این اقوام گمان می برند که فقط شهریان جزء امت ایرانی هستند و اگر بخواهند آنان نیز عضوی از ملت به شمار آیند باید از دیار خود بکوچند (عکس های کوچ به دفعات در کتاب ها تکرار شده است) و از لباس خود درآیند تا شاید افتخار نشانده شدن در کتاب های درسی را بیابند و دیگر خود را غریبه ای در غربت کتاب ها نینگارند (شیخاوندی،1382).

ارتباط و تعامل دانش آموزان با تفاوت های فرهنگی و نیازهای متفاوت و همگرا کردن اهداف فردی و جمعی آنان از جمله چالش های موجود درسیستم آموزش و پرورش می باشد. این هدف به گونه چشمگیری اهمیت توجه به تنوع قومی و گروه­های اقلیت را در جامعه و به ویژه در مدارس- به عنوان یكی از مؤثرترین نهادهای اجتماعی در شكل­‌گیری فرهنگ اجتماعی- بالا می­‌برد.

در آموزش و پرورش به دلایل گوناگون و از جمله بکارگیری عادت گونه روش های سنتی و تا حدودی منسوخ شده، باعث گردیده است که توجه لازم به تنوع فرهنگی دانش آموزان نشود و بسیاری از استعدادها و توانایی های دانش آموزان مورد غفلت و فراموشی واقع گردند. شناسایی و بکارگیری مهارت های مدیریت تنوع فرهنگی توسط مسئولان آموزشی باعث خواهد شد استرس های ناشی از شوک فرهنگی و اختلالات و پیامدهای ناشی از تعارضات فرهنگی به نحو مطلوب اداره شوند.

مدیران با داشتن دیدگاه مثبت نسبت به تفاوت های فرهنگی، ابعادفرهنگی مدرسه و تفاوت های فرهنگی دانش آموزان و با استفاده از روش های مختلف نظیر مشاهده و تفسیر، می توانند آمادگی لازم در رویارویی با فرهنگ های مختلف را بدست آورده و از استراتژی های و مهارت های مناسب برای تعامل با دانش آموزان و ارتقاء سطح مشارکت دانش آموزان در فعالیت های مدارس بهره ببرند. انعکاس نتایج این تحقیق می تواند به منظور برنامه ریزی های آموزش و پرورش در راستای بالا بردن سطح مهارت های مدیریت تنوع فرهنگی مسئولان، مدیران و معلمان قرا گیرد.

 

1-3- اهداف تحقیق

1- بررسی میزان برخورداری مدیران مدارس از مهارت های تنوع فرهنگی (در ابعاد تنوع دینی- مذهبی، تنوع قومی- نژادی و تنوع زبانی).

2- مقایسه میانگین مشارکت اجتماعی دانش آموزان اقلیت های قومی با سایر دانش آموزان.

3- مقایسه میانگین مشارکت اجتماعی دانش آموزان اقلیت های مذهبی با سایر دانش آموزان.

4- مقایسه میانگین مشارکت اجتماعی دانش آموزان بر حسب برخورداری مدیران آنان از مهارت های مدیریت تنوع دینی- مذهبی.

5- مقایسه میانگین مشارکت اجتماعی دانش آموزان بر حسب برخورداری مدیران آنان از مهارت های مدیریت تنوع قومی- نژادی.

6- تعیین نقش ویژگی های جمعیت شناختی مدیران (سن، جنس، سابقه کار، سابقه مدیریت) در میزان بکارگیری مهارت های مدیریت تنوع فرهنگی.

 

1-4- سؤال ها و فرضیه های تحقیق

1-4-1-سؤال های تحقیق

1- مدیران مدارس به چه میزانی از مهارت های تنوع فرهنگی(در ابعاد تنوع دینی- مذهبی، تنوع قومی- نژادی و تنوع زبانی) برخوردارند؟

2- آیا میزان مشارکت اجتماعی دانش آموزان اقلیت های قومی با سایر دانش آموزان تفاوت دارد؟

3- آیا میزان مشارکت اجتماعی دانش آموزان اقلیت های مذهبی با سایر دانش آموزان تفاوت دارد؟

 

1-4-2- فرضیه های تحقیق

1- الف- میانگین مشارکت اجتماعی دانش آموزان (مشارکت ورزشی، فرهنگی- هنری، مذهبی و علمی) بر حسب برخورداری مدیران آنان از مهارت های مدیریت تنوع دینی- مذهبی متفاوت است.

