سلام , به سایت پایان نامه دات کام خوش آمدید
  • در انجام پایان نامه خود مشکل دارید؟نمیتوانید موضوع جدید انتخاب کنید؟برای نوشتن پروپوزال وقت کافی ندارید؟با ما تماس بگیرید بهترین متخصصان را برای انجام کار شما در اختیار داریم...

  • در انجام پایان نامه خود مشکل دارید؟نمیتوانید موضوع جدید انتخاب کنید؟برای نوشتن پروپوزال وقت کافی ندارید؟با ما تماس بگیرید بهترین متخصصان را برای انجام کار شما در اختیار داریم...

  • در انجام پایان نامه خود مشکل دارید؟نمیتوانید موضوع جدید انتخاب کنید؟برای نوشتن پروپوزال وقت کافی ندارید؟با ما تماس بگیرید بهترین متخصصان را برای انجام کار شما در اختیار داریم...

  • در انجام پایان نامه خود مشکل دارید؟نمیتوانید موضوع جدید انتخاب کنید؟برای نوشتن پروپوزال وقت کافی ندارید؟با ما تماس بگیرید بهترین متخصصان را برای انجام کار شما در اختیار داریم...

  • در انجام پایان نامه خود مشکل دارید؟نمیتوانید موضوع جدید انتخاب کنید؟برای نوشتن پروپوزال وقت کافی ندارید؟با ما تماس بگیرید بهترین متخصصان را برای انجام کار شما در اختیار داریم...

اعتماد کنید :

» بررسی رابطه هوش هیجانی و کفایت شغلی اساتید تربیت بدنی دانشگاه ها

توسط: pardazesh در 20-10-1394, 12:07 | دسته: تربیت بدنی | تعداد بازدید : 799

چکیده
هدف اصلی این پژوهش تعیین ارتباط ابعاد مختلف هوش هیجانی و خودکفایی شغلی اساتید تربیت بدنی دانشگاه های شهر تهران بود. به این منظور 200 استاد و مدرس تربیت بدنی با 9/2±37 سال سن و 75/2±6/5 سال سابقه تدريس که در نیم سال اول سال تحصیلی 89-88 در یکی از دانشگاه های شهر تهران مشغول به تدریس حداقل یکی از دروس رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی بودند با استفاده از روش نمونه گيري تصادفي طبقه اي انتخاب شدند و پرسشنامه های هوش هیجانی بار-ان و خودکفایی شغلی اساتید تربیت بدنی را تکمیل کردند. برای تجزیه و تحلیل داده ها از ضریب همبستگی پیرسون و مدل رگرسیون خطی چند متغیره در سطح معنی داری 05/0 استفاده شد. نتایج تحقیق نشان داد که مولفه های خودآگاهی هیجانی، همدلی و حل مساله با خودکفایی در تدریس دروس تئوری و مولفه حل مساله با خودکفایی در تدریس دروس عملی و سطح کلی خودکفایی شغلی و همچنین هوش هیجانی کلی با تمامی ابعاد و سطح کلی خودکفایی شغلی در ارتباط مستقیم و معنی دار است. نتایج تحلیل های رگرسیون نشان داد که مولفه های خودآگاهی هیجانی، همدلی، جرأت، انعطاف پذیری و حل مسأله پیش-بینی کننده های معنی دار خودکفایی شغلی اساتید تربیت بدنی می باشند. یافته های این تحقیق پیشنهاد می کند که با تقویت توانایی هوش هیجانی اساتید تربیت بدنی ممکن است باورهای خودکفایی شغلی آنان نیز بهبود یابد.

واژه های کلیدی
هوش هیجانی، خودکفایی شغلی، تربیت بدنی، اساتید دانشگاه

 

 

100صفحه فایل ورد (Word) فونت 14 منابع  دارد قیمت 29000 تومان

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید 

انجام پروپوزال مقاله و پایان نامه  در کوتاهترین زمان با موضوعات خاص شما. منتظر تماس شما هستیم

 


ادامه مطلب :

 

