سلام , به سایت پایان نامه دات کام خوش آمدید
  • در انجام پایان نامه خود مشکل دارید؟نمیتوانید موضوع جدید انتخاب کنید؟برای نوشتن پروپوزال وقت کافی ندارید؟با ما تماس بگیرید بهترین متخصصان را برای انجام کار شما در اختیار داریم...

  • در انجام پایان نامه خود مشکل دارید؟نمیتوانید موضوع جدید انتخاب کنید؟برای نوشتن پروپوزال وقت کافی ندارید؟با ما تماس بگیرید بهترین متخصصان را برای انجام کار شما در اختیار داریم...

  • در انجام پایان نامه خود مشکل دارید؟نمیتوانید موضوع جدید انتخاب کنید؟برای نوشتن پروپوزال وقت کافی ندارید؟با ما تماس بگیرید بهترین متخصصان را برای انجام کار شما در اختیار داریم...

  • در انجام پایان نامه خود مشکل دارید؟نمیتوانید موضوع جدید انتخاب کنید؟برای نوشتن پروپوزال وقت کافی ندارید؟با ما تماس بگیرید بهترین متخصصان را برای انجام کار شما در اختیار داریم...

  • در انجام پایان نامه خود مشکل دارید؟نمیتوانید موضوع جدید انتخاب کنید؟برای نوشتن پروپوزال وقت کافی ندارید؟با ما تماس بگیرید بهترین متخصصان را برای انجام کار شما در اختیار داریم...

اعتماد کنید :

» تاثير برنامه های ماهواره ای بر رشد اجتماعی نوجوانان شهر تهران

توسط: pardazesh در 13-05-1394, 09:23 | دسته: روانشناسی, علوم تربیتی, علوم اجتماعی(جامعه شناسی) | تعداد بازدید : 1767

تاثير برنامه های ماهواره ای بر رشد اجتماعی نوجوانان شهر تهران

چکيده

رشد اجتماعي فرآيندي است که از طريق آن فرد، آگاهيها، ارزشها، برقراري روابط اجتماعي و مهارتهاي اجتماعي را کسب مي کند و اين اکتسابات او را قادر مي سازند که با جامعه وحدت يابد و به نحوي انطباق يافته رفتار کند). نظيري، 1381)

مسئله ماهواره در سطح بين الملل در سال 967 در کميته فرعي حقوقي استفاده صلح جويانه از فضاي ماوراي جو مطرح شد. يعني پخش مستقيم ماهواره هنگامي مورد توجه قرار گرفت که تحولات تکنولوژي آنچنان پيشرفته نبوده و به گفته دکتر داود باوند، کارشناس حقوق بين الملل و استاد دانشگاه هدف اوليه استفاده از ماهواره در دهه 60 بيشتر براي توسعه آموزش از جمله مبارزه با بي سوادي بود، بخصوص در جوامعي مثل: استراليا، روسيه و هند که قلمرو گسترده اي داشتند روستاهاي دور دست نمي توانستند از امکان آموزشي و تحصيل برخوردار باشند). هاشمي، (1381

اينک در پژوهش حاضر نظر بر اين است که بدانيم اين تکنولوژي پيشرفته چه رابطه اي با رشد اجتماعي نوجوانان جامعه کنوني ما دارد؟ فرضيه هاي پژوهش عبارتند از:

ـ بين تماشاي برنامه هاي ماهواره و رشد اجتماعي نوجوانان 15 الي 18 ساله رابطه وجود دارد.

ـ بين دختران و پسران دبيرستاني در ميزان رشد اجتماعي تفاوت وجود دارد.

جامعه آماري پژوهش حاضر عبارت است که از کليه نوجواناني که در سال تحصيلي 86-85 در دبيرستانهاي شهر تهران مشغول به تحصيل مي باشند و نمونه پژوهش عبارت است از 30 نفر نوجواني با گرايش به برنامه هاي ماهواره که حداقل روزانه يک ساعت به تماشاي برنامه هاي تلويزيوني ماهواره مشغولند و 30 نفر نوجواني که هيچ علاقه اي به تماشاي اين برنامه ندارند. از اين ميان نيمي از اين افراد را دختران و نيمي ديگر را پسران تشکيل مي دهند.

پس از انتخاب جامعه و نمونه تعدادي از نوجوانان مدارس دولتي انتخاب و پس از مصاحبه از آنان، نتايج دسته بندي شده و با توجه به اهداف و سوالات پژوهش مورد مطالعه و تجزيه و تحليل قرار گرفت که نتايج حاصل عبارتند از:

1ـ رابطه معنا دار و معکوس بين تماشاي ماهواره و رشد اجتماعي وجود دارد بطوري که هر چه تمايل به تماشاي ماهواره بيشتر باشد رشد اجتماعي ضعيفتر خواهد بود.

