سلام , به سایت پایان نامه دات کام خوش آمدید
  • در انجام پایان نامه خود مشکل دارید؟نمیتوانید موضوع جدید انتخاب کنید؟برای نوشتن پروپوزال وقت کافی ندارید؟با ما تماس بگیرید بهترین متخصصان را برای انجام کار شما در اختیار داریم...

  • در انجام پایان نامه خود مشکل دارید؟نمیتوانید موضوع جدید انتخاب کنید؟برای نوشتن پروپوزال وقت کافی ندارید؟با ما تماس بگیرید بهترین متخصصان را برای انجام کار شما در اختیار داریم...

  • در انجام پایان نامه خود مشکل دارید؟نمیتوانید موضوع جدید انتخاب کنید؟برای نوشتن پروپوزال وقت کافی ندارید؟با ما تماس بگیرید بهترین متخصصان را برای انجام کار شما در اختیار داریم...

  • در انجام پایان نامه خود مشکل دارید؟نمیتوانید موضوع جدید انتخاب کنید؟برای نوشتن پروپوزال وقت کافی ندارید؟با ما تماس بگیرید بهترین متخصصان را برای انجام کار شما در اختیار داریم...

  • در انجام پایان نامه خود مشکل دارید؟نمیتوانید موضوع جدید انتخاب کنید؟برای نوشتن پروپوزال وقت کافی ندارید؟با ما تماس بگیرید بهترین متخصصان را برای انجام کار شما در اختیار داریم...

اعتماد کنید :

» انجمن های علمی

توسط: pardazesh در 3-05-1395, 13:00 | دسته: متفرقه | تعداد بازدید : 656

چكیده
سیاست علمی ازسه جنبه سیاسی،علمی واجتماعی برخوردار است.تحولات جامعه ایرانی و نیازهای علمی (آموزشی و پژوهشی) و نیز تحولات جهانی، كارایی مدل های سنتی سیاست گذاری را كم اثر كرده است.
آنچه اكنون نیاز است مشاركت نهادهای مدنی به ویژ ه انجمن های علمی در بررسی، تعیین و ارزیابی سیاست های علمی (آموزشی، پژوهشی و فناوری) است.
در این نوشتار،با توجه به هدف اصلی»بررسی تفاوت كاركرد واقعی انجمن های علمی ایران و جهان«با استفاده از اروش توصیفی وبهره گیری از منابع كتابخانه ای،به تحلیل نقش و تأثیرانجمن های علمی در سیاست های آموزشی و پژوهشی توجهشده است و كوشش شده پرسش ها و مفاهیم مورد نظر از طریق گفتگو با مسئولان و فعالان انجمن ها، گردآوری دادههای استنادی و باتأكید بر روش های كیفی،مورد بث و تبیین قرار گیرد.
نتایج تحقیق حاكی ازآن است كه انجمن های علمی در بیشترحوزه های علمی در ایران در زمینه های
عمده سیاستگذاری آموزشی و پژوهشی، نقش در خور اشارهای ندارند و تعامل آنها با نهادهای رسمی شفاف و تعریف شده نیست. بر اساس دادههای این تحقیق، عواملی مانند ضعف فرهنگ مدنی،شكل نگرفتن اجتماع علمی،بومی نشدن برخی علوم از جمله علوم انسانی،ناتوانی در جلب مشاركت فعال نخبگان ، ضعفحوزه عمومی در كم رنگ بودن نقش انجمن های علمی در سیاست گذاریهای آموزشی و پژوهشی و عملكرد انجمن ها مؤثر بوده است.
كلمه های كلیدی:پژوهش، عملكرد ، انجمن علمی،آموزش،علوم، آموزشی، گسترش علم،دانشگاه ها، تولیدات علمی، فعالیت های ترویجی

 

30صفحه فایل ورد ( Word) فونت 14 منابع و پاورقی دارد قیمت 12000 تومان 

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید


 


ادامه مطلب :

 


