سلام , به سایت پایان نامه دات کام خوش آمدید
  • در انجام پایان نامه خود مشکل دارید؟نمیتوانید موضوع جدید انتخاب کنید؟برای نوشتن پروپوزال وقت کافی ندارید؟با ما تماس بگیرید بهترین متخصصان را برای انجام کار شما در اختیار داریم...

  • در انجام پایان نامه خود مشکل دارید؟نمیتوانید موضوع جدید انتخاب کنید؟برای نوشتن پروپوزال وقت کافی ندارید؟با ما تماس بگیرید بهترین متخصصان را برای انجام کار شما در اختیار داریم...

  • در انجام پایان نامه خود مشکل دارید؟نمیتوانید موضوع جدید انتخاب کنید؟برای نوشتن پروپوزال وقت کافی ندارید؟با ما تماس بگیرید بهترین متخصصان را برای انجام کار شما در اختیار داریم...

  • در انجام پایان نامه خود مشکل دارید؟نمیتوانید موضوع جدید انتخاب کنید؟برای نوشتن پروپوزال وقت کافی ندارید؟با ما تماس بگیرید بهترین متخصصان را برای انجام کار شما در اختیار داریم...

  • در انجام پایان نامه خود مشکل دارید؟نمیتوانید موضوع جدید انتخاب کنید؟برای نوشتن پروپوزال وقت کافی ندارید؟با ما تماس بگیرید بهترین متخصصان را برای انجام کار شما در اختیار داریم...

اعتماد کنید :

» بررسی رابطه ويژگی های شخصيتی به مانند افسردگی اضطراب و كمرويی و ترتيب تولد دانش آموزان مقطع دبيرستان

توسط: pardazesh در 8-05-1396, 23:44 | دسته: روانشناسی | تعداد بازدید : 645

چكيده
هدف از تحقيق حاضر بررسي رابطه ويژگي هاي شخصيتي به مانند افسردگي– اضطراب و كمرويي و ترتيب تولد دانش آموزان مقطع سوم دبيرستان شهر ابهر است كه فرضيه هاي عنوان شده عبارت است از مقايسه افسردگي و اضطراب و كمرويي – در بين فرزندان اول و آخر و رابطه آنها با ترتيب تولد كه جامعه مورد مطالعه دانش آموزان مقطع سوم دبيرستان شهر ابهر است كه از بين 850 نفر دانش آموز 80 نفر به عنوان نمونه انتخاب گرديده و آزمون بر روي آنها اجرا گرديده كه آزمونهاي مورد استفاده آزمون اضطراب و افسردگي و كمرويي است كه نتايج بدست آمده را با روش آماري ضريب همبستگي و t متغير مستقل مورد تجزيه و تحليل قرار داده ايم و نتايج بدست آمده نشان مي دهد كه بين ترتيب تولد و افسردگي و اضطراب و كمرويي رابطه معني داري وجود دارد و تفاوت بين اين مقياس ها در فرزندان اول و آخر وجود دارد و سطح معني داري آن برابر 05/0 ≤ α است .

 

 

 

136صفحه فایل ورد (Word) فونت 14 منابع و پاورقی دارد قیمت 24000 تومان 

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید


 

 


ادامه مطلب :

 

فهرست

عنوان صفحه
چكيده 1
فصل اول
مقدمه 3
بيان مساله 5
اهميت و ضرورت تحقيق 7
اهداف تحقيق 8
فرضيه هاي تحقيق 9
تعاريف نظري و عملياتي واژه ها و مفاهيم 10
فصل دوم
اختلالهاي اضطراب تعميم يافته و هراس 13
تعريف اضطراب ، جنبه ها و جلوه هاي مختلف آن 17
شيوه هاي بيان اضطراب 22
اضطراب و اختلال حركتي 31
طبقه بندي اختلال هاي اضطرابي 38
اضطراب در كودك پس از اكتساب زبان 44
اختلال هاي افسردگي و آشفتگي – افسردگي 53
افسردگي هاي دوره اول كودكي 62
افسردگي هاي ناشي از محروميت هاي جزيي و افسردگي مادرانه 68
رفتار معادل افسردگي 77
افسردگيهاي يك قطبي 91
گستره ي افسردگي مهاد 94
ديدگاه دوان تحليل گري 100
فصل سوم
جامعه مورد مطالعه 119
روش نمونه گيري 119
ابزار اندازه گيري تحقيق 120