2ـ تفاوت بين دختران و پسران نوجوان در ميزان رشد اجتماعي معنا دار است. بدين صورت که پسران بيش از دختران رشد اجتماعي دارند.

 


80 صفحه فایل ورد (Word) فونت 14 منابع دارد قیمت:11900 تومان

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید 

انجام کلیه کارهای مقاله و پایان نامه روانشناسی در کوتاهترین زمان با موضوعات خاص شما. منتظر تماس شما هستیم

 

 

 

 


ادامه مطلب :

 

فهرست مطالب

 

     عنوان                                                                             صفحه

- چكيده                                                                                      1

-فصل اول                                                                                    3

- مقدمه                                                                                       4

- بيان مسئله                                                                                 5

- اهميت ضرورت پژوهش                                                                   6

- هدف كلي                                                                                  7

-تعاريف نظري پژوهش                                                            8

-فصل دوم                                                                                   9

-رشد اجتماعي نوجوان 1                                                                   10

- رشد اجتماعي نوجوان 2                                                                  13

- رشد اخلاقي و اجتماعي جواني                                                          15

-رشد اجتماعي                                                                               16

-تصميم دشوار براي ماهواره                                                      17

-تاثير مادر در رشد اجتماعي كودك                                                       20

-رشد بدني تند                                                                     21

- رفتارهاي ناهنجار نوجوان                                                                  22

-چرا رشد اجتماعي ضروري است                                                          25

-رشد و تكامل اجتماعي                                                           26

- تغيير رفتار اجتماعي در نوجواني                                                         30

-ديدگاه هاي مختلف در مورد رشد اجتماعي                                              31

- تعريف ارتباط                                                                     33

-كاركردهاي وسايل ارتباط جمعي                                                          34

-وضعيت تلويزيون ايران                                                            37

- اثرات ووسايل ارتباط جمعي                                                    42

فهرست مطالب

     عنوان                                                                                 صفحه

- نقش آموزشي و آگاهي بخشي                                                  43

- رسالت ووظايف ارتباط جمعي                                                  46

-عوامل موفقيت رسانه ها در جلب مشاركت مردم                              48

- نقش رسانه ها در شگل گيري افكار عمومي                                             50

- درد تنهايي                                                                                  53

- قضاوت                                                                                      57

- انتقاد                                                                                        60

- سوال هاي زياد و نامناسب                                                                66

- احساس گناه ، پشيماني ، تاسف                                                          71

-  فصل سوم                                                                                 73

- جامعه آماري مورد مطالعه                                                                 74

-تعيين حجم نمونه و روش نمونه گيري                                         75

-روش اجراي پژوهش                                                                        79

- فصل چهارم                                                                               81

- مقدمه                                                                                       82

- جدول آماري پژوهش                                                            83

- فصل پنجم                                                                                86

- بحث و نتيجه گيري                                                                       87

- محدوديت هاي پژوهش                                                                   90

- پيشنهادات پژوهش                                                                        91

- منابع و ماخذ                                                                     92

 

 

 

بحث و نتيجه گيري

اهميت و نقش نوجوانان در آباداني و توسعه ميهن عزيزمان، لزوم پيشگيري از بروز عوامل نامناسب و رفتارهاي غلط آنان پو خدشه دار شدن روحيات و اخلاقيات ايشان را ÷يش از ÷يش نمايان مي سازد. رشد اجتماعي نوجوانان از جهت آنکه ارتباطات اجتماعي افراد و روابط آنان با گروه هاي مختلف جامعه را تحت الشعاع قرار ميدهد، اهميت بسزايي دارد.

در پژوهش حاضر به بررسي رابطه بين تماشاي برنامه هاي تلويزيوني ماهواره . ميزان رشد اجتماعي در نوجوانان 15 الي 18 ساله دبيرستاني پرداخته شده است. جامعه مورد تحقيق شامل کليه دانش آموزان دختر و پسر شهر تهران است که در سال تخحصيلي 86-1385 در مدارس دولتي اين شهر مشغول به تحصيل مي باشند.

نيمي از اين دانش آموزان روزانه حداقل يک ساعت به تماشاي برنامه هاي تلويزيوني ماهواره مشغولند و نيمي ديگر هيچگونه علاقه اي به تماشاي برنامه هاي ماهعواره از خود نشان نمي دهند. روش نمونه گيري به صورت تصادفي بوده است که در پايان نتايج حاصل از پاسخ نوجوانان به پرسشنامه رشد اجتماعي وايلند، به شرح بدست آمده است.