چکیده فارسی .................................................................................................... 1
فصل اول: مقدمه و معرفی
1-1- مقدمه................................................................................................................3
2-1- بيان مسأله..................................................................................................4
3-1- ضرورت تحقیق..........................................................................................5
4-1- اهداف تحقیق .............................................................................................6
هدف کلی ............................................................................................. 6
اهداف اختصاصی......................................................................................6
5-1- فرضیه¬های تحقیق........................................................................................7
1-8- محدودیت¬های تحقيق.....................................................................................7
1-9- تعریف مفهومی اصطلاحات و واژه¬ها ..............................................................7
فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه تحقیق
1-2- مبانی نظری.............................................................................................12
2-2- پیشینه تحقیق.............................................................................................30
3-2- جمع بندی.................................................................................................38
فصل سوم: روش¬شناسی تحقیق
1-3- نوع تحقیق................................................................................................40
2-3- قلمرو تحقيق.............................................................................................40
3-3- جامعه، نمونه، روش نمونه¬گیری ..................................................................40
4-3- متغيرهاي تحقيق........................................................................................41
5-3- ابزار اندازه¬گیری .....................................................................................42
6-3- روش اجرا .............................................................................................44
7-3- روش تجزیه و تحلیل داده-ها..........................................................................44
8-3- تعریف عملیاتی متغیرها .............................................................................45
فصل چهارم: یافته¬های تحقیق
1-4- توصیف داده-ها..........................................................................................49
هوش هیجانی و مولفه¬های آن......................................................................50
خودکفایی شغلی و ابعاد آن ...................................................................... 50
2-4- استنباط از داده¬ها ......................................................................................51
بررسی طبیعی بودن توزیع داده¬ها ............................................................. 51
آزمون فرضیه¬ها ................................................................................... 52

فصل پنجم: بحث و نتیجه¬گیری
1-5- خلاصه تحقیق.......................................................................................... 67
5-2- بحث و نتیجه-گیری..................................................................................... 67
پیشنهادات برخاسته از تحقیق..................................................................... 72
پیشنهاداتی برای تحقیقات آتی..................................................................... 73
پیوست¬ها ...................................................................................................... 75
فهرست منابع................................................................................................... 84
چکیده انگلیسی................................................................................................. 95

 فهرست جداول

جدول 1-3- سوالات مربوط به هریک از خرده مقیاس¬های پرسشنامه هوش هیجانی بار-ان 43
جدول 1-4- آماره¬های توصیفی مربوط به مولفه¬ها و سطح کلی هوش هیجانی ................. 49
جدول 2-4- آماره¬های توصیفی مربوط به ابعاد و سطح کلی خودکفایی شغلی ...................50
جدول 3-4- نتایج آزمون K-S جهت بررسی طبیعی بودن توزیع داده¬های متغیرها ............51
جدول 4-4- نتایج ضریب همبستگی پیرسون جهت تعیین روابط دو سویة بین متغیرها ........... 53
جدول 5-4- نتایج آزمون معنی¬داری مدل رگرسیون خودکفایی در تدریس .......................55
جدول 6-4- نتایج آزمون معنی¬داری ضرایب معادله رگرسیون خودکفایی در تدریس .........56
جدول 7-4- نتایج آزمون معنی¬داری مدل رگرسیون خودکفایی در پژوهش ......................58
جدول 8-4- نتایج آزمون معنی¬داری ضرایب معادله رگرسیون خودکفایی در پژوهش ........59
جدول 9-4- نتایج آزمون معنی¬داری مدل رگرسیون خودکفایی در تدریس دروس عملی ............ 60
جدول 10-4- نتایج آزمون معنی¬داری مدل رگرسیون خودکفایی شغلی ..................................62
جدول 11-4- نتایج آزمون معنی¬داری ضرایب معادله رگرسیون خودکفایی شغلی .............63
جدول 12-4- نتایج آزمون t جهت تعیین معنی¬داری ضرایب معادله رگرسیون خودکفایی شغلی..65

 

 

 

 


فهرست اشکال

شکل 2-2- مدل صفت هوش هیجانی .................................................................... 20
شکل 1-4- نمودار اسکاتر پیش¬بینی خودکفایی در تدریس اساتید تربیت بدنی .................. 55
شکل 2-4- نمودار اسکاتر پیش¬بینی خودکفایی در پژوهش اساتید تربیت بدنی ................. 58
شکل 3-4- نمودار اسکاتر پیش¬بینی خودکفایی در تدریس دروس عملی اساتید تربیت بدنی .. 61
شکل 4-4- نمودار اسکاتر پیش¬بینی خودکفایی شغلی اساتید تربیت بدنی ........................

