سلام , به سایت پایان نامه دات کام خوش آمدید
  • در انجام پایان نامه خود مشکل دارید؟نمیتوانید موضوع جدید انتخاب کنید؟برای نوشتن پروپوزال وقت کافی ندارید؟با ما تماس بگیرید بهترین متخصصان را برای انجام کار شما در اختیار داریم...

  • در انجام پایان نامه خود مشکل دارید؟نمیتوانید موضوع جدید انتخاب کنید؟برای نوشتن پروپوزال وقت کافی ندارید؟با ما تماس بگیرید بهترین متخصصان را برای انجام کار شما در اختیار داریم...

  • در انجام پایان نامه خود مشکل دارید؟نمیتوانید موضوع جدید انتخاب کنید؟برای نوشتن پروپوزال وقت کافی ندارید؟با ما تماس بگیرید بهترین متخصصان را برای انجام کار شما در اختیار داریم...

  • در انجام پایان نامه خود مشکل دارید؟نمیتوانید موضوع جدید انتخاب کنید؟برای نوشتن پروپوزال وقت کافی ندارید؟با ما تماس بگیرید بهترین متخصصان را برای انجام کار شما در اختیار داریم...

  • در انجام پایان نامه خود مشکل دارید؟نمیتوانید موضوع جدید انتخاب کنید؟برای نوشتن پروپوزال وقت کافی ندارید؟با ما تماس بگیرید بهترین متخصصان را برای انجام کار شما در اختیار داریم...

اعتماد کنید :

» رابطه موضع کنترل با هوش هیجانی و تأثیر آن بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان با اختلالات یادگیری

توسط: pardazesh در 1-10-1394, 09:12 | دسته: روانشناسی | تعداد بازدید : 924

چکیده
هدف از این تحقیق بررسی رابطه موضع کنترل با هوش هیجانی و تاثیرآن در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان با اختلالات یادگیری در استان تهران بود . بدین منظور 60 دانش آموز به صورت تصادفی ساده به عنوان نمونه از بین جامعه آماری که کلیه دانش آموزان با اختلالات یادگیری در استان تهران بودند انتخاب گردیدند. پس از آن پرسشنامه رگه هوش هیجانی پترایذر و فارنهام برای اندازه گیری میزان هوش هیجانی و پرسشنامه منبع کنترل درونی ـ بیرونی ( راتر ) برای تعیین میزان منبع کنترل درونی و بیرونی افراد نمونه اجرا گردید. همچنین معدل سال گذشته دانش آموزان ملاک محقق برای پیش بینی پیشرفت تحصیلی بود . پس از جمع آوری داده ها و تجزیه و تحلیل آنها مشخص گردید که هوش هیجانی می تواند تاثیری مثبتی در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان با اختلالات یادگیری داشته باشد ، به عبارت دیگر می توان گفت هوش هیجانی عاملی است که در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان با اختلالات یادگیری موثر است و رابطه ایی معنادار بین این دو متغیر یافت گردیده است . همچنین متغیر موضع کنترل نیز می تواند تاثیری مثبت در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان با اختلالات یادگیری داشته باشد . به عبارت دیگر می توان گفت موضع کنترل عاملی است که در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان با اختلالات یادگیری موثر است و رابطه ایی معنادار بین این دو متغیر یافت گردیده است . بین موضع کنترل و هوش هیجانی نیز رابطه مثبت وجود دارد در ضمن در سطح 05/0 رابطه معناداری بین این دو متغیر یافت گردید،. همچنین ارتباط دو متغیر موضع کنترل و هوش هیجانی می توانند تغییرات مربوط به پیشرفت تحصیلی را تبیین نماید. همچنین هوش هیجانی با موضع کنترل رابطه معناداری داشته و در مجموع 03/0 از تغییرات پیشرفت تحصیلی را تبیین می کند. . همچنین در صورت تعمیم نمونه مورد مطالعه به جامعه اصلی نیز هوش هیجانی و موضع کنترل قادر به تبیین 014/0 از واریانس پیشرفت تحصیلی میباشند . موضع کنترل و هوش هیجانی نیز می تواند با 99/0 تغییرات مربوط به پیشرفت تحصیلی را پیش بینی کند.

 

 

80صفحه فایل ورد (Word) فونت 14 منابع دارد +پرسشنامه کنترل راتر قیمت 34000 تومان

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید 

انجام پروپوزال مقاله و پایان نامه روانشناسی در کوتاهترین زمان با موضوعات خاص شما. منتظر تماس شما هستیم

 


ادامه مطلب :

فهرست مطالب
عنوان صفحه

فصل یکم ـ مقدمه پژوهش
مقدمه 2
بیان مسئله 6
اهمیت و ضرورت پژوهش 9
اهداف پژوهش 12
سئوالات پژوهشی 12
تعریف واژه ها و اصطلاحات 12
الف ـ تعریف نظری 12
ب ـ تعریف عملی 14