روش آماري مربوط به فرضيه ها 122
فصل چهارم
نمرات اضطراب آزمودنيها 127
نمرات آزمودنيها از آزمون افسردگي 129
فصل پنجم
بحث و نتيجه گيري 138
پيشنهادات 140
محدوديت ها 140
منابع 141

 

مقدمه
اختلالات رفتاري ناپسند و خشم برانگيز ممكن است نخستين نشانه هاي درگيري نوجوانان با يك سلسله عاطفي باشند تند خويي ، پرخاشگري و امتناع از رفتن به مدرسه اغلب مدتها قبل از بر ملا شدن اضطراب نوجوان چهره خود را نشان مي دهند كه معمولاً اين اضطرابها ناشي از محيط خانه و بيرون است و گاه در اثر معلوليت هاي ناشناخته و جهاني و گاه از طريق ترتيب تولد و اهميت به فرزندان مي تواند باشد اضطراب و افسردگي و موارد ديگر زماني بروز مي كند تضادهاي ميان خواسته هاي دروني و محرك ها از يك سو و دنياي بيرون از سوي ديگر و يا ميان محركهاي دروني و وجدان شخص وجود داشته باشد كه هنگام غلبه اضطراب فرايندهاي رواني ويژه اي براي حمايت از فرد در برابر رفتار از كنترل خارج شده بكار مي افتد كه اينها مي تواند به ترتيب تولد و اينكه فرزندان اول و آخر و يا وسط كه تحت مراقبت و تربيت قرار مي گيرند رابطه داشته باشد و به نوعي كه فرزندان اول به علت خود كفايي و مستقل بودن و يا فرزندان وسط به علت فرا گرفتن تجربه هاي بزرگتر خود و فرزندان آخر به علت وابستگي شديد مورد توجه قرار گرفته اند و اينكه آيا اين فرزندان از لحاظ ويژگي شخصيتي مي توانند با هم تفاوتداشته باشند كه روان شناس معروف قرن 19 كه آدلر است در مورد ترتيب تولد و ويژگي هاي شخصيتي فرزندان نظرات گوناگوني دارد كه مي تواند در نوع شخصيت آن نقش داشته باشد و همين طور روابط والدين و برخورد با آنها هم مي تواند در گسترش و يا كمبود يك اختلال نقش بسزايي داشته باشد به اين صورت كه نوجوان بايد رفتارش هم كنترل شده باشد و هم آزاد تا بتواند از محيط هاي اضطراب آور – اجتماعي به خوبي گذر كند تا در آينده به فردي مضطرب و افسرده كمرو تبديل نشود كه ترتيب تولد مي تواند اين عوامل را كم يا زياد نشان مي دهد به طوري كه در تقسيم بندي آدلر نشان داده شده است كه فرزندان وسط به علت تجربه كسب كردن از فرزندان اول و محتاج نبودن به كسي و عدم وابستگي شديد مي توان گفت كه هم كم مضطرب هستند و كم رو هم نمي توانند باشند . ( سياسي – 1380 )

 

 

 