فهرست مطالب (بهم ریختگی فهرست در فایل اصلی وجود ندارد)
عنوان صفحه

چكيده ................................................................................................................................................................................ 1 مقدمه ................................................................................................................................................................................. 1 بيان مساله ......................................................................................................................................................................... 2 روش پژوهش .................................................................................................................................................................... 2 انجمن هاي علمي ............................................................................................................................................................... 2 سير شكل گيري انجمن هاي علمي ............................................................................................................................ 3 ماهيت انجمن هاي علمي .............................................................................................................................................. 4 ابزار معرفي انجمن هاي علمي ...................................................................................................................................... 5 الگوهاي سياست گذاري علمي درنظام هاي سياسي – اجتماعي .........................................................................6 اجتماع علمي ،انجمن هاي علمي ................................................................................................................................ 7 نقش هاي انجمن هاي علمي ......................................................................................................................................... 7 وظيفه اصلي انجمن ها علمي ....................................................................................................................................... 8 اهداف اصلي انجمن هاي غلمي .................................................................................................................................... 9 بررسي جامعه شناختي نقش و عملكرد انجمن هاي علمي ..................................................................................... 9 كاركردر انجمن ها ........................................................................................................................................................ 11
ارزيابي عملكرد .............................................................................................................................................................. 31 نگاهي به روش ارزيابي عملكرد(كاركرد) ................................................................................................................. 31 ارزشيابي برونداد: ....................................................................................................................................................... 31 روش گردآوري داده هاي نمونه موردي .................................................................................................................. 41 ابزار پژوهش .................................................................................................................................................................. 41 توليدات علمي ............................................................................................................................................................... 41 -فعاليتهاي ترويجي ....................................................................................................................................................... 61
-ارتباطات بين المللي(عضويت در مجامع علمي – بين المللي) ........................................................................ 71 تجزيه و تحليل سياست علمي( علم خط مشي ) .................................................................................................. 71 اجتماع علمي، انجمن هاي علمي ............................................................................................................................. 02 نمونه كاركرد تعيين ميزان مشاركت كشورها در توليد علم جهاني .................................................................. 02 نتيجه گيري ................................................................................................................................................................... 32 منابع ................................................................................................................................................................................ 52