فصل دوم ـ بررسی پیشینه تحقیق
مقدمه 16
هوش و جنبه های آن 19
هوش¬های متفاوت 19
تعاریف و مدل¬های هوش هیجانی 22
مفهوم هوش هیجانی 26
هوش هیجانی EQ و تفاوت آن با IQ 27
الگوها و فرضیه ها ی هوش هیجانی 29
مقیاس نوین هوش هیجانی (MECEIT) 31
مفهوم مکان کنترل 33
مقیاس درونی – بیرونی راتر 35
الگوی تک بعدی راتر 35
مفهوم پیشرفت تحصیلی 36
مفهوم یادگیری 37
مفهوم راهبردهای یادگیری 38
مفهوم سبک¬های یادگیری 39
دانش¬آموزان مبتلا به نارسائی¬های ویژه در یادگیری 39
شیوع اختلالات یادگیری 42
عوامل بروز اختلالات یادگیری 43
تحقیقات انجام شده در داخل کشور 44
تحقیقات انجام شده در خارج از کشور 46

فصل سوم ـ روش اجرای پژوهش
روش پژ وهش 52
جامعه آماری 52
نمونه آماری و روش نمونه گیری 52
روشهای آماری 53

فصل چهارم ـ تجزیه و تحلیل داده ها
آمار توصیفی 55
آماراستنباطی 62


فصل پنجم ـ بحث و نتیجه گیری
مقدمه 71
خلاصه تحقیق 72
بحث و نتیجه گیری 75
پیشنهادها 80
محدودیتهای پژوهش 81
پیوست 82
منابع و مأخذ 87

فهرست جداول
عنوان صفحه

جدول 1- 4 - میانگین ، انحراف معیار و واریانس 55
جدول2- 4 – جدول توصیفی متغیر موضع کنترل : فراوانی و درصد نمرات کسب شده 56
جدول3 - 4 - جدول توصیفی متغیرهوش هیجانی : فراوانی و درصد نمرات کسب شده 58
جدول4 - 4 - جدول توصیفی متغیر جنسیت: فراوانی و درصد 60
جدول5- 4 - جدول توصیفی متغیر پیشرفت تحصیلی : فراوانی و درصد 61
جدول6- 4 - ضریب همبستگی پیرسون و سطح معناداری دو متغیر پیشرفت تحصیلی و هوش هیجانی 63
جدول7- 4 -. ضریب همبستگی پیرسون و سطح معناداری دو متغیر پیشرفت تحصیلی و موضع کنترل 64
جدول8- 4 - ضریب همبستگی پیرسون و سطح معناداری سه متغیر موضع کنترل و هوش هیجانی با پیشرفت تحصیلی 65
جدول9- 4 - خلاصه تحلیل واریانس و مدل رگرسیون رابطه مولفه های هوش هیجانی با موضع کنترل در پیشرفت تحصیلی 66
جدول10- 4 - شاخص های آماری رگرسیون مولفه های موضع کنترل بر پیشرفت تحصیلی 67
جدول11- 4 - خلاصه تحلیل واریانس و مدل رگرسیون رابطه مولفه های هوش هیجانی با موضع کنترل در پیشرفت تحصیلی 68
جدول12- 4 - شاخص های آماری رگرسیون مولفه های هوش هیجانی بر پیشرفت تحصیلی 69

فهرست نمودارها
عنوان صفحه

نمودار 1- 4 - فراوانی و درصد متغیر موضع کنترل 57
نمودار 2- 4 - فراوانی و درصد متغیر هوش هیجانی 59
نمودار3- 4 - فراوانی و درصد متغیر جنسیت 60
نمودار 4- 4 - فراوانی ، درصد متغییر پیشرفت تحصیلی 61

 

 

فصل یکم
مقدمه پژوهش

 

 

 

 

 

 


مقدمه
هوش به عنوان یکی از وجوه قابل توجه در سازش یافتگی افراد با محیط و از عوامل مهم تفاوت های فردی به شمار می رود. برخی صاحب نظران هوش را به عنوان ماهیتی واحد و برخی آن را واجد مؤلفه ها و مقوله های بی شماری می دانند. از زمانی که مفهوم هوش از مطالعات آزمایشگاهی و آزمون های معما شکل و کاغذ – مدادی به سطح جامعه و روابط بین فردی انتقال یافت، مفاهیمی چون «هوش اجتماعی » ، «هوش بین فردی » و «هوش هیجانی » اذهان پژوهشگران را به خود مشغول کرده است (ثمری و طهماسبی، 1386).
ال. ای ثراند‌ایک روان‌شناس نامد‌اری که د‌ر د‌هه‎های 1920 و 1930 د‌ر همگانی کرد‌ن نظریه هوش بهر نقش مهمی د‌اشت د‌ر مقاله‎ای د‌ر روزنامه‌ هارپر اظهار د‌اشت: «هوش اجتماعی یعنی توانایی د‌رک د‌یگران و عمل کرد‌ن عاقلانه د‌ر ارتباط ‌های بشری». ثراند‌ایک معتقد‌ بود‌ که هوش از یک مؤلفه تشکیل نشد‌ه است چرا که نمی‎توان با یک هوش توانایی‌های انسان را سنجید‌. به همین د‌لیل او سه نوع هوش را مطرح می‎کند‌: «هوش اجتماعی، هوش عینی و هوش انتزاعی». به نظر وی هوش اجتماعی عبارت از توانایی د‌رک د‌یگران و برقراری رابطه مناسب با آن‌ها است. از این نقطه نظر فرد‌ باهوش کسی است که د‌ر هنگام قرار گرفتن د‌ر یک جمع بتواند‌ احساسات و عواطف د‌یگران را به خوبی د‌رک و با آن ‌ها رابطه خوبی برقرار کند‌ (خسروجاوید‌، 1381).