بيان مساله
نوجواني يك دوره انتقالي از وابستگي كودكي به استقلال و مسئوليت پذيري جواني و بزرگسالي است در اين دوره نوجوان با دو مساله اساسي درگير است بازنگري و بازسازي ارتباط با والدين و بزرگسال و جامعه و بازشناسي و بازسازي خود به عنوان يك فرد مستقل و رفتار فرد در اين دوره گاه كودكانه و گاه همانند بزرگسال است كه در طول اين دوره معمولاً تعارضي بين اين دو نقش در فرد مشاهده مي شود .
معيار اصلي قضاوت مردم درباره رشد نوجوانان و تحولات جسمي به زمان بلوغ مي رسد كه در اين دوره نوجوان به محبت و رسيدگي بيشتر احتياج دارد و دوست دارد كه مورد اهميت قرار مي گيرد و اين بر عهده والدين است كه بارفتار درست خود اهميت به نوجوان خود او را از بسياري از اختلالاتي كه ممكن است كه در اين دوره به سراغ او بيايد را دور نگه دارند و اهميت به ترتيب تولد باعث اين مي شود كه نوجوان به نقش خود در خانه توجه خاصي داشته باشد و همين طور بررسي اينكه آيا فرزندان از جهت ترتيب تولد يعني فرزندان اول و آخر مي تواند از لحاظ دلهره و اضطراب يا خجالت و كمرويي و يا افسردگي داشته باشد و اينكه فرزندان اول نسبت به اينكه استقلال بيشتري را تجربه مي كنند مي توانند از اختلالات روايي دور شوند تانسبت به فرزندان آخر كه وابستگي شديد به خانه و خانواده دارند . ( گنجي – 1380 )

 

 

 

 

 

 

 

اهميت و ضرورت تحقيق
در حالي كه تعارض و درگيري ميان نوجوانان و والدين در فرهنگ غربي به عنوان يك امر مسلم و فراگير تلقي مي شود (( هريس وليبرت ) 1984 ) به نظر مي رسد كه اين تعارض در ميان نوجوانان ايراني چنان شدتي داشته باشد و آن همه فراگير باشد به همين دليل روابط اكثر نوجوانان ايراني با خانواده هايشان چنان روابط است كه معمولاً كشمكش هايي شديد را به وجود نمي آورد كه اين مي تواند به علت ترتيب تولد و اهميت به سن تولد فرزندان ازر طريق والدين باشد و روابط دوستي و صميميت كه بين فرزندان و خانواده است ولي در اين ميان بايد يك سري از اين روابط از پيش تعيين شده باشد كه مشكلات جديد را در خانواده به وجود نياورند و همين طور والديني كه داراي دو يا چند فرزند هستند بايد به ترتيب آنها اهميت داده و از هر لحاظ به هر دوي آنها توجه داشته باشند چون اين تفوات ها در خانواده باعث مي شود كه فرزندان دچار ناراحتيهاي مثل افسردگي يا اضطراب شديد و يا حتي خجالت و كمرويي شود كه اميد است با تحقيقاتي انجام شده بتوان مشكلات فرزندان اول و آخر و وسط را مشخص كرده كه اين تحقيقات در نهادهاي اجتماعي و آموزشي مي تواند كاربرد زيادي داشته باشد .

اهداف تحقيق
هدف از تحقيق حاضر بررسي ويژگي هاي شخصيتي مثل اضطراب و افسردگي و كمرويي بر روي فرزندان و يا به عبارتي ترتيب تولد است كه آيا بين ويژگي هاي شخصيتي و ترتيب تولد رابطه معني داري وجود دارد و آيا فرزندان اول و آخر از لحاظ اضطراب و افسردگي وكمرويي با هم تفاوت دارند يا نه . اين صورت كه فرزندان آخر نسبت به فرزندان اول كم اضطراب تر – كم افسرده و كم رو هستند يا نه كه جزء اهداف تحقيق حاضر به شمار مي روند .

 

 

 

 

فرضيه هاي تحقيق
1- افسردگي در بين فرزندان اول بيشتر از فرزندان آخر است .
2- بين افسردگي و ترتيب تولد رابطه معني داري وجود دارد .
3- اضطراب در بين فرزندان اول بيشتر از فرزندان آخر است .
4- بين اضطراب و ترتيب تولد رابطه معني داري وجود دارد .
5- كمرويي در بين فرزندان اول بيشتر از فرزندان آخر است .
6- بين كمرويي و ترتيب تولد رابطه معني داري وجود دارد .