 

- مقدمه
نظام آموزش عالی از جمله زیرساخت¬های مهم در پیشرفت هر کشور محسوب می¬شود. از جمله ارکان این نظام، اعضای هیأت علمی می¬باشند که جهت¬گیری عملکرد آموزش عالی توسط آنان رقم می¬خورد. اشتغال اعضای هیأت علمی در آموزش عالی مستلزم فعالیت در سه حوزه تدریس ، پژوهش و خدمات است. برای رسیدن به ثمره بهتر، چگونگی ترکیب و صرف انرژی در راستای سه حوزه کاری، انتخابی است که توسط اعضای هیأت علمی اتخاذ شده و از اهمیت بالایی برخوردار است (آستین و گامسون ، 1983). اما از یک سو، فشار کاری و کمبود زمان برای تکمیل انبوه وظایف آموزشی (بلاس و توتکوشیان ، 1999)، و از سوی دیگر فشار ناشی از گروه¬های رقابت¬کننده مانند مدیران، همکاران، آژانس¬های خارج از دانشگاه و دانشجویان (بارون ، 2000) شرایط پرفشاری را برای اعضای هیأت علمی و اساتید دانشگاهی ایجاد می¬کند. تحت این شرایط، براساس تئوری شناخت اجتماعی (باندورا ، 2001)، اساتید دانشگاه برای رسیدن به سطح مطلوبی از عملکرد شغلی، می¬بایست نسبت به انجام وظایف خود باورهایی قوی داشته و نسبت به انجام آن احساس کفایت نمایند. احساس خودکفایی موجب می¬شود تا اعضای هیأت علمی در راهی قرار گیرند که خود را بعنوان یک معلم، پژوهشگر و اهل دانشگاه ببینند، درحالی که باور دارند وظایف خود در این حوزه¬ها را می¬توانند تکمیل کنند (ماژور و دالی ، 2003). متغیرهای زیادی می¬توانند باور خودکفایی را در فرد تقویت کنند و تقویت باورخودکفایی نیز متقابلاً می¬تواند جهت این متغیرها را تعیین کند. از جمله این متغیرها می¬توان جرات، حرمت نفس، خود شکوفايي، استقلال، همدلي، مسئوليت-پذيري اجتماعي، روابط بين فردي، انعطاف پذيري، حل مساله، تحمل فشار رواني، کنترل تکانش، خوش¬بيني، شاد کامي را نام برد که بررسی آن ها مورد توجه بسیاری از محققین است. ردپای بسیاری از این متغیرها را می توان در هوش هیجانی نیز جستجو کرد. در این بین اساتید رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی نیز نه تنها از این شرایط مستثنی نیستند، بلکه بدلیل متفاوت بودن زمینه آموزشی (دروس عملی) و متفاوت بودن ویژگی¬های روان¬شناختی دانشجویانی که به این رشته روی می¬آورند شرایط اختصاصی¬تری را تجربه می¬کنند. لذا در پژوهش حاضر احتمال وجود رابطه هوش هیجانی با کفایت شغلی مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