واژه هوش هیجانی برای اولین بار توسط واین پاین د‌ر رساله د‌کترا استفاد‌ه شد‌ه است ولی مایر و سالوی د‌ر سال 1990 معنای آن را توسعه د‌اد‌ند‌ .«سالوي» اصطلاح هوش هيجاني را براي بيان كيفيت و درك احساسات افراد، همدردي با احساسات ديگران و توانايي اداره مطلوب خلق و خو بكار برد. درحقيقت اين هوش مشتمل بر شناخت احساسات خويش و ديگران و استفاده از آن براي اتخاذ تصميمات مناسب در زندگي است. به عبارتي عاملي است كه به هنگام شكست، در شخص ايجاد انگيزه مي كند و به واسطه داشتن مهارت هاي اجتماعي بالا منجر به برقراري رابطه خوب با مردم مي شود. تئوري هوش هيجاني ديدگاه جديدي درباره پيش بيني عوامل مؤثر بر موفقيت و همچنين پيشگيري اوليه از اختلالات رواني فراهم مي كند كه تكميل كننده علوم شناختي، علوم اعصاب و رشد كودك است. (حد‌اد‌ی کوهسار، 1383).
قابليت هاي هيجاني براي تدبير ماهرانه روابط با ديگران بسيار حائز اهميت است. روانشناسي به نام «دانیل گلمن » 1995 اظهار مي دارد كه هوش شناختي در بهترين شرايط تنها ۲۰ درصد از موفقيت ها را باعث مي شود و 80 درصد از موفقيت ها به عوامل ديگر وابسته است و سرنوشت افراد در بسياري از موقعيت ها در گرو مهارت هايي است كه هوش هيجاني را تشكيل مي دهند. بلاک و بلاک 1980د‌ریافتند‌ که ابعاد‌ مهم هوش هیجانی را می‌توان‌ اطیمنان به خود‌، خوش‎بینی و تعاد‌ل هیجانی د‌انست. افراد‌ د‌ارای هوش هیجانی بالا از خود‌کنترلی و خود‌انگیزی بالایی برخورد‌ارند‌، زند‌گی‎شان معناد‌ار است و اصولی و مسؤلیت‎پذیر هستند‌، عواطف خود‌ را به د‌رستی تد‌بیر و ابراز می‎کنند‌،قانعند‌ و نسبت به د‌یگران حساس و مراقبند‌، زند‌گی هیجانی پربار و متعاد‌لی دارند، با خود‌شان، با د‌یگران و محیط اجتماعی‎شان راحتند‌، اجتماعی، خود‌ انگیخته و با نشاطند‌ و تجارب جد‌ید‌ را می‎پذیرند‌. (به نقل از سالوی و مایر و کارسو ، 2002)
بار- اون (1997) مد‌لی چند‌ عاملی برای هوش هیجانی تد‌وین کرد‌ه است، وی معتقد‌ است که هوش هیجانی مجموعه‎ای از توانایی‌ها، قابلیت‌ها و مهارت‌هایی است که فرد‌ را برای سازگاری موثر با محیط و کسب موفقیت د‌ر زند‌گی تجهیز می‎کند‌ و صفت هیجان د‌ر این نوع هوش رکن اساسی است که آن را از هوش شناختی متمایز می‎کند‌.
دکتر ریچارد بویاتسیز، استاد دانشکده مدیریت ودرهد در دانشگاه کیس وسترن ریزرو در کلیولند، هوش هیجانی را مجموعه‌ای از شایستگی‌ها و توانایی‌هایی می‌داند که ما را قادر می‌سازد تا کنترل خود را به دست گیریم و در مورد دیگران نیز آگاه باشیم. به بیان ساده، هوش هیجانی استفاده هوشمندانه از هیجانات است، و در زمینه حرفه‌ای به این معناست که احساسات و ارزش‌های خود را نادیده نگیریم و تأثیرشان را بر رفتارمان بشناسیم.دکتر بویاتسیز می‌گوید که برای پی‌بردن به شدت میزان هوش هیجانی، باید توجه کنیم که چقدر نسبت به دیگران دلسوز و حساس هستیم، و همیشه در نظر داشته باشیم که بالاترین درجه همدلی، درک کردن افرادی است که مثل شما نیستند.
در نظریه¬ی یادگیری اجتماعی مفهوم کنترل بعنوان یک انتظار تعمیم یافته برای کنترل درونی در مقابل کنترل بیرونی تقویت تعریف می¬شود . انتظار تعمیم یافته کنترل درونی به درک رویدادها چه مثبت و چه منفی بعنوان نتیجه¬ی عمل فرد بوسیله¬ی نیروهای تحت کنترل فرد اشاره دارد . انتظار تعمیم یافته کنترل بیرونی ، از طرف دیگر به درک رویدادها چه مثبت و چه منفی بعنوان رویدادهایی اشاره می¬کند که تحت کنترل نیروی شخصی فرد نیست و فراتر از کنترل فرد هستند اشاره می¬کند .
( سالوی و مایر ، 2002)
مکان کنترل نظام باورهای افراد درباره¬ی علل تجاربشان و عواملی که افراد موفقیّت¬ها و شکست-هایشان را به آن نسبت می¬دهند ، است که می¬توان آن را از طریق مقیاس مکان کنترل بیرونی – درونی راتر سنجید . ( بار آن ، 1997)
مکان کنترل ما تأثیر زیادی بر رفتار ما خواهد داشت . اشخاصی با مکان کنترل بیرونی که معتقدند رفتارها یا مهارت¬های آن¬ها در تقویت¬هایی که دریافت می¬کنند اثری ندارد ، در کوشش برای بهبود موفقیّت خود فایده¬ای نمی¬بینند . آنان به امکان کنترل زندگی خود در زمان حال و آینده باور چندانی ندارند . کسانی که جهت¬گیری درونی دارند ، معتقدند که کنترل کاملی بر زندگی خود دارند و مطابق با همین باور رفتار می¬کنند . تحقیق نشان داده است که این افراد در تکالیف آزمایشگاهی در سطح بالاتری عمل می¬کند ، کمتر تحت تأثیر کوشش¬های دیگران قرار دارند ، ارزش والاتری برای مهارت¬ها و پیشرفت¬های شخصی خود قایل هستند و نسبت به نشانه¬های محیطی که می¬توانند برای هدایت رفتار خود بکار ببرند ، هشیارترند . به علاوه افراد دارای مکان کنترل درونی ، در مقایسه با افراد دارای مکان کنترل بیرونی برای قبول مسئولیت اعمال خود ، آمادگی بیشتری دارند .( شولتز ، 1990)
پژوهش¬های مبتنی بر مقیاس درونی – بیرونی راتر نشان دهنده¬ی آن است که افراد با مکان کنترل بیرونی به جز عقاید مربوط به نوع مکان کنترل ، رفتارهایشان با افراد دارای مکان کنترل درونی تفاوت¬های متعدّد دیگری نیز دارد . از جمله تفاوت¬های اساسی بین این افراد شیوه¬هایی است که آنان درباره¬ی محیط به جستجوی اطلاعات می¬پردازند . برخی مطالعات نشان داده است که افراد درونی نسبت به گروه مقابل به صورت فعّال¬تری با مشکلات مربوط به سلامت و بهداشت خویش برخورد می¬کنند . افراد با مکان کنترل درونی همچنین نسبت به افراد بیرونی گرایش بیشتری به اقدامات پیشگیرانه برای حفظ و بهبودی سلامت خود نظیر مقاومت در برابر سیگار کشیدن ، مبادرت به تمرین¬های بدنی و انجام مراقبت¬های پزشکی منظّم دارند . ( لیف کورت،1982)