متغيرهاي تحقيق
افسردگي متغير وابسته
ترتيب تولد متغير مستقل
فرزندان اول و آخر – متغيرهاي كنترل شده

 

 

تعاريف نظري و عملياتي واژه ها و مفاهيم
اضطراب : عبارت است از يك نوع اختلالات رواني كه جزء اختلالات نوروتيك به حساب مي آيد كه نوعي دلهره و نگراني است كه با تپش قلب و لرزش و ناراحتي و ترس همراه است و اينكه فرد مدام در دودلي به سر مي برد و گاهي اين اضطراب در حد بالا باعث ناراحتي و مشكلات فراواني خواهد بود . ( منصور – 1379 و نمره اي كه آزمودني از آزمون اضطراب كتل بدست آورده است . )
افسردگي : عبارتند از يك نوع اختلالات رواني است كه به سه گروه خفيف متوسط و شديد طبقه بندي شده است كه از نوع خفيف آن به صورت نورتيك بوده است و نوع شديد آن از نوع طبقه سايكوتيك بوده است كه افسردگي با علائمي مانند احساس گناه و تنهايي – احساس خودكشي دوري از ديگري در جمع – حضور نيافتن در اجتماع – كم اشتهايي و بالاخره نمره اي كه آزمودني از آزمون افسردگي بك بدست آمده است . ( منصور – 1379 )
كمرويي : عبارتند از يك نوع اختلالات رواني است كه اين اختلال هم اگر به صورت شديد باشد به يك نوع بيماري تبديل خواه شد كه كمرويي عبارتند از اعتماد پايين – عدم برقراري رابطه با طرفين و از خود دفاع نكردن – خوب صحبت نكردن – تعرق شديد در مكانهاي شلوغ و موارد ديگر و بالاخره نمره اي است كه آزمودني از آزمون كمرويي بدست آورده است . (شاهو – 1380 )

 

 

 

 

 

 

 

 


فصل دوم
ادبيات و پيشينه تحقيق

 

 

 

 