2-1- بيان مسأله
مطالعات روان¬شناسی متعددی هوش هیجانی (سی، ترام و اوهورا ، 2006؛ کارملی ، 2003) و کفایت شغلی (جاج و همکاران ، 2007) را از جمله عوامل مهم در عملکرد و موفقیت شغلی عنوان کرده¬اند، که ضمن جلوگیری از بروز استرس شغلی (نیکولائو و تساوسیس ، 2002) و تحلیل رفتگی (چان ، 2006)، سطح رضایت شغلی (سی و همکاران، 2006) و سطح رضایت از زندگی (پالمر، دونالدسون و استوف ، 2002) را بهبود می¬دهند. بطور تئوریک اعتقاد براین است که با بالا بودن شایستگی¬های هیجانی فردی و اجتماعی، فرد احساس کفایت بیشتری در شناخت، درک و مدیریت هیجان¬های فردی و اجتماعی در زمینه شغلی خواهد داشت (بار-ان، هندلی و فاند ، 2006؛ گلمن ، 1995). گلمن معتقد است هوش هیجانی یکی از مهمترین عوامل پیش¬بینی کننده موفقیت شغلی است. از سوی دیگر، براساس نظریه خودکفایی باندورا (1997)، تا فرد در خود توانایی انجام کاری را درک نکند اقدام به انجام آن نخواهد کرد. اهمیت کفایت شغلی در کسب موفقیت اساتید و مدرسین و نقش پراهمیت قابلیت¬های ارتباطی در این موفقیت و همچنین از سوی دیگر نقش بالقوه هوش هیجانی در جهت¬گیری روابط اجتماعی این فرضیه را شکل می¬دهد که احتمالاً هوش هیجانی و کفایت اساتید در ارتباط باشند. پژوهش در زمینه روان¬شناسی آموزشی نشان می¬دهد که برخی از شایستگی¬های هیجانی در ارتباط با احساس خودکفایی معلمان است (پنروس، پری و بال ، 2007؛ موافیان و غنی¬زاده ، 2009؛ رستگار و معمارپور ، 2009؛ فابیو و پلازشی ، 2008؛ چان ، 2004). به عنوان مثال، در بین معلمان زبان انگلیسی در موسسات آموزش زبان خارجی شهر مشهد ابعاد خودآگاهی هیجانی، روابط بین فردی و حل مسئله پیش¬بینی کننده¬های معنی¬دار خودکفایی معلمان بودند (موافیان و غنی¬زاده، 2009)، در حالیکه با بکارگیری مدل چهار مولفه¬ای هوش هیجانی بین معلمان دبیرستان¬های هنگ¬کنگ، تنها تنظیم مثبت هیجانات به عنوان پیش¬بینی¬کنندة معنی¬دار احساس خودکفایی شناخته شد (چان، 2004). بین معلمان انگلستان نیز ارتباط معنی¬داری بین سطح کلی هوش هیجانی و کفایت شغلی گزارش شده است، در حالی که این ارتباط مستقل از تأثیر متغیرهای سن، جنسیت و سابقه تدریس بوده است (پنروس و همکاران، 2007). با وجود اینکه ارتباط فوق الذکر در مطالعات قبلی مورد مطالعه قرار گرفته است اما نتایج بدست آمده بین جوامع مختلف در توافق کاملی نیستند که وجود این عدم ثبات در نتایج بدست آمده بر انجام مطالعات بیشتر در این زمینه تأکید دارد. از سوی دیگر ارتباط بین هوش هیجانی و کفایت شغلی در زمینه آموزش عالی مورد توجه محققان نبوده و اطلاعات موجود محدود به آموزش متوسطه (فابیو و پلازشی، 2008؛ چان، 2004) و موسسات آموزشی زبان¬های خارجی (موافیان و غنی¬زاده، 2009؛ رستگار و معمارپور، 2009) بوده است. از این رو تحقیق حاضر با بررسی ارتباط بین متغیرهای هوش هیجانی و کفایت شغلی در صدد پاسخ به این سوال است که آیا سطح کلی و ابعاد هوش هیجانی قادر به پیش¬بینی ابعاد و سطح کلی کفایت شغلی اساتید و مدرسین رشتة تربیت بدنی دانشگاه¬های شهر تهران می¬باشد؟

3-1- ضرورت تحقیق
با وجود اینکه سالانه تحقیقات بسیاری در زمینه روان¬شناسی آموزشی صورت می¬گیرد اما توجه مطالعاتی بسیار اندکی در حوزه آموزش عالی به چشم می¬خورد. با توجه به جستجوهای محقق در ارتباط با شناسایی مطالعاتی که ارتباط بین هوش هیجانی و کفایت شغلی اساتید و اعضای هیأت علمی دانشگاه¬ها را مورد بررسی قرار داده باشند، تحقیقی یافت نشد، اما تحقیقات انگشت شماری وجود داشت که این متغیرها را بصورت جداگانه مورد مطالعه قرار داده¬اند. از سوی دیگر پژوهش¬هایی که به رابطه سنجی این متغیرها اختصاص داشت محدود به جامعه¬های معلمین دوره متوسطه و موسسات آموزش زبان¬های خاجی بود، در حالی که در نتایج این تحقیقات نیز ناهمخوانی قابل توجهی به چشم می¬خورد. با توجه به موارد فوق الذکر پژوهشگر لازم می¬داند تا برای توسعه اطلاعات موجود در این زمینه بین اساتید رشته تربیت بدنی تحقیق حاضر را انجام دهد. تحقیق حاضر با تأکید بر نقش پراهمیت مهارت¬ها و توانایی-های ارتباطی اساتید و مدرسین رشته تربیت بدنی و طرح هوش هیجانی به عنوان سازه¬ای که مهارت¬های اجتماعی افراد را تحت تأثیر قرار می¬دهد، سعی دارد گام موثری در روانشناسی آموزشی بردارد، چرا که با نشان دادن ارتباط هوش هیجانی و کفایت شغلی می¬توان در مورد آموزش مهارت¬های هوش هیجانی به اساتید و مدرسین تربیت بدنی جهت ارتقاء کفایت شغلی و تولید دانش توسط اساتید این رشته اندیشه¬های جدیدی را ارائه کرد. با توجه به جامعه آماری تحقیق، مدیران آموزشی دانشگاه¬ها و مراکز علمی می¬توانند از نتایج این تحقیق در جهت برنامه¬ریزی و آموزش¬ مهارت¬های هوش هیجانی در جهت بهبود کارایی و بهره¬وری اساتید و مدرسین رشتة تربیت بدنی و علوم ورزشی استفاده نمایند.