بيان مسئله
مفهوم یادگیری در طول زندگی بشر ، یکی از مفاهیم مورد توجه بوده است . علاوه بر عواملی از قبیل شخصیت ، بهره هوشی ، زمینه خانوادگی ، جنس و سن ، عوامل اکتسابی نیز بر این امر تاثیرگذار میباشند که سبک یادگیری ، منبع کنترل ، راهبردهای انگیزشی برای یادگیری و شیوه¬های مطالعه از آن جمله¬اند . ( فارست ، 2004)
نارسایی های ویژه در یادگیری می توانند شخص را از کوشش بازدارند ، علاقه را از بین ببرند و حتی اعتماد را در ساعی ترین دانش آموزان از میان بردارند . (گرین ، ترجمه مقیمی آذری ، 1379).
یک برنامه درسی جامع باید بر درک صحیح و دقیق ابعاد مختلف وجودی انسان مبتنی باشد. همان گونه که بسیاری از روانشناسان اشاره کرده اند ، رشد و تکامل انسان حرکتی معنادار و هدف¬مند است ( اریکسون ، 1977؛ راجرز ، 1962 ؛ وان ، 1993).
رشد جسمانی هم راه و هم زمان با رشد روانی و اجتماعی ، بدین معناست که انسان از فضای بسته به فضای باز انتقال می یابد . از رحم مادر به آغوش مادر ، و از آغوش مادر به محیط خانواده ، و از آن جا به فضای بزرگ مدرسه وارد می شود . انسان از مدرسه رهسپار جامعه می شود ، و از جامعه به سوی آینده و تلاش برای ساختن جهانی بهتر ، و از آینده به فضای بی پایان زندگی پس از مرگ. انسان برای ورود به هر مرحله وتجربه¬ی فضاهای بازتر ، نیازمند آمادگی و بررسی دقیق نیازها و خواسته های خود است . در این زمینه ، داده های روانشناسی می تواند شناسایی ویژگی های عمومی و نوعی انسان در مقاطع گوناگون رشد باشد که داده های بدست آمده از این بررسی ها منبعی سودمند در تصمیم گیری های مربوط به طراحی و تدوین برنامه های درسی به شمار می آید. از جمله این داده ها ، مفهوم هوش ، ماهیت ، و ابعاد آن است. در این راستا ، مفهوم هوش از تحول و پستی و بلندی متنوعی برخوردار بوده است: از دیدن این مفهوم هم چون پدیده ای یکپارچه ، تا آن را متشکل از اجزای گوناگونی دانستن ، مانند نگره ی هوش های چند گانه . ( صمدی ، 1385).
در نظام آموزشی ما نیز این مشکل وجود دارد که صرفاً بر توانایی تحصیل تاکید می شود و هوش هیجانی یعنی مجموعه ای از صفاتی که بی اندازه در سرنوشت افراد اهمیت دارند ، نادیده انگاشته می شود چرا که توانمندی ها و شایستگی های اجتماعی و هیجانی از عوامل تعیین کننده و تاثیر گذار بر موفقیت تحصیلی محسوب می شوند. (لیف کورت، 2003)
واژه منبع کنترل بر پایه تعریف گراردسی ، ( به نقل از بیانگرد، 1373 ) اشاره بر دریافت علی پیامدهای رفتاری دارد ؛ در حد افراطی آن ، فرد تنها خودش را مسئول رفتارهایش می داند ( کنترل درونی ) ، یا در انتهای دیگر طیف شخص تنها دیگران را مسئول رفتار هایش می داند ( کنترل بیرونی) ( زارعی دوست و همکاران ، 1386).
تاثیر مستقیم توانایی فرد در تنظیم هیجان های ( از جمله خشم ، اضطراب واندوه) وبرخورداری از خودآگاهی ( خواه اجتماعی یا تحصیلی ) بر عملکرد فردی را پذیرفته اند. ناسیر و همکاران
( 1996)، نیز بیان می دارد که نمرات افراد در تست های هوشی نمی توانند پیش بینی کننده خوبی برای پیشرفت تحصیلی باشد به علاوه لیف (2003) ، در طی تحقیقی عمومی فقط 50 درصد پیشرفت تحصیلی را تبیین می کند . مطالعات انجام شده مبین نقش و اهمیت هوش هیجانی در شئون مختلف زندگی افراد اعم از تحصیل ، شغل ، محیط اجتماعی و سلامت روانی فرد می باشد ، هماهنگ است . این یافته ها ، نه تنها نشان می دهند که مهار های اجتماعی مثبت فی نفسه دربردارنده نتایجی ارزشمند هستند بلکه می توانند به منزله یک ابزار در راه کسب دانش وتحول توانایی های شناختی مورد استفاده قرار گیرند.
در بروز اختلالات یادگیری عوامل مختلف آموزشی ، محیطی ، روان شناختی ، و حتی ژنتیکی دخیل اند ( جرالدوالاس و مک لافلین ، به نقل از منشی طوسی ، 1373) دانش آموزان مبتلا به اختلالات یادگیری که در ترکیب با یک کلاس عادی درس می خوانند بیشتر از همسالان سالم خود مورد طرد قرار می گیرند و منزوی می شوند ( فوگس ، 1989؛ رابرتس و زوبریک ، 1993 به نقل از نریمانی و نورانی دگرماندرق ، 1382).
برخی معتقدند که دانش آموزان مبتلا به اختلالات یادگیری ، در کلاس ، پرخاشگری و بدرفتاری بیشتری را نمایش می دهند ( نگاه کنید به بازنگری مکتوب کرامول و بوئن ، 1992) که به طرد آن ها منجر می شود . عزت نفس و خود پندارنده ضعیف هم می تواند تاثیری منفی بر پیشرفت بگذارد. در بین کودکان مبتلا به ناتوانی های یادگیری ، آن دسته که عزت نفس پایینی دارند نسبت به آن هایی که دارای عزت نفس مناسبی هستند از لحاظ تحصیلی عملکرد بدتری دارند ( کلوموک وکسون، 1994)
مجموعه ای از پژوهش ها نیز بیانگر روابط همبسته ای است که بین متغیرهای پیش بین برقرار است پژوهش سلیمان نژاد (1379) نشان می دهد که بین مبنع کنترل درونی و خود تنظیمی دانش آموزان رابطه مثبت و معنی دار وجود دارد. وی گزارش کرده است که همین روابط درپژوهش آرگین،کالبریا،آپلمن و کومپران(1979،به نقل از سلیمان نژاد، 1379) به دست آمده است ونشان می دهد که افراد با منبع کنترل درونی درمقایسه با افراد با منبع کنترل بیرونی، خود تنظیم تر هستند. به علاوه بحث تفاوت های جنس در هوش هیجانی توجه بسیاری از محققان را به خود جلب کرده و از معناداری تفاوت ها به نفع زنان خبر می دهد. تحقیقات نشان می دهد که سطح هوش هیجانی در دختران بالاتر از پسران است، دختران در مهار و ادراک هیجانات بهتر از پسران عمل می کنند.فرنچ و همکاران در تحقیقات گسترده خود اعلام داشته اند که منبع کنترل با موفقیت یا عدم موفقیت یادگیرنده در موقعیت های تحصیلی ارتباط دارد و یک پیش بینی کننده مطمئن برای پیشرفت تحصیلی است. نتایج پژوهش های بونگ(1998) این فرض را تأیید کرده که دورنی ها عملکرد خود را دقیق تر از بیرونی ها پیش بینی می کنند و در مقابله با مشکلات بهتر عمل می کنند چون معتقدند برمحیط خود کنترل دارند.
آیا رابطه موضع کنترل و هوش هیجانی و تاثیر آن در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان با اختلالات یادگیری موثر است؟