اختلالهای اضطراب تعمیم یافته و هراس
گستره ی نخست : قلمرو، تعریف، شیوه های بیان و طبقه بندی اختلالهای اضطرابی
1. تا سال های اخیر، اختلال های اضطرابی، "اختلال های بدنی شکل" و "اختلال های تفرقی" را در مقوله ی روان آزردگی ها قرار می دادند. این اصطلاح در قرن هجدهم توسط پزشک اسکاتلندی، ویلیام کولنبه کار برده شده بود و یک اختلال عصبی شناختی را که به انواع متعددی از اختلال های رفتاری منجر می شد، مشخص می کرد (بوتزین،1988).
در خلال قرن نوزدهم، کسانی را که به رغم سلامت ظاهری جسمانی، دارای رفتارهای انعطاف پذیر و خود- تخریب گر بودند، با عنوان "روان آزرده" متمایز می کردند و این گونه تصور می شد که این اشخاص از نارسا کنش وری ناشناخته ای رنج می برند. سپس در جریان سال های پایانی قرن نوزدهم و آغاز قرن بیستم، دیدگاه مبتنی بر پدید آیی زیست شناختی روان آزردگی، جای خود را به دیدگاه فرویدی مبتنی بر پدیدآیی روان شناختی داد. فروید اصطلاح روان آزردگی را به معنای دیگری به کار برد و بر این نکته تأکید کرد که این اختلال از علل جسمانی ناشی نمی شود، بلکه ریشه در اضطراب دارد. بدین معنا که وقتی خاطرات و امیال سرکوب شده ی ناهشیار کوشش می کنند تا از سطح ناهشیاری به سطح هشیاری راه یابند، اضطراب به منزله ی علامت هشدار دهنده ی پایگاه "من" آشکار می شود و رفتارهای نورُزی به عنوان شیوه ی بیان اضطراب و یا دفاع علیه آن قلمداد می شوند.
این نظریه ی فروید به صورت گسترده ای مورد پذیرش قرار گرفت و مبنای طبقه بندی روان آزردگی ها را در طبقه بندی تشخیصی و آماری انجمن روان پزشکی آمریکا(DSM) تشکیل داد.به عنوان مثال، در دومین طبقه بندی این مجموعه تشخیصی و آماری(DSM II) ، روان آزردگی بدین گونه تعریف شده است : "اضطراب به منزله ی خصیصه ی اصلی روان آزردگی هاست و می تواند به گونه ای مستقیم بیان شود یا آنکه ناهشیارانه و خود به خود، بر اساس مکانیزم های روان شناختی مختلف مهار گردد. " ٱشکارا مشاهده می شود که این تعریف به طور دقیق با دیدگاه فروید مطابقت دارد (همان منبع).
در دهه های اخیر، نظریه پردازان مختلف و بخصوص نظریه پردازان رفتاری نگر، به مخالفت با این دیدگاه پرداخته اند. انتقاد اصلی آنها متوجه این نکته است که روان آزردگی به گستره ای وسیعتر از آنچه در وضع کنونی، تحت عنوان اختلال های اضطرابی مشخص می شود پوشش می دهد. به عنوان مثال، در آنچه اختلال تبدیل نامیده می شود، اختلالی که مبین از دست دادن غیر ارادی پاره ای از کنش های حسی یا حرکتی (مانند دیدن، شنیدن یا راه رفتن است، فرد به هیچ وجه دچار حالت درماندگی نمی شود، در صورتی که از دیدگاه روان- پویشی، این تبدیل ها به عنوان مکانیزمهای دفاعی اضطرابی تلقی می شوند، موضعی که به رغم تبیین بازخورد "بی تفاوتی تمام عیار" این بیماران، جنبه ی استنباطی دارد و بر داده های قابل مشاهده مبتنی نیست. در حالی که "یک نظام طبقاتی قابل اعتماد نمی تواند بر استنباط متکی باشد" (اولمن و کرانسر،1975).
مسلم است که انتقادهای دیگر نیز در این باره عنوان شده اند. پاره ای از مؤلفان، اضطراب را مانند هوش، سازه ای استنباطی می دانند که بر اساس گزارش های فاعلی، رفتارهای اجتنابی و علایم فیزیولوژیکی سنجیده می شود، در حالی که هنوز درباره ی شیوه های سنجش این نشانه های اضطرابی و چگونگی بروز آنها در افراد متفاوت، اتفاق نظر وجود ندارد (لانگ، 1970/ راچمن،1978). مشکل اصلی این است که اضطراب در افراد مختلف به گونه ای متفاوت بیان می شود. به عنوان مثال، پاره ای از بیماران مضطرب، علایم آشکار فیزیولوژیکی را نشان می دهند بی آنکه از حالات هیجانی شاکی باشند و بالعکس، پاره ای دیگر به برانگیختگی های هیجانی اشاره دارند. بنابراین، در حال حاضر هنگامی که دو پژوهشگر درباره ی اضطراب سخن می گویند ممکن است پدیده های متفاوتی را در نظر داشته باشند؛ مثلأ یکی از آنها به سنجش های فیزیولوژیکی استناد کند و دیگری مبنای کار خود را بر گزارش های فاعلی قرار دهد. از اینجاست که به کار بردن اصطلاح کلی اضطراب، بدون مشخص کردن معنای خاصی از آن برداشت می شود، بیش از آنکه به پیشرفت تحقیقات در این زمینه منجر شود تأخیر یا کندی آن را در پی دارد.
و بالاخره باید گفت که اضطراب را نمی توان در قلمرو آنچه تحت عنوان روان آزردگی مشخص می شود، محدود کرد. چرا که چنین احساسی نه تنها در افراد بهنجار وجود دارد، بلکه بیماران افسرده، روان گسسته و منحرفان جنسی هم از این حالت رنج می برند (ناتان و همکاران، 1980). این جنبه ی گسترده ی اضطراب نیز مشکلات بیشتری را در راه فراهم کردن ضوابط تشخیصی، ایجاد می کند. پس می توان از خود پرسید که قلمرو اختلال های اضطرابی بر اساس چه ضوابطی متمایز کردنی است؟
در حد خطوط کلی می توان گفت که اختلال های اضطرابی به مجموعه ای از اختلال های پوشش می دهند که اضطراب یکی از نشانه های اصلی آنهاست. وجه مشترک این اختلال ها، رنج روانی و بخصوص حالت اضطرابی است که به صورت محض یا همراه با نشانه های دیگر، متجلی می شود. بنابراین با در..............................