4-1- اهداف تحقیق
1-4-1- هدف کلی
هدف کلی این پژوهش تعیین ارتباط هوش هیجانی و مولفه¬های آن با خودکفایی شغلی و ابعاد آن بین اساتید تربیت بدنی دانشگاه¬های شهر تهران می¬باشد.
2-4-1- اهداف اختصاصی
اهداف اختصاصی پژوهش حاضر به شرح زیر می¬باشد:
 تعیین سطح هوش هیجانی و مولفه¬های آن بین اساتید تربیت بدنی دانشگاه¬های شهر تهران
 تعیین سطح کفایت شغلی و ابعاد آن بین اساتید تربیت بدنی دانشگاه¬های شهر تهران
 تعیین ارتباط مولفه¬ها و سطح کلی هوش هیجانی با خودکفایی شغلی اساتید تربیت بدنی (تشکیل ماتریس همبستگی)
 پیش¬بینی خودکفایی در تدریس دروس تئوری اساتید تربیت بدنی بر اساس مولفه¬های هوش هیجانی
 پیش¬بینی خودکفایی در پژوهش اساتید تربیت بدنی بر اساس مولفه¬های هوش هیجانی
 پیش¬بینی خودکفایی در تدریس دروس عملی اساتید تربیت بدنی بر اساس مولفه¬های هوش هیجانی
 پیش¬بینی خودکفایی شغلی اساتید تربیت بدنی بر اساس مولفه¬های هوش هیجانی


5-1- فرضیه¬های تحقیق
فرضیه¬های پژوهش حاضر به شرح زیر می¬باشد:
1- مولفه¬ها و سطح کلی هوش هیجانی با خودکفایی شغلی اساتید تربیت بدنی رابطه دارند.
2- مولفه¬های هوش هیجانی، خودکفایی در تدریس دروس تئوری اساتید تربیت بدنی را پیش-بینی می¬کنند.
3- مولفه¬های هوش هیجانی، خودکفایی در پژوهش اساتید تربیت بدنی را پیش¬بینی می¬کنند.
4- مولفه¬های هوش هیجانی، خودکفایی در تدریس دروس عملی اساتید تربیت بدنی را پیش¬بینی می¬کنند.
5- مولفه¬های هوش هیجانی، خودکفایی شغلی اساتید تربیت بدنی را پیش¬بینی می¬کنند.

6-1- محدوديت¬های تحقیق
1- کنترل میزان درک، صحت و دقت پاسخگویی شرکت کنندگان به سوالات پرسشنامه هوش هیجانی و کفایت شغلی خارج از امکان پژوهشگر بود.
2- کنترل ویژگی¬های روان¬شناختی شرکت¬کنندگان (مثل ویژگی¬های شخصیتی و ... ) که بطور بالقوه ممکن است بر هوش هیجانی و باورهای کفایت شغلی آنان تأثیر داشته باشد خارج از امکان پژوهشگر بود.
3- اثر احتمالی وقایع خاص که ممکن است در هنگام تکمیل پرسشنامه¬ها بر حالات روانی شرکت¬کنندگان تأثیر داشته خارج از کنترل پژوهشگر بوده است.