اهميت و ضرورت پژوهش
ضرورت موفقیت در هر کاری ، داشتن مهارت¬ها و توانایی¬های لازم برای انجام آن کار و نیز داشتن نیروی برانگیزاننده¬ای است که فرد را تا وصول به هدف (موفقیت) فعال نگاه دارد . بنابراین ، انجام یک فعالیت موفقیت¬آمیز ، برآیند دو نیروی توانایی و انگیزش است .نتیجه¬ای که می¬توان گرفت این است که در تعبیر و تفسیر فعالیت و موفقیت فرد نمی¬توان فقط به یک عامل استناد کرد . شکری و همکاران (1385) در مورد محور قرار دادن توانایی¬ها در پیشرفت تحصیلی ، معتقدند توانایی ، پیش¬بینی کننده کاملی برای عملکرد تحصیلی نیست زیرا با استناد به آن نمی¬توان تفاوت عملکرد دانش¬آموزی را در امتحان رد شده است با دانش¬آموزی که از لحاظ توانایی با وی تفاوت ندارد ، اما در همان امتحان قبول شده است را توجیه کرد . ( بندورا 1997 ، ترجمه عبدالهی ، 1385) هم معتقد است «دانش ، مهارت¬ها و دستاوردهای قبلی افراد پیش¬بینی کننده¬های مناسبی برای عملکرد آینده افراد نیستند» . به همین دلیل ، وی به نقش باورهای فرد نسبت به تواناییهای خود به عنوان نیروی انگیزشی تاکید می¬کند . بویژه وقتی بحث درباره پدیده پیچیده¬ای مانند پیشرفت تحصیلی است ، توجه به نقش مجموعه¬ای از عوامل ، بسیار ضروری و اساسی می¬نماید .
یک برنامه¬ی درسی جامع باید بر درک صحیح و دقیق ابعاد مختلف وجودی انسان مبتنی باشد . همان گونه که بسیاری از روان¬شناسان اشاره کرده¬اند ، رشد و تکامل انسان حرکتی معنادار و هدفمند است (اریک¬سون 1977 ؛ راجرز ، 1962 ؛ وان ، 1993) . رشد جسمانی هم¬راه و هم¬زمان با رشد روانی و اجتماعی ، بدین معنا است که انسان از فضای بسته به فضاهای باز انتقال می¬یابد . از رحم مادر به آغوش مادر ، و از آغوش مادر به محیط خانواده ، و از آن جا به فضای بزرگ مدرسه وارد می¬شود . انسان از مدرسه ره¬سپار جامعه می¬شود ، و از جامعه به سوی آینده و تلاش برای ساختن جهانی بهتر ، و از آینده به فضای بی¬پایان زندگی پس از مرگ . انسان برای ورود به هر مرحله و تجربه¬ی فضاهای بازتر ، نیازمند آمادگی و بررسی دقیق نیازها و خواسته¬های خود است . در این زمینه ، داده¬های روان¬شناسی می¬تواند شناسایی ویژگی¬های عمومی و نوعی انسان در مقاطع گوناگون رشد باشد که داده¬های به دست آمده از این بررسی¬ها منبعی سودمند در تصمیم¬گیرهای مربوط به طراحی و تدوین برنامه¬های درسی به شمار می¬آید . از جمله¬ی این داده¬ها ، مفهوم هوش ، ماهیت ، و ابعاد آن است . در این راستا ، مفهوم هوش از تحول و پستی و بلندی¬های متنوعی برخوردار بوده است : از دیدن این مفهوم هم¬چون پدیده¬ای یکپارچه ، تا آن را متشکل از اجزای گوناگونی دانستن ، مانند نگره¬ی هوش¬های چندگانه.
بسیاری از والدین و نیز دانشمندان و پژوهشگران در سراسر دنیا با افزایش مشکلات رفتاری و هیجانی از اعتماد به نفس پایین تا اضطراب و افسردگی در کودکان نوجوانان و جوانان آموزش مهارت¬های لازم در زمینه¬ی هوش هیجانی به کودکان و دانش¬آموزان را ضروری می¬دانند . این مهارت¬ها منجر به افزایش انطباق و احتمال بیشتر موفقیت حتی در موقعیت¬های با عوامل خطر آفرین جدی خواهد شد . ( گلمن ، 1985)