1- ب- میانگین مشارکت اجتماعی دانش آموزان اقلیت های مذهبی بر حسب برخورداری مدیران آنان از مهارت های مدیریت تنوع دینی- مذهبی متفاوت است.

2- الف- میانگین مشارکت اجتماعی دانش آموزان (مشارکت ورزشی، فرهنگی- هنری، مذهبی و علمی) بر حسب برخورداری مدیران آنان از مهارت های مدیریت تنوع قومی- نژادی متفاوت است.

2- ب- میانگین مشارکت اجتماعی دانش آموزان اقلیت های قومی بر حسب برخورداری مدیران آنان از مهارت های مدیریت تنوع قومی- نژادی متفاوت است.

3- ویژگیهای جمعیت شناختی مدیران (سن، جنس، سابقه کار، سابقه مدیریت) در میزان بکارگیری مهارت های مدیریت تنوع فرهنگی نقش دارد.

 

1-5- بیان اصطلاحات

1-5-1- تعاریف نظری

اقلیت[9]

"اصطلاح اقلیت که غالباً با ویژگی هایی چون زبانی، قومی، دینی و مذهبی همراه است در برگیرنده آن دسته از گروه های انسانی است که در شرایطی حاشیه ای و در موقعیتی ناشی از فرودستی کمیتی و در عین حال اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی به سر می برند، است" (پی یر، 1374،ص5).

تنوع [10]

تعريف تنوع گستره وسيعی را در بر دارد. در انگليسي از تنوع[11]براي بيان ويژگي هايي كه چيزي را از چيزهاي ديگر جدا مي­‌كند، استفاده مي­‌شود. در فارسي نيز تنوع (با ريشه عربي) به معناي گونه‌‌گون شدن و يا بودن است كه در فارسي به گوناگوني مشهور است (صالحي اميري، 1385).

تنوع فرهنگی[12]

"تنوع فرهنگی به تفاوت های گروهی در دستاوردهای مادی و غیر مادی دلالت دارد" (صالحی امیری، 1389، ص 152).

تنوع قومی[13]

"تنوع قومی ناظر بر وضعیتی است که گروه های قومی مختلف هر کدام با هویت خاص خود که ریشه در تجربیات، منافع، خودآگاهی ها و تبار مشترکشان دارد که در درون یک اجتماع بزرگ تر قرار گیرند. بر این مبنا، تنوع قومی ناظر بر اجتماعی است مرکب از اقوام مختلف با هویت­های مختلف. چنین اجتماعی می تواند در درون هر یک از محلات تجمع انسان ها از جمله روستا، شهر، کشور، سازمان، شرکت، حزب و گروه پدیدار شود"(اسمیت،1383، ص23-24).

خرده فرهنگ[14]

"ارزشها و هنجارهای متفاوت با ارزشها و هنجارهای اكثریت كه یك گروه درون جامعه‌ای بزرگتر داراست"(گیدنز،1385، ص62).

فرهنگ[15]

" فرهنگ مجموعه پيچيده­اي شامل دانش، معتقدات، باورها، هنرها، صنايع، فنون، اخلاق، حقوق و قوانين و آداب و رسوم و بالاخره تمام قابليتها و عادات و رفتاري است که انسان به عنوان عضو جامعه خود فرا مي­گيرد و در برابر آن جامعه وظايف و تعهداتي را دربر دارد" (روح­الاميني، 1368، ص 17).

فرهنگ پذیری[16]

" فرهنگ پذیری عبارت از رواج پدیده هایی است که در اثر تماس مستقیم و مداوم بین گروه هایی از افراد با فرنگ های مختلف به وجود می آید، پدیده هایی که از مدل های فرهنگی یک یا دو گروه نشأت می گیرد"(روح الامینی،1368، ص 99).

قوم مداری[17]

"افراد، در مقایسه و قضاوت و اظهار نظر، معمولاً گروه و فرهنگ و قومیت خود را مرکز و میزان و معیار خوبی ها، کمالات و درستی ها می دانند و دیگران یعنی تفاوت هایی را که دیگران دارند نشانه پایین بودن، بد و نادرست بودن آنان می شمارند. این خصوصیت را که خواه و ناخواه یا مستقیم و غیر مستقیم در همه جوامع یافت می شود، قوم مداری می گویند" (روح الامینی،1368،ص32).

مدیریت تنوع فرهنگی[18]

"تشویق و ترغیب گرایشی است كه همه خرده فرهنگ های موجود در كشور را از منظر فرهنگ ملی خودی می داند و تلاش اصلی آن معطوف به ایجاد "ما"ی مشترك است"(هاروای[19]،2006،ص1).