مقدمه
اساسا براي گسترش علم و گسترش پرسش هايي كه منجر به پاسخ ها و پيشرفت هاي علمي مي گردد ،تجمع ها و ارتباطات علمي ضروري است. از همين روست كه ما شاهد هستيم كه در كشورهاي عربي بيشترين تلاش براي گسترش توليد علم؛ معطوف بر ايجاد اين ارتباطات در قالب هاي مختلف مي باشد.
نتيجه و ثمره بحث ها و تحليل هاي درون انجمني مي تواند درسطح جامعه و در شكل دادن به بحث هاي حرفه اي مستقل از ديدگاه هاي رسمي و شكل دادن به حوزه عمومي در عرصه سياست هاي علمي نقش تعيين كننده اي داشته باشد.
در كشور ما اين ارتباطات تا حدودي در محيط هاي دانشگاهي شكل گرفته است؛ ولي در يك محيط بسته صورت مي گيرد؛ به اين معني كه اين ارتباط، بيشتر بين اساتيد و دانشجويان است كه در فعاليت هاي علمي شركت مي كنند و متاسفانه بيشتر آن جنبه آموزش دارد؛ بدين معنا كه در محدوده آموزش بين دانشجو و استاد صورت مي گيرد. اما حوزه فعاليت انجمن ها فراتر از اين است، به صورتي كه افراد مختلفي كه ممكن است زمينه هاي فعاليت علمي شان در موضوعات خاص باشد، بتوانند در يك محفل علمي با يكديگر ارتباط برقرار كنند و تبادل اطلاعات نمايند و از نوع فعاليت علمي همديگر آگاه گردند و فعاليتشان را در يك محيط كاملاً علمي نقدپذير با نگاه كلان تر رصد نمايند.
بيان مساله
گسنرش انجمنهاي علمي و تخصصي در هر كشوري بيانگر رشد كمي و كيفي نيروهاي متخصص و اقتدار علم در آن جامعه است.انجمنهاي علمي مهندسي به عنوان پيشگام انجمنهاي علمي در ايران نقش بسيار مهمي در تكوين و توسعه اين نهادهاي علمي داشته اند.با گسترش مرزهاي دانش مهندسي و ايجاد تخصصهاي مختلف، انجمنهاي علمي ميتوانند نقش موثري در ايجاد ارتباط ميان علوم مهندسي و جامعه ايفا نمايند .اين نقش ميتواند شامل ترويج و توليد علم، مشاوره هاي تخصصي، استاندارد سازي، ارتباط با صنعت و خلاقيت و نوآوري باشد.
با هدف تعيين جايگاه انجمنهاي علمي فني و مهندسي در گسترش مرزهاي دانش مهندسيو همچنين علوم انساني، فعاليت اين انجمنها با ساير انجمنهاي علمي(در گروههاي تخصصي )خارج از كشورمورد مقايسه قرار مي گيرد. ولذا سوال اساسي پژوهش اين است كه؛»انجمن هاي علمي در ايران در مقايسه با ديگر كشورها ازچه رويكرد كاري برخوردار هستند؟«و همچنين»علت عدم توفيق علم زايي و كار رآيي برخي انجمن ها و اجتماعات علمي در ايران چه مي باشد؟«
روش پژوهش
در اين نوشتار از روش توصيفي -تحليلي و براساس مدل سيپ فعاليت انجمنهاي علمي گروه مهندسي و علوم انساني براساس مولفه هاي توليدات علمي،فعاليتهاي ترويجي، عضويت در مجامع علمي -بين المللي و ...)مورد مقايسه با ساير انجمنهاي علمي قرار مي گيرد.
انجمن هاي علمي
انجمن هاي علمي،نهادهايي حرفه اي وتخصصي متعلق به اجتماع علمي هستند. اجتماع علمي،نهادهاي غير رسمي متشكل ازكنش گران علم و ارتباطات وتعاملاتي است كه آنها ب هوجود م يآورند و نظامي حرفه اي ازصلاحيت ها،معيارها،هنجارها و قواعد خاص خود را مستقر مي سازند.
دوركيم درشرح»تقسيم كاراجتماعي«از يك سبك زندگي كهدنياي علم وكساني كه دركار توليدوانتقال آ نهستند بحث كرده است1
مرتون ازهنجارها و ارزش هاي مشترك جهان شمولي كه اجتماع علمي مبتني بر آن است سخن گفته است؛هنجارهايي مانند شك سازمان يافته،بي طرفي وعام گرايي كه نشان گر اين كه به نظر مرتون به صورت جهان شمول اجتماع علمي راهرچند به صورت نانوشته وغير رسمي قوام ونظام مي بخشد.نظريه پردازان بعدي،رويكرد مرتون را بهدليل بيش ازحد تجويزي بودن،آرماني بودن و مانندآن نقد و نكتهسنجي كرده اند2.
سير شكل گيري انجمن هاي علمي
انجمنهاي علمي به عنوان يكي از موثرترين سازمانهاي غيردولتي رسالتي عظيم در امر توسعه علمي به عهده دارند .اهميت انجمنهاي علمي به جهت گيري هاي آن مربوط مي شود.زيرا از يكسو درترويج و توليد علم نقش دارند و از سوي ديگر بر روند عرصه هاي مختلف اجتماعي تاثير مي گذارند .به عبارت ديگر انجمنهاي علمي از ابزارهاي كارآمد نهادينه كردن علم در جامعه محسوب مي شوند.با توجه به كاركرد انجمنهاي علمي است كه در برنامه چهارم توسعه اقتصادي،اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران كه اقتصاد مبتني بر دانايي نام دارد بر مشاركت اين نهادها در فرايند توسعه علمي كشور تاكيد شده است 3
جيمز كونئت دو قرن هفدهم و هجدهم را قرن انجمنهاي علمي مي داند .در اين دو قرن انجمن سلطنتي انگليس و فرهنگستان علوم پاريس مهمترين انجمن هاي علمي بودند 4
به طور كلي، تحولات اجتماعي قرن هفدهم در اروپا و به ويژه انگلستان، آزادي بيان، انتشار افكار و نتايج بررسيهاي علمي را بدون ترس ازتعقيب و تكفير، ابتدا در زمينه علوم تجربي، تامين كرد و شرايط مساوي را براي تحولات علمي -معرفتي فراهم آورد .نياز به گزارش مشاهدات و نتايج پژوهشهاي علمي قوت گرفت .دانشمنداني كه علاقه هاي مشتركي داشتند ارتباط بيشتري پيدا كردند .گسترش ارتباطات علمي، ابتدا محافل و تشكل هايي را پديد آو.............................