7-1- تعریف مفهومی اصطلاحات و واژه¬ها
هوش هيجاني
هوش هیجانی به عنوان مجموع شایستگی¬های هیجانی و اجتماعی تعریف شده که چگونگی و کیفیت ارتباط فرد با خود و دیگران را برای کنار آمدن با فشارها و تقاضاهای محیطی تعیین می¬کند (بار-ان، 2000).


خودآگاهي هيجاني
يکي از مولفه¬هاي هوش هيجاني است که توانايي آگاه بودن و فهم احساس خودرا بيان مي¬کند (بار-ان و پارکر ، 2000).
جرأت
يکي از مولفه هاي هوش هيجاني است که توانايي ابراز احساسات، باورها و افكار صريح و دفاع از مهارتهاي سازنده و بر حق خودرا بيان مي¬کند (بار-ان و پارکر، 2000).
حرمت نفس
يکي از مولفه¬هاي هوش هيجاني است که توانايي آگاه بودن از ادراك خود، پذيرش خود و احترام به خود را بيان مي¬کند (بار-ان و پارکر، 2000).
خودشكوفايي
يکي از مولفه¬هاي هوش هيجاني است که توانايي درك ظرفيتهاي بالقوه و انجام چيزي كه ميتوان انجام داد، تلاش براي انجام دادن و لذت بردن را بيان مي¬کند (بار-ان و پارکر، 2000).
استقلال
يکي از مولفه¬هاي هوش هيجاني است توانايي هدايت افكار و اعمال خود و آزاد بودن از تمايلات هيجاني را بيان مي¬کند (بار-ان و پارکر، 2000).
همدلي
يکي از مولفه¬هاي هوش هيجاني است که توانايي آگاه بودن و درك احساسات ديگران و ارزش دادن به آن را بيان مي¬کند (بار-ان و پارکر، 2000).
مسؤوليتپذيري اجتماعي
يکي از مولفه¬هاي هوش هيجاني است که توانايي بروز خود به عنوان يك عضو داراي حس همكاري، مؤثر و سازنده در گروه را بيان مي¬کند (بار-ان و پارکر، 2000).
روابط بين¬فردي
يکي از مولفه¬هاي هوش هيجاني است که توانايي ايجاد و حفظ روابط رضايتبخش متقابل كه به وسيلة نزديكي عاطفي، صميميت، محبت كردن و محبت گرفتن توصيه ميشود را بيان مي¬کند (بار-ان و پارکر، 2000).
واقعيت آزمايي
يکي از مولفه¬هاي هوش هيجاني است که توانايي سنجش هماهنگي، بين چيزي كه به طور هيجاني تجربه شده و چيزي كه به طور واقعي وجود دارد را بيان مي¬کند (بار-ان و پارکر، 2000).
انعطافپذيري
يکي از مولفه¬هاي هوش هيجاني است که توانايي سازگار بودن افكار و رفتار با تغييرات محيط و موقعيتها را بيان مي¬کند (بار-ان و پارکر، 2000).
حل مسأله
يکي از مولفه¬هاي هوش هيجاني است که توانايي تشخيص و تعريف مشكلات، به همان خوبي خلق كردن و تحقق بخشيدن راهحلهاي مؤثر و بالقوه را بيان مي¬کند (بار-ان و پارکر، 2000).
تحمل فشار رواني
يکي از مولفه¬هاي هوش هيجاني است که توانايي مقاومت كردن در برابر رويدادها، موقعيتهاي فشارآور و هيجانات قوي، بدون جازدن و يا رويارويي فعال و مثبت با فشار را بيان مي-کند (بار-ان و پارکر، 2000).
كنترل تكانش
يکي از مولفه¬هاي هوش هيجاني است که توانايي مقاومت در برابر يك تكانش، سايق يا فعاليتهاي آزمايشي و يا كاهش آنها را بيان مي¬کند (بار-ان و پارکر، 2000).
خوشبيني
يکي از مولفه¬هاي هوش هيجاني است که توانايي زيركانه نگاه كردن به زندگي و تقويت نگرشهاي مثبت، حتي در صورت بروز بدبختي و احساسات منفي را بيان مي¬کند (بار-ان و پارکر، 2000).
شادکامي
يکي از مولفه¬هاي هوش هيجاني است که توانايي احساس خوشبختي كردن با زندگي خود، لذت بردن از خود و ديگران، داشتن احساسات مثبت، صريح، مفرح و شوخ را بيان مي¬کند (بار-ان و پارکر، 2000).
خودکفایی اساتید دانشگاه
خودکفایی اساتید دانشگاه به مفهوم قرار گرفتن اعضای هیأت علمی در راهی است که خود را بعنوان یک معلم، پژوهشگر و اهل دانشگاه ببینند و ایجاب تکمیل وظایف خود را در این حوزه¬ها باور داشته باشند (ماژور و دالی، 2003).