مشارکت اجتماعی[20]

"مشارکت را نوعی کنش هدفمند در فرآیند تعاملی بین کنشگر و محیط اجتماعی او در جهت نیل به اهداف معین و از پیش تعیین شده تعریف نموده اند. فرآیندی که افراد جامعه به صورت آگاهانه[21] و داوطلبانه[22] و جمعی[23]، با در نظر داشتن اهداف معین و مشخص که منجر به سهیم شدن آن ها در منابع اجتماعی می شود، در آن شرکت می کنند" (دهقان و غفاری،1384،ص 68).

 

1-5-2- تعاریف عملیاتی

دانش آموز[24]

در این تحقیق، به کلیه دانش آموزان دختر و پسر دبیرستان (پایه اول، دوم، سوم و پیش دانشگاهی) که در سال تحصیلی 89-1388 در دبیرستان های شهر شاهین شهر مشغول به تحصیل بوده اند اطلاق می گردد.

مدیر[25]

از آنجاییکه وظایف مدیریت (برنامه ریزی، سازماندهی، رهبری، کنترل و استفاده از همه منابع موجود) در مدارس به عهده مجموعه ای متشکل از مدیر و معاونانش می باشد، در این پژوهش منظور از مدیر کلیه مدیران و معاونان آموزشی و پرورشی دبیرستان های پسرانه و دخترانه شهر شاهین شهر در سال تحصیلی " 89-1388" می باشد.

مشارکت اجتماعی[26]

در این پژوهش، مشارکت اجتماعی؛ امتیازاتی است که در پاسخ به شرکت یا عدم مشارکت در فعالیت های ورزشی (با گویه های 2- 6-16 پرسشنامه مشارکت اجتماعی)، فرهنگی- هنری (با گویه های1- 3- 4- 5- 7- 11- 14- 15- 21 پرسشنامه مشارکت اجتماعی)، مذهبی (با گویه های 8- 18- 19- 22- 23- 24- 25پرسشنامه مشارکت اجتماعی) و علمی(با گویه های 9- 10- 12- 13- 17- 20 پرسشنامه مشارکت اجتماعی) سنجیده شده است.

مهارت های مدیریت تنوع دینی- مذهبی[27]

منظور از مهارت های مدیریت تنوع دینی- مذهبی در این پژوهش امتیازاتی است که مدیران درپاسخ به سؤال های مربوط به مهارت های مدیریت تنوع دینی- مذهبی پرسشنامه (سؤال های 6- 12- 14- 23- 24- 26- 41- 44- 45- 46- 47- 48- 51- 52- 53-57 بخش دوم پرسشنامه) بدست آورده اند.

 

 

 

 

[1]- Variety

[2]- Walter Kaner

[3]- Lipp

[4]- Clarke

[5]- Triandis

[6] - Harvay

[7]- Thomas & Inkson

[8]- Miller & Sunnafrank

- Minority1

[10]- Diversity

[11]- Variety

- Cultural Diversity4

[13] - Ethnic Diversity

[14]- Subculture

[15]- Culture

[16]- Acculturation

[17] - Ethnocentrism

[18]- Cultural Diversity Management

[19]- Harvay

[20]- Participation

[21] - Consciously

[22] - Voluntary

[23] - Collective

[24]- Student

[25]- principal

[26]- Social Participation

[27]- Religious Diversity Management skills................................

 

 

 

 

بلافاصله بعد از پرداخت موفق میتوانید فایل کامل این پروژه را با سرعت و امنیت دانلود کنید

قیمت اختصاصی و استثنایی این پروژه در پایان نامه دات کام : تنها , 18000 تومان

 

 

 


قیمت قبلی : 250000 ریال

قیمت جدید : 18000 تومان  |   جهت خرید محصول بر روی تصویر روبرو کلیک نمایید :

خرید آنلاین این مطلب
مطالب مرتبط


نام:*
ایمیل:*
متن نظر:
کد را وارد کنید: *
جدیدترین مطالب
پربازدیدترین مطالب
آمار سایت
آمار مطالب یک ساعت پیش: 0
امروز: 0
این ماه: 4
کل: 3105
کل نظرات: 299
آمار کاربران یک ساعت پیش: 0
امروز: 0
این ماه: 0
کل: 252
بن شدگان: 1
جدیدترین عضو: Qurbanalipuya

                                                                                                                         

تبادل لینک خودکار
Taktaz Group

Powered By Taktaz Group. Google+