گرچه عملکرد خوب در زمینه هوش هیجانی می¬تواند پیش¬بینی کننده موفقیت و پیشرفت فرد باشد ، هوش هیجانی را نمی¬توان مقیاس سنجش موفقیت دانست . پژوهش¬ها نشان داده¬اند که هوش هیجانی بیش از هوشبهر (IQ) ، پیشگویی کننده¬ی موفقیت فرد در زندگی است ، افرادی که دارای کفایت هیجانی بالا هستند ، مهارت¬های اجتماعی بهتر ، روابط دراز مدت پایاتر و توانایی بیشتری برای حل تعارضات دارند . گرچه انسان¬ها به دلایل سرشتی و ژنتیکی در تنظیم و ابراز هیجانات متفاوت هستند ، یادگیری از طریق آموزش می¬تواند موجب افزایش توانایی¬ها و مهارت افراد در هر سطحی که هستند شود . ( مایر و سالووی ، 1993)
محیط خانواده اولین محل برای آموزش مهارت¬های هیجانی است ، این آموزش با گفتار و رفتار مستقیم والدین با کودکان و همچنین با الگوبرداری فرزندان از مهارت¬های هیجانی پدر و مادر صورت می¬گیرد . این آموزش موجب می¬شود کودکان در شناخت احساسات خود و ابراز این هیجانات به صورتی مناسب ، یافتن روش¬هایی برای آرام کردن خود و کنترل احساسات ناخوشایند ، همچنین توانایی درک احساسات دیگران و همدلی با آنان موفق¬تر باشند . برای این آموزش ، والدین خود باید از کفایت و هوش هیجانی لازم برخوردار باشند . با این فرصت حیاتی برای شکل¬گیری هوش هیجانی در سال¬های اول زندگی است ، این توانایی به صورت محدودتر در تمام طول عمر ادامه می-یابد . بر اساس تجربیات اولیه دوران کودکی ، یک فرد می¬آموزد که به دیگران اطمینان کند و در دنیای پیرامون خود احساس امنیت نماید یا دیگران را غیر قابل اعتماد دانسته و همواره با بدبینی به محیط اطراف خود بنگرد . ( مایر و سالووی ، 1999)
هوش هیجانی دارای مزایای ، اجتماعی و زیست شناختی می¬باشد . پژوهش¬ها نشان داده¬اند که افراد با هوش هیجانی بالا ، سطوح پایین¬تری از هورمون¬های استرس و دیگر نشانگرهای برانگیختگی هیجانی را دارا هستند . کودکان با کفایت هیجانی بهتر توانایی بیشتری برای تمرکز بر مشکل و استفاده از مهارت حل مسأله دارند که موجب افزایش توانایی¬های شناختی آنان خواهد شد .
موفقت فرد در آموزش چه در مدرسه و چه در سال¬های بعدی در دانشگاه ، تنها با هوشبهر وی ارتباط ندارد بلکه با مهارت¬های هیجانی و اجتماعی هوش هیجانی مانند داشتن انگیزه¬ی لازم ، توانایی منتظر ماندن ، اطاعت از دستورات و کنترل تکانه ، مهارت کمک خواستن از دیگران و بیان نیازهای هیجانی و آموزشی مرتبط می¬باشد . ( مایر و سالووی ،2000)
در نهایت آن چه اساس و سنگ بنای موفقیت انسان¬ها است ، افزون بر دارا بودن هوشبهر مناسب ، آموزش و به کارگیری مهارت¬های شناخت ، ابراز و کنترل هیجانات و توانایی همدلی با احساسات دیگران یا به صورت خلاصه ، هوش هیجانی بالا است . این یادگیری از تولد آغاز شده و آن چه کودکان سال¬های اول زندگی می¬آموزند ، پایه¬ی شکل¬گیری هوش هیجانی آن¬ها است و این آموزش در دوران مدرسه و دانشگاه و در تمامی طول عمر ادامه می¬یابد ، مهارتی که برای یادگیری در همه زمینه¬ها و موفقیت در تمامی جنبه¬های زندگی ضروری است .اهداف پژوهش
اهداف کلی :
هدف اصلی این پژوهش رابطه موضع کنترل با هوش هیجانی و تاثیر آن در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان با اختلالات یادگیری می باشد
اهداف جزئي :
نقش موضع کنترل در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان با اختلالات یادگیری
نقش هوش هیجانی در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان با اختلالات یادگیری