 

.تعریف اضطراب، جنبه ها و جلوه های مختلف آن
اضطراب به منزله ی بخشی از زندگی هر انسان، در همه ی افراد در حدی اعتدال آمیز وجود دارد و در این حد، به عنوان پاسخی سازش یافته تلقی می شود به گونه ای که می توان گفت، "اگر اضطراب نبود، همه ی ما پشت میزهایمان به خواب می رفتیم".
فقدان اضطراب ممکن است ما را با مشکلات و خطرات قابل ملاحظه ای مواجه کند : اضطراب است که ما را.............................

 

 

. شیوه های بیان اضطراب و انواع آن
3-1 شیوه های بیان اضطراب
بیان اضطراب به عنوان یک اختلال هیجانی می تواند محدود یا گسترده باشد. در این زمینه باید چگونگی ادراک حالت اضطرابی از شیوه های بیان آن متمایز شود.
در بیشتر مواقع، بزرگسالان ادراک جسمانی خود را از اضطراب با استفاده از اصطلاحات "دلشوره" و یا بالعکس "بی حالی و وارفتگی" توصیف می کنند. کودک نیز گاهی به طور مستقیم به بیان حالت خود می پردازد،اما اغلب ادراک جسمانی وی در رفتارش آشکار می شود، بدین معنا که یا بزرگسال را جستجو می کند تا در پناه وی بتواند بر خود مسلط شود و یا بالعکس با توسل به برون ریزی هیجانی، کوشش می کند تا خود را از حالت "دلشوره" و فشار ناشی از اضطراب برهاند.
بر اساس مشاهدات بالینی می توان شیوه های مختلف بیان اضطراب در کودک را متمایز کرد :
- در رفتارهای ظاهری پاره ای از کودکان هیچ گونه ترس یا اضطرابی مشاهده نمی شود،اما مکانیزمهای دائم اجتناب و گریز،مبین ............................

 

-2 انواع اضطراب
الف) زمینه ی اضطرابی مزمن
اضطراب مزمن به صورت یک ناراحتی کم و بیش دائم در سطح روانی، جسمانی و یا ارتباطی آشکار می شود. در کودکانی که دارای این اختلال هستند حالت مراقبت مفرط و بازخوردهای دفاعی مشاهده می شود،به آسانی از جا می جهند و تظاهرات بدنی متعددی مانند اختلال های خواب و به خصوص بی خوابی ، بی اشتهایی ، اختلال های هضمی،تنفسی یا قلبی را نشان می دهند و به ندرت از احساس اضطراب شکایت می کنند.
از دیدگاه اطرافیان،اضطراب مزمن به صورت "رفتارهای امتناعی" و یا "بلهوسی های" کم اهمیتی جلوه گر می شود که مدتها معنای آن را به درستی..............................

 

 

فصل سوم
روش تحقيق

 

 

 

جامعه مورد مطالعه
جامعه مورد مطالعه در تحقيق حاضر دانش آموزان مقطع دوم دبيرستان دخترانه شهرستان ابهر است كه طبق آمار بدست آماده در اين شهر 8 دبيرستان دخترانه وجود دارد كه با جمع آوري تعداد دانش آموزان در حدود 850 نفر دانش آموزان در مقطع دوم دبيرستان مشغول به تحصيل هستند .

حجم نمونه
با توجه به جامعه مورد مطالعه و برآورد كل آن از بين رفتن 850 نفر 80 نفر به عنوان نمونه انتخاب گرديده است كه انتخاب نمونه بصورت تصادفي بوده است .