 

معمولاً انجمن ها براي معرفي خود از ابزارهايي همچون، نشست هاي علمي، ايجاد كارگاه هاي آموزشي ،يا برگزاري همايش استفاده مي كنند. اما كاركرد خود انجمن ها نيز مي تواند عامل مهمي براي شناساندن آنها باشد؛ به طوري كه بهترين تبليغ از يك جامعه علمي؛ كاركردي است كه آن جامعه علمي ارائه مي دهد. بنابراين جوامع علمي با كاركرد درست و روشن به سرعت مي توانند به نفع خويش تبليغ نمايند. براي مثال كساني كه در دانش فلسفه يا اقتصاد يا تاريخ فعاليت مي كنند، چنانچه چند كار علمي قابل توجه و پرمايه ارائه دهند و در بازار فروش عرضه كنند، همين، خود بهترين تبليغ براي آنهاست. بنابراين در اين كار خروجي هاي خود انجمن ها مهم ترين عامل تبليغ آنهاست.
البته غالب فعاليت هاي علمي انجمن ها را نشست هاي علمي، انتشار مجلات علمي، تنظيم اردوهاي علمي و... تشكيل مي دهد كه در همه مراكز يكسان است. مهم تر از اين ها آن است كه انجمن بتواند در موارد لازم به سرعت وارد عمل شوند. براي مثال اگر كتابي از زير چاپ خارج شد كه نياز به نقد و بررسي دارد، بلافاصله با نشستي علمي به نقد آن بپردازد، به طور كلي وضعيت محصولات علمي را به خوبي زير نظر داشته باشد. اين، بهترين روش براي تبليغ انجمن ها است.
الگوهاي سياست گذاري علمي درنظام هاي سياسي – اجتماعي
سياست علميازسه جنبه سياسي،علمي و اجتماعي برخورداراست؛ از يكسودر حوزه نهادهاي قدرت رسمي قرار داردواز سوي ديگر با توليد كنندگان و كنش گران علمي سر و كار دارد و سرانجام حاصل سياستهاي علمي در زندگي روزمره بازتاب مييابد.در بررسي نقش و تأثير انجمنهاي علمي در فرايند سياستگذاري آموزشي و پژوهشي، بررسي نوع و ماهيت ارتباط و تعامل آنها با نهادهاي قدرت و جامعه از اهميت محوري برخوردار است.
همواره نوعي از نگاه سيستمي بر سياست گذاري رسمي غالب بودهك هدرآن جايگاهي براي نهادهاي غيررسمي از جمله انجمن هاي علمي و اجتماع علمي وجود نداشته است.الگوهاي گوناگوني براي سياست گذاري هاي علمي با توجه به انواع نظام هاي سياسي – اجتماعي وجود دارد. از اين منظر كشور ما ويژگي آن گروه از كشورهاي در حال توسعه را دارد كه در آنها نهادهاي غير دولتي از جمله انجمن هاي علمي نقشي در فرايند سياست گذاري نداشتهاند. در ايران هموارهو نيز سالهاي بعد از انقلاب ،تعيين اولويت ها و اهداف ، تدوين سياست ها و برنامه ريزي و مديريت حوزه علم و آموزش و پژوهش تحت اختيار نامحدود نهاد قدرت بوده است.اين پديده كه انجمن هاي حرفه اي و تخصصي داوطلبانه و غير دولتي به عنوان ط.................................

 

 