پرسش¬های پژوهش
1) آیا بین موضع کنترل و هوش هیجانی در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان با اختلالات یادگیری رابطه وجود دارد؟
2) آیا هوش هیجانی در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان با اختلالات یادگیری موثر است؟
3) آیا موضع کنترل در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان با اختلالات یادگیری موثر است؟

تعريف نظري متغيرها در پژوهش
مکان کنترل :
منبع کنترل نظامی از اعتقادات است که بر اساس آن فرد موفقیت¬ها و شکست¬های خود را ارزیابی می¬کند (راتر ، 1966) . طبق نظر راتر (1966) ، افرادی که معتقدند سرنوشت خودشان را کنترل می¬کنند منبع درونی و آن¬هایی که اعتقاد دارند سرنوشتشان به وسیله عوامل بیرونی کنترل می-شود منبع کنترل بیرونی دارند . بر پایه تعریف گراردسی (به نقل از بیابانگرد، 1373) واژه منبع کنترل اشاره بر دریافت علّی پیامدهای رفتاری دارد؛ در حد افراطی آن، فرد تنها خودش را مسئول رفتارهایش می داند (کنترل درونی)، یا در انتهای دیگر طیف شخص تنها دیگران را مسئول رفتارهایش می داند (کنترل بیرونی) (زارعی دوست و همکاران، 1386).
هوش هیجانی:
خاستگاه نظری اکثر پژوهش¬ها در زمینه مفهوم هوش هیجانی برگرفته از کارهای سالوی و مایر است . به نظر آن¬ها هوش هیجانی ، به عنوان یک توانایی ناظر بر ظرفیت ادراک ، ابراز ، شناخت ، کاربرد و کنترل هیجان¬ها در خود و دیگران است. «هوش هیجانی» ، توانایی درک ، توصیف ، دریافت و کنترل هیجانها است . هر شخصی با برخورداری از میزانی از هوش هیجانی در مواجهه با وقایع مثبت یا منفی زندگی به موضع¬گیری پرداخته و به سازش با آن¬ها می¬پردازد . انسان با برخورداری از هوش هیجانی به زندگی خود نظم و ثبات می¬بخشد ، به طوری که اصولاً با هوش هیجانی بالا ، شخص وقایع منفی کمتری را در زندگی تجربه می¬کند (گلمن ، 1995) .
یادگیری :
یادگیری یکی از مهم¬ترین زمینه¬ها در روانشناسی امروز و در عین حال یکی از مشکل¬ترین مفاهیم برای تعریف کردن است . کیمبل با دیدی وام گرفته از رویکرد رفتار گرایی ، یادگیری را به صورت تغییر نسبتاً پایدار در رفتار بالقوه (توان رفتاری) که در نتیجه¬ی تمرین تقویت شده رخ می-دهد تعریف کرده است (هرگنهان و السن ، 1379) .
پیشرفت تحصیلی :
پیشرفت تحصیلی به معنای یادگیری آموزشگاهی فرد است به طوری که بتوان آن¬ها را در دو مقوله کلی عوامل مربوط به «تفاوت¬های فردی» و عوامل مربوط به «مدرسه و نظام آموزش و پرورش» مورد مطالعه قرار داد .( سلیمان نژاد و شهرآرای ،1380)
اختلالات یادگیری:
اداره آموزش و پرورش ایالات متحده و قانون عمومی 476-101 (افراد مبتلا به ناتوانی¬های فعالیت تحصیلی) «نارسائی¬های ویژه در یادگیری» را چنین تعریف می¬کند : اختلال در یک یا چند فرایند اساسی روان شناختی که در فهم یا کاربرد زبان گفتاری یا نوشتاری ایجاد مشکل کرده و ممکن است به صورت توانایی ناقص در گوش دادن ، فکر کردن ، صحبت کردن ، خواندن ، نوشتن ، هجی کردن ، کلمات یا محاسبات ریاضی ، ظاهر گردد . این اصطلاح حالت¬هایی همچون معلولیت¬های ادراکی ، بدکاری جزئی مغزی ، خوانش پریشی ، و زبان پریشی رشدی را در بر می¬گیرد ، اما کودکانی را که بدواً در نتیجه معلولیت¬های دیداری ، شنیداری یا حرکتی ، یا عقب ماندگی ذهنی ، یا اختلال هیجانی یا محرومیت¬های اقتصادی ، فرهنگی یا محیطی دچار اختلالات یادگیری شده¬اند ، شامل نمی¬شود (اداره کل آموزش و پرورش ایالات متحده ، 1997 ، به نقل از گورمن ، ترجمه نریمانی و نورانی دگرماندرق ، 1381)