روش نمونه گيري
روش نمونه گيري در تحقيق حاضر از نوع طبقه اي است كه در بسياري از تحقيقات انساني ، محقق مايل است نمونه تحقيقي را به گونه اي انتخاب كند كه مطمئن شود زير گروه ها با همان نسبتي كه در جامعه وجود دارند به عنوان نماينده جامعه در نمونه نيز حضور داشته باشند روش نمونه گيري طبقه اي در مطالعه هايي كه محقق قصد مقايسه زير گروه هاي مختلفي راداشته باشد مناسب است . ( دلاور – 1380 )

ابزار اندازه گيري تحقيق
ابزار اندازه گيري در تحقيق حاضر عبارتند از پرسش نامه افسردگي بك است كه اين پرسش نامه داراي 21 سوال 4 گزينه اي است كه از 0 تا 3 نمره طبقه بندي شده است كه اين آزمون توسط آرون . بك در سال 1965 طراحي شده و جهت سنجش تنهايي و افسردگي و احساس گناه افراد مورد استفاده قرار گرفته است اين آزمون بر طبق نمره گذاري كه انتخاب شده است به اين صورت كه گزينه اول 0 گزينه دوم 1 گزينه سوم 2 گزينه چهارم 3 نمره به آن تعلق مي گيرد و همين طور افرادي كه جمع نمراتشان بالاتر از 10 باشد نشانه داراي علائمي از افسردگي باشد شيوه اجراي اين آزمون به صورت گروهي است و به اين صورت است كه بعد از جمع آوري دانش آموزان از آنها آزمون به عمل مي آيد و مدت اجراي آزمون از 15 الي 20دقيقه است و طبق آمار بدست آمده طبق آزمونهاي گرفته شده در نيويورك و بر روي دانشجويان و كارگران اعتبار اين آزمون 72 درصد و پايايي آن 65 درصد بوده است .

پرسش نامه اضطراب سنج كتل
اين پرسش نامه داراي 40 سوال سه گزينه اي است كه توسط كتل در سال 1972 طراحي شده است كه جهت سنجش فرضيه بوده است كه اين آزمون داراي سه گزينه غلط و درست و بين اين دو است كه نمره گذاري آن از طريق كليد صورت مي گيرد به اين ترتيب كه اگر مطابق كليد باشد 2 و اگر مخالف كليد باشد صفر مي گيرد ولي يك مورد تغير نمي كند كه گزينه بين اين دو در هر شرايطي نمره 1 را به خود اختصاص داده است مدت اجراي اين آزمون 20 الي 30 دقيقه است و شيوه اجراي اين آزمون به صورت گروهي انجام مي گيرد و طبق آمار بدست آمده در تحقيقات گذشته كه آزمون اضطراب بر روي اقشار مختلف اجرا گرديده اعتبار اين آزمون 75 درصد و پايايي آن 68 درصد بوده است .

آزمون كمرويي
آزمون كمرويي داراي 30 سوال است كه داراي 5 گزينه است كه مخالفم و موافقم و خيلي موافقم و متوسط و خيلي مخالفم است كه نمره گذاري آن هم بر طبق كليد است و از نمره 1 تا نمره 5 طبقه بندي شده است و مدت اجراي آن از 25 تا 30 دقيقه است كه توسط مك لين ساخته شده است و شيوه اجراي اين آزمون هم به صورت گروهي بودن است كه بعد از جمع آوري آزمودنيها آزمون بر روي آنها اجرا گرديده.......................

 

 

بلافاصله بعد از پرداخت موفق میتوانید فایل کامل این پروژه را با سرعت و امنیت دانلود کنید

قیمت اختصاصی و استثنایی این پایان نامه : تنها , 24000تومان

 

 

 

 

 

 


قیمت قبلی : 300000 ریال

قیمت جدید : 24000 تومان  |   جهت خرید محصول بر روی تصویر روبرو کلیک نمایید :

خرید آنلاین این مطلب
مطالب مرتبط


نام:*
ایمیل:*
متن نظر:
کد را وارد کنید: *
جدیدترین مطالب
پربازدیدترین مطالب
آمار سایت
آمار مطالب یک ساعت پیش: 0
امروز: 0
این ماه: 0
کل: 3114
کل نظرات: 292
آمار کاربران یک ساعت پیش: 0
امروز: 0
این ماه: 0
کل: 252
بن شدگان: 0
جدیدترین عضو: Qurbanalipuya

                                                                                                                         

تبادل لینک خودکار
Taktaz Group

Powered By Taktaz Group. Google+