فرضيه شماره 1

« بين تماشاي برنامه هاي ماهواره رشد اجتماعي نوجوانان رابطه وجود دارد» .

با توجه به نتايج بدست آمده از جدول (5-4) مشاهده مي شود که فرضيه فوق تاييد مي گردد. بدين صورت که بين تمايل به تماشاي برنامه هاي ماهواره و رشد اجتماعي نوجوانان رابطه عکس وجود دارد. يعني هر چه ميزان گرايش به تماشاي برنامه هاي ماهواره اي در نوجوانان بيشتر باشد، ميزان رشد اجتماعي آنان کمتر خواهد بود. نتايج پژوهش حاضر با نتايج پژوهش آقاي شريفي (1380) نيز مطابقت و همخواني دارد. ايشان نيز در پژوهش خود تحت عنوان تاثير ماهواره بر بروز مشکلات شخصيتي به اين نتيجه رسيده اند که تماشاي برنامه هاي تلويزيوني ماهواره با ايجاد اختلالات شخصيتي رابطه مستقيم دارد.

لذا اينجانب معتقدم با توجه به اينکه تماشاي بيش از حد برنامه هاي تلويزيوني به خصوص ماهواره، باعث انزوا طلبي نوجوانان شده و از رشد اجتماعي آنان مي کاهند.

فرضيه شماره 2

« بين دختران و پسران نوجوان در ميزان رشد اجتماعي تفاوت معنا دار وجود دارد. با توجه به جدول شماره (4-4) نتايج آزمودنيها در آزمون رشد اجتماعي وايلند با تعداد 60 نفر نمونه نشان مي دهد که t محاسبه شده از t جدول بزرگتر است. در نتيجه فرضيه تحقيق حاضر تائيد مي شود. با توجه به ميانگين نمرات رشد اجتماعي پسران  که در مقايسه با ميانگين نمرات رشد اجتماعي دختران ميزان بالاتري را نشان مي دهد. ميتوان گفت که پسران بيش از دختران داراي رشد اجتماعي هستند. نتايج اين پژوهخش با نتايج پژوهش خانم جعفري (1379) نيز همخواني دارد. ايشان نيز در پژوهش خود تحت عنوان بررسي نقش ورزش و رشد اجتماعي دانش آموزان، ميزان رشد اجتماعي را در بين دختران و پسران دبيرستاني بررسي کرده اند و به اين نتيجه رسيده اند که رشد اجتماعي در پسران بيشتر از دختران است.

به اعتقاد اينجانب نيز به دليل اينکه پسران  بيش از دختران مي توانند در جامعه کنونني، در بيرون از خانه بپردازند، رشد اجتماعي نيز در آنان افزايش بيشتري يافته است.

 

 

 

 

محدوديت هاي پژوهش

1ـ نوجوانان به دليل معذوريت اخلاقي از فاش نمودن وجود دستگاه ماهواره درز منزل خود امتناع مي کردند.

2ـ دستيابي به نمونه پژوهش با مشکلاتي از سوي مسئولان مدرسه روبه رو بود.

3ـ زمان براي پژوهش بسيار کم بود.

4ـ کتاب و مقالات در دسترس در مورد ماهواره وجود نداشت.

5ـ عدم دسترسي به آزمونهاي جديد در مورد رشد اجتماعي وجود داشت.

6ـ مطالب مد نظر پژوهش گر در مورد رشد اجتماعي به مقدار کافي موجود نبود.

 

 

بلافاصله بعد از پرداخت موفق میتوانید فایل کامل این پروژه را با سرعت و امنیت دانلود کنید

قیمت اختصاصی و استثنایی این پروژه در پایان نامه دات کام : تنها , 11900 تومان

 

 

 

 


قیمت قبلی : 150000 ریال

قیمت جدید : 11900 تومان  |   جهت خرید محصول بر روی تصویر روبرو کلیک نمایید :

خرید آنلاین این مطلب
مطالب مرتبط


نام:*
ایمیل:*
متن نظر:
کد را وارد کنید: *
جدیدترین مطالب
پربازدیدترین مطالب
آمار سایت
آمار مطالب یک ساعت پیش: 0
امروز: 0
این ماه: 6
کل: 3114
کل نظرات: 289
آمار کاربران یک ساعت پیش: 0
امروز: 0
این ماه: 0
کل: 252
بن شدگان: 1
جدیدترین عضو: Qurbanalipuya

                                                                                                                         

تبادل لینک خودکار
Taktaz Group

Powered By Taktaz Group. Google+