تعاريف علمياتي متغيرهاي پژوهش
مکان کنترل :
منظور از منبع كنترل اين است كه شخص تا چه اندازه بر زندگي خود اثر داشته باشد. كه از طريق مقیاس کنترل راتر ( درونی و بیرونی ) که برای سنجش انتظارات افراد درباره منبع کنترل تدوین شده است اندازه‌گيری می‌گردد.
هوش هیجانی:
در الگوی مایر ، سالوی و کاروسو هوش هیجانی توانایی پردازش اطلاعات درباره هیجانات خود و هیجانات دیگران است که از طريق پرسشنامه اندازه گیری می شود .
اختلالات یادگیری:
طبق راهنمای تشخیصی و آماری اختلالات روانی (DSM-IV) «اختلالات یادگیری زمانی تشخیص داده می¬شوند که پیشرفت در آزمون¬های استاندارد شده برای خواندن ، ریاضیات یا بیان نوشتاری بطور قابل ملاحظه زیر حد مورد انتظار بر حسب سن ، تحصیلات و سطح هوشی باشد. ( انجمن روانشناسی آمریکا ، 1994)


فصل دوم
پیشینه پژوهش

 

 

 

 

 

 


پيشينه نظري
مقدمه :
مطالعات اخیر نشان می¬دهند که موفقیت عمومی و بهزیستی در بزرگسالی به یادگیری چگونگی به کار بستن مهارت¬های اجتماعی و هیجانی در خلال تحول و مواجهه مؤثر با بسیاری از چالش¬های زندگی به منظور کاهش خطر بروز اختلال¬های روانی وابسته است (چرنیس و آدلر ، 2000) .
نظریه هوش هیجانی که توسط سالووی و مه¬یر (1990) مطرح شد چهارچوب نوینی را برای پژوهش در حوزه سازش یافتگی هیجانی و اجتماعی فراهم آورد (لوپز ، سالووی و استراوس ، 2003) . توصیف فرایندهای روان¬شناختی خاصی که تعیین کننده سازش یافتگی¬اند واجد استلزام¬های مهمی برای روان¬شناسی به کار بسته است . از این رو ، چهارچوب نظری که مبتنی بر بنیان¬های هیجانی سازش یافتگی اجتماعی است می¬تواند در تحول روی¬آوردهای آموزشی و بالینی سودمند واقع شود (پلیتری ، 2002) .
از نظر تاریخی ، مدارس همواره بر آموزش تحصیلی کودکان ، تقویت مهارت¬های آن¬ها در حوزه¬های خواندن ، نوشتن ، حساب کردن و نظایر...................................

 

 

 

بلافاصله بعد از پرداخت موفق میتوانید فایل کامل این پروژه را با سرعت و امنیت دانلود کنید

قیمت اختصاصی و استثنایی این پروژه در پایان نامه دات کام : تنها , 34000 تومان

 

 

 

 


قیمت قبلی : 500000 ریال

قیمت جدید : 34000 تومان  |   جهت خرید محصول بر روی تصویر روبرو کلیک نمایید :

خرید آنلاین این مطلب
مطالب مرتبط


نام:*
ایمیل:*
متن نظر:
کد را وارد کنید: *
جدیدترین مطالب
پربازدیدترین مطالب
آمار سایت
آمار مطالب یک ساعت پیش: 0
امروز: 0
این ماه: 6
کل: 3114
کل نظرات: 289
آمار کاربران یک ساعت پیش: 0
امروز: 0
این ماه: 0
کل: 252
بن شدگان: 1
جدیدترین عضو: Qurbanalipuya

                                                                                                                         

تبادل لینک خودکار
Taktaz Group

Powered By Taktaz Group. Google+