خودکفایی در تدریس دروس تئوری
در اين پژوهش منظور از خودکفايي در تدريس، ميزان باور اساتيد در براي انجام اموراتي مانند مهارت اداره کلاس، ابداع روش¬هاي جديد آموزشي، سعه صدر و استفاده مناسب از مهارت¬هاي غيرکلامي مي¬باشد.
خودکفایی در پژوهش
در اين پژوهش منظور از خودکفايي در پژوهش، ميزان باور اساتيد در براي انجام اموراتي مانند ارزيابي پايان نامه ها، ويرايش نشريات، شرکت در انجمن¬هاي داخلي و بين¬المللي و ارايه مقالات در همايش¬ها مي¬باشد.
خودکفایی در تدریس دروس عملی
در اين پژوهش منظور از خودکفايي در تدريس دروس عملي، ميزان باور اساتيد براي انجام اموراتي مانند شناسايي توانايي¬هاي حرکتي، تشريح مهارت¬هاي حرکتي، ارزيابي اجرا، و ارايه بازخورد در زمان مناسب مي¬باشد.

 

 

فصل دوم
مبانی نظری و پیشینة تحقیق

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فصل دوم این گزارش به مبانی نظری و پیشینه تحقیق اختصاص دارد. در این فصل ابتدا مباني نظري و ادبیات مرتبط با هوش هیجانی و خودکفایی ارائه ¬شده و سپس در بخش دوم به پیشینه تحقیق که شامل خلاصه¬ای از تحقیقات و مطالعات مرتبط با موضوع تحقیق است پرداخته می¬شود. در پایان فصل نیز یک جمع¬بندی از مطالب ارائه شده صورت می¬گیرد.

1-2- مبانی نظری
1-1-2- هوش هیجانی
1-1-1-2- تعاریف
سالوی و می¬یر (1990) هوش هیجانی را به عنوان ظرفیت افراد در بازشناسی احساسات خود و دیگران و تمایز بین انواع مختلف هیجانات و استفاده از این اطلاعات برای هدایت افکار و اعمال تعریف کرده¬اند. در تعریف دیگری از این محققان، هوش هیجانی بعنوان ظرفيت ادراک هیجانات، مقایسه هیجانات و احساسات، فهم اطلاعاتی که بموجب هیجان ناشی می¬شود و توانایی مديريت این هيجانات تعریف شده است (می¬ير و سالوي، 1997). گلمن در سال 1995 هوش هيجاني را شامل توانايي¬هايي مثل بر انگيختن خود و مقاومت در رو به شدن با ناکامي¬ها، کنترل تکانه¬ها و به تأخير انداختن.....................................

 

 

بلافاصله بعد از پرداخت موفق میتوانید فایل کامل این پروژه را با سرعت و امنیت دانلود کنید

قیمت اختصاصی و استثنایی این پروژه در پایان نامه دات کام : تنها , 29000 تومان

 

 

 

 

 

 


قیمت قبلی : 350000 ریال

قیمت جدید : 29000 تومان  |   جهت خرید محصول بر روی تصویر روبرو کلیک نمایید :

خرید آنلاین این مطلب
مطالب مرتبط


نام:*
ایمیل:*
متن نظر:
کد را وارد کنید: *
جدیدترین مطالب
پربازدیدترین مطالب
آمار سایت
آمار مطالب یک ساعت پیش: 0
امروز: 0
این ماه: 6
کل: 3114
کل نظرات: 289
آمار کاربران یک ساعت پیش: 0
امروز: 0
این ماه: 0
کل: 252
بن شدگان: 1
جدیدترین عضو: Qurbanalipuya

                                                                                                                         

تبادل لینک خودکار
Taktaz Group

Powered By Taktaz Group. Google+