اهداف اصلي انجمن هاي غلمي
اصولاً انجمن ها قالبي است كه از طريق آن مي توان تجمع هاي علمي را سازمان دهي كرد و دانش آموختگان يك رشته را در يك كانون مشخص جمع نمود.در دانشگاه مصرف كننده مي تواند به راحتي نيازهاي علمي فرد را ارائه دهد و محيط علمي دانشگاه نيز با برنامه ريزي آن را در اختيار مصرف كننده قرار دهد. از طرف ديگر تأثيري را كه مصرف كنندگان در وضعيت آن علم مي گذارد، نبايد ناديده گرفت؛ به عبارت ديگر هر چه اين ارتباط گسترده تر شود، چرخه فعاليت هاي علمي گسترده تر مي گردد و حرفه اي تر به سوي نيازها گام برداشته مي شود.
عبداللهي در تشريح اهداف علمي- رشته اي انجمنهاي علمي به نقش اين انجمنها در توليد علم و ترويج يافته هاي علمي تاكيد دارد همچنين در بيانيه نخستين همايش انجمنهاي علمي ايران وظايف انجمنهاي علمي را انتشار كتب و نشريات علمي، ارتباطات علمي وفرهنگي در سطح ملي و بين المللي بيان شده است . با توجه به اهميت انجمنهاي علمي در توسعه علمي كشور و همچنين رسالت مهم آنان در ترويج و توسعه علم، هدف مطالعه حاضر تعيين جايگاه انجمنهاي علمي گروه فني و مهندسي در گسترش مرزهاي دانش مهندسي است
به طور كلي مي توان دو هدف اساسي براي تشكيل انجمن ها برشمرد.
1 -رفع نگراني و دغدغه دانشمندان علوم مختلف نسبت به موضوع علمشان؛ بدين صورت كه دانشمندان در پرتو انجمن، به روشنگري در باره آن علم بپردازند.
2 -گسترش آن علم و تبيين جايگاه آن در ميان ساير علوم و نيز پرداختن به موضوعات مهمي كه در آن علم نياز به روشنگري دارد.
بررسي جامعه شناختي نقش و عملكرد انجمن هاي علمي
با توجه به اينكه مفاهيماصلي تحقيقعبارت است از:»سياست گذاري علمي«و»انجمن علمي«، لازماست مفاهيم ياد شده تعريف شوند.»سياست علمي«به معناي مجموعهاي از سياستهاواولويت هادرحوزههاي آموزشي،پژوهشي وفناوري براي اداره نظام علمي كشوراست؛به بيان ديگر سياست علمي: »مجموعه اي از خطمشي ها وتصميمات كلي به منظورافزايش معرفت علمي و توسعه روش ها و عواملي است ك هدرتوليد،بهره برداري، مبادله و اشاعه علم مؤثر بوده و رسيدن به اهداف علمي را ميسر مي كند« .
»انجمن علمي«نوعي نهاد مستقل است كه از به هم پيوستن يا اجتماع آگاهانه و داوطلبانه اصحاب يك رشته علمي پديد مي آيدتاازطريق تعامل آزاد،خردمندانه و به دور از سلطه ، بتواند بين صاحبان هر تخصص زمينه لازمرابراي.............................

 

كاركردر انجمن ها
سرنوشت فعاليت هاي علمي در كشور ما تابعي از هنجارهاي محيط هاي علمي ماست؛ به اين معنا كه دانش آموختگان دانشگاهي تحت تأثير محيط علمي كه در آن به آموزش پرداخته اند، قرار دارند. از طرفي محيط هاي علمي موجود در كشور ما محيط هاي مطلوب علمي نيست؛ به عبارت ديگر با ايده آل ها و وضعيت مطلوب.......................

منابع
........
1. ابراهيمي، قربانعلي، اجتماع علمي و رابطه آن با توسعه علمي، پايان نامه كارشناسي ارشد جامعه شناسي، دانشگاه تهران، دانشكده علوم .اجتماعي، تهران،1371
2. اساسنامه نمونه كميسيون انجمنهاي علمي ايران، وزارت علوم تحقيقات و فناوري
3. اميني،بررسي نقش انجمن هاي علمي در توليد علم، مجله:پيام حوزه-بهار و تابستان 1383، شماره
14 و 24
4. بازرگان، عباس، ارزشيابي آموزشي، تهران :سازمان مطالعه و تدوين كتب علوم انساني،سمت 1380
،ص18 ....................

 

بلافاصله بعد از پرداخت موفق میتوانید فایل کامل این پروژه را با سرعت و امنیت دانلود کنید

قیمت اختصاصی و استثنایی این پروژه : تنها , 12000تومان

 

 

 

 

 


قیمت قبلی : 250000 ریال

قیمت جدید : 12000 تومان  |   جهت خرید محصول بر روی تصویر روبرو کلیک نمایید :

خرید آنلاین این مطلب
مطالب مرتبط


نام:*
ایمیل:*
متن نظر:
کد را وارد کنید: *
جدیدترین مطالب
پربازدیدترین مطالب
آمار سایت
آمار مطالب یک ساعت پیش: 0
امروز: 0
این ماه: 1
کل: 3113
کل نظرات: 294
آمار کاربران یک ساعت پیش: 0
امروز: 0
این ماه: 0
کل: 252
بن شدگان: 1
جدیدترین عضو: Qurbanalipuya

                                                                                                                         

تبادل لینک خودکار
Taktaz Group

Powered By Taktaz Group. Google+